QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020

145 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:14

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU SỞ CÔNG THƯƠNG QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020 CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN CƠ QUAN LẬP DỰ ÁN SỞ CÔNG THƯƠNG CÀ MAU VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG NGHIỆP GIÁM ĐỐC BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN TRƯỞNG CN LÊ MINH KHỞI PGS.TS PHAN ĐĂNG TUẤT MỤC LỤC Trang Phần mở đầu Phần một: Tổng quan trạng phương hướng phát triển kinh tế-xã hội Chương I: Hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội địa phương Diện tích, vị trí địa lý, tài nguyên, tiềm kinh tế, nhân lực Hiện trạng kinh tế-xã hội: GDP cấu GDP, tình hình thu chi ngân sách, dân số 10 Vị trí kinh tế - xã hội Cà Mau tổng thể vùng 15 Chương II: Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội 18 Kịch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn quy hoạch: GDP, cấu GDP, dân số xu hướng thị hố 18 Triển vọng hợp tác kinh tế với địa phương lân cận nước 20 Phần hai: Hiện trạng phát triển cơng nghiệp tình hình thực quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn trước 22 Chương III: Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp Cà Mau 22 I Hiện trạng tiêu chủ yếu phát triển ngành công nghiệp 22 II Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp chủ yếu 31 Chương IV: Đánh giá tình hình thực quy hoạch giai đoạn trước 44 Đánh giá tiêu quy hoạch thực tế 44 Đánh giá tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp 44 Đánh giá chung trạng phát triển công nghiệp 49 Bài học kinh nghiệm 50 Phần ba: Dự báo nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành công nghiệp 51 Chương V: Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành thời gian quy hoạch 51 I Những nhân tố nước 51 II Những nhân tố nước – Bối cảnh quốc tế khu vực 54 Chương VI: Dự báo nhu cầu sản phẩm 60 Phần bốn: Quy hoạch phát triển công nghiệp –TTCN Cà Mau đến 2020 70 Quan điểm phát triển 70 Mục tiêu (mục tiêu chung mục tiêu cụ thể) 70 Định hướng phát triển 71 Chương VII: Các phương án phát triển công nghiệp 73 Các phương án phát triển 73 Luận chứng phương án lựa chọn phương án phát triển công nghiệp 74 Quy hoạch phát triển chuyên ngành công nghiệp 76 A Qui hoạch Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản - thực phẩm 76 B Qui hoạch Công nghiệp hố chất sản phẩm hóa chất 83 C Qui hoạch Cơng nghiệp khí, thiết bị điện tử 86 D Qui hoạch Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 90 E Qui hoạch Công nghiệp dệt may – da giầy 93 F Qui hoạch Công nghiệp điện, nước 95 H Qui hoạch Khu công nghiệp 101 I Qui hoạch phát triển làng nghề nông thôn 105 Chương VIII: Nhu cầu vốn đầu tư theo kỳ kế hoạch 112 I Tổng hợp vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp giai đoạn 20112020 112 II Dự báo khả huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2020 112 Phần năm: Các giải pháp chế sách thực quy hoạch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020 114 I Những giải pháp chủ yếu 114 II Các chế sách 120 III Tổ chức thực 122 IV Kết luận 125 V Kiến nghị 125 Phụ lục Danh mục dự án đầu tư 127 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 PHẦN MỞ ĐẦU Tỉnh Cà Mau có vị trí địa lý quan trọng hệ thống đường giao thông thủy bộ, nối liền tỉnh ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh khu vực nội địa Tỉnh với đường biển phía Tây phía Đơng… điều kiện thuận lợi cho Cà Mau phát triển cơng nghiệp tồn diện, đặc biệt khí điện đạm, khí tàu thuyền, chế biến thủy sản dịch vụ vận tải biển, sông biển đường bộ, dịch vụ phục vụ ni trồng đánh bắt hải sản…Với vị trí quan trọng vậy, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số: 492/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 phê duyệt đề án thành lập Vùng kinh tế trọng điểm Đồng sông Cửu Long bao gồm 04 Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương là: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang Cà Mau Theo đề án, đến năm 2020, vùng kinh tế trọng điểm trung tâm lớn sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào xuất nông thủy sản nước Năm 2003, UBND Tỉnh Cà Mau Quyết định phê duyệt đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Cà Mau thời kỳ 20012010” Sau có Quyết định, ngành cơng nghiệp Tỉnh có chuyển biến đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế Tỉnh, tỷ trọng công nghiệp ngày tăng cấu GDP Tuy nhiên, giai đoạn 2006-2010 ngành công nghiệp phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên chính, ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thu hút nhiều lao động may mặc, da giầy, đồ gỗ… chiếm tỷ trọng nhỏ cấu ngành Các ngành cơng nghiệp thuộc nhóm khí đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ ngành công nghiệp phát triển, quy mô không đáng kể, trình độ cơng nghệ thấp Các ngành cơng nghiệp có cơng nghệ hàm lượng chất xám cao chưa có Đứng trước tình hình đó, để thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá thể Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Cà Mau đến năm 2020, UBND tỉnh Cà Mau có cơng văn số 1460/UBND-CN ngày 06/05/2009 việc lập Quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Cà Mau đến năm 2020 nhằm mục đích: - Làm rõ tiềm năng, nguồn lực đặc thù tỉnh Cà Mau để xây dựng quan điểm, định hướng phát triển cho công nghiệp cách đắn lâu dài; xây dựng cấu, mục tiêu phát triển công nghiệp thích ứng với giai đoạn phát triển - Các mục tiêu phát triển giai đoạn luận khoa học thực tiễn để hoạch định kế hoạch năm kế hoạch hàng năm phát triển công nghiệp tỉnh - Quy hoạch công nghiệp sở phục vụ cho công tác đạo quản lý, hoạch định sách công nghiệp cấp lãnh đạo tỉnh Những tài liệu làm để xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp là: Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI; Cà Mau năm 2010 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ XII, XIII, XIV; Nghị chuyên đề phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Cà Mau; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Cà Mau đến năm 2020; Quyết định số: 01/1998/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 1998 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đồng sông Cửu Long đến năm 2010; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đồng sông Cửu Long đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (dự thảo); Quyết định số: 492/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đề án thành lập Vùng kinh tế trọng điểm Đồng sông Cửu Long; Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 (theo Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khóa X); Nghị số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 Bộ Chính trị phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đồng sơng Cửu Long thời kỳ 2001-2010; Chỉ thị số 14/2003/CT-TTg ngày 05/06/2003 Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đồng sơng Cửu Long thời kỳ 2001-2010; 10 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; 11 Quyết định số: 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020; 12 Quyết định số: 343/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơng nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020; 13 Quyết định số: 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/04/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 số sách khuyến khích phát triển; 14 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt nam theo vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Quyết định phê duyệt số 73/2006/QĐ-TTg ngày 04/4/2006); 15 Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 (Quyết định phê duyệt số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006); 16 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 quy định việc bảo vệ môi trường Cà Mau năm 2010 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 khâu lập, thẩm định phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình dự án phát triển; 17 Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 31/7/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010 tầm nhìn 2020; 18 Quyết định số 66/2010/QĐ-TTg ngày 27/10/2010 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập ban hành quy chế hoạt động Khu Kinh tế Năm Căn tỉnh Cà Mau; 19 Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch phát triển số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”; 20 Quyết định số: 1065/QĐ-UBND ngày 09/07/2010 UBND Tỉnh việc phê duyệt Đề cương dự tốn quy hoạch phát triển cơng nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020; 21.Tài liệu quy hoạch chuyên ngành công nghiệp Tỉnh; 22 Niên giám thống kê TW, niên giám thống kê Tỉnh, báo cáo, tài liệu ngành công nghiệp Tỉnh Nội dung quy hoạch phát triển công nghiệp-TTCN Tỉnh Cà Mau đến năm 2020 gồm phần: Phần một: Tổng quan trạng phương hướng phát triển kinh tếxã hội Phần đánh giá tổng quan nguồn lực chủ yếu để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội phát triển công nghiệp Tỉnh Cà Mau Phần hai: Hiện trạng phát triển cơng nghiệp tình hình thực quy hoạch phát triển cơng nghiệp giai đoạn trước Đánh giá số liệu công nghiệp giai đoạn 2001-2010 cột mốc để xây dựng định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2020 Phần ba: Dự báo nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành cơng nghiệp Ảnh hưởng sách kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển kinh tế giới, xu hội nhập kinh tế quốc tế có ảnh hưởng đến q trình phát triển cơng nghiệp Tỉnh Cà Mau Phần bốn: Quy hoạch phát triển công nghiệp-TTCN Tỉnh Cà Mau đến năm 2020 Đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; dự án phát triển chuyên ngành công nghiệp Tỉnh Cà Mau Phần năm: Các giải pháp chế sách thực Quy hoạch phát triển công nghiệp-TTCN Tỉnh Cà Mau đến năm 2020 Kiến nghị số giải pháp sách nhằm thực quy hoạch phát triển công nghiệp-TTCN Tỉnh Cà Mau đến năm 2020 Cà Mau năm 2010 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 PHẦN TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHƯƠNG I HIỆN TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÀ MAU Diện tích, vị trí địa lý, tài nguyên, tiềm kinh tế, nhân lực 1.1 Diện tích, vị trí địa lý, khí hậu, địa hình * Diện tích, vị trí địa lý Cà Mau nằm tận phía Nam Tổ Quốc, có mặt tiếp giáp với biển: Phía Đơng giáp với Biển Đơng; Phía Tây - Nam giáp với Vịnh Thái Lan Phía Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu Kiên Giang Tổng diện tích tự nhiên tỉnh 5.331 km2, bờ biển dài 254 Km Diện tích vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế rộng 70.000 km2, gắn với tài ngun khí đốt Tỉnh Cà Mau có huyện thành phố Thành phố Cà Mau trung tâm kinh tế, trị văn hố tỉnh Do vị trí địa lý nằm trung tâm vùng biển nước Đơng Nam Á nên Cà Mau có nhiều thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế đường biển; có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có tiềm lớn khai thác dầu khí * Khí hậu Cà Mau tỉnh có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Nhiệt độ trung bình 26,5oC Nhiệt độ cao vào tháng 4, khoảng 27,6oC; nhiệt độ thấp vào tháng 1, khoảng 25oC Cà Mau có mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô Mùa mưa từ tháng đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Lượng mưa Cà Mau cao so với nơi khác vùng ĐBSCL Trung bình có 165 ngày mưa/năm, với 2.360 mm Lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa, chiếm 90% tổng lượng mưa năm Tháng có lượng mưa cao năm thường từ tháng đến tháng 10 Lượng bốc trung bình khoảng 1.022 mm/năm; mùa khơ có lượng bốc lớn Độ ẩm trung bình năm 85,6% Mùa khơ ẩm độ thấp, thấp vào tháng 3, khoảng 80% Điều kiện khí hậu Cà Mau thuận lợi để phát triển nông nghiệp tồn diện, đặc biệt trồng trọt, chăn ni nuôi trồng thủy hải sản Chế độ phân mùa kết hợp với điều kiện thủy triều ven biển tạo hệ sinh thái thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa có hiệu cao Trong năm gần thời tiết diễn biến phức tạp: nắng hạn, dơng, lốc xốy bão xảy với tần suất nhiều làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp khai thác hải sản biển, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân Cà Mau năm 2010 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Số nắng năm 2009 cao, cao tháng đạt 248,4 giờ, thấp tháng 80,9 Đây tiềm quan trọng để phát triển nguồn lượng điện mặt trời, điện gió thời gian tới Cà Mau Chế độ gió thịnh hành theo mùa Mùa khơ hướng gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc Đông, với vận tốc trung bình khoảng 3-5 m/s Mùa mưa gió thịnh hành theo hướng Tây - Nam Tây, với tốc độ trung bình 4,5m/s Vào mùa mưa, có giơng hay lốc xốy lên đến cấp - cấp Cà Mau bị ảnh hưởng bão, bão số đổ vào Cà Mau cuối năm 1997 tượng đặc biệt sau gần 100 năm qua đồng sông Cửu Long * Địa hình Nhìn chung địa hình tương đối phẳng thấp, đất liền khơng có núi đá, ngồi biển có số cụm đảo gần bờ, độ cao phổ biến từ 0,5 - 1m so với mặt nước biển, khu vực trầm tích sơng sơng biển hỗn hợp có địa hình cao hơn, khu vực trầm tích biển - đầm lầy đầm lầy có địa hình thấp Cà Mau phù hợp cho loại chịu ngập nước rừng ngập mặn, rừng tràm, lúa nước, nuôi thủy sản Việc trồng ăn quả, xây dựng kết cấu hạ tầng cơng trình dân dụng, khu dân cư đòi hỏi phí tơn cao mặt lớn Bên cạnh đó, địa hình tỉnh bị chia cắt nhiều hệ thống sơng rạch chằng chịt, có lợi giao thông đường thủy hạn chế lớn việc phát triển giao thông đường Phần lớn diện tích tỉnh thuộc dạng ngập nước ven biển, đất yếu nên việc xây dựng công trình kết cấu hạ tầng xây dựng tốn nên trở ngại cho chương trình phát triển đô thị tỉnh 1.2 Nguồn tài nguyên tỉnh Tài nguyên đất: Quỹ đất cấu đất Theo tài liệu đánh giá tài nguyên đất tỉnh Cà Mau chia nhóm đất chính: Nhóm đất mặn có diện tích 208.496 ha, chiếm 40,1% diện tích tự nhiên, phân bố nhiều địa bàn tỉnh (các huyện Đầm Dơi, Phú Tân, Trần Văn Thời) vùng đất có thành phần giới mịn hơn, khơng có tầng phèn tiềm tàng tầng phèn hoạt động, toàn đất mặn Cà Mau nhiễm mặn từ nước biển với mức độ mặn khác mặn nặng, mặn trung bình mặn Nhóm đất chủ yếu sử dụng cho phát triển rừng ngập mặn ven biển, nuôi tôm nước lợ, số diện tích lên liếp trồng ăn Những nơi có độ mặn mặn trung bình có khả sản xuất - vụ lúa mùa mưa, trồng lâu năm nuôi tôm vào mùa khô kết hợp trồng cấy vụ lúa mùa mưa Nhóm đất phèn có diện tích 279.974 ha, chiếm 53,73% diện tích tự nhiên phân bố chủ yếu huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Năm Căn Cái Nước Trong đó, đất phèn tiềm tàng có 198.689 Đất phèn hoạt động có 81.285 ha, phân bố rải rác nhiều nơi Nhóm đất phèn nhiễm mặn phân bố vùng ven biển, khoảng 30.387 Đối với diện tích đất phèn khơng ngập mặn trồng lúa Cà Mau năm 2010 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 mùa mưa, trồng công nghiệp chịu phèn, mía, khóm, chuối, tràm.… Đối với diện tích phèn ngập mặn phát triển trồng rừng ngập mặn, nuôi thủy sản nước mặn Ngồi ra, có nhóm đất cát giồng, diện tích 671 ha, chiếm 0,13% diện tích đất tự nhiên, tập trung khu vực dọc ven bãi Khai Long huyện Ngọc Hiển Nhóm đất sử dụng để trồng rau hoa mầu thực phẩm ăn quả; Nhóm đất than bùn, với diện tích khoảng 8.698 ha, phân bố huyện U Minh, Trần Văn Thời, nhiên diện tích có tầng than bùn dày ngày bị thu hẹp cháy rừng khoảng 5.000 ha; Nhóm đất bãi bồi với diện tích 19.000 ha, phân bố huyện Ngọc Hiển, Năm Căn Phú Tân Hướng sử dụng chủ yếu phát triển rừng phòng hộ theo diễn tự nhiên Tiềm đất Cà Mau phân theo mục đích sử dụng sau: Tổng quĩ đất tỉnh Cà Mau năm 2006 532.916 ha, chia ra: Đất sử dụng vào mục đích nơng nghiệp có 370.805 ha, chiếm 69,6%; đất lâm nghiệp 104.418 ha, chiếm 19,7%; đất chuyên dùng có 20.414, chiếm 3,9%; đất có 6.716 ha, chiếm 1,4%; đất chưa sử dụng sơng, kênh, rạch có 28.453 ha, chiếm 5,4% Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất Diện tích (ha) Tỷ trọng (%) 1997 2000 2006 2006/2000 2006/1997 Tổng số 521080 521107 532916 11809 11836 Đất nông nghiệp 349315 351344 370805 19461 21490 - Đất trồng hàng năm 193336 186298 87110 -99188 -106226 48042 51959 54945 2986 6903 107937 113087 227490 114403 119553 Đất lâm nghiệp 96425 104815 104418 -397 7993 Đất chuyên dùng 14439 17072 20414 3342 5975 5245 5502 6716 1214 1471 Đất chưa sử dụng sông rạch 55061 42374 28453 -13921 Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Cà Mau đến năm 2020 -26608 - Đất trồng lâu năm - Mặt nước nuôi thuỷ sản Đất Bảng 2: Kết thực kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cà Mau (ha) STT I 1.1 Loại đất chuyển đổi sử dụng Đất chuyên dùng đất Đất chuyên dùng Đất xây dựng Đất cơng trình cơng nghiệp Cà Mau năm 2010 Diện tích chuyển đổi theo KH 7281 Diện tích thực chuyển đổi 3822,1 Tỷ lệ % so KH duyệt 52,49 5625 2905 1500 2431,1 578,8 228,2 43,22 19,92 15,21 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 II Đất cơng trình 302 221 dịch vụ, TM Đất trụ sở 50 19,8 quan Đất sở y tế 100 18,8 Đất trường học 520 51 Đất cơng trình 225 20 TDTT Đất cơng trình 208 20 khác Đất giao thong 257 300,45 Đất thủy lợi 2000 1262,45 Đất di tích lịch sử 175 50 văn hóa Đất an ninh quốc 8,14 phòng Đất nghĩa trang, 86 20 nghĩa địa Đất chuyên dùng 195 138 khác Đất 1656 1391 Đất đô thị 785 397 Đất nông thôn 871 994 Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Cà Mau đến năm 2020 73,18 39,60 18,8 9,81 889 9,62 116,91 63,12 28,57 116,3 23,26 70,77 84,00 50,57 114,12 Tài nguyên rừng: Rừng Cà Mau loại hình sinh thái đặc thù: rừng sinh thái ven biển ngập mặn phân bố dọc ven biển với chiều dài 254 km Bên cạnh đó, Cà Mau hệ sinh thái rừng tràm nằm sâu lục địa huyện U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình Diện tích rừng ngập mặn Cà Mau chiếm 77% rừng ngập mặn vùng Đồng Bằng Sơng Cửu Long, có vai trò phát triển nuôi trồng thủy sản cân sinh thái ven biển, bảo tồn tính đa dạng sinh học vùng rừng ngập mặn ven biển Rừng ngập U Minh có tác dụng điều hòa khí hậu, bảo tồn tính đa dạng sinh học vùng rừng ngập nội địa Tổng diện tích đất lâm nghiệp 108.025 ha, diện tích có rừng 96.350,3 ha; diện tích chưa có rừng 11.674,7 đất rừng phòng hộ 26.132,6 ha, đất rừng đặc dụng 17.830,7 đất rừng sản xuất 64.061,7ha Tài nguyên nước: + Nguồn nước mưa nguồn nước chủ yếu cung cấp cho trồng nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ phần cho sinh hoạt Vào mùa khô, nhân dân thường phải dùng nước trữ từ mùa mưa + Nguồn nước mặt từ sông Hậu qua kênh Quản Lộ Phụng Hiệp, Chắc Băng, Bạch Ngưu… khả đưa nước Cà Mau hạn chế, dự án hoá Quản Lộ - Phụng Hiệp hồn thành đưa nước phần diện tích huyện Thới Bình thành phố Cà Mau + Nguồn nước mặn tài nguyên lợi tỉnh Cà Mau để phát triển nuôi tôm, cá nước mặn, nước lợ hệ sinh vật sinh thái ven biển Hệ thống thủy lợi đầu tư hồn chỉnh điều tiết nước cho ni tơm hiệu đưa Cà Mau năm 2010 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 PHỤ LỤC Cà Mau năm 2010 Trang 128 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CÁC NGÀNH CƠNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020 Cơng nghiệp Chế biến Nông - lâm - thủy hải sản thực phẩm Số TT Tên dự án Địa điểm Công suất 2011-2015 Vốn đầu tư (tỷ đồng) 2016-2020 Nguồn vốn Thời gian 300 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 30 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 2011-2015 2016-2020 Chế biến thủy sản Đầu tư xây dựng chiều sâu số nhà máy chế biến thủy sản xuất Đầu tư nhà máy chế biến cá hộp Huyện Trần Văn Sông Đốc Thời 1.000 sản phẩm/năm Đầu tư xây dựng số sở chế biến thủy sản khô, công suất 1- ngàn tấn/năm/cơ sở 5.000 tấn/năm 15 Đầu tư nhà máy chế biến thức Huyện U Minh ăn nuôi thủy sản 24.000 sản phẩm/năm 40 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 Đầu tư kho trữ đông 10.000 tấn/năm 30 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 Đầu tư nâng cơng suất nhà máy có, đổi áp dụng công nghệ, dây chuyền tiên tiến nhằm tăng cường chế biến tinh, chế biến sâu Cà Mau năm 2010 400 Trang Tự có +Vay ngân hàng 2016-2020 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Đầu tư xây dựng số nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, công suất 5- 10 ngàn tấn/năm 500 Tự có +Vay ngân hàng 2016-2020 Cơng nghiệp chế biến đường Khuyến khích đầu tư cải tiến công nghệ, đổi thiết bị sở chế biến đường thủ cơng lò tinh luyện có Đầu tư xây dựng nhà máy bánh, mứt kẹo 20 1.000 tấn/năm 10 Khuyến khích đầu tư cải tiến công nghệ, đổi thiết bị 10 sở chế biến đường thủ công lò tinh luyện 11 Đầu tư nâng cơng suất nhà máy bánh, mứt kẹo 2011-2015 4.000 tấn/năm Trong nước 2011-2015 10 Trong nước 2011-2015 20 Tự có +Vay ngân hàng 2016-2020 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 Cơng nghiệp xay xát lúa gạo Đầu tư nâng cấp dây chuyền xay 12 xát gạo sở xay xát có 10 13 Khuyến khích sở sản xuất 10 đầu tư đổi trang thiết bị sở xay xát để đáp ứng nhu cầu Cà Mau năm 2010 Trang Tự có +Vay ngân hàng 2016-2020 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 xay xát tỉnh Công nghiệp chế biến trái 14 Đầu tư xây dựng kho lạnh bảo quản trái cây, nông sản Thành phố Cà Mau 15.000 tấn/năm 30 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 15 Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rượu, bia KCN Khánh An 50 triệu lít/năm 400 Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 Công nghiệp sản xuất sản phẩm đồ gỗ - giấy hàng thủ công mỹ nghệ 2006-2020 16 Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ mộc gia dụng cao cấp Huyện U Minh 17 Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván MDF Huyện U Minh 18 Đầu tư nâng cấp, mở rộng công Huyện U Minh suất nhà máy sản xuất ván MDF 5.000 sản phẩm/năm Tự có +Vay ngân hàng 2011-2015 40 Tự có +Vay ngân hàng 2016-2020 90 Tự có +Vay ngân hàng 2016-2020 50 10.000 m2/năm Tổng 835 1.070 Cơng nghiệp Cơ khí, thiết bị điện tử ST Tên dự án Cà Mau năm 2010 Địa điểm Năng lực SX 1000c-tấn/n Vốn đầu tư, tỷ đồng Trang Nguồn vốn Thời gian Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 2011-2015 2016-2020 Tổng khí NM chế tạo thiết bị điện 2011-2015 2016-2020 2630 2200 T.P Cà Mau 10 25 200 300 DN +vay 2010-20 NM Thép kết cấu kim loại KCN Năm Căn 10 100 100 DN +vay 2010-20 Chế tạo Thiết bị chế biến nơng, lâm sản KCN Hòa Trung 150 200 DN +vay 2010-20 Lắp ráp động xăng KCN Hòa Trung 15 35 200 300 DN +vay 2010-20 Lắp ráp sửa ô tô, xe máy TP Cà Mau 10 20 200 400 DN +vay 2010-20 NM đóng tàu Năm Căn, tàu 5000T 20 80 1180 250 Vinashin 2010-20 KCN Năm Căn 10 15 200 350 DN +vay 2010-20 KCN Năm Căn 50 100 300 200 DN +vay 2010-20 NM SX Phương tiện thủy nhỏ vừa NM cán thép, cán nhơm hình KCN Năm Căn Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau Trung tâm dịch vụ khí biển Sơng Đốc 2010-20 - - Tổng điện tử 10 Xưởng lắp điện thoại loại 11 Xưởng lắp đồ điện tử dân dụng 12 Xưởng lắp máy vi tính Cà Mau năm 2010 100 100 420 630 T.P Cà Mau 30 90 70 60 DN +vay 2010-20 T.P Cà Mau 20 35 100 130 DN +vay 2010-20 T.P Cà Mau 50 120 150 280 DN +vay 2010-20 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 thiết bị ngoại vi 13 Trung tâm Phần mềm Dịch vụ CNTT (tỷ đVN) 14 Xây dựng sở bảo hành, sửa chữa TB điện tử T.P Cà Mau 20 40 50 80 DN +Nhà nước 2010-20 Cà Mau sở 10 sở 50 80 DN 2010-20 3050 2830 Tổng nhu cầu vốn cho khí điện tử Cà Mau năm 2010 Trang Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Cơng nghiệp hố chất sản phẩm hoá chất Tên Dự án TT Nhà máy đạm Cà Mau Nhà máy sản xuất phân hữu vi sinh Nhà máy sản xuất bao bì PP, PE Nhà máy sản xuất phân bón hữu từ rác thải ĐT dây chuyền SX tái chế sản phẩm nhựa gia dụng, gia cơng bao bì, túi nilong Dự án SX khí Ni tơ Nhà máy chiết gas khí hố lỏng (LPG) Nhà máy sản xuất thuốc diệt cỏ 10 Mở rộng, nâng CS dây chuyền chế biến rác thải Mở rộng đa dạng hoá SP Nhà máy đạm Cà Mau Tổng Cộng Cà Mau năm 2010 Địa điểm Khánh An -U Minh Thới Bình TP Cà Mau Khánh An -U Minh Khánh An -U Minh Khánh An – U Minh Khánh An -U Minh Công suất 2011-2015 2016-2020 Vốn đầu tư, tỷ đồng 2011-2015 2016-2020 Nguồn vốn Thời gian 800.000 T/n 900 tr.USD 100% vốn PVN 2008-2012 10.000 tấn/năm 3,45 tỷ đ triệu đ Vốn vay 2010-2012 16 triệu SP/năm 6-8 tỷ đ Kêu gọi đầu tư 2010-2015 150-200 Tân/ngày 40 tỷ đ Vốn vay 2010-2015 10 tỷ đ Vốn vay 2010-2015 2000-3000 m3/h 135-180 tỷ đ 75 tỷ đồng 50.000 tấn/năm Kêu gọi đầu tư Kêu gọi đầu tư 2015-2020 2015-2020 800 tỷ đ 250-300 Tấn/ngày 30 tỷ đ Vốn vay 2015-2020 1.500.000 /n 200 Tr USD TĐ PVN tự đầu tư 2016-2025 14.551,45 Trang 4.285 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Công nghiệp Dệt may – Da giầy Số TT Tên dự án Địa điểm Công suất 2011-2015 2016-2020 Vốn đầu tư, tỷ đồng 2011-2015 Nguồn vốn Thời gian 2016-2020 Ngành Da - giầy: Đầu tư xây dựng xí nghiệp giày vải xuất Tổng Cà Mau năm 2010 1,2 triệu đôi/năm 30 40 30 40 Trang Vốn tự có, vốn vay 2011-2020 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Số TT Tên dự án Khuyến khích phát triển sản xuất gạch tự chèn bê tông nhẹ xi măng, cát… Đầu tư xây dựng 01 nhà máy gạch, ngói khơng nung Đầu tư nhà máy sản xuất ván ép ôkal Phát huy hết cơng suất thiết kế Duy trì cơng suất nhà máy giai đoạn trước Xây dựng nhà máy bê tông đúc sẵn sản xuất trụ điện bê tông ly tâm, dân dụng… Tổng cộng Cà Mau năm 2010 Địa điểm Công suất, tấn/sản phẩm/năm 2011-2015 2016-2020 Vốn đầu tư, tỷ đồng 2011-2015 2016-2020 Nguồn vốn Thời gian 5 Vốn tự có, vốn vay 2011-2020 Vốn tự có, vốn vay 2011-2020 15 triệu viên/năm 20 triệu viên/năm 20 10 8.000-10.000 m3/năm 8.000-10.000 m3/năm 90 400 tấn/năm 400 tấn/năm 3 Vốn tự có, vốn vay 2011-2020 15 - Vốn tự có, vốn vay 2011-2015 138 26 Trang Vốn tự có, vốn vay Vốn tự có, vốn vay 2011-2020 2011-2020 Quy hoạch phát triển cơng nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Công nghiệp điện, nước ST 4 Tên dự án Tổng điện Trạm điện gió Điện mặt trời Mở rộng lưới điện truyền tải phân phối Nhiệt điện than Năm Căn Địa điểm Công suất MW 2011-2015 2016-2020 140 120 20 - - 600 MW m3/ngày đêm 48200 42000 30200 Tổng nước Hoàn thiện HTCN thành phố Cà Mau HTCN thị trấn Sông Đốc 6000 HTCN thị trấn Năm 12000 Căn- Cái Đôi Vàm HTCN huyện, thị khác 42000 Tổng nhu cầu vốn cho điện nước Nâng cấp hệ thống thu gom khí cấp khí đốt Tổng nhu cầu vốn dự kiến cho tồn ngành điện, nước, khí Vốn đầu tư, tỷ đồng 2011-2015 2016-2020 5400 47000 2400 800 1000 205 145 Trang 2015 2014 Vay, DN 2011-2020 6000 Vay, LD 2018 ODA 2012 ODA 2013 ODA 2014 ODA 2017 PVN 2012-2016 140 140 7140 1500 8640 Quy hoạch sử dụng đất cho khu, cụm công nghiệp đến năm 2020 Cà Mau năm 2010 ODA ODA Thời gian 1000 20 40 5605 1000 6605 Nguồn vốn Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 STT Tên Khu, cụm CNTTCN Vốn đầu tư (tỷ đồng) Diện tích (ha) Địa điểm 20112015 20162020 20112015 Khu CN Năm Căn HàngVịnh,TT.NămCăn 515 Khu CN Hòa Trung x.Lý.V.Lâm,TP CàMau 130,67 221,33 460 Khu CN Khánh An x.Khánh An,h.U Minh 360 100 765 Khu CN Sông Đốc x.KhánhHải,Ttr.SôngĐốc 150 100 450 421,33 2140 Cộng DT khu CN 1155,67 465 20162020 Nguồn vốn 1080 Vốn ngân sách TW, địa 660 phương , Vốn chủ đầu tư KD hạ tầng, vốn ứng 300 trước nhà đầu tư thuê đất, vốn vay ngân 300 hàng vốn tự có Thời gian 2010-2018 2010-2018 2010-2018 2010-2018 2340 Cụm CN Hoà Thành Đông Bắc Cà Mau – Quản lộ Phụng Hiệp TP Cà Mau 150 - 300 Cụm CN Phường I P I , TP Cà Mau 30 - 52 Cụm CN Phường Phường 8,TP CàMau 50 - 87.5 CCN TT.Rạch Gốc H Ngọc Hiển 50 - 85.8 CCN TT Đầm Cùng x.Trần.Thới,H.CáiNước - 30 CCN TT Thới Bình H.Thới Bình 30 - 75 2012 CCN TT.Phú Tân Thị trấn Phú Tân 50 - 54 2011 CCN Khánh Bình Tây H Trần Văn Thời 30 - 25 2013 CCN Ttr U Minh H.U Minh - 100 Cà Mau năm 2010 Vốn chủ đầu tư KD hạ tầng, vốn ứng trước 2016-2018 nhà đầu tư thuê đất, vốn vay ngân hàng 2016-2018 vốn tự có, vốn ngân 2016-2018 sách địa phương Suất đầu tư hạ tầng cho cụm công nghiệp 2.5 tỷ đ/ha 75 250 Trang 10 2012-2016 2016-2018 2016-2018 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 10 CCN Bắc cửa Khánh Hội H U Minh - 30 50 2016-2018 11 CCN Ttr Đầm Dơi H.Đầm Dơi - 50 125 2016-2018 Cộng : Cà Mau năm 2010 330,06 386 825,15 Trang 11 965 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU Chia theo nguồn Chia theo giai đoạn TT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá (1000đ) Thành tiền (1000đ) 2011-2015 Số lượng A Đầu tư cho nghề Nghề truyền thống làng nghề truyền thống 1.1 Dệt chiếu cói -Máy may viền mép chiếu -Khung dệt chiếu loại -Nhãn hàng hóa -XD thương hiệu chiếu Cà Mau 1.2 Hầm than đước -Nhãn hàng hóa -XD hầm than cải tiến chuyển giao KT 1.3 Chế biến tôm khô -Nhãn hàng hóa -XD thương hiệu tơm khơ Cà Mau -Thiết bị sấy & đóng gói cơng nghệ -XD kho lạnh khô bảo quản SP sau chê biến -Xử lý môi trường 1.4 Vót đũa từ gỗ -Thiết bị vót đũa từ gỗ đước -XD nhãn hàng hóa Cà Mau năm 2010 Vốn tín dụng Vốn tự có 468.000 669.500 1.140.500 897.500 1.609.000 1.466.500 142.500 337000 667.000 605.000 30.000 25.000 5.000 95.000 15.000 42.000 42.000 60.000 18.000 12.000 25.000 10.000 70.000 10.000 50.000 30.000 20.000 25.000 5.000 5.000 20.000 87.500 150.000 5.000 70.000 465.000 475.000 25.000 35.000 15.000 330.000 330.000 100.000 110.000 110.000 100.000 5.000 5.000 5.000 Cơ sở 15 5.000 5.000 100.000 Cơ sở Cơ sở Dây chuyền Số lượng Thành tiền (1.000đ) Vốn ngân sách 2.239.500 Cơ sở 2.500 60 200 5.000 100.000 2016-2020 2.707.500 197.000 75.000 12.000 10.000 100.000 80.000 5.000 Chiếc Cái Cơ sở Cơ sở Thành tiền (1.000đ) (1.000 đồng) 167.000 50.000 7.000 10.000 10.000 55.000 50.000 75.000 10 50.000 109.000 5.000 100.000 1 1.002.500 5.000 100.000 50.000 25.000 75.000 m2 120 5.500 660.000 Cơ sở 20 12.500 Cơ sở Cơ sở 4.000 5.000 25.000 205.000 200.000 5.000 35 1 25 25.000 660.000 15 750.000 205.000 200.000 5.000 Trang 12 62.500 50.000 45.000 40.000 5.000 30.000 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 1.5 Chế biến mắm cá đồng -XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 -Hỗ trợ xử lý môi trường Cơ sở 9.000 Nghề làng nghề có II chưa đủ tiêu chí làng nghề 2.1 Đan lát -Máy chẻ nan từ tre, trúc 60 5.000 -XD nhãn hàng hóa HTX Cơ sở 5.000 2.2 Ép chuối khô -Dây chuyền thiêt bị sấy chuối Dây 80.000 bao gói hút chân khơng chuyền -XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 -Xử lý môi trường Cơ sở 9.000 2.3 Chế biến cá khoai khơ -XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 -Thiết bị bảo quản đóng gói Cơ sở 7.500 -Xử lý môi trường Cơ sở 9.000 -Thiết bị sấy cá khô Cơ sở 45.000 2.4 Nấu rượu -XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 2.5 Chế biến mắm ruốc -XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 -Hỗ trợ xử lý môi trường Cơ sở 9.000 2.6 Chế biến mắm cá đồng -XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 -Hỗ trợ xử lý môi trường Cơ sở 9.000 2.7 Chế biến ba khía muối -XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 Phát triển nghề-làng nghề III mới(làm chổi, đan lát, hàm than, chế biến thủy sản 3.1 Lò hầm than đước cải tiến Lò 20 5.000 3.2 Máy chẻ tre, trúc 30 5.000 3.3 Hỗ trợ XD nhãn hàng hóa Cơ sở 5.000 3.4 Hỗ trợ xử lý môi trường Cơ sở 12.000 Cà Mau năm 2010 37.000 10.000 27.000 37.000 10.000 27.000 31.000 300.000 10.000 272.000 35 240.000 160.000 5.000 27.000 189.500 5.000 22.500 27.000 135.000 5.000 5.000 14.000 5.000 9.000 14.000 5.000 9.000 5.000 5.000 5.000 18.000 681.500 5.000 15.000 18.000 90.000 5.000 5.000 14.000 5.000 9.000 14.000 5.000 9.000 5.000 5.000 2 1 1 1 289.000 100.000 150.000 15.000 24.000 185.000 175.000 10.000 183.000 37.000 10.000 27.000 25 75.000 125.000 15.000 24.000 Trang 13 170.000 170.000 70.000 70.000 89.000 70.000 60.000 10.000 94.000 112.000 66.000 80.000 80.000 100.000 60.000 12.000 76.500 6.000 46.500 7.500 9.000 60.000 7.500 9.000 30.000 115.000 110.000 50.000 65.000 50.000 60.000 9.000 61.500 1 7.500 9.000 45.000 239.000 15 25 125.000 125.000 50.000 5 25.000 25.000 5.000 9.000 66.500 5.000 7.500 9.000 45.000 5.000 5.000 14.000 5.000 9.000 14.000 5.000 9.000 5.000 5.000 64.000 25.000 150.000 24.000 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cà mau đến năm 2020 Đầu tư chung cho phát triển-làng B 54.100.000 nghề Lượt Đào tạo lao động 3.500 2.450.000 người Trong Lượt 1.1 Truyền nghề qua đào tạo chỗ 2.300 500 1.150.000 người Học nghề HTX, hộ kinh doanh 1.2 tổ chức, TT sở đào tạo 1.000 1.000 1.000.000 công nhân KT tổ chức Học tập ngắn hạn trường 1.3 200 1.500 300.000 cho lao động quản lý SXKD Tham gia học hỏi kinh nghiệm, kỹ Lượt 900 500 450.000 thuật người Tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị Lần 20 25.000 500.000 trường Kinh phí lập dự án ưu tiên đầu Dự án 100.000 700.000 tư XD vùng SX nguyên liệu tre, trúc, 50.000.00 5.000 10.000 chuối, cói, lác Tổng cộng 56.807.500 Tỷ lệ (%) Cà Mau năm 2010 32.825.000 21.275.000 6.860.000 25.150.000 2.150 1.575.000 1350 875.000 2.450.00 1.300 650.000 1000 500.000 1.150.00 700 700.000 300 150 225.000 50 75.000 300.000 600 300.000 300 150.000 210.000 10 250.000 10 250.000 500.000 700.000 3.000 30.000.00 35.064.500 61,73 Trang 14 2.209.000 300.000 1.000.000 150.000 90.000 700.000 3.000.00 2.500.000 21.743.000 7.529.500 26.290.500 38,27 13,25 46,28 2000 20.000.000 2.200.000 22.987.500 40,47
- Xem thêm -

Xem thêm: QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020, QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020

Từ khóa liên quan