TRÌNH BÀY TỔNG QUAN LÝ THUYẾT LITERATURE

29 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:29

Trình bày Tổng quan thuyết (Literature Review) “Research is to see what everybody has seen and to think what nobody else had thought.” Albert Szent-Gyorgyi Literature review… Literature review is an analysis and synthesis of primary source materials, written in a specific style which flows from broad to narrow, and takes into account both the theoretical and empirical issues of the problem without over citing any source or sources “The literature" means the works you consult in order to understand and investigate your research problem Ý nghĩa việc trình bày tổng quan thuyết? issue issue method theory My issue Study issue issue issue Tổng quan thuyết…  Nền tảng cho nghiên cứu, thể liên kết nghiên cứu truớc với nghiên cứu ⇒ phù hợp nghiên cứu  Thể lực kiến thức nhà nghiên cứu  Chú ý trình bày cách tổng hợp, phân tích cách có phê phán Khơng liệt kê đơn giản, rời rạc Công việc bạn?  So sánh, đối chiếu, phê bình, phân tích, tổng hợp đánh giá  Bình luận, phê phán (critical eye/viewpoint) (O’Leary, Z., 2004 – The essential guide to doing research) LITERATURE AND THE RESEARCH PROCESS (O’Leary, Z., 2004 – The essential guide to doing research) Những vấn đề cần tập trung Sự cần thiết/cấp thiết nghiên cứu – Ý nghĩa Những thuyết/quan điểm yếu.Tóm tắt nghiên cứu trước kết chúng Cơ sở giả thuyết nghiên cứu Các khái niệm, giả định giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu công cụ đo lường khái niệm Tổng quan thuyết… giai đoạn: Hình thành vấn đề (Problem formulation) Tìm kiếm liệu (Literature search) Đánh giá liệu (Data evaluation) Phân tích diễn giải (Analysis and interpretation) Đọc nào… Trước hết nên tham khảo nguồn tổng quát, chẳng hạn sách giáo khoa (textbook), để có nhìn tổng qt ý nghĩa chất khái niệm, thuyết có liên quan đến nghiên cứu Điểm bắt đầu phải có tranh tồn cảnh Kế tiếp, tham khảo nghiên cứu (journal articles) thực cách hệ thống, xác kỹ lưỡng Khả đọc với tốc độ nhanh, thu thập liệu phù hợp với nghiên cứu Những câu hỏi… Bạn biết khái niệm, biến nghiên cứu yếu? Quan hệ khái niệm, biến nghiên cứu nào? Các thuyết vấn đề nghiên cứu nào? Những chỗ hiểu biết bạn mâu thuẫn khơng rõ ràng? Tại cần thực nghiên cứu? Đóng góp nghiên cứu gì? Hướng nghiên cứu nào? Thiết kế nghiên cứu phù hợp, thiết kế không phù hợp? Vấn đề tổng quát Đọc xong phần tổng quan thuyết, người đọc tập trung vào câu hỏi đầu… Chi tiết Vấn đề nghiên cứu cụ thể Đó là, câu hỏi nghiên cứu trả lời nào?… Cấu trúc… Giới thiệu  Nội dung  Cấu trúc  Giới hạn Nội dung Phần Chủ đề quan trọng khái niệm yếu  thảo luận đánh giá  tóm lược liên hệ với vấn đề nghiên cứu Phần Chủ đề quan trọng khái niệm yếu  thảo luận đánh giá  tóm lược liên hệ với vấn đề nghiên cứu Phần … Kết luận Từ phần trên:  làm rõ điểm quan trọng  liên hệ với vấn đề nghiên cứu: (Golden-Biddle, K, & Locke, K., 1997 Composing Qualitative Research Thousand Oaks, CA, Sage) Thế tổng quan thuyết tốt? A good literature review is an argument that is more purposeful than a simple review of relevant literature (O’Leary, Z., 2004 – The essential guide to doing research) •Trình bày có hệ thống, chặt chẽ mạch lạc • Các phần có liên hệ với nhau, làm sáng tỏ vấn đề cần trình bày • Bình luận với ý kiến riêng, làm sáng tỏ mâu thuẫn (nếu có) nghiên cứu trước • Làm rõ giá trị nghiên cứu bối cảnh thuyết • Chỉ hướng nghiên cứu (Lyons, K., 2005 UCSC library - how to write a literature review Retrieved 1/22/2009, 2009, from http://library.ucsc.edu/ref/howto/literaturereview.html) Chú ý •Trích dẫn xác, nguồn tài liệu tham khảo rõ ràng, tin cậy • Đầy đủ - bảo đảm tất nghiên cứu quan trọng tham khảo Những câu hỏi… Phần tổng quan thuyết phân tích tổng hợp cách đầy đủ, chặt chẽ mạch lạc? Những chủ đề khái niệm trình bày rõ ràng? Bạn có cảm nhận kết công việc riêng bạn? Sau đọc phần tổng quan thuyết, bạn có muốn tiếp tục đọc phần không? thuyết (Theory) A theory can be defined as: • a set of organically connected propositions, • that are located at a higher level of abstraction and generalization than empirical reality, • and which are derived from empirical patterns, • and from which empirical forecasts can be derived (Social research - Theory, Method, and Techniques, p.60) Một hệ thống ý tưởng, khái niệm có liên quan lẫn hình thành nên kiến thức nhằm mơ tả, giải thích giới xung quanh Các thành phần thuyết  Các khái niệm  Các giả định  Các mối quan hệ  Phạm vi Giả thuyết (Hypothesis) Science employs hypothesis in guiding the thinking process When our experience tells us that a given phenomenon follows regularly upon the appearance of certain other phenomena, we conclude that the former is connected with the latter by some sort of relationship and we form an hypothesis concerning this relationship (Carmichael) A hypothesis then could be defined as an expectation about events based on generalization of the assumed relationship between variables (Bruce W Tuckman) A theory when stated as a testable proposition formally and clearly and subjected to empirical or experimental verification is known as a hypothesis (M Verma) A hypothesis is a tentative answer to a research problem, expressed in the form of a clearly stated relation between the independent and the dependent variables Hypotheses are tentative answers because they can be verified only after they have been tested empirically (Frankfort-Nachmias and Nachmias, 1996, p.62) A theoretical proposition must be able to be broken down into specific hypotheses By hypothesis, we mean: • a proposition that implies a relationship between two or more concepts, • which is located on a lower level of abstraction and generality than the theory, • and which enables the theory to be transformed into terms that can be tested empirically (Social research - Theory, Method, and Techniques, p.61) The research spectrum (Bruce W Tuckman) Khái niệm (Concept) A concept is an abstract summary of a particular phenomenon that is of interest to a researcher – a representation of an object or one of its properties Researchers have an idea of what they mean, and they are a useful way of describing and understanding different types of action, behaviour, characteristics, attitudes, or other phenomena (A short introduction to social research, p.53) Khái niệm (Concept) Một khái niệm tập hợp ý nghĩa đặc tính liên quan tới kiện, đối tượng, điều kiện, tình huống, hành vi Sự thành công nghiên cứu phụ thuộc vào:  Mức độ khái quát hóa cách rõ ràng  Mức độ mà người khác hiểu khái niệm mà ta sử dụng Biến (Variable) A variable is an operationalized concept (Social research - Theory, Method, and Techniques, p.68) Biến biểu cụ thể đo lường khái niệm Các loại biến nghiên cứu  Độc lập (Independent variable)  Phụ thuộc (Dependent variable)  Điều tiết / Trung hòa (Moderating variable)  Ngoại lai (Extraneous variable)  Kiểm soát (Control variable)  Can thiệp (Intervening variable) ... issue issue Tổng quan lý thuyết  Nền tảng cho nghiên cứu, thể liên kết nghiên cứu truớc với nghiên cứu ⇒ lý phù hợp nghiên cứu  Thể lực kiến thức nhà nghiên cứu  Chú ý trình bày cách tổng hợp,... - bảo đảm tất nghiên cứu quan trọng tham khảo Những câu hỏi… Phần tổng quan lý thuyết phân tích tổng hợp cách đầy đủ, chặt chẽ mạch lạc? Những chủ đề khái niệm trình bày rõ ràng? Bạn có cảm nhận... any source or sources “The literature" means the works you consult in order to understand and investigate your research problem Ý nghĩa việc trình bày tổng quan lý thuyết? issue issue method
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÌNH BÀY TỔNG QUAN LÝ THUYẾT LITERATURE, TRÌNH BÀY TỔNG QUAN LÝ THUYẾT LITERATURE

Từ khóa liên quan