Trắc nghiệm Đường lối cách mạng

24 135 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:44

Câu 1: Chiến tranh “đơn phương” thất bại, đế quốc Mỹ chuyền sang chiến lược: a b c d Chiến tranh cục Chiến tranh VN hóa Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh phá hoại Câu 2: Chiến lược chiến tranh “cục bộ” đế quốc Mỹ sử dụng VN vào thời gian nào: a Năm 1954-1960 b Năm 1961-1965 c Năm 1965-1968 d Năm 1969-1975 Câu 3: Đường lối phải hoạch định sở: a Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin b Phù hợp với VN xu thời đại c Đáp ứng lợi ích nhân dân VN d Cả nội dung Câu 4: Hội nghị T.Ư Đảng đề đường lối kháng chiến chống Mỹ nước: a Hội nghị T.Ư lần thứ XI khóa III b Hội nghị T.Ư lần thứ XII khóa III c Hội nghị T.Ư lần thứ XIII khóa III d Cả hội nghị T.Ư lần thứ XI lần thứ XII khóa III Câu 5: Để học tập mơn học có kết quả, Sinh viên phải thực phương pháp cụ thể nào: a Phương pháp lịch sử b Phương pháp lozien c Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh d Cả phương án Câu 6: Đường lối kháng chiến chống Mỹ nước xác định tư tưởng đạo miền Bắc là: a Chuyển từ thời bình sang thời chiến, tiếp tục xây dựng CNXH b Kiên đánh bại chiến tranh phá hoại Mỹ c Tiếp tục chi viện cho cách mạng Miền Nam mức cao d Cả nội dung Câu 7: Khi Pháp cai trị, xã hội VN chuyển biến thành: a Xã hội phong kiến b Xã hội tư c Xã hội thuộc địa trì phần phong kiến d Xã hội tư nửa thực dân Câu 8: Chiến dịch mang tên “chiến dịch HCM”: a b c d Giải phóng Tây Nguyên Giải phóng Huế-Đà Nẵng Giải phóng Sài Gòn Cả chiến dịch Câu 9: Giai cấp cơng nhân VN đời vào thời kì: a Trước Pháp xâm lược b Khai thác thuộc địa lần thứ I đế quốc Pháp c Khai thác thuộc địa lần thứ II đế quốc Pháp d Sau ĐCSVN đời Câu 10: Ý nghĩa thắng lợi giải phóng miền Nam thống tổ quốc dân tộc ta: a Kết thúc 115 năm (1858-1975) chống đế quốc, thức dân, hoàn thành CMDTDCND phạm vi nước b Mở kỷ nguyên nước hòa bình, thống lên CNXH c Bổ sung thêm kinh nghiệm quý báu vào nghiệp dựng nước giữ nước dân tộc, nâng cao uy tín VN trường quốc tế d Cả nội dung Câu 11: Người chủ trương dùng biện pháp bạo động, dựa vào Nhật để đánh Pháp là: a Phan Bội Châu b Phan Chu Trinh c Hoàng Hoa Thám d Nguyễn An Ninh Câu 12: Đường lối CNH đất nước hình thành từ Đại hội Đảng: a Đại hội thứ II b Đại hội thứ III c Đại hội thứ IV d Đại hội thứ V Câu 13: Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc tìm đường cứu nước là: a Tháng 6-1910 b Tháng 6-1911 c Tháng 6-1912 d Tháng 6-1913 Câu 14: “Muốn cải biến tình trạng lạc hậu nước ta, khơng có đường khác ngồi đường CNH XHCN”, quan điểm nêu lên từ Đại hội Đảng: a Đại hội III b Đại hội IV c Đại hội V d Đại hội VI Câu 15: Câu: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vô sản” của: a Các Mác b V.Lê nin c Nguyễn Ái Quốc d Trần Phú Câu 16: Quan điểm “Mục tiêu cơng nghiệp hóa XHCN xây dựng kinh tế XHCN cân đối đại…là Đại hội Đảng xác định: a Đại hội II b Đại hội III c Đại hội IV d Đại hội VI Câu 17: Trước thành lập Đảng, Đơng Dương có tổ chức cộng sản: a Đông Dương Cộng sản đảng b An Nam Cộng sản đảng c Đông Dương Cộng sản liên đoàn d Cả câu Câu 18: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng xác định quan hệ phát triển ngành kinh tế: a Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ b Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý đồng thời phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ c Song song phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ d Cả câu sai Câu 19: Từ 11/1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc hoạt động Quảng Châu, Trung Quốc trực tiếp: a Thành lập Hội VN cách mạng niên b Xuất thời báo Thanh niên c Tổ chức đào tạo cán cho cách mạng VN d Cả câu Câu 20: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng chủ trương: a Lấy công nghiệp làm mặt trận hàng đầu b Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu c Lấy dịch vụ làm mặt trận hàng đầu d Lấy sản xuất hàng tiêu dùng làm mặt trận hàng đầu Câu 21: Hội nghị thành lập Đảng chủ trì: a Trần Phú b c d Trịnh Đình Cửu Nguyễn Ái Quốc Châu Văn Liêm Câu 22: Đại hội V Đảng xác định nội dung CNH chặng đường trước mắt: a Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu b Ra sức phát triển hàng tiêu dùng c Phát triển công nghiệp nặng mức độ vừa sức d Cả nội dung Câu 23: Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2/1930) thơng qua văn kiện: a Chính cương vắn tắt b Sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt c Điều lệ vắn tắt d Cả câu Câu 24: Đại hội Đảng đưa chương trình kinh tế: lương thực thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu: a Đại hội lần thứ IV b Đại hội lần thứ V c Đại hội lần thứ VI d Đại hội lần thứ VII Câu 25: Cương lĩnh trị Đảng soạn thảo: a Trần Phú b Nguyễn Ái Quốc c Lê Hồng Phong d Hà Huy Tập Câu 26: Đặc trưng chủ yếu CNH thời kì đổi (1960-1985): a Mơ hình khép kín, hướng nội, thiên công nghiệp nặng b Chủ yếu dựa vào lợi lao động thủ công, tài nguyên thiên nhiên, giúp đỡ nước bạn c Chủ yếu thực nhà nước quan tâm đến hiệu d Cả đặc trưng Câu 27: Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 lấy tên Đảng là: a Đảng Lao động Đông Dương b Đảng Lao động VN c ĐCSVN d Đảng Cộng sản Đông Dương Câu 28: Đại hội Đảng nêu lên quan điểm: “Nhìn thẳng vào thật, đánh giá thật, nói rõ thật, tâm đổi mới…” a b c d Đại hội lần thứ IV Đại hội lần thứ V Đại hội lần thứ VI Đại hội lần thứ VII Câu 29: Luận cương trị tháng 10-1930 xác định: “Cái cốt cách mạng tư sản dân quyền” là: a Vấn đề dân tộc b Vấn đề thổ địa c Vấn đề giành quyền d Cả câu Câu 30: CNH thời kỳ năm 1960-1985 nước ta mắc phải sai lầm: a Chủ quan, nóng vội, muốn bỏ qua bước cần thiết b Không kết hợp từ đầu công nghiệp với nông nghiệp thành cấu kinh tế thống c Chưa thực coi trọng nông nghiệp mặt trận hàng đầu d Cả nội dung Câu 31: Những hạn chế Luật cương Chính trị tháng 10/1930 là: a Không nêu mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn dân tộc VN thực dân Pháp b Không đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu để dành độc lập dân tộc c Phủ nhận mặt tích cực số giai cấp, tầng lớp khác ngồi giai cấp cơng nhân giai cấp nông dân d Cả nội dung Câu 32: Quan điểm Đảng: “CNH gắn với HĐH” xác định từ: a Hội nghị Trung ương VII khóa V b Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VI c Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII d Hội nghị Trung ương VII khóa VII Câu 33: Đại hôi lần thứ I Đảng (tháng 5/1935) đề nhiệm vụ: a Củng cố phát triển Đảng b Đẩy mạnh vận động quần chúng c Tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô cách mạng Trung Quốc d Cả nhiệm vụ Câu 34: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (tháng 6/1996) đề chủ trương CNH: a Chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước với quan điểm đạo CNH gắn liền với HĐH b Đẩy mạnh hóa cơng nghiệp, nơng thơn c Đẩy mạnh CNH kết hợp phát triển kinh tế tri thức d Kết hợp CNH với phát triển kinh tế nông thôn Câu 35: Nội dung chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược giai đoạn 1939-1945: a Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu b Quyết định thành lập Mặt trận Liên minh c Quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang d Cả nội dung Câu 36: Đại hội IX (tháng 4/2001) Đại hội X (tháng 6/2006) Đảng bổ sung quan điểm CNH là: a Con đường CNH nước ta cần rút ngắn thời gian so với nước trước b CNH nước ta phải phát triển theo hướng nhanh, hiệu ngành, lĩnh vực có lợi c CNH, HĐH phải đảm bảo xây dựng nề kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tế quốc tế d Cả nội dung Câu 37: Ai chủ trì Hội nghị T.Ư lần thứ VIII (tháng 5/1941) Đảng: a Hoàng Văn Thụ b Trường Trinh c Hoàng Quốc Việt d Nguyễn Ái Quốc Câu 38: Mục tiêu CNH, HĐH nước ta là: a Biến nước ta thành nước công nghiệp phát triển b Mức sống vật chất tinh thần nhân dân cao c Quốc phòng, an ninh vững d Cả nội dung Câu 39: Phát xít Nhật xâm lược VN vào thời gian nào? a Tháng 9/1939 b Tháng 9/1940 c Tháng 3/1941 d Tháng 9/1941 Câu 40: Quan điểm: “CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức” Đảng ta dựa từ: a Đại hội lần thứ VII b Đại hội lần thứ VIII c Đại hội lần thứ IX d Đại hội lần thứ X Câu 41: Phát xít Nhật đảo thực dân Pháp độc quyền cai trị Đơng Dương vào thời gian: a Tháng 3/1944 b Tháng 3/1945 c Tháng 5/1945 d Tháng 7/1947 Câu 42: Mục tiêu: “Sớm đưa nước ta khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển; tạo tiền đề để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” xác định từ Đại hội Đảng: a Đại hội lần thứ VII b Đại hội lần thứ VIII c Đại hội lần thứ IX d Đại hội lần thứ X Câu 43: Trong thị “Nhật, Pháp bắn hành động chúng ta” Ban Thường vụ T.Ư Đảng xác định kẻ thù nhân dân Đông Dương lúc là: a Phát xít Nhật Pháp b Phát xít Nhật c Phát xít Pháp d Thực dân Pháp tay sai Câu 44: Nội dung chủ yếu CNH, HĐH gắn liền với phát triển kinh tế tri thức là: a Phát triển ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao dựa vào tri thức b Coi trọng số lượng chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng cấu kinh tế hợp lý c Tăng cao suất lao động xã hội; xậy dựng cấu hạ tầng đại d Cả nội dung Câu 45: Ngày 13/08/1945 Tân trào diễn ra: a Hội nghị tồn quốc ĐCS Đơng Dương b Hội nghị quốc dân c Hội nghị mặt trận Việt Minh d Hội nghị thi đua toàn quốc Câu 46: Vấn đề nông nghiệp; nông dân; nông thôn Đảng coi trọng hàng đầu trình đẩy mạnh CNH, HĐH do: a Vai trò quan trọng nơng nghiệp phát triển công nghiệp b Tác động trình CNH, HĐH đến nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn c Nông dân chiếm đa số dân cư nguồn lực lượng lao động to lớn cho phát triển công nghiệp d Cả nội dung Câu 47: Ngày 16/08/1945 Tân trào diễn ra: a Hội nghị tồn quốc ĐCS Đơng Dương b Đại hội quốc dân c Hội nghị Ủy ban giải phòng dân tộc VN d Hội nghị ban thường vụ T.Ư ĐCS Đông Dương Câu 48: Yếu tố định phát triển nhanh, bền vững nghiệp CNH, HĐH đất nước: a Vốn b Khoa học, công nghệ c Con người d Cơ cấu kinh tế Câu 49: Khởi nghĩa Hà Nội diễn ra: a Ngày 15/08/1945 b Ngày 19/08/1945 c Ngày 23/08/1945 d Ngày 25/08/1945 Câu 50: Mục tiêu chiến lược phát triển đất nước ta đến năm 2020 là: a Cơ trở thành nước công nghiệp theo hướng đại b Trở thành nước cơng nghiệp phát triển trung bình c Trở thành nước công nghiệp đại d Trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Câu 51: Khởi nghĩa Sài Gòn diễn : a Ngày 15/08/1945 b Ngày 19/08/1945 c Ngày 23/08/1945 d Ngày 25/08/1945 Câu 52: Chọn câu sai nói chế kế hoạch hóa tập trung thời kỳ trước đổi mới: a Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh hành b Các doanh nghiệp khơng cáo quyền tự chủ sản xuất kinh doanh c Góc lao động, khoa học cơng nghệ coi hàng hóa d Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều nấc trung gian, hiệu Câu 53: Thắng lợi CMT8 năm 1945 có ý nghĩa dân tộc VN: a Đập tan đô hộ thực dân Pháp tay sai phong kiến phản động, lập nhà nước Dân chủ Nhân Dân Đông Nam Á b Nhân dân VN trở thành người làm chủ đất nước c Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt lịch dân tộc VN d Cả nội dung Câu 54: Đặc trưng chế kế hoạch hóa tập trung thời kỳ trước đổi là: a Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bảng mệnh lệnh hành b Quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ c Bộ máy quản lý cồng kềnh, quan liêu hiệu d Cả đặc trưng Câu 55: Những học kinh nghiệm CMT8: A Dương cao cờ độc lập dân tộc, kết hợp đắn nhiệm vụ chống đế quốc chống phong kiến B Lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù C Nắm giữ nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn thời D Cả câu Câu 56: Chế độ bao cấp kinh tế thời kỳ trước Đổi Mới biểu ở: A Định giá B Lượng vật C Cấp phát vốn D Cả hình thức Câu 57: Vận mệnh dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” thời kỳ nào? A Sau cao trào 1930 – 1931 B Sau CMT8 năm 1945 C Thời kỳ 1953 – 1954 D Thời kỳ 1959 – 1960 Câu 58: Thời kỳ trước Đổi Mới, đặc trưng quan trọng nến kinh tế XHCN là: A Thị trường B Sản xuất hàng hóa C Kế hoạch hóa D Phân phối theo lao động Câu 59: Sau CMT8 hiệu là: A Dân tộc hết, Tổ quốc hết B Đoàn kết toàn dân chống quân Tưởng Giới Thạch C Đoàn kết toàn dân chống thực dân Pháp D Cả câu Câu 60: Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp có hạn chế: A Thủ tiêu động lực cạnh tranh phát triển kinh tế B Triệt tiêu lực chủ động, sáng tạo doanh nghiệp C Khơng kích thích người lao động nâng cao trình độ, lực sản xuất D Cả nội dung Câu 61: Vào thời điểm cuối năm 1945, Đảng ta đưa sách lược A Hòa với Tưởng để đánh Pháp miền Nam B Hòa với Pháp để đánh Tưởng miền Bắc C Hòa hỗn Tưởng, Pháp để chuẩn bị lực lượng D Cả câu sai Câu 62: Chọn câu sai nói hệ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp: A B C D Duy trì phát triển kinh tế theo chiều rộng Thực CNH theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng Quá trọng biện pháp hành giải quan hệ kinh tế Kích thích tính động, sáng tạo doanh nghiệp người lao động Câu 63: Bác Hồ ký hiệp định sơ với đại diện phủ Pháp là: A Ngày 6/1/1946 B Ngày 6/3/1946 C Ngày 1/5/1946 D Ngày 14/9/1946 Câu 64: Trước có đường lối Đổi (Đại hội VI năm 1986) Đảng ta có bước cải tiến theo hướng kinh tế thị trường như: A Thực khốn sản phẩm nơng nghiệp theo thị 100 CT/TW Ban Bí Thư TW Đảng B Cải cách chế độ giá, lương, tiền theo nghị TW số khóa IV BCH TW C Thực Nghị định số 25 Nghị định số 26 Chính phủ quyền chủ động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp D Cả nội dung Câu 65: Ngày 19/12/1946 ban thường vụ TW Đảng họp hội nghị mở rộng làng Vạn Phúc, Hà Đông định: A Chấp nhận yêu sách tối hậu thư Pháp B Tiếp tục hòa hỗn để chuẩn bị lực lượng C Phát động kháng chiến chống thực dân Pháp nước D Cả câu sai Câu 66: Theo tư kinh tế thị trường, đối lập với: A Kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc B Kinh tế tư chủ nghĩa C Kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội D Kinh tế xã hội chủ nghĩa Câu 67: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chủ tịch phát đài tiếng nói VN là: A Rạng sáng ngày 19/12/1946 B Rạng sáng ngày 20/12/1946 C Rạng sáng ngày 21/12/1946 D Cả câu sai Câu 68: Mô hình kinh tế VN xác định từ Đổi Mới là: A Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa B Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa C Kinh tế thị trường xã hội D Kinh tế thị trường Câu 69: Chọn cụm từ sau điền vào khoảng trống câu: “Kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài,…” cho phù hợp với đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng đề (1946 – 1947): A Dựa vào giúp đỡ Liên Xơ B Đồn kết Việt – Miên – Lào C Tự lực cánh sinh dựa vào sức D Cả câu sai Câu 70: Tư Đảng kinh tế thị trường theo quan điểm Đổi Mới là: A Kinh tế thị trường khơng phải riêng có chủ nghĩa tư B Kinh tế thị trường tồn khách quan suốt thời kỳ độ lên CNXH C Có thể cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội D Cả nội dung Câu 71: Đảng Lao động VN xác định nhiệm vụ cách mạng VN là: A Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược B Xóa bỏ tàn tích phong kiến, nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng C Phát triển chế độ dân chủ nhân dân D Cả nhiệm vụ Câu 72: Quan điểm Đảng: “Sản xuất hàng hóa khơng đối lập với CNXH, tồn khách quan cần thiết để xây dựng CNXH” có từ: A Đại hội VI C Đại hội VIII B Đại hội VII D Đại hội IX Câu 73: “Nước độc lập mà không hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì” nằm văn kiện sau đây: A Tuyên ngôn độc lập C Thư Hồ Chủ tịch gửi UBND kỳ, tỉnh, huyện, Đảng B Hiến pháp năm 1946 D Chỉ thị kháng chiến kiến quốc Câu 74: Đặc trưng kinh tế thị trường là: A Các chủ thể kinh tế hoàn toàn tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh B Giá hình thành thị trường, cạnh tranh cung, cầu điều tiết C Nền kinh tế vận hành theo quy luật kinh tế thị trường có quản lý nhà nước D Cả nội dung Câu 75: Đế quốc Mỹ can thiệp sâu vào Đông Dương từ: A Năm 1947 C Năm 1951 B Năm 1948 D Năm 1954 Câu 76: Quan điểm Đảng: “Tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng XHCN” xác định từ: A Đại hội VI B Đại hội VII C Đại hội VIII D Đại hội IX Câu 77: Đường lối cách mạng giải phóng Miền Nam thông qua hội nghị TW Đảng: A Hội nghị TW lần thứ VIII (tháng 8/1955) B Hội nghị TW lần thứ XIII (tháng 12/1957) C Hội nghị TW lần thứ XIV (tháng 11/1958) D Hội nghị TW lần thứ XV (tháng 1/1959) Câu 78: Quan điểm Đảng: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mơ hình kinh tế tổng qt nước ta thời kỳ độ lên CNXH” xác định từ: A Đại hội VI C Đại hội VIII B Đại hội VII D Đại hội IX Câu 79: Đại hội III Đảng xác định vai trò cách mạng XHCN miền Bắc là: A Quyết định phát triển toàn cách mạng VN nghiệp thống nước nhà: B Trực tiếp định thắng lợi nghiệp giải phóng miền Nam C Trực tiếp định thành công xây dựng CNXH miền Bắc D Cả nội dung Câu 80: Mục tiêu phát triển kinh tế thị trường nhằm thực “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” xác định tại: A Đại hội VII Đảng C Đại hội IX Đảng B Đại hội VIII Đảng D Đại hội X Đảng Câu 81: Đường lối cách mạng ĐCSVN hiểu là: A Hệ thống quan điểm chủ trương, sách B Mục tiêu, phương hướng cách mạng C Nhiệm vụ, giải pháp cách mạng D Cả nội dung Câu 82: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực nhiều hình thức phân phối thu nhập, đó: A Phân phối theo giá trị sức lao động chủ yếu B Phân phối theo lao động kết kinh doanh chủ yếu C Phân phối qua quỹ phúc lợi xã hội tập thể chủ yếu D Phân phối theo vốn, tài sản, cổ phần chủ yếu Câu 83: Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN có ý nghĩa sinh viên? A Tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào đường XHCN mà Đảng, nhân dân ta lựa chọn B C D Định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng Đảng Nâng cao trách nhiệm cơng dân đất nước Cả nội dung Câu 84: Quan điểm Đảng: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta có cấu thành phần kinh tế là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” xác định từ: A Đại hội VIII C Đại hội X B Đại hội IX D Đại hội XI Câu 85: Phong trào Cần Vương phát động: A Vua Hàm Nghi Tôn Thất Thuyết B Phan Bội Châu C Phan Chu Trinh D Hoàng Hoa Thám Câu 86: Đại hội Đảng xác định mơ hình chủ nghĩa xã hội mà nhân xây dựng gồm đặc trưng, đặc trưng đầu là: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”: A Đại hội VIII C Đại hội X B Đại hội IX D Đại hội XI Câu 87: Nguyễn Ái Quốc đọc: “Sơ thảo lần thứ I luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” Lênin vào thời gian nào: A Tháng 7.1917 C Tháng 7.1919 B Tháng 8.1918 D Tháng 7.1920 Câu 88: Mục tiêu phát triển kinh tế VN GDP/người (theo giá thực tế) đến năm 2020: A Đạt khoảng 2.000 USD C Đạt khoảng 3.000 USD B Đạt khoảng 2.500 USD D Đạt khoảng 3.500 USD Câu 89: Năm 1927 tác phẩm “No” Nguyễn Ái Quốc phương hướng chiến lược, sách lược cách mạng giải phóng dân tộc VN xuất bản: A Đường Kách mệnh B Bản án chế độ thực dân Pháp C Chánh cương vắn tắt D Cả câu Câu 90: Đặc trưng kinh tế mơ hình chủa nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng: “Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến phù hợp” xác định từ: A Đại hội lần thứ VIII Đảng B Đại hội lần thứ IX Đảng C Đại hội lần thứ X Đảng D Đại hội lần thứ XI Đảng Câu 91: Hội nghị thành lập Đảng lấy tên Đảng là: A Đảng lao động VN C ĐCSVN B Đảng cộng sản Đông Dương D Cả câu sai Câu 92: Cấu trúc hệ thống trị nước ta bao gồm: A Đảng Cộng sản VN B Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN C Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị, xã hội D Cả câu Câu 93: Quy luật đời ĐCSVN A Sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lê – nin với phong trào công nhân VN B Sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác Lê – nin chủ nghĩa yêu nước VN C Chủ nghĩa Mác Lê – nin kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước D Chủ nghĩa Mác Lê – nin kết hợp với phong trào yêu nước VN Câu 94: Từ tháng năm 1989 đến VN sử dụng khái niệm: A Chuyên dân chủ nhân dân B Chuyên vơ sản C Hệ thống trị D Cả khái niệm sai Câu 95: Về lực lượng cách mạng, luận cương trị tháng 10 – 1930 xác định A Đồn kết dân tộc Đơng Dương B Tập hợp giai cấp, tầng lớp chống đế quốc Pháp C Vô sản nông dân động lực chính, tầng lớp khác xu hướng theo đế quốc quốc gia cải lương D Cả câu sai Câu 96: Nguyên nhân hạn chế hệ thống chun vơ sản nước ta thời kỳ 1975 – 1986 A Duy trì lâu chế quản lý kinh tế tập trung, hành chính, bao cấp B Hệ thống chun vơ sản có biểu bảo thủ, trì trệ, chậm đổi so với kinh tế C Bệnh giáo điều chủ quan, ý chí lãnh đạo Đảng D Cả nguyên nhân Câu 97: Hội nghị TW Đảng bàn định chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược giai đoạn năm 1939 – 1945: A Hội nghị TW lần thứ VI B Hội nghị TW lần thứ VII C Hội nghị TW lần thứ VIII D (khơng nhìn hết) mà đáp án câu Câu 98: Quan điểm Đảng tiến hành nghiệp đổi mới: A Đổi Mới trình, đổi kinh tế, đồng thời bước đổi hệ thống trị B C D Bắt đầu từ đổi hệ thống trị, bước đổi kinh tế Cùng tiến hành đồng đổi trị đổi kinh tế Cả câu sai Câu 99: Ý nghĩa chuyển hướng đạo chiến lược thành công CMT8: A Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu tập hợp toàn dân tộc vào mặt trận Việt Minh, hình thành lực lượng trị toàn quốc B Lực lượng vũ trang cách mạng xây dựng C Công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang diễn sôi khắp nước D Cả nội dung Câu 100: Mục tiêu đổi hệ thống trị là: A Xây dựng nhà nước hoạt động có hiệu lực, có hiệu B Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng C Xây dựng bước hoàn thiện dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân D Xây dựng mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân thực tốt chức Câu 101: Trong thị: “Nhật, Pháp bắn hành động chúng ta” Ban thường vụ TW Đảng xác định thời tổng khởi nghĩa: A Đã chín muồi C Nhanh chóng chín muồi B Chưa chín muồi D Cả sai Câu 102: Cơ chế vận hành hệ thống trị nước ta là: A Nhà nước quản lý xã hội pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi nhân dân B Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ C Nhân dân phát huy quyền làm chủ thơng qua mặt trận Tổ quốc đồn thể D Đảng nhà nước lãnh đạo nhân dân thông qua mặt trận Tổ quốc Câu 103: Hội nghị toàn quốc ĐCS Đông Dương (8/1945) định A Phát động tồn dân khởi nghĩa giành quyền B Những vấn đề quan trọng sách đối nội đối ngoại C Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc D Cả vấn đề Câu 104: Tìm câu sai nói quan điểm đạo xây dựng hệ thống trị thời kỳ Đổi mới: A Kết hợp đổi kinh tế với đổi trị, đổi kinh tế trọng tâm, bước đổi trị B Đổi hệ thống trị tồn diện, đồng bộ, có kế thừa, bước phù hợp C Đổi hệ thống trị nhằm tăng cường lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ nhân dân D Tăng cường chuyên chính, bảo vệ vững chế độ XHCN Câu 105: Khởi nghĩa Huế diễn ra: A Ngày 20/8/1945 B Ngày 22/8/1945 C Ngày 23/8/1945 D Ngày 24/8/1945 Câu 106: Bản chất Đảng ta diễn đạt sau từ Đại hội nào: “ĐCSVN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời, đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc VN” A Đại hội VIII B Đại hội IX C Đại hội X D Đại hội XI Câu 107: Thành công CMT8 bắt nguồn từ ngun nhân A Tình hình quốc tế thuận lợi, Nhật thất bại chiến tranh giới lần thứ B Sự trưởng thành Đảng nhân dân ta qua 15 năm đấu tranh cách mạng (giai đoạn 1929 – 1935, 1936 – 1939, 1939 – 1940) C Sự lãnh đạo đắn Đảng nhân tố chủ yếu nhất, định D Cả nguyên nhân Câu 108: Tìm câu sai nói phương thưc lãnh đạo Đảng A Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược B Đảng lãnh đạo đề pháp luật, mệnh lệnh, thị C Đảng lãnh quan điểm, chủ trương định hướng xây dựng sách D Đảng lãnh đạo công tác tổ chức nhân Câu 109: Ngày 25/11/1945 Ban lãnh đạo TW Đảng thị A Nhật Pháp bắn hành động B Kháng chiến kiến quốc C Hòa để tiến D Tồn quốc kháng chiến Câu 110: Vị trí Đảng hệ thống trị nước ta: A Là phận hệ thống trị, lãnh đạo hệ thống trị B Là phận nằm ngồi hệ thống trị, lãnh đạo hệ thống trị C Là phận hệ thống trị, lãnh đạo hệ thống trị D câu sai Câu 111: Sau ngày tuyên bố độc lập nhiệm vụ ta là: A Diệt giặc đói B Diệt giặc dốt C Diệt giặc ngoại xâm D câu Câu 112: Nhà nước pháp quyền là: A Sản phẩm chế độ phong kiến B Sản phẩm chế độ tư chủ nghĩa C Sản phẩm chế độ XHCN D Sản phẩm tiến bộ, phát triển Câu 113: Cuộc kháng chiến nhân dân ta chống xâm lược lần thực dân Pháp bắt đầu: A 18/12/46 B 19/12/46 C 20/12/46 D 22/12/46 Câu 114: Nhà nước pháp quyền XHCN thực hiện: A “Tam quyền phân lập” B Quản lý tập trung, thống máy nhà nước C Quyền lực thống thuộc nhân dân có phân cơng phối hợp thực quyền D câu Câu 115: Đại hội II (2/1951) Đảng lấy tên: A ĐCS Đông Dương B ĐCSVN C Đảng lao động VN D Đảng nhân dân cách mạng VN Câu 116: Biện pháp xây dựng hoàn thiện nước ta nay: A Xây dựng hoàn thiện pháp luật, hoạt động quốc hội nhân dân B Đổi cấu nhà nước, cải cách thủ tục hành C Xây dựng máy nhà nước hoạt động quan thư pháp sạch, hiệu lực D câu Câu 117: Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội VN dân chủ cộng hòa diễn ra: A 20/12/45 B 6/1/46 C 2/3/46 D 1/5/46 Câu 118: Tìm câu sai, nói vai trò mặt trận tổ quốc dân tộc tổ chức trị-xã hội: A Tập hợp, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân B Đại diện cho lợi ích nhân dân C Quản lý nhà nước luật pháp D Đề xuất, góp ý, phản biện chủ trương, sách Câu 119: Đại hội III hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung cách mạng VN giai đoạn diễn ra: A 5/59 B 1/60 C 7/60 D 9/60 Câu 120: Sau 20 năm đổi mới, hệ thống trị nước ta hạn chế: A Năng lực lãnh đạo Đảng nhà nước chưa ngang tầm với phát triển đất nước B Bộ máy quản lý nhà nước cồng kềnh, cải cách thủ tục hành chậm C Phương thức hoạt động mặt trận tổ quốc đoàn thể bị hành hóa D câu Câu 121: Tìm câu sai nhiệm vụ sinh viên nghiên cứu môn học: A Làm rõ đời ĐCSVN tất yếu B Làm rõ vai trò ĐCSVN giới C Làm rõ trình bổ sung, phát triển đường lối cách mạng D Làm rõ kết thực theo đường lối cách mạng Đảng Câu 122: Đề cương văn hóa VN (1943) xác định nguyên tắc xây dựng văn hóa là: A Dân tộc B Khoa học C Đại chúng D câu Câu 123: Người chủ trương dùng cải cách văn hóa buộc Pháp trả lại độc lập cho VN là: A Phan Chu Trinh B Phan Bội Châu C Hoàng Hoa Thám D Nguyễn An Ninh Câu 124: Sau giành quyền, phủ xác định cá nhiệm vụ trước mắt, đó, văn hóa có nhiệm vụ: A Giáo dục Mac-Lê nin, xây dựng tư tưởng cách mạng B Chống nạn mù chữ, giáo dục lại tinh thần nhân dân C Tăng cường cơng tác văn hóa mới, khắc phục tệ nạn xã hội Câu 125: Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 diễn ở: A Quảng Châu B Hương Cảng C Xxxx D Xxxxxx Câu 126: Đại hội III Đảng xác định nhiệm vụ văn hóa A Cách mạng tư tưởng, văn hóa cách mạng B Xây dựng văn hóa mới, người C Xóa nạn mù chữ, xóa thói hư tật xấu xã hội cũ để lại D câu Câu 127: Luận cương trị Đảng, 10-1930 xác định mâu thuẫn chủ yếu Đông Dương: A Các dân tộc Đông Dương với đế quốc Pháp B Nhân dân Đông Dương, chủ yếu dân cày địa chủ phong kiến C Thợ thuyền, dân cày phần tử lao khổ địa chủ, phong kiến, tư đế quốc chủ nghĩa D Nhân dân Đông Dương với đế quốc tay sai Câu 128: Đại hội IV đại hội V xác định nhiệm vụ văn hóa : A Tiến hành cải cách giáo dục B Phát triển khoa học, nghệ thuật C Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể D câu Câu 129: Nguyễn Ái Quốc nước trực tiếp đạo cách mạng VN vào ngày tháng năm nào: A 28/01/1940 B 28/01/1941 C 28/01/1942 D 28/01/1943 Câu 130: Quan điểm Đảng: “Xây dựng văn hóa VN tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”: A Đại hội VI B Đại hội VII C Đại hội VIII D Đại hội IX Câu 131: Ngày 15/4/1945 hội nghị quân cách mạng Bắc kỳ đặt nhiệm vụ quân lên nhiệm vụ khác thống lực lượng vũ trang thành: A VN giải phóng qn B Vệ quốc qn C Vệ quốc đồn D Quân đội quốc gia Câu 132: Đảng ta xác định vị trí, vai trò văn hóa: A Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế xã hội B Văn hóa công cụ nâng cao tri thức, phổ cập giáo dục, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí nhân dân C Văn hóa quan hệ giao lưu tình cảm, sáng tạo nghệ thuật, hướng tới giá trị chân thiện mĩ D Văn hóa phương thức sáng tạo hưởng thụ giá trị nghệ thuật Câu 133: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập: A 19/08/45 B 23/8/45 C 25/8/45 D 2/9/45 Câu 134: Tìm câu sai quan niệm Đảng giải vấn đề xã hội A Kết hợp mục tiêu kinh tế mục tiêu xã hội B Giải vấn đề xã hội dựa quan hệ giúp đỡ quốc tế C Tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội D Thực sách xã hội dựa phát triển kinh tế Câu 135: Nhiệm vụ chủ yếu củ nhân dân sau CMT8, theo thị kháng chiến kiến quốc là: A Cũng cố quyền B Chống thực dân Pháp xâm lược, trừ nội phản C Cải thiện đời sống nhân dân D câu Câu 136: Đại hội Đảng đưa quan điểm : “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo…” A Đại hội VIII B Đại hội IX C Đại hội X D Đại hộiXI Câu 137: Những văn kiện sau thể nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng: A Chỉ thị toàn dân kháng chiến trung ương Đảng B Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C Tác phẩm “Kháng chiến định thắng lợi” Tổng bí thư Trường Chinh D câu Câu 138: Quan điểm: “Hoạch định sách xã hội, chủ trương giải vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa ” đại hội: A Đại hội VII B Đại hội VIII C Đại hội IX D Đại hội X Câu 139: Chiến thắng ĐBP ngày 7/5/1954, Đảng xác định ghi vào lịch sử dân tộc ta như: A Chiến thắng Bạch Đằng B Chiến thắng Chi Lăng C D Chiến thắng Đống Đa câu Câu 140: Chọn câu sai quan điểm Đảng sách xã hội ( theo đại hội XI): A Kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, thực tiến công xã hội bước sách B Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đơi với xóa nghèo bền vững C Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội D Khơng có câu sai Câu 141: Mâu thuẫn chủ yếu xã hội VN kỉ XX là: A Nhân dân VN với địa chủ phong kiến B Nhân dân VN với tư sản VN C Công nhân VN với tư sản Pháp D Dân tộc VN với thực dân Pháp tay sai phản động Câu 142: Sau giải phóng miền Nam thống đất nước, đại hội Đảng xác định nhiệm vụ đối ngoại: “Ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng sở vật chất kỹ thuật CNXH nước ta” A Đại hội IV B Đại hội V C Đại hội VI D Đại hội VII Câu 143: Cương lĩnh (cương lĩnh tháng 2) Đảng, xác định phương hướng chiến lược cách mạng VN là: A Cách mạng giành độc lập dân tộc B Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản C Làm cách mạng dân chủ chia ruộng đất cho dân cày D câu Câu 144: Đại hội Đảng đưa quan điểm: “Công tác đối ngoại phải trở thành mặt trận chủ động, tích cực đấu tranh làm thất bại sách lực chiến mưu toan chống phá phách cách mạng nước ta” A Đại hội IV B Đại hội V C Đại hội VI D Đại hội VII Câu 145: Từ năm 1940 nhân dân VN chịu cảnh: “1 cổ tròng” kẻ thù: A Pháp Mỹ B Pháp Tưởng Giới Thạch C Nhật Pháp D Nhật Tưởng Giới Thạch Câu 146: Thời kỳ trước đổi mới, quan hệ đối ngoại, Đảng ta xác định mối quan hệ đặc biệt có ý nghĩa sống vận mệnh dân tộc là: A Quan hệ VN – Liên Xô B Quan hệ VN – Trung Quốc C Quan hệ VN – Lào – Campuchia D Quan hệ VN – ASEAN Câu 147: “Chúng ta hi sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” nằm văn kiện sau đây: A Chỉ thị hòa để tiến B Tuyên ngôn độc lập C Hiến pháp nước VN dân chủ cộng hòa D Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 Câu 148: Chọn cụm từ điền vào câu nói quan điểm đối ngoại Đảng ta nay: “Giữ vững…tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội”: A Mở rộng giao lưu văn hóa B Tăng cường quan hệ quốc tế C Mơi trường hòa bình ổn định D Chủ động hội nhập Câu 149: Đảng lao động VN xác định chất giai cấp Đảng: A Đảng lao động VN Đảng giai cấp công nhân B Đảng lao động VN đảng dân tộc VN C Đảng lao động VN Đảng giai cấp công nhân nhân dân lao động VN D câu sai Câu 150: Chọn câu sai nói tư tưởng đạo cơng tác đối ngoại Đảng nay: A Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc đồng thời thực nghĩa vụ quốc tế B Phải có thái độ kiên quyết, cứng rắn nhằm giải dứt điểm vấn đề quốc tế C Giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường đơi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại D Nắm vững mặt vừa hợp tác vừa đấu tranh quan hệ đối ngoại Câu 151: Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản tham gia thành lập ĐCS Pháp vào thời gian nào: A 10/1920 B 12/1920 C 12/1921 D 12/1923 Câu 152: Đại hội Đảng đưa nhận định “Xu mở rộng nhân công, hợp tác nước, kể nước có chế độ kinh tế, xã hội khác xa điều kiện quan trọng việc xây dựng CNXH nước ta”: A Đại hội IV B Đại hội V C Đại hội VI D Đại hội VII Câu 153: Đại hội quốc dân Tân Trào (họp ngày 16/8/1945) đã: A Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa Đảng B Tán thành 10 sách Việt Minh C Quyết định thành lập ủy ban giải phóng xxxxx D câu Câu 154: Đại hội Đảng đề chủ trương đối ngoại: “Hợp tác bình đẳng có lợi với tất nước, không phân biệt chế độ trị - xã hội, sở ngun tắc tơn trọng hòa bình” A Đại hội VI B Đại hội VII C Đại hội VIII D Đại hội IX Câu 155: Tiêu biểu cho phòng trào Đồng Khởi địa phương: A Vĩnh Long B Bến Tre C Quãng Nam D Quãng Ngãi Câu 156: “Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển”, quan điểm đề đại hội Đảng: A Đại hội VIII B Đại hội IX C Đại hội X D Đại hội XI Câu 157: Bài học kinh nghiệm trình đạo cách mạng, giai đoạn 1945-1946 là: A Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dựa vào dân để xây dựng quyền B Triệt để lợi dụng mâu thuẫn nội kẻ thù C Tận dụng khả hòa hỗn để xây dựng lực lượng D câu Câu 158: Đảng ta nhận định: “Đặc điểm bật giai đoạn thời đại” là: A B C D Các nước có chế độ xã hội, trị khác hình thành trung tâm đối đầu Các nước có chế độ xã hội trình độ phát triển khác tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt lợi ích quốc gia, dân tộc Các nước có chế độ xã hội trình độ phát triển khác tồn hòa bình, hợp tác ổn định phát triển câu sai Câu 159: Đại hội lần thứ I Đảng (3/1935) diễn ở: A Ma Cao B Hương Cảng C Quảng Châu D Hà Nội Câu 160: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011) xác định mơ hình VNXH mà nhân dân ta xây dựng có đặc trưng, đó, đặc trưng quan hệ đối ngoại là: A Có quan hệ bình đẳng hợp tác đấu tranh với tất nước giới B Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân nước khu vực giới C Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới D Có quan hệ kinh tế giao lưu văn hóa rộng mở với dân tộc giới -hết - ... định phương hướng chiến lược cách mạng VN là: A Cách mạng giành độc lập dân tộc B Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản C Làm cách mạng dân chủ chia ruộng đất... yếu B Làm rõ vai trò ĐCSVN giới C Làm rõ trình bổ sung, phát triển đường lối cách mạng D Làm rõ kết thực theo đường lối cách mạng Đảng Câu 122: Đề cương văn hóa VN (1943) xác định nguyên tắc xây... Đảng D Đại hội X Đảng Câu 81: Đường lối cách mạng ĐCSVN hiểu là: A Hệ thống quan điểm chủ trương, sách B Mục tiêu, phương hướng cách mạng C Nhiệm vụ, giải pháp cách mạng D Cả nội dung Câu 82: Nền
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Đường lối cách mạng, Trắc nghiệm Đường lối cách mạng

Từ khóa liên quan