TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

50 125 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:08

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ THỪA THIÊN HUẾ, THÁNG 9/2016 i MỤC LỤC PHẦN TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1.1 Khái niệm nông thôn xây dựng nông thôn 1.1.4 Nguyên tắc xây dựng nông thôn 1.2 MỤC TIÊU, PHẠM VI, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆC RÀ SOÁT, ĐI ỀU CH ỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM CẤP XÃ 1.2.1 Mục tiêu Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch XDNTM nhằm: - Cung cấp công cụ điều hành phát triển kinh tế xã hội thiết thực, hiệu - Cải thiện thu nhập điều kiện sống người dân xã - Nâng cao khả thích ứng biến đổi khí hậu cách bền v ững cho ng ười dân khu vực dễ bị tổn thương 1.2.2.Phạm vi thực rà soát, điều chỉnh quy hoạch .9 1.2.3 Yêu cầu việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch a Rà soát nội dung thuyết minh quy hoạch phê duyệt b Nguồn thông tin, sở liệu phục vụ cho việc rà soát liệu: c Phương pháp tiếp cận 10 1.3 LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BĐKH), GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI (GNRRTT) VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BVMT) VÀO TRONG VIỆC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM CẤP XÃ 11 1.4 CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NƠNG THƠN M ỚI CẤP XÃ 13 PHẦN 14 QUY TRÌNH RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 14 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ 14 2.1 MỤC ĐÍCH RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XDNTM CẤP XÃ .14 2.2 TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ 14 ii - UBND xã tổ rà sốt cấp xã tổ chức cơng bố, đồng thời tổ chức thực nhiệm vụ phương án điều chỉnh quy hoạch 21 c Thành phần tham gia .21 PHẦN 22 PHỤ LỤC 22 Phụ lục 1: HƯỚNG DẪN NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM 22 Phụ lục 2: HỆ THÔNG CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIÊU MẪU QUY HOẠCH SƯ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ 27 DANH MỤC CHÚ GIẢI CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TT CỤM TỪ VIẾT TẮT CHÚ GIẢI UBND Ủy ban nhân dân MTQG Mục tiêu quốc gia ANQP An ninh quốc phòng XDNTM Xây dựng nơng thơn CTXDNTM Chương trình Xây dựng nông thôn MTTQ Mặt trận tổ quốc QH Quy hoạch iii BĐKH Biến đổi khí hậu TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 10 BXD Bộ Xây dựng 11 BNN&PTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn 12 BGTVT Bộ Giao thông vận tải 13 BKHĐT Bộ Kế hoạch đầu tư 14 BTC Bộ Tài 15 BTN&MT Bộ Tài nguyên môi trường 16 GNRRTT Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 17 BVMT Bảo vệ môi trường 18 KT-XH Kinh tế - xã hội 19 PRA Participatory Rural Appraisal Phương pháp đánh giá nơng thơn có tham gia 20 VDP Village Development Plan Kế hoạch phát triển thôn/bản 21 CDP Commune Development Plan Kế hoạch phát triển xã iv LỜI NĨI ĐẦU Trung tâm Phát triển nơng thơn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế (đơn vị tư vấn) phối hợp với Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Thượng Nhật, xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông), xã Phong Mỹ, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) phòng, ban liên quan huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch Phát triển sản xuất nông nghiệp (PTSXNN) đến năm 2020 Bản điều chỉnh quy hoạch xã UBND huyện Nam Đông huyện Phong Điền phê duyệt để đưa vào thực Đây hoạt động nằm khuôn khổ dự án “Nâng cao hiệu chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế” Irish AID tài trợ Trên sở đó, CRD tiến hành xây dựng Quy trình với sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án VIE/033 đồng tổ chức Hội thảo – Tập huấn (ngày 30 tháng năm 2015), nhằm giới thiệu hướng dẫn Quy trình rà sốt, điều chỉnh quy hoạch PTSXNN cấp xã dự án để áp dụng vào việc Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 cho 26 xã dự án VIE/033 Luxembourg tài trợ huyện Quảng Điền, Phú Vang Phú Lộc thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Kết Hội thảo - Tập huấn giới thiệu Quy trình rà sốt, điều chỉnh quy hoạch PTSXNN xây dựng nông thôn giúp cho đại biểu cấp xã/huyện/tỉnh đơn vị tư vấn tham dự có tranh tổng thể bước thực quy trình Đặc biệt, hội thảo xác định việc vận dụng lồng ghép quy trình dự án Irish AID tài trợ vào hoạt động rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn dự án VIE/033 Tuy nhiên, nội dung rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nơng thơn dự án VIE/033 có khác so với Quy trình rà sốt, điều chỉnh quy hoạch PTSXNN dự án Irish AID phải bao gồm nội dung (áp dụng 1) sau: - Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh; - Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng, sở hạ tầng; - Rà sốt, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Q trình rà sốt, điều chỉnh nội dung phải ý đến việc lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào quy hoạch xây dựng nơng thơn Chuẩn hóa hệ thống đồ, chuyển đổi sở liệu tích hợp GISHue Việc rà sốt, điều chỉnh quy hoạch XDNTM phải đảm bảo: i) Phù hợp với kế hoạch phát triển xã/thôn xây dựng theo phương pháp có tham gia địa phương thực gần kế hoạch lồng ghép vào kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội xã; ii) Bối cảnh biến đổi khí hậu phản ánh đầy đủ quy hoạch; iii) Các vấn đề kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu giảm thiểu rủi ro thiên tai có liên quan trình bày đầy đủ quy hoạch XDNTM Kết Hội thảo tham vấn nâng cấp quy trình rà sốt, điều chỉnh quy hoạch XDNTM (ngày 29/3/2016) làm sở cho việc thể chế hóa quy trình trình UBND tỉnh cơng nhận, quy trình áp dụng cho việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM xã khác địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm vụ tổ rà soát cấp xã, huyện đảm nhận Mặc dù qua nhiều hội thảo, lấy ý kiến, cập nhật, chỉnh sửa, tài liệu hướng dẫn quy trình khơng tránh khỏi thiếu sót định, chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp bên để tài liệu hoàn thiện đưa vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã giai đoạn 2016-2020 PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC RÀ SỐT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI 1.1 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI 1.1.1 Khái niệm nơng thơn xây dựng nông thôn Nông thôn phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị thành phố, thị xã, thị trấn, quản lý cấp hành sở UBND xã Xây dựng nơng thơn cách mạng vận động lớn để cộng đồng dân cư nơng thơn đồng lòng xây dựng thơn, xã, gia đình khang trang, đẹp; phát triển sản xuất tồn diện (nơng nghiệp, cơng nghiệp, dịch vụ); có nếp sống văn hố, mơi trường an ninh nông thôn đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao Xây dựng nông thôn nghiệp cách mạng toàn Đảng, toàn dân, hệ thống trị Nơng thơn khơng vấn đề kinh tế - xã hội, mà vấn đề kinh tế - trị tổng hợp Xây dựng nơng thơn giúp cho nơng dân có niềm tin, trở nên tích cực, chăm chỉ, đồn kết giúp đỡ xây dựng nông thôn phát triển giàu đẹp, dân chủ, văn minh 1.1.2 Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn a Ý nghĩa Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn ban hành theo Quyết định số 491/QĐ- TTg, ngày 16/4/2009 với ý nghĩa: - Cụ thể hóa đặc tính xã nơng thơn thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa - Là để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chuẩn mực để xã lập kế hoạch phấn đấu đạt 19 tiêu chí nơng thơn - Là để đạo đánh giá kết thực xây dựng nông thôn địa phương thời kỳ, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới, đánh giá trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền xã thực nhiệm vụ xây dựng nông thôn b Nội dung Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn bao gồm nhóm 19 tiêu chí, cụ thể sau: - nhóm bao gồm: Nhóm 1: Quy hoạch; Nhóm 2: Hạ tầng kinh tế xã hội; Nhóm 3: Kinh tế tổ chức sản xuất; Nhóm 4: Văn hóa - xã hội - mơi trường; Nhóm 5: Hệ thống trị - 19 tiêu chí bao gồm: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ; Bưu điện; Nhà dân cư; 10 Thu nhập; 11 Tỷ lệ hộ nghèo; 12 Cơ cấu lao động; 13 Hình thức tổ chức sản xuất; 14 Giáo dục; 15 Y tế; 16 Văn hóa; 17 Mơi trường; 18 Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh; 19 An ninh, trật tự xã hội Bảng 1: Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng phủ) TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Quy hoạch 1.1 Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát thực quy triển sản xuất nơng nghiệp hàng hố, cơng nghiệp, tiểu thủ hoạch cơng nghiệp, dịch vụ 1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn 1.3 Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hố tốt đẹp Giao thơng 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hoá bê tơng hố đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông vận tải 2.2 Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hố đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ thông vận tải 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện Thủy lợi 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh TT Tên tiêu chí Điện Nội dung tiêu chí 3.2 Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học sở có sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia Trường học Cơ sở vật chất 6.1 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ văn hóa Văn hóa, Thể thao Du lịch Chợ thơn 6.2 Tỷ lệ thơn có nhà văn hóa khu thể thao thơn đạt quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch nông Chợ đạt chuẩn Bộ Xây dựng 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thông Bưu điện Nhà dân cư 10 Thu nhập 11 12 8.2 Có Internet đến thơn Hộ nghèo Cơ cấu động 9.1 Nhà tạm, dột nát 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung tỉnh Tỷ lệ hộ nghèo lao Tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc lĩnh vực nơng, lâm, ngư nghiệp 13 Hình thức tổ Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu chức sản xuất 14 Giáo dục 14.1 Phổ cập giáo dục trung học 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học sở tiếp tục TT Tên tiêu chí 15 Y tế 16 Văn hóa 17 Mơi trường 18 Nội dung tiêu chí học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia hình thức bảo hiểm y tế 15.2 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Xã có từ 70% số thơn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định Bộ VH-TT-DL 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia 17.2 Các sở sản xuất- kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường 17.3 Khơng có hoạt động gây suy giảm mơi trường có hoạt động phát triển mơi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5 Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định Hệ thống tổ 18.1 Cán xã đạt chuẩn chức trị xã hội vững 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định mạnh 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 18.4 Các tổ chức đồn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên 19 An ninh, trật An ninh, trật tự xã hội giữ vững tự xã hội 1.1.3 Khái niệm quy hoạch xây dựng nông thôn Thực đường lối đổi lãnh đạo Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt chưa tương xứng với tiềm lợi thế: i) Nơng nghiệp phát triển bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học - công nghệ đào tạo nguồn nhân lực hạn chế ii) Nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước,… yếu kém, mơi trường ngày ô nhiễm iii) Đời sống vật chất, tinh thần STT Chỉ tiêu Mã 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1.9 Đất làm muối LMU/PNN Diện tích (ha) Phân kỳ 2011- 20162015 2020 1.10 Đất nơng nghiệp khác NNK/PNN Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước 2.1 chuyển sang đất trồng lâu LUC/CLN năm Đất chuyên trồng lúa nước 2.2 LUC/LNP chuyển sang đất lâm nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước 2.3 chuyển sang đất nuôi trồng LUC/NTS thuỷ sản Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất 2.4 RSX/NKR(a) nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất 2.5 RDD/NKR(a) nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nơng nghiệp, 2.6 đất nuôi trồng thủy sản, đất RPH/NKR(a) làm muối đất nông nghiệp khác Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác 32 Biểu 04 DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ … Phân kỳ Diện STT Mục đích sử dụng Mã tích 20112016(ha) 2015 2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN Đất xây dựng trụ sở quan, 2.1 CTS cơng trình nghiệp 2.2 Đất quốc phòng CQP 2.3 Đất an ninh CAN 2.4 Đất khu công nghiệp SKK 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh SKC Đất sản xuất vật liệu xây dựng 2.6 SKX gốm sứ 2.7 Đất cho hoạt động khống sản SKS 2.8 Đất di tích danh thắng DDT 2.9 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.10 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 33 STT 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Mục đích sử dụng Mã Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất khu du lịch Đất khu dân cư nơng thơn Trong đó: Đất nơng thơn Diện tích (ha) Phân kỳ 201120162015 2020 NTD SMN SON DHT PNK DDL DNT ONT Biểu 05 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ… Đơn vị tính: Diện Diện tích đến năm tích STT Chỉ tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm trạng 2016 2017 2018 2019 2020 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN Đất nơng nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên Đất rừng sản xuất RDD DBT 1.7 RSX 34 STT Chỉ tiêu Mã 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất làm muối LMU 1.10 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 2.2 Đất quốc phòng CQP 2.3 Đất an ninh CAN 2.4 Đất xử lý, chôn lấp chất thải DRA 2.5 Đất khu công nghiệp SKK 2.6 SKC SKX 2.8 Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản 2.9 Đất di tích danh thắng DDT 2.7 Diện tích trạng Diện tích đến năm Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 SKS 2.10 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng SMN 2.13 Đất sông, suối SON 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.15 Đất phát triển hạ tầng DHT Đất chưa sử dụng DCS Đất khu du lịch DDL Đất khu dân cư nơng thơn DNT Trong đó: Đất nơng thơn ONT 35 Biểu 06 KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ… Đơn vị tính: Phân theo năm Nă Diện Năm Năm Năm STT Chỉ tiêu Mã Năm m tích 201 201 202 2016 201 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi NNP/PNN nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước LUC/PNN 1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 1.3 Đất trồng hàng RPH/PNN năm lại 1.4 Đất trồng lâu năm RDDPNN 1.5 Đất rừng phòng hộ RSX/PNN 1.6 Đất rừng đặc dụng NTS/PNN 1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN Đất nuôi trồng thuỷ NTS/PNN sản LMU/PN 1.9 Đất làm muối N NNK/PN 1.10 Đất nông nghiệp khác N Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Đất chuyên trồng lúa 2.1 nước chuyển sang đất LUC/CLN trồng lâu năm 1.8 36 STT Chỉ tiêu Mã Diện tích Phân theo năm Nă Năm Năm Năm Năm m 201 201 202 2016 201 Đất chuyên trồng lúa 2.2 nước chuyển sang đất LUC/LNP lâm nghiệp Đất chuyên trồng lúa 2.3 nước chuyển sang đất LUC/NTS nuôi trồng thuỷ sản Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất RSX/NKR 2.4 (a) nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất RDD/NK 2.5 nuôi trồng thủy sản, R(a) đất làm muối đất nông nghiệp khác Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất RPH/NKR 2.6 (a) nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác 37 Biểu 07 KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG XÃ… Đơn vị tính: STT Mục đích sử dụng Mã (1) 1.1 1.2 (2) Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xử lý, chôn lấp chất thải Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khoáng sản (3) NNP DLN LUN 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Diện tích (4) Phân theo năm Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 (5) (6) (7) (8) (9) HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CTS CQP CAN SKK SKC SKX SKS DDT 38 STT Mục đích sử dụng Mã 2.9 2.10 Đất di tích danh thắng Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất phi nông nghiệp khác Đất khu du lịch Đất khu dân cư nơng thơn Trong đó: Đất nơng thơn DRA TTN 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Diện tích Phân theo năm Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 NTD SMN SON DHT PNK DDL DNT ONT 39 MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC RÀ SỐT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NƠNG THƠN MỚI ĐẾN NĂM 2020 Xã………… …….….huyện:……………………tỉnh:……………………… Lĩnh vực/ngành Hiện trạng/ Thuận lợi/khó khăn Những việc chưa làm được/bất cập Điều chỉnh/bổ sung quy hoạch đến năm 2020 Giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Đất lúa nước 2.2 Đất trồng hàng năm 2.3 Đất trồng lâu năm 2.4 Đất rừng sản xuất 2.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản 2.6 Đất nông nghiệp khác 2.7 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.8 Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp 2.9 Đất quốc phòng 2.10 Đất sở sản xuất kinh doanh 2.11 Đất vật liệu gốm sứ 2.12 Đất di tích thắng cảnh 2.13 Đất xử lý chôn lấp chất thải 40 Lĩnh vực/ngành Hiện trạng/ Thuận lợi/khó khăn Những việc chưa làm được/bất cập Điều chỉnh/bổ sung quy hoạch đến năm 2020 Giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch 2.14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng 2.16 Đất giao thông 2.17 Đất văn hố 2.18 Đất nơng thơn 2.19 Đất chưa sử dụng QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 3.1 Trồng trọt 3.2 Chăn nuôi 3.3 Thủy sản 3.4 Lâm nghiệp 3.5 Kinh tế trang trại QUY HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ 4.1 Công nghiệp 4.2 Tiểu thủ công nghiệp 4.3 Dịch vụ, du lịch QUY HOẠCH XÂY DỰNG 5.1 Quy hoạch phát triển khu dân cư 5.1.1 Phát triển khu dân cư 5.1.2 Tổ chức khơng gian thơn xóm nhà 5.2 Quy hoạch khu trung tâm xã 5.2.1 Khu trung tâm xã 5.2.2 Quy hoạch mạng lưới hạ 41 Lĩnh vực/ngành Hiện trạng/ Thuận lợi/khó khăn Những việc chưa làm được/bất cập Điều chỉnh/bổ sung quy hoạch đến năm 2020 Giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch tầng kỹ thuật Trung tâm xã * Giao thơng * San nước mưa * Cấp nước * Cấp điện * Thốt nước thải vệ sinh mơi trường 5.3 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật xã 5.3.1 Quy hoạch Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 5.3.2 Trường học 5.3.3 Trạm y tế 5.3.4 Các thiết chế tơn giáo tín ngưỡng 5.3.5 Giao thông 5.3.7 Cấp nước 5.3.8 Cấp điện 5.3.9 Quy hoạch thoát nước thải 5.3.10 Quy hoạch Thu gom xử lý chất thải rắn 5.3.11 Quy hoạch nghĩa trang Thừa thiên Huế, ngày… tháng…….năm…… Trưởng ban Quản lý CTNTM xã:………… Chủ tịch UBND xã 42 MẪU BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 Xã………………………… …….….huyện:……………………………………… Lĩnh vực/ngành Định hướng đến năm 2020 Giải pháp thực QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Đất lúa nước 2.2 Đất trồng hàng năm 2.3 Đất trồng lâu năm 2.4 Đất rừng sản xuất 2.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản 2.6 Đất nông nghiệp khác 2.7 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.8 Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp 2.9 Đất quốc phòng 2.10 Đất sở sản xuất kinh doanh 2.11 Đất vật liệu gốm sứ 2.12 Đất di tích thắng cảnh 2.13 Đất xử lý chôn lấp chất thải 2.14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng 2.16 Đất giao thông 2.17 Đất văn hố 2.18 Đất nơng thơn 2.19 Đất chưa sử dụng 43 Lĩnh vực/ngành Định hướng đến năm 2020 Giải pháp thực QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 3.1 Trồng trọt 3.2 Chăn nuôi 3.3 Thủy sản 3.4 Lâm nghiệp 3.5 Kinh tế trang trại QUY HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ 4.1 Công nghiệp 4.2 Tiểu thủ công nghiệp 4.3 Dịch vụ, du lịch QUY HOẠCH XÂY DỰNG 5.1 Quy hoạch phát triển khu dân cư 5.1.1 Định hướng phát triển khu dân cư 5.1.2 Tổ chức không gian thơn xóm nhà 5.2 Quy hoạch khu trung tâm xã 5.2.1 Khu trung tâm xã 5.2.2 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật Trung tâm xã * Giao thơng * San nước mưa * Cấp nước * Cấp điện * Thoát nước thải vệ sinh môi trường 5.3 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật xã 5.3.1 Định hướng Quy hoạch Nhà văn hóa - Khu thể thao thơn 5.3.2 Trường học 5.3.3 Trạm y tế 44 Lĩnh vực/ngành Định hướng đến năm 2020 Giải pháp thực 5.3.4 Các thiết chế tôn giáo tín ngưỡng 5.3.5 Định hướng giao thơng 5.3.6 Định hướng chuẩn bị kỹ thuật 5.3.7 Định hướng cấp nước 5.3.8 Định hướng cấp điện 5.3.9 Định hướng Quy hoạch thoát nước thải 5.3.10 Định hướng quy hoạch Thu gom xử lý chất thải rắn 5.3.11 Định hướng quy hoạch nghĩa trang Thừa thiên Huế, ngày… tháng…….năm…… Trưởng ban Chỉ đạo CTNTM xã:………………… Bí thư Đảng ủy xã 45 Ấn phẩm Sở Kế Hoạch Đầu tư biên soạn với tư vấn kỹ thuật Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung tài trợ Tổ chức Irish Aid Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) Trường Đại học Nông Lâm Huê Tel: +84 234 3529749 – Fax: +84 234 3530000 Email: office@crdvietnam.org Website: http://www.crdvietnam.org.vn 46
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm