KIỂM SOÁT NGUY CƠ TIM MẠCH

16 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:32

Ki m soát t i u nguy c tim m ch bn t ng huy t áp: Li u đích đ đ t m c đích PGS.TS T M nh C ng Vi n Tim M ch Qu c Gia Hà n i - 2014 Ti n Tri n T ng huy t áp Ng i tr Ti n THA Ng THA + T n th • Co m ch • Gia t ng đ kháng ngo i biên • i u ch nh m ch máu • Ho t hóa RAAS h giao c m ng i l n tu i THA + Bi u hi n lâm sàng • Gi m GFR • Gi mu i • T ng cung l ng tim • T ng đ c ng thành MC – THA tâm thu S l ng thu c Renin máu A: c ch ACE-/ ARB B: -blocker B Williams Lancet 2006 C: CCB D: Thu c l i ti u (thiazide-type) Chi n l i u tr THA đ ng th i ph i gi m đ c u tr : c nguy c b nh tim m ch toàn b Volpe M, et al J Human Hypertens 2007; in press H ng d n ESH/ESC 2013: Xác đ nh m c tiêu huy t áp ESH/ESC 2013: Quy t đ nh kh i tr t ng huy t áp d a vào m c huy t áp m c nguy c tim m ch toàn b ESH/ESC 2013: C s l a ch n thu c L a ch n thu c u tr THA theo b nh c nh lâm sàng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i u tr THA cho ng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i cao tu i i u tr THA cho ng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i T i u tr THA cho ng i có h i ch ng chuy n hóa 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i u tr THA cho ng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i suy th n m n i u tr THA cho ng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i b nh m ch máu não i u tr THA cho b nh nhân có b nh tim 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i u tr THA cho b nh nhân v a x đ ng m ch 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i u tr y u t nguy c THA 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines ... n Tri n T ng huy t áp Ng i tr Ti n THA Ng THA + T n th • Co m ch • Gia t ng đ kháng ngo i biên • i u ch nh m ch máu • Ho t hóa RAAS h giao c m ng i l n tu i THA + Bi u hi n lâm sàng • Gi m GFR... thu c L a ch n thu c u tr THA theo b nh c nh lâm sàng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i u tr THA cho ng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i cao tu i i u tr THA cho ng 2013 ESH / ESC... Guidelines i T i u tr THA cho ng i có h i ch ng chuy n hóa 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i u tr THA cho ng 2013 ESH / ESC Hypertension Guidelines i suy th n m n i u tr THA cho ng 2013 ESH
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT NGUY CƠ TIM MẠCH, KIỂM SOÁT NGUY CƠ TIM MẠCH