NHIP NHANH PHUC BO HEP 2013

46 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:32

Nhòp nhanh với QRS hẹp Ths BS Nguyễn Hữu Khoa Nguyên Bộm ôn Nội - ĐHYD Hệthống điện học tim Nhòp nhanh với QRS hẹp (< 12s) Nhòp nhanh       Nhòp nhanh Nhòp nhanh Cuồn g nhó Nhòp nhanh thất Nhòp nhanh Nhòp nhanh xoang nhó (đơn ổ) Nhòp nhanh không   vào lại nút nhó  vào lại nhó thất bộnối Rung nhó đáp ứn g thất nhanh Cuồn g nhó với dẫn truyền nhó thất thay đổi Nhòp nhanh nhó đa ổ Nhòp nhanh với QRS hẹp Nhòp nhanh với QRS hẹp Són g P vàm ối liên hệvới QRS (P trước , lẫn vào hay sau QRS) chìa khóa đểchẩn đoán Nhòp nhanh xoang      Cơ chế: tăn g tự độn g tính P xoang (dương ởI, II, III, aVF; hai phases âm ởV1) P trước QRS (RP dài), với PR bình thườn g Tần số: > 100 l/p, thườn g 100 - 160, m ax: 220 – tuổi, Khởi phát từtừvới “ warm - up” , khôn g ngoại tâm thu Nhòp nhanh xoang Nhòp nhanh nhó đơn ổ       Cơ chế: tăn g tự độn g tính, vòn g vào lại khởi kích Khởi phát vàkết thúc từtừ Són g P: khác với P xoang (nhọn hơn, thời gian ngắn hơn), tùy vò trí ổphát nhòp P trước QRS (RP dài) PR > 0.12 s (khác với nhòp nhanh bộnối) Tần sốnhó: 150 – 250 l/p Nhòp nhanh nhó đơn ổ Hình dạn g són g P theo vò trí ổphát nhòp Ổphát nhòp gần nút xoang: khóphân biệt với P xoang Nhòp nhanh nhó đơn ổ Rung nhó đáp ứng thất nhanh     Làrối loạn nhòp nhanh với QRS hẹp thườn g gặp Các vòn g vi vào lại nhó Khôn g P với QRS hoàn toàn khôn g Baseline: đẳn g điện cósón g rung nhó (f) với tần số350350 - 450 l/p Rung nhó đáp ứng thất nhanh Rung nhó đáp ứng thất nhanh Cuồng nhó với dần truyền nhó thất thay đổi Nhòp nhanh nhó đa ổ  Són g P cóít dạn g khác Chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp Chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp  Tần số:  100 100 140:   Nhanh xoang (m ax: 220 – tuoåi) Nhòp nhanh bộnối gia tốc (100(100 - 120)  140140 - 160: cuồn g nhó với dẫn truyền 2:1  160 160 220: AVNRT, AVRT, nhanh nhó Chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp  Són g P:  Khôn g P:   Nhanh bộnối gia tốc (tần số100 - 140) AVNRT (tần số160160 - 200)  P trước QRS:   P xoang với PR bình thườn g: nhanh xoang Nhòp nhanh nhó  P sau QRS:   Nhanh bộnối gia tốc với P dẫn truyền ngược (tần số100100 - 140) AVNRT (160(160 - 200 /p)  P răn g cưa với tần số300 l/p: cuồn g nhó Chẩn đoán phân biệt nhòp nhanh với QRS hẹp  Đặc điểm  Nhanh xoang: P xoang (dương ởII, III, aVF; âm phase ởV1), PR bình thườn g  Cuồn g nhó: són g “ răn g cưa” ởII, III, aVF  AVNRT: r’ giảởV1 vàs giảởII  AVRT: P dẫn truyền ngược sau QRS  Nhòp nhanh nhó: giốn g nhanh xoang khôn g phải P xoang The End Nhòp nhanh bộnối ổphát nhòp ngoại vò (Junctional Ectopic Tachycardia: JET)   Nhòp nhanh với QRS hẹp Phân li nhó thất Nhòp nhanh vào lại nút xoang     Hiếm gặp Cơ chế: vòn g vào lại nút xoang ECG: tương tự nhòp nhanh xoang, tần số: 100 – 150 lần /phút Khởi phát (thườn g ngoại tâm thu nhó) vàchấm dứt đột ngoät ...Hệthống điện học tim Nhòp nhanh với QRS hẹp (< 12s) Nhòp nhanh       Nhòp nhanh Nhòp nhanh Cuồn g nhó Nhòp nhanh thất Nhòp nhanh Nhòp nhanh xoang nhó (đơn ổ) Nhòp nhanh không   vào lại... vào lại nhó thất bộnối Rung nhó đáp ứn g thất nhanh Cuồn g nhó với dẫn truyền nhó thất thay đổi Nhòp nhanh nhó đa ổ Nhòp nhanh với QRS hẹp Nhòp nhanh với QRS hẹp Són g P vàm ối liên hệvới QRS... với nhòp nhanh bộnối) Tần sốnhó: 150 – 250 l/p Nhòp nhanh nhó đơn ổ Hình dạn g són g P theo vò trí ổphát nhòp Ổphát nhòp gần nút xoang: khóphân biệt với P xoang Nhòp nhanh nhó đơn ổ Nhòp nhanh bộnối
- Xem thêm -

Xem thêm: NHIP NHANH PHUC BO HEP 2013 , NHIP NHANH PHUC BO HEP 2013

Từ khóa liên quan