Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay

12 179 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:34

    THUYẾT  TRÌNH   Nhóm  3     VẤN  ĐỀ   “Xây  dựng  nền  văn  hoá  tiên  tiến  đậm  đà  bản  sắc  dân  tộc  trong  giai  đoạn  hiện    Vai  trò  và  trách  nhiệm  của  sinh  viên?”       Lời  mở  đầu   Trong  bối  cảnh  tồn  cầu  hố  hiện  nay,  hồ  nhịp  với  sự  biến  đổi  đó,  nước   chúng  ta  đang  đẩy  mạnh  nền  CNH,  HDH  đất  nước  Ngoài  những  mặt  tích  cực   mà     mang   lại     mang   lại       khoa   học,   công   nghệ   tân   tiến,     kinh   nghiệm   làm   việc     đại,     tồn   cầu   hố   đặt     cho   ta   nhiều   thách  thức  Một  trong  những  thách  thức  đó  là  việc  chúng  ta  đang  dần  mất    màu  sắc  nền  văn  hoá  lâu  đời  mà  chúng  ta  có  được     Trong  buổi  thuyết  trình  này  mình  sẽ  mang  đến  cho  các  bạn  những  nội  dung    công  cuộc  xây  dựng  nền  văn  hoá  tiên  tiến,  đậm  đà  bản  sắc  dân  tộc  của   nước   ta       Cũng       thách   thức,     hội   mà   ta     có   để   từ    có  thể  giúp  sinh  viên  chúng  ta,  xác  định  được  những  nhiệm  vụ  gì?  Chúng   ta  có  thể  hành  động  được  để  giữ  vững  nền  văn  hoá  nước  nhà     Mục  lục  các  nội  dung     Giải  thích  văn  hố  là  gì?  Văn  hố  việt  nam  được  thể  hiện  những   mặt  nào?   Văn  hoá  là  một  hệ  thống  những  giá  trị  do  con  người  sáng  tạo  ra,  nhằm  phục   vụ  cho  đời  sống  con  người  (Giá  trị  vật  chất,  giá  trị  tinh  thần)     Slide  chiếu  ảnh  về  giá  trị  văn  hoá  vật  chất,  giá  trị  văn  hoá  tinh   thần     Đối  với  Văn  hố  của  Việt  Nam  thì  những  giá  trị  vật  chất  đó  được  thể     qua   nhiều   cơng   trình   kiến   trúc     Kinh   thành   Huế,   đình   làng,   chùa,  nhà  ở  dân  gian  người  Việt,…,  qua  những  sản  phẩm  gốm  làng  nghề   Bát  Tràng,  là  chiếc  áo  dài  Việt  Nam  với  chiếc  nón  lá,…  và  vô  vàn  những   sản  phẩm,  sản  vật  mang  đậm  dấu  ấn  của  con  người  Việt  Nam       Khơng  chỉ  có  những  giá  trị  vật  chất  thôi,  mà  con  người  Việt  Nam  với    4000  năm  lịch  sử  dựng  nước,  giữ  nước  Tuy  chúng  ta  bị  Trung  Hoa   đô  hộ  hơn  1000  năm,  chúng  đồng  hoá  nhân  dân  ta,  nhưng  con  người   Việt  Nam  với  ý  chí  kiên  cường,  quyết  khơng  khuất  phục  trước  bất  cứ   hoàn  cảnh  nào,  vẫn  giữ  riêng  cho  mình  những  giá  trị  từ  bao  đời  cha  ông   để  lại  Một  trong  những  giá  trị  q  báu  nhất  đó  chính  là  tiếng  nói  của   đồng  bào  Bởi  con  người  Việt  Nam  lam  lũ,  mộc  mạc,  giản  dị  là  nét  sống   tự   bao   đời       người   Việt   Nam,   họ     ngày   ngày   ru        làn  điệu  dân  ca,  ca  dao,  là  những  câu  chuyện  “truyền  miệng”  từ   bao  đời  Không  kiểu  cách,  dân  quê,  cho  nên  sau  ngàn  năm  đấy  họ  vẫn   giữ  riêng  cho  mình  những  phong  tục,  tập  quán  của  người  Việt       Nền  văn  hoá  tiên  tiến,  đậm  đà  bản  sắc  dân  tộc  là  một  nền   văn  hố  tiên  tiến,  và  có  tính  chất  dân  tộc,  tính  con  người   Việt  Nam  trong  đấy   •   Tính  tiên  tiến  là  tính  chất  mang  tính  thời  đại,  được  mọi  người  chấp   nhận,  công  nhận  và  phổ  biến   •   Sống  trong  thời  đại  mới,  nhiều  văn  hố  khơng  phù  hợp  thì  sẽ  được   cải  tiến  hay  thay  thế     •   Nhà  triết  học  Heraclitus  từng  nói  “Ko  ai  tắm  2  lần  trên  1  dòng  sơng”  Thế   giới  ln  vận  động  và  phát  triển,  sẽ  có  những  thứ  không  phù  hợp  với  hiện    nữa  sẽ  được  chúng  ta  cải  tiến  để  phù  hợp  hơn,  đó  là  quy  luật  “phủ  định    phủ  định”   •   Ví  dụ  về  sự  phát  triển  của  áo  dài       Nền  văn  hóa  đậm  đà  bản  sắc  dân  tộc  là  nền  văn  hóa  gìn  giữ  và   phát  huy    những  giá  trị  bền  vững,  tinh  hoa  của  văn  hóa  dân  tộc   Việt  Nam  được  vun  đắp  trong  lịch  sử  hàng  ngàn  năm  đấu  tranh   dựng  nước  và  giữ  nước   •   (Cho  phát  biểu  về  cảm  nghĩ  2  bức  ảnh)   •   Nhà  văn  Nguyễn  Khải  từng  nói  “Để  sống  được  hàng  ngày  tất  nhiên   phải  nhờ  vào  những  “giá  trị  tức  thời”  là  cách  nói  đầy  khẳng  định  của   nhà   văn       linh   hoạt,   “tùy     ứng   biến”       người     muốn   tồn  tại  được  trong  xã  hội   •   “Sống  được  hàng  ngày  ”  đây  là  cuộc  sống  mang  tính  tồn  tại  và  chỉ  đơn   giản  là  người  ta  đang  duy  trì  cuộc  sống  vật  chất  của  mình  mà  thơi,  bởi    người  ta  cần  nhờ  vào  những  “giá  trị  tức  thời”  “Giá  trị  tức  thời”  là    giá  trị  chỉ  tồn  tại  trong  một  khoảng  thời  gian,  một  thời  đại  hay    thời  kì  xã  hội  nhất  định,  con  người  nên  biết  linh  hoạt,  điều  chỉnh   theo  nó  để  phù  hợp  với  xã  hội  mà  mình  đang  sống,  có  như  vậy  mới   hòa  nhập  được  với  cộng  đồng  mà  tồn  tại   •   “Nhưng  sống  có  phẩm  hạnh,  có  cốt  cách  nhất  định  phải  dựa  vào    “giá  trị  bền  vững”   •   Những  giá  trị  ấy  là  những  mẫu  mực  về  đạo  đức,  những  phẩm  hạnh   tồn  tại  vững  bền  trong  xã  hội  Những  “giá  trị  bền  vững”  đều  tồn  tại    mỗi  chúng  ta  và  nó  khơng  bao  giờ  là  “lỗi  thời”  dù  ở  bất  kì  đâu,   thời  điểm  nào  khác,  đó  là  những  giá  trị  truyền  thống  lâu  bền,  nguyên   tắc  sống  hay  quan  niệm  đạo  đức  của  riêng  mỗi  người   •   Trong     xã   hội     động     nhộn   nhịp     ngày   nay,     người   ta  đang  phải  hối  hả  chạy  theo  những  xu  hướng  chung  của  thời  đại,   mà  đó  chính  là  những  “giá  trị  tức  thời”  chỉ  tồn  tại  để  phù  hợp  với  thời   kì   xã   hội     Đó   có   thể     tác   phong   “công   nghiệp”       vấn   đề,   sống  “nhanh”  theo  nhịp  điệu  cuộc  sống,  ăn  mặc  theo  xu  hướng  thời   trang  hay  đơn  giản  là  bây  giờ  con  người  thường  chạy  đua  theo  phong   trào     Đặt  câu  hỏi  Khi  bạn  mặc  một  bộ  đồ  hợp  với  xu  hướng  thời   trang  của  năm,  bạn  có  bao  giờ  tự  hỏi:  “Nó  có  phù  hợp  với   mình?”   •   Một  bộ  quần  áo  hợp  với  thời  trang  đấy,  đẹp  đấy  nhưng  chưa  chắc  nó     đẹp     hợp   với     người   bạn   Tôi   cho   rằng,   cách   sống       vậy,  không  chỉ  là  chạy  theo  xu  thế  “tức  thời”  mà  chúng  ta  còn  cần  giữ     lại  cho  mình  những  nguyên  tắc  sống,  những  quan  niệm  đạo  đức  và   quan  trọng  là  giữ  được  bản  sắc  riêng   •   Giá  trị  bền  vững  ở  người  Việt  Nam  ta  đó  là  Những  bữa  cơm  gia  đình   sum  họp,  là  sự  hiếu  thảo  của  con  cái  với  cha  mẹ,  là  tình  thầy  trò,     lòng   yêu   nước,   tự   hào   dân   tộc       tổ   quốc   đứng   trước   nguy  cơ  xâm  lăng,  là  mỗi  lần  ta  hát  quốc  ca     Những  giá  trị  văn  hố  của  ta  được  thế  giới  cơng  nhận     Ảnh     Ảnh     Ảnh     Cơng  cuộc  xây  dựng  nền  văn  hố  tiên  tiến,  đậm  đà  bản  sắc  dân   tộc  hiện  nay     Những  khó  khăn  thách  thức   •   Phải   khẳng   định     việc   tiếp   thu     giao   lưu   văn   hóa     điều   khơng  thể  khác,  là  cần  thiết  để  phát  triển  Không  văn  hóa  nào  có   thể  tồn  tại  nếu  nó  tìm  cách  trở  nên  độc  tơn   •   Mahatma  Gandhi  -­‐‑   vĩ  nhân  của  dân  tộc  Ấn  Độ:  “Tôi  khơng  muốn   ngơi   nhà       bị   vây   kín         tường       khung   cửa   sổ       bịt   chặt,   tơi   muốn   văn   hóa       miền   đất  tự  do  thổi  vào  ngơi  nhà  đó  Nhưng  tơi  sẽ  khơng  bị  cuốn  đi  bởi   bất  cứ  ngọn  gió  nào”   •   Nếu  khơng  có  bản  lĩnh  chúng  ta  sẽ  khó  có  thể    giữ  được  nét  riêng    mình  ,  tránh  sự  “xâm  lấn”  của  những  nền  văn  hóa  khác  chứ   chưa   nói   đến   mang     giá   trị       để   phổ   biến     giới   thiệu  ra  với  bên  ngoài  Để  có  thể  đạt  được  điều  đó  việc  trước  hết   cần  làm  là  hiểu  cho  đúng  về  bản  sắc,  giữ  cho  được  cái  hồn  cốt  dân   tộc   Nói   cách   khác     phải   có     sức   đề   kháng,   khả     miễn   dịch   •   Thực  tế  cho  thấy  chúng  ta  đang  khiến  cho  những  giá  trị  văn   hóa  của  mình  ngày  một  mờ  nhạt  Những  hình  ảnh  thuần  Việt    ngày  một  mất  đi  mà  lắm  khi  còn  khó  xác  định  thế  nào  là    Việt  Sự  thay  hình  đổi  dạng  đó  có  nhiều  tác  nhân,  chủ   yếu  là  do  tác  động  từ  hai  phía:  bên  trong  và  bên  ngoài       Bên  trong   •   Seach  google  từ  hố  lễ  hội  ở  việt  nam  trả  về  1.090.000  kết     •   Đi  sâu  vào  mỗi  năm  ta  có  7966  lễ  hội   •   Chia  ra  trung  bình  mỗi  ngày  ta  có  20  lễ  hội   •   Bên   cạnh   việc   gây   lãng   phí   lớn,   việc   có     nhiều   lễ   hội       điều  kiện  cho  những  việc  làm  biến  tướng,  những  hành  động  rất   phi   văn   hóa   nảy   sinh   Du   khách   chen   chúc   nhau,     chí   giẫm   đạp,  hàng  quán  thì  nhếch  nhác,  người  bán  chèo  kéo  người  mua…   Tất  cả  tạo  nên  một  bầu  khơng  khí  hỗn  độn,  mất  trật  tự  thay  cho    linh  thiêng  và  yên  bình  của  những  lễ  hội  đầu  xuân  Đó  là  bức   tranh  hiện  thực  nhất  về  tình  hình  lễ  hội  nước  ta     Bên  ngồi   •   Việc  văn  hóa  Hàn  Quốc  thơng  qua  phim  ảnh,  ca  nhạc  ăn  sâu  vào  một    phận  giới  trẻ  hiện  nay,  hội  chứng  fan  cuồng  thần  tượng  trở  thành   điều  đáng  lo  ngại,  nhất  là  ở  độ  tuổi  học  sinh  THCS,  THPT   •   Nói  về  phim  Tuổi  thanh  xuân     Hiện  tượng  cuồng  văn  hố  nước  ngồi  (Ảnh  về  fan  cuồng  bị  co   giật,  giành  khăn  thấm  của  sao  hàn,  hò  hét,  khóc  lóc  khi  t-­‐‑ara  đên)     Ảnh  (đặt  câu  hỏi)  nước  ngoài     Ảnh  (đặt  câu  hỏi)  ns  TCS  trong  nước     Ảnh  (đặt  câu  hỏi)  ns  TL  –Bí  mật  vườn  lệ  chi  –  Ông  kẹ  và  các  bà   mẹ     Chúng  ta  dần  quên  đi  vẻ  đẹp  truyền  thống  Việt  Nam   •   Ảnh   •   Teen  code,  áo  dài,  bữa  cơm  chiều  30,  nấu  bánh  chưng     Kiến  trúc     •   Những  cơng  trình  kiến  trúc  ngày  càng  hiện  đại,  nhưng    cơng  trình  có  tính  dân  tộc  thì  hiếm,  người  Pháp  qua   họ  nghiên  cứu  văn  hoá  bản  địa  rồi  mới  xây  được  những    biệt  thự,  khu  hành  chính  mang  chính  màu  sắc  của  cư   dân  bản  địa  Nhưng  chúng  ta  mấy  ai  đã  tìm  hiểu  kĩ  văn  hoá   Việt  Nam  để  áp  dụng,  xây  dựng  được  cơng  trình  đúng  nghĩa    của  Việt  Nam?   •   Nói  về  nhà  sàn,  (về  hai  hàng  cầu  thang  lên  nhà,  ghế  ko  pan)       Ảnh   •   Bạn  nghĩ  j  về  bức  ảnh  này?  (Văn  hố  trò  chuyện)     Ảnh  về  ăn  mặc     Ảnh  về  lối  sống  coi  trọng  giá  trị  vật  chất     Ảnh  bạo  lực  học  đường  ở  Trà  Vinh     Đánh  giá  (Ảnh  bé  Bích  học)   •   Những  thực  trạng  trên  đang  dần  làm  mờ  đi  nền  văn  hoá  lâu  đời  của    nước  được  coi  là  cái  nôi  của  nền  văn  minh  lúa  nước  Có  lẽ  chúng   ta  đang  dần  bị  hoà  tan  vào  trong  cái  thế  giới  này,  đánh  mất  đi  những   tài  sản  quý  báu  của  tổ  tiên  bao  đời  truyền  lại   •   Tất  cả  những  thách  thức  ấy  đều  xuất  phát  từ  chính  ý  thức  của  chúng   ta  Phải  khơi  dậy  lòng  tự  tơn,  tự  hào  dân  tộc,  ngay  từ  lớp  trẻ  bây  giờ,   để  cứu  lấy  nền  văn  hố  dân  tộc  đang  dần  bị  chính  chúng  ta  quên  lãng     Ảnh  bác  hồ   •   Hồ  nhập  nhưng  khơng  hồ  tan,  chúng  ta  ngày  nay  phải  mở  rộng   giao  lưu  với  các  nước  xung  quanh,  k  thể  cứng  nhắc  bảo  thủ,  nhưng   chúng  ta  hoà  nhập  với  thế  giới  xung  quanh  nhưng  khơng  thể  để  hồ   tan  được  Phải  giữ  lấy  những  cái  cốt  lõi  của  giá  trị  văn  hoá  dân   tộc  Biến  tấu  những  cái  mới  sao  cho  nó  phù  hợp  với,  luân  lý  đạo   thường  của  người  Việt  Nam     Bài  toán  bảo  tồn   •   Dưới  áp  lực  của  cuộc  sống  (cha  mẹ  bận  rộn  đi  kiếm  tiền,  đi  công   tác ),  giới  trẻ  sẽ  thiếu  vắng  sự  chăm  sóc,  quản  lý  của  các  bậc   phụ  huynh,  nhu  cầu  của  con  cái  ít  được  qua  tâm  Điều  này  đã  ảnh   hưởng  khơng  nhỏ  đến  việc  hình  thành  nhân  cách  cũng  như  lối  sống   văn  hoá  cho  thanh  niên   •   Ảnh  brack  obama     Ảnh  Bác  Hồ   •   "Ĩc  của  người    tuổi  trẻ  trong  sạch  như  một  tấm  lụa  trắng   Nhuộm  xanh  thì  nó  sẽ  xanh  Nhuộm  đỏ  thì  nó  sẽ  đỏ’’     •   Vì  sự  nghiệp  trăm  năm  trồng  cây,  vì  sự  nghiệp  trăm  năm  trồng   người       Những  thuận  lợi  và  thành  tựu  ta  có  được     Những  thuận  lợi   •   Ảnh  bộ  tem  54  dân  tộc  anh  em   •   90  triệu  dân(ngày  11/01/2013  ta  đón  cơng  dân  thứ  90  triệu)  70%    độ  tuổi  vàng,  năng  động,  có  tay  nghề   •   Vẻ  đẹp  về  lòng  nhân  ái,  khoan  dung,  u  chuộng  hòa  bình;  cách   ứng  xử  lịch  thiệp,  trọng  tình;  vẻ  đẹp  nhã  nhặn,  xinh  xắn,  duyên  dáng    những  cô  gái  Việt  với  những  tà  áo  dài  thướt  tha;  sự  đồng  lòng,   chung  tay  giúp  đỡ  các  quốc  gia  khi  gặp  hoạn  nạn,  khó  khăn  là  những    mạnh  chinh  phục  được  tình  cảm  và  sự  giúp  đỡ,  quý  mến  của  các   nước  anh  em     Ảnh   •   Đất  nước  ta  được  thiên  nhiên  ưu  đãi,  Việt  Nam  có  nhiều  phong   cảnh  và  địa  danh  công  nhận  là  di  sản  thiên  nhiên  hàng  đầu  của   nhân  loại  như  vịnh  Hạ  Long,  động  Phong  Nha  -­‐‑  Kẻ  Bàng,  bãi  đá  cổ   Sapa;  nhiều  bãi  biển  đẹp  (như  Ngũ  Hành  Sơn,  Nha  Trang),  có  du  lịch   sinh  thái  sông  rạch,  miệt  vườn  Nam  Bộ  độc  đáo   •   Chúng  ta  còn  được  thừa  hưởng  của  cha  ơng  một  nền  văn  hóa  đa  dân   tộc,  phong  phú  về  thể  loại  (cả  dân  gian  lẫn  bác  học,  cả  văn  chương,   hội  họa,  kiến  trúc,  lẫn  ca  múa  nhạc)  như  kiến  trúc  cố  đô  Huế,  Tháp   Chàm,  di  tích  thánh  địa  Mỹ  Sơn,  Nhã  nhạc,  Cồng  chiêng,  Rối  nước,   Quan  họ,…)  Những  di  sản  văn  hóa  vơ  giá  ấy  cần  tiếp  tục  được  nâng   cao,  phát  triển,  giới  thiệu,  quảng  bá  với  thế  giới     •   Đây  là  những  điều  kiện  thuận  lợi  để  chúng  ta  phát  triển  du  lịch,  dịch   vụ  Việc  phát  huy  tốt  giá  trị  các  di  sản  văn  hóa  vật  thể  và  phi  vật  thể   không  chỉ  khơi  dậy  truyền  thống  lịch  sử,  văn  hóa  mà  còn  giúp   cho  bạn  bè  thế  giới  hiểu  sâu  về  văn  hóa,  đất  nước  Việt  Nam     Ảnh   •   Đảng  và  Nhà  nước  ta  trong  nhiều  năm  qua  đã  có  nhiều  chính  sách   đầu  tư,  phát  triển  cho  văn  hóa   •   (Nói  sơ)  Các  ngành  thơng  tin  truyền  thơng,  báo  chí  xuất  bản  khơng   ngừng  phát  triển;  hoạt  động  sáng  tác  văn  học,  nghệ  thuật  được  quan   tâm,  chú  trọng;  ngành  điện  ảnh,  truyền  hình  không  ngừng  được  đầu   tư;  đội  ngũ  những  người  làm  công  tác  văn  học  được  quan  tâm,  đào     tạo,  bồi  dưỡng  Cùng  với  đó  là  những  đổi  mới  trong  cơ  chế  quản  lý,   hình  thành  các  thiết  chế  văn  hóa  nhằm  tạo  những  điều  kiện  thuận   lợi  nhất  để  văn  hóa  phát  triển  bền  vững  trong  sự  gắn  kết  hài  hòa  với   phát  triển  kinh  tế  -­‐‑  xã  hội     Những  thành  tựu  ta  đạt  được   •   Nhiều  tác  phầm  văn  học  nghệ  thuật  phản  ánh  hiện  thực,     •   Hồn  trường  ba,  da  hàng  thịt,   •   Táo  quân   •   Dạ  cổ  hồi  lang   •   Nhiếp  ảnh,   •   Báo  chí   •   Sắp  tới  Nhà  hát  Kịch  Việt  Nam  sẽ  công  diên  vở  kịch  'Hamlet' (màu sắc Việt Nam đó)     Ảnh  (Thành  L)   •   Một  diễn  viên  hài  -­‐‑  kịch  nổi  tiếng  của  Việt  Nam     Ảnh     •   Ca  sĩ  Đông  Nhi  và  Mỹ  Tâm  được  đề  cử  trong  giải  Big  Apple  Music   Awards   •   Nền  âm  nhạc  ta  đưa  lên  tầm  thế  giới     Ảnh  (bài  trừ  hủ  tục)   •   Đám  tang  dài  ngày   •   Tục  cướp  vợ,  tảo  hơn,  cận  huyết   •   Mời  thầy  mo  khi  có  bệnh  tật   •   Hủ  tục  nặng  nề,  phân  xử  đúng  sai  bằng  cách  thi  "lặn  nước",  "đổ  chì”     Ảnh  (60+)   •   Du  nhập  và  cải  tiến  một  số  văn  hoá  trên  thế  giới   •   Giờ  trái  đất,  lễ  tình  nhân,  ngày  của  mẹ,  ngày  của  cha,…     Đường  lối  của  Đảng  trong  xây  dựng  nền  văn  hoá  tiên  tiến,  đậm   đà  bản  sắc  dân  tộc   •   Hội  nghị  TW  5  (khóa  VIII)  đã  xác  định  10  nhiệm  vụ  cụ  thể  như  sau:     Xây  dựng  hệ  tư  tưởng  của  giai  cấp  công  nhân  trên  nền  tảng  chủ  nghĩa   Mác  Lênin    và  tư  tưởng  HCM,  làm  cho  chủ  nghĩa  Mác-­‐‑Lênin,  tư  tưởng     Hồ  Chí  Minh  trở  thành  hệ  tư  tưởng  chỉ  đạo  trong  đời  sống  tinh  thần  của   xã  hội  ta     Xây  dựng  con  người  mới  -­‐‑  con  người  xã  hội  chủ  nghĩa  với  các  tiêu  chí   phát  triển  về  trí  tuệ,  cường  tráng  về  thể  chất,  phong  phú  về  tinh   thần  và  trong  sáng  về  đạo  đức     “Có  tài  mà  khơng  có  đức  là  người  vơ  dụng   Có  đức  mà  khơng  có  tài  thì  làm  việc  gì  cũng  khó”   Chỉ  với  những  đức  tính  trên,  con  người  Việt  Nam  mới  thật  sự  là  chủ  thể    văn  hóa,  giàu  tiềm  năng  sáng  tạo  và  là  nguồn  nội  lực  quan  trọng  của   đất  nước,  đáp  ứng  được  sự  nghiệp  CNH-­‐‑HĐH    đất  nước     Xây  dựng  lối  sống  mới  -­‐‑  lối  sống  có  văn  hóa  :  lối  sống  tốt  đẹp,  tiến  bộ  và   đậm  đà  bản  sắc  dân  tộc,  dựa  trên  các  điều  kiện  về  mức  sống  và  chất   lượng  sống  ngày  càng  được  nâng  cao       Xây  dựng  gia  đình  văn  hóa,  hướng  vào  các  tiêu  chí  gia  đình  no  ấm,   thuận  hòa,  dân  chủ,  bình  đẳng,  tiến  bộ  và  hạnh  phúc  và  dựa  trên  2   quan  hệ  cơ  bản  của  hôn  nhân  và  huyết  thống         Trang  mới     Xây  dựng  mơi  trường  văn  hóa  trong  lành  bao  gồm  cả  sinh  thái  tự   nhiên  và  sinh  thái  xã  hội  Bảo  đảm  đời  sống  văn  hóa  được  duy  trì,   phát  triển  liên  tục  và  khơng  ngừng  gắn  kết  nhân  tố  con  người  văn  hóa,   hoạt  động  văn  hóa  và  sản  phẩm  văn  hóa     Xây  dựng  đời  sống  văn  hóa  ở  cơ  sở  nhằm  thỏa  mãn  nhu  cầu  hoạt  động   sáng  tạo  cũng  như  hưởng  thụ  các  giá  trị,  các  sản  phẩm  văn  hóa  cho   quần  chúng  nhân  dân  ở  cơ  sở     Giữ  gìn  và  phát  huy  các  giá  trị,  các  di  sản  văn  hóa  của  các  dân  tộc  ít   người  trong  cộng  đồng  dân  tộc  Việt  Nam       Xây  dựng  các  thiết  chế  văn  hóa  đủ  mạnh  để  tổ  chức  các  hoạt  động  văn   hóa,  xây  dựng  nền  văn  hóa  dân  tộc     Tăng  cường  mở  rộng  giao  lưu  hợp  tác  quốc  tế  về  văn  hóa  trên  cơ  sở  để   phát  triển  nền  văn  hóa  dân  tộc,  giữ  gìn  độc  lập  tự  chủ  với  phương  châm   mở  cửa  phải  có  điều  kiện,  giao  lưu  phải  giữ  vững  nguyên  tắc  phát  triển     văn  hóa  khoa  học,  văn  hóa  giáo  dục  và  văn  hóa  nghệ  thuật  đáp  ứng  yêu   cầu  của  công  cuộc  đổi  mới  của  đất  nước       10  Tăng  cường  sự  lãnh  đạo  của  Đảng,  sự  quản  lý  của  nhà  nước  trên  lĩnh   vực  văn  hóa  và  văn  nghệ,  phát  huy  quyền  làm  chủ  của  nhân  dân  trên   lĩnh  vực  xã  hội       Trang  mới   Tiếp  tục  thực  hiện  đòi  hỏi  phải  nghiêm  túc  thực  hiện  10  nhiệm  vụ  cụ  thể    Nghị  quyết  Trung  ương  5  đề  ra,  Nghị  quyết  Hội  nghị    Ban  Chấp  hành   Trung  ương  10  (khóa  IX)  đã  nhấn  mạnh  ba  nhiệm  vụ  trọng  tâm,  coi  đó  là   khâu  đột  phá  để  tiến  lên  làm  tốt  các  nhiệm  vụ  khác  Ðó  là:       Nhiệm  vụ  hàng  đầu  vẫn  là  xây  dựng  tư  tưởng,  đạo  đức,  lối  sống    đời  sống  văn  hóa  lành  mạnh  Ðây  là  nhiệm  vụ  hết  sức  quan   trọng,  vừa  cấp  bách,  vừa  cơ  bản,  lâu  dài  Ðể  làm  tốt  nhiệm  vụ  này   đòi  hỏi  mỗi  cán  bộ,  đảng  viên,  nhất  là  cán  bộ  chủ  chốt,  phải   nghiêm  chỉnh  thực  hiện  cuộc  vận  động  lớn  về  xây  dựng  đạo   đức,  lối  sống  theo  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh,  nâng  cao  chất  lượng   công  tác  xây  dựng,  chỉnh  đốn  Ðảng  và  cải  cách  hành  chính,  phát   triển  văn  hóa  trong  Ðảng,  trong  Ðồn  Thanh  niên  Cộng  sản  Hồ  Chí   Minh  Kiên  quyết  đưa  những  phần  tử  thối  hóa,  biến  chất  ra  khỏi  tổ   chức  đảng  và  cơ  quan  Nhà  nước       Chăm  lo  xây  dựng  con  người  Việt  Nam  theo  năm  đức  tính  đã  được   Nghị  quyết  Trung  ương  5  xác  định;  hình  thành  những  chuẩn  mực,    tiêu  chí  cụ  thể  phù  hợp  với  từng  ngành,  giới;  khơng  ngừng   nâng  cao  phẩm  chất  chính  trị,  trình  độ  nghiệp  vụ  và  đạo  đức,  lối   sống  cho  mỗi  công  dân;  coi  trọng  bồi  dưỡng  trong  thanh  thiếu  niên   lòng  yêu  nước,  ý  thức  sáng  tạo,  tinh  thần  dân  chủ,  biết  sống  và  làm   việc  với  mọi  người  và  thế  giới  hiện  đại       Chú  trọng  xây  dựng  đời  sống  văn  hóa  cơ  sở,  phát  triển  mơi  trường   văn  hóa  cộng  đồng  lành  mạnh,  phong  phú  đi  đơi  chăm  sóc,  phát  huy    tài  năng  văn  hóa,  nghệ  thuật,  tạo  được  nhiều  cơng  trình  có  giá   trị     10     Sinh  viên  trong  công  cuộc  tham  gia  xây  dựng,  bảo  vệ  nền  văn   hoá  nước  nhà     Trách  nhiệm,  nhiệm  vụ  của  sinh  viên  trong  vấn  đề  cơng  cuộc  xây   dựng  văn  hố  mang  bản  sắc  dân  tộc  Việt  Nam?     •   Trước  những  thách  thức  và  khó  khăn  mà  đất  nước  đang  phải  đối   mặt,  sinh  viên  phải  tự  đặt  ra  cho  bản  thân  mình  câu  hỏi:  Là  những   trí  thức  tương  lai  của  đất  nước,  mình  đã,  đang  và  sẽ  làm  gì  để  góp   phần  đưa  đất  nước  phát  triển,  giữ  gìn  và  phát  huy  bản  sắc  văn  hóa   dân  tộc?   •   Phải  tự  đặt  câu  hỏi  những  gì  ta  đã  làm  được  để  giúp  đất  nước?   •   Bạn  có  u  nước  khơng?   •   Ta  phải  thực  hiên  2  q  trình  song  song  (Xây  dựng  và  giữ  văn  hố)-­‐‑ Xây  dựng  là  cải  tiến,  du  nhập  những  văn  hoá  mới  nhưng  vẫn  phù   hợp  vs  chúng  ta  Giữ  ở  đây  k  phải  là  bảo  thủ  giữ  hết  những  giá  trị   đó,  có  cái  cần  thay  đổi,  có  cái  cần  giữ  lại,  ta  cần  giữ  là  giữ  cái  cốt  lõi   •   Về  nhà  rơng  xây  bằng  bê  tông  đúng  –  Đặt  2  con  sư  tử  đá  sai  –  Thị  uy   quyền  lực  là  của  Trung  Quốc  Người  dân  tộc  k  có  sư  tử  đá,     Ảnh  về  lòng  yêu  nước  (giữ  nền  văn  hoá  nước  nhà)     Ảnh  (Tuấn  anh)  -­‐‑-­‐‑-­‐‑-­‐‑     •   Rèn  luyện  học  tập,  chớp  lấy  tri  thức  khoa  học   •   Có  tri  thức  mới  nhận  định,  và  làm  tốt  được  về  đánh  giá,  xây  dựng,   phát  huy  nền  văn  hoá  dân  tộc     Rèn  luyện,  tìm  hiểu  những  giá  trị  truyền  thống   •   Thực  trạng  lịch  sử  nhiều  điểm  0     Thành  lập  hội  Sinh  viên     Ảnh  về  phong  cách  ăn  mặc  (xây  dựng)   •   (chứng  minh  cho  sự  cải  tiến  văn  hoá,  tiếp  thu  văn  hoá  thế   giới,  năng  động,  nhưng  vẫn  phù  hợp  với  bản  tính  con  người   việt  nam,  hiền  dịu,  giản  dị)     Ảnh  về  nhóm  4  chị  em   •   Ta  có  thể  sử  dụng  nhạc  cụ  dân  tộc,  nhưng  với  biến  tấu,  với  phong   cách  trình  diễn  hiện  đại,  năng  động   11     Clip     MTP-­‐‑Sơn  tùng   •   ???  đánh  giá  (hay  dở  chưa  bàn  tới)   •   Ít  ra  thì  những  bài  hát  của  anh  ấy  sử  dụng  là  tiếng  việt  hoàn   toàn,  ???     Kiến  trúc     Kết  thúc  buổi  thuyết  trình                         12   ...     Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc  là  một nền   văn  hố tiên tiến,  và  có  tính  chất dân tộc,  tính  con  người   Việt  Nam trong  đấy   •   Tính tiên tiến. ..  cuộc xây dựng nền văn  hố tiên tiến, đậm đà bản sắc dân   tộc hiện nay     Những  khó  khăn  thách  thức   •   Phải   khẳng   định     việc   tiếp   thu     giao   lưu   văn   hóa... trong  công  cuộc  tham  gia xây dựng,  bảo  vệ nền văn   hoá  nước  nhà     Trách  nhiệm,  nhiệm  vụ  của  sinh  viên trong  vấn  đề  cơng  cuộc xây   dựng văn  hố  mang bản sắc  dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay, Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan