Tong hop thiet hai nam 1994

6 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

tongtran Bảng tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 1994 theo trận thứ tự ngời hạng mục đơn vị Chết + Trong trẻ em Bị thơng Mất tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ Ngời Ng−êi Ng−êi Ng−êi HuyÖn X· Hé Hé Hé Ng−êi Ng−êi Ngời nhà cửa Nhà đổ, trôi Cái + Trong nhà ngói Cái Nhà ngập, h hại Cái + Trong nhà ngói Cái Phòng Trờng hTrờng học đổ, trôi Trờng học h hại Phòng bệnh việnBV,BX đổ, trôi Cái BV,BX h hại Cái Kho bị đổ, trôi Cái Kho bị h hại Cái Trụ sở nhà quan đổ Cái Cái Trụ sở nhà quan h hạ Công trình phụ h hại Cái Tờng rào đổ m Ước tính thành tiền Triệu đ Ha nông nghLúa úng ngập + Trong ngập nặng Ha + Diện tích trắng Ha Hoa mầu ngập, h hại Ha + Trong ngập nặng Ha + Trong trắng Ha Mạ bị ngập Ha + Diện tích trắng Ha Lơng thực ớt Tấn Giống ớt Tấn Ha Cây công nghiệp bị trắ Cây công nghiệp h hại Ha Mía bị h hại Ha Rừng trồng bị h hại Ha Cây đổ Cây Trâu bò chết Con Lợn chết Gia cầm chết Con Ước tính thành tiền Triệu đ thuỷ lợi Đất sạt, trôi + Trong đê trung ơng + Trong đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trỏi + Trong đê trung ơng + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m TH lèc lò quÐt 32 391 0 0 0 0 0 3747 4810 137 199 0 0 0 4349 1005 3480 3398 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 lò §BSCL 38 407 265 47 0 0 0 91 330225 0 0 551878 0 334265 0 429 2807 0 2050 779119 0 9475 0 0 405 0 0 0 0 0 0 0 12859 229045 0 2279 26865 1294 9443 0 871 8130 0 0 400 336841 0 0 0 13475 0 0 110 300 1200 0 0 0 25779 19801000 0 0 0 0 2893 0 0 0 0 Page b∙o sè5 B∙o sè6 B∙o sè7 B∙o sè8 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 43648 15317 100 210 0 0 200 0 1450 0 0 100 0 84500 25000 44000 3320 0 600 0 0 1800 0 0 0 70 0 0 0 0 0 194288 66018 2964 953 453 0 50 0 0 15 50 0 45860 0 0 8003 0 0 10 0 0 0 0 74 197 22 0 0 0 0 7877 20 1939 303 0 60 0 0 0 29 170 0 110551 5000 45060 1127 0 0 16 0 60 182000 11000 0 0 217 0 202 820 22 61 0 0 0 0 166610 56246 8757 4187 0 164142 0 3000 0 5735 4650 0 1128239 183000 789850 41404 0 700 tongtran Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền m m Cái Cái Cái Cái Cái Triệu đ giao thônĐất sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập, trôi Cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà bị trôi Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Km Km Km m2 Triệu đ thuỷ sản Ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Cái Tấn Chiếc Chiếc Triệu đ thông tinCột thông tin đổ liên lạc Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền Cột m cai Triệu đ lợCột cao đổ, gãy Cột hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng Ước tính thành tiền Cột Cột m Cái Cái Cái Cái Cái Triệu đ vật t Xi măng ớt Tấn Muối ớt Tấn Tấn Bàn ghế học sinh gãy, hỏn Đồ dùng học tËp h− háng TÊn GiÊy −ít háng TÊn Bé S¸ch vë häc sinh −ít, háng Klanh ke uot TÊn G¹ch mộc hỏng Viên Than bị trôi Tấn Cói bị hỏng Tấn Đạm, lân ớt Tấn Ước tính thành tiền Triệu ® 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 300 0 52 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 962 149 305 0 256900 0 240 0 146 0 0 104 0 104 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2258000 0 0 30 0 7200 0 76720 0 2983 0 0 6890 0 0 4817 6310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 0 0 0 25300 0 0 0 0 0 0 35650 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 6240 0 50 0 0 0 0 10 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 199 0 0 355270 0 0 0 210 189 0 15 0 0 319 0 24 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 263843 3268 0 174 0 0 0 0 402284 10000 383 54 0 0 300 30000 0 0 0 11 0 0 1743 0 0 0 0 0 tongtran Tổng thiệt hại Triệu đ 25896 51565 2283858 Page 1500 37650 36436 413175 tongtran n tæng sè 507 265 452 151 514025 11000 551878 334265 7302 786246 9840 1019 23 466 21 0 0 0 658676 81335 89479 26076 17342 0 501693 0 4450 13475 15 160 7655 4650 0 21195929 213000 878910 56747 0 1300 Page tongtran 2259173 340 201 340 30 0 914753 3268 77010 0 3167 210 335 0 6915 113 437934 10000 6440 383 6364 43 0 0 316 30300 0 71 0 0 11 0 0 1819 0 0 0 0 0 Page tongtran 2850080 Page ...tongtran Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thành... 10000 383 54 0 0 300 30000 0 0 0 11 0 0 1743 0 0 0 0 0 tongtran Tổng thiệt hại Triệu đ 25896 51565 2283858 Page 1500 37650 36436 413175 tongtran n tæng sè 507 265 452 151 514025 11000 551878... 56747 0 1300 Page tongtran 2259173 340 201 340 30 0 914753 3268 77010 0 3167 210 335 0 6915 113 437934 10000 6440 383 6364 43 0 0 316 30300 0 71 0 0 11 0 0 1819 0 0 0 0 0 Page tongtran 2850080
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai nam 1994 , Tong hop thiet hai nam 1994