QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

134 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:17

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -*** - QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Thành phố Hạ Long, 2015 MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU .5 I SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH .5 II CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH .6 Các văn đạo Đảng Các văn quy phạm pháp luật báo chí, xuất .6 Các văn đạo tỉnh .8 III MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH Mục tiêu .9 Nhiệm vụ 10 IV PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA QUY HOẠCH .10 Phạm vi 10 Đối tượng 10 PHẦN II HIỆN TRẠNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 12 I HIỆN TRẠNG BÁO CHÍ 12 II HIỆN TRẠNG XUẤT BẢN 24 Hoạt động xuất 24 Hoạt động in .24 Hoạt động phát hành 26 III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 27 IV ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 30 Kết đạt 30 Tồn tại, hạn chế 34 Nguyên nhân 37 PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 40 I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 40 Định hướng phát triển 40 Xu hướng phát triển 40 Phương án phát triển báo chí, xuất .43 II QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 43 Quan điểm phát triển 43 Mục tiêu tổng quát .44 Mục tiêu cụ thể 45 IV ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ XUẤT BẢN ĐẾN NĂM 2030 70 PHẦN IV: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 72 QUY HOẠCH BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 72 I GIẢI PHÁP .72 Nâng cao nhận thức 72 Tăng cường lãnh đạo Đảng, nâng cao hiệu quản lý nhà nước .72 Phát triển nguồn nhân lực 73 Ứng dụng công nghệ 74 Hợp tác báo chí, xuất 75 Về chế, sách 76 Huy động nguồn vốn thực quy hoạch .77 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN 78 Tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch 78 Phân công trách nhiệm cấp, sở, ban ngành 78 Xây dựng kế hoạch thực 81 III DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM 85 PHẦN PHỤ LỤC .95 Bản đồ - Hiện trạng báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh 133 Bản đồ 1- Bản đồ quy hoạch báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 134 PHỤ LỤC BẢNG Bảng 1: Hiện trạng báo Quảng Ninh 95 Bảng 2: Hiện trạng báo Hạ Long 100 Bảng 3: Hiện trạng đài PTTH tỉnh .103 Bảng 4: Hiện trạng truyền dẫn phát sóng 108 Bảng 5: Thuê bao truyền hình trả tiền 112 Bảng 6: Bảng tổng hợp thời lượng nội dung chương trình đài TTTH huyện 113 Bảng 7: Hiện trạng sở vật chất Đài Phát – Truyền hình huyện 116 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 PHẦN I: MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH Báo chí, xuất có vai trò quan trọng đặc biệt đời sống xã hội, có nhiệm vụ tuyên truyền trị, định hướng tư tưởng, phản ánh thực, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy tiến xã hội Báo chí, xuất tác động mạnh mẽ đến nhân cách, đạo đức, lối sống, tâm lý, nhận thức trị - tư tưởng Do cần tăng cường đầu tư, đạo, quản lý nhằm phát huy vai trò báo chí, xuất nghiệp đổi đất nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Trong xu hội tụ công nghệ thông tin - truyền thơng, loại hình báo chí, xuất bản, phương thức công nghệ sản xuất, nội dung thông tin… thay đổi nhanh chóng, cần thiết phải có sách phát triển tranh thủ thành tựu khoa học - cơng nghệ nhằm đại hóa nghiệp báo chí, xuất bản, đồng thời giúp quản lý tốt hệ thống thông tin nội dung thông tin, phát huy vai trò quan trọng báo chí, xuất nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh Trong năm qua, báo chí xuất Quảng Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ trị, tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; phản ánh kịp thời diễn biến mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cơng đổi địa phương Báo chí, xuất đóng góp lớn phát triển chung Quảng Ninh Bên cạnh việc làm được, báo chí, xuất Quảng Ninh bộc lộ số hạn chế như: công tác điều hành, quản lý quan chủ quản, quan báo chí chưa động; đổi nội dung có nhiều cố gắng đôi lúc chưa đáp ứng kịp thời thông tin cơng chúng; hình thức tờ báo nội dung chương trình phát thanh, truyền hình có thời điểm thiếu sức hấp dẫn; tính phản biện xã hội chưa cao; thơng tin loại hình báo chí trùng lặp; lực in tỉnh chưa cao; mạng lưới phát hành chưa phát triển rộng bản, báo chí xuất phát triển chưa tương xứng với vị Quảng Ninh: tỉnh kinh tế trọng điểm khu vực Bắc bộ, vị trí Quảng Ninh gần thành phố trực thuộc Trung ương Hà Nội Hải Phòng, Quảng Ninh nằm khu vực có nhiều hội mở rộng phát triển khu vực Trung Quốc – Asean, Quảng Ninh trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế Với lý trên, việc xây dựng Quy hoạch phát triển báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh cần thiết làm cho việc xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm, giai đoạn; đảm bảo cho báo chí xuất phát triển định hướng, chuyên nghiệp hiệu đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa; xếp lại loại hình báo chí cho phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành quy hoạch phát triển chung kinh tế xã hội tỉnh, đặc biệt lưu ý đến phù hợp với trọng tâm phát triển tỉnh tương lai; nâng cao chất lượng loại hình báo chí, xuất bản, kênh phát thanh, truyền nguồn nhân lực làm cơng tác báo chí xuất có; xuất ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại hợp tác quốc tế… II CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH Các văn đạo Đảng - Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 Bộ Chính trị phát triển tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội loại hình truyền thơng khác internet - Nghị Hội nghị Trung ương (Khố X) ngày 14/7/2007 cơng tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới; - Quy định số 338-QĐ/TW ngày 26/11/2010 Ban Chấp hành Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quan báo Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các văn quy phạm pháp luật báo chí, xuất - Luật Báo chí số 20/LCT/HĐNN8 ngày 28/12/1989 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999; - Luật Xuất số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012; - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012; - Nghị số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương khóa XI xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước - Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐCP ngày 11/1/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 92/2006/NĐ-CP; - Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước; - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng - Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; - Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh công nghệ thông tin truyền thông; - Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/1/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; - Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; - Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 4/9/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại đến năm 2020 - Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 19/8/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020; - Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 Bộ Thông tin Truyền thông quy định việc cung cấp thông tin đảm bảo khả truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử quan nhà nước; - Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 Bộ Thông tin Truyền thông quy định chi tiết hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất số phụ, xuất phụ trương, xuất đặc san; - Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài phát thanh, truyền hình thuộc UBND tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình thuộc UBND cấp huyện; - Thơng tư liên tịch số 04/2011/TTLT - BTTTT - BTC ngày 10/01/2011 Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Tài hướng dẫn thực đặt hàng xuất phẩm sử dụng ngân sách nhà nước; - Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 Thủ tướng Chính phủ số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí; Các văn đạo tỉnh - Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; - Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt đề cương dự tốn kinh phí lập quy hoạch phát triển Báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; - Quyết định số 974/2007/QĐ-UBND việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghiệp truyền thanh, phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20072010, định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 4/11/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh Internet; - Quyết định 1239/2009/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại địa bàn tỉnh Quảng Ninh; - Quyết định số 1030/QĐ/TU ngày 02/5/2013 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc ban hành Quy chế quản lý thống hoạt động đối ngoại Tỉnh Quảng Ninh, - Kế hoạch số 878/KH-UBND ngày 27/02/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh năm 2013; III MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH Mục tiêu 1.1 Phát triển báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh phù hợp với quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh Tăng cường lãnh đạo Đảng; nâng cao vai trò quản lý nhà nước; xây dựng môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, xuất địa bàn Quảng Ninh; 1.2 Cụ thể hoá quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước thành giải pháp cụ thể để huy động sử dụng có hiệu nguồn lực đầu tư phục vụ việc phát triển nghiệp báo chí, xuất tỉnh; 1.3 Đưa định hướng phát triển cho hoạt động báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 phù hợp, khả thi; 1.4 Rà soát lại hoạt động quan báo in, định hướng phát triển ấn phẩm, nội dung thông tin phù hợp với xu phát triển khoa học công nghệ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhu cầu thông tin người dân giai đoạn mới; 1.5 Phát triển phát truyền hình theo hướng đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân Thực lộ trình số hóa mạng lưới truyền dẫn phát sóng, tăng cường hiệu hoạt động hệ thống Đài huyện, xã; 1.6 Thông tin điện tử phát triển tương xứng với lợi loại hình thơng tin, phù hợp với nhu cầu thụ hưởng thông tin thay đổi người dân, phù hợp với xu hội tụ loại hình thơng tin; 1.7 Phát triển xuất phẩm đa dạng thể loại, phong phú nội dung, đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân dân; tuyên truyền, phổ biến xuất phẩm tiêu biểu tỉnh với nước nước giới; 1.8 Phát triển lĩnh vực in theo hướng đại hóa cơng nghệ, thiết bị; khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực phát hành, đặc biệt quan tâm tới việc phát hành sách khu vực nông thôn, miền núi khó khăn, mức sống người dân thấp 1.9 Thực lộ trình số hóa truyền hình địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nhiệm vụ 2.1 Đánh giá thực trạng báo chí, xuất Quảng Ninh, dự báo xu hướng phát triển ngành: thay đổi cấu, ứng dụng công nghệ, hội nhập thông tin, xã hội hóa thơng tin giới Việt Nam Qua đó, đánh giá tổng quan điểm mạnh, điểm yếu báo chí, xuất Quảng Ninh làm đề xuất giải pháp phát triển phù hợp 2.2 Xác định quan điểm, mục tiêu, tiêu phát triển cụ thể lĩnh vực báo in, phát thanh, truyền hình, thơng tin điện tử, xuất bản, in phát hành Đề xuất nhu cầu nguồn lực, nhóm giải pháp tổng thể, đồng bộ, tổ chức thực phân kỳ đầu tư phù hợp với điều kiện khả tỉnh Quảng Ninh 2.3 Vận dụng thể chế hoá số nội dung quản lý nhà nước Báo chí, Xuất phù hợp với tình hình thực tiễn tỉnh Chú trọng cơng tác giáo dục trị - tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phát triển đảng viên đội ngũ người làm báo, có chế độ ưu đãi, khuyến khích, động viên nhà báo giỏi 2.4 Đề xuất dự án ưu tiên đầu tư trọng điểm; tranh thủ nguồn đầu tư từ nguồn vốn xã hội theo chương trình mục tiêu Chính phủ phát triển hoạt động báo chí, xuất để thực thành công mục tiêu đề Quy hoạch IV PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA QUY HOẠCH Phạm vi Số liệu đánh giá trạng giai đoạn 2011 – 2015; Quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 Phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Ninh Đối tượng Báo chí: Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Đặc san, Đài Phát – Truyền hình tỉnh, đài truyền – truyền hình cấp huyện, trạm truyền xã, 10 11 Xã Hưng Đạo 0.15 800 Hữu tuyến 17 0.25 0.25 0.25 Tốt 12 Xã Hồng Phong 0.25 30 Vô Tuyến 18 0.5 0.5 0.25 Hỏng 13 Xã Hồng Thái Tây 0.25 800 Hữu Tuyến 15 0.5 0.5 0.25 Khá 14 Xã Hồng Thái Đông 0.5 30 Vơ Tuyến 14 0.5 0.5 Trung Bình 15 Xã Bình Dương 0.25 1300 Hữn Tuyến 20 0.5 0.5 0.25 Khá 16 Xã Đức Chính 0.25 1200 Hữu Tuyến 33 0.5 0.25 0.25 Khá 17 Xã Bình Dương 0.25 1000 Hữu Tuyến 20 0.5 0.5 0.25 Khá 18 Xã Bình Khê 50 Vơ tuyến 63 0.5 0.25 0.25 Tốt 19 Xã An Sinh 0.25 30 Vô tuyến 107 32 0.5 0.5 0.75 Khá 20 Thị Trấn Mạo Khê 0.25 30 Vô tuyến 85.8 54 1.5 0,75 Khá 21 Thị Trấn Đông Triều 0.25 - 0.5 800 Hữu Tuyến 24 0.5 0.5 0.5 Tốt VI Huyện Hải Hà 0.25 50 Vơ tuyến 6.79 Trung Bình Hữu Tuyến Hỏng 63 107 Quảng Đức Quảng Thịnh Quảng Chính 0.25 50 Vơ tuyến 93.0 Trung Bình Đường Hoa 0.25 50 Vơ tuyến 91.0 Trung Bình 300 Hữu Tuyến VII Huyện Hồnh Bồ Lê Lợi 120 60 Trung Bình Sơn Dương 300 Hữu Tuyến 60 Trung Bình Bằng Cả 300 Hữu Tuyến 60 Trung Bình Dân Chủ 300 Hữu Tuyến 60 Trung Bình VIII Huyện Vân Đồn Xã Thắng Lợi 300 Hữu Tuyến 14 Trung Bình Xã Ngọc Vừng 300 Hữu Tuyến 16 Trung Bình Xã Minh Châu 300 Hữu Tuyến 14 Trung Bình Xã Quan Lạn 300 Hữu Tuyến 16 Trung Bình Xã Bàn Sen 300 Hữu Tuyến 14 Kém Xã Vạn Yên 300 Hữu Tuyến 16 Trung Bình Đài Xuyên 300 Hữu Tuyến 15 Trung Bình Xã Bình Dân 300 Hữu Tuyến 15 Khá Xã Đoàn Kết 300 Hữu Tuyến 16 Khá 10 Xã Đông Xã 300 Hữu Tuyến 16 Khá 11 Xã Hạ Long 300 Hữu Tuyến 16 Khá IX Thành Phố Cẩm Phả X Thành Phố Hạ Long 121 Đại n Vơ tuyến 65.5 Trung Bình Hùng Thắng Vơ tuyến 64 Trung Bình Bãi Cháy Vơ tuyến 64 Trung Bình Hà Khẩu Vô tuyến Việt Hưng Vô tuyến 68 Trung Bình Hồng Gai Vơ tuyến 91.4 Trung Bình Trần Hưng Đạo Vơ tuyến 63 Trung Bình Yết Kiêu Vơ tuyến 63 Trung Bình Cao Xanh Vơ tuyến 61.5 Trung Bình 10 Hà Khánh Vơ tuyến 60.5 Trung Bình 11 Cao Thắng Vô tuyến 12 Hà Lầm Vô tuyến 67.5 Trung Bình 13 Hà Trung Vơ tuyến 61 Trung Bình 14 Hà Phong Vơ tuyến 60 Trung Bình 15 Hồng Hà Vơ tuyến 65.5 Trung Bình 16 Hồng Hải Vô tuyến 17 Hà Tu Vơ tuyến 65 Trung Bình 18 Giếng Đáy Vơ tuyến 260.7 Trung Bình Trung Bình Trung Bình Trung Bình 122 19 Tuần Châu Vơ tuyến 233.7 Trung Bình 20 Bạch Đằng Vơ tuyến 95 Trung Bình XI Thành Phố Móng Cái Trần Phú 600 hữu tuyến 22 Tốt Hòa Lạc 600 hữu tuyến Tốt Hải Yên 600 hữu tuyến 12 Khá Trà Cổ 600 hữu tuyến Tốt Hải Hòa 200 hữu tuyến 10 Trung Bình Hải Xuân 600 hữu tuyến 28 Trung Bình Ninh Dương 200 hữu tuyến Trung Bình Vạn Ninh 600 hữu tuyến 12 Trung Bình Vĩnh Trung 70 hữu tuyến Trung Bình 10 Hải Sơn 600 hữu tuyến Trung Bình 11 Hải Tiến 600 hữu tuyến Trung Bình XII Thành Phố ng Bí Xã Điền Cơng 0.5 1000 Hữu tuyến 13 0.5 Phường Phương Đông 0.5 800 Hữu Tuyến 12 0.5 123 0.5 Tốt Trung Bình Phường Phương Nam Xã Thượng Yên Công Phường Bắc Sơn Phường Trưng Vương Phường Nam Khê Phường Yên Thanh Phường Vàng Danh 10 Phường Thanh Sơn 11 Phường Quang Trung 0.5 450,600 Hữu Tuyến 30 0.5 0.5 0.5 Tốt 800 Hữu Tuyến 24 Hữu Tuyến 47 Khá 34 Hỏng 57 Tốt Trung Bình Hữu Tuyến 1 Vô Tuyến 1000 Vô Tuyến 600 Hữu Tuyến 17 Hữu Tuyến 10 600 97 Vô Tuyến 50 14 0,5 Khá Hỏng 1 Tốt XIII Thị xã Quảng n Quảng n Vơ Tuyến 95.0 Trung Bình Minh Thành Vơ Tuyến 99.6 Trung Bình Đơng Mai Vơ Tuyến 93.0 Trung Bình Cộng Hòa Vơ Tuyến 95.1 Trung Bình Hà An Vơ Tuyến 88.9 Trung Bình Tiền An Vơ Tuyến 104.6 Trung Bình Tân An Hữu tuyến Trung Bình 124 Hồng Tân Vơ Tuyến 88.5 Trung Bình Sơng Khoai Vơ Tuyến 89.2 Trung Bình 10 Hiệp Hòa Hữu tuyến 11 Yên Giang Vô Tuyến 12 Yên Hải Hữu tuyến Trung Bình 13 Nam Hòa Hữu tuyến Trung Bình 14 Cẩm La Hữu tuyến Trung Bình 15 Phong Cốc Hữu tuyến Trung Bình 16 Phong Hải Hữu tuyến Trung Bình 17 Liên Hòa Vơ Tuyến 97.5 Trung Bình 18 Liên Vị Vơ Tuyến 98.5 Trung Bình 19 Tiền Phong Hữu tuyến XIV Trung Bình 89.5 Trung Bình Trung Bình Huyện Tiên Yên 125 Bảng 9: Bảng thống kê quan đại diện, phóng viên thường trú TT ĐƠN VỊ Báo Lao Động BÁO ĐIỆN TỬ Laodong.com.vn TÊN PHĨNG VIÊN Ngơ Mai Phong - Trưởng VPĐD Nguyễn Hùng Trần Ngọc Duy Phạm Việt Hòa Hồng Thị Hoan Thơng xã Việt Nam Vietnamplus.vn; Baotintuc.vn; Vũ Văn Đức – Trường VPĐD News.vanet.vn Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Xuân Tùng Báo Tuổi trẻ thủ Chưa có báo điện tử Đặng Văn Minh – Trưởng VPĐD Báo Gia đình xã hội Giadinh.net.vn Đào Ngọc Tước (HNội) Nguyễn Minh Hải Báo Đại Đoàn kết Daidoanket.vn Trần Thanh Tường – Trường VPĐD Tạp chí Cơ khí Việt Nam Cokhivietnam.vn Lương Văn Tiến Hoàng Minh Thuận Báo Nhân đạo đời sống Nhandaovadoisong.com.vn Vũ Đình Hùng - PVTT Báo Cựu chiến binh Cuuchienbinh.com.vn Nguyễn Thế Hùng Trưởng VPĐD Tạp chí Văn hóa Doanh Vhdn.vn nhân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Trưởng VPĐD 10 Báo Xây dựng Nguyễn Văn Khang – Trưởng VPĐD Baoxaydung.com.vn 126 – TT ĐƠN VỊ BÁO ĐIỆN TỬ TÊN PHÓNG VIÊN Phạm Đức Hải - PV 11 Báo Thể thao 24h Chưa có báo điện tử Nguyễn Mạnh Hùng – Trường VPĐ D Nguyễn Sỹ Đoan – PV Nguyễn Đăng Tú – PV Đỗ Viết Anh – PV 12 Thuonghieuvacongluan.com Báo Thương hiệu Công luận Nguyễn Đức Trưởng VPĐD Lợi – Nguyễn Quốc Biên 13 Vov.vn Nguyễn Sỹ Hào – Trưởng VPĐD Trung tâm tin, Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Tự Minh Nguyễn Hoài Lam Báo Nhân Dân Nhandan.com.vn Lương PVTT Thời báo kinh doanh Thoibaokinhdoanh.vn Đinh Quận - PVTT Báo Công an nhân dân Cand.com.vn Trịnh Xuân PVTT Mạnh - Báo An ninh Hải Phòng Anhp.vn Phạm Khắc Đoàn Trưởng VPĐD – Báo Đầu tư Baodautu.vn Phạm Thanh Tân - PVTT Tienphong.vn Phạm Thành Duy Quang Báo Tiền phong Đỗ Huy Hoàng 127 Thọ - TT ĐƠN VỊ BÁO ĐIỆN TỬ TÊN PHÓNG VIÊN Báo Thanh Niên Thanhnien.com.vn Phạm Thị Hải Sâm Báo Văn Nghệ Vanvn.net Phan Thanh Báo Công Thương Baocongthuong.com.vn Nguyễn Mai Phương - 10 Báo Người Hà Nội Nguoihanoi.com.vn Vũ Thị Hồng Vân 11 Báo Đời sống pháp luật Nguoiduatin.com.vn; Doisongphapluat.com 12 Nơng thơn ngày Danviet.vn Hồng Anh Tuấn 13 Bảo vệ pháp luật Baovephapluat.vn Nguyễn Quang Chiến 14 Báo Pháp luật Việt Nam Phapluatvietnam.vn Đặng Vũ Hoài 15 Thời báo Tài Việt Thoibaoaichinhvietnam.vn Nam 128 Nguyễn Sinh Thắng Bảng 10: Bảng tổng hợp trang thông tin điện tử tổng hợp TÊN ĐV,CN XIN CP ST T TÊN TRANG NỘI DUNG CHÍNH Năm 2010 UBND tỉnh Sở KHCNQN http://www.kh Tổng hợp thông tin KH&CN cnquangninh gov.vn Trung tâm Công nghệ http://www.qu Thông tin angninhnet.vn Truyền thông Thông tin tổng hợp kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin UBND tỉnh Trung tâm Thông tin http://qnp.vn Tổng hợp thông tin kinh tế, trị, văn hóa, xã hội sở trích dẫn lại từ nguồn thơng tin thức Báo Quảng Ninh Tỉnh ủy Báo Quảng Ninh http://www.ba oquangninh.c om.vn Thơng tin tình hình kinh tế - trị, văn hốxã hội ngồi tỉnh Sở VHTTD L Thư viện tỉnh Quảng Ninh http://www.th uvienquangni nh.org.vn Tổng hợp thông tin ngành thư viện sở trích dẫn nguồn thơng tin thức từ Báo Quảng Ninh, Thư viện Quốc gia Việt Nam Sở TTTT QN http://investin quangninh.vn Thông tin giới thiệu Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh tổng hợp thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư vào Quảng Ninh Sở Lao động, Trung tâm http://www.co Thương công tác ngtacxahoiqu binh xã hội tỉnh angninh.vn xã hội Thông tin hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn liên quan đến công tác xã hội địa bàn tỉnh Sở TTTT Năm 2011 Năm 2012 UBND tỉnh 129 Sở Y tế Trung tâm http://www.yt Y tế dự eduphongqua phòng ngninh.com Thơng tin tổng hợp hoạt động y tế dự phòng, tư vấn sức khỏe Sở Y tế Trung tâm phòng http://ttpcben chống hxahoiqn bệnh xã hội Thông tin tổng hợp hoạt động phổ biến kiến thức, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng đề phòng, chống bệnh xã hội Tập đồn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam Công ty Cổ phần http://www.nu Thông tin hoạt động ngành Than Núi ibeo.com.vn béo Năm 2013 Thơng tin giới thiệu Liên đồn lao động tỉnh Tổng Quảng Ninh; tổng hợp thông tin chủ trương, Liên Liên đồn http://congdoa sách Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt đoàn lao lao động nquangninh.or động tổ chức cơng đồn Việt Nam, thơng tin động Việt tỉnh g.vn tổng hợp hoạt động phong trào công nhân Nam viên chức lao động tỉnh QN, giời thiệu kinh nghiệm sáng kiến hoạt động cơng đồn Trung tâm Sở Văn Thơng tin hóa, thể xúc tiến thao du lịch Du lịch Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh http://halongt ourism.com.v Thông tin giới thiệu, quảng bá hoạt động, sản n/halongtravel phẩm, dịch vụ du lịch ngành du lịch QN .com.vn Ban Quản http://halongb lý vịnh Hạ ay.com.vn Long Thông tin giới thiệu Ban Quản lý vịnh Hạ Long; tổng hợp thông tin hoạt động du lịch, giới thiệu danh thắng cảnh vịnh Hạ Long Sở Công Trung tâm http://www.kh Thông tin tổng hợp chủ trương, sách thương khuyến uyencongqua Trung ương tỉnh Quảng Ninh khuyến công ngninh.net.vn khích phát triển cơng nghiệp nơng thơn tổng hợp Quảng thông tin hoạt động khuyến công ngồi 130 Ninh (Sở Cơng nghiệp Quảng Ninh) tỉnh Tập đồn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam Cơng ty cổ http://www.ha phần than lamcoal.com Hà Lầm Vinacomin Thông tin ngành than cở sở dẫn lại từ nguồn thơng tin thức UBND tỉnh http://www.qt v.com.vn http://www.qt Đài PTTH v.vn Quảng http://www.qu Ninh angninhtv.vn http://www.qu angninhtv.gov Tuyên truyền đường lới chủ trương Đảng, cung cấp thông tin phát triển phát triển kinh tế- xã hội, lịch phát sóng Trung tâm Xúc tiến Sở Công thương http://www.qn thương mại tỉnh itrade.gov.vn Quảng Ninh Thông tin tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại, nhập khẩu, thị trường ngồi tỉnh Năm 2014 Thơng tin giới thiệu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, công tác khám chữa bệnh, dịch vụ bệnh Bệnh viện http://www.be viện cung cấp; thơng tin tổng hợp trị, kinh đa khoa nhviendktinhq tế, văn hóa; thơng tin chủ trương, đường lối tỉnh uangninh.vn Đảng, pháp luật Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh lĩnh lực y tế khám chữa bệnh Sở Y tế Viện Viện kiểm http://www.vk Thông tin tổng hợp hoạt động ngành kiếm Kiểm sát sát nhân squangninh.g sát nhân dân tỉnh; thông tin liên quan đến pháp nhân dân dân tỉnh ov.vn luật, tình hình an ninh trật tự ngồi tỉnh tối cao 131 Sở Y tế Trung tâm phòng, http://www.qu chống angninhpac.v HIV/AIDS n tỉnh Thông tin tuyên truyền, giáo dục sức khỏe HIV/AIDS, hoạt động tư vấn sức khỏe, dịch vụ hỗ trợ, thông tin lĩnh vực y tế; thơng tin tổng hợp trị, kinh tế, văn hóa, thơng tin chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh lĩnh vực y tế phòng chống HIV/AIDS Ban Quản lý di tích Rừng Quốc gia Yên tử http://www.ba nquanlyyentu vn, yentu.org.vn Thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu lịch sử, tin tức, kiện Khu Di tích Rừng quốc gia Yên Tử; thơng tin tổng hợp trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thơng tin chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh hoạt động quản lý di tích Rừng quốc gia Yên Tử Chữ http://www.ch đỏ uthapdoquang ninh.org.vn Thông tin giới thiệu Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh; thông tin chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước tỉnh Quảng Ninh; văn Bộ, ngành Trung ương, Hội chữ thập đỏ Việt Nam http://baichay hospital.com http://benhvie nbaichay.vn Thông tin giới thiệu Bệnh viện Bãi Cháy, hoạt động khám chữa bệnh, dịch vụ bệnh viện cung cấp; thông tin tổng hợp y tế, sức khỏe nước giới; thông tin chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh lĩnh lực y tế khám chữa bệnh; UBND ng Bí Hội Chữ thập đỏ Hội tỉnh thập Quảng tỉnh Ninh Sở Y tế Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 132 Bản đồ - Hiện trạng báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh 133 Bản đồ 1- Bản đồ quy hoạch báo chí, xuất tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 134 ... ương; Các văn quy phạm pháp luật báo chí, xuất - Luật Báo chí số 20/LCT/HĐNN8 ngày 28/12/1989 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999; - Luật Xuất số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;... hình huyện 116 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 PHẦN I: MỞ ĐẦU I SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH Báo chí, xuất có vai trò quan... TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 40 I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 40 Định hướng phát triển 40 Xu hướng phát triển 40 Phương án phát triển báo chí, xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm