Xử lý chuỗi trong C mức căn bản

1 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 23:25

Xử lý chuỗi trong C mức căn bản, dành cho các sinh viên học căn bản lập trìnhXử lý chuỗi trong C mức căn bản, dành cho các sinh viên học căn bản lập trìnhXử lý chuỗi trong C mức căn bản, dành cho các sinh viên học căn bản lập trìnhXử lý chuỗi trong C mức căn bản, dành cho các sinh viên học căn bản lập trình Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào N xâu ký tự(string) lưu trữ chúng mảng mà phần tử mảng xâu ký tự (Gợi ý: Mảng mảng ký tự chiều), tìm độ dài lớn xâu ký tự vừa nhập sau hiển thị lên hình tất xâu có độ dài độ dài lớn Chương trình bắt buộc phải chia thành hàm sau: - Hàm nhập, hàm cho phép người dùng nhập vào số nguyên N sau nhập vào N xâu ký tự - Hàm hiển thị kết quả, hàm hiển thị kết thành phần: o Phần thứ nhất, hiển thị tất xâu ký tự o Phần thứ hai, hiển thị độ dài lớn xâu ký tự o Phần thứ ba, hiển thị tất xâu có độ dài độ dài lớn Chú ý: N < 100, xâu ký tự nhập vào có độ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý chuỗi trong C mức căn bản, Xử lý chuỗi trong C mức căn bản