QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020

87 118 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:00

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020 Nội dung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020 biên chế thành tập: - Tập 1: Thuyết minh chung - Tập 2: Phụ lục - Tập 3: Bản vẽ Mục lục Tập : thuyết minh chung Trang Mở đầu Chương I Phân tích trạng nguồn, lưới điện tình hình thực quy hoạch giai đoạn trước Chương II Đặc điểm chung phương hướng phát triển kinh tế - xã 28 hội Chương III Dự báo nhu cầu điện phân vùng phụ tải 47 Chương IV Sơ đồ phát triển điện lực 63 Chương V Khối lượng đầu tư xây dựng 90 Chương VI Phân tích kinh tế - tài 93 Chương VII Kết luận kiến nghị 99 Tập : phụ lục Phụ lục Danh mục phụ tải công nghiệp, TTCN xây dựng năm 2010-20152020 tỉnh Vĩnh Phúc Phụ lục Danh mục phụ tải nông lâm nghiệp- thuỷ sản năm 2010-2015-2020 tỉnh Vĩnh Phúc Phụ lục Danh mục phụ tải thương mại, khách sạn nhà hàng năm 2010-20152020 tỉnh Vĩnh Phúc Phụ lục Danh mục phụ tải quản lý tiêu dùng dân cư năm 2010-2015-2020 tỉnh Vĩnh Phúc Phụ lục Danh mục phụ tải hoạt động khác năm 2010-2015-2020 tỉnh Vĩnh Phúc Phụ lục Danh mục trạm biến áp phân phối đến 2015 toàn tỉnh Vĩnh Phúc Phụ lục Kết tính tốn chế độ lưới điện cao năm 2015-2020 Phụ lục Kết tính tốn chế độ lưới điện trung sau trạm 110kV đến 2015 Phụ lục Khối lượng xây dựng lưới điện cao 220, 110kV đến 2015 Phụ lục 10 Khối lượng xây dựng cải tạo trạm biến áp phân phối theo huyện thị đến 2015 Phụ lục 11 Khối lượng xây dựng cải tạo đường dây trung theo huyện thị đến 2015 Phụ lục 12 Kết dự báo nhu cầu điện tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 phương pháp gián tiếp Phụ lục 13 So sánh phương án lưới điện cao Phụ lục 14 Các kết tính tốn phân tích kinh tế - tài Tập : Bản vẽ D424-TT-01: Bản đồ lưới điện 220, 110kV toàn tỉnh Vĩnh Phúc tới năm 2020 D424-TT-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220, 110kV toàn tỉnh Vĩnh Phúc tới năm 2020 D424-VY-03: Bản đồ lưới điện trung thành phố Vĩnh Yên đến 2015 D424-VY-04: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung Thành phố Vĩnh Yên đến 2015 D424-PY-05: Bản đồ lưới điện trung thị xã Phúc Yên đến 2015 D424-PY-06: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thị xã Phúc Yên đến 2015 D424-BX-07: Bản đồ lưới điện trung huyện Bình Xuyên đến 2015 D424-BX-08: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung huyện Bình Xuyên đến 2015 D424-SL-09: Bản đồ lưới điện trung huyện Sông Lô đến 2015 D424-SL-10: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung huyện Sông Lô đến 2015 D424-VT-11: Bản đồ lưới điện trung huyện Vĩnh Tường đến 2015 D424-VT-12: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung huyện Vĩnh Tường đến 2015 D424-YL-13: Bản đồ lưới điện trung huyện Yên Lạc đến 2015 D424-YL-14: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung huyện Yên Lạc đến 2015 D424-TD-15: Bản đồ lưới điện trung huyện Tam Dương đến 2015 D424-TD-16: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung huyện Tam Dương đến 2015 D424-LT-17: Bản đồ lưới điện trung huyện Lập Thạch đến 2015 D424-LT-18: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung huyện Lập Thạch đến 2015 D424-TĐ-19: Bản đồ lưới điện trung huyện Tam Đảo đến 2015 D424-TĐ-20: Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung huyện Tam Đảo đến 2015 Mở đầu “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020” Viện Năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc lập theo định số 3037/QĐ-CT ngày 09 tháng 09 năm 2009 UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc định Viện Năng lượng lập “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020” định số 4458/QĐ-CT ngày 17 tháng 12 năm 2009 UBND tỉnh Vĩnh Phúc việc phê duyệt Đề cương dự toán lập quy hoạch nêu Bám sát theo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030” UBND tỉnh lập tháng năm 2009, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Kế hoạch năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2011-2015 UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Các quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, giao thông, … Đề án vào dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét triển vọng đến 2030 Viện Năng lượng lập Nội dung đáp ứng yêu cầu sau: - Trên sở kết đạt phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20062010 mục tiêu phát triển giai đoạn 2011-2015 tỉnh Vĩnh Phúc, tiến hành nghiên cứu tính tốn nhu cầu điện phạm vi toàn tỉnh theo giai đoạn quy hoạch để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc - Đánh giá trình phát triển lưới điện địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2006 đến 2010 nguồn, lưới điện phụ tải điện, đánh giá ưu nhược điểm lưới điện trạng - Tiến hành tính tốn, dự báo nhu cầu điện, thiết kế sơ đồ cải tạo phát triển lưới điện tỉnh đến giai đoạn quy hoạch, đưa giải pháp phát triển ngắn hạn dài hạn nguồn điện, lưới điện tỉnh bao gồm: + Các trung tâm cấp nguồn trạm 220, 110kV khu vực tỉnh phù hợp với vùng phụ tải + Hệ thống lưới trung khu vực bao gồm xây cải tạo để giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện + Xác định mục tiêu cung cấp điện cho khu vực thị xã, thị trấn, thị tứ nông thôn đến năm 2015 + Đưa khối lượng xây dựng cải tạo lưới điện, vốn đầu tư xây dựng đến năm 2015 + Phân tích hiệu kinh tế, tài dự án, đưa kiến nghị giải pháp thực Chương I Phân tích Hiện trạng nguồn, lưới đIện tình hình thực qui hoạch giai đoạn trước I.1 Hiện trạng nguồn lưới điện I.1.1 Đánh giá trạng theo số liệu thống kê I.1.1.1 Các nguồn cung cấp điện năng: Trạm 220kV Vĩnh Yên công suất 2x125MVA cung cấp điện từ đường dây 220kV Việt Trì - Sóc Sơn dây dẫn ACSR-520 dài 66,5km Hiện theo phương thức vận hành trạm 220kV Vĩnh Yên chủ yếu nhận điện 220kV từ nguồn mua điện Trung Quốc Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có trạm 110kV Vĩnh Yên, Phúc Yên, Lập Thạch, Thiện Kế Vĩnh Tường Các thông số kỹ thuật vận hành trạm 220, 110kV tỉnh thống kê bảng sau: Bảng I-1: Các thông số kỹ thuật trạm 220, 110kV có tỉnh Vĩnh Phúc TT Tên trạm, điện áp Sđm Pmax/Pmin Mang tải (MVA) (MW) Máy AT1 125 113/35 95% Máy AT2 125 113/35 95% Máy T1 63 54/16 91% Máy T2 63 59/23 100% Trạm 220/110/22kV Vĩnh Yên Trạm 110/35/22kV Vĩnh Yên Trạm 110/35/22KV Phúc Yên Máy T1 63 49/17 83% Máy T2 40 37/14 100% Trạm 110/35/10(22) Lập Thạch 25 23/10 100% Trạm 110/22KV Thiện Kế 63 Trạm 110/35/22 Vĩnh Tường 40 Chưa mang tải 29/12 78% Nguồn: Trạm 220kV Vĩnh Yên, phân xưởng 110kV Vĩnh Phúc + Trạm 110kV Vĩnh Yên đặt xã Quất Lưu huyện Bình Xuyên giáp ranh với thành phố Vĩnh Yên Trạm có qui mô công suất 2x63MVA- 110/35/22kV Trạm làm nhiệm vụ cấp điện cho thành phố Vĩnh Yên huyện: Yên Lạc, Bình Xuyên Tam Đảo Pmax trạm 113MW + Trạm 110kV Phúc Yên đặt phường Phúc Thắng thị xã Phúc Yên, với công suất (63+40)MVA- 110/35/22kV Trạm làm nhiệm vụ cấp điện cho thị xã Phúc Yên, phần huyện Bình Xuyên cấp cho huyện Mê Linh thủ đô Hà Nội, khu vực phụ cận hỗ trợ cho trạm 110kV Vĩnh Yên Pmax trạm 86MW Do lịch sử để lại trạm 110kV Quang Minh huyện Mê Linh Hà Nội chưa xây dựng nên gần toàn huyện Mê linh cấp điện từ trạm 110kV Phúc Yên Hiện máy T1 -63MVA trạm 110kV Phúc Yên chủ yếu dùng để cấp điện cho huyện Mê Linh với công suất Pmax 49MW + Trạm 110kV Lập Thạch đặt thị trấn Lập Thạch có cơng suất 25MVA110/35/10(22)kV cấp điện cho huyện Lập Thạch, Tam Dương phía Bắc huyện Tam Đảo Pmax trạm 23MW + Trạm 110kV Thiện Kế đặt xã Thiện Kế huyện Bình Xun có cơng suất 63MVA- 110/22kV xây dựng để cấp điện cho khu công nghệ cao Bá Thiện Khu công nghệ cao Bá Thiện hồn thành giải phóng mặt từ năm 2008, diện tích đất đăng ký đạt 50%, song ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới Tập đoàn COMPAL dãn tiến độ đầu tư nên trạm 110kV Thiện Kế chưa vận hành chưa có phụ tải + Trạm 110kV Vĩnh Tường đặt thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường có cơng suất 40MVA- 110/35/22kV Việc đưa vào vận hành trạm 110kV Vĩnh Tường giải tỏa căng thẳng cấp điện cho huyện Vĩnh Tường lân cận phụ tải tăng nhanh mà đường dây 35kV cấp điện cho khu vực bị tải Đồng thời còng giảm tải phía 35kV trạm 110kV Vĩnh Yên Pmax trạm 29MW Sau trạm 220kV Vĩnh Yên có lộ xuất tuyến 110kV có lộ trạm 110kV Vĩnh Yên, lộ Vĩnh Tường, Việt Trì lộ Thiện Kế, Phúc Yên Ngoài cấp điện cho tỉnh có đường dây 110kV đường dây Việt TrìLập Thạch đường dây Đơng Anh- Phúc n Các thông số kỹ thuật vận hành đường dây 220, 110kV cấp điện cho tỉnh thống kê bảng sau Bảng I-2: Mang tải đường dây 220, 110kV có tỉnh Vĩnh Phúc TT Đường dây Loại dây Chiều dài Pmax (km) (MW) Mang tải I Đường dây 220kV Việt Trì - Vĩnh Yên ACSR-520 36,5 280 57% Vĩnh Yên – Sóc Sơn ACSR-520 30 162 33% II Đường dây 110kV Vĩnh Yên – Vĩnh Yên (172) AC-240 3,4 63 55% Vĩnh Yên – Vĩnh Yên (173) AC-240 3,4 77 68% Vĩnh Yên –T.Kế - Phúc Yên(171) AC-240 22,7 85 75% Vĩnh Yên – V.Tường- Việt Trì(174) AC-240 27 69 60% Việt Trì - Lập Thạch AC-185 13,5 45 52% Đông Anh - Phúc Yên AC-240 14,5 52 46% Nguồn: Trạm 220kV Vĩnh Yên, phân xưởng 110kV Vĩnh Phúc I.1.1.2 Lưới điện trung thế: Lưới điện trung tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm cấp điện áp 35, 22, 10 6kV Lưới 6kV tồn thành phố Vĩnh Yên Lưới 35, 10kV tồn xen kẽ khắp huyện, thị tỉnh Lưới 22kV chưa có nhiều chủ yếu khu cơng nghiệp Khai Quang, phía nam huyện Bình Xun khu vực trung tâm thị xã Phúc Yên Chi tiết khối lượng lưới điện trung cấp điện áp đến hết tháng 11/2010 cho bảng I.3 I.4 Bảng I.3: Khối lượng đường dây có TT Hạng mục I Đường dây trung Đường dây 35kV Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý Đường dây 10kV Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý Đường dây 22kV Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý Đường dây 22 vận hành 6,10kV Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý II Đường dây hạ Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý III Loại dây-Tiết diện Chiều dài(km) tỷ lệ 1091 100% AC120,95,70,50,35 351 32% AC70,50 78 AC120,95,70,50 273 AC150,120,95,70,50 372 AC95,70,50,35 61 AC150,120,95,70,50 311 AC185,120,95,70,50 170 AC70,50 19 AC185,120,70,50 151 AC95,70,50,35 198 AC70,50,35 28 AC95,70,50,35 170 AC95,70,50,35 509 AC70,50,35 000 AC95,70,50 509 Công tơ (chiếc) 131 233 Trong đó: - pha 5357 - pha Bảng I.4: Khối lượng trạm biến áp có 125 876 34% 16% 18% ST T Hạng mục Số trạm Số máy Tổng CS (KVA) Tỷ lệ I Trạm trung gian 12 64 500 Trạm 35/6kV 11 200 Trạm 35/10kV 10 53 300 II Trạm phân phối 1336 1436 557 611 100% Trạm 35/0,4kV 429 494 280 757 50% 251 309 225 071 178 185 55 686 283 292 63 173 87 92 23 098 196 200 40 075 267 287 127 198 134 154 92 788 133 133 34 410 357 363 86 483 117 119 30 355 240 244 56 128 Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý Trạm 10/0,4kV Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý Trạm 22/0,4KV Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý Trạm 22(vận hành 6;10)/0,4kV Trong đó: - Khách hàng quản lý - Ngành điện quản lý 11% 23% 16% Nguồn: Cty Điện lực Vĩnh Phúc (đường dây trạm 22kV vận hành 6,10kV bao gồm khối lượng thuộc dự án RD, JBIC cải tạo sang 22kV) Tình hình vận hành mang tải trạm trung gian cho bảng I.5 Bảng I.5: Mang tải trạm trung gian TT Tên trạm Điện áp Công suất Pmax (MW) Mang tải trung gian Vĩnh Yên (kV) 35/6 đặt (kVA) 2x5600 6,6 65% Phúc Yên 35/10 5600+4000 7,7 89% Xuân Hòa 35/10 2x3150 5,4 95% Ngũ Kiên 35/10 5600 3,8 76% Tam Hồng 35/10 7500+5600 8,8 75% Tam Đảo 35/10 7500 6,4 75% Đạo Tú 35/10 2x5600 5,2 51% - Về kết cấu lưới hạ thế: Sử dụng hệ thống hạ áp pha dây, nối đất trung tính trực tiếp - Cột hạ thế: Đối với khu vực đô thị dùng cột bê tông ly tâm 8,5m 10m để kết hợp lắp đặt đèn đường Còn khu vực nơng thôn: dùng phổ biến loại cột bê tông vuông 8,5m cho đường trục - Công tơ: Mọi hộ sử dụng điện phải lắp đặt công tơ nhằm ngăn ngừa tổn thất Sử dụng hòm cơng tơ nhựa (loại cho 1,2 công tơ) chuyên dùng Tổng khối lượng xây dựng đường dây hạ công tơ toàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2015 dự kiến là: Xây dựng 1.318km đường dây trục hạ 50.000 công tơ Cải tạo nâng cấp 700km đường dây hạ Chương IV: sơ đồ phát triển điện lực Tỉnh Vĩnh Phúc 80 Chương V Khối lượng đầu tư xây dựng Để thực theo đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” trình bày cần phải thực khối lượng xây dựng vốn đầu tư cải tạo phát triển lưới điện sau: V.1 Khối lượng vốn đầu tư xây dựng đường dây đến 2015 Tổng hợp khối lượng xây dựng cải tạo đường dây toàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 2015 cho bảng V.1 Bảng V.1: Tổn,g hợp khối lượng xây dựng vốn đầu tư đường dây đến 2015 TT Hạng mục Khối lượng Vốn đầu tư (km) (Tỷ.đ) I Đường dây cao ĐDK 220kV-ACK500 mạch kép 2x28 137,2 ĐDK 110kV-AC400 mạch kép 2x5 17,5 ĐDK 110kV-AC240 mạch kép 2x24 76,8 ĐDK 110kV-AC400 mạch đơn 4,4 ĐDK 110kV-AC240 mạch đơn 12 24,0 II Đường dây trung Đường dây 35kV 64,3 23,7 Đường dây 22kV 329,4 163,2 Cải tạo 10kV sang 22kV 372,0 96,4 III Ghi 259,9 283,2 Lưới hạ 242,8 Đường dây hạ XDM 1316 144,8 Đường dây hạ cải tạo 700 63,0 Công tơ( Chiếc) 50000 35,0 Chi tiết khối lượng tính tốn thể phụ lục 11 V.2 Khối lượng vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp đến 2015 Tổng hợp khối lượng xây dựng cải tạo trạm biến áp toàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 2015 cho bảng V.2 Chương V: khối lượng đầu tư xây dựng 90 Bảng V.2: Tổng hợp khối lượng xây dựng vốn đầu tư trạm biến áp đến 2015 TT Hạng mục Khối lượng Vốn đầu tư Ghi (Tỷ.đ) I TBA cao Tr/MVA 639,0 XDM Trạm 220kV Bá Thiện 1/250 200,0 Thay máy trạm 220kV Vĩnh Yên 125->250 50,0 XDM Trạm 110kV 6/332 330,0 Mở rộng Trạm 110kV 2/88 59,0 II TBA hạ Tr/KVA 196,9 Trạm 35(22)/0,4kV 122 /47050 29,8 Trạm 35/6kV (XM) /15000 3,0 Trạm 22(10)/0,4kV 536 /181370 119,7 Cải tạo 10/0,4kV sang 22/0,4kV 283/63173 44,4 Chi tiết khối lượng tính tốn thể phụ lục 10 V.3 Tổng hợp phân vốn đầu tư Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện toàn tỉnh Vĩnh Phúc thể bảng V.3 Bảng V.3: Tổng hợp phân vốn đầu tư lưới điện toàn tỉnh đến 2015 TT Hạng mục Vốn đầu tư (Tỷ.đ) Nguồn vốn I cao 898,9 Đường dây 220kV 137,2 Tổng Cty truyền tải Trạm 220kV 250,0 Tổng Cty truyền tải Đường dây 110kV 122,7 Tổng Cty điện lực MB Trạm 110kV 389,0 Tổng Cty điện lực MB II trung 477,1 Đường dây xây dựng 186,9 Tổng Cty điện lực MB Đường dây 10kV cải tạo sang 22kV 96,4 Tổng Cty điện lực MB Trạm biến áp xây dựng 149,5 Tổng Cty điện lực MB Trạm 10/0,4 cải tạo sang 22/0,4kV 44,4 Tổng Cty điện lực MB Lưới hạ 242,8 Đường dây hạ 207,8 Huy động hợp pháp Công tơ 35,0 Tổng Cty điện lực MB III Tổng cộng Chương V: khối lượng đầu tư xây dựng 1618,8 91 V.4 Cơ chế huy động vốn đầu tư: Cơ chế huy động vốn đầu tư thực theo luật điện lực có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2005 Cụ thể sau : a Đối với hệ thống lưới truyền tải, lưới phân phối trung công tơ đơn vị phát điện, truyền tải điện phân phối điện đầu tư b Đối với trục hạ thế: Sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp Chương V: khối lượng đầu tư xây dựng 92 Chương VI Phân tích kinh tế tài VI.1 Cơ sở phân tích kinh tế tài + Dự thảo hướng dẫn nội dung phân tích kinh tế- tài dự án đầu tư lưới điện số 1647/EVN/TĐ ngày 4/4/2001 Tổng Công ty Điện lực Việt nam, Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) + Các văn hướng dẫn phân tích kinh tế -tài dự án WB, ADB, dự án nâng cao hiệu hệ thống điện + Các tài liệu khác có liên quan VI.2 Phân tích kinh tế tài VI.2.1 Phân tích kinh tế Mục tiêu đánh giá kinh tế dự án tính tốn xem xét, so sánh tiêu kinh tế tổng hợp dự án để lựa chọn giải pháp, phương pháp tối ưu để thực dự án góc độ lợi ích quốc gia sử dụng tài nguyên, nhân lực Hiệu kinh tế dự án đánh giá qua tiêu sau: - Giá trị hoá lợi nhuận kinh tế dự án (NPV) - Hệ số nội hoàn kinh tế (EIRR) - Tỷ số B/C Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020” với mục tiêu kinh tế- kỹ thuật nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện dân sinh kinh tế tỉnh năm tới số lượng chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu phụ tải nhà máy khu công nghiệp khả thi vào hoạt động, cần thiết đánh giá hiệu kinh tế đề án nhu cầu dùng điện tỉnh ngày tăng Các tiêu đánh giá hiệu xác định sở dòng chi phí, lợi ích dự án Tuy nhiên, đánh giá kinh tế đứng quan điểm Quốc gia mang ý nghĩa lợi ích cho xã hội, nên vốn đầu tư đưa vào phân tích khơng quan tâm đến nguồn gốc không bao gồm khoản mục sau: - Các loại thuế Chương Vi: phân tích kinh tế tàI 93 - Chi phí nhân cơng Do vốn đầu tư kinh tế dự án dự tính giảm 10% khoản mục chi phí VI.2.2 Phân tích tài chính: Mục đích phân tích tài đánh giá hiệu tài chủ đầu tư dự án Do phân tích tài bảng báo cáo dòng tiền tính theo quan điểm cho chủ đầu tư dự án Khi phân tích tài cho chủ đầu tư dự án xem xét đến nguồn gốc nguồn vốn đầu tư nhu cầu vay cho dự án, với điều kiện vay, trả gốc trả lãi đảm bảo hoạt động tài dự án Hiệu tài đánh giá qua tiêu: - Giá trị hố lợi nhuận ròng dự án (FNPV) - Hệ số nội hồn tài (FIRR) - Chỉ tiêu lợi ích-chi phí B/C Phân tích dòng tài dự án đánh giá thu- chi hoạt động tài chính, xem xét đến nguồn vốn sử dụng vốn, điều kiện vay trả vốn, khả cân đối tài chủ đầu tư dự án Bao gồm bảng: Tính thu nhập cân đối nguồn vốn VI.2.3 Các điều kiện dùng tính tốn: + Vốn đầu tư: Theo tổng vốn đầu tư khối lượng tính cho phần lưới cao thế, trung hạ đề án quy hoạch + Điện thương phẩm điện nhận đầu nguồn: tính phần dự báo nhu cầu phụ tải tỉnh Vĩnh Phúc Bảng VI.1 : Chỉ tiêu điện thương phẩm tỉnh giai đoạn quy hoạch Các tiêu 2010 2015 2020 Điện thương phẩm(GWh) 918,7 2.049 4.130 Điện tổn thất (%) 9,3 8,0 7,0 Điện đầu nguồn(GWh) 1.012,9 2.227 4.441 + Giá trị tài sản cố định lại năm gốc 2009 dự kiến 410 tỷ đồng + Chi phí bảo dưỡng vận hành (O&M) cho loại cao thế, trung thế, hạ thế, bình qn gia quyền chi phí (O&M) cơng trình 3,02% tổng vốn đầu tư Chương Vi: phân tích kinh tế tàI 94 + Giá bán điện thương phẩm bình quân: Giá thực năm 2009 cấu biểu giá điện theo quy định hành, thông tư quy định số 08/2010/TT-BCT ngày 24/2/2010 Bộ Cơng Thương - Theo đó, năm gốc giá bán điện bình quân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 826,31 đồng/kWh dự kiến kế hoạch năm 2010 865,22 đồng/kWh (chưa kể thuế VAT) - Giá bán điện bình quân năm sau đến năm 2020 xác định theo cấu biểu giá điện hành, phụ thuộc tương ứng với tốc độ tăng cấu điện thương phẩm dự báo cho thành phần giai đoạn: 2010, 2015 2020 Đồng thời xét với tốc độ tăng giá bán bình quân dự kiến tỉnh, tương ứng với tốc độ tăng giá bán bình qn tồn quốc từ đến năm 2015 2020, cho giá bán điện thương phẩm tồn quốc kỳ vọng đạt chi phí biên để khâu đáp ứng chế chi phí thị trường: từ sản xuất, truyền tải phân phối điện đến cấp hạ áp Theo tính tốn dự thảo Tổng sơ đồ chi phí biên đạt UScent/kWh vào năm 2015 8,5 UScent/kWh vào năm 2020 (chưa kể thuế VAT) Với giá bán điện thương phẩm bình qn đảm bảo tăng giá điện phù hợp với dự báo tăng giá nhiên liệu (điện, than, dầu khí) cho sản xuất điện giá truyền tải để đảm bảo nhu cầu vay vốn đầu tư truyền tải, dự kiến đề xuất tính chi phí biên hệ thống Do đó, giá bán điện bình qn tỉnh tính năm 2015 1491 đ/kWh (bao gồm thuế VAT) Tốc độ tăng giá bán điện bình quân giai đoạn 2011-2015 theo ước tính 9,4%/năm, (trong bao gồm 2,5% tốc độ tăng giá theo cấu điện thương phẩm 6,9% tốc độ tăng giá theo giá bán bình quân chung theo chi phí biên hệ thống) Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng giá bán bình quân chung dự kiến thấp giai đoạn trước, theo tính tốn khoảng 2%/năm (trong theo cấu giá điện tăng 0,7% tốc độ tăng giá theo chi phí biên hệ thống giai đoạn 1,25%) Do giá bán điện bình quân tỉnh năm 2020 1638 đ/kWh - Từ sau năm 2020, điện thương phẩm giá bán điện bình quân tạm cố định năm 2020, nhu cầu điện thương phẩm tăng lên đồng thời còng phải tăng lượng đầu tư đáp ứng Do đề án dự kiến giữ nguyên lượng điện Chương Vi: phân tích kinh tế tàI 95 thương phẩm giá bán bình quân cho phân tích kinh tế - tài từ sau năm 2020 trở đến hết thời gian tính tốn quy hoạch đề án + Giá mua điện đầu nguồn: Theo thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/2/2010 Bộ Công Thương, quy định giá bán bn điện bình qn cơng ty mua bán điện (EPTC) bán cho tổng công ty điện lực điểm giao nhận là: 718,1 đ/kWh (chưa bao gồm VAT) Trong lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm lưới điện truyền tải lưới điện phân phối trực thuộc tổng công ty điện lực miền Bắc Theo quy định tỷ lệ giá bán buôn (giá mua)/giá bán lẻ năm 2010 tỉnh 83% Từ tỷ lệ giá mua bán điện năm gốc giá bán điện bình qn năm tương ứng tính theo tốc độ tăng giá trên, xác định giá mua điện bình quân năm thời kỳ quy hoạch + Hệ số chiết khấu hệ số chiết khấu xã hội, i = 10% Thời gian tính tốn: - Năm đầu tư dự án: 2011 - Năm đầu tư cuối dự án : 2015 - Năm cuối tính tốn: 2033 + Đời sống kinh tế cơng trình: - 20 năm lưới điện cao - 15 năm lưới trung - 10 năm lưới hạ Thuế suất VAT: 10%; thuế suất thu nhập doanh nghiệp 25% + Hệ số chiết khấu tài chủ đầu tư dự án bình quân lãi suất vay vốn Bảng VI.2 : Các điều kiện vay vốn cho dự án dự kiến : Vay TM nước Lãi suất 14% Ân hạn năm Thời gian trả vốn 15 năm Vay JBIC theo KH 6,9% năm 20 năm VI.2.4 Kết tính tốn (Phương án sở) Bảng VI.3 : Kết tiêu phân tích kinh tế tài (P/a sở) Phân tích Chương Vi: phân tích kinh tế tàI NPV IRR (Tỷ đồng) % B/C 96 Phân tích kinh tế 3834 32,7 1,15 Phân tích tài chủ đầu tư 624 24,5 1,03 Bảng VI.4 : Kết phân tích dòng tài Các tiêu tài Giá bán bình qn (đ/kWh) 1593 Giá thành bình quân (đ/kWh) 1493 Tổng vốn đầu tư dự án (2011-2015) (Tỷ đồng) 1618,8 Tổng nhu cầu vay (Tỷ đồng) 1362,642 Trả nợ gốc vay (Tỷ đồng) 1362,642 Lợi nhuận ròng tích lũy (Tỷ đồng) 4782 Mức sinh lợi toàn giai đoạn (%) 35 Bảng VI.5 : Kết tiêu phân tích kinh tế tài phương án tính độ nhạy • Khi Vốn đầu tư tăng 10% Phân tích • NPV IRR B/C Phân tích kinh tế (Tỷ đồng) 3711 % 30,6 1,14 Phân tích chủ đầu tư 445 21,7 1,02 NPV IRR B/C Khi điện thương phẩm giảm 10% Phân tích Chương Vi: phân tích kinh tế tàI 97 Phân tích kinh tế Phân tích chủ đầu tư (Tỷ đồng) 3182 % 29,1 1,140 288 18,4 1,014 • Khi tổ hợp điện thương phẩm giảm, vốn đầu tư tăng : 10% Phân tích NPV IRR B/C (Tỷ đồng) % Phân tích kinh tế 3059 27,3 1,13 Phân tích chủ đầu tư 118 15,1 1,01 Nhận xét : Đối với phương án sở, tiêu kinh tế - tài dự án tốt, với lượng điện bán cho công nghiệp lớn Khi phân tích độ nhạy còng kết tiêu kinh tế- tài cho thấy dự án đạt khả thi, xét yếu tố thay đổi độ nhạy tổ hợp yếu tố vốn đầu tư tăng lên hay điện thương phẩm giảm 10% Do đó, dự án có hiệu kinh tế tài Đồ thị phân tích độ nhạy hệ số hoàn vốn nội dự án : VI.2.5 Kết luận kết phân tích kinh tế tài Chương Vi: phân tích kinh tế tàI 98 Qua kết phân tích kinh tế tài chính, nhận thấy dự án khả thi kinh tế tài phương án sở phân tích độ nhạy, lượng điện thương phẩm lớn, phát triển khu công nghiệp Dự án đạt hiệu tốt có hỗ trợ phần lớn vốn vay ưu đãi chương trình điện khí hố nơng thơn RE II cho lưới điện trung hạ thực giai đoạn quy hoạch Ngoài ra, phần vốn vay thương mại, dự án đầu tư sở hạ tầng, nên đề xuất vay dài hạn với lãi suất thấp theo thị trường (hiện khoảng 14%) với ưu đãi điều kiện trả nợ, đồng thời giá bán điện bình qn còng tăng lên theo tỷ lệ hàng năm đề xuất nên đề án quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc có hiệu khả thi Chi tiết tính tốn xem bảng tính phụ lục 14 Chương Vi: phân tích kinh tế tàI 99 Chương VII Kết luận kiến nghị I Kết luận Vĩnh Phúc tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh đặc biệt lĩnh vực phát triển khu công nghiệp thu hút đầu tư Việc lập đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20112015, có xét đến 2020” có ý nghĩa to lớn việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh phát triển khu công nghiệp Đề án dự báo nhu cầu điện đến 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đưa sơ đồ phát triển lưới điện dựa phân tích tổng hợp lưới điện trạng còng phát triển nguồn điện có dự kiến giai đoạn quy hoạch Nội dung chủ yếu đề án bao gồm: Dự báo nhu cầu phụ tải: TT Hạng mục Đơn vị 2010 2015 2020 Điện thương phẩm GWh 918,7 2049 4130 Điện nhận GWh 1012,9 2227 4441 Pmax MW 200 410 780 Điện TP b.quân đầu người kWh/ng/n 908 1813 3278 Những cơng trình chủ yếu cần xây dựng đến 2015: - Lưới 220kV: Xây dựng trạm 220kV Bá Thiện- 250MVA 28km đường dây 220kV Sóc Sơn-Bá Thiện dây dẫn 2xACK500 để cấp điện cho trạm Nâng công suất máy trạm 220kV Vĩnh Yên lên 250MVA - Lưới 110kV: Mở rộng trạm 110kV Lập Thạch thêm máy 2: 25MVA, trạm 110kV Vĩnh Tường thêm máy 2: 63MVA Xây dựng trạm 110kV: Tam Dương 63MVA, Yên Lạc 40MVA, Hội Hợp 63MVA, Sông Lô 40MVA, Vĩnh Yên 2: 63MVA trạm Bá Thiện 63MVA nối cấp trạm 220kV Bá Thiện Đồng thời xây dựng đường dây 110kV để đảm bảo cấp điện an toàn cho trạm 110kV trờn Chơng Vii: kết luận kiến nghị 100 - Lưới phân phối: Cải tạo toàn lưới điện 10kV sang cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV dỡ bỏ trạm trung gian Phát triển lưới điện 22kV để cấp điện cho tất huyện tỉnh có liên hệ trạm 110kV - Lưới điện hạ áp phát triển phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cho khu vực đô thị, nông thôn Vốn đầu tư: Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến 2015: Trong đó: + Lưới truyền tải cao thế: + Lưới phân phối trung thế: + Lưới phân phối hạ thế: 1.618,8 tỷ đồng 898,9 tỷ đồng 477,1 tỷ đồng 242,8 tỷ đồng II Kiến nghị Tiến độ: - Lập quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc quý II -2010 - Duyệt quy hoạch: Quý IV-2010 - Triển khai thực từ 2011 đến hết 2015 Biện pháp tổ chức thực hiện: Vốn đầu tư cải tạo phát triển lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc thực theo chế huy động vốn trình bày chương V: Khối lượng xây dựng vốn đầu tư Về tổ chức quản lý xây dựng: Do đặc thù ngành điện nên công tác đền bù giải phóng mặt gặp nhiều khó khăn, thường xuyên kéo dài bị vướng mắc, đặc biệt thủ tục đền bù đơn giá đền bù Đơn giá đền bù Bộ Xây dựng ban hành chưa phù hợp với đặc thù cơng trình điện, cơng trình lưới điện phải qua nhiều khu vực khác nhau, việc đền bù giải phóng mặt khơng thể thực xong lúc Trên địa bàn tỉnh, vai trò quan trọng định đến tiến độ vào cơng trình điện phụ thuộc vào UBND tỉnh quan chức sở Quy hoạch Kiến trúc, sở Xây dựng, sở tài nguyên môi trường, UBND huyện, thị Vì kiến nghị UBND tỉnh đạo ngành chức tỉnh quan tâm giải Ch¬ng Vii: kết luận kiến nghị 101 phúng mt bng phc vụ công tác phát triển lưới điện địa bàn Theo tính tốn tổng quỹ đất cần để xây dựng cơng trình điện phạm vi tồn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 54 Trong đó: Đất để xây dựng đường dây cao là: 15 Đất để xây dựng trạm 220, 110kV là: Đất để xây dựng đường dây trung là: 20 Đất để xây dựng đường dây hạ là: 10 Đất để xây dựng trạm biến áp hạ là: Về quản lý nguồn vốn: - Với đề án nguồn vốn ngành điện Tập đoàn Điện lực Việt nam Điện lực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư - Với đề án vốn tỉnh UBND tỉnh huyện làm chủ đầu tư thông qua Ban quản lý dự án - Với đề án vốn khách hàng khách hàng làm chủ đầu tư - Ngoài cần xem xét, tranh thủ nguồn vốn tài trợ tổ chức Quốc tế (ODA, WB, ADB, JBIC…) - Các thủ tục xây dựng (cấp duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế cơng trình, giao đấu thầu thi cơng, ) theo quy định hành Nghị định số 16/2005/NĐCP Về quản lý Quy hoạch: Sau đề án phê duyệt, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực chức quản lý Nhà nước Quy hoạch phát triển công trình điện địa bàn (theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày tháng năm 2005; nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày tháng năm 2001 Chính phủ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN Bộ Công nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 2005) Về phía ngành Điện: - Định kỳ đầu năm Điện lực có trách nhiệm báo cáo kết thực năm vừa qua kế hoạch phát triển lưới điện năm tới với UBND tỉnh Ch¬ng Vii: kết luận kiến nghị 102 - Thng xuyờn phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh (sở Kế hoạch Đầu tư, sở Quy hoạch Kiến trúc, sở Công Thương, sở Xây dựng, sở Tài Nguyên Mơi trường, ) huyện thị có liên quan để phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thực cơng trình địa bàn địa phương Kiến nghị với UBND tỉnh: - Trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh quy hoạch dự kiến hướng tuyến đường dây 220, 110kV Các cơng trình vào suốt giai đoạn từ đến 2015 Để thuận tiện cho việc xây dựng sau này, kiến nghị UBND tỉnh cho thỏa thuận hướng tuyến, địa điểm cơng trình giành quỹ đất cho cơng trình quy hoạch phân bố đất đai tỉnh - Công tác đền bù giải phóng mặt cơng tác phức tạp Đề nghị UBND tỉnh ban hành đơn giá đền bù công khai khu vực thành lập tổ công tác tỉnh để đạo huyện giải Việc có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cơng trình điện - Về vấn đề vốn đầu tư phát triển hệ thống lưới điện hạ cho khu vực nơng thơn, ngồi nỗ lực ngành, địa phương, kiến nghị UBND tỉnh phối hợp, cân đối huy động nhiều hình thức khác nhau, kể việc cho phép tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp kinh doanh bán điện theo mức giá quy định Chính phủ Để chuẩn xác lưới điện phân phối trung, hạ đến thôn, xã, lựa chọn phương án kết dây hợp lý lựa chọn dung lượng trạm biến áp phù hợp với phụ tải nông nghiệp nông thôn nhằm mục tiêu giảm tổn thất điện năng, giảm giá điện bán cho hộ dân, sau đề án phê duyệt, kiến nghị Tỉnh cho triển khai lập quy hoạch điện cho huyện thành phố, thị xã phạm vi toàn tỉnh - Đề nghị UBND tỉnh giúp đỡ công tác quảng bá, tuyên truyền bảo vệ tài sản lưới điện, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp phối hợp chặt chẽ với ngành Điện chương trình kiết kiệm lượng nhằm sử dụng điện cách hiệu v kinh t Chơng Vii: kết luận kiến nghị 103
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020

Từ khóa liên quan