TYPOGRAPHY ( Học thiết kế)

38 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:42

KHOÁ HỌC THIẾT KẾ CHO NGƯỜI MỚI SLIDE PHÂN BIỆT FON Times New Roman T Bold Italic vs SLI TYPEFAC ETimes New Roman S LIDE SLIDE Một số font Phân loại FONT CHỮ Serif: Font có chân Sans Serif: Font khơng chân Script: Chữ Viết tay Decorative: Trang trí http://www.colorme.vn CÁC FONT CHỮ CƠ BẢN SLIDE SERIF (CÓ CHÂN) Serifs sử dụng cách rộng rãi gần typeface mặc định cho đối tượng sử dụng Email hay đến Designer chuyên nghiệp Từ tiềm lĩnh vực thiết kế, Serifs dùng hầu hết cho phần nội dung đường vòng cung mượt mà typeface làm cho mắt người đọc lướt qua đoạn văn dài cách dễ dàng SLI SLIDE SERIF (CĨ CHÂN) OLD STYLE SLI Ngồi Serifs lựa chọn tốt cho loại thư từ thương mại ,các loại văn mang tính trang trọng, thơng điệp quảng cáo nhiều loại phương truyền thơng khác nhờ vào tính chun nghiệp phổ biến mà typeface mang lại TRANSITIONAL Goudy Baskerville Didot Rockwell MODERN Slab Serif SLIDE SERIF (CÓ CHÂN) NHỮNG FONT SERIF TIÊU BIỂU: Times New Roman Minion Pro Adobe Caslon Bodoni Garamond Didot Goudy Rockwell Century Trajan SLI SLIDE SLIDE SANS SERIF (KHÔNG CHÂN) Sans Serifs dễ nhận nhờ đơn giản Cùng với phát triển mạnh mẽ Internet bước tiến lớn lĩnh vực in ấn, Sans Serifs sử dụng cách rộng rãi phổ biến nhờ tính phù hợp cao, dễ đọc hiểu đa dạng kích thước SLIDE 10 SANS SERIF (KHƠNG CHÂN) Ngồi ra, Sans Serifs loại typeface hiệu việc truyền đạt thông điệp cách nhanh chóng ngắn gọn mà khơng cần dùng đến phương thức nhấn mạnh hay phương pháp trang trí tượng hình SLIDE 11 SANS SERIF (KHÔNG CHÂN) NHỮNG FONT SANS SERIF TIÊU BIỂU: Helvetica Futura SLI Gill Sans Optima Frutiger Bebas Eurostile Gotham Din USE lines to seperate CÁC KỸ THUẬT DÙNG CHỮ “Đừng “bóp méo” em!” Một thói quen mà nhiều người bước chân vào nghề hay mắc phải kéo dài chữ để phù hợp với không gian định sẵn Hãy từ bỏ thói quen hành động làm biến dạng chữ cái, làm thay đổi anatomy chữ “Em có mặt thôi!” Đây lỗi phổ biến Lời khuyên cho bạn nên sử dụng hai đến ba typeface thiết kế Quá nhiều loại phong cách làm cho thiết kế bạn trơng lộn xộn hỗn loạn “Em sành điệu!” Những hiệu ứng nhìn thực phần mềm MS Word tạo cảm giác “rẻ tiền”, “phô trương” Nên tránh sử dụng chúng Nồi úp vung ... SCRIPT (CHỮ VIẾT TAY) NHỮNG FONT SCRIPT TIÊU BIỂU: Zapfino SLI SLIDE 15 SLIDE 16 DECORATIVE (TRANG TRÍ) Font trang trí font chữ thay đổi số yếu tố trang trí dể phù hợp với yêu cầu nhà thiết kế... Serif SLIDE SERIF (CÓ CHÂN) NHỮNG FONT SERIF TIÊU BIỂU: Times New Roman Minion Pro Adobe Caslon Bodoni Garamond Didot Goudy Rockwell Century Trajan SLI SLIDE SLIDE SANS SERIF (KHÔNG CHÂN) Sans... hình SLIDE 11 SANS SERIF (KHÔNG CHÂN) NHỮNG FONT SANS SERIF TIÊU BIỂU: Helvetica Futura SLI Gill Sans Optima Frutiger Bebas Eurostile Gotham Din SLIDE 12 SLIDE 13 SCRIPT (CHỮ VIẾT TAY) Script loại
- Xem thêm -

Xem thêm: TYPOGRAPHY ( Học thiết kế), TYPOGRAPHY ( Học thiết kế)