Tong hop thiet hai nam 1992

4 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

Ththai92 tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 1992 Loại thiệt hại hạng mục đơn vị ngời Chết + Trong trẻ em Bị thơng Mất tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ Ngời Ngời Ngời Ngời Hun X· Hé Hé Hé Ng−êi Ng−êi Ng−êi nhµ cưa Nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở nhà quan đổ Trụ sở nhà quan h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ Ước tính thành tiền Cái Cái Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái m Triệu đ Trờng học bệnh viện nông nghiệp Lúa úng ngập + Trong ngập nặng Ha Ha Lốc 37 54 0 0 0 0 615 1561 0 63 13 0 486 0 4088 N−íc d©ng 11 0 0 6424 0 0 0 77 1186 0 40 0 0 0 0 9325 Lò quÐt B·o sè 67 29 100 0 0 0 1013 0 54 180 12 0 10 0 0 0 2177 12 11 0 0 0 0 422 8985 16 0 0 0 0 33626 Page Lò B.Bé th¸ng 12 0 0 0 38000 0 325 11499 0 20 0 0 0 0 161222 66246 ATNT th¸ng Lò T.Bé 59 10/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68250 26200 65 15 0 50 116648 0 0 82259 1931 149483 71 823 360 0 0 7350 0 34772 B·o sè 6,7 111 27 0 0 0 50428 3321 29880 169 163 38 10 0 0 50612 B·o + tỉng sè K.KhÝ l¹nh 14 0 0 59991 0 117260 6570 1466 71421 45 410 39 0 0 0 0 2500 332 139 120 50 183063 0 155260 1013 139257 8211 274195 313 1499 45 447 20 11 10 7836 0 366572 92446 Ththai92 + Diện tích trắng Hoa mầu ngập, h hại + Trong ngập nặng + Trong trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt Giống ớt Cây công nghiệp bị trắng Cây công nghiệp h hại Mía bị h hại Rừng trồng bị h hại Cây đổ Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tính thành tiền Ha Ha Ha Ha Ha Ha TÊn TÊn Ha Ha Ha Ha C©y Con Con Triệu đ thuỷ lợi Đất sạt, trôi + Trong đê trung ơng + Trong đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trỏi + Trong đê trung ơng + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m Cái Cái Cái Cái Cái Triệu đ giao thông Đất sạt, trôi m3 196 1202 0 0 30 0 100 26700 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 4042 10042 1324 0 0 42 0 10072 0 0 13 1606 18 15 6076 0 0 0 0 0 0 110 543 0 0 0 0 0 0 0 561730 0 0 0 0 0 0 50 42818 0 0 0 0 0 0 0 0 49000 10000 0 0 35 0 0 57 84 0 0 0 0 0 183119 Page 35837 784 190 30 137 0 0 0 150 0 0 43500 0 0 866 0 0 10500 98 87 0 121000 8640 8400 0 0 0 0 0 0 0 228152 0 0 6419 0 0 0 23 0 0 2552 5674 26173 18680 0 31436 0 0 0 2410 10733 14450 0 1723016 0 0 22400 0 0 0 0 0 0 685525 23701 29140 9000 0 2348 160 11916 0 318529 3537 5559 108684 0 1545257 0 0 18387 0 0 0 208 0 22 0 827489 3734 0 0 12470 893 0 0 350 3430 33800 0 359050 0 0 2206 0 0 0 0 0 196650 69680 81039 36312 10102 48010 1116 17992 100 345882 6453 19880 156934 0 4460705 0 0 93146 0 0 69500 370 228 22 0 2016335 Ththai92 + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập, trôi Cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà bị trôi Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 Cái C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Km Km Km m2 TriƯu đ thuỷ sản Ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Cái Tấn Chiếc Chiếc Triệu đ thông tin liên lạc Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền Cột m cai Triệu đ lợng Cột cao đổ, gãy Cột hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biÕn ¸p háng Cét Cét m C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 45 0 0 21891 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 22 0 0 0 0 10 0 0 16 0 0 0 0 0 Page 0 0 0 44 0 11 10 0 0 7183 200 94 0 0 342 0 0 215 1820 0 0 0 801 0 26 0 0 0 0 0 34 20 0 0 0 0 0 12 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42988 0 184 0 0 127 0 0 12 0 26 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3560 0 572 31 0 0 313 0 0 0 1116 3325 68 18 0 354 177400 79 0 82 11500 0 0 2411 0 0 0 85 0 314520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50095 0 641 267 0 11 582 0 314520 0 29130 1116 3550 321 79 0 712 177400 79 0 84 227 13320 0 Ththai92 vật t Ước tính thành tiền Triệu đ Xi măng ớt Muối ớt Bàn ghế häc sinh g·y, háng §å dïng häc tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch vë häc sinh −ít, háng Klanh ke uot Gạch mộc hỏng Than bị trôi Cói bị hỏng Đạm, lân ớt Ước tính thành tiền Tấn Tấn TÊn TÊn TÊn Bé TÊn Viªn TÊn TÊn TÊn TriƯu ® Tỉng thiƯt h¹i TriƯu ® 0 0 0 2720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179762 0 2155 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 1300 24 0 30374 Page 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32520 0 42 0 0 0 0 101 0 130496 0 3515 0 0 0 0 0 266773 0 0 0 0 0 15 20 29792 0 0 48 6240 0 0 1315 154 209554 468818 ...Ththai92 + Diện tích trắng Hoa mầu ngập, h hại + Trong ngập nặng + Trong trắng Mạ bị ngập + Diện tích... trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thµnh tiỊn m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m C¸i C¸i C¸i... 48010 1116 17992 100 345882 6453 19880 156934 0 4460705 0 0 93146 0 0 69500 370 228 22 0 2016335 Ththai92 + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai nam 1992 , Tong hop thiet hai nam 1992