Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (c, n, p) khu vực đầm phá tam giang cầu hai (tỉnh thừa thiên huế)

157 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:03

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa công bố tác giả khác Một số số liệu, tài liệu tham khảo từ đề tài “Đánh giá sức tải môi trường vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đề xuất các giải pháp phát triển bền vững” dự án “Điều tra tổng thể trạng biến động đa dạng sinh học hệ sinh thái ven biển Việt Nam” thuộc nhiệm vụ số (giai đoạn 2016-2020), đề án 47 cho phép chủ nhiệm đề tài, dự án Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019 Thay mặt tập thể hướng dẫn Tác giả TS Trịnh Thành Cao Thị Thu Trang i LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập thực cơng trình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trịnh Thành - Viện khoa học Công nghệ Môi trường, GS.TS Trần Đức Thạnh– Viện Tài ngun Mơi trường biển tận tình hướng dẫn, định hướng tạo điều kiện tốt cho suốt trình nghiên cứu học tập Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện Tài nguyên Môi trường Biển tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu Trong thời gian qua nhận rất nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện đồng nghiệp, giúp đỡ tinh thần vật chất gia đình người thân Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu Tác giả Cao Thị Thu Trang ii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUKHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan sức tải môi trường 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2.Tình hình nghiên cứu nước 1.1.3 Tình hình nghiên cứu nước 20 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu mơi trường hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai 24 1.2.1 Khái quát hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai hoạt động kinh tế xã hội 24 1.2.2 Các nghiên cứu môi trường hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 30 1.2.3 Môi trường chất lượng nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 32 1.3 Sử dụng cơng cụ mơ hình hóa nghiên cứu sức tải môi trường 37 1.4 Tổng quan cuối chương hướng nghiên cứu luận án 41 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1.Khu vực nghiên cứu 45 2.2 Phương pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Phương pháp điều tra, khảo sát 46 2.2.1.1 Kỹ thuật thu mẫu, bảo quản mẫu 47 2.2.1.2 Kỹ thuật đo đạc, phân tích mẫu phòng thí nghiệm 47 2.2.2 Phương pháp tính tải lượng thải 48 2.2.2.1 Tính toán lượng thải phát sinh 48 2.2.2.2 Ước tính tải lượng ô nhiễm đưa vào khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai51 2.2.3 Phương pháp mơ hình hóa 52 iii 2.2.3.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình Delft -3D 52 2.2.3.2 Triển khai mơ hình Delft 3D mơ chất lượng nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tính tốn sức tải mơi trường 60 CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 74 3.1 Tính toán lượng chất thải đưa vào đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 74 3.1.1 Tính toán lượng chất thải phát sinh từ nguồn khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thời điểm năm 2011 dự báo năm 2020, 2030 74 3.1.2 Tải lượng thải C, N, P đưa vào vùng đầm phá: năm 2011 dự báo năm 2020, 2030 81 3.2 Hiệu chỉnh mơ hình 83 3.2.1 Mơ hình thủy động lực 83 3.2.2 Mơ hình chất lượng nước 88 3.4 Mô chất lượng nước theo kịch 104 3.4.1 Các kịch mô 104 3.4.2 Mô chất lượng nước đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thời điểm năm 2011 – 2012 105 3.4.2.1 Nồng độ oxy hòa tan 105 3.4.2.2 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 106 3.4.2.3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 107 3.4.2.4 Nồng độ muối amoni (N-NH4++NH3) 108 3.4.2.5 Nồng độ muối nitrat (N-NO3-) 109 3.4.2.6 Nồng độ muối phosphat (P-PO43-) 110 3.4.3 Kịch thấp 2020 111 3.4.4 Kịch cao 2020 113 3.4.5 Kịch thấp 2030 114 3.4.6 Kịch cao 2030 116 3.4.7 Kịch đột xuất 2020 118 3.4.8 Kịch đột xuất 2030 121 3.5 Tính tốn sức tải môi trường khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai hợp chất C, N P 124 iv 3.5.1 Sức chịu tải môi trường sở quy chuẩn Việt Nam (QCVN 10MT:2015/BTNMT QCVN 08-MT:2015/BTNMT) 124 3.5.2 Sức chịu tải tối đa hay kịch nguy hiểm 127 3.5.3.Đề xuất mức sức tải môi trường phù hợp 130 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AAP BOD BTNMT BVMT COD CSDL DO ĐDSH GHCP HCBVTV HST IMOLA Phosphat hấp thụ (Adsorbed phosphate) Nhu cầu oxy sinhhóa (Biochemical oxygen demand) Bộ Tài ngun Mơi trường Bảo vệ mơi trường Nhu cầu oxy hóa học (Chemical oxygen demand) Cơ sở dữ liệu Oxy hoàn tan (Dissolved oxygen) Đa dạng sinh học Giới hạn cho phép Hóa chất bảo vệ thực vật Hệ sinh thái Quản lý tổng hợp họat động đầm phá (Integrated Management of Lagoon Activities) KCN Khu công nghiệp KLN Kim loại nặng KT-XH Kinh tế- xã hội NĐTHCP Nồng độ tới hạn cho phép NSSC Năng suất cấp NTTS Ni trồng thủy sản NOAA Cơ quan Khí qủn Đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric Administration) PAH Polycyclic aromatic hydrocarbons PCB Polychlorinated biphenyl QCVN Quy chuẩn Việt Nam SOD Nhu cầu oxy trầm tích (Sediment Oxygen Demand) STMT Sức tải môi trường TG-CH Tam Giang - Cầu Hai TSS Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solid) TTH Thừa Thiên Huế TMDL Tổng tải lượng tối đa hàng ngày (Total Maximum Daily Load ) TN Tổng nitơ TP Tổng phôt TVN Thực vật TVPD Thực vật phù du WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Phạm vi nghiên cứu: khu vực đầm phá TG - CH 45 Hình 2.2 đồ nghiên cứu luận án 46 Hình 2.3.Trường độ sâu mơ hình thủy động lực 60 Hình 2.4.Hình thái phạm vi lưới tính mơ hình 62 Hình 2.5 Vị trí các điểm thải khu vực TG - CH phục vụ chạy mơ hình 65 Hình 3.1 Sai số giữa mơ hình quan trắc vận tốc dòng chảy theo phương ngang - U hệ đầm phá TG - CH - mùa mưa (RSE = 0,0046) 86 Hình 3.2 Sai số giữa mơ hình quan trắc vận tốc dòng chảy theo phương thẳng đứng -V hệ đầm phá TG - CH -mùa khô (RSE =0,0042) 86 Hình 3.3.Tính tương hợp giữa mơ hình quan trắc dòng chảy theo phương U – (R2= 0,696) 87 Hình 3.4.Tính tương hợp giữa mơ hình quan trắc dòng chảy theo phương V – (R2 = 0,690) 87 Hình 3.5 Ảnh hưởng tham số đến biến số hệ thống 93 Hình 3.6 Sai số DO giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 95 Hình 3.7 Sai số BOD giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 95 Hình 3.8 Sai số COD giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 97 Hình 3.9 Sai số N-NH4++NH3 giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 97 Hình 3.10 Sai số N-NO3- giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 98 Hình 3.11 Sai số P-PO43- giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 98 Hình 3.12.Trường tốc độ dòng chảy thời kỳ a) nước ròng-mùa mưa; b- nước lớn-mùa mưa; c) nước ròng-mùa khơ; d- nước lớn-mùa khơ 101 Hình 3.13.Mơ nồng độ oxy hòa tan nước hệ đầm phá TG-CH năm 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 106 Hình 3.14 Mơ nhu cầu oxy sinh hóa nước hệ đầm phá TG-CH năm 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 107 vii Hình 3.15.Mơ nhu cầu oxy hóa học nước hệ đầm phá TG-CH năm 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 108 Hình 3.16 Mơ nồng độ muối amoni nước hệ đầm phá TG-CH năm 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 109 Hình 3.17 Mơ nồng độ muối nitrat nước hệ đầm phá TG-CH năm 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 110 Hình 3.18 Mô nồng độ muối phosphat nước hệ đầm phá TG-CH năm 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 111 Hình 3.19 Mơ chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch thấp 2020 – thời điểm triều xuống, mùa mưa 112 Hình 3.20 Mơ chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch cao 2020 – thời điểm triều xuống, mùa mưa 114 Hình 3.21 Mơ chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch thấp 2030 – thời điểm triều xuống, mùa mưa 116 Hình 3.22 Mơ chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch cao 2030 – thời điểm triều xuống, mùa mưa 118 Hình 3.23 Mô chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch đột xuất 2020 – thời điểm triều xuống, mùa mưa 120 Hình 3.24 Mơ chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch đột xuất 2030 – thời điểm triều xuống, mùa mưa 123 Hình 3.25 Mơ chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch đạt mức sức tải sở quy chuẩn Việt Nam – thời điểm triều xuống, mùa khơ 126 Hình 3.26 Mô chất lượng nước đầm phá TG-CH theo kịch đạt mức sức tải tối đa – thời điểm triều xuống, mùa khô 128 Hình 3.27 Mơ chất lượng nước hệ đầm phá TG-CH theo kịch đạt mức sức tải đề xuất – thời điểm triều xuống, mùa khô 131 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Những đặc trưng dòng chảy các sông đổ vào hệ đầm phá TG – CH 27 Bảng 1.2.Tốc độ dòng chảy (cm/s) trung bình cực đại tầng mặt 28 Bảng 1.3 Đặc điểm môi trường nước hệ đầm phá TG – CH giai đoạn 2004 -2012 32 Bảng 1.4 Nồng độ oxy hòa tan nhu cầu tiêu thụ xy nước hệ đầm phá TG - CH giai đoạn 2004 - 2012 (mg/l) 34 Bảng 1.5.Nồng độ số chất dinh dưỡng khoáng (g/l) nước hệ đầm phá TG - CH giai đoạn 2004 - 2012 Bảng 2.1 Đơn vị tải lượng ô nhiễm hàng năm từ nước thải sinh hoạt 48 Bảng 2.2.Thành phần nước thải số ngành cơng nghiệp điển hình 49 Bảng 2.3 Hệ số phát thải sản xuất sợi tổng hợp 49 Bảng 2.4 Hệ số phát thải chăn nuôi (kg/con/năm) 50 Bảng 2.5 Hệ số phát thải từ nuôi thuỷ sản 50 Bảng 2.6 Hệ số phát thải ô nhiễm rửa trôi đất (kg/km2/ngày mưa) 51 Bảng 2.7 Những đặc trưng dòng chảy các sông đổ vào hệ đầm phá TG – CH 61 Bảng 2.8 Điều kiện biên mơ hình thủy động lực 63 Bảng 2.9 Mối liên hệ giữa N-(NH4++NH3) N-NH3 pH = 8, nhiệt độ 30oC 71 Bảng 2.10 Mối liên hệ giữa N-(NH4++NH3) N-NH3 pH = 9, nhiệt độ 30oC 72 Bảng 3.1.Tải lượng ô nhiễm phát sinh năm 2011 dự báo cho năm 2020, 2030 từ nguồn sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên - Huế (tấn/năm) 75 Bảng 3.2.Tải lượng ô nhiễm phát sinh năm 2011 dự báo cho năm 2020 2030 từ nguồn công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (tấn/năm) 77 Bảng 3.3.Tải lượng ô nhiễm phát sinh năm 2011 dự báo cho năm 2020, 2030 từ nguồn chăn nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế (tấn/năm) 78 Bảng 3.4.Tải lượng ô nhiễm phát sinh năm 2011 dự báo cho năm 2020, 2030 từ nguồn nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế (tấn/năm) 79 ix Bảng 3.5.Tải lượng ô nhiễm phát sinh năm 2011 dự báo cho năm 2020 từ rửa trôi đất tỉnh Thừa Thiên Huế (tấn/năm) 80 Bảng 3.6 Tổng tải lượng ô nhiễm phát sinh năm 2011 dự báo cho năm 2020, 2030 từ nguồn tỉnh Thừa Thiên Huế khu vực TG - CH (tấn/năm) 80 Bảng 3.7 Tổng tải lượng ô nhiễm đưa vào hệ đầm phá TG - CH năm 2011 dự báo cho năm 2020 2030 (tấn/năm) 83 Bảng 3.8 Hiệu chỉnh thủy động lực: hế số nhám Manning (n) 84 Bảng 3.9 Các giá trị mặc định hệ số nhớt hệ số khuếch tán mơ hình thủy động lực 85 Bảng 3.10 Kết hiệu chỉnh hệ số khuếch tán (DH) độ nhớt theo phương ngang (νH) 85 Bảng 3.11 Tóm tắt thơng tin thiết lập mơ hình thủy động lực 88 Bảng 3.12 Điều kiện biên mơ hình chất lượng nước 89 Bảng 3.13 Tổng hợp lượng chất thải từ vị trí điểm thải đổ vào hệ đầm phá TGCH 90 Bảng 3.14 Kết quan trắc chất lượng nước hệ đầm phá TG - CH ngày 2526/11/2011 (mùa mưa) (g/m3) 91 Bảng 3.15 Kết quan trắc chất lượng nước hệ đầm phá TG - CH ngày 1920/5/2012 (mùa khô) (g/m3) 91 Bảng 3.16 Mức độ ảnh hưởng biến số từ cao xuống thấp thủy vực 92 Bảng 3.17 Sai số giữa mơ hình quan trắc hệ đầm phá TG-CH 96 Bảng 3.18 Các tham số chất lượng nước hiệu chỉnh cho hệ đầm phá TG-CH99 Bảng 3.19 Sai số giữa mơ hình quan trắc qua kết so sánh chất lượng nước tháng 4/2017 đầm Cầu Hai (đơn vị: mg/l) 100 Bảng 3.20.Lượng nước tỷ lệ trao đổi nước qua ngày đêm ba khu vực Tam Giang - Thủy Tú - Cầu Hai 103 Bảng 3.21 Tải lượng thải đưa vào hệ đầm phá TG-CH theo kịch 105 Bảng 3.22 Nồng độ số thông số chất lượng nước hệ đầm phá TG – CH điểm quan trắc – kịch đột xuất 2020 (mg/l) 119 x Cầu Hai 5821 14699 1877 177 988 Tổng (tấn/năm) 28483 59160 5391 964 2597 Lượng thải năm 2011 16375 40407 3975 782 1412 Tăng so với năm 2011 1.74 1,46 1,36 1,23 1,84 Bảng 3.31 cho thấy để chất lượng nước đầm phá không vi phạm ngưỡng sinh thái gây bất lợi đến sinh vật tải lượng chất nhiễm phép đổ vào đầm phá sau: BOD5 – 28483 tấn/năm; COD – 59160 tấn/năm; N-(NH4++NH3) - 5391 tấn/năm; N-NO3- - 964 tấn/năm P- PO43- - 2597 tấn/năm Lượng chất thải gấp lượng chất thải thời điểm năm 2011-2012 khoảng 1,74 lần BOD5; 1,46 lần COD; 1,36 lần N(NH4++NH3); 1,23 lần N-NO3- 1,84 lần P- PO43- Khi đó, nồng độ chất các điểm quan trắc Tam Giang, Đầm Sam Cầu Hai trình bày bảng 3.32 Bảng 3.32 Nồng độ thông số chất lượng nước các điểm quan trắc vùng TG-CH - kịch sức tải đề xuất (mg/l) Mùa mưa Thông số Tam Giang Đầm Mùa khô Cầu Hai Sam Tam Đầm Sam Cầu Hai Giang DO 5,42 5,18 5,08 5,14 5,06 5,13 BOD5 5,93 3,92 4,02 4,73 3,10 2,83 COD 13,47 11,80 12,43 13,26 11,7 13,30 N- (NH4++NH3) 0,102 0,098 0,101 0,107 0,101 0,100 N-NO3- 0,166 0,112 0,176 0,163 0,132 0,171 P-PO43- 0,044 0,043 0,045 0,046 0,044 0,043 132 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài nghiên cứu luận án tập trung giải vấn đề đánh giá xác sức tải số yếu tố môi trường (C, N, P) khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) với kết sau: Đã đánh giá nguồn ước tính lượng thải chất nhiễm C, N, P từ hoạt động kinh tế - xã hội hệ đầm phá TG-CH giai đoạn 2011 theo kịch phát triển đến năm 2020 năm 2030 Lượng chất thải sinh hoạt – chăn nuôi chiếm tỷ lệ lớn tăng mạnh các năm có nguy tiềm ẩn nhiễm mơi trường biển đòi hỏi phải có cơng cụ đánh giá xác STMT để có giải pháp quản lý môi trường phù hợp Việc sử dụng phần mềm chuyên ngành DELFT-3D hiệu chỉnh thẩm định khu vực nghiên cứu theo phương pháp luận tiên tiến cho phép đánh giá thông số ảnh hưởng tới q trình phát tán chất ô nhiễm mô tương đối xác chất lượng nước theo kịch phát triển Sự gia tăng chất ô nhiễm vào khu vực đầm phá TG-CH theo phát triển kinh tế xã hội hoặc/và khơng kiểm sốt tốt nước thải có thể dẫn đến ô nhiễm cục thiếu hụt ô xy, gia tăng nồng độ amoniac phosphat gây ảnh hưởng xấu tới động vật thủy sinh gần điểm xả Những kết cần thiết phải có giải pháp quản lý mơi trường hiệu u cầu cần đánh giá xác sức chịu tải môi trường Trên sở hệ thống hóa phương pháp đánh giá sức chịu tải mơi trường mơ hình hiệu chỉnh DELF-3D, tính sức tải môi trường cho hệ đầm phá TG-CH theo các ngưỡng QCVN theo khả tự làm (đồng hóa) đầm phá Các kết tính toán các lượng thải tối đa số chất nhiễm theo u cầu chất lượng môi trường theo khả tự làm đầm phá Đây kết có ý nghĩa gợi ý giải pháp quy hoạch quản lý môi trường khu vực nghiên cứu 133 Các kết tính tốn nguồn thải STMT cho hệ đầm phá TG – CH nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho công tác quản lý môi trường Đồng thời, luận án hệ thống hóa các phương pháp đánh giá sức chịu tải môi trường cho thủy vực ven bờ Việt Nam, có thể áp dụng tính tốn cho thủy vực khác Kiến nghị - Bổ sung công cụ mơ hình vào các văn hướng dẫn đánh giá sức tải môi trường nhằm nâng cao độ tin cậy phương pháp đánh giá sức tải cho thủy vực - Nghiên cứu đánh giá sức chịu tải môi trường với cách tiếp cận rộng liên quan đến yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quy trình phân tích phân cấp (AHP) hệ thống số, thị 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Công Thung cộng (2008) Tài nguyên Môi trường đầm phá Tam GiangCầu Hai Dự án IMOLA Huế GCP/VIE/029/ITA Ifabiyi, I P (2008) Self purification of a freshwater stream in Ile-Ife: lessons for water management J Hum Ecol, 24(2), 131-137 IMO /FAO /UNESCO /WMO /WHO /IAEA /UN /UNEP (1986) Environment capacity - An approach to Marine Pollution Prevention Reports and Studies No 30, Rome, Italia Koichi, F., Hong-Ying, H., (2002) Water quality standards-Vol II-Minimizing loads on water bodies (EOLSS-UNESCO) Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn, Dư Văn Toán, 2005 Bảo vệ Mơi trường Giáo trình ĐHKHTN, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội (606 trang) (Biên dịch từ sách A.M Vlađimirov, Iu.I Liakhin, L.T Matveev, V.G Orlov) Pedro, D., (2003) A review of current methods in the estimation of environmental carrying capacity for bivalve culture in Europe, p 37-51 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p Inglis, G.J., Hayden, B.J., Ross, A.H (2002) An overview of factors affecting the carrying capacity of coastal embayments for mussel culture Client Report CHC00/69 NIWA, Christchurch, p 31 Huming, Y., Nancy (2003) Summaryreport of the Workshop “Determining environmental carrying capacity of coastal and marine areas: progress, constraints, and future options” PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p Ioannis K., Nafsika, P., Ioanna K., Katerina S., Constantin K., (2013) Adaptation of fish farming production to the environmental characteristics of the receiving marine ecosystems: A proxy to carrying capacity Aquaculture 408–409 (2013) 184–190 10 Grant, J., Curran, K.J., Guyondet, T.L., Tita, G., Bacher, C., Koutitonsky, V., Dowd, M (2007) A box model of carrying capacity for suspended mussel aquaculture in Lagune de la Grande-Entrée, Iles-de-la-Madeleine Québec Ecol Model 200, 193– 206 11 Furuya, K., (2003) Environmental carrying capacity in aquaculture ground of seaweed and shellfish in northern Japan, p 52-59 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p 12 Chang Hee., L and Yoo, H., (2003) Total Pollution Load Management in Shihwa Lake: Method and Application, p 115-124 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p 13 Yan, L., Hongwen, X., Yuexiang, W., Yang, Y., (2017) Evaluation of water environmental carrying capacity of city in Huaihe River Basin based on the AHP method: A case in Huai'an City Water Resources and Industry 18 (2017) 71–77 14 Meriem, N A., Ewa B., (2016) Water resources carrying capacity assessment: The case of Algeria's capital city Habitat International 58 (2016) 51-58 15 Mei, H., Jinbo, M., Fangling, S., Chengli, Zhen, H., (2010) Estimation of Water Environment Capacity :Example as Four Basin in Shandong Province, China Procedia Environmental Sciences (2010) 1919–1926 135 16 Brigolin D., Davydov A., Pastres R., Petrenko I., (2008) Optimization of shellfish production carrying capacity at a farm scale Applied Mathematics and Computation 204 (2008) 532–540 17 Ramón F., Jon G., Øivind S., Lars A., Jan A., (2010) A simulation model of carrying capacity for mussel culture in a Norwegian fjord: Role of induced upwelling Aquaculture 308 (2010) 20–27 18 Byron, C.J & Costa-Pierce, B.A (2013) Carrying capacity tools for use in the implementation of an ecosystems approach to aquaculture In L.G Ross, T.C Telfer, L Falconer, D Soto & J Aguilar-Manjarrez, eds Site selection and carrying capacities for inland and coastal aquaculture, pp 87–101 FAO/Institute of Aquaculture, University of Stirling, Expert Workshop, 6–8/12/2010 Stirling, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No 21 Rome, FAO 282 pp 19 Lotta C K., Marc H T., Jaime M., Jorge T., Matthias W., (2016) Carrying capacity simulations as a tool for ecosystem-based management of a scallop aquaculture system Ecological Modelling 331 (2016) 44–55 20 Kyeong P., Hoon-shin J., Hong-sun K., and Sung-mo A., (2003) Estuarine and coastal water quality modeling: concept and a case study in Korea, p.98-114 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p 21 Woo J C., Won C L., Chang-Keun K., (2005) Estimation of Environment Carrying Capacity for Aquaculture: a castudy in the republic of Korea, p 60-77 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p 22 Tetsuo Y., (2005) Environmental Carrying Capacity of an Oyster Culture in a Bay: A case study in Japan,p 78-84 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p 23 Paul K S Shin and Rodolf S.S.Wu (2003) Estimating the Environmental Carrying Capacity for Sustainable Marine Fish Culture: A modeling approach, p 8597 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p 24 Enhui L., Yuwu J., Xiao-Hai Y., Zhaoyun C., Jia W., and Luoping Z., (2013) Allocation of marine environmental carrying capacity in the Xiamen Bay Marine Pollution Bulletin 75 (2013) 21-27 25 KeQiang L., & XiuLin W., (2012) Calculation methodology of marine environmental capacity for heavy metal: A case study in Jiaozhou Bay, China Chinese Science Bullentin, January 2013, Vol.58, No.2: 282-287, Toxic Metal Pollution DOI: 10.1007/s11434-012-5395-5 26 Keqiang L., Xiaoyong S., Xianwen B., Qimin M., Xiulin W., (2014) Modeling total maximum allocated loads for heavy metals in Jinzhou Bay, China Marine Pollution Bulletin 85 (2014) 659–664 27 Zhao L., Xiaoling Z., Yong L., Bin H., Xiang Z., Rui Z., Yuanguan Z., (2012) Three-dimensional hydrodynamic and water quality model for TMDL development of Lake Fuxian, China Journal of Environmental Sciences 2012, 24(8) 1355–1363 28 Zhao W.L , S.Y Yang, J Wang, J.M Xiao, X.X Lu, J Lin, P Huang, M.G Cai (2015) Load estimation and assessment of land-based pollution for Quanzhou Bay and their relevance to the Total Quantity Control of Pollutants Discharged into the Sea (TQCPS) Program in China Estuarine, Coastal and Shelf Science(2015), doi: 10.1016/j.ecss.2015.06.026 29 Ayeon L., Seonju C., Moo J P., and Sangdan K., (2013) Determination of Standard Target Water Quality in the Nakdong River Basin for the Total Maximum Daily Load Management System in Korea KSCE Journal of Civil Engineering (2013) 136 17(2):309-319 30 Four Township Water Resources Council, Inc (2002) Four Township Environmental Carrying Capacity Study Project No: 51830106, United State 31 Wasington State Department of Ecology (1999) Snohomish River Estuary Total Maximum Daily Load Submittal Report 32 EPA (2005) Total Maximum Daily Load for Total Mercury in fissh tissue Residue In Lake Yonah Report of Enviornment Agency of United State 33 Dingjiang C., Randy A D., Yena S., Jun L., (2012) A Bayesian approach for calculating variable total maximum daily loads and uncertainty assessment Science of the Total Environment 430 (2012) 59–67 34 Ruibin Z., Xin Q., Xingcheng Y., Rui Y., Bisheng X., Yulei W., (2012) Simulation of Water Environmental Capacity and Pollution Load Reduction Using QUAL2K for Water Environmental Management.Int J Environ Res Public Health 2012, 9, 4504-4521; doi:10.3390/ijerph9124504 35 Boyacioglu H., & Alpaslan M N., (2008) Total maximum daily load (TMDL) based sustainable basin growth and management strategy Environ Monit Assess (2008) 146:411–421 DOI 10.1007/s10661-007-0087-3 36 Shuping W., Keqiang L., Shengkang L., Peng Z., Guohong L., Xiulin W., (2017) An integrated method for the control factor identification of resources and environmental carrying capacity in coastal zones: A case study in Qingdao, China Ocean & Coastal Management 142 (2017) 90- 97 37 Peng K., Linyu X., (2012) Water Environmental Carrying Capacity Assessment of an Industrial Park The 18th Biennial Conference of the International Society for Ecological Modeling Environmental SciencesProcedia Environmental Sciences 13 (2012) 879 – 890 38 Yongquan Y., (2010) Application of Environmental Carrying Capacity in Regional Environmental Impact Assessment: A Case Study on Shandong Rencheng Economic Development Area Journal of Environmental Technology and Engineering, 2010, 3(2):74-79 39 Danai L., and Mali B., (2005) The use of ecological Carrying Capacity for Assessment of Entrainment Impact of Cooling Water Intake of the Hin Krut Coal-fired Power Plant of the Coast of Thailand p 125-129 PEMSEA Workshop Proceedings No 11, 156 p 40 C Bacher, E Black (2008) Risk assessment of the Potential Decrease of Carrying Capaciy by shellfish farming Case study in GESAMP Reports and Studies No 76 “Assessemnt and communication of environmental Risk in coastal aquaculture” 41 Pornsook C., and Ekachai P V., (2003) Coastal pollution management in Thailand Diffuse Pollution Conference, Dublin 2003 42 Trịnh Thành (2016) Đánh giá rủi ro mơi trường Bản tin Chính sách Tài nguyên – Môi trường – Phát triển bền vững, số 22, q II/2016 43 Nguyễn Chí Cơng (2007) Nghiên cứu sở khoa học đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước, phục vụ công tác cấp phép xả thải” Báo cáo tổng hợp Đề tài cấp Bộ TN&MT 44 Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Dũng (2006) Quản lý thống tổng hợp nguồn thải gây ô nhiễm lưu vực hệ thống sơng Đồng Nai Tạp chí KH&CN, Tập 9, Môi trường & Tài nguyên, 2006 137 45 Võ Duy Sơn, Nguyễn Tác An (2001) Nghiên cứu đánh giá sức tải sinh thái đầm Thủy Triều đầm Nha Phu (Khánh Hòa) Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển Tập số Tr 14 - 20 Hà Nội 46 Hồng Dương Tùng (2004) Sử dụng cơng cụ tốn học đánh giá khả chịu tải ô nhiễm Hồ Tây làm sở xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển Hồ Tây tương lai Luận án tiến sỹ kỹ thuật: 2.10.20, Đại học Bách Khoa Hà Nội 47 Nguyễn Đức Cự (2006) Tính tốn q trình chuyển hoá hợp chất dinh dưỡng, hữu nước trầm tích - đề tài nhánh thuộc Đề tài “Nghiên cứu sức chịu tải, khả tực làm số thuỷ vực nuôi lồng bè, làm sở phát triển hợp lý nghề nuôi hải sản ven bờ biển Hải Phòng-Quảng Ninh” Viện Nghiên cứu Hải sản thực 48 Viện Nghiên cứu Hải sản (2006) Nghiên cứu sức tải, khả tự làm số thuỷ vực nuôi cá lồng bè, làm sở phát triển hợp lý nghề nuôi hải sản ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh Báo cáo tống hợp đề tài cấp Bộ Thủy sản giai đoạn 20042005 49 Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa (2009) Đánh giá sức tải môi trường vùng nước ven đảo Cát Bà phục vụ cho phát triển bền vững Khoa học Công nghệ biển - Phụ trương 1-2009, tr 154-168 50 Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú (2012) Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long NHX Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Hà Nội (297 trang) 51 Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa (2010) Nghiên cứu sức tải môi trường sông Bạch Đằng Tuyển tập “Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam – Hà Nội, ngày 26/10/2010, tr.162-168 52 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản (2014) Đánh giá sức tải môi trường sông Tiền sông Hậu phục vụ quy hoạch nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bền vững sông Tiền, sông Hậu Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ NN &PTNT giai đoạn 2010-2015 53 Nguyễn Hữu Huân (2013) Đánh giá sức tải môi trường số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung Bộ phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản du lịch Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2012 54 Phan Minh Thụ, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Hồng Long (2013) Đánh giá sức chịu tải môi trường vực nước Thủy Triều- Cam Ranh Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển Tập 13 số Tr 371-380 Hà Nội 55 Nguyễn Hữu Huân, Phan Minh Thụ (2014) Sức tải mơi trường nước Bình Cang – Nha Phu Tuyển tập Hôi nghị Khoa học toàn quốc Sinh học Biển phát triển bền vững lần thứ 2, Hải Phòng tháng 11/2014, trang 809-818 56 Bộ Tài nguyên môi trường (2017) Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định đánh giá khả tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước, sơng, hồ 57 Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy (2010) Tiến hóa động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ 58 Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế (2004) Đặc điểm Khí hậu- Thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà xuất Thuận Hoá 59 Nguyễn Hữu Cử (chủ biên) (2006) Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá ven bờ miền trung việt nam làm sở lựa chọn phương án quản lý Báo cáo tổng kết Dự 138 án Hợp tác Việt Nam - Italia theo Nghị định thư giai đoạn 2004 -2006, mã số 14EE5 Lưu trữ Viện TN&MT biển 60 Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú, Đỗ Trọng Bình (2000) Đặc trưng thuỷ động lực đầm phá Tam GiangCầu Hai, Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài “Điều tra khảo sát bãi giống, bãi đẻ loài thuỷ sản kinh tế hệ đầm phá Thừa Thiên - Huế đề xuất giải pháp bảo vệ” Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế Lưu trữ Viện TN &MT Biển 61 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế (2017) Niên giám Thống kê thừa Thiên Huế 2016 NXB Thống kê 62 Leonardo D., Salvatore V., Massimo S., (2008) Land use/cover change in the Tam GiangCau Hai Lagoon (Central Vietnam) by means of SPOT 5, Aster and Landsat images IMOLA project 63 Nguyễn Trung Tiến (2011) Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế 2010 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế xuất năm 2011 64 Trần Thanh Tùng, Vũ Minh Cát (2005) Nghiên cứu chế gây bồi lấp cửa Tư Hiền tỉnh TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 334346 65 Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Thị Kim Anh (2006) Đặcđiểm hình thái - động lực phân bố vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam Khoa học Công nghệ biển Phụ Trương (2006) Số 2.Tr 42 - 54 66 Đặng Hoài Nhơn (2009) Đặc điểm trạng biến động môi trường trầm tích đầm Tam GiangCầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2008-2009 ”Đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái ven bờ biển Việt Nam đề xuất giải pháp quản lí bền vững” 67 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Đỗ Đình Chiến (2001) Tiến hóa động lực đầm phá Đề tài nhánh thuộc dự án cấp nhà nước: “Nghiên cứu phương án phục hồi, thích nghi cho vùng cửa sông ven biển Thuận An - Tư Hiền đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” Lưu trữ Viện TN & MT Biển 68 Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Đặng Hoài Nhơn, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh (2008) Định hướng quản lý môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam Tuyển tập Tài nguyên Môi trường biển, Tập XIII, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr.28 – 43 69 Lưu Văn Diệu (2007) Status and change in the water quality of the Tam GiangCau Hai lagoon Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển, phụ trương (2007), tr 20-28 70 Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong, Thủy Châu Tờ (2005) Chất lượng nước đầm phá Tam GiangCầu Hai: Hiện trạng, lo lắng giải pháp kiểm soát Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế Tr.306-323 71 Nguyễn Văn Hợp, Trương Quý Tùng, Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong, Michelle Marconi, Lê Công Tuấn, Nguyễn Văn Huệ, Thủy Châu Tờ, Trần Hải Bằng (2008) Đánh giá chất lượng nước trầm tích phá Tam Giang - Cầu Hai 2006 – 2007 Dự án Quản lý tổng hợp họat động vùng đầm phá Tỉnh Thừa Thiên Huế (Dự án IMOLA) 72 Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu, Nguyễn Hữu Cử (2009) Chất lượng nước vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Kỷ yếu Hội thảo môi trường vùng duyên hải miền Trung 73 Albertazzi S et al., (2007) 210Pb and 137Cs in sediment of Central Viet Nam coastal lagoons: Tentative assessment of accumulation rate Journal of Marine Science 139 and Technology Suppement 1, 73-81 Vietnamese Academy of Science and Teclonogy Publisher, Ha Noi 74 Gabriele C., Clara T., Stefania R., Warren C., Luca G B., Cu N.H, Maro F., (2007) Metals in sediments of the Tam GiangCau Hai lagoon (Central Viet Nam) Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 82-91 75 Rossano P., Cu N H, Roberta Z., Mauro F., Luca G B, Silvia G., Marco V., Ivo M., (2007b) PCBs in sediments of the Coastal Lagoons in Central Vietnam Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 110-120 76 Rossano P., Mario S., Maria L F., Roberta Z., Marco V., Luca G B., Silvia G., Mauro F., Cu N.H., Ennio M., (2007a) PCDD/F, hydrocarbons and pesticides in sediments of the Tam Giang-Cau Hai Lagoon, central Vietnam Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 102-109 77 Stefania R., Luca G B., Silvia G., Mauro F., Cu N.H., Nhon D H., (2007) General sedimentological characteristics of the Tam GiangCau Hai lagoon (Central Viet Nam) Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 63-72 78 Võ Văn Phú cộng (2005) Tổng quan số yếu tố môi trường đa dạng sinh học đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 381-399 79 Đỗ Công Thung cộng (2005) Sử dụng bền vững bảo tồn ĐDSH đầm phá TGCH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 415-429 80 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Lương Hiền, Phạm Đình Trọng, Trần Đức Thạnh nnk (2001) Điều tra khảo sát bãi giống, bãi đẻ loài thuỷ sản kinh tế hệ đầm phá Thừa Thiên - Huế đề xuất giải pháp bảo vệ Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế Lưu trữ Viện TN &MT Biển 81 Nguyễn Văn Tiến (Chủ biên) (2004) Tiến tới quản lý hệ sinh thái cỏ biển Việt Nam Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật, 131 trang 82 Nguyễn Văn Tiến (2005) Đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi cỏ biển đầm phá TGCH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 478-491 83 Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo (2002) Cơ cở liệu tai biến môi trường tự nhiên khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế (ALOS Huế) Báo cáo tổng kết đề tài câp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2001-2002 84 Trần Đình Lân (2003) Một số kết sử dụng tư liệu viễn thám nghiên cứu quản lý tổng hợp vùng đầm phá ven bờ Thừa Thiên – Huế Tuyển tập Tài nguyên Môi trường biển, Tập X, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr.269 – 278 85 Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo (2007) Xây dựng sở liệu GIS từ nguồn liệu viễn thám phân giải cao, đa thời gian tư liệu đo đạc thực tế để đánh giá, giám sát xói lở bờ biển biến động cửa đầm phá khu vực Hải Dương Hòa Duân giai đoạn 1980 – 2005 Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2005-2007 86 Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo Đỗ Thị Thu Hương (2008) Viễn thám GIS góp phần quản lý bền vững vùng bờ biển Thuận An, Thừa Thiên – Huế Tuyển tập Tài nguyên Môi trường biển, Tập XIII, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 72 – 82 87 Trần Hữu Tuyên (2005) Thử nghiệm mô hai chiều dòng chảy mùa khơ đầm phá Tam GiangCầu Hai Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 25, 2005 88 Trần Hữu Tuyên (2005) Thử nghiệm mô xâm nhập mặn đầm phá TGCH trước sau trận lũ lịch sử năm 1999 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 324-333 140 89 Georg G., Tu T.A., Francesca D., Pascalis, Binh D.T., Cu N.H., Maro F., (2007) Hydrodynamic modeling of the Tam GiangCau Hai lagoon, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 29-43 90 Trần Xuân Bình (2005) Phát triển nghề NTTS với vấn đề tài nguyên, môi trường giảm đói nghèo vùng đầm phá TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 223-242 91 Nguyễn Quang Linh cộng (2005) Thủy sản hệ thống NTTS: Chiến lược sử dụng thức ăn dinh dưỡng để nâng cao suất sức khỏe động vật đầm phá TGCH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 152160 92 Lê Văn Thăng cộng (2005) Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam GiangCầu Hai số giải pháp khắc phục Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 352-365 93 Hà Xuân Thông (2005) Quản lý tổng hợp vùng ni tơm có tính cơng nghiệp vùng đầm phá TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 254 269 94 Ngơ Đình Tuấn (2005) Phát triển bền vững KTXH vùng đầm phá TGCH gắn với việc xây dựng Huế (TTH) thành đô thị loại Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế trang 125-133 95 Nguyễn Viết Vĩnh (2005) Bàn giải pháp cho nghề cá vùng đất ngập nước có nghề cá đầm phá khu Ramsa Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 161-168 96 Hoàng Ngọc Việt (2005) Chiến lược quản lý hệ thống đầm phá TTH góc độ thủy sản Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 134-142 97 Mai Văn Xuân, Phan Văn Hòa (2005) Hiệu kinh tế nuôi tôm vùng đầm phá huyện Phú Vang tỉnh TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 169-181 98 Tuan Le Cong, Massimo Sarti, Alexandra Negri (2008) Water quality of Tam GiangCau Hai lagoon system and environmental carrying capacity of concentrated aquaculture area in Sam Chuon lagoon, Viet Nam, PhD Thesis Italy 99 Trịnh Việt An (2005) Vùng ven biển đầm phá tỉnh TTH: Tiềm năng, tồn tại, giải pháp ổn định môi trường, phát triển tài nguyên phương hướng phát triển KTXH 2001-2020 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế trang 78-92 100 Bernard O'Callaghan (2005) Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) với Đầm phá Tam Giang-Cầu Hai dự án quản lý lưu vực sông Hương Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 34-43 101 Massimo Sarti (2005) Dự án IMOLA: Triển khai phương pháp khoa học công cụ công nghệ lập quy hoạch tổng thể đại Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, 243 -246 102 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử (2009) Kiểm kê đánh giá khu vực, đối tượng có giá trị kỳ quan thiên nhiên, di sản tự nhiên vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2007-2008 103 Nguyễn Huy Yết (2011) (Chủ biên) Đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái ven bờ biển Việt Nam đề xuất giải pháp quản lý bền vững Đề tài cấp nhà nước giai đoạn 2008- 2010, mã số KC.09-26/06-10 104 Nguyễn Huy Anh (2012) Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), 5-16 141 105 Aleksandra Z N S., Jerzy S., (2012) Review of Mathematical models of water quality Ecol Chem Eng S 2012;19 (2):197-211 106 Balcerzak W., (2000) Application of selected mathematical models to evaluate changes in water quality In: International Conference on Water Supply, Water Quality and Protection Kraków; 2000, pp 157 – 165 107 Craig, P.M., (2016) Users Manual for EFDC_Explorer: A Pre/Post Processor for the Environmental Fluid Dynamics Code, Ver 160307, DSI 108 RB Ambrose, Jr., P.E, TA Wool (2009) WASP7 Stream Transport Model Theory and User’s Guide Supplement to Water Quality Analysis Simulation Program (WASP) User Documentation US Environmental Protection Agency, 43 109 Park, R.A and Clough, J.S (2009) AQUATOX (release 3) Modelling Environmental Fate and Ecological Effects in Aquatic Ecosystems Volume 2: Technical Documentation United States Environmental Protection Agency Office of Water (4305) EPA-823-R-09-004 110 Neitsch, S L., J G Arnold, J R Kiniry, and J R Williams (2005) Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation Ver 2005 Temple, Tex.: USDA‐ ARS Grassland Soil and Water Research Laboratory, and Texas A&M University, Blackland Research and Extension Center 111 DHI (2014) MIKE 21 & MIKE Flow Model FM Hydrodynamic and Transport Module Scientific Documentation Denmark 112 WL| Delft hydraulic (1999, 2003) Delft3D-WAQ User Manual version 3.1, Delft, the Netherlands 113 WL| Delft hydraulic (1999, 2003) Detailed description of processses Delft3DFLOW Technical Reference Manual Delft, the Netherlands 114 Malgorzata B., Janusz K., 2003 A 3D Mathematical model of Vistula lagoon Hydrodynamics – General Assumptions and Results of Preliminary Calculations Diffuse Pollution Conference Dublin 2003, ECSA Mixing/Modelling 115 S.A Luger & R.C van Ballegooye (2000) Predictive modelling of hydrodynamics and marine water quality: three applications along the South African coastline Environmental Coastal Regions III, C.A Brebbia, G.R Rodriguez & E Perez Martell (Editors) © 2000 WIT Press, www.witpress.com, ISBN 1-85312-827-9, p 281290 116 Xiaobo C., Yafei J., F Douglas S., Sam S.Y.Wang, Charles M C., (2010) Three-dimensional numerical simulation of water quality and sediment-associated processes with application to a Mississippi Delta lake Journal of Environmental Management Volume 91, Issue (2010) 1456-1466 117 Peter C Nettleton (2010) Modeling of water quality impacts from the Maitland River within the Lake Huron nearshore in the vicinity of Goderich in 2003 Great Lakes Nearshore Monitoring and Assessment Program Ontario Ministry of the Environment 118 Freewater, P & Kelly, R (2012) Integrated hydrological and ecological modelling to develop the Sydney Harbour Catchment Water Quality Improvement Plan NSW Coastal Conference proceedings 119 El-Adawy, A., A.M Negm, O.C Saavedra V, K Nadaoka and I.A ElShinnawy (2014) Coupled Hydrodynamic-Water Quality Model for Pollution Control Scenarios in El-Burullus Lake (Nile Delta, Egypt) American Journal of Environmental Sciences 2014, 10 (6): 549-568 120 Wei X., Taimoor A., Christine S., and Manh N., (2018) A Parallel SimulationOptimization Framework for Efficient Calibration of Computationally Expensive Urban 142 Reservoir Hydrodynamic and Water Quality Models Geophysical Vol 20, EGU201813584, 2018, EGU General Assembly 2018 121 Robert R Stickney (2016) Aquaculture: An Introductory Text, 3rd Edition CABI Publishing, 352 pages 122 Boardman GD, Starbuck SM, Hudgins DB, Li X, Kuhn DD (2004) Toxicity of ammonia to three marine fish and three marine invertebrates Environ Toxicol 2004 Apr;19(2):134-42 123 WHO (2002) Eutrophication and Health Editted by Kathy Pond 124 SteffIii F., Brendan M., and Erin N., (2003) Nitrate and phosphate levels positively affect the growth of algae species found in Perry Pond Tillers 2003, 4, 21-24 125 ASEAN-Canada CPMS-II Cooperative Programme on Marine Science (1999) ASEAN Marine Water Quality Criteria Published by EVS Environment Consultants Ltd and Department of Fisheries Malaysia, ISBN 0-9699884-4-3, 373 pages 126 Drainage servives department (2013) Sewage manual Third edition, Hong Kong 127 A Sunaryani, E Harsono, H A Rustini and S Nomosatryo (2018) Spatial distribution and assessment of nutrient pollution in Lake Toba using 2D-multi layers hydrodynamic model and DPSIR framework IOP Conf Series: Earth and Environmental Science 118 (2018) 012031, doi :10.1088/1755-1315/118/1/012031 128 WHO (1993) Assement of Sources of Air, Water and Land Pollution A guide to Rapid Source Inventory Techniques and Their Use in Formulating Environmental Control Strategies Part One: Rapid Inventory Techniques in Environment Pollution 129 Lâm Minh Triết (1995) Nghiên cứu áp dụng chọn lựa công nghệ xử lý ô nhiễm công nghiệp bảo vệ môi trường Tuyển tập báo cáo khoa học Bảo vệ môi trường phát triển bền vững Tổ chức Hà Nội 9/1995 130 San Diego-McGlone M.L, S.V Smith and V Nicolas (2000) Stoichiometric interpretations of C:N:P ratios in organic waste materials Marine Pollution Bulletin, 40:325-330 131 Trần Văn Nhân, Ngơ Thị Nga (2002) Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải NXB KHKT, Hà Nội, 2002 132 Susan B., and Chris B., (2000) Waste Minimisation Guide for the Textile Industry: A step forward cleaner production (volume 1) University of Natal (Durban,South Africa) and The South African Water Research Commission 133 Gonzales J.A., Gonzales H.J., Saranes R.C and Tabemal E.T (1996) River Pollution: An Investigation of the Influence of Aquaculture and other Agro-Industrial Effluents on Commual Waterways Institute of Aquaculture College of Fisheries, University of the Phillipine in the Visayas Pp 89 134 Padilla J., Castro L., Naz C (1997) Evaluation of Economy – Environment Interaction in the Lingayen Gulf Basin: A Partial Area – Based Environmental Acounting Approach DENR and USAID, Phillipines 135 JICA, 1999 Nghiên cứu quản lý môi trường vịnh Hạ Long Báo cáo cuối cùng, tập II, III Tài liệu lưu trữ Viện Tài nguyên Môi trường Biển 136 Matsumoto, K., T Takanezawa, and M Ooe (2000) Ocean tide models developed by assimilating TOPEX/POSEIDON altimeter data into hydronamic model, a global model and regional model around Japan J.Oceanogr., 56, 567-581 137 D N Moriasi, J G Arnold, M W Van Liew, R L Bingner, R D Harmel, T L Veith, 2007 Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulation American Society of Agricultural and Biological Engineers 143 ISSN 0001−2351, Vol 50(3): 885-900 138 Meltem K., Mehmet B., (2014) Hydrodynamic and Water Quality Modeling of Lake Egirdir Article in CLEAN - Soil Air Water · November 2014 DOI: 10.1002/clen.201300455 139 Qiuwen C., Chengcheng Z., Friedrich R., Jing G., Koen B., (2014) Adaptation and multiple parameter optimization of the simulation model SALMO as prerequisite for scenario analysis on a shallow eutrophic Lake Ecological Modelling 273 (2014) 109–116 140 Guo R., Li Y.B., Fu G (2008) Controlling factors of degradation coefficient on organic pollutant in river J Meteorol Environ 2008;24:56–59 (In Chinese) 141 Gula T., Yunqiang Z., Guozheng W., Jing L., Zhao-Liang L., Jiulin S., (2016) Modelling and Analysis of Hydrodynamics and Water Quality for Rivers in the Northern Cold Region of China.Int J Environ Res Public Health 2016 Apr; 13(4): 408 142 Noha D., (2016) Water Quality Modelling of Northern Lakes Case Study (Egyptian Northern Lakes) Chapter 10 in Book "Lake Sciences and Climate Change", edited by M.Nageeb Rashed, ISBN 978-953-51-2557-0, Print ISBN 978-953-51-25563, Published: August 24, 2016 under CC BY 3.0 license 143 Nguyễn Văn Quân, Chu Thế Cường, 2017 Điều tra tổng thể trạng biến động đa dạng sinh học hệ sinh thái ven biển Việt Nam Báo cáo năm 2017 thuộc nhiệm vụ số (giai đoạn 2016-2020), đề án 47 "Điều tra tổng thể đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy hải sản quy hoạch khu bảo tồn biển Việt Nam" Dự án cấp Bộ NN&PTNT 144 Canadian Council of Ministers of the Environment (2010) Canadian water quality guidelines for the protection of aquatic life: Ammonia In: Canadian environmental quality guidelines, 1999, Canadian Council of Ministers of the Environment, Winnipeg 145 Eunju K., Sunkyoung Y., Hee-Young R., Hye-Jin H., Yong-Wook B., Ig-Chun E., Hyun-Mi K., Pilje K., Kyunghee C., (2012) Aquatic Toxicity Assessment of Phosphate Compounds Environmental Health and Toxicology, eISSN: 2233-6567 Volume: 28, Article ID: e2013002, pages EHT 146 N A M Shazili, S.L Tong (2017) Asean Marine Water Quality Criteri for ammonia Article avaialbe on www.researchgate.net 147 Phạm Tài (2010) Triển khai dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi năm 2009 Thừa Thiên Huế, http://khuyennonghue.org.vn/default.asp?sq=News&caid= 18&naid =493 (Ngày cập nhật: 4/1/2010) 148 Trần Việt Dũng, Hà Việt Hùng, Huỳnh Thị Liên Hoa (2009) Khảo sát người sử dụng khí sinh học 2007-2008 Báo cáo Dự án Thuộc “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn ni Việt Nam 2007-2011” 149 Thomann and Mueller (1987) Principles of Surface Water Quality Modeling and Control Harper & Row Publishers Inc., New York, International Edition ISBN 006-350728-5, 1987 150 Sullivan A.B., Snyder D.M., Rounds S.A (2010) Controls on biochemical oxygen demand in the upper Klamath River, Oregon Chemical Geology, 269 (12), pp 12-21 151 Nghiem Tien Lam (2002) A Preliminary Study on Hydrodynamics of the Tam Giang - Cau Hai Lagoon and Tidal Inlet System in Thua Thien - Hue Province, Vietnam Master Thesis of International Institute for Infrastructureal, hydraulic and Environmental Engineering (IHE – Delft, The Netherlands), 105 2002 144 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ Cao Thị Thu Trang, Trịnh Thành, Vũ Thị Lựu, 2012 Năng suất cấp khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Tuyển tập Tài nguyên Môi trường biển, ISBN 978-604-913-106-6, tập XVII, trang 196-204 Cao Thị Thu Trang, Trần Đức Thạnh, Lê Xuân Sinh, 2013 Đánh giá tải lượng ô nhiễm đưa vào hệ đầm phá Tam GiangCầu Hai dự báo đến 2020 Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Biển, số 13(3), trang 276-283 Cao Thị Thu Trang, Phạm Hải An, Trần Anh Tú, Lê Đức Cường, Trần Đức Thạnh, Trịnh Thành, 2014 Mô lan truyền chất ô nhiễm khu vực phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế mơ hình Delft-3D Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển, số 14(3), trang 272-279, DOI 10.15625/18593097/14/3/3795 Cao Thị Thu Trang, Phạm Hải An, Trịnh Thành, Trần Đức Thạnh, Trần Anh Tú, Lê Đức Cường, 2014 Đánh giá sức tải môi trường khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên - Huế) Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Biển, số 14(3A), trang 82-88, DOI 10.15625/1859-3097/14/3A/5182 145 PHỤ LỤC 146 ... tế khu vực, nghiên cứu sinh chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá sức tải số yếu tố môi trường (C, N, P) khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) làm luận án nghiên cứu Do nguồn... bảo vệ môi trường Mục tiêu luận án - Đánh giá sức chịu tải số yếu tố môi trường (C, N, P) hệ đầm phá TG - CH làm sở cho quản lý, phát triển bền vững hệ đầm phá Nội dung nghiên cứu - Phân... đánh giá sức chịu tải môi trường cho thủy vực ven bờ Việt Nam - Góp phần xác định sức tải môi trường yếu tố BOD5, COD, N-NH4+, NNO 3- P-PO4 3- cho hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, có thể sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (c, n, p) khu vực đầm phá tam giang cầu hai (tỉnh thừa thiên huế), Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (c, n, p) khu vực đầm phá tam giang cầu hai (tỉnh thừa thiên huế)

Từ khóa liên quan