THUYẾT TRINH SLIDE báo cáo kiểm toán

17 197 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:34

LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THẢO LUẬN NHĨM BÁO CÁO KIỂM TỐN Nhóm SV Thực Hiện: Phạm Văn Tuân Hoàng Thị Vân Vũ Hồng Quân Lê Thị Hiền Đào Thị Oanh Mai Thị Kim Hoàng Hoàng Thị Thanh Hoa BÁO CÁO KIỂM TỐN Kh¸i niƯm BCKT: B¸o c¸o kiĨm toán văn KTV lập công bố để ara ý kiến thông tin kiĨm to¸n Hay nãi c¸ch kh¸c, b¸o c¸o kiĨm toán báo cáo kết kiểm toán Các loại BCKT: Báo cáo kiểm toán cã thĨ biĨu hiƯn kh¸c t theo mơc đích, yêu cầu chủ thể kiểm toán BÁO CÁO KIỂM TỐN  VÍ DỤ: Theo VSA số 700, quy định: Căn kết kiểm toán, kiểm toán viên đưa loại ý kiến báo cáo tài chính, sau: -Ý kiến chấp nhận toàn phần; -Ý kiến chấp nhận phần; -Ý kiến từ chối (hoặc ý kiến đưa ý kiến); -Ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược)  HẠN CHẾ: THEO CÁCH PHÂN CHIA NHƯ VẬY DỄ GÂY NÊN SỰ HIỂU NHẦM THÔNG TIN, ẢNH HƯỞNG RẤT NHIỀU ĐẾN TÂM LÝ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ  Còn theo VSA 705, có loại ý kiến kiểm tốn:  Chấp nhận tồn  Khơng Chấp nhận tồn bộ: Từng phần, Bất đồng, Từ chối THEO CÁCH PHÂN CHIA NÀY Ý KIẾN ĐƯA RA RẤT RÕ RÀNG, TRÁNH SỰ HIỂU NHẦM BÁO CÁO KIỂM TỐN   Tr¸ch nhiƯm cđa KTV trình bầy ý kiến BCTC BCKT: Báo cáo kiểm toán thực chất thông báo kết kiểm toán KTV phải chịu trách nhiệm ý kiến nhận xét mà họ ®· đưa b¸o c¸o kiĨm to¸n Ý nghÜa báo cáo kiểm toán kiểm toán đối tng sử dụng thông tin : Bản thân DN, CQQLNN, Bên thứ ba có lợi ích liên quan Bn thân DN: BCKT kiểm tra lại tình hình tài DN, sở nhà quản lý phân tích đánh giá đề giải pháp, định quản lý kịp thời, phù hợp cho phát triển doanh nghiệp tương lai Cơ quan liên quan nhà nước: BCKT tài liệu quan trọng việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực sách, chế độ kinh tế tài doanh nghiệp BÁO CÁO KIỂM TỐN  Bên thứ ba có lợi ích liên quan: - Với nhà đầu tư, nhà cho vay báo cáo kiểm toán giúp họ nhận biết khả tài chính, tình hình sử dụng loại tài sản, nguồn vốn, khả sinh lời, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro để họ cân nhắc, lựa chọn đưa định phù hợp - Với nhà cung cấp, báo cáo kiểm toán giúp họ nhận biết khả tốn, phương thức tốn, để từ họ định bán hàng cho doanh nghiệp hay thôi, cần áp dụng phương thức toán cho hợp lý - Với khách hàng, báo cáo kiểm tốn giúp cho họ có thơng tin khả năng, lực sản xuất tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín doanh nghiệp, sách đãi ngộ khách hàng để họ có định đắn việc mua hàng doanh nghiệp - Với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thơng tin khả sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, vấn đề khác liên quan đến lợi ích họ BÁO CÁO KIỂM TOÁN Nội dung thực kiểm tốn  Cơng việc kiểm tốn Báo cáo tài năm kết thúc kỳ/năm Quý đơn vị tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam, chuẩn mực Quốc tế thừa nhận Việt Nam Cuộc kiểm toán phải thực nội dung sau: -     Việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn đơn vị -     Việc chấp hành chế độ quản lý kinh tế tài - kế tốn thống kê Nhà nước Cuộc kiểm toán phải làm rõ vấn đề sau: -     Các thơng tin tài có lập sở chế độ tài chính, kế tốn hành Nhà nước Việt Nam hay khơng? Các chế độ có áp dụng cách quán kịp thời không? BÁO CÁO KIỂM TỐN - Các thơng tin Báo cáo tài có phản ánh cách trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài đơn vị  thời điểm kết thúc niên độ kế tốn; tình hình hoạt động đơn vị niên độ kế toán -   Cuộc kiểm toán đòi hỏi phải đưa ý kiến nhận xét hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán đơn vị, bao gồm nhận xét về:  +  Cơng tác ghi chép chứng từ kế tốn, ln chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán công tác quản lý, lưu trữ chứng từ kế tốn +   Phương pháp lập Báo cáo tài Báo cáo quản trị, tài liệu kế tốn có liên quan +   Cơng tác hạch tốn kế tốn hệ thống kiểm sốt nội BÁO CÁO KIỂM TỐN Nội dung trình bày BCKT kiểm tốn viờn: BCKT BCTC KTV độc lập a,Tiêu đề b¸o c¸o kiĨm to¸n b,Ngêi nhËn b¸o c¸o kiĨm to¸n c,Đoạn mở đầu hay đoạn giới thiệu d,Đoạn mô tả chn mùc ¸p dơng e,ý kiÕn cđa KTV vỊ b¸o cáo tài g,Ngày ký báo cáo kiểm toán h,Địa chØ cđa KTV i,Ch÷ ký cđa KTV k,Phơ lơc cđa b¸o c¸o kiĨm to¸n BÁO CÁO KIỂM TỐN  BCKT vỊ BCTC cđa KTV nhà nước: hix hix bố mà biết  BCKT vỊ BCTC cđa KTV néi bé ???? BÁO CÁO KIỂM TỐN C¸c khía cạnh mà KTV cần phải làm rõ ara ý kiÕn nhËn xÐt vỊ BCTC: a- C¸c BCTC lËp có phù hợp với thông lệ, nguyên tắc chuẩn mực kế toán hành c chấp nhận hay không b- Các thông tin tài có phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài mặt trọng yếu hay không c- Các thông tin tài có phù hợp với quy định pháp lý hành không d- Toàn cảnh thông tin tài doanh nghiệp có quán với hiểu biết KTV hoạt động kinh doanh cđa doanh nghiƯp hay kh«ng BÁO CÁO KIỂM TỐN Các loại ý kiến nhận xét BCTC: Tuỳ theo kết kiểm toán BCTC, KTV ara ý kiến thuộc loại ý kiến sau đây: (1)ý kiến chấp nhận toàn phần (2)ý kiến không chấp nhận toàn phần, bao gồm: - ý kiÕn chÊp nhËn tõng phÇn - ý kiÕn tõ chèi (kh«ng thĨ đưara ý kiÕn) - ý kiÕn kh«ng chấp nhận (ý kiến trái ngợc) Tơng ứng với loại ý kiến nhận xét loại báo cáo kiĨm to¸n BÁO CÁO KIỂM TỐN (1) Ý kiÕn chÊp nhận toàn phần: L ý kin m KTV cho BCTC phản ánh trung thực, hợp lý tất khía cạnh trọng yếu tình hình tài đơn vị phù hợp với chuẩn mực kế toán xác định Mọi thay đổi nguyên tắc kế toán ảnh hng chúng c đánh giá c nêu thuyết minh BCTC ( KTV chấp nhận với toàn thông tin ) *Điều kiện lập: - Phạm vi kiểm toán không bị hạn chế ( KTV thu thập đầy đủ chứng thích hợp ) - Toàn BCTC không sai phạm trọng yếu -Trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu (Có thể sai phạm không trọng yếu ) *ảnh hởng đến đơn vị đợc kiểm to¸n : Ý kiến chấp nhận tồn thể tính trung thực thơng tin kiểm tốn đơn vị kiểm tốn Qua đem lại niềm tin cho CQNN, bên thứ ba sử dụng thông tin BÁO CÁO KIỂM TOÁN (2) Ý kiến chấp nhận phần: Là ý kiến mà KTV chÊp nhËn bé phËn lớn thông tin BCTC , phận nhỏ thông tin c nhắc đến không c chấp nhận KTV cho BCTC có yếu tố chưaưxácưnhận c khôngưđồngư ý với đơn vị Những yếu tố quanưtrọng nhng khôngưliênưquanưtớiư mộtưsốưlngưlớn khoản mục thông tin BCTC * Điều kiện lập: +Phạm vi kiểm toán bị hạn chế mức độ nhỏ (ảnh hng ko lan táa) - Phơ thc c¸c sù kiƯn hiƯn - Dạng ngoại trừ - Phụ thuộc kiện tơng lai-Dạng Tùy thuộc + KTV không đồng ý (có bất đồng) với đơn vị mức độ nhỏ (ảnh hng ko lan tỏa) - Dạng ngoại trõ ” * ¶nh hưởng: Ý kiến chấp nhận phần chả biết nhận xét BÁO CÁO KIỂM TOÁN (3) Ý kiến nhận xét báo cáo dạng “từ chối”: Là ý kiến mà KTV kh«ng đưa ý kiến nhận xét BCTC c kiểm toán hậu việc giới hạn phạm vi kiểm toán quan trọng liên quan đến số lng lớn khoản mục tới mức mà KTV thu thập đầy đủ thích hợp chứng kiểm toán ý kiến BCTC Điều kiện lập :phạm vi kiểm toán bị giới hạn mức độ lớn (ảnh hng lan tỏa) mà KTV kh«ng thĨ vượt qua Ý kiến nhận xét báo cáo dạng “từ chối: Thể tình hình tài hoạt động doanh nghiệp có vấn đề Điều tạo tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư, tạo nghi ngờ cho quan nhà nước…  (4) Ý kiến nhận xét báo cáo kiểm toán dạng “trái ngược”: Là ý kiến m KTV không chấp nhận BCTC đơn vị KTV cho điểm không đồng ý với đơn vị quan trọng liên quan đến số lng lớn khoản mục BCTC Điều kiện lập: KTV có bất đồng với đơn vị mức ®é lín (¶nh hëng lan táa)  Ý kiến nhận xét báo cáo kiểm toán dạng “trái ngược”: thể bất đồng KTV đơn vị kiểm toán, điều tạo tâm lý nghi ngại & ảnh hưởng lớn đến định nhà đầu tư, có quan nhà nước bên thư sử dụng thông tin BÁO CÁO KIỂM TON KTV công ty kiểm toán chịu trách nhiệm độ xác BCTC c kiểm toán a.Đúng b Sai Giải thích? Khi phạm vi kiểm toán bị hạn chế, KTV công ty kiểm toán lập báo cáo kiểm toán dạng BÁO CÁO KIỂM TOÁN  Đáp án: Câu 1: A- sai Câu 2: Khi ph¹m vi kiĨm toán bị hạn chế, KTV công ty kiểm toán lập báo cáo kiểm toán dạng t chi không đủ thông tin để đưa nhận xét ... bầy ý kiến BCTC BCKT: Báo cáo kiểm toán thực chất thông báo kết kiểm toán KTV phải chịu trách nhiệm ý kiến nhận xét mà họ a báo cáo kiểm toán í nghĩa báo cáo kiểm toán kiểm toán đối tng sử dụng... công ty kiểm toán chịu trách nhiệm độ xác BCTC c kiểm toán a.Đúng b Sai Giải thích? Khi phạm vi kiểm toán bị hạn chế, KTV công ty kiểm toán lập báo cáo kiểm toán d¹ng……… BÁO CÁO KIỂM TỐN...BÁO CÁO KIỂM TỐN Kh¸i niƯm BCKT: B¸o c¸o kiểm toán văn KTV lập công bố để ara ý kiến thông tin ®· kiĨm to¸n Hay nãi c¸ch kh¸c, b¸o c¸o kiểm toán báo cáo kết kiểm toán Các loại BCKT: Báo cáo kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRINH SLIDE báo cáo kiểm toán, THUYẾT TRINH SLIDE báo cáo kiểm toán

Từ khóa liên quan