QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020

171 158 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:07

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU _ (DỰ THẢO LẦN 4) QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 (Hoàn chỉnh bổ sung sau lấy ý kiến Bộ Y tế, Cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh UBND huyện, thị xã thành phố) VŨNG TÀU THÁNG 03- 2009 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU - NHIỆM VỤ CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ - PHẦN 1.VỊ THẾ CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ NHÂN DÂN 12 VỊ THẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -12 MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SKND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 12 2.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐỊA HÌNH -12 2.2 KHÍ HẬU 13 2.3 THUỶ VĂN 13 2.4 DÂN SỐ - LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 14 2.5 2.4.1 Đặc trưng dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -14 2.4.2 Lao động - việc làm - 15 CƠ SỞ HẠ TẦNG 16 2.5.1 Giao thông - vận tải - 16 2.5.2 Cấp thoát nước - 17 2.5.3 Cấp điện 19 2.5.4 Thông tin – truyền thông - 19 2.6 VỆ SINH - MÔI TRƯỜNG - 19 2.7 KINH TẾ - VĂN HOÁ, XÃ HỘI 21 2.7.1 Tăng trưởng kinh tế - 21 2.7.2 Thu, chi ngân sách địa bàn 23 2.7.3 Giáo dục 24 2.7.4 Văn hoá - thể dục thể thao 25 2.7.5 Vị trí kinh tế tỉnh Vùng KTTĐPN nước 26 PHẦN HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -27 HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI Y TẾ CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -27 1.1 1.2 HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ 27 1.1.1 Y tế thôn ấp - 27 1.1.2 Y tế xã - 27 HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI BỆNH VIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH 27 1.2.1 Hiện trạng mạng lưới quy mô giường bệnh 27 1.2.2 Hoạt động khám chữa bệnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -31 1.2.3 Công suất sử dụng giường bệnh -33 1.2.4 1.3 Nhận xét chung mạng lưới khám chữa bệnh -33 HỆ Y TẾ DỰ PHỊNG, DÂN SỐ - KHHGĐ VÀ CHĂM SĨC SỨC KHỎE BÀ MẸ, TRẺ EM- - -35 1.3.1 Tuyến tỉnh 35 1.3.2 Tuyến huyện 36 1.3.3 Tuyến xã 36 1.3.4 Về sở vật chất, trang thiết bị hệ Y tế dự phòng 36 1.3.5 Những thành tựu hạn chế công tác Dự phòng -36 NHÂN LỰC Y TẾ - 38 2.1 VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU -38 2.2 VỀ PHÂN BỐ NHÂN LỰC THEO TUYẾN 38 2.3 MỘT SỐ THÁCH THỨC LỚN TRONG NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ BÀ RỊA - VŨNG TÀU 39 2.3.1 Về số lượng trình độ - 39 2.3.2 Về quản lý sách - 40 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 40 3.1 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRONG TOÀN NGÀNH 40 3.1.1 Đối với hệ điều trị: - 40 3.1.2 Đối với hệ dự phòng: - 41 3.1.3 Đối với chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình: -42 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 42 3.3 SO SÁNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA TỈNH VỚI DANH MỤC CỦA BỘ Y TẾ 43 NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 44 4.1 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y TẾ -44 4.2 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU VÀ CÔNG NGHỆ CAO TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 44 LĨNH VỰC DƯỢC 45 5.1 CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƯỢC 45 5.2 5.1.1 Quản lý nhà nước 45 5.1.2 Quản lý chất lượng thuốc sử dụng thuốc 46 CUNG ỨNG VÀ SẢN XUẤT THUỐC -46 5.2.1 Cung ứng thuốc 46 5.2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm 47 5.2.3 Phát triển nguồn dược liệu - 48 TÀI CHÍNH CHO Y TẾ - 48 TÌNH HÌNH CƠ CẤU BỆNH TẬT 50 7.1 TÌNH HÌNH SỨC KHOẺ BÀ MẸ, TRẺ EM -50 7.2 7.1.1 Tình hình sức khoẻ trẻ em 50 7.1.2 Công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ dân số - kế hoạch hố gia đình 52 7.1.3 Thực chương trình tiêm chủng mở rộng 52 TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH DỊCH LÂY VÀ CÁC BỆNH QUAN TRỌNG -53 7.2.1 Tình hình mắc chết số bệnh lây qua đường tiêu hoá hơ hấp -53 7.2.2 Tình hình mắc chết sốt rét -54 7.2.3 Tình hình mắc bệnh phong - 54 7.2.4 Phòng chống HIV/AIDS 54 7.2.5 Tình hình tai nạn giao thông -55 7.2.6 Đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm -55 7.2.7 Công tác vệ sinh lao động 56 7.2.8 Các bệnh có số mắc chết cao năm gần 56 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ SỨC KHOẺ VÀ BỆNH TẬT 57 ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG Y TẾ BÀ RỊA - VŨNG TÀU 59 9.1 NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 59 9.2 NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CHỦ YẾU 60 PHẦN NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -61 DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CSSK Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU - 61 1.1 1.2 CÁC DỰ BÁO VỀ PHÁT TRIỂN KTXH ĐẾN NĂM 2020 61 1.1.1 Dân số lao động 61 1.1.2 Các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2010 -63 1.1.3 Tổ chức không gian lãnh thổ thị hố -65 1.1.4 Dự báo nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -67 NHỮNG TIỀM NĂNG, CƠ HỘI, THUẬN LỢI, THÁCH THỨC VÀ HẠN CHẾ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -69 1.2.1 Tiềm năng, hội thuận lợi - 69 1.2.2 Thách thức hạn chế - 70 QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 71 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 -72 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO -72 3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 72 4 3.2.1 Mục tiêu chung 72 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 72 QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN ĐẾN NĂM 2020 74 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI Y TẾ XÃ, ẤP -74 4.1.1 Nhiệm vụ - 74 4.1.2 Quy hoạch phát triển mạng lưới y tế cấp xã giai đoạn đến 2020 -75 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ DỰ PHÒNG 78 4.2.1 Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ -78 4.2.2 Nội dung quy hoạch mạng lưới y tế dự phòng -81 4.2.3 Các giải pháp thực quy hoạch y tế dự phòng 82 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KCB - VẬN CHUYỂN CẤP CỨU 84 4.3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ 84 4.3.2 Nội dung quy hoạch mạng lưới bệnh viện 87 4.3.3 Tổng hợp quy hoạch phát triển giường bệnh toàn mạng lưới khám, chữa bệnh -97 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC DƯỢC -99 4.4.1 Mục tiêu 99 4.4.2 Nội dung quy hoạch - 99 4.4.3 Các giải pháp thực quy hoạch phát triển dược 103 ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ -104 4.5.1 Mục tiêu - 104 4.5.2 Nội dung quy hoạch - 104 PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Y TẾ 105 4.6.1 Mục tiêu - 105 4.6.2 Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể phát triển khoa học công nghệ ngành y tế- - -105 4.6.3 Các giải pháp cho phát triển khoa học công nghệ y tế -108 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ -110 4.7.1 Mục tiêu - 110 4.7.2 Nội dung chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia đình 111 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ 112 4.8.1 Mục tiêu - 112 4.8.2 Nội dung quy hoạch - 113 4.8.3 Các giải pháp phát triển nhân lực y tế -125 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ ĐẾN NĂM 2020 128 PHẦN 4.CÁC GIẢI PHÁP CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 -136 GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 136 NHĨM GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH -137 2.1 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư: 137 2.2 Các nguồn vốn huy động: -137 2.3 Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả: -137 SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ -138 ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HỐ CƠNG TÁC Y TẾ -138 PHẦN 5.LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 140 LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 140 TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH -141 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 143 PHẦN MỞ ĐẦU Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Vùng Đông Nam bộ, nằm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích tự nhiên 1.988,64 km 2, dân số năm 2007 khoảng 974 ngàn người, mật độ 490 người/km Bà Rịa – Vũng Tàu tỉnh không lớn, so với nước chiếm 0,6% diện tích 0,95% dân số Tỉnh có đường địa giới chung với thành phố Hồ Chí Minh phía Tây dài 16,33 km, với Đồng Nai phía Bắc dài 116,51 km, với Bình Thuận phía Đơng dài 29,26 km Tỉnh có bờ biển dài 305,4 km 100.000 km2 thềm lục địa Về hành chính, Bà Rịa - Vũng Tàu gồm đơn vị hành cấp huyện: Thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền, huyện Tân thành, huyện Xuyên Mộc huyện Côn Đảo Trong có Cơn Đảo huyện đảo gồm 16 đảo nằm cách Vũng Tàu 185 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230 km cách cửa sơng Hậu 83 km; có tọa độ 803-8049 vĩ độ Bắc 106031-106046 kinh độ Đơng Cơn Đảo có vị trí chiến lược nằm sát với đường hàng hải quốc tế từ Âu sang Á, ngư trường lớn vùng biển Đông Nam gần khu vực khai thác dầu khí thềm lục địa phía Nam nước ta Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trục đường xuyên Á, có hệ thống cảng biển, sân bay Các đường quốc lộ 51, 55, 56 với hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ tuyến gắn kết quan hệ toàn diện Bà Rịa – Vũng Tàu với tỉnh khác nước quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu địa phương có kinh tế phát triển mạnh thời gian vừa qua Tính theo giá so sánh 1994, tổng sản phẩm nước (GDP) Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2005 GDP đạt 39.321 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt khoảng 42,2 triệu đồng (nếu khơng kể dầu khí GDP đạt 20.328 tỷ đồng, bình quân đầu người 21,8 triệu đồng); năm 2007 GDP đạt 45.865 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng Nếu so với GDP bình quân đầu người nước Bà Rịa -Vũng Tàu cao khoảng lần (tính dầu khí) gấp lần (nếu trừ dầu khí) Trong 64 tỉnh thành nước Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ quy mơ GDP (sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội), thứ GDP/người Như xét quy mô GDP, GDP/người Bà Rịa - Vũng Tàu cao so với tỉnh nước Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm thời kỳ 1996-2000 15,7% (trừ dầu khí 15%), giai đoạn 2001-2005 tăng trưởng GDP đạt 11,9% (khơng kể dầu khí 24,3%); Năm 2007 tăng 9,74% (khơng kể dầu khí đạt 25,72%) Tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh đạt mức cao tỉnh Đông Nam bộ, cao nhiều so với tốc độ trung bình nước Trong năm qua, với phát triển chung y tế nước, phát triển kinh tế – xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu, hệ thống y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tương đối phát triển Đến 31/12/2007, tồn tỉnh có 01 bệnh viện tỉnh, 01 bệnh viện đa khoa khu vực, 01 bệnh viện chuyên khoa tâm thần, 01 trung tâm mắt, 01 Trung tâm y tế dự phòng, 01 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, 01 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, 01 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, 01 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, 01 Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm Mỹ phẩm, 01 trường Trung học y tế, 06 Phòng khám đa khoa khu vực, 01 bệnh viện huyện, 07 Trung tâm y tế cấp huyện 82 trạm y tế phường xã Hệ thống dược có 04 khoa dược bệnh viện, 08 khoa dược trung tâm Cơ sở y tế y học cổ truyền tư nhân có 682 sở Cơng tác y tế kế hoạch hóa gia đình tỉnh phát triển tốt, đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh Mạng lưới y tế quan tâm đầu tư phát triển tốt lĩnh vực: phòng bệnh, khám chữa bệnh, đào tạo sản xuất kinh doanh; chất lượng số lượng đội ngũ cán y tế công tác khám chữa bệnh cho nhân dân ngày tăng cường Tính đến 31/12/2007, tồn tỉnh có 2.167 cán y tế, có: 13 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, 137 chuyên khoa cấp I, 476 bác sỹ, 14 dược đại học, 81 dược sĩ, 56 đại học ngành khác Tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân tăng từ 4,12 năm 2000 lên 4,7 năm 2005 đạt 4,8 năm 2007 Đến năm 2007 số giường bệnh/1 vạn dân đạt 13,78 giường, có 64/82 xã, phường đạt chuẩn quốc gia y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, có nữ hộ sinh y sỹ sản nhi Tuy vậy, y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tồn nhiều khó khăn, thách thức như: Mặc dù tỉnh có 01 bệnh viện đa khoa cấp tỉnh 01 bệnh viện đa khoa khu vực, thực tế sở y tế nguyên bệnh viện cấp huyện (khi thuộc tỉnh Đồng Nai), chuyển đổi nâng cấp, mở rộng, nên việc bố trí khoa, phòng khám điều trị thiếu hợp lý, thiếu nhiều loại thiết bị y tế quan trọng nên khả chẩn đốn, chữa trị cho người bệnh bị hạn chế; trình độ nhân lực y tế tuyến huyện chưa đồng đều, thiếu cán chuyên môn tay nghề cao; y tế tư nhân páht triển quy mô nhỏ Tình trạng tải số bệnh viện tuyến tỉnh thường xuyên xảy tuyến huyện bệnh viện phòng khám đa khoa khu vực chưa sử dụng hết công suất giường bệnh, Chính ảnh hưởng khơng tới chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh Căn Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạo Sở Y tế tiến hành lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân địa bàn tỉnh Thực đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với số quan hữu quan tiến hành xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2020 Các nhiệm vụ chủ yếu quy hoạch cần đạt bao gồm: NHIỆM VỤ Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao nhân dân tỉnh góp phần hồn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam nước Nhiệm vụ cụ thể: 1) Đánh giá tình hình thực tiêu, mục tiêu đề cho giai đoạn 2000-2005 năm 2006, 2007 thực trạng cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu 2) Đánh giá yếu tố chủ yếu tác động đến sức khoẻ nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm tới 3) Xác định hệ thống tiêu, mục tiêu sức khoẻ nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho giai đoạn đến năm 2010, 2015, 2020 mục tiêu khống chế toán bệnh dịch nguy hiểm giai đoạn này, đề xuất mô hình, hệ thống y tế phù hợp với tiến trình phát triển ngành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 4) Đề chương trình ưu tiên giải pháp khả thi để thực có hiệu tiêu đề 5) Xây dựng bước cụ thể cho giai đoạn quy hoạch năm kế hoạch triển khai đưa quy hoạch vào thực tiễn phát triển ngành 6) Xác định nhu cầu đầu tư cho y tế giai đoạn (2008 - 2010, 2011- 2015 2016 - 2020) 7) Xây dựng hệ thống đồ quy hoạch hệ thống y tế đến năm 2020 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ — Nghị 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; — Nghị 47-NQ/TW ngày 22/03/2005 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực sách dân số kế hoạch hóa gia đình — Nghị số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 Bộ Chính trị phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; — Pháp lệnh Dân số Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 09/01/2003 — Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở; — Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; — Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; — Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến 2020 định khác Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch có liên quan đến Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; — Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg thủ tướng Chính phủ ngày 29/5/2006 việc ban hành Chương trình hành động Chính phủ triển khai thực Nghị số 53 - NQ/TW ngày 13/8/2004 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 định hướng đến 2020; — Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 5/10/2005 thủ tướng Chính phủ việc ban hành chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 46/NQ-TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân tình hình mới; — Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 30/6/2006 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; — Quyết định số 225/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 9/11/2006 việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; — Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 8/11/2007 việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số Kế hoạch hố gia đình giai đoạn 2006 - 2010; 10 157 Trạm y tế Xuân Sơn Châu Đức 0,3 Trạm y tế Suối Rao Châu Đức 0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Suối Nghệ Châu Đức 0,3 10 Trạm y tế Xà Bang Châu Đức 0,30 0,30 0,30 11 Trạm y tế Bình Giã Châu Đức 0,30 0,30 0,30 12 Trạm y tế Nghĩa Thành Châu Đức 0,30 0,30 0,3 13 Trạm y tế Láng Lớn Châu Đức 0,38 0,38 0,38 14 Trạm y tế Cù Bị Châu Đức 0,30 0,30 0,30 15 Trạm y tế Đá Bạc Châu Đức 0,3 0,30 0,30 Châu Đức 2,0 2,00 2,00 4,8 4,8 4,80 1,00 1,00 1,00 16 Trạm y tế Bàu chinh V.5 Huyện Tân Thành Trạm y tế Mỹ Xuân T Thành 0,3 0,3 Trạm y tế Hắc Dịch T Thành 0,30 Trạm y tế Tân Hoà T Thành 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Phước Hoà T Thành 0,3 0,30 0,30 Trạm y tế Tóc Tiên T Thành 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Châu Pha T Thành 0,3 Trạm y tế Sơng Xồi T.Thành 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Phú Mỹ T Thành 0,2 0,20 0,20 Trạm y tế Tân Hải T Thành 0,20 0,20 0,20 10 Trạm y tế Tân Phước T Thành 0,2 0,20 0,20 V.6 Huyện Đất Đỏ 2,67 2,67 2,67 0,50 0,50 Trạm y tế Phước Hải Đất Đỏ 0,5 Trạm y tế Lộc An Đất Đỏ 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Long Mỹ Đất Đỏ 0,37 0,37 0,37 158 Trạm y tế Ph Long Thọ Đất Đỏ 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Láng Dài Đất Đỏ 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Phước Hội Đất Đỏ 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Long Tân Đất Đỏ 0,30 0,30 0,30 0,3 Trạm y tế Phước Thạnh Đất Đỏ 0,3 0,30 2,3 V.7 Huyện Long Điền 2,3 2,30 Trạm y tế Long Điền Long Điền 0,50 0,50 0,50 Trạm y tế Long Hải Long Điền 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Tam Phước Long Điền 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Phước Tỉnh Long Điền 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế Phước Hưng Long Điền 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế An Ngãi Long Điền 0,30 0,30 0,30 Trạm y tế An Nhứt Long Điền 0,30 0,30 0,30 1,0 1,0 1,0 V.8 Huyện Côn Đảo Trạm y tế Cỏ Ống Côn Đảo 0,5 0,5 0,5 Trạm y tế Bến Đầm Côn Đảo 0,5 0,5 0,5 5,3 5,3 5,3 Vũng Tàu 0,5 0,5 0,5 VI Cơ sở y tế khác TT BVBMTE KHHGĐ & TT kiểm nghiệm Dược phẩm & Mỹ phẩm TP Vũng Tàu 0, 34 0,3 0,3 TT Phòng chống bệnh xã hội TX Bà Rịa 0, 50 0,5 0,5 TT truyền thông giáo dục sức khoẻ TP Vũng Tàu 1, 00 1,0 1,0 Trung tâm Giám định y khoa TX Bà Rịa 0,5 0,5 TT y tế dự phòng tỉnh TX Bà Rịa 0,5 0,5 159 0, 50 Trường trung học y tế TX Bà Rịa Tổng cộng 2, 50 105,39 160 2,5 105,3 2,5 105,3 Trong Danh mục trên, diện tích đất sở vật chất Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, đến sau năm 2015 Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ, bệnh viện chuyên khoa thành lập đầy đủ, Bệnh viện Mắt xây dựng sở mới, chuyển làm sở Trung tâm BVSKLĐ & MT Trung tâm Nội tiết 4.9.2 GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ ĐẾN NĂM 2020 Các sở y tế nơi khám điều trị bệnh Hoạt động sở y tế phát sinh loại chất thải có tính chất nguy hại cao, chứa nhiều nhiều tác nhân gây nhiễm mơi trường Vì trình phát triển sở y tế cần phải đặc biệt trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường Các giải pháp bảo vệ môi trường đề xuất sau: - Quy hoạch, lựa chọn vị trí địa điểm xây dựng sở y tế phù hợp: Các sở y tế quy hoạch thỏa thuận địa điểm đầu tư cần đáp ứng yêu cầu: Vị trí biệt lập, khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư, công trình cơng cộng khác phải quy chuẩn xây dựng Xung quanh sở y tế phải bảo đảm có giải cách ly đường dải xanh; - Toàn sở y tế phải xây dựng tường rào bảo vệ kiên cố để cách ly với môi trường xung quanh; - Các sở y tế xây dựng cải tạo, nâng cấp thời kỳ quy hoạch phải xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải y tế đạt tiêu chuẩn quy định để xử lý triệt để nước thải trình hoạt động sở - Các sở y tế xây dựng, chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải, chậm đến năm 2012, toàn sở y tế cấp huyện trở lên phải có hệ thống thu gom xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn Đến năm 2015 trạm y tế xã, phường phải có phận xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn - Xây dựng huyện, thị xã, thành phố lò đốt rác thải y tế đạt tiêu chuẩn trang bị phương tiện chuyên dùng vận chuyển chất thải rắn y tế (giao cho Trung tâm y tế huyện quản lý theo chức y tế dự phòng) để thu gom tiêu hủy toàn chất thải rắn y tế phát sinh địa bàn hàng ngày (dự án cần đầu tư hoàn thành trước năm 2010) 161 PHẦN CÁC GIẢI PHÁP CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 Phần thứ ba quy hoạch đề cập đến giải pháp cụ thể để thực lĩnh vực Riêng quỹ đất dành cho phát triển nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh: Lãnh đạo tỉnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế UBND huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch ưu tiên quy hoạch dành quỹ đất cho xây dựng phát triển bệnh viện cho sỏ y tế cơng y tế tư nhân (thực sách miễn tiền sử dụng đất, thuế đất Bệnh viện hoạt động phi lợi nhuận); công khai, đơn giản hoá thủ tục giao nhận đất Những sở y tế đóng địa bàn đủ rộng khơng cần cấp thêm đất, sở y tế đóng địa bàn khơng thuận tiện có mặt hẹp, khơng đáp ứng nhu cầu phát triển, tuỳ theo quy hoạch Bệnh viện, Trung tâm, cần có kế hoạch xin cấp đất cho xây dựng (cần có quỹ đất cần thiết cho xây dựng số sở y tế mới) Các nhóm giải pháp chung để thực quy hoạch tổng thể: GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 1) Tiếp tục củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở, thực tiến độ Đề án thực chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2005 - 2010 UBND tỉnh phê duyệt ngày 19/11/2004 Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh cung ứng thuốc, đảm bảo cho người dân tỉnh, đặc biệt đối tượng sách, người nghèo, trẻ em phụ nữ, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng nông thơn hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngày cao 2) Đầu tư phát triển hợp lý số trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe lĩnh vực khám chữa bệnh Dự phòng 3) Nâng cao lực quản lý, thực phân cấp, tuyến kỹ thuật Thực có hiệu chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dự án phát triển y tế tỉnh 162 4) Từng bước cải cách hành tất tuyến, kết hợp với bảo hiểm y tế tạo thuận lợi cho người dân đặc biệt người nghèo, người dân sống vùng nông thôn dễ dàng tiếp cận sử dụng dịch vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh NHĨM GIẢI PHÁP VỀ TÀI CHÍNH 2.1 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư: Trên sở dự kiến danh mục dự án đầu tư xác định, dự báo nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng sở y tế giai đoạn từ 2006-2020 khoảng 3.333,2 tỷ đồng (trung bình năm khoảng 2200 tỷ đồng), đó: — Vốn ngân sách: 2.073 tỷ đồng (bình quân năm 135 tỷ đồng) — Vốn doanh nghiệp nước nước: 1.260 tỷ đồng Chia đầu tư theo giai đoạn: — Giai đoạn 2006 – 2010: 813,2 tỷ đồng; — Giai đoạn 2011 – 2015: 1.955 tỷ đồng; — Giai đoạn 2016 – 2020: 556 tỷ đồng; (Chi tiết xem phụ lục: Danh mục dự án đầu tư) 2.2 Các nguồn vốn huy động: — Ngân sách nhà nước: tập trung vào xây dựng sở vật chất y tế xã, phường, thị trấn, y tế dự phòng, bệnh viện chuyên khoa bệnh viện đa khoa tỉnh; đồng thời chi cho công tác đào tạo/đào tạo lại cán y tế — Các nguồn viện trợ vốn vay: để đầu tư chủ yếu cho trang thiết bị y tế, chuyển giao khoa học công nghệ — Huy động vốn từ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân: + Phát triển số bệnh viện tư nhân; + Liên doanh, liên kết, cổ phần hoá, để sử dụng chủ yếu vào việc mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cao — Phí dịch vụ y tế: nguồn tăng dần năm tới, sử dụng theo hướng dẫn quy định chung ngành y tế 2.3 Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả: Đối với nguồn vốn ngân sách đầu tư cho y tế, không đầu tư dàn trải mà xác định hạng mục ưu tiên đầu tư thời gian kinh phí theo định mức UBND Sở Y tế duyệt Có chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo đầu tư kế hoạch, khơng gây lãng phí 163 Đối với nguồn vốn tư nhân: Cần có định hướng đầu tư theo quy hoạch để phát huy hiệu cao mối quan hệ cân đối tổng thể toàn ngành y tế 2.4 Giải pháp đất đai: Quy hoạch sử dụng đất cần bố trí đủ diện tích đất phát triển sở y tế theo thời kỳ, cho sở y tế công lập tư nhân, dự kiến tổng số 105 Thực sách miễn nộp tiền sử dụng đất sở y tế tư nhân theo quy định pháp luật đất đai sách khuyến khích xã hội hóa y tế Chính phủ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ — Phấn đấu phát triển đào tạo, bảo đảm đủ nguồn nhân lực cho sở y tế địa bàn tỉnh theo cấu hợp lý số lượng Bác sĩ, y tá – điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ đại học, dược sĩ trung học phân bố hợp lý loại hình, trình độ tuyến để nâng cao hiệu phục vụ Thực tiêu chuẩn hoá loại cán nhân viên y tế — Tăng cường hợp tác với trường Đại học Y, dược, Viện đầu ngành, Bệnh viện, Viện Dược liệu, để đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, đặc biệt chuyên khoa sâu tăng cường lực nghiên cứu — Mở rộng hợp tác quốc tế với nước khu vực giới để đào tạo nhân lực có trình độ cao chuyển giao cơng nghệ y học cao — Có sách thu hút chuyên gia giỏi nước đến làm việc ngắn hạn dài hạn để trao đổi kinh nghiệm đào tạo nhân lực có trình độ chun mơn cao Có chế độ khuyến khích cán y tế, bác sĩ làm việc lâu dài tuyến xã, đặc biệt vùng sâu, vùng xa — Nâng cao lực trường Trung học y tế, đầu tư sở vật chất tăng cường đội ngũ giảng viên, cán quản lý để đến năm 2015 đủ điều kiện nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế tỉnh Khuyến khích hỗ trợ em dân tộc người, người dân sống vùng nông thôn học trường y, dược công tác lâu dài địa bàn ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HỐ CƠNG TÁC Y TẾ 1) Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng quyền cấp việc đạo thực mục tiêu quy hoạch 2) Phân công rõ ràng trách nhiệm ban ngành liên quan: — Sở Kế hoạch Đầu tư: Điều chỉnh tiêu giai đoạn quy hoạch cho phù hợp với phát triển chung kinh tế - xã hội tỉnh; có chương trình kêu gọi xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực y tế 164 — Sở Tài chính: Đảm bảo việc thực kế hoạch tài hàng năm có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng nguồn tài theo quy định Nhà nước — Sở Tài nguyên Môi trường: Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đầu tư mở rộng sở y tế theo quy hoạch, bao gồm công tư, lĩnh vực điều trị dự phòng Cùng hợp tác với ngành y tế để xử lý tốt chất thải bệnh viện — Sở Xây dựng lập, thẩm định góp ý quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng) đô thị nông thôn, cần xác định cụ thể vị trí, địa điểm đầu tư xây dựng cơng trình y tế — Sở Khoa học Cơng nghệ Sở Công thương: Hỗ trợ thực kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu đề tài liên quan đến sức khoẻ chăm sóc sức khỏe đặc thù địa bàn tỉnh — Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với sở Y tế làm tốt công tác Truyền thông – giáo dục sức khỏe — Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với sở Y tế thực chương trình, hoạt động sức khoẻ học đường 3) Huy động tham gia cộng đồng tổ chức xã hội — Ngành Y tế đầu mối trung tâm huy động tham gia đoàn thể, tổ chức xã hội nhân dân tham gia nhiều vào hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân — Tạo sở pháp lý phù hợp hỗ trợ đất đai để khuyến khích tư nhân đầu tư nhiều cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đặc biệt góp phần đầu tư trang thiết bị đại cho khu vực bệnh viện tư 165 PHẦN LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH a) Giai đoạn 2008 - 2010 - Tập trung đầu tư xây dựng sở vật chất bố trí nhân lực để nâng cao lực trạm y tế xã, đạt chuẩn quốc gia y tế Lập kế hoạch nâng cấp, phát triển phận chức khám, chữa bệnh Trung tâm y tế cấp huyện để chuẩn bị thành lập bệnh viện huyện toàn huyện giai đoạn 2011-2015; Đầu tư sở vật chất tổ chức lại Trung tâm y tế cấp huyện để thực tốt chức y tế dự phòng quản lý nhà nước y tế cấp huyện - Hoàn tất thủ tục để khởi công dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực Vũng Tàu; - Kiện toàn ổn định hoạt động bệnh viện chuyên khoa: Tâm Thần, Mắt, Trung tâm chuyên ngành; Thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm Giám định (Y khoa, Pháp y, Pháp y tâm thần), Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Môi trường - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai nhanh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tư nhân có chủ trương đầu tư dự án chuẩn bị đầu tư khác; - Tăng cường đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho bệnh viện đa khoa tỉnh huyện; - Ưu tiên đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đào tạo nguồn nhân lực y tế bảo đảm chất lượng đủ đáp ứng nhu cầu công tác khám, chữa bệnh b) Giai đoạn từ 2011 - 2015 - Hoàn thành việc xây dựng phát triển hệ thống bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện; - Đầu tư xây dựng sở vật chất nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện chuyên khoa, Trung tâm chuyên ngành - Xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động Bệnh viện đa khoa tỉnh 700 giường; 166 - Xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Vũng Tàu - Thành lập xây dựng sở vật chất Bệnh viện chuyên khoa: Bệnh lao bệnh phổi, Bệnh viện Nhi, Trung tâm Nội tiết - Tiếp tục hoàn thiện tập trung phát triển kỹ thuật cao bệnh viện y tế chuyên khoa, bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng loại hình dịch vụ y tế với chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân; - Tiếp tục khuyến khích bệnh viện tư nhân đầu tư nâng cao lực chất lượng khám, chữa bệnh c) Giai đoạn từ 2016 - 2020 - Tiếp tục đầu tư sở vật chất, công nghệ nguồn nhân lực để kiện toàn, phát triển nâng cao chất lượng toàn hệ thống y tế, từ y tế xã đến bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa, Trung tâm chuyên ngành - Hoàn thành đưa vào hoạt động Bệnh viện đa khoa khu vực Vũng Tàu (xây dựng mới) - Thành lập phát triển Bệnh viện chuyên khoa: Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức - Hoàn thiện tập trung phát triển kỹ thuật cao bệnh viện y tế chuyên khoa, bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng loại hình dịch vụ y tế với chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân; - Khuyến khích bệnh viện tư nhân đầu tư nâng cao lực chất lượng khám, chữa bệnh TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH Sở Y tế quan chủ trì, phối hợp với Sở, quan liên quan Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức kiểm tra việc thực Quy hoạch; định kỳ tổng hợp kết báo cáo UBND tỉnh 167 Sở Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm bố trí cân đối nguồn lực đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngành y tế để thực Quy hoạch theo tiến độ; giám sát việc thực Quy hoạch phạm vi toàn tỉnh Sở Tài có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn ngân sách nhà nước chi nghiệp y tế theo kế hoạch năm hàng năm; phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế cân đối ngân sách cấp cho ngành y tế bao gồm nguồn vốn đầu tư nguồn vốn chi nghiệp y tế để thực Quy hoạch Các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, bố trí nguồn lực Sở, ngành thực Quy hoạch Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm đạo tổ chức triển khai thực Quy hoạch phạm vi quản lý huyện, thị xã, thành phố./ 168 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ thánh lập tỉnh đạt nhiều thành tựu đáng kể, bước cải thiện tiêu sức khoẻ nhân dân tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nói riêng hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân số tỉnh Vùng Đơng Nam góp phần tích cực cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thuộc Vùng Đông Nam Hệ thống y tế quan tâm xây dựng bước hình thành mạng lưới y tế hồn chỉnh, từ tỉnh đến huyện mạng lưới y tế sở rộng khắp Tuy mạng lưới y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày cao nhân dân tỉnh, điều kiện cơng nghiệp hố đại hố đất nước nói chung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói riêng Ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng trước thách thức lớn nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh giai đoạn phát triển đất nước Để hồn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh, cải thiện sức khỏe cho nhân dân, góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh, Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cần xây dựng thực có hiệu Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2006 – 2015, định hướng đến năm 2020 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thông sở y tế giai đoạn 2006 – 2015 định hướng đến năm 2020 tài liệu chiến lược quan trọng định hướng cho nghiệp phát triển y tế tỉnh Quy hoạch nhận góp ý của Bộ Y tế, cấp quyền, đồn thể nhân dân tỉnh, các chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực y tế tỉnh Quy hoạch báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch UBND tỉnh thành lập Bản quy hoạch dùng làm sở cho việc lập kế hoạch năm, hàng năm cho việc hoạch định sách phát triển y tế địa bàn tỉnh năm tới Trách nhiệm thực Quy hoạch không riêng ngành y tế, Sở Y tế, mà trách nhiệm tồn thể Đảng bộ, quyền nhân dân cấp từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố xã, phường toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu KIẾN NGHỊ 169 1) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020; đồng thời đạo Sở, ban, ngành chức tỉnh phối hợp tạo nguồn lực tài chính, đất đai nhân lực để ngành y tế Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với ngành, cấp quyền triển khai Quy hoạch phê duyệt 2) Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành bệnh viện Đa khoa tỉnh, chuyên khoa đủ lực; Trung tâm thuộc hệ Y tế Dự phòng đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cao để ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hồn thành tốt nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh nói riêng tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân Vùng Đơng Nam bộ; góp phần giảm q tải cho y tế thành phố Hồ Chí Minh 3) Đề nghị Bộ Y tế có kế hoạch hỗ trợ phát triển trường Trung học Y tế tỉnh để đảm đương công tác đào tạo đào tạo lại, nhằm tăng nguồn nhân lực y tế có đủ lực, trình độ chun mơn sâu, kỹ thuật đặc biệt tuyến sở, góp phần nâng tầm cho hệ thống y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vùng Đông Nam 4) Đề nghị Bộ Y tế có phương án đạo Bệnh viện tuyến Trung ương, tận dụng hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia để triển khai kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu, năm 2009 170 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến 2020; Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số Kế hoạch hố gia đình giai đoạn 2006 - 2010; Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; Chính sách quốc gia Trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 - 2010 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020; Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IV nhiệm kỳ 2006-2010; 10 Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2004, 2005, 2006; 11 Báo cáo thực kế hoạch phương hướng kế hoạch Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) 12 Đề án xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2007-2010 171
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm