Đồ án tốt nghiệp đường

167 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 20:19

đồ án tốt nghiệp đường giao thông cấp 3 đồng bằng - đồi Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐTXD .8 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tổng quan 1.2 Phạm vi nghiên cứu dự án 1.3 Tổ chức thực 1.4 Các pháp lý liên quan để lập dự án đầu tư XDCT .9 1.5 Mục tiêu đầu tư mục tiêu dự án 1.6 Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn dự kiến áp dụng CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - Xà HỘI 10 2.1 Dân số 10 2.2 Lao động việc làm 10 2.3 Tình hình kinh tế – xã xội khu vực tuyến qua 11 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI CỦA KHU VỰC 11 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu 11 CHƯƠNG CÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 12 4.1 Quy hoạch dự án phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 12 4.2 Quy hoạch dự án khác GTVT có liên quan tới dự án nghiên cứu 12 4.3 Quy hoạch dự án thủy lợi 13 4.4 Quy hoạch dự án lượng 14 4.5 Quy hoạch dự án nông nghiệp phát triển nông thôn 14 4.6 Quy hoạch dự án phát triển lâm nghiệp .14 4.7 Quy hoạch dự án dịch vụ, du lịch, khu bảo tồn, di tích văn hóa - lịch sử 15 4.8 Bảo vệ môi trường cảnh quan 15 4.9 Chính sách phát triển 15 4.10 Nguồn vốn đầu tư để thực quy hoạch 15 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên 4.11 Cơ chế giải pháp thực 16 CHƯƠNG HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 16 5.1 Tình hình chung mạng lưới GTVT vùng nghiên cứu 16 5.2 Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ: 16 5.3 Đường sắt .16 5.4 Đường sông, đường biển 17 5.5 Đường hàng không .17 5.6 Đánh giá chung tình hình GTVT vùng nghiên cứu 17 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VỀ VẬN TẢI VÀ NHU CẦU VẬN TẢI 17 6.1 Xác định khu vực hấp dẫn đường điểm lập hàng 17 6.2 Dự báo nhu cầu vận tải vùng nghiên cứu phân phối vận tải phương tiện vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy, dường hàng không) 17 6.3 Dự báo nhu cầu vận tải đường 17 CHƯƠNG SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ DỰ ÁN 18 7.1 Ý nghĩa, tầm quan trọng tính cấp bách việc triển khai dự án đường dối với quy hoạch phát triển kinh tế vùng nghiên cứu vùng lân cận 18 7.2 Ý nghĩa phục vụ GTVT tuyến đưòng quy hoạch phát triển, hồn chình mạng lưới đường Quốc gia 18 7.3 Ý nghĩa mặt an ninh quốc phòng, trị, xã hội, văn hóa 18 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN ĐI QUA .19 8.1 Điều kiện khí hậu, thủy văn: 19 8.2 Điều kiện địa hình: .20 8.3 Điều kiện địa chất: .20 8.4 Vật liệu xây dựng: 20 8.5 Giá trị nông lâm nghiệp khu vực tuyến qua: 20 8.6 Những gò bó thiết kế tuyến đường cơng trình đường 20 CHƯƠNG XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA TUYẾN .21 9.1 Danh mục Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm áp dụng 21 9.2 Lựa chọn quy mô tiêu chuẩn thiết kế tuyến .21 9.3 Xác định tiêu kỹ thuật chủ yếu tuyến: 22 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên 9.4 Bảng thống kê yếu tố kỹ thuật chủ yếu tuyến thiết kế .39 CHƯƠNG 10 CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TUYẾN VÀ CƠNG TRÌNH TRÊN TUYẾN, KẾT LUẬN CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 40 10.1 Giải pháp thiết kế phương án tuyến 40 10.2 Tổng hợp kết thiết kế tuyến tiêu kỹ thuật khối lượng phương án tuyến 78 CHƯƠNG 11 ÁN CHUNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 78 11.1 Căn lập, tổ chức công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt tái định cư 78 11.2 Đặc điểm khu đất, khối lượng thực GPMB 78 11.3 Kinh phí thực GPMB 79 11.4 Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án 79 11.5 Tổ chức thực .79 11.6 Thời gian thực cơng tác giải phóng mặt .79 CHƯƠNG 12 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG .80 12.1 Những pháp lý 80 12.2 Hiện trạng môi trường tuyến qua 80 12.3 Tác động môi trường giai đoạn tiền thi công .81 12.4 Tác động môi trường giai đoạn thi công 81 12.5 Các biện pháp giảm thiểu tác động 82 12.6 Kết luận 82 CHƯƠNG 13 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 82 13.1 Tổng mức đầu tư phương án phân kỳ đầu tư: 82 13.2 Nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn): Ngân sách Nhà nước 88 13.3 Tổ chức triển khai dự án .88 13.4 Các mốc thời gian thực đầu tư 88 13.5 Quy định thời gian khởi công (chậm nhất), thời hạn hồn thành đưa cơng trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất) .88 13.6 Mối quan hệ trách nhiệm quan, đơn vị liên quan đến dự án 88 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên CHƯƠNG 14 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 89 14.1 Thuyết minh phương pháp phân tích hiệu đầu tư 89 14.2 Tính toán tổng hợp tiêu kinh tế - kỹ thuật sử dụng so sánh phương án thiết kế tuyến 89 14.3 Kết luận kiến nghị chọn phương án .90 14.4 Đánh giá hiệu đầu tư phương án chọn 90 CHƯƠNG 15 PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG .91 15.1 Tổ chức quản lý tu tuyến đường 91 15.2 Yêu cầu vè lao động, thiết bị cơng trình cho việc quản lý tu tuyến đường 91 CHƯƠNG 16 TỔ CHỨC XÂY DỰNG .91 16.1 Thiết kế tổ chức thi công chi đạo 91 16.2 Quản lý chất lượng .92 16.3 Đảm bảo giao thơng, an tồn lao động vệ sinh môi trường 92 16.4 Yêu cầu vật liệu máy thi công 92 CHƯƠNG 17 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 17.1 Những kết luận chính: 92 17.2 Kiến nghị 93 PHẦN II: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG .94 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 94 1.1 Tên dự án, chủ đầu tư, địa liên lạc 94 1.2 Đối tượng phạm vi đoạn nghiên cứu 94 1.3 Tổ chức thực dự án .94 1.4 Những pháp lý để tiến hành thiết kế BVTC 94 1.5 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 95 1.6 Các nguồn tài liệu sử dụng để triển khai thiết kế vẽ thi công 95 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÓ LIÊN QUAN TỚI THIẾT KẾ BVTC 96 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TUYẾN ĐI QUA 96 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên CHƯƠNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT BÌNH ĐỒ, MẶT CẮT DỌC VÀ MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 96 4.1 Cấp đường tiêu chuẩn thiết kế hình học chủ yếu đường .96 4.2 Thiết kế kỹ thuật bình đồ tuyến đường 97 4.3 Thiết kế mặt cắt dọc đường 105 4.4 Thiết kết mặt cắt ngang đường: 108 CHƯƠNG THIẾT KẾ ÁO ĐƯỜNG .109 5.1 Yêu cầu chung kết cấu áo đờng 109 5.2 Yêu cầu kết cấu mặt ®êng: 110 5.3 Các nguyên tắc thiết kế mặt đờng 110 5.4 TÝnh to¸n thiÕt kÕ ¸o ®êng 111 5.5 Thông số tính toán 113 CHƯƠNG THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC DỌC TUYẾN 125 6.1 ThiÕt kÕ r·nh däc .125 6.2 Bè trÝ r·nh däc 126 6.3 TÝnh to¸n r·nh däc .126 6.4 Bè trÝ r·nh ®Ønh .128 CHƯƠNG THIẾT KẾ CỐNG .129 7.1 Tính tốn thủy văn 129 CHƯƠNG CÁC CƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 130 CHƯƠNG THIẾT KẾ NÚT GIAO .131 CHƯƠNG 10 PHƯƠNG ÁN CHUNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 131 10.1 Căn lập, tổ chức công tác đền bù giải phóng mặt tái định cư 131 10.2 Đặc điểm khu đất, khối lượng thực GPMB 131 CHƯƠNG 11 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 132 11.1 Đánh giá tác động môi trường biện pháp giảm thiểu .132 11.2 Thiết kế kỹ thuật cơng trình giảm thiểu ảnh hưởng mơi trường .133 11.3 Các biện pháp phòng chống cháy nổ, an tồn lao động, vệ sinh mơi trường 133 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên CHƯƠNG 12 TỔNG DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN KỲ ĐẦU TƯ 134 12.1 Các định mức đơn giá việc vận dụng định mức đơn giá chế độ sách có liên quan khoản mục chi phí theo quy định nhà nước áp dụng tính tốn tổng dự toán 134 12.2 Kết tính tốn khối lượng cơng trình đường khối lượng công tác đất khối lượng vật liệu chủ yếu 134 12.3 Xác định giá trị tổng dự toán so sánh với TMĐT duyệt bước lập BCNCKT ĐTXD 134 12.4 Tổ chức triển khai dự án 134 CHƯƠNG 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 134 13.1 Kết luận 134 13.2 Kiến nghị 135 PHẦN III: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ THI CÔNG CƠNG TRÌNH 136 CHƯƠNG CƠNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG 136 1.1 Vật liệu xây dựng dụng cụ thí nghiệm trường 136 1.2 Công tác chuẩn bị mặt thi công 136 Dự kiến : sử dụng 10 công nhân làm công tác xây dựng lán trại ngày 137 CHƯƠNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG .139 2.1 Công tác chuẩn bị thi công: 139 Dự kiến : sử dụng 10 công nhân làm công tác xây dựng lán trại ngày 141 2.2 Thiết kế điều phối đất: 143 2.3 Thiết kế tổ chức thi công thi công chi tiết đường 152 2.4 Thiết kế TCTC kỹ thuật thi cơng chi tiết cơng trình đường 168 2.5 Thiết kế TCTC thi công chi tiết mặt đường 168 Bảng thống kê khối lượng thi công đào khuôn đắp lề k95 170 Bảng thống kê khối lượng mặt đường thi công 100m/ca 170 2.6 Lập hồ sơ hồn cơng 187 KẾT LUẬN 187 PHỤ LỤC 187 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 187 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên LỜI MỞ ĐẦU Đồ án tốt nghiệp xem môn học chuyên ngành vô quan trọng sinh viên chúng em Quá trình thực đồ án giúp em tổng hợp tất kiến thức học trường suốt năm qua Đây thời gian quý giá để em làm quen với công tác thiết kế, tập giải vấn đề mà em gặp tương lai Qua đồ án này, sinh viên chúng em trưởng thành để trở thành kỹ sư chất lượng phục vụ tốt cho dự án , cơng trình xây dựng Có thể coi cơng trình nhỏ đầu tay sinh viên trước trường Trong đòi hỏi người sinh viên phải nổ lực khơng ngừng học hỏi Để hồn thành tốt đồ án trước hết nhờ quan tâm bảo tận tình thầy , hướng dẫn với chỗ dựa tinh thần, vật chất gia đình giúp đỡ nhiệt tình bạn Em xin ghi nhớ công ơn quý báu thầy trường nói chung mơn Cầu Đường khoa Cơng Trình nói riêng hướng dẫn em tận tình suốt thời gian học Em xin chân thành cám ơn thầy Trần Thế Hùng thầy cô hướng dẫn tận tình giúp em hồn thành đề tài tốt nghiệp giao Mặc dù cố gắng trình thực đồ án tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm quỹ thời gian hạn chế nên chắn nhiều sai sót Em kính mong dẫn thêm nhiều từ thầy cô Em xin chân thành cám ơn ! Thái nguyên, ngày 24/05/2017 Sinh viên GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên Phạm Văn Hóa PHẦN I: LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐTXD CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tổng quan 1.1.1 Vị trí tuyến đường: Huyện Bù Đăng nằm địa bàn Bình Phước, khoảng tọa độ địa lý từ o 107 28'57"- 108o59'37" độ kinh Đông từ 12o9'45" - 13o25'06" độ vĩ Bắc + Phía Bắc phía tây giáp huyện Bình n + Phía Đơng Nam giáp thành phố Bình Phước + Phía Đơng giáp với Bình Xuyên + Phia Tây Nam giáp huyện Đông Phong 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tuyến đường: Tuyến thiết kế nhằm phục vụ cho việc lại nhân dân vùng, phục vụ cho việc trao đổi hàng hoá giao lưu văn hoá nhân dân địa phương Đây tuyến đường hoàn toàn 1.2 Phạm vi nghiên cứu dự án - Thiết kế tuyến đường nvới số liệu cho trước gồm : - Bình đồ khu vực tuyến tỉ lệ 1/10000 - Chênh cao đường đồng mức: 5.0 m - Các số liệu địa chất , thủy văn, địa hình thuộc tỉnh Bình Phước - Chức tuyến: đường xã - Lưu lượng xe năm khảo sát đầu năm 2017: Nhh= 1015(xehh/ng.đêm) - Hệ số tăng trưởng xe trung bình hàng năm q=8.5% - Cơng trình dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2030 - Thành phần dòng xe: - Xe con: 27.92% GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp - Xe trục: 12.51% - Xe trục:4.60% - Xe khách nhỏ: 11.82% - Xe khách lớn: 2.23% - Xe máy: 25.61% - Xe đạp: 15.01% Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên 1.3 Tổ chức thực 1.4 Các pháp lý liên quan để lập dự án đầu tư XDCT - Căn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 10/05/2015 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Căn Thơng tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Quyết định số: 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây Dựng cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình - Căn thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 1.5 Mục tiêu đầu tư mục tiêu dự án Tuyến thiết kế nhằm phục vụ cho việc lại nhân dân vùng, phục vụ cho việc trao đổi hàng hoá giao lưu văn hoá nhân dân địa phương Đây tuyến đường hoàn toàn 1.6 Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn dự kiến áp dụng - Quy trình khảo sát thiết kế đường ô tô 22 TCN-263-2000 - Quy trình khoan thăm dò địa chất cơng trình 22 TCN-82-85 - Quy trình khảo sát địa chất 22 TCN-259-2000 - Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-05 - Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06 - Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống TCVN 9845 – 2013 – 01 - Quy trình thiết kế cầu cống 22 TCN 272-05 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công TCVN 4252-2012 - Quy trình tính tốn đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845-2013 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - Xà HỘI 2.1 Dân số Theo số liệu tổng điều tra dân số ngày 01/4/2015, dân số tỉnh Bình Phước 1.728.380 người Trong đó, dân số thị chiếm 22,5%, lại chủ yếu dân số nơng thơn chiếm77,5% 2.2 Lao động việc làm - Khu vực I: Chiếm 83.1% tổng số lao động - Khu vực II: Chiếm 3.1% tổng số lao động - Khu vực III: Chiếm 3.8% tổng số lao động 2.2.1 Nông lâm nghiệp -Ngành nơng nghiệp Bình Phước có bước phát triển mạnh -Về du lịch:Với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, thời gian qua Bình Phước có nhiều sách nhằm khai thác tiềm lợi để phát triển dịch vụ du lịch 2.2.2 Công nghiệp Bù Đăng huyện Bình Phước, thời kì đổi công nghiệp đạt thành đáng chân trọng: 2.2.3 Thương nghiệp dịch vụ, hành nghiệp Địa phận huyện Bù Đăng có nhiều đồi núi với hệ thực - động vật phong phú, đa dạng, huyện nằm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống Bù Đắc Bù Đăng có nhiều thắng cảnh đẹp để phát triển du lịch, du lịch sinh thái như: hang Kẻ Ham, Thẩm Poòng, Thắng cảnh hùng vĩ thác nước Bản Bìa tựa dải lụa bạc bật núi rừng xanh biếc, hùng vĩ GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy rải 130-140CV - Máy lu bánh lốp 16T - Máy lu 10T - Máy khác công ca ca ca % Tưới lớp dính bám mặt đường nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0kg/m2 Vật liệu - Dầu hoả - Nhựa đường Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy nén khí diezel 600m3/h - Ơ tơ tưới nhựa 7T - Thiết bị nấu nhựa 11 kg kg 32,1 78,65 0,31 ca ca ca Tưới lớp dính bám mặt đường nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2 Vật liệu - Dầu hoả - Nhựa đường Nhân công 100m2 0,049 0,098 0,049 11 kg kg 16,05 32,322 0,31 công ca ca ca Đắp đường máy đầm tấn, độ chặt yêu cầu k=0,95 Nhân công - Nhân cơng bậc 3,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy đầm bánh tự hành 9T - Máy ủi 4% phải tiến hành rải bê tông từ chân dốc lên Khi phải rải thủ công (ở chỗ hẹp) phải tuân theo quy định sau: + Dùng xẻng xúc hỗn hợp đổ thấp tay, không đợc hất từ xa để hỗn hợp không bị phân tÇng GVHD: Trần Thế Hùng Trang 164 SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CST Thỏi Nguyờn + Dùng cào bàn trang trải thành lớp phẳng đạt dốc ngang yêu cầu, bề dày 1,35-1,45 bề dày thiết kế + Rải thủ công đồng thời với máy rải để lu lèn chung vệt rải máy với chỗ rải thủ công, bảo đảm mặt đờng vết nối Khi phải rải vệt lớn vệt rải máy 40cm - 50cm liên tục theo chiều dài đợc phép mở má thép bàn ốp bên đầu guồng xoắn phái cần phải rải thêm thủ công dùng cào, xẻng phân phối hỗn hợp Lúc này, cần chắn gỗ ray (có chiều cao bề dày rải) theo mép mặt đờng đóng cọc sắt giữ chặt Sau lu lèn vài lợt chuyển chắn lên phía trớc theo máy rải Công tác đầm lèn Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn , phối hợp loại lu , số lần lu lèn qua điểm loại lu để đạt đợc yêu cầu phải đợc xác định đoạn thí điểm (có thể tham khảo phụ lục Qui trình thi công nghiệm thu mặt đờng BTN 22TCN 249 - 98) Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa xong đến đâu máy lu phải tiến hành theo sát lu đến Cần tranh thủ lu lèn hỗn hợp giữ nhiệt độ lu lèn có hiệu Nhiệt độ hiệu lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa nóng 130C-140C Khi nhiệt độ lớp bê tông nhựa hạ xuống dới 70C lu lèn hiệu Trong trình lu, lu bánh sắt thờng xuyên làm ẩm bánh sắt nớc Khi hỗn hợp dính bám bánh xe lu phải dùng xẻng cào bôi ớt mặt bánh Mặt khác dùng hỗn hợp hạt nhỏ lấy vào chỗ bị bóc GVHD: Trần Thế Hùng Trang 165 SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyờn Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi bánh lốp vài lợt đầu,về sau lốp có nhiệt độ cao xấp xỉ với hỗn hợp hỗn hợp không dính bám vào lốp Không đợc dùng dầu ma zút bôi vào bánh xe lu để chống dính bám Không đợc dùng nớc để bôi vào bánh lốp lu bánh hôi Vệt bánh lu phải chồng lên 20cm Trờng hợp rải theo phơng so le lu lèn vệt rải thức nhất, cần chừa lại rải rộng khoảng 10cm kể từ mép vệt rải, để sau lu cïng víi mÐp r¶i cđa vƯt r¶i thø 2, cho khe nối dọc đợc liền Khi lu lèn vệt thứ dành cho lợt lu cho mối nối dọc Khi bánh lu khởi động, đổi hớng tiến lùi, phải thao tác nhẹ nhàng Máy lu không đợc đỗ lại lớp bê tông nhựa cha lu lèn chặt cha nguội hẳn Sau lợt lu phải kiểm tra độ phẳng thớc 3m, bổ khuyết chỗ lồi lõm Trong lu lèn thấy lớp bê tông nhựa bị nứt nẻ phải tìm nguyên nhân để bổ khuyết KT LUN PH LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 10/05/2015 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình GVHD: Trần Thế Hùng Trang 166 SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên [2] Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình [3] Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây Dựng cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình [4] Căn thơng tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường [5] Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước [6] Quy trình khảo sát thiết kế đường tơ 22 TCN-263-2000 [7] Quy trình khoan thăm dò địa chất cơng trình 22 TCN-82-85 [8] Quy trình khảo sát địa chất 22 TCN-259-2000 [9] Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-05 [10] Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06 Lưu lượng tính tốn xác định theo cơng thức tính theo cường độ giới hạn [11] Tiêu chuẩn tính tốn đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845-2013 [12] Định mức dự toán XDCT phần xây dựng công bố kèm theo văn số 1776/BXDVP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng [13] Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn tính giá nhân cơng [14] Thơng tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/05/2015 hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất [15] Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất [16] Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10-11-2014 xử phạt hành lĩnh vực đất đai [17] Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 Chính phủ giá đất GVHD: Trần Thế Hùng Trang 167 SVTH: Đặng Sỹ Quyết ... Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên LỜI MỞ ĐẦU Đồ án tốt nghiệp xem môn học chuyên ngành vô quan trọng sinh viên chúng em Quá trình thực đồ án giúp em tổng... có bánh lấy C2 = 6,4; với cụm bánh đơi (1 cụm bánh gồm bánh) lấy C2 = 1,0; với cụm bánh có bánh lấy C2 = 0,38 Các xe tính tốn trục trước trục sau trục, trục trước có bánh , trục sau có cụm bánh... đơn vị liên quan đến dự án 88 GVHD: Trần Thế Hùng SVTH: Đặng Sỹ Quyết Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học CNGTVT - CSĐT Thái Nguyên CHƯƠNG 14 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp đường, Đồ án tốt nghiệp đường

Mục lục

Xem thêm