Tong hop thiet hai thien tai nam 1995

4 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

tongtran Bảng tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 1995 theo trận thứ tự ngời hạng mục Chết + Trong trẻ em Bị thơng Mất tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ Nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng học Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại bệnh viện BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở nhà quan đổ Trụ sở nhà quan h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ nhà cửa đơn vị Ngời Ngời Ngời Ng−êi Hun X· Hé Hé Hé Ng−êi Ng−êi Ng−êi C¸i Cái Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Cái Cái C¸i C¸i m Lèc 49 104 0 0 0 0 0 1194 2164 68 114 0 0 Lò quÐt 10 0 11 0 0 0 470 517 10 0 0 0 0 lu _T8 26 10 60 8797 0 43958 0 43 22336 131 341 24 0 0 0 Page Lò 5-10/X B∙o sè5 b∙o sè10 B∙o sè11 Lò §BSCL tæng sè 82 19 12 132 165287 0 0 0 1575 130040 574 1542 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 4424 152 634 50 0 0 0 28 0 0 0 0 898 95064 772 0 0 0 24500 27 173 28 55 115660 0 0 0 5328 31840 220 54 148 0 11 409 0 127 101 0 182 205249 48644 0 0 696 203874 0 2963 21 131 0 101 0 351 101 315 48 440 494993 48644 43958 0 11043 490259 1161 6420 26 483 11 510 24500 tongtran Ước tính thành tiền nông nghiệp Lúa úng ngập + Trong ngập nặng + Diện tích trắng Hoa mầu ngập, h hại + Trong ngập nặng + Trong trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt Giống ớt Cây công nghiệp bị trắng Cây công nghiệp h hại Mía bị h hại Rừng trồng bị h hại Cây đổ Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tính thành tiền thuỷ lợi Đất sạt, trôi + Trong đê trung ơng + Trong đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trôi + Trong đê trung ơng + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Triệu đ Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha TÊn TÊn Ha Ha Ha Ha Cây Con Con Triệu đ m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m 0 85 20 528 619 1643 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5515 43 640 471 332 15 0 0 0 10 4281 0 15315 0 0 450 0 0 6790 10002 4334 3858 2083 0 0 600 0 0 238 10000 58369 400663 0 0 3755 0 0 Page 0 0 27528 0 0 10854 590 0 0 1363 5643 128505 0 1224859 284300 0 11833 0 0 0 95330 0 1125 0 0 0 150 0 65155 0 0 304760 191000 18000 30320 0 0 0 25805 4378 3811 0 0 0 5832 0 0 297 6067 61614 0 1024067 34450 0 4896 0 10 0 18247 5460 21243 12640 3178 0 2425 0 10333 1535 710000 451 3270 31310 0 767825 30000 0 2360 0 0 0 43455 0 121 121 0 0 0 16325 0 0 0 3900000 0 1700 0 0 0 6790 198439 43 14832 58685 12640 6333 1658 13285 590 6432 10483 16325 1535 775155 2132 15228 235710 58369 7637489 191000 348750 19700 53614 0 10 tongtran Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền m m Cái Cái Cái Cái Cái Triệu đ giao thông Đất sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập, trôi Cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà bị trôi Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Km Km Km m2 Triệu đ thuỷ sản Ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Cái TÊn ChiÕc chiÕc 0 1800 0 0 17500 0 0 85 0 0 28 0 0 0 0 0 1840 59 0 0 11500 0 0 0 18 0 17 0 0 0 0 0 110500 194 564 9231 431421 0 655 0 52 16 72 0 306 0 10358 216 0 Page 0 20 0 0 908020 0 5535 0 124 66 19 0 0 0 133570 0 1326 86 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14796 0 0 0 0 23 0 0 35 0 438747 0 788 0 238 131 0 0 0 173000 0 929 34 31 0 0 37 27 0 1015700 0 0 272 75 0 0 0 182000 0 0 474 0 0 0 0 0 449030 0 0 198 466 0 0 3893500 409500 0 1939 0 0 112340 1801 319 35 591 15 9231 3271918 0 6978 0 969 758 109 0 3908647 409500 488570 10358 4410 120 1117 tongtran thông tin liên lạc Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Chiếc Triệu đ Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền Cột m cai Triệu đ lợng Cột cao đổ, gãy Cột hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng Ước tính thành tiền vật t Xi măng ớt Muối ớt Bàn ghÕ häc sinh g·y, háng §å dïng häc tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch vë häc sinh −ít, háng Klanh ke uot Gạch mộc hỏng Than bị trôi Cói bị hỏng Đạm, lân ớt Ước tính thành tiền Tổng thiệt hại Cột Cột m Cái Cái Cái Cái Cái Triệu đ Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Bộ Tấn Viên TÊn TÊn TÊn TriƯu ® TriƯu ® 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 48000 0 1300 0 0 0 0 2630000 500 0 0 0 0 0 0 0 258550 0 0 0 510 2175 0 0 15 130 0 0 0 0 0 123 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1000 420000 0 0 0 0 1827 227600 0 0 0 0 0 70 1200 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3050000 515 188 0 35510 21634 145876 183017 132532 227113 383752 1129434 Page 0 1851 233122 0 123 313350 0 1300 593 1220 2175 0 ... 235710 58369 7637489 191000 348750 19700 53614 0 10 tongtran Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thành...tongtran Ước tính thành tiền nông nghiệp Lúa úng ngập + Trong ngập nặng + Diện tích trắng Hoa mầu... 1801 319 35 591 15 9231 3271918 0 6978 0 969 758 109 0 3908647 409500 488570 10358 4410 120 1117 tongtran th«ng tin liên lạc Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Chiếc Triệu đ Cột thông tin đổ Dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 1995 , Tong hop thiet hai thien tai nam 1995