GIÁO TRÌNH UKULELE TRẮC NGHIỆM UKULELE

12 155 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 23:09

Giáo trình ukulele chuyên về phần hợp âm, đơn giản bằng phương pháp trắc nghiệm hợp âm giúp người bắt đầu học nhanh thuộc hợp âm căn bản của ukulele, đây là 28 hợp âm căn bản nhất cho người đọc.Chúc các bạn thành công.TRUY CẬP LINK LIÊN KẾT để xem tổng quan nhất.http:123link.vipD3KUhp7 GIÁO TRÌNH EKULELE TRẮC NGHIỆM EKULELE Link liên kết: http://123link.vip/D3KUhp7 Thông qua làm trắc nghiệm này, việc học ekulele bạn dễ dàng nhiều, hợp âm biến đổi cách công phu, giúp cho việc nhớ thơng qua khoanh tròn giúp lưu giữ hợp âm trí não lâu Chúc bạn thành công đường học ekulele nhé! Hướng dẫn cách làm tập: Khoanh tròn đáp án dựa vào kí hiệu đàn ekulele Ví dụ: Câu 1: A Em B A C Am D A7 “ Dựa vào hình ta xác định hợp âm Mi – THỨ; ký hiệu Am” Câu 2: A Bm7 B B C E7 D Gm Câu 3: A Em7 B A C A7 D Cm B A C A7 D Cm Câu 4: A F Câu 5: MI – Em7 A B C D Câu 6: ĐÔ – C7 A B C D B C D Câu 7: SOL – G A Câu 8: SOL – G7 A B C D B C D B C D Câu 9: ĐÔ – C A Câu 10: ĐÔ – Cm7 A Câu 11: A Gm B Am C Dm B G7 C D BM Câu 12: A A7 D7 D F7 Câu 13: A B7 Câu 14: RÊ – D B Dm7 C A D F7 A B C D B C D B C D B C D Câu 15: RÊ THỨ – Dm A Câu 16: RÊ – D7 A Câu 17: RÊ – Dm7 A Câu 18: MI – E A B C D C D Câu 19: MI THỨ – Em A B Câu 20: FA THỨ – Fm A B C D C D Câu 21: ĐÔ THỨ – Cm A B Câu 22: FA – F7 A B C D B C D B C D Câu 23: SOL THỨ – Gm A Câu 24: SOL – Gm7 A Câu 25: LA THỨ – Am A B C D Câu 26: LA – A7 A B C D Câu 27: SI – B A B C D B C B C D B C D Câu 28: SI – B7 A D Câu 29: SI – Bm7 A Câu 30: SI – B A Câu 31: A Cm B D C C D Dm Câu 32: A G B Cm C B D Dm Câu 33: A C7 B C C G D Cm7 Câu 34: A Cm7 B C C B7 D Gm7 B C7 C A7 D Am7 Câu 35: A D Câu 36: MI – E7 A B C D B C D Câu 37: FA – F A Câu 38: A Am7 B.F C.F7 D Am Câu 39: A B B Bm C B7 D F B A C G7 D Cm7 Câu 40: A Bm Câu 41: FA – Fm7 A B C D Câu 42: SI – Bm A Câu 43: B C D A Dm B A7 C B7 B D C Dm7 D Dm7 Câu 44: A D7 D A7 Câu 45: A Dm7 B C C G7 B Em C E7 D B7 Câu 46: A E D G7 Câu 47: A Fm B A C D7 D G7 Câu 48: A F7 Câu 49: B B7 C Bm7 D A7 A G B Fm7 C A D C Câu 50: A Gm B G7 C G D Gm7 Câu 51: A Gm B G C G7 D Gm7 B G C Gm D Gm7 B C D B C D Câu 52: A G7 Câu 53: LA – A A Câu 54: LA – Am7 A Câu 55: A Gm7 G B G7 C Gm D Câu 56: A A B D C C B F7 C D B Câu 57: A G A D Bm7 BẢNG ĐÁP ÁN X1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C A A C D C A A A B A A B B A A A C A A B A A C B A A A A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 C B A A A D D A A A D C A A A A A A B C A A A A A A D
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH UKULELE TRẮC NGHIỆM UKULELE, GIÁO TRÌNH UKULELE TRẮC NGHIỆM UKULELE

Từ khóa liên quan