BÀI GIẢNG KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

12 117 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:28

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Creator: HungBT1 Kỹ thuyết trình Kỹ thuyết trình gì? Các bước cần thiết cho buổi thuyết trình 2.1 Chuẩn bị trước thuyết trình 2.2 Xây dựng nội dung thuyết trình 2.3 Chuẩn bị cơng cụ hỗ trợ thuyết trình Nghệ thuật thuyết trình 3.1 Kỹ trình bày hiệu 3.2 Nghệ thuật hỏi đáp Hướng dẫn làm slide Kỹ thuyết trình Kỹ thuyết trình thực chất kỹ trình bày, diễn đạt vấn đề, làm cho người khác hiểu nội dung mà muốn diễn đạt.  Các bước cần thiết cho buổi thuyết trình 2.1 Chuẩn bị trước thuyết trình  Xác định đối tượng để trình bày thuyết trình  Địa điểm thuyết trình  Nội dung thuyết trình  Cơng cụ thuyết trình (máy tính, bảng, máy chiếu, bút, giấy,…)  Sức khỏe, trang phục cho buổi thuyết trình 2 Các bước cần thiết cho buổi thuyết trình 2.2 Xây dựng nội dung thuyết trình Nội dung thuyết trình gồm phần   Mở  Thân  Kết luận Mở  Mở đầu thuyết trình cơng thức  Mở đầu thuyết trình thực tế sống  Mở đầu thuyết trình đoạn phim ngắn  Mở đầu thuyết trình câu hỏi mà nhiều người quan tâm 2 Các bước cần thiết cho buổi thuyết trình 2.2 Xây dựng nội dung thuyết trình  Thân  Giới hạn nội dung  Chia thành phần dễ tiếp thu  Có chứa câu chuyển ý  Sắp xếp theo thứ tự logic, dễ hiểu  Phân bổ nội dung kiểm soát thời gian Các bước cần thiết cho buổi thuyết trình 2.2 Xây dựng nội dung thuyết trình  Kết luận  Thơng báo trước kết thúc  Tóm tắt lại điểm trình bày  Thách thức, cam kết kêu gọi Nghệ thuật thuyết trình 3.1 Kỹ trình bày hiệu Chú ý đến tác động thơng điệp  Âm điệu  Lời nói  Ngôn ngữ thể (tay, mắt, mặt, cử chỉ, vị trí đứng, chuyển động người thuyết trình) Trong Âm điệu Ngơn ngữ thể chiếm trọng số quan trọng buổi thuyết trình 3 Nghệ thuật thuyết trình 3.2 Nghệ thuật hỏi đáp   Xử lý câu hỏi  Trước thuyết trình  Đầu buổi thuyết trình  Cách trả lời câu hỏi Xử lý câu trả lời Hướng dẫn làm Slide 4.1 Outline Format  Dùng gạch đầu dòng khơng có trật tự định  Dùng số thứ tự nói đến quy trình, trật tự 4.2 Trình bày Slide  Một slide, chủ đề  Dùng luật 6x6 4.3 Cỡ chữ  Tối thiểu cỡ 28 cho tiêu đề  Cỡ 24 cho nội dung 4.4 Điều chỉnh cỡ chữ  Điều chỉnh để nhấn mạnh, tạo khác biệt  Tạo khác biệt cho phần tiêu đề  Nhấn mạnh điểm quan trọng kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, … 4 Hướng dẫn làm Slide 4.5 Chọn màu  Dùng màu thống  Chữ màu sáng, màu tối  Chữ màu tối, màu sáng 4.6 Chuẩn bị số liệu, biểu đồ, hình ảnh  Với thuyết trình, dùng số liệu thống kê để dẫn dắt giúp thuyết phục người nghe cách dễ dàng  Các biểu đồ, hình ảnh thể trực quan sinh động nội dung muốn truyền đạt THANK YOU .. .Kỹ thuyết trình Kỹ thuyết trình gì? Các bước cần thiết cho buổi thuyết trình 2.1 Chuẩn bị trước thuyết trình 2.2 Xây dựng nội dung thuyết trình 2.3 Chuẩn bị cơng cụ hỗ trợ thuyết trình. .. cần thiết cho buổi thuyết trình 2.1 Chuẩn bị trước thuyết trình  Xác định đối tượng để trình bày thuyết trình  Địa điểm thuyết trình  Nội dung thuyết trình  Cơng cụ thuyết trình (máy tính,... cụ hỗ trợ thuyết trình Nghệ thuật thuyết trình 3.1 Kỹ trình bày hiệu 3.2 Nghệ thuật hỏi đáp Hướng dẫn làm slide Kỹ thuyết trình Kỹ thuyết trình thực chất kỹ trình bày, diễn đạt vấn đề, làm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH, BÀI GIẢNG KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH, Các bước cần thiết cho buổi thuyết trình

Từ khóa liên quan