Bai thuyt trinh nguyên tắc pp phân tích thể tích

16 119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:23

Ể H T H C Í T N Â H P P P C Ắ T N Ê Y U G N TÍCH Là phương pháp xác định hàm lượng chất đựa đo thể tích dd thuốc thử biết nồng độ xác đươc thêm từ buret vào dung dịch chất định phân , vừa tác dụng đủ với tất chất định phân NGUYÊN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP A + B C A B trạng thái dung dịch Dd A có nồng độ Co chưa biết Dd B có nòng độ C biết Dùng dd B để xác định nồng độ dd A : phép chuẩn độ Dd A : dd cần chuẩn độ Dd B : dd chuẩn Dd chuẩn Dd cần chuẩn độ 2.DUNG DỊCH CHUẨN • Dung dịch thuốc thử có nồng xác định biết để dùng để chuẩn độ Dd chuẩn tác dụng với chất định phân ỐNG CHUẨN   “ Ống chuẩn” ống chứa sẵn lượng xác thuốc thử dạng rắn lỏng Khi dùng ống chuẩn để pha chế dung dịch người ta chuyển toàn thuốc thử ống chuẩn vào bình định mức lít thêm nước vạch ta lít dung dịch chuẩn có nồng độ ghi nhãn ống chuẩn Ví dụ: Trên nhãn ống chuẩn ghi HCl 1M, nghĩa chuyển toàn lượng HCl ống chuẩn vào bình định mức lít thêm nước vạch ta lít dung dịch chuẩn HCl 1M 4       DUNG DỊCH CHUẨN GỐC Dung dịch có độ tinh khiết cao , pha chế từ chất chuẩn gốc Chúng phải có độ tinh khiết cao nhất, phải có phương pháp đơn giản, tin cậy để khẳng định độ tinh khiết chúng Phải bền, nghĩa khơng tác dụng với cấu tử khí Không chứa nước hiđrat Không phải chất hút ẩm có xu hướng phong hố khó làm khơ khó cân Phải dễ kiếm Có phân tử gam mol đủ cao Khối lượng chất cần thiết để chuẩn hóa để điều chế dung dịch có nồng độ cho lớn phân tử gam lớn Khi khối lượng tăng sai số phép cân ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ ĐIỂM CUỐI      Điểm tương đương thời điểm thêm lượng thuốc thử vừa đủ tác dụng với chất định phân Điểm cuối thời điểm ta kết thúc chuẩn độ mà chất thị có biến đổi giúp ta kết thúc chuẩn độ Phân biệt điểm tương đương và: điểm cuối Điểm cuối không trùng với điểm tương đương Điểm tương đương khoảng thời gian phản ứng điểm cuối kết thúc phản ứng 7.ĐƯỜNG CONG CHUẨN ĐỘ   Đường biểu diễn biến đổi nồng độ cấu tử dd trình chuẩn độ theo lượng chất chuẩn thêm vào Mục đích : CHẤT CHỈ THỊ  Chất thị chất có khả thay đổi màu sắc hay tạo kết tủa có màu gần điểm tương đương Tên thường dùng Dung môi Màu dạng Màu dạng Khoảng pH đổi axít bazơ màu Metyldacam (Heliantin) Nước Đỏ hồng vàng 3,1 – 4,4 Bromphenol xanh Nước Vàng Nâu tím 3,0 – 4,6 Brom crezol lục Nước Vàng Xanh 3,8 – 5,4 Metyl đỏ Nước Đỏ hồng Vàng 4,4 – 6,2 Brom thymol xanh Nước Vàng Xanh 6,2 – 7,6 Phenol đỏ Nước Vàng Đỏ 6,4 – 8,0 Thymol xanh Nước Vàng Xanh 8,0 – 9,6 Phenolphtalein Rượu 70% Không màu Đỏ 8,0 – 9,8 Thymolphtalein Rượu 90% Không màu Xanh 9,4 – 10,6 YÊU CẦU CỦA PHẢN ỨNG DÙNG TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH     Chất cần chuẩn độ phải phản ứng với thuốc thử theo phương trình phản ứng xác định Phản ứng phải xảy nhanh , hoàn toàn Thuốc thử phản ứng với chất cần chuẩn độ Phải có chất thị phải xác định điểm tương đương 10.PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ VÀ KĨ THUẬT CHUẨN ĐỘ  Phân loại theo chất a) bazơ và muối.-Phương pháp trung hoà: dựa vào phản ứng axit – bazơ để định lượng trực tiếp hay gián tiếp axit b) Phương pháp oxi hoá khử: dựa vào phản ứng oxi hoákhử để định lượng trực tiếp nguyên tốchuyển tiếp số chất hữu cơ, ngồi ra có thể định lượng gián tiếp số anion vô c) Phương pháp kết tủa: dựa vào phản ứng tạo thành kết tủa (hay hợp chất tan) d) Phương pháp tạo phức: dựa vào phản ứng tạo phức chất cần phân tích thuốc thử Nó dùng để định lượng trực tiếp đa số các cation kim loại định lượng gián tiếp số anion Thuốc thửđược dùng nhiều complexon Theo pp xác định điểm đầu điểm cuối A Pp hóa học :dựa biến đổi màu chất thị điểm cuối B Pp hóa lí : dựa theo biến đổi đột ngột tính chất vật lý cuối cường độ màu , điện , độ dẫn điện…  11.CÁC KĨ THUẬT CHUẨN ĐỘ Tùy theo trình tự tiến hành chuẩn độ, người ta chia thành cách chuẩn độ sau: a) Cách chuẩn độ trực tiếp: Thêm từ từ dung dịch chuẩn vào dung dịch chất đinh phân, thuốc thử sẽ tác dụng trực tiếp với chất định phân Dựa vào thể tích nồng độ dung dịch chuẩn tính lượng chất định phân b) Cách chuẩn độ ngược: Thêm thể tích xác dư dung dịch chuẩn vào dung dịch chất định phân Sau chuẩn độ lượng dư thuốc thử bằng dung dịch thuốc thử khác thích hợp Dựa vào thểtích nồng độ của dung dịch thuốc thử tính lượng chất định phân c) Cách chuẩn độ thay thế: Cho chất định phân X tác dụng với chất khác MY để tạo thành hợp chất MX giải phóng Y Sau chuẩn độ Y dung dịch thuốc thử thích hợp dựa vào thể tích, nồng độ thuốc thử tính lượng chất X d) Cách chuẩn độ gián tiếp: Cách chuẩn độ này dùng để định lượng chất X không thể chuẩn độ trực tiếp thuốc thử nào Chuyển X vào hợp chất chứa nguyên tố có thể xác định trực tiếp loại thuốc thử và chất chỉ thị thích hợp e) Cách chuẩn độ phân đoạn: Trong số trường hợp có thể chuẩn độ lần lượt chất định phân dung dịch hai dung dịch chuẩn.  14.ĐỊNH NGHĨA VÀ BIỂU THỨC TÍNH ĐỘ CHUẨN    Độ chuẩn dung dịch biểu thị số gam chất tan có 1ml dd ( ký hiệu T) Cơng thức tính T : T= Mct/Vdd : T độ chuẩn dd (g/ml Mct khối lượng chất tan(g) Vdd thể tích dd (ml ) Vd T (h2so4 )= 0,0098 (g/ml ) ml dd H2SO4 có 0.0098 g axit sunfuric nguyên chất ... dung dịch chất đinh phân, thuốc thử sẽ tác dụng trực tiếp với chất định phân Dựa vào thể tích nồng độ dung dịch chuẩn tính lượng chất định phân b) Cách chuẩn độ ngược: Thêm thể tích xác dư dung... cần phân tích thuốc thử Nó dùng để định lượng trực tiếp đa số các cation kim loại định lượng gián tiếp số anion Thuốc thửđược dùng nhiều complexon Theo pp xác định điểm đầu điểm cuối A Pp hóa... – 9,8 Thymolphtalein Rượu 90% Không màu Xanh 9,4 – 10,6 YÊU CẦU CỦA PHẢN ỨNG DÙNG TRONG PHÂN TÍCH THỂ TÍCH     Chất cần chuẩn độ phải phản ứng với thuốc thử theo phương trình phản ứng xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thuyt trinh nguyên tắc pp phân tích thể tích, Bai thuyt trinh nguyên tắc pp phân tích thể tích, NGUYÊN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP, đường cong chuẩn độ, phân loại các phương pháp chuẩn độ và kĩ thuật chuẩn độ

Từ khóa liên quan