THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH SẤY SẢN PHẨM

13 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:21

Q TRÌNH SẤY SẢN PHẨM Mục đích : Loại bỏ nước liên kết lý học hay nước liên kết hóa lý - Nước liên kết hóa lý thành phẩm gốm sứ gồm nước hấp phụ, nước hydrat hóa loại khoáng sét gồm lớp silicat nước cấu trúc  Nước hấp phụ có bề mặt hạt sét có tồn lượng dư nhờ hạt sét hấp phụ ẩm môi trường Các hạt sét bên bề mặt sản phẩm hấp phụ trước hạt bên sản phẩm tiến hành q trình khó hơn, dẫn đến chênh lệch hàm ẩm nên nước mặt tiếp tục sâm nhập vào bên cân Sự liên kết phân tử nước hấp phụ hạt sét bền chặt nên khó tách lúc sấy  Nước hydrat hóa lượng nước thêm vào, lớp nước bao phủ quanh hạt sét làm cho hạt sét có khả đàn hồi tốt Lực liên kết hạt sét nước hydrat hóa yếu nhiều so với nước hấp phụ gọi nước liên kết khơng bền, có tạo hình dẻo hay đổ rót ,nước dễ tách sấy  Nước cấu trúc có khống sét ba lớp bentonit hay illit đất sét loại hút nước nở thể tích lớn (có loại thể tích tăng 16 lần) nên khó sấy - Nước liên kết vật lý nằm lỗ trống hạt vật liệu nên gọi nước tự Khi sấy nước dễ tách Sản phẩm gốm sứ nói chung dày, sấy nước bề mặt dễ bốc gây nên chênh lệch hàm ẩm bề mặt sản phẩm, nước khuyếch tán bề mặt tiếp tục bốc Như : Tốc độ sấy phụ thuộc vào khả bốc mặt sản phẩm mà phụ thuộc vào tốc độ khuyếch tán nước từ bên bên Tốc độ bốc bề mặt lớn tốc độ khuếch tán nước từ ra, muốn sấy nhanh phải tìm biện pháp tăng tốc độ khuếch tán ẩm từ lòng bề mặt sản phẩm Khi sấy sản phẩm co, tốc độ ẩm khơng đều, dẫn đến co không đều, nên xuất ứng suất sản phẩm làm cho sản phẩm biến dạng nứt Nghiên cứu tương quan lượng nước thoát ra, độ co, độ xốp thể tích ban đầu sản phẩm (phối liệu 75% vật thể rắn, 25% nước) trình sấy Bourry xây dựng nên biểu đồ hình 4.1 Hình 4.1 Từ biểu đồ ta thấy: - Nước thoát tồn thời gian sấy - Độ co thể tích đạt đến giá trị cao sau 70 h - Độ co bắt đầu giai đoạn I với việc bốc bao phủ quanh hạt sét độ co tỉ lệ thuận với tốc độ thoát ẩm - Giai đoạn II : Sản phẩm tiếp tục co bắt đầu xuất lỗ xốp - Giai đoạn III : Tiếp tục bay lượng nước tự lượng hấp phụ, thể tích sau bước sang giai đoạn III không đổi, sản phẩm có hai giai đoạn đầu, lượng nước bay hai giai đoạn đạt gần ½ Cuối giai đoạn II sản phẩm bắt đầu tính dẻo chuyển sang giai đoạn giòn.Như co khơng giai đoạn gây nên biến dạng (biến dạng dẻo), cuối giai đoạn II vật thể chuyển sang trạng thái giòn, co khơng dẫn đến tượng nứt ứng suất vượt cường độ phá vỡ mộc Để tránh biến dạng nứt phải tìm biện pháp để sản phẩm co đặn toàn q trình sấy Điều hiển nhiên lớp ngồi bay trước ,co trước nên bị kéo căng lớp bên trong, lớp bên lại bị nén ép lớp bên gây tượng biến dạng nứt Nếu muốn sản phẩm co phải tìm biện pháp giảm chênh lệch tốc độ bay nước bề mặt tốc độ khuếch tán nước từ Trong thực tế việc đo khống chế chúng khó Bằng thực nghiệm người ta xác định chênh lệch độ ẩm bề mặt tâm sản phẩm Cũng xác định độ co dài sấy • Độ ẩm tâm khó xác định cách xác, người ta sử dụng độ ẩm trung bình sản phẩm Khi số gây nứt nẻ (∆Wmax) lã hiệu số độ ẩm cho phép cực đại độ ẩm trung bình vật thể Wtb độ ẩm bề mặt sản phẩm Wm • ∆Wmax = (Wtb-Wm)max • Thực nghiệm giá trị ∆Wmax phụ thuộc vào loại khoảng sét nhiều chiều dày sản phẩm ... tốc độ khuếch tán ẩm từ lòng bề mặt sản phẩm Khi sấy sản phẩm co, tốc độ thoát ẩm không đều, dẫn đến co không đều, nên xuất ứng suất sản phẩm làm cho sản phẩm biến dạng nứt Nghiên cứu tương quan... nước tự Khi sấy nước dễ tách Sản phẩm gốm sứ nói chung dày, sấy nước bề mặt dễ bốc gây nên chênh lệch hàm ẩm bề mặt sản phẩm, nước khuyếch tán bề mặt tiếp tục bốc Như : Tốc độ sấy phụ thuộc... biện pháp để sản phẩm co đặn tồn q trình sấy Điều hiển nhiên lớp bay trước ,co trước nên bị kéo căng lớp bên trong, lớp bên lại bị nén ép lớp bên gây tượng biến dạng nứt Nếu muốn sản phẩm co phải
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH SẤY SẢN PHẨM, THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH SẤY SẢN PHẨM

Từ khóa liên quan