Giáo trình Hóa lý dược

255 138 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:45

1 I O Á L Ý D Ư NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ N ộ i - 2011 Ợ C Chỉ đạo biên soạn: VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ Chủ hiên: ĐỎ MINH QUANG Những người biên soạn: PGS MAI LONG PGS.TS ĐÕ MINH QUANG TS PHẠM VĂN NGUYỆN Tham giam tổ chức tả n thảo: TS NGUYỄN MẠNH PHA © Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học Đào tạo) LỜI GIỚI THIỆU Thưc số điều Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo Bộ Y tế ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy hoe môn sở chun mơn theo chương trình nhằm bước xây dựng sách đạt chuẩn chuyên môn công tác đào tạo nhân lực y tế Sách Hoádược biên soạn dựa vào chương trình giáo dục Đại học Y Dươc thành phố Hồ Chí Minh sở chương trình khung phê duyệí Sách tâp thể giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy thực tế lâm sàng Đại học Y Dươc thành phố Hồ Chí Minh biên soạn theo phương châm: kiên thức bản, hệ thông; nội dung xác, khoa học; cập nhật kiến thức y dược học đại thực tiên Việt Nam Sách Hố dược hội đồng chuỵên mơn thẩm định sách tài liệu dạy học chuyên ngành Dược sĩ đại học Bộ Y tế thẩm định năm 2009 Bộ Y tế định ban hành tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn ngành Y tế giai đoạn Trong thời gian từ đến năm, sách phải chỉnh lý, bổ sung cập nhật Bộ Y tế chân thành cảm ơn tác giả bỏ nhiều công sức để hoàn thành sách; cảm ơn PGS TS Phạm Ngọc Bùng TS Đào Đại Cường đọc phản biện sách để sớm hoàn thành, kịp thời phục vụ công tác đào tạo nhân lựq y tế Lần đầu xuất bản, mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp, bạn sinh viên độc giả để lần xuất sau sách hồn thiện LỜI NĨ! Đ Ầ U Hóa tên gọi tắt mơn học hóa học vật lý, ngành hóa học đại, chiếm vị trí trung gian hóa học vật Nội dung giảng dạy thời lượng mơn Hóa vào mục tiêu yêu cầu đào tạo chương trình đào tạo Dược sĩ đại học hệ quy Giáo trình có chương, gồm 13 thuyết, ứng với đơn vị học trình, dành cho sinh viên đại học dược giai đoạn hai cấu trúc gồm: mục tiêu, nội dung câu hỏi lượng gía cho sinh viên tự kiểm tra Để tiếp thu mơn Hóa dễ dàng, sinh viên khơng cần có kiến thức Hóa đại cương, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Tốn học, Vật mà biêt hệ thống hóa, liên kết kiến thức học chương trình Hóa để có nhìn tòan diện rtìơn học Việc học mơn Hóa hiệu sinh viên nắm vững mục tiêu học, hiếu thực nội dung cuối tự kiểm tra kiến thức câu hỏi lượng giá Sự hiểu biết quy luật q trình hóa học Hóa cho phép ta điều khiển q trình hóa học, chọn điều kiện tối ưu cho việc tiến hành q trình Biết cách vận dụng kiến thức học vào đời sống, thiết kế quy trình, thay đổi kỹ thuật sản xuất sử dụng tài nguyên tự nhiên cách hiệu Như vậy, Hóa khơng mơn hồn tồn thuyết mà có ứng dụng thực tế lớn Hy vọng giáo trình giúp ích cho sinh viên có thêm kiến thức Hóa góp phần hỗ trợ kết hợp với mơn học khác chương trình đào tạo Dược sĩ đại học Việc biên soạn lần nhiều thiếu sót, kính mong nhận đóng góp q báu độc giả hình thức lẫn nội dung giáo trình Chúng tơi xin chân thành cảm ơn Tháng 10 năm 2010 Các tác giả M ỤC LỤC Chỉrơỉig PGS Mai Long Bái Dung dịch loãng 1.1 Mờ đầu Dung dịch chất khí chất lỏng Dung dịch chất tan không bay không điện ly Dung dịch thực, sai lệch với trạng thái tưởng C hưong2 7 12 14 29 PGS Mai Long Bài 2: Cân pha 2.1 Đại cương 2.2 Hệ cấu tử, giản đồ pha lưu huỳnh 2.3 Hệ hai cấu tử 2.4 Hệ ba cấu tử Chương Hoá học trạng thái keo ' — — * Bài Hệ phân tản 3.1 Khái niệm hệ phân tán Bài Điều chế tinh chế keo 3.1 Điều chế keo 3.2 Tinh chế keo Bài Tính chất hệ keo X 3.1 Tính chất động học hệ keo / 3.2 Tính chất quang học hệ keo 3.3 Tính chất điện học hệ keo Bài Độ bền vững keo tụ 3.1 Độ bền vững hệ keo 3.2 Sự keo tụ Chương 40 40 50 53 66 PGS TS Đỗ Minh Quang ■ _ \ ■ ^ ' Ị Ị j ■ 71 71 80 80 84 91 91 97 103 115 115 118 PGS TS Đỗ Minh Quang Bài Hệ bán keo hệ phân tán thô 4.1 Hệ bán keo 4.2 Hệ phân tán thô 127 127 129 Chương 5: Các tượng bề mặt hấp phụ PGS TS Đỗ Minh Quang Bài 8: Các tượng bề mặt 5.1 Những khái niệm 137 137 144 145 151 151 153 157 161 162 5.2 Phân loại chất hoạt động bề mặt 5.3 Úng dụng chất HĐBM Bài Sự hấp phụ 5.1 Một số khái niệm định nghĩa 5.2 Sự hấp phụ chất khí bề mặt rắn 5.3 Hấp phụ chất tan bề mặt rắn 5.4 Sự hấp phụ chất điện ly 5.5 Hấp phụ trao đổi ion Chii’O’Hg Động hoá học TS Phạm Văn Nguyện 168 168 170 ỉ 82 188 190 196 196 197 199 203 Bài 10 Động học phản ứng hoá học 6.1 Một số khái niệm CO' động hoá học 6.2 Động học phản ứng đơn giản 6.3 Động học phản ứng phức tạp 6.4, Ảr\h hưởng nhiệt độ tới tốc độ phản ứng 6.5 Xac định tuổi thọ thuốc 'ìíàỉ 11 Xúc tác L Một số khái niệm 6.2 Đặc điểm chất xúc tác 6.3 Phản ứng xúc tác acid - bazơ 6.4 Phản ứng xúc tác enzyme Chương Điện hoá học PGS TS ĐỖ Minh Quang Bài 12 Độ dẫn điện dung dịch chất điện ly 7.1 Các loại vật dẫn điện 7.2 Độ dẫn điện dung dịch chất điện ly 7.3 thuyết lực hút tương gỗ ion 7.4 Sự tương tác ion dung dịch nước 7.5 ứng dụng phép đo độ dẫn điện Bài 13 Điện cực pin điện ■ 7.1 Điện cực điện cực 7.2 Pin điện hoá sức điện động pin ứng dụng phép đo điện cực pin điện hoá 7.4 Ý nghĩa phép đo điện cực y dược 209 209 21 216 219 219 227 227 240 244 250 Chương Bài DUNG DỊCH LOÃNG MỤC TIÊU IĨỌ C TẢ? / Trình bày gìởi thích cách biếu thị thành phần dung dịch Trìrih bày íhé tích moi riêng phần hỏa (hê 3.Crìái íhỉch dược hòa tan chất khỉ írong chat lóng Trình bảy vả giải (hích ihuộc íính cùa dunẹ dịch ■>' /v '.i v /-< - //,■ -// i i / r ọ - r híììlỊỈ 'iici.-i !\ i!ìi»2 từ p, ni, ri2 điều kiện hệ làp, rij, ri2 định Trong điều kiện nhiệt độ áp sụất không đổi dung dịch gồm ĨÌ1mol cấu tử ĨÌ2 mol cấu tử , biến thiên thể tích cho thêm lượng nhỏ(tínhbằng mol) chất dni lượng nhỏ chất , díi2 bằng: dV = ơn} dnx + n,;r,p ÔV dn, õn / / ĩ , , T, p V\dn} + V idn2 V thể tích mol riêng phần, nghĩa là: V, ( 1- ) V V / n2, ỉ , p Vậy thể tích moi riêng phần cấu tử khơng khác tốc độ tăng thể tích dung dịch theo số mol chất cho thêm (sao cho thành phần hệ không đối) nhiệt độ áp suất khơng đổi Hoặc coi độ tăng thể tích cho thêm mol cấu tử vào lượng lớn dung dịch thêm khơng làm cho nồng độ dung dịch thay đổi Thể tích mol riêng phần phụ thuộc nồng độ dung dịch Ví dụ: Một mol metanol (32,01 gam) chiếm thể tích 40,47 ml 20 °c Khi cho mol chất vào bình lớn đựng metanol nguyên chất thể tích tăng thêm 40,47 ml Nhưng cho vào bình rộng đựng dung dịch metanol nước có nồng độ metanol 13,35m thể tích chi tăng có 37,3 ml Một phương pháp xác định thể tích mol riêng phần chất hòa tan lập đường biểu diễn thể tích dung dịch theo độ molan chất hòa tan xác định hệ số góc đường cong (h.1-1) Hệ số góc ỡv đường cong —— nồng đô cho ta õũ2 tốc độ biến đổi thể tích theo số mol chất hòa tan cho thêm Trên hình vẽ đường thẳng tiếp tuyến với đường cong nồng độ 13,35m Hệ số góc tìm thấy (1625 - 1375) / (16,30 - 9,60) 37,3 ml mol' thể tích mol riêng phần dung mơi tính tốn theo cách tương tự Một tìm thể tích mol riêng phần cấu tử có th ể tìm th ể tích tồn dung dịch nồng độ cho Thể tích dung dịch: 10 12 íòộ moCan Hình 1M: Đồ thị để xác định thể tích mol riêng phần metanol dung dịch V = rijVị + n V + n V + (ni 112' n3 sô số mol cấu câu tử tương ứng) Nhiều thuộc tính quan trọng khác dung dịch nội năng, entapy đặc biệt đẳng áp dung dịch phụ thuộc vào nhiệt độ áp suất mà phụ thuộc thành phần cấu tử dung dịch Ta luận tương tự với thể tích mol riêng phần thu đại lượng u , H, G gọi chung đại lượng mol riêng phần Danh từ lần Livixơ đề nghị (G.N.Lewis) Tuy nhiên thể tích đại lượng đo trực tiếp quen thuộc 10 Hình 7-8 Sơ đồ cấu tạo pin Daniel-Jacobi - Cực dưoiỉg (Cu): xảy trình khử Khi Cu Zn kim loại chưa nối với nhau, bề mặt điện cực có cân oxy hoá-khử Cu+2 + 2e È' Cu Cân bảo đảm oxy hoá khử cân cặp Cụ+2/Cu mà giá trị xác định nồng độ dung dịch C11SO4 nhiệt độ hệ - Cực âm (Zn): xảy trinh oxi hóa Zn - 2e ^ — Zn +2 Tương ứng với giá trị oxy hoá khử cân cặp Zn+2/Zn, ta có q trình oxi hóa V ì q trình xảy cực cân nên hệ không xảy phản ứng hoá học Khi hai dung dịch ZnSƠ C 11SO4 nửa pin nối với qua cầu muôi KC1 thạch đông đặc Dùng dây dẫn kim loại nối Cu Zn với qua volt kế Kim volt k ế dịch khỏi vị trí “0 ”, chứng tỏ có dòng điện phát sinh hệ di chuyển từ điện cực Zn sang điện cực Cu, nghĩa trình hoá học nửa pin xảy ra, cân ban đầu bị phá vỡ, điện tử di chuyển từ nơi có mật độ cao (Zn) đến nơi thấp (Cu) Chính lượng phản ứng hoá học biến thành điện làm quay kim volt kế cực âm: Zn dạng khử mạnh (fzn+2/zn âm hơn), xảy phản ứng oxy hoá: Zn - 2e > Zn +2 lon Zn +2 phân bố vào dung dịch để lại điện tử tự kẽm, tạo lớp điện kép khiến kẽm tích điện âm, điện tử theo dây dẫn bên ngoài, sang đồng kéo ion Cu+2 dung dịch lên bề mặt thành kim loại Cu bị theo phản ứng: Cu +2 + 2e -> C u ị H L D -T 15 241 i/Ị Phản ứng oxy hoá khử pin tổng trình xảy ỏ' điện cực: Cu +2 + Zn = Cu° + Zn +2 ; Chính lượng phản ứng hố học biến thành dòng điện điện tử chuyển từ điện cực Zn sang điện cực Cụ, _ Tốc độ phản ứng hoá học lớn, số lượng điện tử từ cực kẽm chuyển sang cực đồng nhiều, nghĩa lượng điện pin sản sinh lớn, Điện pin hoá học sinh đặc trứng sức điện động pin, ký hiệu Ep Giá trị Ep tính hiệu điện oxy hoá khử cực dương cực âm pin: Ep = ỌOxh/Kh+ - ỌOxh/Kh - : 3, (A/ RT ™I,,,, — M ♦„,,, H ln 0,01C0u M) 'M Tương tự vậy: £4 £5 RT !n ,0 C0 nF Lúc đầu, nồng độ ion M+n lớn, nên cần thể tích lớn dung dịch chuẩn độ để phản ứng với 90% ion M+n, gần điểm tương đương, nồng độ ion M+n bé, lượng dung dịch chuẩn cần thiết để làm giảm nồng độ M+n 10 lần Khi biến thiên điện lần định phân chuyển tiếp Thật vậy: AR — p_ —g Á£ị = i,{M+nỈM) RT nF _ RT , 0,1c n /'I nt C Áe,* = -——.In r? 0RT + — -lnO,lC -£• „—lnC t nF RT, , X _ (vo//) nrin V / £ , M+" I M ) _ RT 0,01C0 RT, A í, = - —-.In ’ ° = ————{volt) nF 0,1C0 nFv AS2 = Aeị = ———(vơ/í) nF Ae = Asi = ẢS2 = Ae3 = - ^ —{yolt) nF 25°C: Ae = - 0,059 (Volt) Chính thay đổi khơng nhịp nhàng điện cực thể tích dung dịch chuẩn thêm vào, làm xuất bước nhảy hình đường cong chuẩn độ 249 Dựa vào đường cong chuẩn độ (đườns tích phân) có bước nhảy E (đường vi phân) có AE / ÀV đạt giá trị cực đại, ta xác định điểm tương đương tính nồng độ ion M+n (Co) dung dịch cần xác định 7.4 Ý NGHĨA CỦA PHÉP ĐO THẾ ĐIỆN c ự c TRONG Y DƯỢC Đo điện điện cực sở nhiều phương pháp phân tích hố học, xác định nồng độ chất dung dịch có màu, dung dịch đục, nồng độ lỗng đạt , độ xác cao Thơng cjua giá trị điện cực sức điện độne pin dự đốn khả diên biên q trình oxy hố khử Trong ngành Y, Dược việc chế tạo điện cực màng chọn lọc góp phần thúc đẩy nghiên cứu chế bệnh lý, tác dụng thuốc tìm thuốc Vìcơ thể sống chứa 63-68% nước, hồ tan rât nhiều chất tạo cặp oxi hố khử có the khác Mọi phản ứng hố học thể sơng xảy nước, phản ứng oxi hoá khử chiếm tỉ lệ cao Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước ao hồ, sơng ngòi, nước thải cơng nghiệp, thuốc trừ sâu phân bón người ta dùng điện cực chọn iọc oxy để đo lượng oxy hồ tan mơi trường Nếu lượng oxi hoà tan nước thấp chúhg tỏ tạp nước có nhiều tạp chất hữu khơng đảm bảo tieu chuẩn vệ sinh cho nhu cầu sinh họat Các điện cực màng chọn lọc Pb, As, Hg, Ca F chế tạo giúp kiểm tra nhanh thường xuyên mức độ ô nhiễm kim loại nặng nguồn nước Điện cực chọn lọc Ca dùng đo hàm lượng ion Ca+2 máu, nước tiểu phụ nữ có thai, người cao tuổi, nhằm phát rốì loạn chun hố canxĩ, gây bệnh lỗng xương xop xương Điện cực chọn lọc Pb dùng đo hàm lượng chì nước tiểu cơng nhân chữ, cơng nhân nhà máy acqui phát kịp thời bệnh nhiễm độc chì Dùng điện cực chọn lọc F" xác định nhanh chóng thuận tiện hàm lượng F" nước sinh hoạt thành phần chủ yếu phòng bệnh sâu Một cách điều trị dùng thuốc đạt hiệu cao, dựa sở điều chỉnh oxy hóa khử màng tế bào tạo xung dẫn truyền kỹ thuật điện châm cứu Trong phương pháp này, kim châm cứu làm bạc đóng vai trò điện cực Khi châm kim vào huyệt thần kinh, có sẵn cặp oxy hố khử dịch huyệt hình thành điện cực oxy hố khử Kích thích huyệt xung điện khoảng thời giạn ngắn, tạọ thay^ổi tần số dao đông, kem theo thay đổi điện cực Điều chỉnh điện cực đến giá trị thích hợp đế đưa quan tổn thương trạng thái phục hồi ổn định Phương pháp có hiệu mơt đoạn dây thần kinh bị tổn thương va chạm mạnh bị xơ cứng tuổi già khơng khả dẫn truyền thần kinh dẫn truyền Năng lượng xung điện bên ngồi kích thích điều chinh oxy hoá khử tế bào gây tác dụng sinh học huyệt đạo, làm phần tử dẫn truyền thần kinh hoạt hoá, quan tổn thương phục hồi dần 250 CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Phân biệt điện cực chuẩn, điện cực so sánh điện cực thị, cho ví dụ Viết cơng thức tính th ế điện cực Nernst giải thích yếu tố ảnh hưởng đến điện cực Giải thích chế xuất điện cực màng thuỷ tinh Mô tả cấu tạo pin điện hóa trình bày đặc điểm phản ứng xảy pin Trình bàv nguyên tắc đo pH bằn£ nhương p h p điện hoá Nêu nguyên tắc chọn điện cực thị trường hợp chuẩn độ Nêu ý nghĩa điện cực chọn lọc, điện cực oxi hoá khử Y, Dược CÂU H ỏ i TRẢC NG HIỆM Có cặp oxv hố khử: Cặp 1: Fe+3/Fe +2 tiêu chuẩn 8° (Fe+3/Fe+2) = 0,771 V Cặp 2: Zn+2/Zn có điện tiêu chuẩn ° (Zn+2/Zn)= -0,761 V Cho biết thiết kế cặp oxi hóa khử sau phản ứng xảy Zn b Fe+3 + c Fe +3 Fe+2 ^ + Fe@ + Zn — ^ + N b+ a Fe+i teas — e Tất sai Sự phát sinh điện bề mặt điện cực nhà khoa học thiết lập a Amper b Arrhenius c Van’t Hoff ^ jN e rn s t *•''* ^ c.Tất cẳ sai Biểu thức điện phát sinh bề mặt điện cực có dạng sau: RT /3 251 RT -M•A/ + nF FT M /M + nR RT —£ M+"/ ìvi 4” nF e Tất sai Điện cực Hydro có đặc tính sau: a Điện phát sinh định b Dễ thực c Cấu tạo đơn giản ^trĐiện phát sinh không ổn định phụ thuộc H+ / e Tất Điện cực calomel điện cực mà điện phát sinh: a Phụ thuộc vào [H+] b Phụ thuộc vào [Hg2+] Sỷd Phụ thuộc vào [Cl'] ^ d Phụ thuộc vào [K+] e Tất sai Dựa vào giá trị cặp oxy hoá khử: - Cặp : -Cặp : Fe+3 /F e +2 cpi = 0,771 volt Zn +2 / Zn (p2 = - 0,760 volt Có thể dự đoán chiều hướng diễn biến phản ứng oxy hố khử xảy ra: > + Zn Zn 2Fe +3 a 2Fe +2 + > 2Fe +2 + Zn > F e ^ + \Z ãì) > 2Fe +2 + Zn Zn+2 c 2Fe + 252 d 2Fe +2 + Zn — > 2Fe + Zn e 2Fe +3 + Zn +2 > 2Fe + Zn Yếu tố sau không ảnh hưởng vào điện cực hay Nernst bề mặt điện cực: a Nhiệt độ b Nồng độ /lộ Áp isuất / d Các dạng oxy hoá-khử e Bản chất điện cực Đe chế tạo điện cực calomeỉ người ta dùng dây dẫn bằng^kim Ịoại sau: a Vàng b Đồng thau BacljUdm ỵ ' d Bạc e Tất Điện cực quinhydron điện cực mà điện phát sinh bề mặt điện cực phụ thuộc vào: a Nồng độ quinon b Nồng độ hydroquinon ^ Nồng độ H+ d Lượng quinon hydroquinon bão hòa e Bản chất kim loại 10 Nhược điểm điện cực thủy tinh là: a Dễ vỡ b Giá thành đắt c Khó bảo quản, màng thuỷ tinh dễ bị mốc giảm khả dẫn điện d Các cân thiết lập chậm, đo lâu mà kết không ổn định y* Tất câu 11 Nêu nguyên tắc đo pH dung dịch CuSƠ a Ghép điện cực Cu calomel đo SĐĐ pin b Ghép điện cực Cu quinhydron đo SĐĐ pin c Ghép điện cực Hydro chuẩn calomel đo SĐĐ pin 253 d Ghép điện cực Hydro điện cực Ag đo SĐĐ pin Ỵ^Ghép điện cục thủy tinh calomel đo SĐĐ pin 12 Cơng thức tính pH dung dịch xác định theo biểu thức sau: E - F a p H = - - -p 0,059 254 b pH Er z ẼŨL jL, p H ‘-'Ị' ca! s 0,059 0,059 d - £ pH = ^ Cu caỉ 0,059 e pH F„ - Fcaỉ 0,059 TÀI LIỆU THAM KHẢO Le Hir, Abrégé de Pharmacia galénique, 4th edition, Masson, dịch tiếng Việt, Trường Đại học Y Dược TP HCM, 1983 Nguyễn Sinh Hoa, Giáo trình Hóa keo, NXB Xây Dựng, Hà Nội, 1998 Hà Thúc Huy, Hóa keo, Đại học Tổng họp TP.HCM, 1995 Mai Lone Bài eiảng Hóa lv, NXB Y học TDTT Hà Nội, 1970 Nguyễn Hữu Phú, Phạm Ngọc Thanh, Đinh Văn Hoan, Giáo trình Hóa Hóa keo, Đại Học Bách Khoa, Hà Nội, 1971 René Didier, Hóa Đại Cương, Bộ sưu tập Lí-Hóa, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1997 Chu Phạm Ngọc Sơn, Giáo trình Hóa lý, ĐH Tổng hợp TP.HCM, 1987 Phạm Ngọc Thanh, Nguyễn Xuân Thăng, Hóa dịch, Hà Nội, 1979 Nguyễn Hữu Thi, Thái Minh Sơn Giáo trình Hóa keo, 1986 10 Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Hữu Thi, Thái Minh Sơn, Giáo trình Hóa lý, NXB Xây Dựng, Hà Nội, 1998 11 Physical Pharmacy, Alfred Martin, 4th ed, Lea & Febiger, London, 1993 12 Physicochemical Principles of Pharmacy, A.T Florence and D Attwood, 3rd ed, Palgrave,1998 13 Remington’S Pharmaceutical sciences 20th ed, Mack Publishing company, 2000 14 Remington’s Pharmaceutical sciences 20th edition, Mark Publishing company 2000 15 Voyustky, Colloid Chemistry English Translation, Mứ Publisher, Moscow, 1978 255 ... Đ Ầ U Hóa lý tên gọi tắt mơn học hóa học vật lý, ngành hóa học đại, chiếm vị trí trung gian hóa học vật lý Nội dung giảng dạy thời lượng mơn Hóa lý vào mục tiêu yêu cầu đào tạo chương trình đào... tiếp thu mơn Hóa lý dễ dàng, sinh viên khơng cần có kiến thức Hóa đại cương, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Tốn học, Vật lý mà biêt hệ thống hóa, liên kết kiến thức học chương trình Hóa lý để có nhìn... mơn Hóa lý hiệu sinh viên nắm vững mục tiêu học, hiếu thực nội dung cuối tự kiểm tra kiến thức câu hỏi lượng giá Sự hiểu biết quy luật q trình hóa học Hóa lý cho phép ta điều khiển q trình hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Hóa lý dược, Giáo trình Hóa lý dược