Giáo trình vi sinh vật học 2

436 250 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:34

Sporidiobolus (4 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu hồng đến màu đỏ Tế bào từ hình elip đến hình trứng kéo dài nảy chồi đỉnh Bào tử bắn dạng đối xứng đơi Đơi có sợi giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi thường có mấu nối Có bào tử (teliospore) Các đảm thường có vách ngang Các lỗ vách dạng thơ sơ Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :- Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột : Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :- Sterigmatosporidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ Tế bào từ hình elip đến hình trứng kéo dài nảy chồi đỉnh, có cuống với vách ngăn cuối Có sợi giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi có mấu nối Bào tử áo dikaryotic Dạng đảm tế bào Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ 398/833 Cơ chất giống tinh bột : + Đồng hoá nitrat Phản ứng DBB ::+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :+ Tilletiaria (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu nâu xám dai Sợi mấu nối Có bào tử áo Bào tử bắn dạng đối xứng bên Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm Bào tử (teliospore) mấu nhỏ màu nâu Các đảm thường có vách ngang Các lỗ vách nguyên thuỷ Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :- Tremella (11 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem đến màu nâu nhạt, dạng nhầy Tế bào từ hình elip , gần cầu đến hình cầu nảy chồi đỉnh đa cực Đơi có sợi giả 399/833 Sinh sản hữu tính: Quả đảm thường dạng hình gối toả Sợi thường có mấu nối Các đảm thường dạng keo Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate : -/+ Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột : -/+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :+ Trimorphomyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Các khuẩn lạc đơn bội màu hồng nhạt đến màu hồng nâu, dạng bơ Tế bào từ hình gần cầu, elip, tam giác hình trứng kéo dài nảy chồi đỉnh đa cực Các khuẩn lạc dikaryotic tương tự tế bào nấm men có hình chữ H hầu hết chủng Các tế bào hình chữ H phát triển (synchronously as closely situated) đồng dạng đóng, chúng tiếp hợp trước thành thục giải phóng tế bào chữ H Sinh sản hữu tính: Quả đảm nhỏ, hình gối thường kết hợp với Arthrinium tre loại cỏ Sợi có mấu nối Các đảm thường dạng keo Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột : -/+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ 400/833 Hoạt hoá Ureaza :+ Xylose :+ Xanthophyllomyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam đến màu đỏ cá hồi, dạng bơ Tế bào từ hình elip Đơi có sợi giả bào tử áo Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm Khơng có sợi Các đảm thường tạo thành tiếp hợp tế bào chồi Đặc điểm sinh lý: Lên men :+ D-Glucuronate :+ Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :+ Dạng sinh sản vô tính ( Anamorph) Bensingtonia ( lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng, hồng, đỏ son, đỏ nâu đến màu đỏ xám, dạng bơ Tế bào hình elip, hình trứng, đến hình trứng kéo dài, thường nảy chồi đỉnh Bào tử bắn đối xứng bên Có xuất bào tử áo, sợi thật sợi giả Đơi có lỗ vách dạng sơ đẳng Đặc điểm sinh lý: Lên men D-Glucuronate :: -/+ 401/833 Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Xylose :- Bullera (13 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc từ màu trắng cam đến màu đỏ nâu, dạng bơ đến nhầy Tế bào hình gần cầu, hình elip, hình trứng, đến hình trứng kéo dài, thường nảy chồi đỉnh Bào tử bắn đối xứng tròn Có xuất sợi thật sợi giả Đơi có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột : -/+ Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Xylose :+ 402/833 Cryptococcus ( 34 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc từ màu trắng cam đến màu đỏ nâu, thường dạng nhầy Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình elip, hình trứng, đến hình trứng kéo dài, thường nảy chồi đỉnh đa chồi Có xuất sợi thật sợi giả Đơi có tế bào giống dạng bào tử áo mấu nối Đơi có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol : +/- Cơ chất giống tinh bột : +/- Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q8, Q9 Q10 Xylose :+ Fellomyces( loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình elip, chồi có cuống Có xuất sợi thật sợi giả Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ 403/833 Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :+ Hyalodendron (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng đến màu kem, bề mặt có rắc bột mịn Bào tử đính dạng chồi (blastoconidia) hình chóp cụt thành chuỗi hướng Đôi xuất tế bào giống nấm men giống bào tử áo Coá lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- Myo-inositol :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Xylose :+ Itersonilia ( loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc dạng sợi màu trắng, có lớp lơng mịn bao phủ Sợi có tế bào giống bào tử áo mấu nối Bào tử bắn đối xứng bên Khuẩn lạc màu 404/833 kem vàng, dạng bơ Tế bào hình elip đến hình trứng kéo dài, thường có chồi đỉnh Có xuất sợi thật sợi giả Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hoá nitrat : +/- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Xylose :+ Kockovaella ( loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam xám đến màu vàng, bề mặt từ dạng khơ, bơ đến nhầy Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình elip hình thận, chồi có cuống Bào tử bắn đối xứng tròn Khơng có sợi thật sợi giả Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ 405/833 Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :+ Kurtzmanomyces (2 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu hồng nhạt, dạng bơ Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình trứng đến hình trụ, chồi có cuống Có xuất sợi thật Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :- Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hoá nitrat Phản ứng DBB :+ :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :- Malassezia ( loài) Sinh trưởng sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu nâu vàng, bề mặt từ dạng bơ đến khơ Tế bào hình gần cầu, hình cầu, hình elip, thường có chồi cực thường khơng có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- 406/833 D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Đồng hoá nitrat :+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Xylose :- Moniliella ( loài) Sinh trưởng sinh dưỡng: Khuẩn lạc lúc đầu màu kem, sau chuyển sang màu xám đen màu đen oliu, bề mặt nhẵn mượt Các chuỗi hướng bào tử đính dạng chồi tạo thành từ gai nhỏ Đôi xuất bào tử áo hình chuỳ, vách dầy.Có xuất sợi giả Tế bào hình elip đến trụ Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men Myo-inositol Đồng hoá nitrat Phản ứng DBB :+ ::+ :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Xylose :- Phaffia (1 loài) Sinh trưởng sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam đến màu đỏ cá hồi, dạng bơ 407/833 ... giới Nguyên sinh Sau đề xuất vi c phân chia sinh giới thành lĩnh giới (domain) Carl R Woese đề xuất hệ thống phân loại giới ( Vi khuẩn, Cổ khuẩn, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật) tồn Tảo... (flagella) Roi cấu tạo cặp vi ống bao quanh vi ống bao bọc màng sinh chất Hai vi ống xuất phát từ đĩa gốc (dense plates) thể gốc (basal body) Màng sinh chất giống sinh vật khác Trong tế bào chất... Nguyên sinh Gần , theo P.H Raven G.B Johnson (20 02) có hệ thống phân loại chia lĩnh giới Sinh vật nhân thật (Eukarya hay Eukaryotic Kingdoms) thành giới, gồm có: -Giới Archezoa: gồm Nguyên sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình vi sinh vật học 2, Giáo trình vi sinh vật học 2, Kỹ thuật lai với vi sinh vật (in situ), hình 1.4.

Mục lục

Xem thêm