QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020

141 182 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:00

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN SỞ CÔNG THƯƠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 Ninh Thuận, tháng 11 năm 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN SỞ CÔNG THƯƠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 CHỦ ĐẦU TƯ SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN GIÁM ĐỐC CƠ QUAN TƯ VẤN VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG NGHIỆP VIỆN TRƯỞNG Ninh Thuận, tháng 11 năm 2013 MỤC LỤC PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN .4 I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên .4 Dân số lao động II HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-Xà HỘI Tổng sản phẩm VA (GDP) diễn biến tăng trưởng kinh tế .8 Chuyển dịch cấu kinh tế .9 Thu chi ngân sách địa bàn 11 Kim ngạch xuất 11 Vốn đầu tư phát triển 12 Cơ sở hạ tầng 12 III VỊ TRÍ KINH TẾ CỦA NINH THUẬN TRONG VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG .14 IV PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-Xà HỘI 16 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT-XH TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 16 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỈNH THEO LÃNH THỔ: 16 PHẦN II: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NINH THUẬN 17 I HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 17 Cơ sở sản xuất công nghiệp 17 Lao động doanh nghiệp ngành công nghiệp .18 Giá trị sản xuất công nghiệp 20 Cơ cấu ngành công nghiệp .21 Giá trị gia tăng công nghiệp (VA công nghiệp) 21 Tổng vốn đầu tư 22 Tổng giá trị tài sản cố định DN ngành công nghiệp 23 Đánh giá khái qt trình độ cơng nghệ thiết bị ngành công nghiệp 23 Một số sản phẩm ngành công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 25 II HIỆN TRẠNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU: .25 Công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản 25 Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm đồ uống 27 Công nghiệp biến gỗ, giấy 30 Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) .31 Công nghiệp Dệt may - Da giày 33 Cơng nghiệp hóa chất, nhựa, phân bón .34 Công nghiệp chế tạo máy sản xuất kim loại 35 Công nghiệp sản xuất phân phối điện, nước 35 III HIÊN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THEO ĐỊA PHƯƠNG 37 IV HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 38 Khu công nghiệp 38 Cụm công nghiệp 40 V HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TTCN 41 Đánh giá kết thực hiện: 44 Nguyên nhân: 45 Những thành tựu thuận lợi 45 Những thách thức: 46 Nguyên nhân: 47 PHẦN III : DỰ BÁO .48 I NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG 48 Định hướng phát triển KT-XH CN nước giai đoạn đến năm 2020: .48 Tác động từ Vùng Bắc Trung duyên hải miền Trung: 49 Nguyên liệu phát triển ngành CN chế biến: .49 Điều kiện hạ tầng kỹ thuật: 51 II DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG 52 Thị trường nước: .52 Thị trường toàn cầu: 57 PHẦN IV: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆP NINH THUẬN 62 I CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI .62 Quan điểm phát triển: 62 Phương hướng phát triển: 63 III MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 63 Mục tiêu tổng quát 63 Mục tiêu cụ thể: 64 IV DỰ BÁO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT VÀ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP 66 V DỰ BÁO VỐN ĐẦU TƯ VÀ NHU CẦU LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP 67 DỰ BÁO VỐN ĐẦU TƯ 67 NHU CẦU LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP .68 VI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THEO ĐỊA PHƯƠNG .73 VII QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU .75 CƠNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHỐNG SẢN 75 CÔNG NGHIỆP CB NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG .78 CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ, GIẤY 83 CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VLXD 85 CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT, NHỰA, PHÂN BĨN 89 CÔNG NGHIỆP DỆT MAY-DA GIÀY 90 CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY VÀ SX KIM LOẠI 92 CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, NƯỚC 93 VIII QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ .96 IX QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 98 X QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TTCN 101 PHẦN V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 109 I MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 109 Tạo dựng môi trường thu hút đầu tư phát triển khu, cụm CN: 109 Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực: .109 Giải pháp vốn đầu tư: 110 Tăng cường hội nhập kinh tế: 110 Giải pháp tổ chức, quản lý: 111 Giải pháp khoa học công nghệ: 111 Giải pháp bảo vệ môi trường: 111 II MỘT SỐ CƠ CHẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC: 112 Huy động vốn: 112 Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực: .112 Thị trường: .113 Khoa học công nghệ: 113 Đầu tư: 113 Chính sách thu hút đầu tư phát triển Khu, cụm công nghiệp: 114 Phát triển vùng nguyên liệu: 114 Về bảo vệ môi trường: 115 III TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .115 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng Anh: ASEAN Cộng đồng quốc gia Đông Nam Á AFTA FDI GDP GO ICOR ODA USD VA Khu vực tự Đơng Nam Á Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị sản xuất Chỉ số vốn đầu tư so với giá trị tăng thêm (VA) Vốn hỗ trợ phát triển thức Đơ la Mỹ Giá trị tăng thêm Danh mục từ viết tắt tiếng Việt: CB CN CSSX Cty CP CNH, HĐH DN DNNN DNTN DV KHCN KTXH NGTK NLTS N/m QH SXCN TM TNHH TSCĐ TTCN TƯ UBND VLXD XD Chế biến Công nghiệp Cơ sở sản xuất Công ty Cổ phần Cơng nghiệp hóa, đại hóa Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Khoa học công nghệ Kinh tế xã hội Niên giám thống kê Nông, lâm, thủy sản Nhà máy Quy hoạch Sản xuất công nghiệp Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Tiểu thủ công nghiệp Trung ương Ủy ban nhân dân Vật liệu xây dựng Xây dựng MỞ ĐẦU Sự cần thiết xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2020 Ninh Thuận thuộc Vùng duyên hải miền Trung, khu vực kinh tế an ninh quốc phòng quan trọng nước Quyết định 1222/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020” khẳng định phấn đấu đến năm 2020 “Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp tăng trưởng đột phá để chuyển dịch nhanh cấu kinh tế nâng cao hiệu kinh tế” Để thực phát triển kinh tế-xã hội Ninh Thuận đến năm 2020 theo Quyết định 1222/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu xây dựng “Ninh Thuận trở thành điểm đến Việt Nam tương lai”, sở điều kiện thuận lợi hạ tầng, giao thông quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, với xu hướng vận động dòng vốn đầu tư, ngành cơng nghiệp Ninh Thuận giai đoạn tới có nhiều hội chuyển sang mặt phát triển với nhiều thách thức, tác động tới mặt đời sống kinh tế-xã hội tỉnh Nếu vượt qua được, chắn Ninh Thuận trở thành địa phương phát triển tồn diện, khơng cơng nghiệp mà kinh tế - xã hội nói chung Để đánh giá khả phát triển công nghiệp địa bàn bước cụ thể hóa chương trình phát triển công nghiệp phát huy tối đa nguồn lực xã hội hướng tới phát triển đồng với tốc độ cao, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường giai đoạn từ đến năm 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho Sở Công Thương phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược, sách cơng nghiệp-Bộ Cơng Thương nghiên cứu xây dựng Dự án “Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020” Căn pháp lý để xây dựng quy hoạch - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước thời kỳ 2001-2010 kết nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước thời kỳ 2011-2020; - Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; Nghị định số 04/2008/NĐCP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; - Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg ngày 09/5/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Dải ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020; - Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/07/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc trung Duyên hải miền trung đến năm 2020 - Quyết định số 906/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng Quy hoạch phát triển điện hạt nhân Việt Nam giai đoạn đến năm 2030; - Quy hoạch phát triển công nghiệp theo Vùng lãnh thổ đến năm 2020 Bộ Công Thương; - Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; - Nghị số 41/NQ-CP ngày 28/3/2013 Chính phủ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2012) tỉnh Ninh Thuận; - Nghị Đại hội Đảng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2015; - Nghị số 04-NQ-TU ngày 07/11/2011 Ban chấp hành Đảng tỉnh khóa XII phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 4/5/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt đề cương “ Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020”; - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015; - Báo cáo quy hoạch kế hoạch phát triển ngành kinh tế nước tỉnh Ninh Thuận như: ngành Nơng nghiệp; Khai thác khống sản, VLXD; Điện lực; Khu, cụm công nghiệp; làng nghề… - Nguồn liệu thống kê Tổng cục thống kê, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở, Ngành thành phố, huyện tỉnh - Niên giám thống kê năm Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Dự án - Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động công nghiệp điều kiện cần thiết để thực hoạt động công nghiệp địa bàn tỉnh Ninh Thuận - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Ninh Thuận đặt không gian kinh tế tỉnh, vùng, nước Nghiên cứu thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2010; XD quy hoạch phát triển giai đoạn từ đến năm 2020 Mục tiêu Quy hoạch Phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận Vùng duyên hải miền Trung đến năm 2020 Xác định thực trạng phát triển công nghiệp địa bàn xác định mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp sát với nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội đề Nghị Đại hội đảng tỉnh lần thứ XII, Quy hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 Xác định rõ tiềm năng, nguồn lực phát triển công nghiệp sở để phục vụ công tác đạo quản lý, xây dựng Chương trình phát triển cơng nghiệp tỉnh; công cụ để thực công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực CN-TTCN Nhiệm vụ Quy hoạch Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 20062010 Khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá trạng phát triển ngành công nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 Đề xuất phương án phát triển, quan điểm mục tiêu phát triển công nghiệp giai đoạn từ đến năm 2020 Xây dựng số giải pháp, sách tổ chức thực quy hoạch Kết cấu Quy hoạch Ngoài phần Mở đầu Kết luận, nội dung quy hoạch chia thành phần sau: Phần I: Tổng quan trạng phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận Phần II: Hiện trạng phát triển cơng nghiệp tình hình thực quy hoạch phát triển cơng nghiệp giai đoạn trước tỉnh Ninh Thuận Phần III: Dự báo Phần IV: Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ đến năm 2020 Phần V: Một số giải pháp chế sách thực quy hoạch PHẦN I TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-Xà HỘI TỈNH NINH THUẬN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên Tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng duyên hải miền Trung, phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng phía Đơng giáp biển Đơng Ninh Thuận có diện tích tự nhiên 3.358km², có 07 đơn vị hành gồm 01 thành phố 06 huyện Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trung tâm trị, kinh tế văn hóa tỉnh, cách Tp Hồ Chí Minh 350km, cách sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 60km, cách thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 105km cách thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) 110km, thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế-xã hội Địa hình tỉnh Ninh Thuận thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, với 03 dạng địa hình: Núi chiếm 63,2%, đồi gò bán sơn địa chiếm 14,4%, đồng ven biển chiếm 22,4% diện tích tự nhiên tồn tỉnh Thời tiết có 02 mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng đến tháng 11; Mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau.Với đặc điểm khí hậu khơ nắng gió nhiều Ninh Thuận có sản phẩm đặc thù cây, thuốc lá, bông, nho, cừu, dê… thuận lợi cho việc phát triển điện gió điện mặt trời “Ninh Thuận địa phương có tiềm gió thuộc loại lớn Việt Nam, có khả phát triển điện gió với quy mơ cơng nghiệp hầu hết huyện, thành phố Theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 20112015 có xét đến năm 2020 tiềm điện gió lý thuyết đạt 10.447 MW với diện tích 261.176 Sau loại trừ diện tích có trùng lập với quy hoạch khác vùng đệm cách xa khu dân cư,… tiềm điện gió diện tích có tính khả thi cao 1.429 MW với 21.432 ha” Tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp Ninh Thuận có khoảng 185,9 nghìn chiếm 55,3% diện tích đất tồn tỉnh Trong đó, diện tích rừng tự nhiên có trữ lượng gần 10 triệu m3, 2,5 triệu tre nứa… Dự báo đến 2015, diện tích đất lâm nghiệp đạt 239,3 nghìn ha, đó: 176,7 nghìn rừng phòng hộ; 42,3 nghìn rừng đặc dụng; 20,3 nghìn rừng sản xuất Rừng đặc dụng phân bổ chủ yếu vườn quốc gia Phước Bình (19,8 nghìn ha) Núi Chúa (22,5 nghìn ha) Trên 40 ngàn đất lâm nghiệp chuyển đổi sang mục đích phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hồ, đập, khu định cư, sản xuất nông nghiệp, giao thơng… Tiềm đất: Tổng diện tích tự nhiên gần 335.833ha, đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp chiếm 266.679 ha, đất phi nông nghiệp chiếm 29.231 ha, đất chưa sử dụng lại 39.923 Theo cấu, đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn với 79,41% tổng diện tích đất Trong diện tích đất nơng nghiệp nhóm đất lâm nghiệp chiếm chủ yếu với diện tích 186.259 69,8% đất nông nghiệp Sơ quỹ đất quy hoạch dành cho phát triển khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh có khoảng 2.110 chiếm gần 0,63% diện tích tồn tỉnh (tổng hợp từ đất khu, cụm cơng nghiệp) Tiềm nước: Ninh Thuận có hai hệ thống sơng với chiều dài 430km diện tích lưu vực 3.600 km2 bao gồm: Hệ thống sông Cái sông nhánh với tổng chiều dài 246 km, diện tích lưu vực 1.929,5 km2 bao gồm sơng Trà Co, sơng Sắt, Cho Mo, sơng Ơng, sơng Dầu, sơng Than, sông Quao, sông Lu suối Ngang Trữ thủy điện hệ thống sơng Cái ước tính khoảng 20 MW, phát triển thủy điện nhỏ vừa, thủy điện tích Sơng suối Ninh Thuận phần lớn hẹp ngắn, nguồn nước không phong phú, lưu vực nhỏ hẹp Nguồn nước sông suối cung cấp phân bố không theo thời gian không gian Nhiều sơng suối khơng có nước mùa khơ Nguồn nước chủ yếu khu vực phía Nam, vùng trung tâm, vùng phía Bắc ven biển lượng nước cung cấp - Nguồn nước mặt cung cấp chủ yếu từ sông Cái Phan Rang (120 km), chảy qua tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, 81% lưu vực thuộc Ninh Thuận cung cấp cho tỉnh khoảng 1,44 tỷ m 3/năm Nước từ hồ thủy điện Đa Nhim cung cấp khoảng 0,54 tỷ m3/năm Nước từ thượng nguồn sông nhánh sông Cái cung cấp khoảng 0,53 tỷ m3/năm Ninh Thuận có hệ thống 11 hồ chứa với tổng dung tích chứa nước 140-150 triệu m3 nguồn cung cấp nước cho sản xuất sinh hoạt Nguồn nước ngầm có tổng trữ lượng khoảng 563,3 nghìn m 3/ngày-đêm khoảng 1/3 so với bình quân nước Nước ngầm toàn vùng chủ yếu nước nhạt, vùng ven biển nước bị mặn xâm thực nước biển với độ khống hóa cao Tài ngun biển: Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km với vùng đặc quyền kinh tế 24.480km2, lãnh hải 1.800km2, nằm vùng nước trồi với cửa biển Đông Hải, Cà Ná, Ninh Chữ, Vĩnh Hy SỐ LIỆU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG KT-XH TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2011 I Đ/vị Diện tích: A A 2005 516,69 121,65 395,03 547,91 177,18 370,72 km2 Dân số: II 2000 ng Thành thị ng N«ng th«n ng 012008 2009 2010 2011 05 06-10 10-11 3357.9 3357.9 3357.9 9 3358 56073 565793 568214 568996 1.2% 0.7% 0.14% 20293 204071 204555 205227 7.8% 2.9% 0.3% 357,79 361,72 363,65 363,76 9 -1.3% -0.4% 0.03% Số liệu thống kê tình hình phát triển KTXH địa bàn tỉnh 2000 2005 2008 Đ/ vị 2009 2010 2011 12091 4828.4 15187 6046.1 8368.5 A Toàn tỉnh: GO toàn tỉnh Nông nghiệp L©m nghiƯp 829.09 12.033 5225 1887.7 1130.4 23.353 Thđy s¶n 431.47 733.91 10291 4326.9 2736.3 27.004 1564.6 837.6 1620.6 2802.4 602.3 472.2 1717.4 1188.8 65.9 974.1 148.8 3162.5 2217.5 200.9 1772.4 244.2 Theo gi¸ hiƯn hành * NLN nghiệp Tỷ đ Tỷ đ *Thơng mại dịch vụ CN+XD * Công nghiệp Tr đó: Khai thác Chế biến Điện, khí+ nc Tỷ đ Tỷ Tỷ Tỷ Tû ® ® ® ® 2712 1272.6 Tăng trưởng 00100601005 10 11 3246.4 3892.2 5104.2 44.764 43.349 51.458 1537.2 2110.5 3 3212.8 3,315.2 4,006.1 0 3,947.9 5,135.2 6,892.6 0 2048.8 2622.3 3295.1 169.3 202.9 220.4 1523.8 1983 2538.4 355.7 436.4 536.3 122 A * Xây dựng kim tra Tỷ đ Tỷ đ 1.0 2210 1086.6 520.2 1.0 3634 1426.3 Theo gi¸ so sánh: * NLN nghiệp Tỷ đ Tỷ đ Nông nghiệp 673.94 691.7 Lâm nghiệp 17.012 18.6 Thủy sản 395.73 716.0 14.296 1028.3 650.6 1041.4 1383.5 1545.4 1758.2 9.9% 473.4 371.4 12.1 1166.6 808 61.0 1852.9 1161.9 65.3 2237.4 1274.5 75.8 2859.1 1502.8 72.6 3151.0 19.8% 1758.4 16.8% 70.8 38.3% 311.1 626.3 953.4 1003.1 1191.5 1423.8 15.0% 48.21 110.2 143.2 195.6 238.7 240 18.0% 102.0 1.0 363.9 1.0 690.9 1.0 962.9 1.0 1232.4 1.0 1392.6 29.0% 2638 5091 60 1080.0 793.60 2329.3 185.70 536.90 1062 145.00 383.30 734.90 49.4 151 291.4 525.5 42.5 58.4 5845 7167 9348 2611.5 1255.9 718.30 118.1 495.7 104.5 2962.3 1593 850 138.7 601 110.3 4025.4 2050.1 1054.5 150.6 763.1 140.8 Tỷ đ *Thơng mại dịch vụ CN+XD * Công nghiệp Tr đó: Khai thác Chế biến Điện, khí, nc * Xây dựng kim tra B B Tỷ đ Tỷ ® Tû ® Tû ® Tû ® 1294.4 1.0 5347 2110.8 1069.5 1899.2 1.0 5998 2215.4 1129.5 2684.7 1.0 6911 2294.4 1112.4 3597.5 1195.8 0.5% 19.5 1066.3 17.414 1202.7 16.892 1.8% 10.5% 2499.4 5.6% 1286.7 12.6% 13.72 % 9.97% 9.97% 1.31% 10.93 % 11.04 % 19.64 % 13.2% 3.54% 13.73 % 16.72 % 27.63 % 8.9% 7.5% -3.0% 7.0% 10.2% 17.0% -2.5% 19.5% 0.5% 13.0% VA toàn tỉnh VA theo giá hành: 1.1 NLng nghiệp 1.2 CN XD Công nghiệp Khai thác mỏ CN chế biến CN điện nớc Tỷ ® Tû ® Tû ® Tû ® 1523 50 123 Xây dựng 1.3 Dịch vụ Tỷ đ Tỷ đ 40.70 153.60 327.10 544.2 1021.7 1700.2 1.0 1.0 1.0 537.60 1977.9 1.0 743.00 2612.2 1.0 995.60 3273.4 1.0 44.68% 41.33% 43.06% Cơ cấu theo giá hành 1.1 NLng nghiệp 1.2 CN XD Công nghiệp % % % 52.09 % 12.19 % 2.67% 35.72 % 100.0 % 40.93 % 20.35 % 14.53 % 12.89 % 76.02 % 11.09 % 5.82% 38.72 % 100.0 % 1252 668.4 1851 787.6 2549 1113.6 2729 1116.9 3017 1123.5 3337 8.13% 1184.9 3.3% 176.3 135.2 401.5 297.90 45.7 584.7 403.90 46.3 662.7 410.7 53 781.2 467.2 48.9 886.4 17.9% 534.3 17.1% 47.5 199 53.2 290 67.6 301.9 55.8 351.4 66.9 414.2 72.6 103.60 180.80 252.00 314.00 9.52% Khai th¸c má CN chế biến CN điện nc % Xây dựng 1.3 Dịch vụ % KTra B % VA theo giá cố định: 1.1 NLng nghiệp 1.2 CN XD Công nghiệp Khai thác mỏ Tỷ đ CN chế biến CN ®iƯn nưíc X©y dùng 41.15 45.75 % 20.86 % 14.43 % 20.55 % 71.51 % 21.49% 22.23% 21.93% 12.29% 11.86% 11.28% 16.44% 16.32% 14.28% 69.01% 70.71% 72.37% 7.95% 14.55% 12.98% 6.42% 9.20% 10.37% 33.39 % 33.84% 36.45% 100.0 % 100.0% 100.0% 13.35% 10.65% 35.01% 100.0% 352.10 20.3% 10.27 % 7.36% 14.24 % 9.42% 1.36% 12.04 % 4.69% 24.83 % 10.6% 5.5% 13.5% 14.4% -2.9% 17.9% 8.5% 12.1% 124 1.3 DÞch vụ Cơ cấu theo giá cố định 1.1 NLng nghiệp 1.2 CN XD Công nghiệp % % % 407.6 662 851.6 53.37 % 14.08 % 10.80 % 3.29% 32.55 % 100% 42.55 % 21.69 % 16.09 % 15.34 % 66.80 % 17.86 % 5.60% 35.76 % 100% 43.67 % 22.93 % 15.84 % 11.46 % 71.80 % 16.74 % 7.09% 33.40 % 100% 454.7 1341 1667.7 2130.8 3715.3 24.1% 100.15 238.7 395.4 505.3 555.1 19.0% 29.85 % 238.7 50.82 % 395.4 505.3 648.7 32.75 % 36.45% 51.84% 11.2% 265.28 813.9 944.4 1287.2 2358.9 25.1% 288.4 327.9 338.3 801.3 1154.4 1476.1 1946.2 3491.7 Khai th¸c má CN chÕ biÕn CN điện nớc Xây dựng 1.3 Dịch vụ Ktra C % % % Tng thu NS: 1.1 Thu địa bàn - Thuế XNK -Thu nội địa -Thu NS/GDP Tỷ đ % 1.3 Thu khác Tổng chi ngân sách: 1112.9 1265.7 10.2% 13.7% 40.92% 37.23% 35.51% 24.28 25.89 26.56 % % % 15.05% 15.48% 16.01% 12.90% 10.47% 73.51% 8.89% 75.21% 77.52% 13.59% 14.32% 13.59% 9.23% 10.41% 10.55% 34.80% 100% 36.88% 37.93% 100% 100% 22.61 % 18.39 % Tû ® 1.2 NSTW bỉ sung D 949.8 10.95 % Tû ® 281.31 22.13 % 32.6% 0.40% 23.72 % 22.68 % 24.78 % 125 2.1 Chi cho đầu tu phát triển: Tỷ đ 78.727 Tr chi ĐTXDCB 2.2 Chi thờng xuyên(HCSN): IV A B Tỷ đ 202.58 2.3 Chi khác VT thực ( tỷ đồng) Theo cu thnh Theo ngành KT: 436.00 399.6 591.5 871.1 982.5 399.1 590.5 819.7 963.6 432.9 794.2 991.1 1166.1 321.9 90.4 84 793.3 19.71 % 19.28 % 21.92 % 19.77 % 4150 5017 33.53 % 1379.0 2474.0 1759.0 2366.0 1182 3160 38.4% 16.4% 5466 22.1% Đầu t cho NLN nghiệp: Tỷ đ 294.90 771.10 Cho Thơng mại, dịch vụ: Tỷ đ 538.20 1458.8 1079.0 1812.1 Cho C«ng nghiƯp Tû ® 302.20 802.80 908.70 678.00 842.00 3.1 Cho CN KT má 3.2 Cho CN chÕ biÕn Tû ® 4.60 270.00 60.30 481.20 44.60 610.00 35.00 301.00 45.00 409.00 3.3 Cho CN ®iƯn nưíc Tû ® 27.60 261.30 254.10 342.00 388.00 Tû ® 46.70 127.3 350.2 486.0 499.0 Cho Xây dựng: 8.9% Tỷ đ 36.14 % 35.67 % 17.54 % 50.06 % 2.20% 65.43 % 59.76 % 27.6% -4.4% 24.2% 28.6% 35.9% 13.5% 2.7% 126 Kịch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (Phương án 1) Kịch phát triển sở số liệu 2010 NGTK năm 2011 GĐ 2011-2015, khăn kinh tế nên tăng trường KT tỉnh thấp NQĐH XII KH KTXH 11-15; GĐ 2016-2020 tăng trưởng theo QH KTXH tỉnh đến năm 2020 (Ngành CN dự báo tăng trưởng 25%/năm) Năm Dân số Tăng trưởng hàng năm GOSXCN (giá so sánh): Tổng VA (giá so sánh): 3.1 VA NLN nghiệp 3.2 VA Thương mại-Dịch vụ 3.3 VA Cơng nghiệp 3.4 VA Xây dựng Bình quân VA/ng (giá SS) Quy USD ( tỷ đồng, giá SS) Bình quân VA/ng ( giá HH) Quy USD Bình quân nước (giá so sánh) So với mức b/q nước Bình quân nước (HH) So với mức b/q nước Tổng VA theo giá HH, 2010 8.1 VA NLN nghiệp 8.2 VA Thương mại-Dịch vụ 8.3 VA Công nghiệp 8.4 VA Xây dựng KTra Tốc độ tăng trưởng b/quân năm Cơ cấu kinh tế (giá so sánh) NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Đơn vị Ngàn ng % Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tr.đ/ng USD/ng Tr.đ/ng USD/ng USD/ng % USD/ng % Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % % % 2000 516.692 0.00% 371.38 1252.30 668.40 407.60 135.20 41.15 2.42 230.83 2.95 203.35 2005 547.911 0.00% 797.50 1851.10 787.60 662.00 297.90 103.60 3.38 321.76 4.82 332.12 69% 72% 52% 1524 793.60 544.20 145.00 40.70 1.00 100.00% 53.37% 32.55% 10.80% 2007 555.838 0.00% 1031.27 2352.30 1061.20 789.10 363.50 138.50 4.23 403.05 6.89 475.45 48.16% 2639 3832 1080.00 1709.10 1021.70 1374.20 383.30 518.30 153.60 230.40 1.00 1.00 8.13% BQ10năm 100.00% 100.00% 42.55% 45.11% 35.76% 33.55% 16.09% 15.45% 2008 560.735 0.00% 1161.90 2549.90 1113.60 851.60 403.90 180.80 4.55 433.09 9.08 626.21 2009 565.793 0.00% 1274.50 2729.40 1116.90 949.80 410.70 252.00 4.82 459.43 10.33 712.49 5092 2329 1700 735 327 1.00 5845 2612 1978 718 538 1.00 9.19% 100.00% 40.92% 34.80% 15.05% 100.00% 43.67% 33.40% 15.84% 2010 568.214 1.15% 1502.8 3017.60 1123.50 1112.90 467.20 314.00 5.31 505.78 12.61 674 6.50 82% 1168 58% 7168 2962 2612 850 743 1.00 10.27% 100.00% 37.23% 36.88% 15.48% 2015 649.8 2.72% 3650 5525 1489 2248 1069 718 8.5 809.72 22.10 1181 8.77 97% 2000 59.1% 14360 4255 5956 2425 1724 1.00 12.86% 100.00% 26.96% 40.69% 19.35% 2020 740.6 2.65% 9215 12169 1993 4722 3262 2192 16.43 1564.91 43.48 2230 11.59 142% 3000 74% 32201 8460 11280 8096 4365 1.00 17.11% 100.00% 16.38% 38.80% 26.80% 127 Xây dựng Cơ cấu kinh tế (giá hành) NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng CN+XD Năm Chênh lệch VA hàng năm (HH) Tốc độ tăng trưởng bình quân năm Giai đoạn 2001-2005 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Giai đoạn 2006-2010 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Tổng tăng trưởng kinh tế 01-2010 Giai đoạn 2011-2015 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Giai đoạn 2016-2020 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Tổng tăng trưởng kinh tế 11-2020 % % % % % % 3.29% 100.00% 52.09% 35.72% 9.52% 2.67% 12.19% 2000 5.60% 100.00% 40.93% 38.72% 14.53% 5.82% 20.35% 2005 5.89% 100.00% 44.60% 35.86% 13.53% 6.01% 19.54% 2007 7.09% 100.00% 45.75% 33.39% 14.43% 6.42% 20.86% 2008 9.23% 100.00% 44.68% 33.84% 12.29% 9.20% 21.49% 2009 10.41% 100.00% 41.33% 36.45% 11.86% 10.37% 22.23% 2010 13.00% 100.00% 29.6% 41.5% 16.9% 12.0% 28.9% 2015 Tỷ đồng 1523.50 303.10 707.70 1259.50 753.80 1322.20 7192.27 18.01% 100.0% 26.3% 35.0% 25.1% 13.6% 38.7% 2020 17841.4 8.13% 3.34% 10.19% 17.12% 20.28% 10.27% 7.36% 10.95% 9.42% 24.83% 9.19% 12.86% 5.80% 15.10% 18.00% 18.00% 17.11% 6.00% 16.00% 25.00% 25.00% 15.0% 128 Kịch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (Phương án 2) Kịch phát triển sở số liệu 2010 NGTK năm 2011 GĐ 2011-2015 tăng trưởng ngành KT theo NQĐH XII KH KTXH 2011-2015; GĐ 2016-2020 tăng trưởn theo QH KTXH đến năm 2020 (Ngành CN dự báo tăng trưởng 26%/năm) Phương án có tính đến Nhà máy điện hạt nhân (2000MW) phát điện thương mại vào khoảng năm 2020 Năm Dân số GOSXCN (giá SS ): Tổng VA:(giá SS) tổng nội KT 3.1 VA NLN nghiệp 3.2 VA Thương mại-Dịch vụ 3.3 VA Công nghiệp 3.4 VA Xây dựng Bình quân nước (giá so sánh) So với mức b/q nước Bình quân nước (HH) So với mức b/q nước Tổng VA theo giá HH, 2010 8.1 VA NLN nghiệp 8.2 VA Thương mại-Dịch vụ 8.3 VA Công nghiệp 8.4 VA Xây dựng KTra Tốc độ tăng trưởng b/quân năm Cơ cấu kinh tế (giá so sánh) NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Cơ cấu kinh tế (giá hành) NLN nghiệp Đơn vị Ngàn ng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng USD/ng % USD/ng % Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % % % % % % 2000 516.692 371.38 1252.30 668.40 407.60 135.20 41.15 2005 547.911 797.50 1851.10 787.60 662.00 297.90 103.60 69% 72% 52% 1524 793.60 544.20 145.00 40.70 1.00 100.00% 53.37% 32.55% 10.80% 3.29% 100.00 % 52.09% 2007 555.838 1031.27 2352.30 1061.20 789.10 363.50 138.50 48.16% 2639 3832 1080.00 1709.10 1021.70 1374.20 383.30 518.30 153.60 230.40 1.00 1.00 8.13% BQ 10năm 100.00% 100.00% 42.55% 45.11% 35.76% 33.55% 16.09% 15.45% 5.60% 5.89% 100.00 % 100.00% 40.93% 44.60% 2008 560.735 1161.90 2549.90 1113.60 851.60 403.90 180.80 2009 565.793 1274.50 2729.40 1116.90 949.80 410.70 252.00 5092 2329 1700 735 327 1.00 5845 2612 1978 718 538 1.00 9.19% 100.00% 40.92% 34.80% 15.05% 9.23% 100.00 % 44.68% 100.00% 43.67% 33.40% 15.84% 7.09% 100.00% 45.75% 2010 2015 568.214 649.8 1502.8 4800 3017.60 6649 1123.50 1489 1112.90 2248 467.20 1370 314.00 1542 6.50 8.77 82% 117% 1168 2000 58% 70.0% 7168 17018 2962 4255 2612 5956 850 3107 743 3700 1.00 1.00 10.27% 17.12% 100.00% 100.00% 37.23% 22.40% 36.88% 33.81% 15.48% 20.60% 10.41% 23.19% 100.00 100.00 % % 41.33% 25.0% 2020 740.6 14778 15961 1993 4722 4350 4896 11.59 186% 3000 93% 40285 8460 11280 10796 9749 1.00 19.14% 100.00% 12.49% 29.59% 27.25% 30.67% 100.00% 21.0% 129 TM DV Công nghiệp Xây dựng % % % 35.72% 9.52% 2.67% 12.19% 2000 38.72% 14.53% 5.82% 20.35% 2005 35.86% 13.53% 6.01% 19.54% 2007 33.39% 14.43% 6.42% 20.86% 2008 33.84% 12.29% 9.20% 21.49% 2009 36.45% 11.86% 10.37% 22.23% 2010 35.0% 18.3% 21.7% 40.0% 2015 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 1523.50 793.60 544.20 145.00 40.70 303.10 43.20 166.80 44.30 48.80 707.70 340.00 213.20 102.20 52.30 1259.50 620.20 326.00 216.60 96.70 753.80 282.20 277.70 -16.60 210.50 1322.20 350.80 634.30 131.70 205.40 9850.50 1292.20 3344.10 2257.38 2956.82 CN+XD Năm Chênh lệch VA hàng năm (HH) NLN nghiệp TM DV Cơng nghiệp Xây dựng Tốc độ tăng trưởng bình quân năm Giai đoạn 2001-2005 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Giai đoạn 2006-2010 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Tổng tăng trưởng kinh tế 01-2010 Giai đoạn 2011-2015 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Giai đoạn 2016-2020 NLN nghiệp TM DV Công nghiệp Xây dựng Tổng tăng trưởng kinh tế 11-2020 28.0% 26.8% 24.2% 51.0% 2020 23267.0 4205.35 5323.50 7689.00 6049.15 8.13% 3.34% 10.19% 17.12% 20.28% 10.27% 7.36% 10.95% 9.42% 24.83% 9.19% 17.12% 5.80% 15.10% 24.00% 37.47% 19.14% 6.00% 16.00% 26.00% 26.00% 18.1% 130 Hiện trạng cấu công nghiệp tỉnh đến năm 2011 Tính theo giá 1994 A Tổng GO theoKBKTXH Tổng GO theo TKê Công nghiệp khai thác Công nghiệp chế biến C nghiệp TP đồ uống Sản phẩm dệt SX trang phục, Sản phẩm da 2000 Tỷ đồng 371.3 371.3 12.07 311.1 244.55 8.49 Sản phẩm gỗ lâm sản Sản xuất giấyvà sp từ giấy Xuất in 9.14 SX hoá chất SX sản phẩm cao su plátic 0.45 SX sp khoáng phi kim loại SX kim loại Sx sản phẩm KLvà từ kim loại SX thiết bị máy móc TB 2005 808.2 61.00 637.0 516.0 4.80 12.60 0.40 10.60 0.10 2.50 1.60 27.30 20.22 2009 2010 2011 Tăng trưởng BQ 0106102005 2010 2011 1161 65.30 953.4 1502 72.60 1191 50 820.70 4.10 36.10 0.90 1734 70.80 1423 81 1008.2 4.10 43.70 1.10 13.21 % 3.54% 13.34 % 792.10 4.90 27.40 0.50 1274 75.80 1003 747.8 4.60 32.50 0.70 15.00 18.10 19.20 23.60 2.50 2.90 3.40 4.50 4.50 0.00 6.40 0.01 7.80 2.80 39.9 52.7 136.1 21.60 35.70 8.79 1.80 6.50 SX MM TB điện cha phân vào đâu SX ,SC xe có ®éng c¬ 2008 8.50 39.50 219.6 19.30 44.50 237.9 20.90 49.00 0.20 1.1 1.40 0.20 2.3 2.10 1.10 3.5 2.90 16.8% 38.3% 15.4% 16.1% 3.0% 9.73% -3.10% 12.62 % 15.4% -2.5% 19.5% 22.8% 0.0% 21.1% 22.2% 22.9% 32.4% 150.0 % 21.9% 7.9% 40.65 % 8.3% 8.3% 10.1% 450.0 % 52.2% 38.1% 131 Sx phơng tiện vận tảI khác SX giờng tủ Tái chế SP CN SX phân phối điện nưíc SX ®iƯn SX nưíc, rac thải… 0.82 8.84 0.30 10.20 1.60 12.10 110.2 143.2 125.20 18.00 1161 90 65.30 195.6 174.3 21.30 1274 75.80 747.8 15.50 238.7 240.0 213.80 24.90 1502 80 72.60 820.70 215.60 24.40 1734 61 70.80 1008.2 22.0% 0.95 48.21 B Phân nhóm ngành CN CN khai thác khoáng sản 371.3 12.07 CN chế biÕn TP ®å uèng 244.55 98.10 12.10 808.2 61.00 516.0 9.14 19.54 25.20 27.30 39.90 CN ho¸ chÊt 0.45 CN dƯt may da giÇy CN chế biến gỗ, giấy 12.70 48.21 792.10 15.3% 16.72 % 16.86 % 16.8% 38.3% 13.21 % 3.54% 18.0% 16.1% 31.90 39.10 16.4% 52.70 30.20 136.1 219.60 237.90 7.9% 1.60 2.80 4.50 6.40 7.81 28.9% 8.49 17.80 32.80 37.80 41.10 48.90 16.0% CN chế tạo máy, điện tử GCKL CN kh¸c 20.22 0.95 45.30 2.50 77.40 4.50 14.4% 21.4% 143.20 100% 5.62% 68.17 % 2.17% CN sản xuất VLXD CN hoá chất 7.35% 0.12% 4.94% 0.20% 4.54% 0.24% 238.70 100% 4.83% 54.61 % 2.12% 14.61 % 0.43% 240.00 100% 4.08% 58.12 % 2.25% 13.71 % 0.45% 18.0% CN chÕ biÕn TP ®å uèng CN chế biến gỗ, giấy 48.21 100% 3.25% 65.85 % 2.46% 43.80 2.90 195.6 100% 5.95% 58.67 % 2.37% 10.68 % 0.35% 68.40 3.40 CN SX phân phối điện nớc C Cơ cấu phân ngành CN CN khai thác khoáng sản 39.70 2.50 110.2 100% 7.55% 63.84 % 2.42% CN s¶n xuÊt VLXD 9.73% 10.30 % 40.65 % 31.97 % 18.22 % 11.49 % 6.34% 16.72 % 0.5% 0.8% -2.0% 15.4% -2.5% 22.8% 22.6% 8.3% 22.0% 19.0% 13.2% 32.4% 0.5% 132 CN dÖt may da giầy CN chế tạo máy, điện tử GCKL CN khác 2.29% 5.44% 0.26% 12.98 % 1.00 CN SX phân phối điện nớc Ktra 2.20% 4.91% 0.31% 13.63 % 1.00 2.82% 3.90% 0.22% 12.32 % 1.00 2.97% 3.44% 0.23% 15.35 % 1.00 2.73% 4.55% 0.23% 15.88 % 1.00 2.82% 4.46% 0.26% 13.84 % 1.00 Hiện trạng công nghiệp theo địa phơng T T Chỉ tiêu KTXH Năm Diện tích tự nhiên 2010 Dân số 2005 GO SXCN (Giá 1994) Cơ cấu GOCN (Giá 1994) 2010 2005 2000 2010 Huyện, thành phố Ninh Thuận Bắc Ninh Phước Thuận Nam Hải Đơn vị Tp.PRTC Bắc Ái Ninh Sơn km2 79.38 1027.3 771.33 253.87 319.24 342,34 564,53 162.424 24.567 71.796 89.914 38.142 126.364 55.007 158.528 21.739 70.421 87.533 35.660 804.85 582.07 223.20 55.2% 0.49 0.39 2.67 0.0% 68.08 35.77 25.70 4.7% 157.57 98.38 252.88 22.00 77.81 17.3% 5.3% x1000 n x1000 n Tû ® Tû ® Tû ® % 174.03 92.93 58.00 52.00 10.8% 97.26 6.7% 133 % % Tû ® Tû ® % % B/q GOSXCN/ người (Giá hành) B/q GOSXCN/ người 2005 2000 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 (Giá 1994) 2005 GO SXCN (Giá HH) Cơ cấu GOCN (giá HH) tr/ng tr/ng tr/ng 70.0% 61.7% 1613.81 832.49 60.5% 70.0% 9.9 5.25 4.96 0.05% 0.7% 1.47 0.56 0.1% 0.0% 0.1 0.03 0.02 4.3% 7.1% 143.37 51.16 5.4% 4.3% 2.0 0.73 0.95 11.8% 2.6% 313.00 140.70 11.7% 11.8% 3.5 1.61 1.75 292.30 30.94 11.0% 2.6% 7.7 0.87 6.63 tr/ng 3.67 0.02 0.51 1.12 0.62 11.2% 16.0% 14.4% 167.30 137.74 132.91 6.3% 5.2% 11.2% 1.3 2.5 0.76 0.62 1.77 0.53 DỰ BÁO CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 (Phương án 1) Tỷ đồng, theo giá SS I A B PACN I Tổng GO theo KBKTXH Phân nhóm ngành cơng nghiệp CN khai thác khống sản CN chế biến thực phẩm, đồ uống CN chế biến gỗ, giấy CN sản xuất VLXD CN hóa chất CN dệt may-da giày CN chế tạo máy, điện tử GCKL CN khác 2000 Tỷ đồng 371.4 371.4 12.1 244.6 9.1 27.3 0.5 8.5 20.2 1.0 BQ01-05 2005 2010 2015 2020 Tăng 16.5% 16.8% 38.3% 16.1% 16.4% 7.9% 28.9% 16.0% 14.4% 21.4% 797.5 808.2 61.0 516.0 19.5 39.9 1.6 17.8 39.7 2.5 1502.8 1502.8 72.6 820.7 31.9 219.6 6.4 41.1 68.4 3.4 3650 3650 180.7 1856.3 64.2 815.4 23.8 94.0 128.8 7.1 9215 9215 396 4338 121 2029 73 166 295 15.0 Tốc độ tăng trưởng %(/năm) 06-010 13.5% 13.2% 3.5% 9.7% 10.3% 40.6% 32.0% 18.2% 11.5% 6.3% 01-010 15.0% 15.0% 19.7% 12.9% 13.3% 23.2% 30.4% 17.1% 13.0% 13.6% 011-015 19.4% 19.4% 20.0% 17.7% 15.0% 30.0% 30.0% 18.0% 13.5% 16.0% 016-020 20.3% 20.3% 17.0% 18.5% 13.5% 20.0% 25.0% 12.0% 18.0% 16.0% 134 CN SX PP điện, nước, ga… C Cơ cấu phân ngành công nghiệp CN khai thác khoáng sản 48.2 18.0% CN chế biến thực phẩm, đồ uống CN chế biến gỗ, giấy CN sản xuất VLXD CN hóa chất CN dệt may-da giày CN chế tạo máy, điện tử GCKL CN khác 110.2 100% 7.55% 63.84 % 2.42% 4.94% 0.20% 2.20% 4.91% 0.31% 13.63 % 1.00 CN SX PP điện, nước, ga… Ktra 238.7 100% 4.83% 54.61 % 2.12% 14.61 % 0.43% 2.73% 4.55% 0.23% 15.88 % 1.00 480.1 100% 4.95% 50.85 % 1.76% 22.34 % 0.65% 2.58% 3.53% 0.20% 13.15 % 1.00 1784 100% 4.30% 47.07 % 1.31% 22.02 % 0.79% 1.80% 3.20% 0.16% 19.36 % 1.00 16.7% 17.3% 15.0% 30.0% Dự báo cấu công nghiệp ninh thuận đến năm 2020 (Phơng án 2-phơng ¸n lùa chän) Tỷ đồng, gi¸ SS I PACN II A Tổng GO theo KBKTXH Phân nhóm ngành công B nghiệp Công nghiệp KT khoáng sản CN chế biến thực phẩm đồ uống 2000 01-05 Tỷ đ tăng 16.5 % 16.8 % 38.3% 808.2 61.00 1502 1502 72.6 16.1% 516.0 820.7 371.4 371.3 12.07 244.5 2005 2010 2015 2020 06010 4800 4800 180.7 2504 1474 1474 363 3352 Tèc ®é tăng%/năm 01011016010 015 020 13.5% 15.0% 26.1% 25.2% 13.2% 15.0% 3.5% 19.7% 26.1% 20.0% 25.2% 15.0% 25.0% 6.0% 9.7% 12.9% 135 CN chế biến gỗ, giấy 9.14 16.4% 19.54 31.9 CN sản xuất VLXD CN hoá chất CN dệt may da giầy CN Cơ khí,điện tử, gia công KL CN khác 27.30 0.45 8.49 7.9% 28.9% 16.0% 39.90 1.60 17.80 20.22 0.95 14.4% 21.4% CN SX PP điện nớc C Cơ cấu phân ngành CN Công nghiệp KT khoáng sản CN chÕ biÕn thùc phÈm ®å uèng CN chÕ biến gỗ, giấy 48.21 100% 3.25% 65.85 % 2.46% 18.0% 39.70 2.50 110.2 100% 7.55% 63.84 % 2.42% CN sản xuất VLXD CN hoá chất CN dệt may da giầy CN Cơ khí,điện tử, gia công KL CN kh¸c 7.35% 0.12% 2.29% 5.44% 0.26% 12.98 % 1.00 CN SX PP điện nớc Ktra 121 10.3% 13.3% 15.0% 13.5% 219.6 6.4 41.1 64.2 1202 23.8 94.0 1933 73 166 40.6% 32.0% 18.2% 23.2% 30.4% 17.1% 40.5% 30.0% 18.0% 10.0% 25.0% 12.0% 68.4 3.4 128.8 7.1 295 15 11.5% 6.3% 13.0% 13.6% 13.5% 16.0% 18.0% 16.0% 594.0 100% 3.76% 52.18 % 1.34% 25.06 % 0.50% 1.96% 8428 100% 2.46% 22.73 % 0.82% 13.11 % 0.49% 1.12% 16.7% 17.3% 20.0% 70.0% 4.94% 0.20% 2.20% 238.7 100% 4.83% 54.61 % 2.12% 14.61 % 0.43% 2.73% 4.91% 0.31% 13.63 % 1.00 4.55% 0.23% 15.88 % 1.00 2.68% 0.15% 12.37 % 1.00 2.00% 0.10% 57.16 % 1.00 136 ... vụ 2000 100 12,2 9,5 2,6 52,1 35,7 2005 2006 2009 2 010 2011 100 20,3 14, 5 5,8 40,9 38,7 100 19,0 13,3 5,7 43,8 37,2 100 21,5 12,3 9,2 44,7 33,8 100 22,2 11,8 10, 3 41,3 36,4 100 21,9 11,2 10, 6 43,0... 662 103 ,6 2005 Tăng Tăng 01-05 06 -10 3.017 3.337 8,1%/n 10, 2%/n 534, 17,1%/ 467,2 9,4%/n n 1.123 1.184 3,3%/n 7,3%/n 1.112,9 1.265 10, 2%/n 10, 9%/n 314 352 20,3%/n 24,8%/n 2 010 2011 Tăng 10- 11 10, 6%... (%/năm) 01-05 06 -10 10-11 2005 2 010 2011 1.851 3.017 3.337 8,1 10, 2 10, 6 297,9 467,2 534,3 17,1 9,4 14, 4 2.638 7.167 9.348 383 14, 5% 850 11,8% 1.054 11,2% (Nguồn: NGTK Ninh Thuận năm 2011) Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm