Thuyết trinh SACCAROZO TINH BT va XENLulozo

58 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:34

NHĨM Nguyễn Thị Đức Hải © Trần Lê Quy Nguyễn Thành Danh KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Glucozo không thuộc loại: A.Hợp chất tạp chức B.Cacbohiđrat C.Monosaccarit D.Đisaccarit D Câu 2: Chất không tham gia phản ứng tráng bạc là: A.Axit fomic B.Anđêhit fomic C.Ancol etylic D.Glucozo C Câu 3: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 Xúc tác phản ứng là: A.H2SO4 loãng B.Enzim B C.H2SO4 đặc D.Ni, t0 SACCARZƠ, TINH BỘT GLUCOZƠ I – SACCAROZO (C12H22O11) Là loại đường phổ biến nhất, có nhiều lồi thực vật      Tính chất vật lí: Là chất rắn kết tinh Khơng màu, khơng mùi Có vị Nóng chảy 1850C Tan tốt nước, nước nóng độ tan tốt Cấu tạo phân tử: Saccarozo đisaccarit cấu tạo từ gốc glucozo liên kết với qua ngun tử hiđro Tính chất hố học: a) Phản ứng với Cu(OH)2 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H22O11)2Cu + 2H2O SACCAROZO TINH BỘT XENLULOZO Tính chất - Phản ứng với hóa học Cu(OH)2 - Phản ứng thủy phân - Phản ứng thủy phân + nhờ xúc tác axit + nhờ enzim - Phản ứng màu với dung dịch iot - Phản ứng thủy phân - Phản ứng với axit nitric Ứng dụng - Chất dinh dưỡng người số động vật - Sản xuất bánh kẹo, glucozo, hồ dán - Dùng trực tiếp: gỗ, tre nứa, bơng gòn,bơng vải… - Chế biến giấy - Sản xuất tơ nhân tạo,thuốc súng khơng khói,phim ảnh - Công nghiệp thực phẩm - Công nghiệp dược phẩm - Tráng gương, tráng phích CỦNG CỐ BÀI HỌC Thuộc loại [Ag(NH3)2]OH Cu(OH)2 H2 HNO3/H2SO4 H2O/H+ Glucozo Fructozo Saccaroz o Tinh bột Xenlulozo Mono saccarit Mono saccarit Đisaccarit Poli saccarit Poli saccarit BÀI TẬP Gói Gói Gói END Câu 1: Chọn câu đúng: A Xenlulozơ không tan loại nước B Xenlulozơ tan dung mơi hữu đặc biệt C Xenlulozơ có cam, quýt, mảng cầu, v.v D Xenlulozơ tan nước Svayde D Câu 2: Hòa tan 6,12g hỗn hợp glucozo saccarozo vào nước thu 100ml dd X Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 3,24g Ag Khối lượng saccarozo hỗn hợp ban đầu là: A.2,7g B B 3,42g C 32,4g D 2,16g Câu 3:Thuỷ phân m gam sascarozo môi trường axit( hiệu suất 62,5%) thu hỗn hợp X Kiềm hoá dung dich X NaOH dư thu dung dich Y Dung dịch Y hoà tan vừa hết 12,74 gam Cu(OH)2 nhiệt độ thường Vậy m có giá trị A 54,72 B 34,2 C 64,98 D 44,46 A Câu Chọn câu nói cấu trúc phân tử Xenlulozơ: A nhiều gốc β Glucozơ liên kết với B có cấu tạo mạch khơng phân nhánh, gốc xenlulozơ có chứa nhóm -OH tự C khối lượng lớn nhiều so với tinh bột D D A, B, C Câu 2: Số phát biểu đúng: (1)Hidro hố hồn toàn glucozơ tạo thành axit glutamic (2)Ở đk thường, glucozo saccarozo chất rắn dễ tan nước (3)Xenlulozo trinitrat nguyên liệu để sx tơ nhân tạo chế tạo thuốc súng khơng khói (4) Amilopectin tinh bột có liên kết α - 1,4 glicozit (5) Saccarozo bị hoá đen H2SO4 đặc (6) Trong CN dược phẩm, saccarozo dùng để pha chế thuốc BB A C.2 D.5 Câu 3: Xenlulozo trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh, điều chế từ xenlulozo axit nitric Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (H=90%) thể tích axit nitric 96% (D=1,52g/ml) cần dùng là: A.14,39 lít B.15 lít A C.1,439 lít D.24,39 lít Câu 1: Chọn câu sai nói xenlulozơ: A Xenlulozơ Polisacarit B Xenlulozơ thủy phân tạo thành Glucozơ C Xenlulozơ bị hòa tan nước Svayde D D Xenlulozơ phản ứng với HNO2/H2SO4 đặc tạo este Câu 2: Cho sơ đồ sau : CO2 →Tinh bột →Glucozo → Ancol etylic Tính thể tích khí CO2 sinh kèm theo tạo thành ancol etylic CO2 lúc đầu dùng 1120 lít (đktc) hiệu suất trình 50%; 75%; 80% A.112,0 lít B 373,3 lít A 280,0 lít C D 149,3 lít A ... C.H2SO4 đặc D.Ni, t0 SACCARZƠ, TINH BỘT VÀ GLUCOZƠ I – SACCAROZO (C12H22O11) Là loại đường phổ biến nhất, có nhiều lồi thực vật      Tính chất vật lí: Là chất rắn kết tinh Khơng màu, khơng mùi... đường ( không màu) (5) Cô đặc để kết tinh, lọc Đường Nước rỉ b) Ứng dụng: •Cơng nghiệp thực phẩm • Cơng nghiệp dược phẩm II TINH BỘT Trong loại, gạo chứa nhiều tinh bột Tính chất vật lí  Là chất... Trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi hồ tinh bột 2- Cấu trúc phân tử Công thức phân tử tinh bột (C6H10O5)n (n từ 1000 đến 6000) Cơng thức cấu tạo tinh bột có hai dạng: dạng amilozơ , dạng amilopectin
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trinh SACCAROZO TINH BT va XENLulozo, Thuyết trinh SACCAROZO TINH BT va XENLulozo