Bình luận bộ Luật Hình sự năm 2017 phần chung

117 202 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 23:04

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt. BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ HỢP NHẤT 2017 (Nguồn: uselaw.vn) Chương I ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN Điều Nhiệm vụ Bộ luật Hình Bộ luật Hình có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng đồng bào dân tộc, bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống hành vi phạm tội; giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Bộ luật quy định tội phạm hình phạt Bình luận: Nhiệm vụ BLHS nhiều khái quát nhiệm vụ Một nhiệm vụ bảo vệ, bảo vệ gì? Chính bảo vệ mối quan hệ xã hội pháp luật hình bảo vệ Trong xã hội có nhiều quan hệ cần điều chỉnh, nhiên tính chất, mức độ tầm quan trọng khác nên điều chỉnh nhóm quy phạm pháp luật khác Luật hình chọn quan hệ xã hội trọng tâm, gần quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu để điều chỉnh chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền người, quyền công dân v.v… Hai giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Bản chất pháp luật hình khơng phải để trừng phạt người phạm tội giống hệ thống pháp luật thời phong kiến Điều dễ dàng nhìn thấy qua hình phạt cổ lăng trì, tùng xẻo, ngũ mã phanh thây v.v…hình phạt Bộ Luật hình ngày theo xu hướng ngày giảm án tử hình thay hình thức chung thân thi hành án tử trở nên nhân đạo để tử tù cách nhẹ nhàng, đau đớn Để thực nhiệm vụ BLHS quy định xung quanh vấn đề xuyên suốt qua thời kỳ Tội phạm Hình phạt Nói đến hình người ta nghĩ đến tội phạm hình phạt ngược lại Đó đặc trưng dễ nhận thấy pháp luật hình so với ngành luật khác dân sự, hành Tuy nhiên, cần lưu ý vi phạm hành (xử phạt vi phạm hành chính) tội phạm (xử lý hình sự) có mối quan hệ mật thiết, chúng tương đồng nhiều mặt ranh giới xử lý hành hình đơi mong manh phụ thuộc vào tính chất mức độ nguy hiểm hành vi vi phạm cách nhìn nhận chủ quan người xử phạt vi phạm hành quan cơng tố Do đó, thực tế trường hợp hồ sơ vi phạm hình sau chuyển sang xử lý hành hồ sơ xử lý hành chuyển sang xử lý hình có dấu hiệu tội phạm Điều Cơ sở trách nhiệm hình Chỉ người phạm tội Bộ luật Hình quy định phải chịu trách nhiệm hình Chỉ pháp nhân thương mại phạm tội quy định Điều 76 Bộ luật phải chịu trách nhiệm hình Bình luận: Đây quy định rõ cá nhân hay pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình cá nhân, pháp nhân thương mại phạm tội BLHS quy định Riêng pháp nhân thương mại tính đặc thù chủ thể mà giới hạn điều luật phạm phải bao gồm: Điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300, 324 Cách hành văn quy định làm nhiều người hiểu sai lệch (phi logic) người, pháp nhân thương mại phạm từ tội trở lên khơng phải chịu trách nhiệm hình quy định nêu “khi phạm tội” “vi phạm tội” Tuy nhiên nghiên cứu theo nguyên tắc môn logic học cách diễn đạt hồn tồn logic Nhưng cần nhấn mạnh hiểu am tường mơn logic học này, luật pháp nhằm mục đích phổ biến áp dụng thực tế phổ thông dễ hiểu tốt Hiện quy định không sai để đảm bảo bớt tính hàn lâm tránh nhầm lẫn khơng đáng có nên diễn đạt lại theo hướng “…phạm tội…”(cách hành văn hoàn tồn khơng sai lại dễ hiểu hơn) Điều Nguyên tắc xử lý Đối với người phạm tội: a) Mọi hành vi phạm tội người thực phải phát kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo pháp luật; b) Mọi người phạm tội bình đẳng trước pháp luật, khơng phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tơn giáo, thành phần, địa vị xã hội; c) Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; d) Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu đặc biệt nghiêm trọng Khoan hồng người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với quan có trách nhiệm việc phát tội phạm trình giải vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại gây ra; đ) Đối với người lần đầu phạm tội nghiêm trọng, áp dụng hình phạt nhẹ hình phạt tù, giao họ cho quan, tổ chức gia đình giám sát, giáo dục; e) Đối với người bị phạt tù buộc họ phải chấp hành hình phạt sở giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội; họ có đủ điều kiện Bộ luật quy định, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện; g) Người chấp hành xong hình phạt tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với cộng đồng, có đủ điều kiện luật định xóa án tích Đối với pháp nhân thương mại phạm tội: a) Mọi hành vi phạm tội pháp nhân thương mại thực phải phát kịp thời, xử lý nhanh chóng, cơng minh theo pháp luật; b) Mọi pháp nhân thương mại phạm tội bình đẳng trước pháp luật, khơng phân biệt hình thức sở hữu thành phần kinh tế; c) Nghiêm trị pháp nhân thương mại phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất chun nghiệp, cố ý gây hậu đặc biệt nghiêm trọng; d) Khoan hồng pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với quan có trách nhiệm việc phát tội phạm trình giải vụ án, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại gây ra, chủ động ngăn chặn khắc phục hậu xảy Bình luận: Nguyên tắc thứ bắt buộc phải tuân thủ, nguyên tắc lập để đảm bảo tính thống cho thấy phần sách BLHS nói riêng sách nhà nước nói chung tội phạm Đó phân định rõ nhóm đối tượng hưởng sách khoan hồng, thể nhân đạo nhà nước nhóm sách cứng rắn thể nghiêm minh pháp luật nhóm đối tượng có khả thực hành vi gây nguy hại lớn đến xã hội Nguyên tắc nhiều phân chia theo cách BLHS làm có nhóm nguyên tắc người phạm tội nhóm nguyên tắc pháp nhân thương mại Tuy nhiên nhìn thấy rõ ràng điều luật nhóm ngun tắc khơng có khác chất nhóm ngun tắc pháp nhân thương mại nhiều với nguyên tắc người phạm tội (có thể gọi tập hợp trường hợp này) Những khác biệt xuất phát từ đặc trưng loại chủ thể Điều dễ hiểu trách nhiệm hình pháp nhân chế định mẻ BLHS 2015 Bộ luật ghi nhận chế định Do khơng tránh khỏi việc nêu ngun tắc dựa nguyên tắc dành cho người phạm tội theo đánh giá chủ quan tác giả, nguyên tắc pháp nhân thương mại thiếu nhiều phải bổ sung tương lai không xa Đơn cử khơng có ngun tắc việc tạo điều kiện cho pháp nhân tái hoạt động sau chấp hành xong hình phạt hay ngun tắc xóa điểm đen lý lịch pháp nhân (tương tự xóa án tích) v.v… Điều Trách nhiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quan hữu quan khác có trách nhiệm thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ quan khác Nhà nước, tổ chức, cá nhân phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, giám sát giáo dục người phạm tội cộng đồng Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục người thuộc quyền quản lý nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ tuân theo pháp luật, tôn trọng quy tắc sống xã hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân điều kiện gây tội phạm quan, tổ chức Mọi cơng dân có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm Bình luận: Điều luật cho thấy trách nhiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm toàn xã hội mà không bị giới hạn trách nhiệm quan, tổ chức thuộc máy nhà nước Tuy nghĩa vụ không đánh đồng tất chủ thể Điều thể quy định Khoản 3: Mọi cơng dân có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm Cấu trúc quy định cho thấy khuyến khích bắt buộc Hoàn toàn khác với quy định Khoản quy định rằng: Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quan hữu quan khác có trách nhiệm thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quy định thể rõ ràng, tách bạch nghĩa vụ mang tính bắt buộc nghĩa vụ mang tính khích lệ, khuyến khích Chính xác nghĩa vụ việc đấu tranh phòng chống tội phạm phải thuộc quan nhà nước Nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho sống người dân nhiệm vụ thuộc nhà nước Hiến pháp trao quyền tổ chức máy nhà nước, hệ thống quyền lực công sử dụng công cụ hệ thống quân đội, nhà tù, công an, cảnh sát v.v…để thực mục tiêu gìn giữ hòa bình, ổn định tình hình trị, trật tự an tồn xã hội Trong mối quan hệ người dân phải thực nghĩa vụ thuế nghĩa vụ khác để tạo nguồn thu ngân sách trì hoạt động hệ thống Mỗi bên có nghĩa vụ rõ ràng quy định Hiến pháp Do nhiệm vụ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm cơng dân để đảm bảo tính tồn diện tính nhanh chóng kịp thời việc xử lý tội phạm, nghĩa vụ phái sinh mang tính chất khuyến khích chính, làm cho cơng dân thấy bổn phận cơng tác phòng chống tội phạm Chương II HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Điều Hiệu lực Bộ luật Hình hành vi phạm tội lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ luật Hình áp dụng hành vi phạm tội thực lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định áp dụng hành vi phạm tội hậu hành vi phạm tội xảy tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam Đối với người nước phạm tội lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng hưởng quyền miễn trừ ngoại giao lãnh theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên theo tập quán quốc tế, vấn đề trách nhiệm hình họ giải theo quy định điều ước quốc tế theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế khơng quy định khơng có tập qn quốc tế trách nhiệm hình họ giải đường ngoại giao Bình luận: Về nguyên tắc, hành vi phạm tội thực lãnh thổ Việt Nam áp dụng BLHS Việt Nam Lãnh thổ Việt Nam phải hiểu bao gồm: Vùng đất, vùng biển vùng trời xác định theo quy định pháp luật Việt Nam luật pháp quốc tế Riêng phần lãnh thổ di động (tàu bay, tàu biển) phạm vi áp dụng BLHS mở rộng chỗ khơng hành vi phạm tội thực phương tiện mà hậu hành vi phạm tội xảy phương tiện áp dụng quy định BLHS Việt Nam hành vi phạm tội xảy ngồi tàu bay, tàu biển Tuy nhiên, nguyên tắc có ngoại lệ người phạm tội hưởng quyền miễn trừ ngoại giao lãnh Những đối tượng xác định vào quy định pháp luật Việt Nam, Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên tập quán quốc tế Trường hợp không áp dụng quy định BLHS mà trách nhiệm hình họ giải theo quy định Điều ước quốc tế, tập quán quốc tế đường ngoại giao Như thấy hiệu lực không gian BLHS rộng áp dụng tất đối tượng kể người nước ngồi, người khơng quốc tịch Chỉ phần nhỏ đối tượng hưởng quyền miễn trừ nêu không chịu điều chỉnh Bộ luật Điều Hiệu lực Bộ luật Hình hành vi phạm tội ngồi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công dân Việt Nam pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ngồi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật quy định tội phạm, bị truy cứu trách nhiệm hình Việt Nam theo quy định Bộ luật Quy định áp dụng người không quốc tịch thường trú Việt Nam Người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước phạm tội lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định Bộ luật trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Việt Nam xâm hại lợi ích nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Đối với hành vi phạm tội hậu hành vi phạm tội xảy tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam biển giới hạn vùng trời nằm lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định Bộ luật trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định Bình luận: Điều luật bao gồm Khoản Khoản có điểm chung áp dụng BLHS khơng phải áp dụng BLHS Kỹ thuật lập pháp điều hoàn toàn khác với quy định Điều Vấn đề cốt lõi chỗ hành vi phạm tội điều hành vi nằm lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam Bởi nằm ngồi nên khả áp dụng BLHS để giải hạn chế khả cao hành vi điều chỉnh pháp luật hình quốc gia hành vi phạm tội xảy lãnh thổ quốc gia quốc gia đề cao chủ quyền quyền tài phán quốc gia lãnh thổ Như tóm tắt lại trường hợp áp dụng BLHS Điều luật sau: - Chủ thể phạm tội công dân Việt Nam pháp nhân thương mại Việt Nam - Hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp công dân Việt Nam nước CHXHCN Việt Nam - Theo quy định điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam thành viên Điều Hiệu lực Bộ luật Hình thời gian Điều luật áp dụng hành vi phạm tội điều luật có hiệu lực thi hành thời điểm mà hành vi phạm tội thực Điều luật quy định tội phạm mới, hình phạt nặng hơn, tình tiết tăng nặng hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích quy định khác khơng có lợi cho người phạm tội, khơng áp dụng hành vi phạm tội thực trước điều luật có hiệu lực thi hành Điều luật xóa bỏ tội phạm, hình phạt, tình tiết tăng nặng, quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích quy định khác có lợi cho người phạm tội, áp dụng hành vi phạm tội thực trước điều luật có hiệu lực thi hành Bình luận: Nguyên tắc, áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực thi hành thời điểm mà hành vi phạm tội thực Nguyên tắc hồn tồn khơng thể bắt buộc cá nhân phải biết hành vi phạm tội hay khơng hành vi quy định Điều, Khoản, Điểm, Tiết… BLHS quy định có hiệu lực thi hành (có giá trị áp dụng) Xã hội ln biến động cách nhìn nhận nhà lập pháp, xã hội thay đổi theo thời gian Do đó, số trường hợp nguy hiểm hành vi phạm tội giảm dần theo thời gian trường hợp ngược lại tính chất nguy hiểm hành vi tăng dần theo thời gian Vì quy phạm pháp luật hình khơng ngừng biến động theo, số tội phạm khơng (mất hẳn chuyển xuống xử lý vi phạm hành chính), số loại phạm phát sinh Nhằm đảm bảo pháp luật công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội để quan hệ ổn định phát triển theo định hướng, nguyên tắc phải tồn ngoại lệ (như lẽ tất yếu), thể tính mềm dẻo sách nhân đạo nhà nước Ngoại lệ cho phép áp dụng quy định mà thời điểm thực hành vi, quy định chưa có hiệu lực thi hành, cụ thể trường hợp sau: - Điều luật xóa bỏ tội phạm, hình phạt, tình tiết tăng nặng, - Quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ - Mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích - Quy định khác có lợi cho người phạm tội Đặc điểm chung quy định áp dụng quy định (chưa có hiệu lực vào thời điểm xảy hành vi phạm tội có hiệu lực thời điêm xét xử) có lợi cho người phạm tội Người phạm tội khơng phạm tội phải chịu mức hình phạt nhẹ Trong trường hợp ngược lại khơng áp dụng hành vi phạm tội thực trước điều luật có hiệu lực thi hành (Khoản 2) - Điều luật quy định tội phạm mới, hình phạt nặng hơn, tình tiết tăng nặng - Hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích - Quy định khác khơng có lợi cho người phạm tội Thực quy định thừa khơng khác với ngun tắc điều luật áp dụng phải điều luật có hiệu lực pháp luật vào thời điểm thực hành vi phạm tội quy định Khoản Tuy vậy, việc thừa thực xuất phát từ cẩn trọng nhà lập pháp Quy định rõ ràng nhiều quan tiến hành tố tụng lại khơng áp dụng cách xác, đắn thống Hiện tượng oan sai diễn nhiều Cho nên việc tái khẳng định quy định theo hướng bất lợi cho người phạm tội khơng phép áp dụng hành vi xảy trước thời điểm quy định có hiệu lực có giá trị thực tiễn Chương III: TỘI PHẠM Điều Khái niệm tội phạm Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật Hình sự, người có lực trách nhiệm hình pháp nhân thương mại thực cách cố ý vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, xâm phạm quyền người, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, xâm phạm lĩnh vực khác trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định Bộ luật phải bị xử lý hình Những hành vi có dấu hiệu tội phạm tính chất nguy hiểm cho xã hội khơng đáng kể tội phạm xử lý biện pháp khác Bình Luận: Từ khái niệm nêu ta xác định yếu tố cấu thành tội phạm, bao gồm: Hành vi nguy hiểm cho xã hội Yếu tố có lỗi Do người có lực trách nhiệm hình pháp nhân thương mại thực Xâm phạm mối quan hệ qui định Bộ luật hình Do hành vi cấu thành tội phạm mà hành vi thỏa mãn đồng thời yếu tố nêu xác định có tội phạm xảy Khái niệm tội phạm theo qui định có nhiều điểm so với khái niệm tội phạm qui định Bộ luật hình 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (gọi tắt Bộ luật hình 1999) Cụ thể: - Tăng cường chủ thể chịu trách nhiệm hình Nếu trước chủ thể tội phạm cá nhân có thêm chủ thể pháp nhân thương mại Hai chủ thể có đặc điểm hồn tồn khác nhau, mà trách nhiệm hình họ khác Điều thể chỗ, cá nhân thực hành vi phạm tội loại hình phạt áp dụng theo qui định Điều 32 (cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình….), pháp nhân thương mại phạm tội áp dụng số loại hình phạt mang tính riêng biệt phù hợp với đặc điểm chủ thể qui định Điều 33 (phạt tiền, đình hoạt động có thời hạn, đình hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm huy động vốn….) tất nhiên phạm vi chịu trách nhiệm hình pháp nhân thương mại giới hạn loại tội phạm qui định Điều 76, cụ thể Điều 188 (Tội buôn lậu), Điều 189 (Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới), Điều 190 (Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm), Điều 191 (Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm), Điều 192 (Tội sản xuất, buôn bán hàng giả), Điều 193 (Tội sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm), Điều 194 (Tội sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh), Điều 195 (Tội sản xuất, buôn bán hàng giả thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống trồng, giống vật nuôi), Điều 196 (Tội đầu cơ), Điều 200 (Tội trốn thuế), Điều 203 (Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước), Điều 209 (Tội cố ý công bố thông tin sai lệch, che dấu thông tin hoạt động chứng khoán), Điều 210 (Tội sử dụng thơng tin nội để mua bán chứng khốn), Điều 211 (Tội thao túng thị trường chứng khoán), Điều 213 (Tội gian lận kinh doanh bảo hiểm), Điều 216 (Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động), Điều 217 (Tội vi phạm qui định cạnh tranh), Điều 225 (Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan), Điều 226 (Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp), Điều 227 (Tội vi phạm qui định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên), Điều 232 (Tội vi phạm qui định khai thác, bảo vệ rừng lâm sản), Điều 234 (Tội vi phạm qui định bảo vệ động vật hoang dã), Điều 235 (Tội gây ô nhiễm môi trường), Điều 237 (Tội vi phạm qui định phòng ngừa, ứng phó, khắc phục cố môi trường), Điều 238 (Tội vi phạm qui định bảo vệ an tồn cơng trình thủy lợi, đê diều phòng chống thiên tai; vi phạm qui định bảo vệ bờ, bãi sông), Điều 239 (Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam), Điều 242 (Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản), Điều 243 (Tội hủy hoại rừng), Điều 244 (Tội vi phạm qui định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm), Điều 245 (Tội vi phạm qui định bảo tồn thiên nhiên), Điều 246 (Tội nhập khẩu, phát tán loài ngoại lai xâm hại), Điều 300 (Tội tài trợ khủng bố), Điều 324 (Tội rửa tiền) Xem xét loại tội phạm phải chịu trách nhiệm hình pháp nhân thương mại, dễ dàng nhận thấy số hành vi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, thuế, tài chính, mơi trường … qui định trách nhiệm hình - Tinh gọn quan hệ xã hội pháp luật hình bảo vệ Cụm từ “xâm phạm quyền người” thay cho “xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản” Cách qui đinh trước hết làm cho khái niệm tội phạm đảm bảo tính ngắn gọn, súc tích khái qt tồn quan hệ mà pháp luật hình phải can thiệp Thay theo cách liệt kê, dự liệu chi tiết mối quan hệ đến nhà làm luật nhìn nhận cách tổng thể hơn, khái quát hơn, khắc phục nhược điểm, tư tưởng liệt kê mà lâu áp dụng Phương pháp liệt kê Bộ luật hình 1999 có ưu điểm điểm cụ thể quan hệ hay nói cách khác xác định đích danh, nhiên phương pháp khơng mang tính bao qt Việc qui định cụm từ quyền người phù hợp với hiến pháp 2013 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đây lần lịch sử ghi nhận cách trân trọng quyền người văn có giá trị pháp lý cao Tiếp nối khẳng định việc tôn trọng, thừa nhận bảo vệ quyền người mà Bộ luật hình sửa đổi có cách ghi nhận Do việc ghi nhận hồn tồn phù hợp, đắn tiến trình hội nhập quốc tế, Nhà nước sử dụng công cụ mạnh mẽ để bảo vệ quyền người - Xác định lại phạm vi chịu trách nhiệm hình sự: Khái niệm tội phạm thể rõ chủ thể phải chịu trách nhiệm hình xâm phạm mối quan hệ mà theo qui định Bộ luật hình hành vi phải bị xử lý Chính mà hành vi xảy thực tế, bên cạnh xác định yếu tố cấu thành khác phải xác định hành vi có cấu thành loại tội phạm thể Bộ luật hay khơng Mặc dù hành vi có xâm phạm đến mối quan hệ xã hội định không thuộc phạm trù liệt kê phần tội phạm đương nhiên hành vi khơng phải chịu trách nhiệm hình sự, có cấu thành trách nhiệm pháp lý khác trách nhiệm hành chính, dân Bộ luật hình 1999 chưa thực điều từ tạo nhầm lẫn, mâu thuẫn khái niệm loại tội phạm định Một hành vi thỏa mãn yếu tố nêu cấu thành tội phạm Tuy nhiên xét yếu tố tính nguy hiểm cho xã hội mà pháp luật loại trừ khỏi biện pháp chế tài Bộ luật hình hay nói cách khác hành vi khơng phải chịu trách nhiệm hình sự, xem xét trách nhiệm pháp lý khác hành hay dân Như câu hỏi đặt mức độ nguy hiểm hành vi xác định nào? Đây vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính phải chịu trách nhiệm hình hành vi Để đánh giá cách xác tính nguy hiểm hành vi cần phải xem xét cách tổng thể, đối chiếu qua lại nhiều yếu tố khác như: chủ thể thực ai, hoàn cảnh nào, đâu, hậu mà hành vi gây ra…có đưa nhận định đắn Khơng có khn mẫu, chuẩn mực để xác định mức độ nguy hiểm hành vi mà phải phụ thuộc nhiều vào đánh giá quan điều tra, tố tụng Để đảm bảo tính cơng bằng, đòi hỏi cá nhân, quan chức trách xem xét hành vi phải thật khách quan Điều Phân loại tội phạm Căn vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội quy định Bộ luật này, tội phạm phân thành 04 loại sau đây: a) Tội phạm nghiêm trọng tội phạm có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội khơng lớn mà mức cao khung hình phạt Bộ luật quy định tội phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ phạt tù đến 03 năm; b) Tội phạm nghiêm trọng tội phạm có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao khung hình phạt Bộ luật quy định tội từ 03 năm tù đến 07 năm tù; c) Tội phạm nghiêm trọng tội phạm có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao khung hình phạt Bộ luật quy định tội từ 07 năm tù đến 15 năm tù; d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tội phạm có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao khung hình phạt Bộ luật quy định tội từ 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân tử hình Tội phạm pháp nhân thương mại thực phân loại vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội theo quy định khoản Điều quy định tương ứng tội phạm quy định Điều 76 Bộ luật Bình luận: Trước Bộ Luật hình 1999 đưa việc phân loại vào Điều khái niệm tội phạm Tuy nhiên qui định vơ hình dung gây nhầm lẫn thuộc tính tội phạm, cụ thể loại tội phạm việc phân hóa mức độ chịu trách nhiệm hình sự, chi tiết hóa cho hành vi bị xem cấu thành tội phạm Việc phân loại tội phạm xem xét dựa tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi Theo tùy vào mức độ mà áp dụng loại hình phạt tương thích, đảm bảo tính răn đe yếu tố giáo dục Ngay Điều Bộ luật hình hành, nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ luật hình Nó công cụ hữu hiệu giai cấp cầm quyền việc bảo vệ chế độ, bảo vệ mối quan hệ xã hội, sử dụng để nhằm răn đe, ngăn chặn, uốn nắn trừng phạt giáo dục hành vi xâm phạm Chính mà việc phân loại tội phạm có ý nghĩa to lớn hoạt động điều tra, truy tố xét xử Trách nhiệm hình chủ thể vi phạm xác định giai đoạn đầu từ định hướng chế tài xử lý phù hợp Tùy vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi mà tội phạm pháp luật hình phân thành loại sau: - Tội nghiêm trọng - Tội nghiêm trọng - Tội nghiêm trọng - Tội đặc biệt nghiêm trọng Sự phân hóa loại tội phạm thực theo tính chất nghiêm trọng tăng dần tương ứng với loại hình phạt mức khung hình phạt tăng dần Nếu trước việc phân loại hình phạt khung hình phạt để áp dụng cho loại tội phạm thực theo phương thức áp mức tối đa nhà làm luật liệt kê cách chi tiết, rõ ràng giúp việc vận dụng luật thuận tiện Tương tự chủ thể cá nhân thực hành vi phạm tội, pháp nhân thương mại có hành vi xâm phạm mối quan hệ pháp luật hình bảo vệ phải chịu chế tài tương ứng với loại tội phạm định Điều 10 Cố ý phạm tội Cố ý phạm tội phạm tội trường hợp sau đây: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi mong muốn hậu xảy ra; Người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi xảy ra, khơng mong muốn có ý thức để mặc cho hậu xảy Bình Luận Chương III chủ yếu tập trung làm rõ thành tố cấu thành tội phạm, phân tích khái niệm tội phạm lỗi yếu tố đưa để xem xét đánh giá hành vi xảy có phải tội phạm hay khơng, có mức độ Chính mà việc nghiên cứu, phân loại dạng lỗi đóng vai trò quan trọng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử Điều này, nhà làm luật đưa khái niệm lỗi cố ý để phân loại lỗi cố ý Cụ thể: Lỗi cố ý trực tiếp: xác định dựa mức độ nhận thức người thực hành vi Trong loại lỗi lỗi cố ý trực tiếp thể nhận thức mức độ tâm cao người thực Sự nhận thức thể ba góc độ khác nhau, thứ nhận thức mức độ nguy hiểm, nghĩa người phạm tội nhận diện hành vi mà thực gây nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm thể chỗ hành vi thực xâm phạm đến đối tượng cụ thể Thứ hai nhận thức hậu quả, người thực hành vi bên cạnh nhận diện mức độ nguy hiểm họ thấy hậu nào, dự liệu cách xác đắn hậu mà hành vi mang lại Và khơng có việc người thực hành vi mơ hồ, không xác định hậu gì, suy nghĩ người phạm tội nghĩ hành vi mà họ thực đồng thời họ thấy trước hậu xảy ra, hai vấn đề tiếp diễn liên tục, liền kề nhiều trường hợp chí người phạm tội nghĩ đến hậu trước tìm cách thực hành vi tương ứng để hậu xảy mong muốn Thứ ba nói đến tính tâm thực tội phạm đến người phạm tội “mong muốn hậu xảy ra”, mong muốn biểu bên ngồi dạng đặc điểm như: khơng chấm dứt hành vi, thực hành vi hậu xảy hay nói cách khác hậu mục đích cuối Như chuỗi nhận thức người thực hành vi với lỗi cố ý trực tiếp biểu ý chí tâm cao loại lỗi, từ suy nghĩ thực hóa đến hành động Lỗi cố ý gián tiếp: khác biệt lỗi cố ý trực tiếp cố ý gián tiếp thể khía cạnh tâm lý người phạm tội Hai loại lỗi chủ thể nhận thức tính nguy hiểm cho xã hội hành vi, nhận thức hậu mà hành vi mang lại Tuy nhiên với lỗi cố ý gián tiếp cần phải khẳng định, người phạm tội khơng mong muốn hậu xảy thực tế 10 tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt thời gian thử thách án treo án từ ngày án hết thời hiệu thi hành Phân tích quy định thấy: Điều kiện cần: Người bị kết án chưa xóa án tích Ở nhà làm luật dùng từ “chưa xóa án tích” khơng phải “trong thời hạn xóa án tích” Theo quan điểm tác giả quy định chưa ổn, đảm bảo tính trường hợp xóa án tích theo định Tòa án Trong trường hợp hết thời hạn xóa án tích điều kiện cần việc có xóa án tích hay khơng phụ thuộc vào định Tòa án Tuy nhiên trường hợp xóa án tích đương nhiên điều kiện cần đủ người bị kết án đảm bảo đủ thời hạn xóa án tích Việc quan quản lý sở liệu lý lịch tư pháp có cập nhật thơng tin tình hình án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp ghi nhận khơng có án tích kịp thời hay khơng khơng ảnh hưởng đến việc người khơng án tích (nhưng chậm trễ xem chưa xóa án tích) Như vậy, giả định người bị kết án đảm bảo thời hạn xóa án tích yêu cầu quan cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận khơng có án tích, nhiên xuất phát từ lỗi quan nên người bị kết án chưa xóa án tích Nếu họ thực tội phạm thời hạn xóa án tích tội phạm cũ có tính lại hay khơng? Nếu tính lại rõ ràng thiệt hại thuộc người bị kết án lỗi khơng thuộc họ Vì theo quan điểm cá nhân tác giả cho rằng, điều kiện cần nên chia trường hợp rõ ràng Đối với xóa án tích theo định Tòa án theo quy định hành đảm bảo Đối với trường hợp đương nhiên xóa án tích nên sửa lại thành “Người bị kết án thời hạn xóa án tích…” Điều kiện đủ: Phạm tội bị kết án Bản án có hiệu lực pháp luật Điều kiện rõ ràng, người chưa xóa án tích phải phạm tội hành vi phạm tội bị kết án án có hiệu lực pháp luật Như phạm tội trình điều tra truy tố xét xử án chưa có hiệu lực pháp luật (án sơ thẩm thời hạn kháng cáo, kháng nghị chẳng hạn) chưa làm phát sinh việc tính lại thời hạn Hệ quả: Thời hạn để xóa án tích cũ tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt thời gian thử thách án treo án từ ngày án hết thời hiệu thi hành Hệ việc thời hạn xóa án tích tính lại vào tội phạm thực hiện, nói cách khác thời hạn xóa án tích trải qua khơng giá trị b) Phạm nhiều tội thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích xóa án tích theo định Tòa án Đây quy định hồn tồn mới, góp phần khắc phục lỗ hổng quy định Bộ Luật cũ (Bộ Luật cũ không dự liệu trường hợp này) Cụ thể, người bị kết án trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo định Tòa án vào thời hạn quy định Điều 71 Bộ luật Tòa án định việc xóa án tích người Như có nội dung lớn thời hạn xóa án tích thẩm quyền định vào Điều 71 để định Nghĩa Tòa án chủ thể có thẩm quyền định việc xóa án tích thời hạn xóa án tích dài so với trường hợp đương nhiên xóa án tích tác giả bình luận Điều 71 Về thẩm quyền định thuộc Tòa án có để bàn cãi hợp lý Tuy nhiên thời hạn vào Điều 71 người phạm tội có tội thuộc Điều 70 có tội thuộc Điều 71 khơng ổn lẽ gây bất lợi cho người phạm tội (thời hạn xóa án tích dài hơn) Trong 103 trường hợp này, theo quan điểm riêng tác giả thời hạn xóa án tích nên vào Điều 70 thay 71 để đảm bảo nguyên tắc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội c) Miễn chấp hành hình phạt Trường hợp đơn giản dễ hiểu khơng có nhiều thứ để bàn Ví dụ A bị tuyên phạt tù 05 sau chấp hành 04 năm, đáp ứng đủ điều kiện để miễn hình phạt miễn 01 năm tù lại coi A chấp hành xong hình phạt kể từ thời điểm chấp hành xong hình phạt năm thứ 04 thời điểm để bắt đầu tính thời hạn xóa án tích vào Chương XI NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI Điều 74 Áp dụng quy định Bộ luật Hình pháp nhân thương mại phạm tội Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm hình theo quy định Chương này; theo quy định khác Phần thứ Bộ luật không trái với quy định Chương Bình Luận Như nêu số Chương trước, đối tượng chịu trách nhiệm hình không dừng lại chủ thể cá nhân người phạm tội mà mở rộng sang đối tượng khác pháp nhân thương mại chủ thể đặc biệt, mà pháp luật hình hành dành Chương cụ thể để thể chế hóa qui định áp dụng Vì lần ban hành khn khổ hình hóa số hành vi pháp nhân thương mại nên việc thiếu xót hay chưa phù hợp qui định điều không tránh khỏi, nên cần chung tay, chung sức học giả, nhà nghiên cứu với thực tế áp dụng để điểm bất cập từ có hiệu chỉnh cách đắn xác Trong nhiệm vụ chung, nhằm cụ thể hóa, phân tích, bình luận qui định liên quan đến pháp nhân thương mại, tác giả giúp q bạn đọc có nhìn chi tiết đối tượng mẻ luật hình Trước hết, cần tìm hiểu khái niệm pháp nhân gì? Và Pháp nhân thương mại hiểu Theo qui định khoản Điều 74 Bộ luật dân 2015 qui định điều kiện để tổ chức công nhận pháp nhân hội tụ đầy đủ yếu tố sau đây: Được thành lập theo qui định Bộ luật dân luật khác có liên quan Có cấu tổ chức theo Điều 83 Bộ luật dân Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Bên cạnh đó, Pháp nhân phân thành hai loại hình khác pháp nhân thương mại pháp nhân phi thương mại Tuy nhiên có pháp nhân thương mại chủ thể pháp luật hình sự, chủ thể với đặc điểm có mục tiêu tham gia vào trình sản xuất, kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận chia cho thành viên sở tỷ lệ góp vốn, cổ phần bên cạnh tiêu chí khác có Việc qui định pháp nhân thương mại chủ thể luật hình xuất phát từ mục tiêu hoạt động loại hình pháp nhân Pháp nhân đời với mục đích cuối tạo lợi nhuận cho thành viên - đối tượng tạo lập thực tế, lợi nhuận mà khơng pháp nhân thực nhiều hành vi vi phạm pháp luật để lại hậu nghiêm trọng Trên sở thực tế yêu cầu cấp bách cần có chế đặc biệt để xử lý chủ thể mà suốt thời gian qua dường pháp luật lãng qn vấn đề hình hóa hành vi nó, lần sửa đổi, hiệu chỉnh Pháp luật hình lần này, 104 nhà lập pháp đưa pháp nhân thương mại thành chủ thể xem xét trách nhiệm hình nhằm tạo chế xử lý nghiêm khắc, có hiệu hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm Việc hình hóa hành vi pháp nhân thương mại dừng lại hành vi qui định Bộ luật Các hành vi vi phạm khác có xử lý trách nhiệm hành dân Điều 75 Điều kiện chịu trách nhiệm hình pháp nhân thương mại Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình có đủ điều kiện sau đây: a) Hành vi phạm tội thực nhân danh pháp nhân thương mại; b) Hành vi phạm tội thực lợi ích pháp nhân thương mại; c) Hành vi phạm tội thực có đạo, điều hành chấp thuận pháp nhân thương mại; d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình quy định khoản khoản Điều 27 Bộ luật Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình khơng loại trừ trách nhiệm hình cá nhân Bình luận Điều kiện chịu trách nhiệm hình pháp nhân thương mại hay nói cách khác yếu tố cấu thành tội phạm, tương tự đối tượng cá nhân, hành vi pháp nhân thương mại đủ yếu tố cấu thành tội phạm nêu Bộ luật đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: Thứ nhất: Hành vi phạm tội thực nhân danh pháp nhân thương mại Khi tham gia vào mối quan hệ xã hội, pháp nhân thương mại bình đẵng với chủ thể cá nhân Tuy nhiên xét đặc điểm cấu, tổ chức hành vi pháp nhân thực thông qua nhiều cá nhân cụ thể làm phát sinh quyền trách nhiệm tương ứng pháp nhân Cá nhân người đại diện theo pháp luật và/hoặc cá nhân khác theo ủy quyền theo qui định cấu, tổ chức pháp nhân Trong suốt trình hoạt động mình, pháp nhân thực quyền nghĩa vụ thông qua đại diện có thẩm quyền, trường hợp nói cá nhân pháp nhân tương hổ với chủ thể định, hay nói cách khác hình với bóng mà khơng thể tách rời, việc thiếu chủ thể không tạo nên tư cách hoạt động từ khơng làm phát sinh trách nhiệm pháp nhân Xét yếu tố cấu thành trách nhiệm hình pháp nhân theo qui định Bộ luật cần mặc định yếu tố hành vi phải thực nhân danh pháp nhân Nghĩa hành vi người đại diện theo pháp luật cá nhân khác có thẩm quyền thực tư cách pháp nhân mà tư cách cá nhân chủ thể Ví dụ: A Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH X hoạt động lĩnh vực sản xuất cà phê, trình sản xuất, A cho sử dụng phế phẩm từ cà phê, đậu nành, sử dụng dầu nhớt, Pin thị trường hàng cà phê giả, chất lượng danh nghĩa cà phê Công ty X sản xuất Qua ví dụ trên, nhận thấy, sản phẩm cà phê đóng gói, bao bì mang thương hiệu Cơng ty X, đồng thời hành vi người đại diện theo pháp luật Cơng ty X thực Vì vậy, hiển nhiên làm phát sinh việc xem xét trách nhiệm hình Cơng ty X trường hợp thỏa mãn đồng thời yếu tố khác Tại điểm cần phải làm rõ liệu cá nhân thực hành vi có đủ thẩm quyền để nhân danh pháp nhân hay không Không phải cá nhân làm việc hoạt động pháp nhân có quyền nhân danh pháp nhân mà có cá nhân 105 theo luật định theo qui định cấu, tổ chức pháp nhân đủ thẩm quyền nhân danh từ làm phát sinh quyền nghĩa vụ cho pháp nhân Cụ thể theo qui định Điều 85 Bộ luật dân 2015 đại diện pháp nhân nêu sau: “Điều 85: Đại diện pháp nhân Đại diện pháp nhân đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền Người đại diện pháp nhân phải tuân theo qui định đại diện Chương IX Phần này” Xét đại diện theo pháp luật pháp nhân: Tùy theo loại hình pháp nhân mà có đại diện pháp luật tương ứng với điều kiện cụ thể Đại diện theo pháp luật pháp nhân thể rõ nét Điều lệ pháp nhân giấy chứng nhận đăng ký Cơ quan có thẩm quyền cấp Xét đại diện theo ủy quyền: Là trường hợp mà người đại diện theo pháp luật hay nói cách khác người đại diện đương nhiên lý mà khơng thể thực công việc, giao dịch nhân danh pháp nhân nên ủy quyền lại cho người định để thực công việc, giao dịch phạm vi ủy quyền Và đương nhiên nhận sử ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật pháp nhân mà người ủy quyền thực công việc, giao dịch phạm vi ủy quyền làm phát sinh quyền nghĩa vụ pháp nhân mà nhân danh Chính mà có cá nhân có đủ thẩm quyền (đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền) quyền nhân danh pháp nhân để thực hành vi định Thứ hai: Hành vi phạm tội thực lợi ích pháp nhân thương mại Tại yếu tố thứ nhất, phân tích hành vi pháp nhân thương mại thực thông qua hành vi cá nhân có thẩm quyền pháp nhân Tuy nhiên khơng phải trường hợp việc nhân danh nhằm mục đích cuối lợi ích pháp nhân mà nhân danh Trong thực tế có nhiều trường hợp, đối tượng lợi dụng tên tuổi, uy tín, địa vị pháp nhân để thực hành vi phục vụ cho lợi ích thân cho một, số cá nhân, tổ chức khác Xét hành vi khía cạnh sau: - Đủ thẩm quyền nhân danh pháp nhân nhân danh pháp nhân để xác lập thực hành vi, giao dịch lại khơng lợi ích pháp nhân mà nhằm trục lợi cho thân cho đối tượng khác ->không đủ yếu tố cấu thành tội phạm cho pháp nhân - Không đủ thẩm quyền nhân danh pháp nhân nhân danh pháp nhân để thực hành vi, giao dịch nhằm phục vụ lợi ích thân đối tượng khác -> không đủ yếu tố cấu thành tội phạm cho pháp nhân Như vậy, thấy bên cạnh yếu tố đủ thẩm quyền nhân danh pháp nhân việc nhân danh phải nhằm mục đích cuối lợi ích pháp nhân Hai chữ lợi ích khơng định phải cố định ngữ nghĩa thực tế phải đem cho pháp nhân lợi ích vật chất, phi vật chất cụ thể Chúng ta phải hiểu rằng, pháp nhân thương mại đời hoạt động với tơn tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận phân chia cho thành viên sáng lập Và tất nhiên trước đưa định cho vấn đề, việc cụ thể nào, người đại diện pháp nhân luôn mong muốn hướng đến giá trị lợi ích định, lợi ích thể dạng vật chất tiền, tài sản, bất động sản, cổ phiếu…hay dạng lợi phi vật chất mối quan hệ làm ăn kinh doanh, uy tín, địa vị…, lợi ích biểu tương lai… Vì xác định hành vi phạm tội pháp nhân, chúng 106 ta không cần quan tâm liệu thời điểm pháp nhân đạt lợi ích từ việc thực hành vi hay không Thứ ba: Hành vi phạm tội thực có đạo, điều hành chấp thuận pháp nhân thương mại Như phân tích yếu tố thứ thứ hai cấu thành trách nhiệm hình pháp nhân thương mại hoạt động pháp nhân thương mại thực thông qua hành vi người đại diện Vậy sở để xác định hành vi, hoạt động thực có đạo, điều hành chấp thuận pháp nhân thương mại Để xem xét vấn đề cần vào loại hình pháp nhân với máy, cấu, tổ chức Bởi lẽ hành vi, giao dịch pháp nhân người đại diện định mà tùy vào loại hình, có vấn đề cần phải có xem xét, định phận (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị loại hình doanh nghiệp cổ phần; Hội đồng thành viên doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn…) Về hình thức biểu hiện: Thực tế hoạt động pháp nhân thương mại việc đạo biểu nhiều hình thức khác lời nói, văn (Biên họp, Nghị quyết, thư điện tử) đạo ngầm qua hành vi, cử định mà có cá nhân thân cận nắm bắt Khi xem xét có hay khơng đạo, chấp thuận, điều hành pháp nhân hành vi vi phạm cần có sở để đánh giá cách khách quan có chấp thuận trước Tùy vào trường hợp, mà Cơ quan chức có xem xét cụ thể, khơng thiết đạo, điều hành phải biểu hình thức văn mà hình thức mang tính chứng minh Bởi lẽ, cấu, tổ chức pháp nhân luôn hoạt động theo nguyên tắc đạo, mệnh lệnh, khó phận, phòng ban tự ý thực hành vi, giao dịch chưa có chấp thuận pháp nhân Tuy nhiên, điều khơng đồng nghĩa với việc hành vi xảy thực thi theo đạo pháp nhân Trong thực tế khơng cá nhân, phận lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để thực hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi thực hành vi với mục đích nhằm mang lại lợi ích cho pháp nhân chưa nhận chấp thuận pháp nhân Thứ tư: Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình quy định khoản khoản Điều 27 Bộ luật Về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân thương mại tương tự với cá nhân, cụ thể: “Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình quy định sau: a) 05 năm tội phạm nghiêm trọng; b) 10 năm tội phạm nghiêm trọng; c) 15 năm tội phạm nghiêm trọng; d) 20 năm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình tính từ ngày tội phạm thực Nếu thời hạn quy định khoản Điều này, người phạm tội lại thực hành vi phạm tội mà Bộ luật quy định mức cao khung hình phạt tội 01 năm tù, thời hiệu tội cũ tính lại kể từ ngày thực hành vi phạm tội 107 Nếu thời hạn quy định khoản Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh có định truy nã, thời hiệu tính lại kể từ người đầu thú bị bắt giữ” Một hội tụ đầy đủ yếu tố nêu pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình tương ứng với tính chất, mức độ hành vi vi phạm Khi xem xét trách nhiệm hình pháp nhân thương mại khơng loại trừ trách nhiệm hình cá nhân có liên quan Một vấn đề đặt xem xét hành vi vi phạm cho hai chủ thể liệu có phù hợp hay khơng? Dưới góc độ pháp lý, cá nhân, pháp nhân tham gia vào mối quan hệ xã hội bình đẵng quyền nghĩa vụ, hai thực thể hoàn toàn tách biệt nên việc xem xét trách nhiệm hình hai chủ thể hành vi phù hợp Đồng thời, qui định rõ ràng giúp ngăn ngừa việc lợi dụng pháp nhân để thực hành vi phạm tội nâng cao trách nhiệm cá nhân đại diện định hành vi cụ thể Điều 76 Phạm vi chịu trách nhiệm hình pháp nhân thương mại Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình tội phạm quy định điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 324 Bộ luật Bình Luận Trách nhiệm hình pháp nhân thương mại bị xem xét số hành vi định, cụ thể: Chương XVIII Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Điều 188 - Tội buôn lậu; Điều 189 - Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Điều 190 - Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Điều 191 - Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; Điều 192 - Tội sản xuất, buôn bán hàng giả; Điều 193 - Tội sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Điều 194 Tội sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Điều 195 - Tội sản xuất, buôn bán hàng giả thức ăn dùng để chăn ni, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống trồng, vật nuôi; Điều 196 - Tội đầu cơ; Điều 200 - Tội trốn thuế; Điều 203 - Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ; Điều 209 - Tội cố ý công bố thông tin sai lệch che giấu thơng tin hoạt động chứng khốn; Điều 210 - Tội sử dụng thông tin nội để mua bán chứng khoán; Điều 211 - Tội thao túng thị trường chứng khoán; Điều 213 - Tội gian lận kinh doanh bảo hiểm; Điều 216 - Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Điều 217 - Tội vi phạm quy định cạnh tranh; Điều 225 - Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Điều 226 - Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Điều 227 - Tội vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Điều 232 - Tội vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng; Điều 234 - Tội vi phạm quy định quản lý, bảo vệ động vật hoang dã Chương XIX Các tội phạm môi trường: Điều 235 - Tội gây ô nhiễm môi trường; Điều 237 Tội vi phạm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục cố môi trường; Điều 238 - Tội vi phạm quy định bảo vệ an tồn cơng trình thủy lợi, đê điều phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định bảo vệ bờ, bãi sông; Điều 239 - Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; Điều 242 - Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; Điều 243 - Tội huỷ hoại rừng; Điều 244 - Tội vi phạm quy định quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; Điều 245 - Tội vi phạm quy định quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; Điều 246 - Tội nhập khẩu, phát tán loài ngoại lai xâm hại Chương XXI Các tội xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng: Điều 300 - Tội tài trợ khủng bố; Điều 324 - Tội rửa tiền 108 ….… Chương XII NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI Mục QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI Điều 90 Áp dụng Bộ luật Hình người 18 tuổi phạm tội Người từ đủ 14 tuổi đến 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình theo quy định Chương này; theo quy định khác Phần thứ Bộ luật khơng trái với quy định Chương Bình luận Như biết, độ tuổi chịu trách nhiệm hình Bộ Luật tử đủ 14 tuổi trở lên, nhà làm luật chia khoảng tuổi tương ứng với loại tội phạm (mức độ nghiêm trọng) để xác định có phải chịu trách nhiệm hình hay khơng (Điều 12) Tuy vậy, quy định thuộc phần chung Bộ Luật hình Nhà làm luật dành hẳn chương XII để có quy định riêng, điều chỉnh đặc thù nhóm người phạm tội từ đủ 14 đến 18 tuổi (trong chia làm nhóm nhỏ: Nhóm từ đủ 14 đến 16 tuổi nhóm từ đủ 16 đến 18 tuổi nhóm có quy phạm điều chỉnh giống có nhiều quy phạm điều chỉnh khác cho phù hợp với nhóm tuổi) Nhóm tội phạm người chưa thành niên ln nhóm tội phạm đặc biệt, đặc biệt độ tuổi, đặc biệt khả nhận thức, tâm sinh lý chưa thực hoàn thiện nhóm tội phạm người trưởng thành Do vậy, theo thông lệ hệ thống lập pháp nước giới lịch sử lập pháp hình Việt Nam, Bộ Luật hình ln dành riêng chương để chiều chỉnh nhóm đối tượng phạm tội người chưa thành niên Quay lại Bộ Luật hình Việt Nam dễ dàng để nhận thấy nhà làm luật ngày dành nhiều quan tâm nhóm đối tượng này, số lượng Điều luật điều chỉnh ngày nhiều hoàn thiện – từ nội dung điều chỉnh đến kỹ thuật lập pháp (BLHS 1995 từ Điều 57 – 67; BLHS 1999 từ Điều 67 – Điều 77; BLHS 2015 từ Điều 90 – Điều 107) Có thể thấy, đến Bộ Luật hình 2015 (được sửa đổi 2017), chế định người chưa thành niên phạm tội hoàn thiện đầy đủ vấn đề pháp lý liên quan Do đó, nội dung Điều 90, nhà làm luật nêu bật nguyên tắc “Người từ đủ 14 tuổi đến 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình theo quy định Chương này; theo quy định khác Phần thứ Bộ luật không trái với quy định Chương này” Như nói chương XII xương sống xác định vấn đề trách nhiệm pháp lý người chưa thành niên phạm tội phải sở pháp lý ưu tiên trước hết Tuy thế, nhà làm luật dự liệu việc áp dụng quy định khác phần thứ Bộ luật với điều kiện không trái với quy định Chương XII Điều 91 Nguyên tắc xử lý người 18 tuổi phạm tội Việc xử lý người 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt người 18 tuổi chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành cơng dân có ích cho xã hội Việc xử lý người 18 tuổi phạm tội phải vào độ tuổi, khả nhận thức họ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện gây tội phạm 109 Người 18 tuổi phạm tội thuộc trường hợp sau có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, không thuộc trường hợp quy định Điều 29 Bộ luật này, miễn trách nhiệm hình áp dụng biện pháp quy định Mục Chương này: a) Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 252 Bộ luật này; b) Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng quy định khoản Điều 12 Bộ luật này, trừ tội phạm quy định điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 252 Bộ luật này; c) Người 18 tuổi người đồng phạm có vai trò khơng đáng kể vụ án Việc truy cứu trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội trường hợp cần thiết phải vào đặc điểm nhân thân họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội yêu cầu việc phòng ngừa tội phạm Khi xét xử, Tòa án áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội xét thấy việc miễn trách nhiệm hình áp dụng biện pháp quy định Mục việc áp dụng biện pháp giáo dục trường giáo dưỡng quy định Mục Chương không bảo đảm hiệu giáo dục, phòng ngừa Khơng xử phạt tù chung thân tử hình người 18 tuổi phạm tội Tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội xét thấy hình phạt biện pháp giáo dục khác khơng có tác dụng răn đe, phòng ngừa Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người 18 tuổi phạm tội hưởng mức án nhẹ mức án áp dụng người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng với thời hạn thích hợp ngắn Khơng áp dụng hình phạt bổ sung người 18 tuổi phạm tội Án tuyên người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, khơng tính để xác định tái phạm tái phạm nguy hiểm Bình luận Có thể thầy nhà làm luật nêu nhiều nguyên tắc (tác giả đặt tên nguyên tắc để dễ nắm bắt) từ nguyên tắc chung đến nguyên tắc cụ thể việc xử lý trách nhiệm hình nhóm tội phạm người chưa thành niên xoay quanh nguyên tắc quy định Khoản Điều luật Nguyên tắc chung Việc xử lý người 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt người 18 tuổi chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội Việc xử lý người 18 tuổi phạm tội phải vào độ tuổi, khả nhận thức họ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện gây tội phạm Nhóm người chưa thành niên nhóm đối tượng cần quan tâm, che chở nhiều từ xã hội để họ trưởng thành mặt thể chất nhận thức xã hội Xét độ sinh học, tâm lý học nhóm đối tượng giai đoạn có bước thay đổi đáng kể thể chất, tâm lý muốn làm người lớn, muốn người cơng nhận v.v…vậy nên nhóm đối tượng 110 dễ phạm vào tội phạm có liên quan đến sử dụng bạo lực cố ý gây thương tích chí giết người tội phạm liên quan đến tình dục hiếp dâm v.v…và số vụ phạm tội số người phạm tội người chưa thành niên phạm tội thực ngày gia tăng Đây nguyên nhân mà Bộ Luật hình 2015, nhà làm luật đầu tư nhiều công sức, tâm huyết chế định Xuất phát từ yếu tố trên, bắt buộc việc xử lý trách nhiệm người phạm tội chưa thành niên nhằm mục đích trừng phạt, răn đe mà yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp họ nhận thức sai lầm, sửa sai trở thành cơng dân có ích cho đất nước Các yếu tố độ tuổi, khả nhận thức tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện gây tội phạm ln ý vụ án hình nói chung, nhóm tội phạm người chưa thành niên yếu tố tố trở thành nguyên tắc bắt buộc phải có ưu tiên hàng đầu, quan tâm cách thật cặn kẽ, mức Bởi lẽ, điều kiện, hoàn cảnh ảnh hưởng nhiều đến khả phạm tội nhóm đối tượng Do để đảm bảo tính khách quan đạt mục đích giáo dục, quan tố tụng bắt buộc phải xem xét thật kỹ yếu tố trên, đặc biệt Tòa án trình định hình phạt Nguyên tắc mở rộng khả miễn trách nhiệm hình Nguyên tắc quy định Khoản 2, cụ thể trừ trường hợp phạm tội Điều 29 Bộ Luật này, người 18 tuổi phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, miễn trách nhiệm hình áp dụng biện pháp quy định Mục Chương này: a) Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 252 Bộ luật này; b) Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng quy định khoản Điều 12 Bộ luật này, trừ tội phạm quy định điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 252 Bộ luật này; c) Người 18 tuổi người đồng phạm có vai trò khơng đáng kể vụ án Nhìn vào nguyên tắc thấy khả miễn trách nhiệm hình nhóm tội phạm người chưa thành niên rộng nhiều so với nhóm tội phạm thông thường Điều kiện để miễn trách nhiệm hình khơng q khắt khe, cần có nhiều tình tiết giảm nhẹ (2 tình tiết trở lên) khắc phục phần lớn hậu xem xét đến việc miễn trách nhiệm hình sự, thay vào áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục quy định Mục Nguyên tắc hạn chế tối đa việc truy cứu trách nhiệm hình Nhà làm luật rõ, trường hợp cần thiết truy cứu trách nhiệm hình người 18 tuổi phải vào đặc điểm nhân thân họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội yêu cầu việc phòng ngừa tội phạm (Khoản 3) Như vậy, khẳng định sách nhà nước nhóm người chưa thành niên phạm tội thông qua việc thể chế thành quy định pháp luật hình rõ ràng Cực kỳ thận trọng hạn chế tối đa việc phải sử dụng chế tài nghiêm khắc pháp luật hình nhóm người Nhà làm luật lưu ý, phải xuất phát từ yêu cầu phòng ngừa tội phạm, nhân thân, tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi, sau xem xét đến tất yếu tố thực cần thiết truy cứu trách nhiệm hình Nguyên tắc hạn chế áp dụng hình phạt 111 Đối với nhóm người chưa thành niên phạm tội có nhiều biện pháp để xử lý Thứ tự ưu tiên miễn trách nhiệm hình =>Áp dụng biện pháp giám sát giáo dục =>Áp dụng biện pháp giáo dục trường giáo dưỡng => Áp dụng hình phạt Có thể thấy hình phạt lựa chọn cuối lựa chọn bắt buộc tất biện pháp ưu tiên phía trước khơng bảo đảm hiệu giáo dục, phòng ngừa Tòa án quan phải có nghĩa vụ đánh giá cách khách quan, xác tất yếu tố có liên quan đến người chưa thành niên phạm tội xét xử để định có áp dụng hình phạt với người phạm tội thuộc nhóm hay khơng Ngun tắc khơng áp dụng xử phạt tù chung thân tử hình Bản thân nguyên tắc cho thấy rõ giới hạn hình phạt người chưa thành niên phạm tội Bất luận loại tội phạm mà người thực loại tội phạm nào, thuộc chương Bộ Luật hình tình tiết tăng nặng có nhiều đến đâu hình phạt cao mà họ phải chịu hình phạt tù có thời hạn Sở dĩ nhà làm luật có quy định xuất phát từ nguyên tắc chung nhằm mục đích giáo dục, giúp họ sửa chữa sai lầm để trở thành cơng dân có ích cho xã hội Nếu áp dụng hình phạt chung thân tử hình mục đích khơng thực hình phạt hình phạt cao nhất, mang tính trừng trị cao giáo dục Ngun tắc hạn chế áp dụng hình phạt tù có thời hạn Nhà làm luật quy định Tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn người 18 tuổi phạm tội xét thấy hình phạt biện pháp giáo dục khác khơng có tác dụng răn đe, phòng ngừa Như thế, ngun tắc ưu tiên biện pháp giáo dục khác hình phạt khác nhẹ hơn, nhiên biện pháp hay hình phạt nhẹ khơng có giá trị răn đe, phòng ngừa Tòa án phép áp dụng hình phạt tù có thời hạn Tuy vậy, hình phạt tù có thời hạn xác định áp dụng với người chưa 18 tuổi phạm tội bị giới hạn ràng buộc định không áp dụng theo trường hợp thông thường Cụ thể: Nếu người chưa đủ 18 tuổi người đủ 18 tuổi phạm tội tương ứng mức phạt người chưa đủ 18 phải nhẹ với thời hạn thích hợp ngắn Bên cạnh đó, người chưa thành niên hưởng đặc quyền khơng bị áp dụng hình phạt bổ sung tất trường hợp với loại tội phạm Nguyên tắc khơng tính xác định tái phạm tái phạm nguy hiểm Nguyên tắc có đặc điểm đặc biệt không áp dụng cho tất người phạm tội người chưa thành niên mà áp dụng cho nhóm nhỏ từ đủ 14 đến 16 tuổi Như biết người phạm tội bị kết án chưa xóa án tích mà tiếp tục thực tội phạm thỏa điều kiện kèm theo xem tái phạm tái phạm nguy hiểm tùy trường hợp Tuy nhiên, nhóm người chưa đủ 16 tuổi phạm tội án tuyên khơng tính để xác định tái phạm tái phạm nguy hiểm – Nghĩa nhóm đối tượng khơng bị xem có án tích bị kết án Điều 92 Điều kiện áp dụng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án định miễn trách nhiệm hình áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải cộng đồng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn, người 18 tuổi phạm tội người đại diện hợp pháp họ đồng ý với việc áp dụng biện pháp Bình luận 112 Trước hết, xét tên gọi Mục so với quy định cũ có khác biệt, Điều 70 BLHS 1999 gọi biện pháp tư pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội (biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng) Bộ Luật đặt lại tên gọi biện pháp giám sát, giáo dục nội hàm rộng hơn, ngồi biện pháp liệt kê quy định cũ Bộ luật quy định thêm biện pháp khiển trách hòa giải cộng đồng Tuy nhiên, ngoại trừ biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, ba biện pháp lại muốn áp dụng phải đồng ý người phạm tội người đại diện hợp pháp Nhà làm luật dùng từ khơng phải từ và, có nghĩa cần chủ thể đồng ý áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục Quy định theo quan điểm tác giả có bất cập định, lẽ việc áp dụng biện pháp phải có đồng ý hai bên, đảm bảo tính tự nguyện hiệu mà biện pháp mang lại Giả định trường hợp người phạm tội khơng đồng ý với phương pháp hòa giải cộng đồng người đại diện lại đồng ý với phương pháp Như chiếu theo quy định việc hòa giải tiến hành theo quy định Khoản Điều 94 người áp dụng biện pháp hòa giải cộng đồng phải thực nghĩa vụ: a) Xin lỗi người bị hại bồi thường thiệt hại; b) Nghĩa vụ quy định khoản Điều 93 Bộ luật Có thể thấy, người phạm tội khơng đồng ý với việc hòa giải khó lòng buộc họ phải nói lời xin lỗi thành tâm, ăn năn hối cải, nói cách khác, biện pháp khơng mang lại hiệu thiết thực Do đó, theo tác giả việc áp dụng biện pháp phải có đồng ý người phạm tội đại diện họ, trường hợp không đạt đồng thuận áp dụng biện pháp khác hiệu Điều 93 Khiển trách Khiển trách áp dụng người 18 tuổi phạm tội thuộc trường hợp sau nhằm giúp họ nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu gây cộng đồng, xã hội nghĩa vụ họ: a) Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi lần đầu phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định điểm a khoản Điều 91 Bộ luật này; b) Người 18 tuổi người đồng phạm có vai trò không đáng kể vụ án Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án định áp dụng biện pháp khiển trách Việc khiển trách người 18 tuổi phạm tội phải có chứng kiến cha mẹ người đại diện hợp pháp người 18 tuổi Người bị khiển trách phải thực nghĩa vụ sau đây: a) Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế nơi cư trú, học tập, làm việc; b) Trình diện trước quan có thẩm quyền yêu cầu; c) Tham gia chương trình học tập, dạy nghề địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp Tùy trường hợp cụ thể quan có thẩm quyền ấn định thời gian thực nghĩa vụ quy định điểm b điểm c khoản Điều từ 03 tháng đến 01 năm Bình luận 113 Khiển trách biện pháp giám sát giáo dục hoàn toàn so với quy định Bộ Luật cũ Chúng ta phân tích xem biện pháp có đặc điểm mà lại đề xuất áp dụng nhóm người chưa thành niên phạm tội, bên cạnh biện pháp cũ có Mục đích: Nhằm giúp họ nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu gây cộng đồng, xã hội nghĩa vụ họ Đối tượng áp dụng: - Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi lần đầu phạm tội nghiêm trọng trừ tội phạm quy định điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 252 Bộ luật này; - Người 18 tuổi người đồng phạm có vai trò khơng đáng kể vụ án Đối với nhóm đối tượng đầu tiên, biện pháp khiển trách áp dụng nhóm tuổi từ đủ 16 đến 18 (loại trừ nhóm tuổi từ đủ 14 đến 16) lần đầu phạm tội tội phạm phải tội nghiêm trọng (trừ tội phạm liệt kê phía trên) Nhóm đối tượng thứ hai áp dụng biện pháp khiển trách người 18 tuổi phạm tội vụ án đồng phạm mà vai trò khơng đáng kể Như biết, vụ án đồng phạm, người tham gia giữ vai trò khác người tổ chức, chủ mưu, người thực hành, người giúp sức v.v…tuy nhiên điều kiện áp dụng có vai trò khơng đáng kể Do vậy, thơng thường vai trò đồng phạm người giúp sức lẽ vai trò lại có đóng góp đáng kể vụ án Thẩm quyền định: Đối với biện pháp có nhóm đối tượng có quyền áp dụng: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án Nếu tinh ý thấy quan tiến hành tố tụng ba giai đoạn vụ án (Điều tra => Truy tố => Xét xử) biện pháp khiển trách biện pháp áp dụng trường hợp người phạm tội miễn trách nhiệm hình Cũng dễ hiểu có đến 03 quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp mà không chủ thể mà dễ dàng nghĩ đến Tòa án Đó việc miễn trách nhiệm hình thực giai đoạn q trình khơng bắt buộc phải giai đoạn cuối xét xử Do vậy, thực việc miễn trách nhiệm hình giai đoạn quan có trách nhiệm giai đoạn (cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) chủ thể có quyền định áp dụng biện pháp khiển trách (nếu thỏa điều kiện) Có lưu ý nhỏ, thẩm quyền định thuộc quan nêu thực việc khiển trách bắt buộc phải có chứng kiến cha mẹ người đại diện hợp pháp người 18 tuổi Nghĩa vụ người bị khiển trách: Nhà làm luật liệt kê nhóm nghĩa vụ mà người bị khiển trách phải có nghĩa vụ thực việc thực nghĩa vụ đồng thời không loại trừ nhau: - Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế nơi cư trú, học tập, làm việc; (1) - Trình diện trước quan có thẩm quyền yêu cầu; (2) - Tham gia chương trình học tập, dạy nghề địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp (3) 114 Trong thời gian để thực (2) (3) nằm khung từ 03 tháng đến 01 năm, mức cụ thể quan có thẩm quyền ấn định Qua quy định nghĩa vụ người bị khiển trách thấy nghĩa vụ khơng có q nặng nề Nghĩa vụ mang tính chất chung chung, cá nhân phải có nghĩa vụ thực điều này, khơng riêng người thực tội phạm có nghĩa vụ tuân thủ Nghĩa vụ thứ (2) phần phản ánh nét khác biệt người bị khiển trách với cơng dân thơng thường, trình diện trước quan có thẩm quyền yêu cầu Việc làm mang ý nghĩa giám sát theo dõi chuyển biến thái độ, cách ứng xử người bị khiển trách Tuy nhiên, khơng q nặng nề hình phạt bổ sung quản chế (chỉ cư trú địa phương định) Trong hình phạt bổ sung quản chế này, người phạm tội phải trình diện trước quan có thẩm quyền có u cầu Mặc dù quy định khơng nhắc đến tần suất người bị khiển trách phải trình diện khoản thời gian áp dụng, sở sách áp dụng người chưa thành niên phạm tội tần suất nhiều so với người phạm tội bị áp dụng hình phạt quản chế Nghĩa vụ thứ (3) nghĩa vụ chung chung chắn muốn áp dụng thực tế bắt buộc phải có văn hướng dẫn thi hành Cụ thể, nhóm người phạm tội chưa thành niên, theo lẽ thông thường đối tượng là học sinh (cấp 2, cấp 3) Việc áp dụng biện pháp khiển trách không đương nhiên dẫn đến việc họ bị buộc cho học Do vậy, việc tham gia chương trình học tập, dạy nghề địa phương tổ chức xem chưa hợp lý Tuy nhiên, đối tượng việc bắt buộc tham gia lao động với hình thức phù hợp áp dụng Chỉ trường hợp người bị khiển trách học sinh sau bị khiển trách thực việc nghỉ học nghĩa vụ quy định nhóm (3) thực cách trọn vẹn, đầy đủ Điều 94 Hòa giải cộng đồng Hòa giải cộng đồng áp dụng người 18 tuổi phạm tội thuộc trường hợp sau đây: a) Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định điểm a khoản Điều 91 Bộ luật này; b) Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định điểm b khoản Điều 91 Bộ luật Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải cộng đồng người bị hại người đại diện hợp pháp người bị hại tự nguyện hòa giải đề nghị miễn trách nhiệm hình Người áp dụng biện pháp hòa giải cộng đồng phải thực nghĩa vụ sau đây: a) Xin lỗi người bị hại bồi thường thiệt hại; b) Nghĩa vụ quy định khoản Điều 93 Bộ luật Tùy trường hợp cụ thể, quan có thẩm quyền ấn định thời điểm xin lỗi, thời gian thực nghĩa vụ bồi thường thiệt hại quy định điểm a khoản Điều nghĩa vụ quy định điểm b điểm c khoản Điều 93 Bộ luật từ 03 tháng đến 01 năm Bình luận Đây biện pháp hoàn toàn quy định để áp dụng người chưa thành niên phạm tội Bộ Luật Tuy nhiên khác với biện pháp khiển trách, Điều luật 115 nhà làm luật không nêu rõ mục đích biện pháp mà thẳng vào nội dung cụ thể biện pháp Cụ thể: Đối tượng áp dụng: - Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng phạm tội nghiêm trọng trừ tội phạm quy định điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 252 Bộ luật này; Nhóm đối tượng có phần na ná với nhóm đối tượng áp dụng biện pháp khiển trách độ tuổi Tuy vậy, xét phạm vi nhóm đối tượng rộng Nếu biện pháp khiển trách áp dụng người phạm tội lần đầu nghiêm trọng biện pháp hòa giải cộng đồng khơng phân biệt lần đầu hay lần mà cần phạm tội nghiêm trọng Bên cạnh mở rộng thể việc áp dụng với trường hợp phạm tội nghiêm trọng - Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng trừ tội phạm quy định điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 252 Bộ luật Chỉ trừ trường hợp phạm tội Điều luật liệt kê phía trên, nhóm đối tượng người từ đủ 14 đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng miễn hình phạt áp dụng biện pháp hòa giải cộng đồng Nếu có so sánh biện pháp khiển trách hòa giải cộng đồng việc áp dụng với người chưa thành niên phạm tội qua đối tượng áp dụng biện pháp rút kết luận, biện pháp hòa giải cộng đồng biện pháp nghiêm khắc Thẩm quyền định: Về thẩm quyền định, nhà làm luật có quy định cách hành văn khó hiểu chút, cụ thể nhà làm luật quy định sau: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải cộng đồng…” , quy định thấy rõ chủ thể có thẩm quyền định bao gồm quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vai trò Ủy ban nhân dân cấp xã khơng rõ Vai trò Ủy ban nhân dân cấp xã gì? chủ thể triển khai tổ chức việc thực hòa giải chủ thể quyền định việc hòa giải? Theo quan điểm tác giả UBND cấp xã quyền định việc tổ chức hòa giải (thời gian, địa điểm, thành phần tham dự …), quyền định có áp dụng biện pháp hòa giải cộng đồng hay khơng chủ thể kể định (tùy thuộc vào việc miễn trách nhiệm hình giai đoạn – điều tra, truy tố hay xét xử) Trong thẩm quyền định này, có điểm khác biệt lớn biện pháp khiển trách hòa giải Nếu với biện pháp khiển trách chủ thể có thẩm quyền hồn tồn có quyền định áp dụng hay không, tham gia cha mẹ người địa diện yếu tố thứ yếu sau có định với biện pháp hòa giải, chủ thể có thẩm quyền phép áp dụng biện pháp sau người bị hại người đại diện hợp pháp người bị hại tự nguyện hòa giải đề nghị miễn trách nhiệm hình (giữ vai trò yếu) Nghĩa vụ người bị áp dụng biện pháp hòa giải cộng đồng: - Xin lỗi người bị hại bồi thường thiệt hại; - Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế nơi cư trú, học tập, làm việc; - Trình diện trước quan có thẩm quyền yêu cầu; -Tham gia chương trình học tập, dạy nghề địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp 116 Như nghĩa vụ người bị áp dụng biện pháp hòa giải bao gồm nghĩa vụ người bị khiển trách cộng thêm nghĩa vụ nghĩa vụ xin lỗi bồi thường thiệt hại (một minh chứng bổ sung cho kết luận biện pháp hòa giải cộng đồng nghiêm khắc biện pháp khiển trách) Những nghĩa vụ giống tác giả phân tích nên khơng bàn luận thêm Điều luật Do bàn thêm nghĩa vụ xin lỗi người bị hại bồi thường thiệt hại Ngay tên biện pháp cho biết việc xin lỗi thực cộng đồng, tức có nhiều người tham gia Tuy vậy, xu hướng chung giới pháp luật hình Việt Nam theo hướng có Tòa án dành riêng để xét xử người chưa thành niên Mục đích nhằm đảm bảo hạn chế đến mức tối đa tác động tiêu cực, ảnh hưởng không hay đến tâm lý người phạm tội Đó xu hướng nhóm đối tượng đối tượng nhạy cảm, tổn thương mặt tâm lý ảnh hưởng không nhỏ đến đời họ sau Do đó, việc tổ chức hòa giải cộng đồng có việc xin lỗi người bị hại người chưa thành niên phải cẩn trọng ý đến đặc điểm tâm lý Việc giới hạn thành phần trực tiếp tham gia, chứng kiến không gian thực việc xin lỗi theo tác giả điều cần thiết Việc áp dụng biện pháp phải thận trọng để phòng ngừa việc bị phản tác dụng, tránh hệ lụy không hay phát sinh 117 ... nghĩa Việt Nam thành viên có quy định Bình luận: Điều luật bao gồm Khoản Khoản có điểm chung áp dụng BLHS áp dụng BLHS Kỹ thuật lập pháp điều hoàn toàn khác với quy định Điều Vấn đề cốt lõi chỗ hành... động (tàu bay, tàu biển) phạm vi áp dụng BLHS mở rộng chỗ không hành vi phạm tội thực phương tiện mà hậu hành vi phạm tội xảy phương tiện áp dụng quy định BLHS Việt Nam hành vi phạm tội xảy ngồi... Trường hợp không áp dụng quy định BLHS mà trách nhiệm hình họ giải theo quy định Điều ước quốc tế, tập quán quốc tế đường ngoại giao Như thấy hiệu lực khơng gian BLHS rộng áp dụng tất đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận bộ Luật Hình sự năm 2017 phần chung, Bình luận bộ Luật Hình sự năm 2017 phần chung