TRAC NHIEM 12 ON TAP

12 106 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 21:52

TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ Câu 1: Hiện tượng lại tổ là: a Trường hợp quan thoái hoá lại phát triển mạnh biểu cá thể b Trường hợp quan tương đồng lại phát triển mạnh biểu cá thể c Trường hợp quan tương tự lại phát triển mạnh biểu cá thể d Trường hợp quan thối hố lại phát triển mạnh phơi người Câu 2: Bằng chứng tiến hoá cho thấy đa dạng thích ứng sinh giới? a Bằng chứng giải phẫu học so sánh b Bằng chứng phôi sinh học so sánh c Bằng chứng tế bào học d Bằng chứng sinh học phân tử Câu 3: Đặc điểm hệ động, thực vật vùng phụ thuộc vào yếu tố nào? a Chỉ phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố b Không phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố mà phụ thuộc vùng tách khỏi vùng địa lý khác vào thời kỳ q trình tiến hố sinh giới c Không phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố mà phụ thuộc vùng tách khỏi vùng địa lý khác vào thời kỳ trình tiến hoá sinh giới d Phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố, khơng phụ thuộc vào vùng tách khỏi vùng địa lý khác Câu 4: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa tiến hố: a Phản ánh tiến hoá đồng quy b Phản ánh chức quy định cấu tạo c Phản ánh nguồn gốc chung d Phản ánh tiến hoá phân ly Câu 5: Giá trị đầy đủ chứng tế bào học là: a Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Tế bào đơn vị tổ chức thể sống b Các tế bào sinh từ tế bào sống trước Tế bào đơn vị tổ chức thể sống c Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Các tế bào sinh từ tế bào sống trước d Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào, tế bào sinh từ tế bào sống trước Tế bào đơn vị tổ chức thể sống Câu 6: Ngun nhân tạo cho đảo lục địa có hệ động, thực vật phong phú đảo đại dương a Khi tách ra, đảo lục địa mang theo hệ động thực vật đất liền b Do môi trương dễ hình thành nhiều lồi đặc hữu c Do cách ly địa lý tạo thuận lợi cho hình thành nhiều lồi d Do khoảng cách ly gần nên loài đất liền dễ nhập cư Câu 7: Nguyên nhân tạo cho đảo đại dương có hệ động, thực vật nghéo nàn đảo lục địa a Khi đảo đại dương hình thành chưa có sinh vật b Do khoảng cách ly xa nên loài đất liền khó nhập cư c Do mơi trường mẻ khơng thuận lợi cho sinh vật d số lồi có khả vượt biển nhập cư Câu 8: Bằng chứng tiến hoá dễ xác định phương pháp thực nghiệm a Bằng chứng giải phẫu học so sánh b Bằng chứng phôi sinh học so sánh c Bằng chứng tế bào học d Bằng chứng sinh học phân tử Câu 9: Nội dung định luật phát sinh sinh vật a.Sự phát triển cá thể không phản ánh phát triển loài b.Sự phát triển cá thể phản ánh cách rút gọn phát triển loài c Sự phát triển cá thể lặp lại cách chi tiết phát triển loài d Sự phát triển cá thể phản ánh lịch sử phát triển lâu dài lồi Câu 10: Trình tự Nu mạch mang mã gốccủa đoạn gen mã hố nhóm enzim dehidrogenase người loài vượn người: - Người: - XGA- TGT-TTG-GTT-TGT-TGG- Tinh tinh: - XGT- TGT-TGG-GTT-TGT-TGG- Gôrila: - XGT- TGT-TGG-GTT-TGT-TAT- Đười ươi: - TGT- TGG-TGG-GTX-TGT-GATTừ trình tự Nu nêu rút nhận xét mối quan hệ lồi người với lồi vượn người a Tinh tinh có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau đười ươi b Đười ươi có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau tinh tinh TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ c Tinh tinh có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến đười ươi, sau Gôrila d Gôrila có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến tinh tinh, sau đười ươi Câu 11: Cơ quan tương đồng(cơ quan nguồn) là: a Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc khác q trình phát triển phơi có cấu tạo giống b Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống c Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi, có kiểu cấu tạo giống d Những quan nằm vị trí khác thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi Câu 12: Bằng chứng tiến hố có sức thuyết phục nhất: a Bằng chứng giải phẫu học so sánh b Bằng chứng phôi sinh học so sánh c Bằng chứng tế bào học d Bằng chứng sinh học phân tử Câu 13: kiểu cấu tạo giống quan tương đồng phản ánh a Tiến hoá đồng quy b tiến hoá thích ứng c Tiến hố phân li d nguồn gốc chung chúng Câu 14: Phôi động vật có xương sống thuộc lớp khác nhau, giai đoạn phát triển đều: a giống hình dạng chung khác trình phát sinh quan b giống hình dạng chung trình phát sinh quan c khác hình dạng chung giống trình phát sinh quan d khác hình dạng chung trình phát sinh quan Câu 15: Sở dĩ ngày thú có túi có lục địa Úc vì: a Lục địa tách rời lục địa châu Á vào cuối Đại trung sinh đến đầu kỉ Thứ tư tách khỏi lục địa Nam Mĩ Vào thời điểm chưa xuất thú có b Lục địa tách rời lục địa châu Á vào kỉ thứ 3.Vào thời điểm chưa xuất thú có c Lục địa tách rời lục địa châu Á vào cuối Đại trung sinh đến đầu kỉ Thứ ba tách khỏi lục địa Nam Mĩ Vào thời điểm chưa xuất thú có d Lục địa tách rời lục địa châu Á lục địa Nam Mĩ vào cuối Đại Trung sinh Vào thời điểm chưa xuất thú có Câu 16: Đặc điểm bật động, thực vật đảo lục địa ? a Có tồn loài du nhập từ nơi khác đến b Giống hệt với hệ động, thực vật vùng lục địa gần c Có tồn lồi đặc hữu d Có hệ động thực vật phong phú đảo đại dương Câu 17: Cơ quan thoái hoá là: a Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống loài thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng b Cơ quan phát triển không đầy đủ giai đoạn phơi Do điều kiện sống lồi thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng c Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống lồi khơng thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng d Cơ quan phát triển không đầy đủ quan trưởng thành Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống loài thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng Câu 18: Giá trị đầy đủ dẫn liệu địa sinh vật học là: a Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh thời điểm định, vùng định b Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh vùng định c Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh thời kì lịch sử định d Mỗi lồi động vật hay thực vật phát sinh thời kì lịch sử định, vùng định lồi có nguồn gốc chung Câu 19: Bằng chứng tiến hoá xem thành tựu khoa học lớn kỉ XIX a Bằng chứng phôi sinh học so sánh b Bằng chứng giải phẫu học so sánh c Bằng chứng sinh học phân tử d Bằng chứng tế bào học TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ Câu 20: Những quan quan tương tự a Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt c Gai xương rồng tua đậu Hà lan b Mang cá mang tơm d Vòi hút bướm đơi hàm lồi sâu bọ khác Câu 21: Ý sau nói chưa quan thối hố? a Ở lồi trăn hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình móng vuốt nối với xương chậu, điều nầy nói lên bò sát khơng chân xuất phát từ bò sát có chân b Cá voi động vật có vú, thích nghi với đời sống nước, chi sau bị tiêu giảm, di tích xương đai hơng, xương đúi xương chày, hồn tồn dính với cột sống c Ở lồi động vật có vú, thể hầu hết đực có di tích tuyến sữa khơng hoạt động d Trong hoa đực đu đủ có 10 nhị, di tích nhuỵ Câu 22: Cơ quan tương tự có ý nghĩa tiến hoá a Phản ánh tiến hoá phân ly b Phản ánh chức quy định cấu tạo c Phản ánh tiến hoá đồng quy d Phản ánh nguồn gốc chung Câu 23: Tỷ lệ % aa sai khác chuỗi polypeptid anpha phân tử Hemoglobin thể bảng sau: Cá mập Cá chép Kỳ nhơng Chó Người Cá mập 59,4 61,4 56,8 53,2 Cá chép 53,2 47,9 48,6 Kỳ nhông 46,1 44,0 Chó 16,3 Người Từ bảng cho thấy mối quan hệ loài theo trật tự a Người , chó, kỳ nhơng, cá chép, cá mập b Người, cho, cá chép, kỳ nhông, cá mập c Người, chó, cá mập, cá chép, kỳ nhơng d Người, chó, kỳ nhơng, cá mập, cá chép Câu 24: Những quan quan tương đồng? a Cánh sâu bọ cánh dơi b tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt c Mang cá mang tôm d Chân chuột chũi chân dế dũi Câu 25: Cơ quan tương tự (cơ quan chức) a Những quan có nguồn gốc giống đảm nhiệm chức giống nên có hình thái tương tự b Những quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống nên hình thái tương tự c Những quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức khác nên có hình thái tương tự d.Cơ quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống có hình thái khác Câu 26: Học thuyết tế bào cho rằng: a.Tất thể sinh vật từ đơn bào đến nấm, thực vật cấu tạo từ tế bào b Tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào cấu tạo từ tế bào c Tất thể sinh vật, từ đơn bào đến động, thực vật cấu tạo từ tế bào d Tất thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, nấm cấu tạo từ tế bào Câu 27: Sự giống phát triển phơi lồi thuộc nhóm phân loại khác phản ánh a Nguồn gốc chung sinh vật b Sự tiến hoá phân ly c Mức độ quan hệ nhóm lồi d Quan hệ phát triển cá thể phát triển loài Câu 28: Những sai khác chi tiết quan tương đồng: a Do sống môi trường sống khác b Để thực chức khác c Do thực chức khác d Để thích ứng với mơi trường sống khác Câu 29: Ý chứng sinh học phân tử a Sự thống chức cấu tạo ADN loài b Sự thống chức cấu tạo Protein loài c Sự thống chức cấu tạo gen loài d Sự thống chức cấu tạo mã di truyền loài Câu 30: Vùng Cổ Bắc Tân Bắc có hệ động vật giống a Cho đến kỷ đầu Kỷ thứ tư hai vùng Cổ Bắc Tân Bắc nối liền với nhau, phân bố động, thực vật hai vùng đồng b Cho đến kỷ thứ tư, vùng Cổ Bắc Tân Bắc nối liền với nhau, phân bố động, thực vật hai vùng đồng c Cho đến kỷ đầu Kỷ thứ ba hai vùng Cổ Bắc Tân Bắc khối chưa phân tách, phân bố động, thực vật hai vùng đồng d Cho đến kỷ đầu Kỷ thứ ba hai vùng Cổ Bắc Tân Bắc nối liền với nhau, phân bố động, thực vật hai vùng đồng Câu 31/ Để xác định mức độ mối quan hệ họ hàng loài đặc điểm hình thái , người ta hay sử dụng quan thối hố vì: aCơ quan quan tương đồng bCơ quan có từ tổ tiên, khơng tác dụng cCơ quan động vật dCơ quan có chức quan trọng tổ tiên, điều kiện sống mà quan bị thối hố Câu 32/ Cơ quan thối hố có ý nghĩa chủ yếu để: TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ aXác định mối quan hệ họ hàng loài bXác định mối quan hệ tiến hoá cXác định cấu tạo cụ thể chi tiết quan dXác định chức quan Câu 33/ Sự hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật theo Lamac aTrên sở tính BD, DT CL nên dạng thích nghi bị đào thải , dạng lại dạng thích nghi b Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân tác dụng ngoại cảnh C Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp SVcó khả biến đổi thích nghi nên khơng có dạng bị đào thải d Kết trình lịch sử, chịu chi phối nhân tố chủ yếu : đột biến, giao phối CLTN Câu 34/ Nguyên nhân tiến hoá theo Lamac A Sự tích luỹ biến dị có lợi , đào thải biến dị có hại tác dụng ngoại cảnh B Kết trình cách li địa lý cách li sinh học C Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị - di truyền sinh vật D Thay đổi tập quán hoạt động động vật ngoại cảnh thay đổi Câu 35/ Đóng góp quan trọng học thuyết Lamac A Bác bỏ vai trò thượng đế việc tạo loài B Giải thích đa dạng sinh giới C Nêu bật vai trò thượng đế việc sáng tạo loài sinh vật D Chứng minh sinh giới kết trình tiến hoá liên tục từ đơn giản đến phức tạp Câu 36/ Cơ chế tiến hoá học thuyết Đacuyn A Sự tích luỹ đột biến trung tinh cách ngẫu nhiên không liên quan tới tác dụng CLTN B Sự di truyền đặc tính thu đời cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán động vật C Sự tích luỹ biến đổi có lợi , đào thải biến dị có hại tác động chọn lọc tự nhiên D Sự thay đổi thường xuyên không đồng dẫn đến thay đổi liên tục Câu 37/ Thực chất trình chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn A Phân hoá khả sinh sản cá thể quần thể B Sinh giới kết trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp C Đào thải biến dị có hại cho người D Giữ lại biến dị cho người Câu 38/ Động lực trình chọn lọc tự nhiên A Quá trình đấu tranh sinh vật ngoại cảnh B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người từ hình thành thứ, nòi khác C Tồn cá thể thích nghi với đời sống từ hình thành lồi D Do nhu cầu thị hiếu thay đổi môi trường Câu 39/ Kết chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn A Tồn cá thể thích nghi với điều kiện sống từ hình thành lồi B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người C Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh D Tạo nhu cầu thị hiếu thay đổi người Câu 40/ Người đưa khái niệm biến dị cá thể A Kimura b Đacuyn c Lamac d Menden Câu41/ Theo Đacuyn nguyên nhân tiến hoá A Tác động ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật B Chon lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật C Tác động trực tiếp ngoại cảnh lên thể sinh vật trình phát triển cá thể D Sự củng cố ngẫu nhiên biến dị trung tính khơng liên quan tới tác dụng chọn lọc tự nhiên Câu42/ Vai trò của q trình ngẫu phối tiến hố A Làm thay đổi giá trị thích nghi kiểu gen B Tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp C Làm thay đổi vốn gen quần thể D Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp Câu 43/ Động lực trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn A Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người C Do nhu cầu thị hiếu thay đổi người D Tồn cá thể thích nghi với điều kiện sống từ hình thành lồi Câu 44/ Kết trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn A Giữ lại biến dị có lợi cho người B Tạo cá thể phù hợp với nhu cầu người từ hình thành thứ, nòi khác C Tồn cá thể thích nghi điều kiện sống D Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh Câu 45/ Tiến hoá nhỏ là: A Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể kết hình thành đặc điểm thích nghi B Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể kết hình thành lồi C Sự đa hình di truyền quần thể chủ yếu đột biến chúng trì yếu tố ngẫu nhiên D Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể hình thành nhóm phân loại người Câu 46/ Đột biến gen nguồn nguyên liệu chủ yếu trình tiến hố vì: TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HỐ A Đa số đột biến gen có hại B Số lượng đột biến gen nhiều, gây hậu nghiêm trọng C Ít phổ biến biến dị NST, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sinh vật D Các đột biến gen thường trạng thái lặn Câu 47/ Đa số đột biến có hại vì: A Thường làm nhiều gen tổ hợp gen B Phá vỡ mối quan hệ hoàn thiện thể, thể môi trường C Thường biểu ngẫu nhiên, không định hướng D Thường làm tăng nhiều tổ hợp gen thể Câu 48/ Có tượng di nhập gen vi: A Có giao phối tự ngẫu nhiên B Có cách li ngẫu nhiên C Có trao đổi cá thể quần thể D Có cạnh tranh cá thể loài Câu 49/ Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hố vì: A Tạo nguồn ngun liệu thứ cấp b Làm thay đổi tần số alen quần thể C Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp D Làm thay đổi cấu trúc thành phần kiểu gen quần thể, tăng tần số kiểu gen đồng hợp , giảm tần số kiểu gen dị hợp Câu 50/ Thuyết tiến hố đại hồn chỉnh quan niệm Đacuyn chọn lọc tự nhiên thể hiện: A Phân biệt biến dị di truyền biến dị không di truyền B Sự phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể C Đề cao vai trò chọn lọc tự nhiên trình hình thành lồi D Làm sáng tỏ ngun nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị Câu 51/ Những quan quan tương đồng: A Chân chuột chũi chân dễ dũi B Mang cá mang tôm C Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt động vật khác D Cánh sâu bọ cánh dơi Câu 52/ Qua q trình phát triển phơi người đưa nhận xét: A Thể hiện tượng lại tổ B Phơi người phát triển hồn toàn khác biệt so với động vật khác C Phơi người hình thành từ thối hố quan bào thai D Quá trình phát triển phôi người lặp lại giai đoạn lịch sử động vật Câu 53/ Hoàn thành câu sau :Mối tương quan hệ gen với thể tương tự tương quan với quần thể A Gen b Loài c Vốn gen d Biến dị Câu 54/ Thuật ngữ sau thay đổi tần số tương đối alen quần thể A Tiến hoá nhỏ B Tiến hoá lớn c Phân li độc lập d Vốn gen Câu 55/ Trong điều kiện hiệu ứng phiêu bạt di truyền lớn A Cạnh tranh loài yếu B Kích thước quần thể lớn C Cạnh tranh lồi mạnh DKích thước quần thể bé Câu 56/ Phiêu bạt di truyền trình dựa sở nào: A Đột biến b Nhập cư c Vai trò ngẫu nhiên D Q trình sinh sản phân hố tương ứng với mối tương quan kiểu hình mơi trường Câu 77/ Theo học thuyết tiến hố đại, khẳng định sau A Sự phân li tổ hợp tự giải thích tiến hố cá thể khơng phải lồi B Tiến hố độc lập với di truyền C Chỉ có số lồi động vật sinh sản hữu tính D Quần thể đơn vị tiến hoá Câu 58/ Yếu tố sau không gây biến đổi tần số alen quần thể: A Giao phối không ngẫu nhiên B Chọn lọc chống lại kiểu hình lặn C Chọn lọc chống lại kiểu hình trội D Phiêu bạt gen Câu 59/ Những quan thoái hoá thể người là: A Sự tái số đặc điểm tổ tiên B Sự phát triển bất thường q trình phát triển phơi C Di tích quan xưa phát triển động vật có xương sống D Sự thối hố quan sử dụng Câu 60/ Hiện tượng người có phát triển phơi thai giống phơi nhiều động vật có xương sống gọi là: A Cơ quan thoái hoá b Hiện tượng lại tổ C Thể thức cấu tạo chung d Bằng chứng phôi sinh học Câu 61/ Cơ quan bắt nguồn từ quan loài tổ tiên khơng chức chức bị tiêu giảm gọi là: A Bằng chứng phôi sinh học B Thể thức cấu tạo chung C Hiện tượng lại tổ DCơ quan thoái hoá Câu 62/ Luận điểm luận điểm chủ yếu học thuyết tiến hoá Lamac A Sự tiến hoá diễn củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính khơng liên quan đến CLTN TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HỐ B CLTN tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền nhân tố q trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật C Tiến hoá phát triển có kế thừa lịch sử theo hướng từ giản đơn đến phức tạp D Các đặc điểm thích nghi SV hình thành qua CL biến dị , đào thải dạng thích nghi Câu 63/ Đóng góp quan trọng học thuyết Lamac là: A Giải thích đa dạng sinh giới thuyết biến hình B Lần chứng minh sinh giới trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp C Nêu vai trò CLTN q trình tiến hố sinh giới D Bác bỏ vai trò thượng đế việc sáng tạo loài sinh vật Câu 64/ Theo Lamac , nguyên nhân hình thành đặc điểm thích nghi A Đặc điểm cấu tạo biến đổi ảnh hưởng ngoại cảnh B Ngoại cảnh thay đổi chậm , sinh vật có khả phản ứng phù hợp nên không bị đào thải C Sự tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại tác động chọn lọc tự nhiên D Trên sở BD, DT , CL dạng thích nghi bị đào thải , lại dạng thích nghi Câu 65/ Tồn chủ yếu học thuyết Lamac là: A Chưa hiểu chế tác dụng ngoại cảnh , chưa hiểu biến dị di truyền biến dị không di truyền B Sinh vật có khả phản ứng phù hợp nên lịch sử khơng có lồi bị đào thải C Thừa nhận sinh vật vốn có khả phản ứng phù hợp với ngoại cảnh D Cho thể sinh vật vốn có khuynh hướng cố gắng vươn lên để hoàn thiện tổ chức Câu 66/ Theo Đacuyn , biến dị cá thể là: A Chỉ phát sinh đặc điểm sai khác cá thể lồi q trình sinh sản B Chỉ sai khác cá thể quần thể C Chỉ phát sinh đặc điểm sai khác cá thể lồi q trình phát triển cá thể D Chỉ phát sinh biến đổi đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường Câu 67/ Theo Đacuyn , nguyên nhân tiến hoá là: A Tác động trực tiếp ngoại cảnh lên thể sinh vật trình phát triển cá thể B Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật C Sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính D Những biến đổi thể sinh vật tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật Câu 68/ Theo Đacuyn kết chọn lọc tự nhiên : A Những sinh vật thích nghi với điều kiện sống sống sót phát triển B Những sinh vật sinh sản sống sót C Những kiểu gen thích nghi chọn lọc D Hình thành loài Câu 69/ Theo Đacuyn chế tiến hố là: A Sự tích luỹ biến dị có lợi , đào thải biến dị có hại tác động CLTN b Sự DT đặc tính thu đời cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ĐV c Sự tích luỹ biến dị xuất sinh sản d Sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính khơng liên quan đến CLTN Câu 1: Hiện tượng lại tổ là: a Trường hợp quan thoái hoá lại phát triển mạnh biểu cá thể b Trường hợp quan tương đồng lại phát triển mạnh biểu cá thể c Trường hợp quan tương tự lại phát triển mạnh biểu cá thể d Trường hợp quan thối hố lại phát triển mạnh phơi người Câu 2: Bằng chứng tiến hố cho thấy đa dạng thích ứng sinh giới? a Bằng chứng giải phẫu học so sánh b Bằng chứng phôi sinh học so sánh c Bằng chứng tế bào học d Bằng chứng sinh học phân tử Câu 3: Đặc điểm hệ động, thực vật vùng phụ thuộc vào yếu tố nào? a Chỉ phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố b Không phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố mà phụ thuộc vùng tách khỏi vùng địa lý khác vào thời kỳ trình tiến hố sinh giới c Khơng phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố mà phụ thuộc vùng tách khỏi vùng địa lý khác vào thời kỳ q trình tiến hố sinh giới TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ d Phụ thuộc vào điều kiện địa lý sinh thái vùng phân bố, khơng phụ thuộc vào vùng tách khỏi vùng địa lý khác Câu 4: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa tiến hố: a Phản ánh tiến hoá đồng quy b Phản ánh chức quy định cấu tạo c Phản ánh nguồn gốc chung d Phản ánh tiến hoá phân ly Câu 5: Giá trị đầy đủ chứng tế bào học là: a Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Tế bào đơn vị tổ chức thể sống b Các tế bào sinh từ tế bào sống trước Tế bào đơn vị tổ chức thể sống c Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào Các tế bào sinh từ tế bào sống trước d Mọi sinh vật cấu tạo từ tế bào, tế bào sinh từ tế bào sống trước Tế bào đơn vị tổ chức thể sống Câu 6: Nguyên nhân tạo cho đảo lục địa có hệ động, thực vật phong phú đảo đại dương a Khi tách ra, đảo lục địa mang theo hệ động thực vật đất liền b Do MT dễ hình thành nhiều lồi đặc hữu c Do cách ly địa lý tạo thuận lợi cho hình thành nhiều loài d Do khoảng cách ly gần nên loài đất liền dễ nhập cư Câu 7: Ngun nhân tạo cho đảo đại dương có hệ động, thực vật nghéo nàn đảo lục địa a Khi đảo đại dương hình thành chưa có sinh vật b Do khoảng cách ly q xa nên lồi đất liền khó nhập cư c Do môi trường mẻ không thuận lợi cho sinh vật d số lồi có khả vượt biển nhập cư Câu 8: Bằng chứng tiến hoá dễ xác định phương pháp thực nghiệm a Bằng chứng giải phẫu học so sánh b Bằng chứng phôi sinh học so sánh c Bằng chứng tế bào học d Bằng chứng sinh học phân tử Câu 9: Nội dung định luật phát sinh sinh vật a.Sự phát triển cá thể khơng phản ánh phát triển lồi b.Sự phát triển cá thể phản ánh cách rút gọn phát triển loài c Sự phát triển cá thể lặp lại cách chi tiết phát triển loài d Sự phát triển cá thể phản ánh lịch sử phát triển lâu dài loài Câu 10: Trình tự Nu mạch mang mã gốccủa đoạn gen mã hố nhóm enzim dehidrogenase người loài vượn người: - Người: - XGA- TGT-TTG-GTT-TGT-TGG- Tinh tinh: - XGT- TGT-TGG-GTT-TGT-TGG- Gôrila: - XGT- TGT-TGG-GTT-TGT-TAT- Đười ươi: - TGT- TGG-TGG-GTX-TGT-GATTừ trình tự Nu nêu rút nhận xét mối quan hệ loài người với loài vượn người a Tinh tinh có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau đười ươi b Đười ươi có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau tinh tinh c Tinh tinh có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến đười ươi, sau Gơrila d Gơrila có quan hệ họ gần với người nhất, tiếp đến tinh tinh, sau đười ươi Câu 11: Cơ quan tương đồng(cơ quan nguồn) là: a Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc khác q trình phát triển phơi có cấu tạo giống b Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống c Những quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi, có kiểu cấu tạo giống d Những quan nằm vị trí khác thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi Câu 12: Bằng chứng tiến hố có sức thuyết phục nhất: a Bằng chứng giải phẫu học so sánh b Bằng chứng phôi sinh học so sánh c Bằng chứng tế bào học d Bằng chứng sinh học phân tử Câu 13: kiểu cấu tạo giống quan tương đồng phản ánh a Tiến hoá đồng quy b tiến hố thích ứng c Tiến hố phân li d nguồn gốc chung chúng TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HỐ Câu 14: Phơi động vật có xương sống thuộc lớp khác nhau, giai đoạn phát triển đều: a giống hình dạng chung khác trình phát sinh quan b giống hình dạng chung trình phát sinh quan c khác hình dạng chung giống trình phát sinh quan d khác hình dạng chung trình phát sinh quan Câu 15: Sở dĩ ngày thú có túi có lục địa Úc vì: a Lục địa tách rời lục địa châu Á vào cuối Đại trung sinh đến đầu kỉ Thứ tư tách khỏi lục địa Nam Mĩ Vào thời điểm chưa xuất thú có b Lục địa tách rời lục địa châu Á vào kỉ thứ 3.Vào thời điểm chưa xuất thú có c Lục địa tách rời lục địa châu Á vào cuối Đại trung sinh đến đầu kỉ Thứ ba tách khỏi lục địa Nam Mĩ Vào thời điểm chưa xuất thú có d Lục địa tách rời lục địa châu Á lục địa Nam Mĩ vào cuối Đại Trung sinh Vào thời điểm chưa xuất thú có Câu 16: Đặc điểm bật động, thực vật đảo lục địa ? a Có tồn lồi du nhập từ nơi khác đến b Giống hệt với hệ động, thực vật vùng lục địa gần c Có tồn lồi đặc hữu d Có hệ động thực vật phong phú đảo đại dương Câu 17: Cơ quan thoái hoá là: a Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống loài thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng b Cơ quan phát triển không đầy đủ giai đoạn phơi Do điều kiện sống lồi thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng c Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống lồi khơng thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng d Cơ quan phát triển không đầy đủ quan trưởng thành Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống loài thay đổi, quan thay đổi chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vết tích xa xưa chúng Câu 18: Giá trị đầy đủ dẫn liệu địa sinh vật học là: a Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh thời điểm định, vùng định b Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh vùng định c Mỗi loài động vật hay thực vật phát sinh thời kì lịch sử định d Mỗi lồi động vật hay thực vật phát sinh thời kì lịch sử định, vùng định lồi có nguồn gốc chung Câu 19: Bằng chứng tiến hoá xem thành tựu khoa học lớn kỉ XIX a Bằng chứng phôi sinh học so sánh b Bằng chứng giải phẫu học so sánh c Bằng chứng sinh học phân tử d Bằng chứng tế bào học TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ Câu 20: Những quan quan tương tự a Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt c Gai xương rồng tua đậu Hà lan b Mang cá mang tơm d Vòi hút bướm đơi hàm loài sâu bọ khác Câu 21: Ý sau nói chưa quan thối hố? a Ở lồi trăn hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình móng vuốt nối với xương chậu, điều nầy nói lên bò sát khơng chân xuất phát từ bò sát có chân b Cá voi động vật có vú, thích nghi với đời sống nước, chi sau bị tiêu giảm, di tích xương đai hơng, xương đúi xương chày, hồn tồn dính với cột sống c Ở lồi động vật có vú, thể hầu hết đực có di tích tuyến sữa khơng hoạt động d Trong hoa đực đu đủ có 10 nhị, di tích nhuỵ Câu 22: Cơ quan tương tự có ý nghĩa tiến hố a Phản ánh tiến hoá phân ly b Phản ánh chức quy định cấu tạo c Phản ánh tiến hoá đồng quy d Phản ánh nguồn gốc chung Câu 23: Tỷ lệ % aa sai khác chuỗi polypeptid anpha phân tử Hemoglobin thể bảng sau: Cá mập Cá chép Kỳ nhông Chó Người Cá mập 59,4 61,4 56,8 53,2 Cá chép 53,2 47,9 48,6 Kỳ nhông 46,1 44,0 Chó 16,3 Người Từ bảng cho thấy mối quan hệ loài theo trật tự a Người , chó, kỳ nhơng, cá chép, cá mập b Người, cho, cá chép, kỳ nhông, cá mập c Người, chó, cá mập, cá chép, kỳ nhơng d Người, chó, kỳ nhơng, cá mập, cá chép Câu 24: Những quan quan tương đồng? a Cánh sâu bọ cánh dơi b tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt c Mang cá mang tôm d Chân chuột chũi chân dế dũi Câu 25: Cơ quan tương tự (cơ quan chức) a Những quan có nguồn gốc giống đảm nhiệm chức giống nên có hình thái tương tự b Những quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống nên hình thái tương tự c Những quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức khác nên có hình thái tương tự d.Cơ quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống có hình thái khác Câu 26: Học thuyết tế bào cho rằng: a.Tất thể sinh vật từ đơn bào đến nấm, thực vật cấu tạo từ tế bào b Tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào cấu tạo từ tế bào c Tất thể sinh vật, từ đơn bào đến động, thực vật cấu tạo từ tế bào d Tất thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, nấm cấu tạo từ tế bào Câu 27: Sự giống phát triển phơi lồi thuộc nhóm phân loại khác phản ánh a Nguồn gốc chung sinh vật b Sự tiến hoá phân ly c Mức độ quan hệ nhóm lồi d Quan hệ phát triển cá thể phát triển loài Câu 28: Những sai khác chi tiết quan tương đồng: a Do sống môi trường sống khác b Để thực chức khác c Do thực chức khác d Để thích ứng với mơi trường sống khác Câu 29: Ý chứng sinh học phân tử a Sự thống chức cấu tạo ADN loài b Sự thống chức cấu tạo Protein loài c Sự thống chức cấu tạo gen loài d Sự thống chức cấu tạo mã di truyền loài Câu 30: Vùng Cổ Bắc Tân Bắc có hệ động vật giống a Cho đến kỷ đầu Kỷ thứ tư hai vùng Cổ Bắc Tân Bắc nối liền với nhau, phân bố động, thực vật hai vùng đồng b Cho đến kỷ thứ tư, vùng Cổ Bắc Tân Bắc nối liền với nhau, phân bố động, thực vật hai vùng đồng c Cho đến kỷ đầu Kỷ thứ ba hai vùng Cổ Bắc Tân Bắc khối chưa phân tách, phân bố động, thực vật hai vùng đồng d Cho đến kỷ đầu Kỷ thứ ba hai vùng Cổ Bắc Tân Bắc nối liền với nhau, phân bố động, thực vật hai vùng đồng TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ Câu 31/ Để xác định mức độ mối quan hệ họ hàng lồi đặc điểm hình thái , người ta hay sử dụng quan thối hố vì: aCơ quan quan tương đồng bCơ quan có từ tổ tiên, khơng tác dụng cCơ quan động vật dCơ quan có chức quan trọng tổ tiên, điều kiện sống mà quan bị thối hố Câu 32/ Cơ quan thối hố có ý nghĩa chủ yếu để: aXác định mối quan hệ họ hàng loài bXác định mối quan hệ tiến hoá cXác định cấu tạo cụ thể chi tiết quan dXác định chức quan Câu 33/ Sự hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật theo Lamac aTrên sở tính BD, DT CL nên dạng thích nghi bị đào thải , dạng lại dạng thích nghi b Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân tác dụng ngoại cảnh C Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp SVcó khả biến đổi thích nghi nên khơng có dạng bị đào thải d Kết trình lịch sử, chịu chi phối nhân tố chủ yếu : đột biến, giao phối CLTN Câu 34/ Nguyên nhân tiến hoá theo Lamac A Sự tích luỹ biến dị có lợi , đào thải biến dị có hại tác dụng ngoại cảnh B Kết trình cách li địa lý cách li sinh học C Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị - di truyền sinh vật D Thay đổi tập quán hoạt động động vật ngoại cảnh thay đổi Câu 35/ Đóng góp quan trọng học thuyết Lamac A Bác bỏ vai trò thượng đế việc tạo lồi B Giải thích đa dạng sinh giới C Nêu bật vai trò thượng đế việc sáng tạo loài sinh vật D Chứng minh sinh giới kết q trình tiến hố liên tục từ đơn giản đến phức tạp Câu 36/ Cơ chế tiến hoá học thuyết Đacuyn A Sự tích luỹ đột biến trung tinh cách ngẫu nhiên không liên quan tới tác dụng CLTN B Sự di truyền đặc tính thu đời cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán động vật C Sự tích luỹ biến đổi có lợi , đào thải biến dị có hại tác động chọn lọc tự nhiên D Sự thay đổi thường xuyên không đồng dẫn đến thay đổi liên tục Câu 37/ Thực chất trình chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn A Phân hoá khả sinh sản cá thể quần thể B Sinh giới kết trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp C Đào thải biến dị có hại cho người D Giữ lại biến dị cho người Câu 38/ Động lực trình chọn lọc tự nhiên A Quá trình đấu tranh sinh vật ngoại cảnh B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người từ hình thành thứ, nòi khác C Tồn cá thể thích nghi với đời sống từ hình thành lồi D Do nhu cầu thị hiếu thay đổi môi trường Câu 39/ Kết chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn A Tồn cá thể thích nghi với điều kiện sống từ hình thành lồi B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người C Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh D Tạo nhu cầu thị hiếu thay đổi người Câu 40/ Người đưa khái niệm biến dị cá thể A Kimura b Đacuyn c Lamac d Menden Câu41/ Theo Đacuyn nguyên nhân tiến hoá A Tác động ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật B Chon lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật C Tác động trực tiếp ngoại cảnh lên thể sinh vật trình phát triển cá thể D Sự củng cố ngẫu nhiên biến dị trung tính khơng liên quan tới tác dụng chọn lọc tự nhiên Câu42/ Vai trò của trình ngẫu phối tiến hố A Làm thay đổi giá trị thích nghi kiểu gen B Tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp C Làm thay đổi vốn gen quần thể D Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp Câu 43/ Động lực trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn A Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh B Tồn cá thể thích nghi với nhu cầu người C Do nhu cầu thị hiếu thay đổi người D Tồn cá thể thích nghi với điều kiện sống từ hình thành lồi TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HỐ Câu 44/ Kết q trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn A Giữ lại biến dị có lợi cho người B Tạo cá thể phù hợp với nhu cầu người từ hình thành thứ, nòi khác C Tồn cá thể thích nghi điều kiện sống D Quá trình đấu tranh sinh tồn sinh vật ngoại cảnh Câu 45/ Tiến hoá nhỏ là: A Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể kết hình thành đặc điểm thích nghi B Q trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể kết hình thành lồi C Sự đa hình di truyền quần thể chủ yếu đột biến chúng trì yếu tố ngẫu nhiên D Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể hình thành nhóm phân loại người Câu 46/ Đột biến gen nguồn nguyên liệu chủ yếu q trình tiến hố vì: A Đa số đột biến gen có hại B Số lượng đột biến gen nhiều, gây hậu nghiêm trọng C Ít phổ biến biến dị NST, khơng gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sinh vật D Các đột biến gen thường trạng thái lặn Câu 47/ Đa số đột biến có hại vì: A Thường làm nhiều gen tổ hợp gen B Phá vỡ mối quan hệ hoàn thiện thể, thể môi trường C Thường biểu ngẫu nhiên, không định hướng D Thường làm tăng nhiều tổ hợp gen thể Câu 48/ Có tượng di nhập gen vi: A Có giao phối tự ngẫu nhiên B Có cách li ngẫu nhiên C Có trao đổi cá thể quần thể D Có cạnh tranh cá thể loài Câu 49/ Giao phối khơng ngẫu nhiên nhân tố tiến hố vì: A Tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp b Làm thay đổi tần số alen quần thể C Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp D Làm thay đổi cấu trúc thành phần kiểu gen quần thể, tăng tần số kiểu gen đồng hợp , giảm tần số kiểu gen dị hợp Câu 50/ Thuyết tiến hoá đại hoàn chỉnh quan niệm Đacuyn chọn lọc tự nhiên thể hiện: A Phân biệt biến dị di truyền biến dị không di truyền B Sự phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể C Đề cao vai trò chọn lọc tự nhiên q trình hình thành loài D Làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị Câu 51/ Những quan quan tương đồng: A Chân chuột chũi chân dễ dũi B Mang cá mang tôm C Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt động vật khác D Cánh sâu bọ cánh dơi Câu 52/ Qua q trình phát triển phơi người đưa nhận xét: A Thể hiện tượng lại tổ B Phơi người phát triển hồn tồn khác biệt so với động vật khác C Phôi người hình thành từ thối hố quan bào thai D Quá trình phát triển phôi người lặp lại giai đoạn lịch sử động vật Câu 53/ Hoàn thành câu sau :Mối tương quan hệ gen với thể tương tự tương quan với quần thể A Gen b Loài c Vốn gen d Biến dị Câu 54/ Thuật ngữ sau thay đổi tần số tương đối alen quần thể A Tiến hoá nhỏ B Tiến hoá lớn c Phân li độc lập d Vốn gen Câu 55/ Trong điều kiện hiệu ứng phiêu bạt di truyền lớn A Cạnh tranh lồi yếu B Kích thước quần thể lớn C Cạnh tranh lồi mạnh DKích thước quần thể bé Câu 56/ Phiêu bạt di truyền trình dựa sở nào: A Đột biến b Nhập cư c Vai trò ngẫu nhiên D Q trình sinh sản phân hố tương ứng với mối tương quan kiểu hình mơi trường Câu 77/ Theo học thuyết tiến hoá đại, khẳng định sau A Sự phân li tổ hợp tự giải thích tiến hố cá thể khơng phải lồi B Tiến hố độc lập với di truyền C Chỉ có số lồi động vật sinh sản hữu tính D Quần thể đơn vị tiến hoá Câu 58/ Yếu tố sau không gây biến đổi tần số alen quần thể: A Giao phối không ngẫu nhiên B Chọn lọc chống lại kiểu hình lặn C Chọn lọc chống lại kiểu hình trội D Phiêu bạt gen Câu 59/ Những quan thoái hoá thể người là: TRẮC NGHIỆM PHẦN TIẾN HOÁ A Sự tái số đặc điểm tổ tiên B Sự phát triển bất thường q trình phát triển phơi C Di tích quan xưa phát triển động vật có xương sống D Sự thối hố quan khơng thể sử dụng Câu 60/ Hiện tượng người có phát triển phôi thai giống phôi nhiều động vật có xương sống gọi là: A Cơ quan thối hoá b Hiện tượng lại tổ C Thể thức cấu tạo chung d Bằng chứng phôi sinh học Câu 61/ Cơ quan bắt nguồn từ quan lồi tổ tiên khơng chức chức bị tiêu giảm gọi là: A Bằng chứng phôi sinh học B Thể thức cấu tạo chung C Hiện tượng lại tổ DCơ quan thoái hoá Câu 62/ Luận điểm luận điểm chủ yếu học thuyết tiến hoá Lamac A Sự tiến hoá diễn củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính khơng liên quan đến CLTN B CLTN tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền nhân tố trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật C Tiến hoá phát triển có kế thừa lịch sử theo hướng từ giản đơn đến phức tạp D Các đặc điểm thích nghi SV hình thành qua CL biến dị , đào thải dạng thích nghi Câu 63/ Đóng góp quan trọng học thuyết Lamac là: A Giải thích đa dạng sinh giới thuyết biến hình B Lần chứng minh sinh giới trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp C Nêu vai trò CLTN q trình tiến hố sinh giới D Bác bỏ vai trò thượng đế việc sáng tạo loài sinh vật Câu 64/ Theo Lamac , ngun nhân hình thành đặc điểm thích nghi A Đặc điểm cấu tạo biến đổi ảnh hưởng ngoại cảnh B Ngoại cảnh thay đổi chậm , sinh vật có khả phản ứng phù hợp nên khơng bị đào thải C Sự tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại tác động chọn lọc tự nhiên D Trên sở BD, DT , CL dạng thích nghi bị đào thải , lại dạng thích nghi Câu 65/ Tồn chủ yếu học thuyết Lamac là: A Chưa hiểu chế tác dụng ngoại cảnh , chưa hiểu biến dị di truyền biến dị không di truyền B Sinh vật có khả phản ứng phù hợp nên lịch sử khơng có lồi bị đào thải C Thừa nhận sinh vật vốn có khả phản ứng phù hợp với ngoại cảnh D Cho thể sinh vật vốn có khuynh hướng cố gắng vươn lên để hoàn thiện tổ chức Câu 66/ Theo Đacuyn , biến dị cá thể là: A Chỉ phát sinh đặc điểm sai khác cá thể lồi q trình sinh sản B Chỉ sai khác cá thể quần thể C Chỉ phát sinh đặc điểm sai khác cá thể loài trình phát triển cá thể D Chỉ phát sinh biến đổi đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường Câu 67/ Theo Đacuyn , nguyên nhân tiến hoá là: A Tác động trực tiếp ngoại cảnh lên thể sinh vật trình phát triển cá thể B Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật C Sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính D Những biến đổi thể sinh vật tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật Câu 68/ Theo Đacuyn kết chọn lọc tự nhiên : A Những sinh vật thích nghi với điều kiện sống sống sót phát triển B Những sinh vật sinh sản sống sót C Những kiểu gen thích nghi chọn lọc D Hình thành lồi Câu 69/ Theo Đacuyn chế tiến hoá là: A Sự tích luỹ biến dị có lợi , đào thải biến dị có hại tác động CLTN b Sự DT đặc tính thu đời cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ĐV c Sự tích luỹ biến dị xuất sinh sản d Sự củng cố ngẫu nhiên đột biến trung tính khơng liên quan đến CLTN ... có kiểu cấu tạo giống d Những quan nằm vị trí khác thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi Câu 12: Bằng chứng tiến hố có sức thuyết phục nhất: a Bằng chứng giải phẫu học so sánh b Bằng chứng... b Giống hệt với hệ động, thực vật vùng lục địa gần c Có tồn lồi đặc hữu d Có hệ động thực vật phong phú đảo đại dương Câu 17: Cơ quan thoái hoá là: a Cơ quan phát triển không đầy đủ thể trưởng... dính với cột sống c Ở lồi động vật có vú, thể hầu hết đực có di tích tuyến sữa khơng hoạt động d Trong hoa đực đu đủ có 10 nhị, di tích nhuỵ Câu 22: Cơ quan tương tự có ý nghĩa tiến hố a Phản ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAC NHIEM 12 ON TAP, TRAC NHIEM 12 ON TAP