Tong hop thiet hai nam 1990

4 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

tongtran Bảng tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 1990 theo trận thứ tự ngời hạng mục Chết + Trong trẻ em Bị thơng Mất tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ đơn vị Ngời Ng−êi Ng−êi Ng−êi HuyÖn X· Hé Hé Hé Ng−êi Ng−êi Ngời nhà cửa Nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng họcTrờng học đổ, trôi Trờng học h hại bệnh viện BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở nhà quan đổ Trụ sở nhà quan h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ Ước tính thành tiền Cái Cái Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái m Triệu đ nông nghiệ Lúa úng ngập + Trong ngập nặng + Diện tích trắng Hoa mầu ngập, h hại + Trong ngập nặng + Trong trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt Giống ớt Cây công nghiệp bị trắng Cây công nghiệp h hại Mía bị h hại Rừng trồng bị h hại Cây đổ Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tính thành tiền Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha TÊn TÊn Ha Ha Ha Ha C©y Con Con Triệu đ thuỷ lợi Đất sạt, trôi m3 TH loc lò quÐt b∙o sè5 B∙o sè6 87 55 0 0 0 0 746 3314 97 0 42 0 0 0 5958 478 969 71 0 0 37 50 0 0 0 0 Page 156 218 0 4304 631 40000 2452 0 1039 3004 168 85 0 95 0 0 0 38386 25007 13379 2434 819 0 32708 56 4559 0 13 0 0 585450 15 97 0 0 0 350000 0 4501 105578 1613 2292 421 41 0 0 0 0 108825 18985 3898 3898 0 64485 200 0 0 0 0 0 1803785 47 562 0 2564 1172950 12895 274337 5412 91117 96 3277 641 0 0 4910 0 40496 7066 13569 2794 0 100798 1607 0 383397 629 15463 191337 0 3090782 Lò14/10 37 0 0 110200 0 0 0 2823 2300 49 0 0 25 0 0 0 44135 5635 7230 0 0 5530 0 0 0 310 330 0 450800 tæng sè 342 932 12 0 114504 3195 1562950 15347 274337 14521 205313 1931 5751 423 682 95 67 0 4910 0 237800 25007 45543 28100 7582 0 203521 200 1700 4559 50 383397 952 15463 191667 0 5930817 tongtran + Trong đê trung ơng + Trong đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trỏi + Trong đê trung ơng + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m C¸i C¸i C¸i Cái Cái Triệu đ giao thông Đất sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập, trôi Cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà bị trôi Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Km Km Km m2 Triệu đ Ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Cái Tấn Chiếc Chiếc Triệu đ thuỷ sản thông tin Cột thông tin đổ liên lạc Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền lợngCột cao đổ, gãy Cột hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Cột m cai Triệu đ Cột Cột m Cái C¸i C¸i 0 0 0 0 0 0 37 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 21 3000 0 Page 0 0 8055 0 0 28300 88 618 0 339507 0 890 0 109 0 32 48 0 0 41 25 0 0 254 73 0 0 17 0 18235 414150 286400 54460 5820 35490 0 0 0 0 0 265980 0 0 15 0 0 0 0 0 0 86 152 0 0 0 0 87 326 20000 0 0 766480 1180016 37005 0 0 0 0 0 0 1315600 42000 131600 31050 0 55 0 0 0 0 0 633 0 500 800 0 360 18 0 39 0 0 0 200000 18800 3982 0 0 0 166 104 0 107980 0 3380 0 157 0 0 150 0 250 0 10 0 0 0 50 0 0 0 0 18235 1380630 1485216 103502 5820 35490 0 28300 254 37 722 0 2047067 42000 131600 35320 0 336 0 32 198 0 250 0 684 25 598 954 0 667 91 0 126 354 23017 0 tongtran Trạm biến áp hỏng Cái Page 0 tongtran vËt t Máy biến áp hỏng Ước tính thành tiền Cái Triệu đ Xi măng ớt Muối ớt Bàn ghế häc sinh g·y, háng §å dïng häc tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch vë häc sinh −ít, háng Klanh ke uot Gạch mộc hỏng Than bị trôi Cói bị hỏng Đạm, lân ớt Ước tính thành tiền Tấn Tấn TÊn TÊn TÊn Bé TÊn Viªn TÊn TÊn TÊn TriƯu ® Tỉng thiƯt h¹i TriƯu ® 0 0 27 0 0 58000 0 0 0 Page 0 0 0 0 0 420000 0 78920 0 120 0 0 0 0 50 0 7520 0 215 0 0 400 1492000 0 700 0 113322 0 160 87 0 0 0 430 0 0 0 495 114 0 400 1970000 1183 0 199762 ... 131600 35320 0 336 0 32 198 0 250 0 684 25 598 954 0 667 91 0 126 354 23017 0 tongtran Trạm biến áp hỏng Cái Page 0 tongtran vËt t− M¸y biÕn ¸p hỏng Ước tính thành tiền Cái Triệu đ Xi măng −ít... trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thµnh tiỊn m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m Cái Cái Cái...tongtran + Trong đê trung ơng + Trong đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai nam 1990 , Tong hop thiet hai nam 1990