Hồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh thái (Luận văn thạc sĩ)

106 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 23:09

Hồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh tháiHồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh thái ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI THỊ HUYỀN HỒNG ĐỨC QUỐC ÂM THI TẬP DƯỚI GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI THỊ HUYỀN HỒNG ĐỨC QUỐC ÂM THI TẬP DƯỚI GĨC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI Ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số: 8.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Nhung THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, s ố liệu kết nghiên cứu nêu lu ận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2018 Tác giả Bùi Thị Huyền i MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU iii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 10 Đóng góp đề tài 10 Bố cục luận văn 11 Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 1.1 Khái quát phê bình sinh thái 12 1.1.1 Khái niệm phê bình sinh thái 12 1.1.2 Sự hình thành phát triển phê bình sinh thái 15 1.2 Thẩm mĩ sinh thái, thẩm mĩ phi sinh thái, chủ nghĩa chỉnh thể sinh thái 20 1.2.1 Thẩm mĩ sinh thái thẩm mĩ phi sinh thái 20 1.2.2 Chủ nghĩa chỉnh thể sinh thái 23 1.3 Quan hệ thiên nhiên - người theo quan điểm Phật giáo, Nho giáo Đạo giáo 24 1.3.1 Phật giáo 24 1.3.2 Nho giáo 26 1.3.3 Đạo giáo 28 1.3.4 Khái quát tập thơ HĐQÂTT 29 Tiểu kết 30 ii Chương HỆ SINH THÁI TRONG HỒNG ĐỨC QUỐC ÂM THI TẬP 31 2.2 Hệ động vật 38 2.3 Nhịp thiên nhiên 43 2.3.1 Nhịp bốn mùa 43 2.3.2 Nhịp tháng năm 49 2.3.3 Nhịp ngày - đêm 52 Tiểu kết 55 Chương MỐI QUAN HỆ THIÊN NHIÊN - CON NGƯỜI TRONG HỒNG ĐỨC QUỐC ÂM THI TẬP 56 3.1 Thiên nhiên - người tương dung giao hòa 56 3.2 Thiên nhiên - đối tượng đề vịnh 67 3.2.1 Thiên nhiên tượng trưng cho vẻ đẹp minh quân lương thần 68 3.2.2 Thiên nhiên tượng trưng cho xã hội thịnh trị, an yên 73 3.2 Thiên nhiên tượng trưng cho dân tộc 76 Tiểu kết 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU HĐQÂTT : Hồng Đức quốc âm thi tập NXB : Nhà xuất ĐHSP : Đại học Sư phạm iii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Môi trường sinh thái vấn đề liên quan mật thiết đến sống tồn cầu, có tồn vong thân Nhận thức nguy sinh thái xảy ngày trầm trọng, nhân loại có giải pháp cách thức khác để góp phần “giải trừ nguy sinh thái” Đề tài thực góp thêm tiếng nói nhỏ bé vào mối quan tâm chung mang tính nhân loại 1.2 Phê bình sinh thái đời từ thập niên 90 kỉ XX, phận quan trọng trào lưu tư tưởng sinh thái Bên cạnh triết học sinh thái, luân lí học sinh thái, chủ nghĩa nhân văn sinh thái, văn học sinh thái phê bình sinh thái đời “Khơng ch mang đ n s tươi m i cho l nh v c nghiên c u phê b nh m c n l khuynh hư ng c s m nh đ c th v i l ch s môi trư ng nhân lo i Thông qua văn h c đ tra v n văn h a, phê phán văn h a, t m hi u nguyên nhân d n đ n nguy sinh thái; thay đ i cách ng x c a ngư i v i t nhiên đ ng th i kh ng đ nh vai tr c a ngôn ng vi c h nh th nh di n ngôn v văn minh sinh thái ”[36] Với sứ mệnh đặc thù vậy, phê bình sinh thái lan tỏa rộng rãi toàn giới Luận văn vận dụng lí luận phê bình sinh thái vào nghiên cứu HĐQÂTT hy vọng đem đến cách nhìn tác phẩm quen thuộc này, tìm ý nghĩa sinh thái tiềm ẩn tập thơ, đồng thời hạn chế tương quan với chỉnh thể sinh thái 1.3 HĐQÂTT tập thơ viết chữ Nôm vua Lê Thánh Tông tập thể tác giả Hội Tao Đàn kỉ XV Đây tập thơ với sáng thi sĩ coi tinh tú triều đại thịnh trị Hồng Đức Trong tập thơ, số thơ đề vịnh thiên nhiên chiếm tới 1/3 tổng số Nghiên cứu thơ đề vịnh tự nhiên từ góc nhìn phê bình sinh thái, luận văn hy vọng phân tích hệ sinh thái mối quan hệ người - tự nhiên HĐQÂTT, góp phần hiểu rõ thẩm mĩ sinh thái, chủ nghĩa chỉnh thể sinh thái Từ lí trên, chúng tơi lựa chọn đề tài H ng Đ c quốc âm thi tập dư i góc nhìn phê bình sinh thái để nghiên cứu Lịch sử vấn đề Nhằm khảo sát làm rõ lịch sử nghiên cứu HĐQÂTT, dựa vào nguồn tài liệu sau: Các chuyên khảo: Văn h c Vi t Nam (th k X - n a đầu th k XVIII) (Đinh Gia Khánh chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1978); L ch s Văn h c Vi t nam - tập 1(Đinh Gia Khánh chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980); H ng Đ c quốc âm thi tập (Phạm Trọng Điềm - Bùi Văn Nguyên phiên âm - giải - giới thiệu, NXB Văn học, Hà Nội, 1982); Vi t Nam văn h c s giản c tân biên - tập - văn h c l ch tri u Vi t văn (Phạm Thế Ngũ chủ biên, NXB Đồng Tháp, 1997); Thơ Nôm Đư ng luật (Lã Nhâm Thìn chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998); Tuy n tập Thơ nôm Lê Thánh Tông v Hội Tao Đ n (Kiều Văn tuyển chọn, giới thiệu NXB Đồng Nai - 2000); Lược khảo l ch s văn h c Vi t Nam (Từ khởi th y đ n th kỷ XX) (Bùi Đức Tịnh, NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, năm 20 05); Lê Thánh Tông v tác gia tác phẩm (Hà Minh Đức chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007); Trên h nh tr nh văn h c trung đ i Vi t Nam (Nguyễn Phạm Hùng chủ biên, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2008); Giáo tr nh văn h c trung đ i Vi t Nam (Lã Nhâm Thìn chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2015) Các đề tài, luận văn, luận án: H ng Đ c quốc âm thi tập ti n tr nh thơ Nôm Đư ng luật th i trung đ i Vi t Nam (Luận án Tiến sĩ, Trần Văn Dũng, Hà Nội, 2006); Nghiên c u thơ Nôm Lê Thánh Tông H ng Đ c quốc âm thi tập (Luận án Tiến sĩ, Trần Thị Giáng Hoa, Hà Nội, 2013); Tìm hi u giá tr c a phần phong cảnh môn H ng Đ c quốc âm thi tập (Luận văn tốt nghiệp đại học, Phạm Mai Hương); Phương di n nội dung tập thơ H ng Đ c quốc âm thi tập (Luận văn tốt nghiệp đại học, Nguyễn Thị Nga, 2014) Các báo: H ng Đ c quốc âm thi tập tác phẩm l n c a văn h c ti ng Vi t th kỷ XV (Bùi Duy Tân, Tạp chí văn học số - 1983); Giá tr bi u đ t ngh thuật c a ngôn ng đ i sống H ng Đ c quốc âm thi tập (Trần Quang Dũng, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, số 23 năm 2010); Thơ đ v nh thiên nhiên H ng Đ c quốc âm thi tập (Trần Quang Dũng, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, số 55 năm 2014) Có thể thấy, HĐQÂTT tập thơ đỉnh cao văn học trung đại, có đặc sắc riêng khơng nhà nghiên cứu quan tâm Dưới đây, chúng tơi xin trình bày lịch sử nghiên cứu vấn đề qua hai phương diện chính: 2.1 Lịch sử nghiên cứu chung HĐQÂTT Những nghiên cứu chung HĐQÂTT quan tâm đến vấn đề tác giả, giá trị nội dung đóng góp nghệ thuật HĐQÂTT Trong phần thứ “Văn học Việt Nam nửa sau kỉ XV Lê Thánh Tông” giáo trình L ch s Văn h c Vi t nam (tập 1), Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam Đinh Gia Khánh chủ biên có nhận định vừa cụ thể, vừa khái quát nghệ thuật tập thơ: “Trong HĐQÂTT c nhi u câu thơ phản ánh nh ng nét chân thật v sinh ho t c a nhân dân ”, “Nói chung ngôn ng văn h c dân tộc HĐQÂTT th nh thục v h nh tượng nhi u điêu luy n Th thơ HĐQÂTT l th thơ th t ngôn v thơ lục ngôn vi c áp dụng niêm luật thơ H n luật nói chung v ng v ng”[17,tr 92] Những nhận định khái quát thành tựu nghệ thuật bật tập thơ, chưa phân tích sâu biểu cụ thể Khi giới thiệu HĐQÂTT, Phạm Trọng Điềm có nhận xét khái quát chủ đề chung tập thơ Ông cho chủ đề chung tập thơ là: “T nh yêu thiên nhiên, yêu đ t nư c, yêu ngh a, yêu nh ng trí óc thơng minh, u nh ng tâm h n sáng, từ đ toát lên l ng t hào dân tộc, t quốc độc lập v b nh” [7, tr17] Về hình thức nghệ thuật tập thơ thơ, tác giả đưa ý kiến: “Hình th c ngh thuật thơ c bư c ti n so v i Quốc Âm thi tập c a Nguy n Trãi trừ nh ng chỗ khn sáo, gò bó, hình th c ngh thuật thơ H ng Đ c Quốc âm th i H ng Đ c mở rộng v nhi u m t, phong phú v đ tài, sinh động v h nh tượng, uy n chuy n v l i văn”[7, tr28] Bùi Văn Nguyên sách cho rằng: “H ng Đ c quốc âm thi tập nêu lên nhi u nét truy n thống tốt đẹp tinh thần d ng nư c gi nư c c a t tiên ta, v s v ng b n s c vươn lên c a n n văn hi n Vi t Nam”[7, tr67] Tuy nhiên hai tác gi ả nói cách chung chung tập thơ chưa phân tích cụ thể gò bó, khn sáo phong phú mặt hình thức tập thơ Luận án HĐQÂTT ti n tr nh thơ Nôm Đư ng luật th i trung đ i Vi t Nam tác giả Trần Văn Dũng có nhận xét nội dung tập thơ cách ngắn gọn đầy đủ sau: “H thống đ tài ch đ c a HĐQÂTT phong phú v đa d ng, hư ng t i nhi u bình di n c a hi n th c đ i sống n a sau th k XV, từ sống cung đ nh cho đ n cảnh sống nơi thơn q, từ hình ảnh c a minh quân lương tư ng cho đ n h ng ngư, ti u, canh, mục”[6, tr10] Về nghệ thuật, tác giá có nhận xét xác đáng việc thi sĩ Tao Đàn sử dụng tỉ lệ cao lớp từ láy HĐQÂTT Đây xem sáng tạo bất ngờ tác giả hội Tao Đàn với việc “sáng t o h thống h nh tượng ngh thuật bắt ngu n tr c ti p từ sống đầy đ dân dã góp phần t o đ cho bư c phát tri n m i ngh thuật sáng t o h nh tượng c a tác giả thơ Nôm giai đo n khác nhau”[6, tr16] Luận án nghiên cứu cách đầy đủ, tỉ mỉ chi tiết chủ đề hình thức tập thơ giúp người đọc có nhìn bao quát HĐQÂTT Trong Lê Thánh Tông v tác gia tác phẩm, soạn giả tập hợp nhiều viết với ý kiến đánh giá kh ách quan nhiều nhà nghiên cứu, Nguyễn Hồng Phong nhận xét: “HĐQÂTT m t phản ánh tư tưởng tâm lí c a giai c p phong ki n tri u Lê, kiêu hãnh s nghi p d ng nư c ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI THỊ HUYỀN HỒNG ĐỨC QUỐC ÂM THI TẬP DƯỚI GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI Ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số: 8.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN... 1.2 Phê bình sinh thái đời từ thập niên 90 kỉ XX, phận quan trọng trào lưu tư tưởng sinh thái Bên cạnh triết học sinh thái, luân lí học sinh thái, chủ nghĩa nhân văn sinh thái, văn học sinh thái. .. bình sinh thái 15 1.2 Thẩm mĩ sinh thái, thẩm mĩ phi sinh thái, chủ nghĩa chỉnh thể sinh thái 20 1.2.1 Thẩm mĩ sinh thái thẩm mĩ phi sinh thái 20 1.2.2 Chủ nghĩa chỉnh thể sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh thái (Luận văn thạc sĩ), Hồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh thái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan