BÁO CÁO QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020

61 146 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:14

Y ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC - TỈNH CÀ MAU BÁO CÁO QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020 Tháng 11 năm 2010 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN, KHẢ NĂNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC VÀ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA HUYỆN CÁI NƯỚC I ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN II NGUỒN LỰC DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 12 III ĐÁNH GIÁ CHUNG LỢI THẾ, HẠN CHẾ PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN CÁI NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH 13 Phần thứ hai: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC TỪ NĂM 2005 – 2010 14 I QUY MÔ, TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 14 II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 17 III NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 28 Phần thứ ba: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020 29 I YÊU CẦU CHUNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC ĐẾN NĂM 2020 29 II DỰ BÁO CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN 30 III MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC ĐẾN NĂM 2020 34 IV ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC ĐẾN 2020 37 V QUY HOẠCH KHÔNG GIAN VÙNG LÃNH THỔ 50 VI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 54 Phần thứ tư: GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 56 I CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 56 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 59 DANH MỤC BIỂU Biểu Hiện trạng sử dụng đất năm 2009 huyện Cái Nước 11 Biểu Diện tích, dân số huyện Cái Nước năm 2009 12 Biểu Tăng trưởng kinh tế huyện Cái Nước 16 Biểu Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Cái Nước .16 Biểu Hiện trạng sản xuất ngư nông nghiệp phân theo địa bàn xã, thị trấn .18 Biểu Thu ngân sách hàng năm địa bàn huyện Cái Nước 21 Biểu Tỷ lệ hộ sử dụng điện xã, thị trấn huyện năm 2009 23 BÁO CÁO QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020 MỞ ĐẦU: Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Quyết định số 439/QĐ-CTUB ngày 01/6/2005 Các định hướng mục tiêu quy hoạch cụ thể hóa tổ chức thực theo Nghị huyện Đảng (lần thứ XI), Nghị Hội đồng nhân dân kế hoạch hàng năm huyện Sau năm thực (số kế hoạch năm 2010 để so sánh), tiêu kinh tế xã hội huyện đạt vượt mục tiêu quy hoạch; chuyển dịch cấu sản xuất nông ngư nghiệp đạt kết quả, tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế nhanh, kết cấu hạ tầng phát triển vượt bậc; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng an ninh giữ vững Tuy nhiên, so với tiềm yêu cầu huyện cần phải phát triển nhanh hơn, đóng góp tích cực vào kinh tế tỉnh Đồng thời, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008, quy hoạch có mục tiêu phát triển cao, gắn với nhiệm vụ tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng sông Cửu Long; đòi hỏi huyện Cái Nước phải bắt kịp yêu cầu phát triển chung tỉnh, vùng, bước nâng cao vai trò đóng góp vào trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau Thực chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau lập quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện (tại Công văn số 1980/UBND-KT ngày 04/6/2009), đề cương xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Quyết định số 1858/QĐ-CTUB ngày 30/10/2009 kế thừa quy hoạch liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2020 CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH: - Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ công tác lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ cơng tác lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ; - Thơng tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực số điều Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ; - Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020; - Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Chương trình Phát triển bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020; - Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 01/6/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; - Nghị Đại hội đại biểu Đảng huyện Cái Nước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; - Công văn số 1980/UBND-KT ngày 04/6/2009 UBND tỉnh Cà Mau việc điều chỉnh, lập quy hoạch phát triển ngành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố Cà Mau; - Quyết định số 1858/QĐ-CTUB ngày 30/10/2009 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Đề cương dự tốn kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2020 - Quy hoạch ngành, lĩnh vực tỉnh Cà Mau đến năm 2020 số chương trình, dự án địa bàn tỉnh có liên quan BÁO CÁO QUY HOẠCH GỒM PHẦN: Phân tích, đánh giá, dự báo yếu tố, điều kiện phát triển, khả khai thác, sử dụng lợi nguồn lực huyện Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước từ năm 2005 – 2010 Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2020 Giải pháp tổ chức thực quy hoạch Phần thứ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN, KHẢ NĂNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC VÀ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA HUYỆN Trong Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 (phê duyệt theo Quyết định số 439/QĐ-CTUB ngày 01/6/2005 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau), điều kiện tự nhiên, nguồn lực lợi so sánh huyện Cái Nước đánh giá cách bản, quy hoạch lần đánh giá biến động yếu tố huy động, yếu tố hạn chế, thách thức để làm sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 cách phù hợp I ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN Vị trí địa lý kinh tế: Huyện Cái Nước nằm vị trí trung tâm tỉnh Cà Mau, thuộc vùng kinh tế nội địa tỉnh (là huyện khơng tiếp giáp với bờ biển): - Phía Bắc tiếp giáp với thành phố Cà Mau huyện Trần Văn Thời - Phía Đơng tiếp giáp với huyện Đầm Dơi - Phía Nam tiếp giáp với huyện Năm Căn - Phía Tây tiếp giáp với huyện Phú Tân Diện tích tự nhiên huyện 41.709 ha, 7,83% diện tích tự nhiên tỉnh Cà Mau, dân số thời điểm 1/4/2009 137.396 người (số liệu tổng điều tra dân số, nhà ở), chiếm 11,35% dân số tỉnh Về tổ chức đơn vị hành chính, huyện chia thành 10 xã: Lương Thế Trân, Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Tân Hưng, Tân Hưng Đông, Đông Thới, Đông Hưng, Trần Thới thị trấn Cái Nước 1.1 Lợi vị trí địa lý kinh tế bật huyện Cái Nước huyện có vị trí trung tâm, nằm trục giao thơng tỉnh Cà Mau (tuyến quốc lộ 1A Cà Mau – Năm Căn, tuyến đường liên huyện Vàm Đình – Cái Nước – Đầm Dơi) Vì có điều kiện phát triển nhanh, dịch vụ Trong đó, trục giao thơng Bắc – Nam tuyến Quốc lộ 1A chạy từ Thành phố Cà Mau đến thị trấn Năm Căn (1 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam Tiểu vùng kinh tế MêKơng mở rộng (Hà Tiên – Cà Mau – Năm Căn) Các cầu tuyến đường đầu tư xây dựng (cầu Đầm Cùng hoàn thành vào năm 2011) Đây tuyến liên kết phát triển trung tâm kinh tế đô thị Cà Mau, Năm Căn (đang chủ trương xây dựng thành khu kinh tế Năm Căn) + Trục giao thông Đông – Tây tuyến đường Cái Đơi Vàm – Vàm Đình – Cái Nước – Đầm Dơi, ngồi từ huyện có tuyến đường Rau Dừa – Rạch Ráng (huyện Trần Văn Thời) Như huyện Cái Nước kết nối với huyện tiếp giáp tuyến đường quốc lộ, tuyến đường tỉnh thuận lợi để giao lưu kinh tế xã hội, lan tỏa phát triển 1.2 Các xã phía bắc huyện, tiếp giáp với thành phố Cà Mau nên vùng tiếp nhận lan tỏa yếu tố phát triển từ thành phố Cà Mau nhanh, dọc theo tuyến Quốc lộ 1A từ cầu Lương Thế Trân đến Rau Dừa Tuy nhiên, cần ý đến vấn đề phát sinh vùng ven đô, vùng chịu tác động mạnh phát triển tự phát không quản lý chặt chẽ quy hoạch phát triển 1.3 Theo quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Cà Mau Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phía bắc huyện Cái Nước có Khu cơng nghiệp Hòa Trung (nằm địa bàn xã Lương Thế Trân huyện Cái Nước xã Lý Văn Lâm thành phố Cà Mau) thành lập cho triển khai đầu tư giai đoạn I (quy mơ tồn khu 352 ha, giai đoạn I 130,67 ha, thuộc địa bàn huyện Cái Nước 136 ha, giai đoạn I 58 ha) Đây khu công nghiệp chế biến thủy sản tập trung, có sức thu hút đầu tư mạnh thuận lợi giao thơng thủy giao thông đường bộ), điều kiện quan trọng để tăng trưởng chuyển dịch nhanh cấu kinh tế địa bàn huyện Tài nguyên thiên nhiên: 2.1 Khí hậu thủy văn: Khí hậu thời tiết huyện Cái Nước toàn tỉnh Cà Mau, mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nhiệt độ cao quanh năm, nhiệt độ trung bình 26,90C Nhiệt độ trung bình cao năm vào tháng 4, khoảng 27,60C, nhiệt độ trung bình thấp vào tháng Giêng, khoảng 250C Trong năm, thời tiết phân làm mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Đặc điểm thời tiết phân chia theo mùa có tác động nhiều đến sản xuất đời sống: Mùa khô thuận tiện cho nuôi tôm nước lợ, xây dựng giao thơng cơng trình dân dụng, hoạt động thể thao, văn hóa thơng tin thuận lợi Mùa mưa, lượng mưa cao, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (đặc biệt trồng vụ lúa luân canh đất nuôi tôm) Sau chuyển đổi cấu sản xuất ngư nông nghiệp, chế độ mưa trở thành yếu tố chi phối sản xuất nơng nghiệp Trong mùa mưa có đợt hạn, yếu tố tác động mạnh diện tích lúa đất ni tơm, điều kiện chưa khép kín thủy lợi giữ thời vụ trồng lúa, khơng có nước tưới bổ sung Về thủy văn, không tiếp giáp với bờ biển, địa bàn huyện Cái Nước chịu tác động chế độ thủy triều biển Đơng Vịnh Thái Lan Trong triều biển Đông truyền vào qua sông Gành Hào, sông Bảy Háp, kênh Tắc Năm Căn… triều vịnh Thái Lan truyền vào theo cửa sơng Bảy Háp, cửa Mỹ Bình… Biên độ triều sông chịu ảnh hưởng triều biển Đông lớn biên độ triều Vịnh Thái Lan, biên độ triều sơng có xu hướng giảm dần từ Tây sang Đông Do chịu tác động chế độ triều biển nên chế độ dòng chảy sơng, kênh rạch huyện Cái Nước phức tạp, hình thành nhiều khu vực giao hội nước (hay gọi “giáp nước”) sông lớn khu vực nội đồng, ảnh hưởng đến khả cấp thoát nước số vùng, khu vực thường nơi tồn đọng rác, chất thải có nguy gây nhiễm môi trường Độ mặn nước sông biến đổi theo mùa, mùa khơ nước sơng có độ mặn cao hơn, mùa khô độ mặn nước sông từ 22%o đến 32%o Sang mùa mưa độ mặn nước sông giảm đi, khơng có hệ thống cống ngăn mặn giữ nên mùa mưa, sau ngày mưa nước sơng, kênh rạch có độ mặn cao (trên 10%o) Như chế độ mưa, chế độ thủy văn (độ mặn nước sông) yếu tố chi phối nhiều đến trình thực chuyển đổi sản xuất huyện Cái Nước Trong tình trạng biến đổi khí hậu tồn cầu, thời tiết diễn biến ngày phức tạp, tình trạng nắng hạn, dơng, lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới xảy nhiều ảnh hưởng đến sản xuất đời sống Mặc dù không tiếp giáp với bờ biển, huyện Cái Nước chịu tác động nước biển dâng, đợt triều cường sông thường gây tràn mặn vào diện tích sản xuất nơng nghiệp (vụ lúa) Theo kịch Bộ Tài nguyên Môi trường công bố biến đổi khí hậu, nước biển dâng nước ta thách thức phát triển lớn, có tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống môi trường, gây ngập lụt, gây nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây rủi ro lớn công nghiệp hệ thống kinh tế - xã hội tương lai Theo đánh giá 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,50,7 0C, mực nước biển dâng khoảng 20cm (khoảng 3mm/năm), thiên tai, bão lũ, hạn hán ngày ác liệt, diễn biến khác thường Theo kịch bản, dự báo đến năm 2020 - 2030 nhiệt độ trung bình năm tỉnh phía Nam tăng 0,4 – 0,6 0C (dự báo cuối kỷ 21 nhiệt độ nước ta tăng 2,3 0C); lượng mưa tăng 0,3 - 0,4% (cuối kỷ 21 lượng mưa tăng khoảng 5%); vào kỷ 21 mực nước biển dâng thêm khoảng 30cm đến cuối kỷ 21 mực nước biển dâng thêm khoảng 75cm so với thời kỳ 1980-1999 Vùng đồng sơng Cửu Long (trong có huyện Cái Nước) vùng chịu ảnh hưởng nặng Theo kịch này, mực nước biển dâng 65cm 12,8% diện tích vùng đồng sơng Cửu Long bị ngập (5.133km 2), mực nước biển dâng 75 cm diện tích bị ngập chiếm tới 19% diện tích tồn vùng (7.580km 2); mực nước biển dâng 100cm diện tích bị ngập chiếm 37,8% tồn vùng đồng sông Cửu Long Đây thách thức lớn điều kiện tự nhiên khả ứng phó phát triển quốc gia, địa phương So với huyện khác tỉnh Cà Mau, không nằm tiếp giáp với bờ biển, tác động q trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng có tác động lớn đến huyện Cái Nước Trong quy hoạch phát triển huyện phải quan tâm đến thách thức này, cơng trình hạ tầng, hệ thống đê sông 2.2 Tài nguyên nước: Đánh giá nguồn khả sử dụng số nguồn nước chủ yếu huyện Cái Nước sau: - Nước mưa: nguồn nước chủ yếu cung cấp cho trồng phần cho sinh hoạt Để sản xuất vụ lúa đất nuôi tôm huyện 10 Cái Nước (và nơi khác tỉnh Cà Mau) nguồn nước mưa nguồn nước nhất, phải có biện pháp thủy lợi ngăn mặn, giữ chỗ mùa mưa cách phù hợp - Nước sông rạch (nguồn nước mặt): mùa mưa độ mặn nước sông giảm nhanh, sau chuyển đổi sản xuất khơng cống ngăn mặn nên ngày khơng có mưa độ mặn nước sơng lại tăng cao nhanh Khi chuyển đổi sang nuôi tôm nuôi tôm kết hợp trồng lúa, nguồn nước mặn nguồn nước phục vụ cho nuôi tôm, mâu thuẫn với yêu cầu sản xuất luân canh vụ lúa, khơng tổ chức quản lý tốt mùa vụ (nuôi tôm – trồng lúa) hệ thống thủy lợi khép kín tiểu vùng sản xuất lúa – tơm khơng đạt hiệu - Nước ngầm: nước ngầm tỉnh Cà Mau khu vực huyện Cái Nước có chất lượng tốt, khơng bị nhiễm mặn, thuộc nhóm nước mềm, có hàm lượng kim loại nặng thấp chưa bị ô nhiễm (theo tiêu chuẩn VN 1995), trừ số giếng bị nhiễm mặn thâm nhập từ đường ống bị hở, song phần lớn giếng nước có mùi bùn, số mẫu nước bị nhiễm nhẹ khống hóa (độ khống hóa 1g/l), hàm lượng sắt nước cao (0,5mg/l) nên nước có tính chất phèn, nhiên mức bị ô nhiễm sắt thấp (theo tiêu chuẩn 0,33mg/l) Nước ngầm tài nguyên quý hiếm, trình khai thác sử dụng phải quản lý chặt chẽ, tránh tượng gây ô nhiễm lãng phí nguồn nước ngầm Dự báo đến năm 2020 nhu cầu khai thác sử dụng nước ngầm tăng cao, khu thị, dân cư tập trung cần khai thác tổng hợp – tầng nước nhằm hạn chế thay đổi tầng nước ngầm 2.3 Tài nguyên đất đai: Địa hình huyện Cái Nước phẳng, có xu hướng thấp dần từ phía Bắc xuống phía Nam, cao trình trung bình 0,5 – 0,7m so với mặt nước biển, trừ liếp vườn trồng dừa, trồng ăn trái có độ cao từ 1,2 –1,5m Mặc dù khơng phải huyện ven biển, địa hình huyện Cái Nước bị chia cắt nhiều hệ thống sông, kênh rạch Về địa chất: đất đai huyện hình thành từ trầm tích đầm lầy ven biển, nhìn chung đất yếu, tầng đất mặt, yếu tố dẫn đến suất đầu tư cao chi phí xử lý móng cơng trình Về thổ nhưỡng, theo giải đồ đất tỷ lệ 1/25.000 huyện Cái Nước (cũ) Phân viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp Miền Nam điều tra xây dựng năm 1988 kết điều tra bổ sung năm 2000 Phân viện Địa lý miền Nam, năm 2001 Trường Đại học Cần Thơ toàn đất đai huyện Cái Nước bị nhiễm mặn mặn phèn với mức độ khác Kết điều tra phân vùng địa lý thổ nhưỡng huyện Cái Nước thành vùng khác biệt, là: 47 - Đối với đào tạo chuyên nghiệp, dạy nghề: xây dựng thực Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 huyện nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn theo tinh thần Quyết định số 1956/QĐTTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện nâng cao suất lao động, tăng khả chuyển đổi cấu sử dụng lao động huyện; khuyến khích xã hội hóa đào tạo dạy nghề cho người lao động Khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học sở Trung học phổ thông học trường dạy nghề chuyên nghiệp (theo hướng phân luồng học sinh) Tổ chức đưa lao động có nhu cầu đào tạo trường chuyên nghiệp tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu sử dụng cán hỗ trợ cho học viên học cam kết trở công tác Đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm dạy nghề huyện, đồng thời rà soát lại ngành nghề đào tạo, vừa đào tạo ngắn hạn bước chuyển sang đào tạo trung hạn, đào tạo theo địa chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với giải việc làm Khuyến khích doanh nghiệp, sở sản xuất mở rộng hình thức truyền nghề, dạy nghề trực tiếp Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất, kỹ kinh doanh đạt 45% vào năm 2015 đạt 60% vào năm 2020 5.2 Y tế: Phát triển y tế công cộng, khuyến khích tạo điều kiện mở rộng xã hội hố cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hồn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến xã, tổ y tế nhân dân Tăng cường y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp tục thực chương trình mục tiêu quốc gia y tế, ngăn ngừa khống chế dịch bệnh, bảo đảm cho nhân dân hưởng dịch vụ y tế bản, tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao, bước nâng cao thể chất, tuổi thọ người dân Nâng cao hiệu chương trình mục tiêu dân số kế hoạch hố gia đình, chăm sóc bà mẹ, trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số Tăng cường công tác quản lý nhà nước dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm địa bàn huyện Xây dựng Trung tâm y tế huyện Cái Nước đủ điều kiện thực nhiệm vụ giám sát dịch tễ, vệ sinh phòng chống dịch, kiểm sốt phòng chống HIV/AIDS, truyền thơng giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản Xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước mô 350 giường, bệnh viện đạt tiêu chuẩn hạng III, đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân huyện huyện vùng phía nam Cà Mau Đối với y tế tuyến xã: đảm bảo đơn vị xã có trạm y tế xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân địa bàn, thực số kỹ thuật y khoa đơn giản, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em Đối với xã thành lập thời kỳ quy hoạch xây dựng trạm y tế Bố trí đủ cán y tế cho trạm (1.000 dân/1 48 cán y tế xã), thực bồi dưỡng chuyên môn cho cán y tế xã, trạm y tế có bác sỹ Phấn đấu năm 2011 toàn số xã huyện đạt chuẩn quốc gia y tế xã, tiếp tục bổ sung sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đầy đủ chuẩn quốc gia theo quy định vào năm 2015 + Mỗi ấp có từ 1-2 nhân viên y tế có trình độ sơ cấp trở lên (khuyến khích y bác sỹ hành nghề y dược tư nhân ấp, khu dân cư kiêm nhiệm thêm); trường học phổ thơng, mầm non có cán y tế phục vụ theo quy định (y tế học đường) Khuyến khích nhân dân tham gia hình thức bảo hiểm y tế tự nguyên theo hình thức bảo hiểm khác nhau, nâng cao tỷ lệ số người tham gia, tiến tới toàn dân tham gia bảo hiểm y tế 5.3 Văn hóa, thể thao: Tiếp tục phát huy kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa sở, tiếp tục phát triển văn hóa nông thôn gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn theo tinh thần Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Các ấp, xã thực rà soát chất lượng phong trào, đảm bảo bước đạt tiêu chí quốc gia văn hóa nơng thơn Trong cần tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật quy định văn hóa nhân dân, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sở, tạo điều kiện cho nhân dân nâng cao mức hưởng thụ tham gia sinh hoạt văn hóa thể thao, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã, huyện văn hóa; góp phần bảo tồn phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, đấu tranh trừ tệ nạn xã hội, động viên phong trào thi đua sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao nhân dân, p hát triển phong trào thể thao quần chúng, trường học, quan đơn vị, doanh nghiệp Khuyến khích thường xuyên tổ chức phong trào thi đấu thể thao nông dân nông thôn Trong phát triển văn hóa, thể thao cần tăng cường đạo, hướng dẫn để phát huy vai trò chủ động cộng đồng dân cư địa phương chính, nhà nước đóng vai trò hướng dẫn hỗ trợ Đối với chương trình xây dựng trung tâm sinh hoạt văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã cần khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội hóa, huy động nhân dân đóng góp đầu tư tham gia quản lý, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao nhằm giảm áp lực nguồn vốn ngân sách nhà nước (theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 Thủ tướng Chính phủ) 49 Kiểm tra, rà sốt lại kết cơng nhận gia đình, ấp xã cơng nhận đạt chuẩn văn hóa cách thực chất, thu hồi danh hiệu gia đình, đơn vị chưa thật đạt chuẩn văn hóa để phấn đấu tích cực nâng cao chất lượng phong trào Phấn đấu năm 2015 có 50% dân số tham gia vào hoạt động văn hóa thể thao, có khoảng 30% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao, 80% nông dân phổ biến pháp luật quy định văn hóa, 70% gia đình giữ vững phát huy danh hiệu gia đình văn hóa; 60% ấp, khóm giữ vững phát huy danh hiệu khóm ấp văn hóa; 70% trung tâm sinh hoạt văn hóa thể thao cấp xã, ấp xây dựng theo quy định Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Những xã đạt tiêu chí quốc gia nơng thơn phải đạt tiêu chí phát triển văn hóa nơng thơn cấp xã (trung tâm xã có nhà văn hóa khu thể thao xã đạt tiêu chuẩn, 70% số ấp đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 100% số ấp có nhà văn hóa khu thể thao, bảo vệ môi trường theo quy định, thực tốt quy chế dân chủ sở, bảo đảm an ninh trật tự) Đến năm 2020: tiếp tục củng cố nâng cao tiêu đạt giai đoạn 2011-2015, toàn xã đạt tiêu chí phát triển văn hóa nơng thơn cấp xã 5.4 Đảm bảo sách xã hội an sinh xã hội Tăng cường thực có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia việc làm, tạo nhiều việc làm chỗ (trên sở phát triển sản xuất, dịch vụ) để sử dụng có hiệu nguồn lực lao động gắn với chuyển dịch cấu sử dụng lao động, nâng cao tỷ lệ sử dụng lao động nơng thơn Bình quân hàng năm giải việc làm cho 6.000 người, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp (thuần nông, lâm ngư nghiệp) năm 2015 giảm khoảng 50%, năm 2020 khoảng 40-45% (các xã đạt tiêu chí quốc gia nông thôn tỷ lệ lao động nơng phải giảm 35% theo quy định) Tiếp tục thực chương trình giảm nghèo cách bền vững, gắn kết phát triển kinh tế với giảm nghèo, hướng dẫn để hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo chính, hạn chế tỷ lệ hộ tái nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,5% trở lên Tổ chức thực tốt Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với nước, quan tâm đẩy mạnh xã hội hố cơng tác đền ơn đáp nghĩa, vừa giúp đỡ gia đình sách, vừa để giáo dục ý thức cách mạng cho nhân dân, hệ trẻ Thực đầy đủ, kịp thời sách bảo đảm an sinh nhà nước, bảo đảm cơng bằng, khuyến khích vận động hoạt động nhân đạo, 50 giúp đỡ đối tượng bị rủi ro, có hồn cảnh đặc biệt khó khăn để vươn lên hòa nhập cộng đồng Thực cơng tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, trẻ em có hồn cảnh khó khăn, bảo đảm trẻ em bảo vệ chăm sóc, học tập, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành Thực tốt Luật Bình đẳng giới Chương trình hành động quốc gia tiến phụ nữ, phát huy vai trò phụ nữ lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội Đặc biệt cần quan tâm tổ chức thực hỗ trợ cho phụ nữ học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ theo tinh thần Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 Thủ tướng Chính phủ Thường xuyên quan tâm làm tốt cơng tác phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng xã, ấp lành mạnh, khơng có tệ nạn xã hội Khoa học công nghệ Khuyến khích, tạo điều kiện để mở rộng hoạt động ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống, tổng kết thực tiễn mô hình để nhân rộng, sản xuất ngư nông nghiệp Các hoạt động khoa học công nghệ tập trung thơng qua chương trình khuyến nơng, khuyến ngư khuyến cơng Khuyến khích đơn vị, hộ gia đình ứng dụng, xây dựng mơ hình sản xuất sử dụng giống mới, quy trình sản xuất cho suất, chất lượng, hiệu cao (trước hết thực tốt đề án nâng cao suất, hiệu sản xuất tôm, lúa) Kiến nghị tỉnh tăng thêm sách đãi ngộ, hỗ trợ cán khoa học xã công tác Bảo vệ tài nguyên, môi trường đa dạng sinh học để phát triển bền vững Đây nhiệm vụ xuyên suốt, cấp ngành toàn thể nhân dân phải thực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững UBND huyện cần tổ chức thực tốt Chương trình phát triển bền vững đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 UBND tỉnh Cà Mau Trong cần ý vấn đề: - Bảo vệ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt, thực quản lý đầu tư dự án có sử dụng đất quy định, không để tự phát thay đổi quy hoạch sử dụng đất - Tích cực tham gia hoạt động theo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng - Tuyên truyền để nhân dân nắm thực tốt Luật đa dạng sinh học (nhất nguồn thủy sản nội đồng) 51 - Thực tốt mục tiêu, giải pháp bảo vệ môi trường, trọng đến vấn đề nước thải, rác thải sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường việc quan trắc, đánh giá mức độ nguồn xả thải khả chịu tải môi trường theo chương trình tỉnh Đặc biệt, khu cơng nghiệp Hòa Trung phải khẩn trương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung, giải tình trạng nhiễm để phát triển bền vững Bảo vệ quốc phòng an ninh Thực xây dựng quốc phòng tồn dân an ninh nhân dân vững mạnh; bảo vệ vững chế độ xã hội chủ nghĩa; đảm bảo ổn định an ninh trị; trì trật tự, kỷ cương an tồn xã hội Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh, làm cho cấp, ngành nhân dân nhận thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ cơng tác quốc phòng, an ninh tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp để thực tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh Chủ động phối hợp thực xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp với tăng cường cơng tác phòng, chống hoạt động "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" lực thù địch; chủ động xử lý tình huống, khơng để bị động, bất ngờ Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, Công an nhân dân, theo hướng "cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại" có lập trường trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc nhân dân V QUY HOẠCH KHÔNG GIAN VÙNG LÃNH THỒ Huyện Cái Nước đơn vị cấp huyện nằm vùng kinh tế nội địa tỉnh Cà Mau (theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) Như vậy, huyện Cái Nước phải tuân thủ theo nhiệm vụ, định hướng phát triển chung vùng kinh tế “nội địa” tỉnh Cà Mau Trong phạm vi quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện, đề xuất thêm số nội dung sau: Xây dựng, phát triển nông thôn Theo kết điều tra dân số năm 2009, dân số nông thôn huyện Cái Nước chiếm gần 90% dân số toàn huyện; thời gian tới huyện có điều kiện để hình thành phát triển thêm số đô thị dự báo khu vực nơng thơn chiếm chủ yếu diện tích dân số Cần xác định nhiệm 52 vụ xây dựng, phát triển nông thôn nhiệm vụ xuyên suốt huyện Cái Nước thời kỳ quy hoạch (và sau năm 2020) Các nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa xã hội huyện cần tập trung hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ Xây dựng, phát triển nơng thơn bao gồm 19 tiêu chí quốc gia, huyện Cái Nước cần tập trung vào nhiệm vụ: - Thực công tác quy hoạch gồm quy hoạch xây dựng nông thôn, phát triển hạ tầng, khu dân cư, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến cấp xã Các quy hoạch cần định hướng phát triển nông thôn đại - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, phát triển thương mại nông thôn; - Xây dựng, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ mơi trường nơng thơn; - Thực chuyển đổi cấu sản xuất, cấu sử dụng lao động nông nghiệp nông thôn, tăng thu nhập, giảm nghèo, cải thiện đời sống, điều kiện nhà ở; - Xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức trị xã hội giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn Phấn đấu đến năm 2015 huyện Cái Nước có xã đạt tiêu chí quốc gia nông thôn (xã Phú Hưng xã Hưng Mỹ) Ngoài nỗ lực phấn đấu huyện, xã, xã phấn đấu đạt tiêu chí nơng thơn giai đoạn 2011-2015 cần quan tâm tập trung đạo, ưu tiên hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng để sớm đạt tiêu chí Bên cạnh đó, huyện triển khai đồng xã khác để có ý thức bước thực xây dựng nông thôn cách tồn diện, phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã huyện đạt tiêu chí quốc gia nông thôn Phương châm quán triệt, vận động nâng cao nhận thức quyền, đồn thể cộng đồng nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm lợi ích chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn để tự thực chính, tránh tâm lý trơng chờ, ỉ lại vào nhà nước Phát triển đô thị: Trên sở đánh giá yếu tố vị trí địa lý kinh tế đề án quy hoạch điều chỉnh địa giới hành cấp tỉnh Cà Mau, dự báo thời kỳ quy hoạch đến năm 2020, mức độ đô thị hóa huyện Cái Nước phát triển nhanh sở phát triển mở rộng thị trấn Cái Nước, thành lập số thị trấn; hình thành chuỗi đô thị theo hành lang quốc lộ 1A Căn Nghị số 106/NQ-HĐND ngày 22/8/2007 HĐND tỉnh Cà Mau 53 quy hoạch đơn vị hành cấp huyện, cấp xã tỉnh Cà Mau đến năm 2020, dự báo dân số đô thị huyện Cái Nước năm 2015 đạt khoảng 25% so với dân số toàn huyện (thành lập thêm thị trấn Thạnh Phú, thị trấn Hưng Mỹ), năm 2020 đạt khoảng 35% (thành lập thêm thị trấn Lương Thế Trân, thị trấn Trần Thới) 2.1 Thị trấn Cái Nước, đô thị loại V, diện tích tự nhiên 25,48 km , dân số năm 2009 13.861 người Định hướng phát triển thị trung tâm hành – trị, trung tâm kinh tế dịch vụ, văn hoá thể thao tổng hợp huyện Cái Nước Nằm chuỗi đô thị tuyến quốc lộ 1A Dự báo dân số thị trấn Cái Nước đạt mức 14.500 người vào năm 2015 đạt khoảng 16.000 người năm 2020 2.2 Đô thị Hưng Mỹ, xã Hưng Mỹ, diện tích tự nhiên 35,39 km , có thị tứ Rau Dừa nằm quốc lộ 1A tuyến lộ Rau Dừa – Rạch Ráng, theo quy hoạch dự kiến thành lập thị trấn Hưng Mỹ giai đoạn 2011-2015, khu vực tập trung dân cư, thương mại dịch vụ phát triển Dân số năm 2009 11.440 người, dự báo dân số thị trấn Hưng Mỹ đạt mức 13.000 người vào năm 2015 đạt khoảng 15.000 người năm 2020 2.3 Đô thị Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, diện tích tự nhiên 33,44 km2, có khu vực ấp Sở Tại nằm sát quốc lộ 1A, dân cư tập trung, thương mại dịch vụ phát triển Theo quy hoạch dự kiến thành lập thị trấn Thạnh Phú giai đoạn 2011-2015 Dân số năm 2009 13.892 người, dự báo dân số thị trấn Thạnh Phú đạt mức 14.500 người vào năm 2015 đạt khoảng 16.000 người năm 2020 (đô thị vệ tinh thành phố Cà Mau) 2.4 Đô thị Lương Thế Trân, xã Lương Thế Trân, diện tích tự nhiên 31,05 km2, có Khu cơng nghiệp Hòa Trung (phía Nam) Theo quy hoạch dự kiến thành lập thị trấn Lương Thế Trân giai đoạn 2016-2020, đô thị công nghiệp, dịch vụ Dân số năm 2009 10.194 người, dự báo dân số thị trấn Lương Thế Trân đạt mức 12.000 người vào năm 2015 đạt khoảng 13.000 người năm 2020 (cũng đô thị vệ tinh thành phố Cà Mau) 2.5 Đô thị Trần Thới, xã Trần Thới; theo quy hoạch dự kiến thành lập thị trấn Trần Thới giai đoạn 2016-2020 sở chia tách xã Trần Thới thành thị trấn Trần Thới xã Đầm Cùng Thị trấn Trần Thới dự kiến có diện tích tự nhiên 14,25 km 2, đô thị công nghiệp, dịch vụ (cụm công nghiệp nhà máy Nam Long) Dân số thị Trần Thới đạt mức 7.000 người vào năm 2015 đạt khoảng 8.000 người năm 2020 (không kể phần chia tách thành lập xã mới) Trong q trình phát triển, hình thành thị huyện Cái Nước cần ý: thị có dự kiến quy hoạch phát triển huyện nằm dọc theo quốc lộ 1A, cần chủ động quy hoạch từ đầu, khơng để hình thành phát triển tự phát, đường ngang phải tổ chức 54 quy hoạch điểm gom, đấu nối vào quốc lộ 1A theo quy định Bên cạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phải thực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực quản lý xây dựng phát triển đô thị cho cán lãnh đạo chuyên môn thị Điều chỉnh địa giới hành Căn theo Quy hoạch tổng thể đơn vị hành cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cà Mau đến năm 2020 thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nghị số 106/NQ-HĐND ngày 22/8/2007, địa giới hành cấp xã huyện Cái Nước có điều chỉnh, chia tách thành lập sau Giai đoạn 2010-2015: - Điều chỉnh thành lập xã Thạnh Hưng (chia tách từ xã Tân Hưng), thành lập xã Phú Lộc (chia tách từ xã Phú Hưng), thành lập xã Nghĩa Hiệp (chia tách từ xã Tân Hưng Đông) - Thành lập thị trấn Thạnh Phú (xã Thạnh Phú nay) thị trấn Hưng Mỹ (xã Hưng Mỹ nay) Như vậy, đến năm 2015, huyện Cái Nước dự kiến bao gồm 14 đơn vị hành cấp xã (11 xã thị trấn) Giai đoạn 2016 - 2020: - Thành lập xã Đầm Cùng sở chia tách từ xã Trần Thới; - Thành lập thị trấn Trần Thới sở phần diện tích, dân số xã Trần Thới Đến năm 2020, huyện Cái Nước dự kiến bao gồm 15 đơn vị hành cấp xã (11 xã thị trấn) Việc dự kiến điều chỉnh, thành lập số đơn vị hành cấp xã, thành lập thị trấn nhằm đảm bảo cho cơng tác quản lý hành nhà nước tốt hơn, phù hợp với khả quản lý quyền sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội nhanh Tuy nhiên phát sinh nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở, hạ tầng đấu nối, sở kinh tế, phúc lợi xã hội mới, đào tạo chuẩn bị cán hành cấp xã số lượng đủ lực VI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Các chương trình, đề án phát triển 55 Trên sở chương trình, đề án phát triển chung tỉnh Cà Mau (theo quy hoạch tổng thể tỉnh phê duyệt), huyện Cái Nước tích cực tham gia thực chương trình, đề án theo đạo chung UBND tỉnh Cà Mau, tập trung vào chương trình, đề án sau: - Chương trình nâng cao suất, chất lượng, hiệu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; - Chương trình xây dựng nơng thơn đạt tiêu chí quốc gia nơng thơn mới; - Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; - Chương trình thu hút đầu tư phát triển cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp - Chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; - Chương trình giảm nghèo, dạy nghề giải việc làm cho lao động nông thôn đảm bảo an sinh xã hội - Chương trình bảo vệ mơi trường, phát triển bền vững đa dạng sinh học Danh mục dự án ưu tiên 2.1 Các dự án nông nghiệp, thủy lợi: - Các dự án tiểu vùng thủy lợi vùng phía Nam tỉnh Cà Mau (bao gồm tiểu vùng II, III, IX, X, XII, XIII, XIV) - Dự án xây dựng, bồi trúc tuyến đê sông quan trọng địa bàn huyện; - Các ô thủy lợi nhỏ khép kín phục vụ sản xuất nơng nghiệp nuôi thủy sản - Các dự án hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp (từ 3-5 vùng dự án); - Trung tâm giống thủy sản cấp I tỉnh 2.2 Các dự án giao thông - Đề nghị dự án tuyến tránh quốc lộ 1A qua thị trấn Cái Nước; - Dự án tuyến đường tránh tuyến đường Vàm Đình – Cái Nước – Đầm Dơi qua thị trấn Cái Nước (kết hợp làm đường vành đai thị trấn); - Các dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường tỉnh quản lý địa bàn huyện: + Dự án nâng cấp mở rộng đường Rau Dừa – Rạch Ráng (nối tiếp đến thị trấn Sông Đốc theo bờ nam sơng Ơng Đốc); + Dự án nâng cấp tuyến đường Cái Nước – Chà Là; 56 + Dự án đầu tư xây dựng cầu Chà Là (qua sông Bảy Háp); - Dự án xây dựng đường ô tô trung trâm xã dự kiến chia tách thành lập mới; - Dự án xây dựng tuyến đường ô tô liên xã (ưu tiên tuyến đường theo tuyến bờ Tây sông Bảy Háp tuyến lộ dọc theo kênh xáng Đông Hưng); - Dự án xây dựng bến xe ô tô khách thị trấn Cái Nước, quy mô bến xe khách loại loại 3; - Dự án xây dựng giao thông nông thôn (cầu, đường nông thôn) từ xã đến ấp đường giao thông liên ấp 2.3 Các dự án ngành Công Thương, Xây dựng - Dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đầm Cùng; - Dự án xây dựng chợ nông thôn: chợ Hòa Mỹ, chợ Đơng Hưng, chợ Tân Hưng, chợ Phú Hưng - Các dự án phát triển lưới điện nông thơn (theo chương trình Sở Cơng Thương); - Dự án xây dựng, nâng cấp đường nội ô thị trấn Cái Nước; - Dự án xây dựng, nâng cấp trụ sở hành xã, thị trấn; - Dự án xây dựng hệ thống thoát nước thị trấn Cái Nước; 2.4 Các dự án lĩnh vực văn hóa, xã hội - Dự án trung tâm phát thanh, truyền hình Đài Phát truyền hình Cà Mau xã Lương Thế Trân - Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước; - Dự án xây dựng Trung tâm y tế huyện; - Dự án xây dựng trạm y tế xã xã thành lập; - Các dự án nâng cấp, mở rộng trường học cấp đạt chuẩn quốc gia; - Các dự án đầu tư xây dựng trường mầm non; - Dự án thành lập, xây dựng trường THPT Lương Thế Trân; - Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện; - Dự án nâng cấp, tơn tạo Khu di tích lịch sử Lung Lá, Nhà Thể; - Dự án đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Cái Nước; - Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, khóm ấp; 57 - Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân theo địa bàn xã liên xã; - Dự án xây dựng bãi rác sở xử lý chế biến rác thải rắn Phần thứ tư GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH I CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Giải pháp nguồn vốn đầu tư 1.1 Ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển Theo mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường quy hoạch đề ra, tổng nhu cầu vốn đầu tư địa bàn huyện Cái Nước thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 lớn Dự tính sơ tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 25.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD Trong giai đoạn 2011-2015 cần khoảng 10.000 tỷ đồng (bình quân khoảng 2.000 tỷ đồng/năm), giai đoạn 2016-2020 cần khoảng 15.000 tỷ đồng (bình quân khoảng 3.000 tỷ đồng/năm) Bình quân hàng năm cần huy động lượng vốn khoảng 45 - 50% tổng giá trị tăng thêm địa bàn huyện cho đầu tư phát triển Lượng vốn đầu tư lớn tập trung vào xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đầu tư nhà máy công nghiệp, sở dịch vụ, đầu tư nuôi tôm công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, có lượng vốn lớn để xây dựng nông thôn đạt tiêu chí nơng thơn 1.2 Giải pháp huy động vốn Để có nguồn vốn đầu tư phát triển, cần huy động tổng hợp nguồn vốn thành phần kinh tế, cá nhân tổ chức ngồi huyện, đặc biệt coi trọng khuyến khích vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế Dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư: - Vốn ngân sách nhà nước cấp (đầu tư công): bao gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện, vốn theo chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ Nguồn vốn chủ yếu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội (nhất hạ tầng nông thôn), phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội bảo vệ môi trường Trên sở danh mục dự án ưu tiên đề xuất, dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm khoảng 15% tổng nhu cầu vốn đầu tư 58 Để tranh thủ đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, huyện cần chủ động rà soát danh mục dự án, theo theo thứ tự ưu tiên, chủ động chuẩn bị hồ sơ dự án, đề xuất kiến nghị với Sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào đầu tư theo kế hoạch năm, hàng năm Ngoài dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo chương trình (nhất nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước hạn chế, huyện đẩy mạnh áp dụng hình thức kết hợp vốn nhà nước vốn tư nhân, huy động nhân dân đóng góp tham gia đầu tư Trong dự án (kể dự án lĩnh vực văn hóa, xã hội), vốn ngân sách đầu tư số hạng mục định, lại khuyến khích thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư quản lý kinh doanh dịch vụ Đối với số dự án hạ tầng cần kết hợp khai thác quỹ đất (nhất dự án giao thông, hạ tầng đô thị, dự án đầu tư có sử dụng đất), cần kết hợp huy động khai thác quỹ đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất - Nguồn vốn tín dụng nhà nước: chủ yếu để hỗ trợ đầu tư theo chủ trương, sách nhà nước, thực dự án sử dụng công nghệ sạch, bảo vệ môi trường, giải việc làm, hỗ trợ đào tạo Mức vốn đầu tư nguồn vốn không lớn Các quan chức huyện cần chủ động tạo điều kiện cho đối tượng tiếp cận với nguồn vốn, tham gia quản lý sử dụng vốn mục đích thu hồi vốn vay Dự kiến nguồn vốn tham gia khoảng - 3% nhu cầu vốn đầu tư - Vốn vay thương mại: nguồn vốn quan trọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chủ yếu vốn Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Để quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn này, cần có phối hợp, tham gia chặt chẽ Ngân hàng với quyền, tổ chức trị xã hội địa phương (đặc biệt vai trò hội như, đồn thể như: phụ nữ, nơng dân, cựu chiến binh, đoàn niên) Các hộ vay vốn xác định rõ trách nhiệm sử dụng hoàn trả vốn, giảm đến mức thấp tình trạng nợ hạn, nợ xấu Dự kiến nguồn vốn đáp ứng khoảng 15 - 20% nhu cầu vốn đầu tư - Vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân (trong ngồi nước): vai trò nguồn vốn đầu tư dân cư thành phần kinh tế khác nguồn vốn chủ yếu đầu tư phát triển, đóng vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế, giải an sinh xã hội (tập trung chủ yếu cho sản xuất kinh doanh) Để khuyến khích tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cần tạo lập mơi trường thơng thống, chủ động quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành gọn nhẹ để dự án sớm triển khai Đề xuất giới thiệu danh mục dự án đầu tư để xúc tiến, thu hút đầu tư Tích cực thực chủ trương 59 xã hội hoá đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hố thơng tin; khuyến khích thực dự án BOT, PPP Dự kiến nguồn vốn đóng góp khoảng 60-65% nhu cầu cầu vốn đầu tư huyện - Vốn ODA NGO: huyện chuẩn bị đề xuất với tỉnh vận động dự án ODA, dự án vận động tài trợ từ tổ chức phi phủ, cá nhân ngồi nước để xây dựng giao thơng nơng thơn, cơng trình phúc lợi xã hội Thực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực huyện Cái Nước hạn chế so với yêu cầu, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giải pháp quan trọng, làm sở phát huy nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động, chuyển dịch cấu sử dụng lao động Cần tích cực thực chương trình dạy nghề cho lao động nơng thơn, cho phụ nữ nhằm trang bị cho người lao động kỹ thuật sản xuất, kỹ kinh doanh trình độ quản lý, tổ chức đời sống; thực hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động từ nông nghiệp chuyển đổi sang ngành khác Thực đa dạng hóa loại hình đào tạo nghề, cần ý quản lý tốt chương trình, chất lượng đào tạo để đảm bảo có việc làm sau đào tạo, khuyến khích đào tạo theo địa Ứng dụng tiến khoa học, công nghệ Ứng dụng, đưa tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất đời sống cần thiết cấp bách, thơng qua nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa Các quan chức năng, hội, đồn thể huyện, quyền địa phương đơn vị cần tăng cường phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin kinh tế thị trường cho nhân dân để họ vận dụng, ứng dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất Các hoạt động chủ yếu để đẩy mạnh ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ thông qua hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công Cùng với xây dựng mơ hình, đơn vị cần sớm có tổng kết nhân rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ Nâng cao lực quản lý hành cấp Tổ chức triển khai thực cụ thể hố quy định, sách phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước, để cán nắm thực hiện, nhân dân để nhân dân biết, giám sát thực Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thực thi pháp luật Cải cách hành với trọng tâm cải cách thủ tục hành cơng, đổi tổ chức máy, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan quản lý nhà nước cấp Tiếp tục kiện toàn máy xây dựng đội ngũ cán quyền cấp xã, ấp có 60 đủ lực, phẩm chất để quản lý, giải thẩm quyền nhiệm vụ giao Thực quy chế giải công việc theo chế “một cửa liên thông” lĩnh vực thuộc thẩm quyền quan quản lý nhà nước theo hướng giao cho quan tiếp nhận giải thủ tục sở có quy chế, quy định phối hợp giải Tiếp tục rà soát, sửa đổi thủ tục, loại bỏ giấy tờ không cần thiết, quy định, quy chế không phù hợp, rút ngắn thời gian giải công việc Thực Quy chế dân chủ sở, chế độ công khai minh bạch thông tin cho nhân dân biết chủ trương sách Đảng Nhà nước, quyền địa phương để nhân dân tham gia thực II TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH Căn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, UBND huyện Cái Nước thực tổ chức công bố quy hoạch cách rộng rãi theo quy định Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ để phổ biến cho xã, thị trấn, nhân dân huyện, nhà đầu tư biết, tham gia thực quản lý quy hoạch UBND huyện Cái Nước mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Quy hoạch, chủ trì phối hợp với Sở ngành liên quan đạo việc lập trình duyệt theo quy định công việc sau để đảm bảo phát triển đồng bộ: + Quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2015; + Thực rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; quy hoạch xây dựng xã nông thôn (quy định Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 Thủ tướng Chính phủ; Thơng tư số 07/2010/TTBNNPTNT ngày 08/02/2010 Bộ Nông nghiệp PTNT); + Xây dựng quy hoạch, đề án phát triển số lĩnh vực quan trọng như: phát triển văn hóa nơng thơn, phát triển thương mại nông thôn, giao thông nông thôn + Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị; + Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, hàng năm huyện; lập các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên; đăng ký kế hoạch đầu tư dự án nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương hỗ trợ Trong trình thực quy hoạch, UBND huyện Cái Nước thường xun rà sốt báo cáo trình cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung quy 61 hoạch phù hợp với tình hình yêu cầu phát triển huyện, tỉnh giai đoạn quy hoạch Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cái Nước đến năm 2020 trình Hội đồng nhân dân huyện Cái Nước khố IX thông qua kỳ họp thứ 18 (bất thường) ngày 19/10/2010 (Nghị số 08/NQ-HĐND ngày 25/10/2010 HĐND huyện Cái Nước); UBND huyện Cái Nước xin báo cáo trình UBND tỉnh Sở ngành cấp tỉnh xem xét, thẩm định phê duyệt để UBND huyện tổ chức thực hiện./ TM UỶ BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Phúc Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020, BÁO CÁO QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020

Từ khóa liên quan