Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình

317 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:00

ii LỜI GIỚI THIỆU Thông tin thống kê biến động dân số thực kế hoạch hóa gia đình giúp cấp, ngành đánh giá việc thực tiêu dân số chủ yếu, xu hướng biến động đặc trưng kinh tế - xã hội dân số, từ giúp hoạch định sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm thời kỳ Để có thơng tin thống kê lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình, bên cạnh việc sử dụng nguồn số liệu từ Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, Điều tra dân số nhà kỳ năm 2014 nguồn thông tin bản, hàng năm Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình tổ chức để phục vụ việc tính tốn tiêu thống kê lĩnh vực dân số thực kế hoạch hóa gia đình phạm vi nước địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội cấp, ngành nhu cầu người sử dụng thông tin khác Điều tra biến động dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2015 thực theo Quyết định số 84/QĐ-TCTK ngày 10 tháng 02 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đây điều tra chọn mẫu tiến hành hàng năm nhằm thu thập thông tin dân số, biến động dân số (sinh, chết di cư) thông tin tình hình sử dụng biện pháp tránh thai sức khỏe sinh sản phụ nữ 15-49 tuổi Nội dung sách “Kết chủ yếu Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015” gồm phần: - Phần I: Thiết kế tổ chức điều tra: Mô tả trình tổ chức điều tra; thiết kế ước lượng mẫu điều tra: dàn chọn mẫu, xác định cỡ mẫu phân bổ mẫu, ước tính quyền số suy rộng mẫu; số khái niệm, định nghĩa tiêu biến động dân số kế hoạch hóa gia đình; số phát từ kết điều tra; - Phần II: Kết chủ yếu: Trình bày kết chủ yếu điều tra với phân tích quy mơ cấu dân số, tình trạng nhân, giáo dục, kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản, mức sinh, mức chết, di cư đặc trưng người di cư; iii - Phần III: Các phụ lục: Bao gồm phụ lục nội dung cần thiết bổ trợ thêm cho nội dung sách; - Phần IV: Các biểu số liệu tổng hợp: Cung cấp cho người sử dụng biểu số liệu tổng hợp (những số liệu chi tiết cần thiết tổng hợp từ sở liệu vi mô điều tra) Số liệu thống kê sách tổng hợp từ kết điều tra mẫu có đủ độ tin cậy Tuy vậy, số số liệu phân tổ chi tiết mức độ sai số mẫu tăng lên, Tổng cục Thống kê lưu ý người dùng tin sử dụng để phân tích kết điều tra Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2015 nhận hỗ trợ kịp thời kỹ thuật tài Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Nhân dịp này, Tổng cục Thống kê bày tỏ đánh giá cao hỗ trợ hữu ích đầy hiệu mong tiếp tục nhận hỗ trợ UNFPA cho điều tra thời gian tới Tổng cục Thống kê hy vọng ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin người làm cơng tác hoạch định sách kinh tế - xã hội, đặc biệt người làm công tác liên quan đến dân số kế hoạch hoá gia đình Chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng độc giả để rút kinh nghiệm cho việc xuất ấn phẩm sau ngày tốt Ý kiến đóng góp thơng tin chi tiết, xin liên hệ theo địa sau đây: Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Dân số Lao động), số 6B Hồng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: + 84 38 230 100, 38 230 129, 37 333 846 Email: dansolaodong@gso.gov.vn, tkdsld@gso.gov.vn TỔNG CỤC THỐNG KÊ iv MỤC LỤC Lời giới thiệu iii Mục lục v Danh sách từ viết tắt x PHẦN I: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRA I TỔ CHỨC ĐIỀU TRA 1.1 Thông tin chung điều tra 1.2 Chuẩn bị cho điều tra 1.3 Rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê chọn hộ điều tra 1.4 Tuyển chọn tập huấn lực lượng điều tra 1.5 Điều tra thực địa giám sát chất lượng thông tin thu thập 1.6 Xử lý tổng hợp số liệu điều tra II THIẾT KẾ VÀ ƯỚC LƯỢNG MẪU 2.1 Dàn chọn mẫu 2.2 Xác định cỡ mẫu phân bổ mẫu 2.3 Ước tính quyền số suy rộng mẫu III MỘT SỐ KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA 11 IV MỘT SỐ PHÁT HIỆN CHÍNH 16 PHẦN II: KẾT QUẢ CHỦ YẾU 19 CHƯƠNG 1: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ 21 1.1 Quy mô hộ quy mô dân số 21 1.2 Cơ cấu dân số 27 CHƯƠNG 2: TÌNH TRẠNG HƠN NHÂN 33 2.1 Xu hướng kết hôn 33 2.2 Tuổi kết trung bình lần đầu 36 2.3 Kết hôn tuổi vị thành niên 39 v CHƯƠNG 3: GIÁO DỤC 41 3.1 Tình hình học 41 3.2 Tỷ lệ học chung tỷ lệ học tuổi 42 3.3 Tình hình biết đọc biết viết 44 3.4 Trình độ học vấn cao đạt 46 3.5 Trình độ chun mơn kỹ thuật cao đạt 47 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN 49 4.1 Thực kế hoạch hóa gia đình 49 4.2 Chăm sóc sức khỏe sinh sản 56 CHƯƠNG 5: MỨC SINH 61 5.1 Tổng tỷ suất sinh 61 5.2 Sự khác biệt mức sinh theo tỉnh, thành phố 64 5.3 Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi 65 5.4 Tỷ suất sinh thô 66 5.5 Tỷ số giới tính sinh 68 5.6 Tỷ lệ phụ nữ sinh thứ ba trở lên 70 5.7 Nhận biết giới tính thai nhi trước sinh 72 CHƯƠNG 6: MỨC CHẾT 75 6.1 Tỷ suất chết thô 76 6.2 Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi 79 6.3 Tỷ suất chết trẻ em tuổi 79 6.4 Tỷ suất chết trẻ em tuổi 82 6.5 Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh 84 6.6 Nguyên nhân chết 86 CHƯƠNG 7: DI CƯ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI DI CƯ 89 7.1 Di cư vùng 89 7.2 Di cư tỉnh 91 7.3 Luồng di cư thành thị nông thôn 93 7.4 Các đặc trưng người di cư 93 vi PHẦN III: CÁC PHỤ LỤC 97 Phụ lục 1: Phiếu điều tra 99 Phụ lục 2: Bảng phân bổ số lượng địa bàn điều tra mẫu 111 Phụ lục 3: Mật độ dân số chia theo tỉnh, thành phố, 2009 2015 113 Phụ lục 4: Một số tiêu cấu dân số 114 Phụ lục 5: Một số tiêu tình trạng nhân dân số từ 15 tuổi trở lên 116 Phụ lục 6: Một số tiêu giáo dục 118 Phụ lục 7: Một số tiêu trình độ cao đạt dân số từ 15 tuổi trở lên 121 Phụ lục 8: Một số tiêu thực kế hoạch hóa gia đình 124 Phụ lục 9: Một số tiêu mức sinh 126 Phụ lục 10: Một số tiêu mức chết 128 Phụ lục 11: Một số tiêu di cư năm trước thời điểm điều tra 130 PHẦN IV: CÁC BIỂU SỐ LIỆU TỔNG HỢP 133 Biểu 1: Dân số chia theo thành thị/nơng thơn, giới tính, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 135 Biểu 2: Dân số chia theo thành thị/nông thôn, giới tính, nhóm tuổi vùng kinh tế - xã hội, 1/4/2015 138 Biểu 3: Dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo tình trạng nhân tại, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 145 Biểu 4: Dân số từ tuổi trở lên chia theo tình trạng học, giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 151 Biểu 5: Dân số tuổi học tiểu học học tiểu học chia theo giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 160 Biểu 6: Dân số tuổi học trung học sở học trung học sở chia theo giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 169 vii Biểu 7: Dân số tuổi học trung học phổ thông học trung học phổ thơng chia theo giới tính, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 178 Biểu 8: Dân số tuổi học cao đẳng/đại học học cao đẳng/đại học chia theo giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 187 Biểu 9: Dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo tình trạng biết đọc biết viết, giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 196 Biểu 10: Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng chia theo tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 205 Biểu 11: Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng chia theo tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai, nhóm tuổi phụ nữ, thành thị/nông thôn vùng kinh tế - xã hội, 1/4/2015 214 Biểu 12: Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng sử dụng biện pháp tránh thai chia theo biện pháp tránh thai sử dụng, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 217 Biểu 13: Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng sử dụng biện pháp tránh thai chia theo biện pháp tránh thai sử dụng, số sống, thành thị/nơng thơn vùng kinh tế - xã hội, 1/4/2015 226 Biểu 14: Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng khơng sử dụng biện pháp tránh thai chia theo lý không sử dụng, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 229 Biểu 15: Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng chia theo tình trạng nạo/phá thai hút điều hòa kinh nguyệt, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 238 Biểu 16: Số phụ nữ 15-49 tuổi có sinh 24 tháng trước điều tra chia theo tình trạng khám thai, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 244 Biểu 17: Tổng số sinh, tổng số sống, tổng số chết phụ nữ 15-49 tuổi chia theo thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 250 viii Biểu 18: Phụ nữ 15-49 tuổi sinh chia theo tổng số sinh, tuổi người mẹ, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 253 Biểu 19: Phụ nữ 15-49 tuổi sinh chia theo tổng số sống, tuổi người mẹ, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 271 Biểu 20: Số phụ nữ 15-49 tuổi sinh thứ ba trở lên 12 tháng trước điều tra chia theo thành thị/nông thôn, vùng kinh tế xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 289 Biểu 21: Tỷ trọng người chết 12 tháng trước điều tra chia theo nguyên nhân chết, vùng kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố, 1/4/2015 291 Biểu 22: Dân số chia theo vùng nơi thực tế thường trú giới tính vào thời điểm 1/4/2014 1/4/2015 293 Biểu 23: Dân số chia theo tỉnh nơi thực tế thường trú vào thời điểm 1/4/2014 1/4/2015 294 ix Biểu 22 DÂN SỐ CHIA THEO VÙNG LÀ NƠI THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ VÀ GIỚI TÍNH VÀO THỜI ĐIỂM 1/4/2014 VÀ 1/4/2015 Đơn vị tính: Người Mã số Dân số nhập cư theo vùng Trung du miền núi phía Bắc TỒN QUỐC V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng V3 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ V6 Đồng sông Cửu Long 341 425 34 855 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 13 328 Nơi thực tế thường trú vào thời điểm 1/4/2014 Bắc Trung Bộ Tây Đông Đồng Duyên hải Nguyên Nam Bộ sông Hồng miền Trung Đồng sông Cửu Long 38 074 86 343 18 721 49 143 114 288 999 906 175 216 31 11 118 891 896 811 913 25 555 100 806 582 37 900 22 184 51 929 256 15 105 12 691 531 802 970 205 910 943 10 676 66 205 12 321 19 667 941 492 144 421 15 670 NAM V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng V3 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ V6 Đồng sông Cửu Long 161 044 12 635 18 439 40 634 923 27 431 53 983 956 605 145 709 31 456 390 813 245 536 14 792 530 996 142 NỮ V1 V2 V3 V4 V5 V6 Trung du miền núi phía Bắc Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long 445 111 764 13 726 822 27 684 119 707 849 287 797 627 98 272 788 571 33 164 713 10 068 619 408 782 139 121 180 381 22 219 19 635 45 708 10 800 21 714 043 883 60 305 301 31 507 662 501 084 566 377 10 764 570 810 440 24 174 14 361 24 245 137 398 842 244 005 342 107 638 155 105 33 041 608 599 322 84 362 283 293 53 035 58 729 549 Biểu 23 DÂN SỐ CHIA THEO TỈNH LÀ NƠI THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ VÀO THỜI ĐIỂM 1/4/2014 VÀ 1/4/2015 Đơn vị tính: Người Nơi thực tế Tổng số Mã thường trú vào nhập cư số 1/4/2015 Tổng số xuất cư 01 Hà Nội 02 Hà Giang 04 Cao Bằng 06 Bắc Kạn 08 Tuyên Quang 10 Lào Cai 11 Điện Biên 12 Lai Châu 14 Sơn La 15 n Bái 17 Hồ Bình 19 Thái Nguyên 20 Lạng Sơn 22 Quảng Ninh 24 Bắc Giang 25 Phú Thọ 26 Vĩnh Phúc 27 Bắc Ninh 30 Hải Dương 31 Hải Phòng Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Hà Nội 502 890 29 615 Hà Cao Giang Bằng 128 33 646 907 82 063 447 680 19 083 98 269 337 113 322 689 163 Bắc Kạn Tuyên Quang Lào Cai Điện Biên Lai Châu Sơn La Yên Bái Hồ Thái Lạng Quảng Bắc Bình Ngun Sơn Ninh Giang Phú Thọ 768 904 232 762 060 194 619 778 802 368 067 544 524 259 454 052 678 40 220 22 107 23 127 85 100 32 77 26 29 732 74 206 50 25 27 107 64 719 774 165 51 53 462 511 159 505 270 244 802 225 100 76 997 513 029 118 95 649 628 91 104 387 981 759 149 75 305 18 371 082 575 403 398 601 530 494 89 201 120 99 144 53 84 22 409 23 30 211 15 15 26 37 206 21 62 51 136 99 24 106 240 52 492 96 345 197 66 95 372 164 52 541 387 54 55 31 83 19 18 99 128 42 172 50 22 82 25 234 193 217 183 93 426 391 663 84 83 195 94 39 346 495 200 967 275 57 226 99 75 77 358 49 201 294 557 62 191 206 178 679 164 860 254 331 879 82 118 162 383 62 190 50 013 86 38 185 641 278 111 399 540 245 403 175 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 49 51 52 54 Hưng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên 56 58 60 62 64 66 Khánh Hoà Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Tổng số nhập cư Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Hà Nội Hà Cao Giang Bằng Bắc Tuyên Kạn Quang Lào Cai 121 Điện Biên Lai Châu 133 Sơn La n Bái Hồ Thái Lạng Quảng Bắc Bình Ngun Sơn Ninh Giang 087 906 856 300 139 115 782 52 195 239 254 849 12 286 010 31 007 542 912 583 775 92 939 22 110 403 208 56 11 920 527 37 249 435 70 216 105 37 184 432 50 162 212 127 146 106 84 30 19 581 49 48 356 64 123 295 145 217 54 48 186 74 52 54 054 910 52 95 426 927 35 184 841 41 82 180 684 255 282 215 819 35 322 73 208 Phú Thọ 122 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số 67 68 70 72 74 75 77 79 80 82 83 84 86 87 89 91 92 93 94 95 96 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 Tổng số nhập cư 230 Đắk Nông 910 Lâm Đồng 916 Bình Phước 025 Tây Ninh 100 362 Bình Dương 58 807 Đồng Nai 414 Bà Rịa - Vũng Tàu 83 923 TP Hồ Chí Minh 670 Long An 507 Tiền Giang 633 Bến Tre 890 Trà Vinh 646 Vĩnh Long 947 Đồng Tháp 589 An Giang 600 Kiên Giang 882 Cần Thơ 404 Hậu Giang 345 Sóc Trăng 154 Bạc Liêu 671 Cà Mau Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Hà Nội Hà Cao Giang Bằng 34 36 Bắc Tuyên Kạn Quang Lào Cai Điện Biên Lai Châu Sơn La Yên Bái 35 679 Hoà Thái Lạng Quảng Bắc Bình Nguyên Sơn Ninh Giang Phú Thọ 19 50 51 52 69 227 820 465 221 67 67 497 115 168 116 460 212 217 273 47 294 228 232 343 47 625 309 605 56 86 353 47 177 68 210 215 80 108 151 63 57 316 79 296 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Nơi thực tế Mã thường trú vào số 1/4/2015 Tổng số xuất cư 01 Hà Nội 02 Hà Giang 04 Cao Bằng 06 Bắc Kạn 08 Tuyên Quang 10 Lào Cai 11 Điện Biên 12 Lai Châu 14 Sơn La 15 n Bái 17 Hồ Bình 19 Thái Ngun 20 Lạng Sơn 22 Quảng Ninh 24 Bắc Giang 25 Phú Thọ 26 Vĩnh Phúc 27 Bắc Ninh 30 Hải Dương 31 Hải Phòng Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Vĩnh Phúc Bắc Hải Hải Hưng Ninh Dương Phòng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An Hà Tĩnh 500 661 190 822 338 397 710 808 257 25 180 16 524 10 349 280 241 130 919 736 273 031 163 752 898 797 799 54 47 19 36 39 82 63 18 49 49 11 65 75 178 51 37 100 61 370 372 104 208 331 15 888 39 30 78 51 162 26 133 46 248 289 150 25 136 25 120 65 237 61 292 192 89 96 98 51 187 76 149 76 442 836 292 76 223 108 927 608 187 297 47 13 61 99 19 101 84 127 185 18 22 105 172 560 77 105 14 63 18 20 153 161 565 27 23 22 97 57 717 Đà Nẵng 53 19 12 Thừa Quảng Quảng Thiên Bình Trị Huế 135 95 24 97 67 193 154 242 102 91 995 542 456 90 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 49 51 52 54 56 58 60 62 64 66 Hưng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hồ Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Vĩnh Phúc Bắc Ninh 126 Hải Hải Dương Phòng Hưng Yên 286 Thái Bình Hà Nam 294 76 Nam Định Ninh Bình Hà Tĩnh Thừa Quảng Quảng Thiên Bình Trị Huế Đà Nẵng Thanh Hoá Nghệ An 254 151 104 180 225 51 152 73 143 73 765 637 276 71 52 55 155 144 271 221 110 75 38 221 212 224 179 184 182 111 67 563 490 165 184 192 53 193 877 162 54 48 975 796 389 250 277 47 90 273 114 701 522 625 971 34 92 65 46 256 196 69 56 331 156 060 505 294 624 349 000 124 94 197 639 069 86 422 326 218 110 102 51 259 49 90 263 54 53 17 37 445 318 209 86 18 91 51 51 128 19 206 90 85 39 30 271 130 298 192 43 65 46 250 121 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 67 68 70 72 74 75 77 79 80 82 Đắk Nơng Lâm Đồng Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Long An Tiền Giang 83 84 86 87 89 91 92 93 94 95 96 Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Vĩnh Phúc Bắc Hải Hải Hưng Ninh Dương Phòng Yên Thái Bình Hà Nam 74 Nam Định Ninh Bình 51 17 308 44 98 68 732 51 122 297 664 68 135 200 357 248 187 100 305 Thanh Nghệ Hoá An 158 51 489 259 176 78 Thừa Hà Quảng Quảng Thiên Tĩnh Bình Trị Huế 132 40 581 133 728 10 149 508 168 811 437 370 468 623 697 361 554 342 760 460 345 326 158 97 114 275 887 377 297 134 38 57 38 75 57 111 108 299 51 310 111 26 51 117 131 048 Đà Nẵng 004 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Nơi thực tế Mã thường trú vào Quảng Quảng Bình số 1/4/2015 Nam Ngãi Định Tổng số xuất cư 01 Hà Nội 02 Hà Giang 04 Cao Bằng 06 Bắc Kạn 08 Tuyên Quang 10 Lào Cai 11 Điện Biên 12 Lai Châu 14 Sơn La 15 n Bái 17 Hồ Bình 19 Thái Nguyên 20 Lạng Sơn 22 Quảng Ninh 24 Bắc Giang 25 Phú Thọ 26 Vĩnh Phúc 27 Bắc Ninh 30 Hải Dương 31 Hải Phòng 319 816 058 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Phú Yên Khánh Ninh Bình Kon Hồ Thuận Thuận Tum 283 888 156 725 933 Gia Lai Đắk Lắk Đắk Lâm Bình Tây Nơng Đồng Phước Ninh Bình Dương Bà Rịa Đồng - Vũng Nai Tàu 151 350 856 19 363 17 988 728 384 707 280 649 259 82 31 123 52 23 12 37 25 13 22 124 142 29 53 57 51 62 94 178 89 238 78 310 252 300 256 73 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 49 51 52 54 56 58 60 62 64 66 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Quảng Quảng Bình Nam Ngãi Định Hưng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An Hà Tĩnh 70 Quảng Bình Quảng Trị 488 Thừa Thiên Huế 769 Đà Nẵng Quảng Nam 47 Quảng Ngãi Bình Định 117 Phú n Khánh Hồ Ninh Thuận Bình Thuận 268 Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Phú n Khánh Ninh Bình Kon Hồ Thuận Thuận Tum Gia Lai Đắk Lắk 44 Bà Rịa Đắk Lâm Bình Tây Bình Đồng - Vũng Nơng Đồng Phước Ninh Dương Nai Tàu 85 51 151 77 153 292 84 436 108 92 62 85 187 184 93 185 369 279 221 95 35 55 551 659 62 56 53 49 124 69 124 98 433 604 115 352 401 86 45 251 125 215 190 250 104 292 50 314 89 332 130 59 217 45 160 23 18 104 809 138 129 184 67 198 87 244 301 934 113 43 65 56 53 88 46 106 58 52 126 23 43 429 585 55 42 56 452 727 44 562 186 819 70 23 90 112 46 461 113 30 18 192 49 490 48 66 183 512 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số 67 68 70 72 74 75 77 79 80 82 83 84 86 87 89 91 92 93 94 95 96 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Quảng Quảng Bình Nam Ngãi Định 58 Đắk Nơng Lâm Đồng Bình Phước Tây Ninh 527 Bình Dương 153 Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh 822 Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Phú Khánh Ninh Bình Kon Yên Hoà Thuận Thuận Tum 140 198 20 299 141 174 57 143 456 69 671 89 625 203 187 294 662 291 455 111 595 385 384 608 192 488 222 565 178 123 48 95 148 57 227 228 571 248 504 105 38 303 118 900 902 303 221 48 126 381 608 728 944 765 536 211 818 102 912 138 53 414 712 659 668 207 104 54 65 333 83 373 525 209 719 145 407 54 220 77 63 558 839 111 257 68 33 68 537 718 490 626 Đắk Lắk 38 133 Bà Rịa Đắk Lâm Bình Tây Bình Đồng - Vũng Nông Đồng Phước Ninh Dương Nai Tàu Gia Lai 41 199 137 113 107 402 917 66 184 30 78 79 302 257 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số Nơi thực tế thường trú vào TP Hồ Long 1/4/2015 Chí Minh An Tổng số xuất cư 01 Hà Nội 46 590 691 Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 172 329 700 073 15 286 25 378 17 415 643 665 123 686 399 276 02 Hà Giang 26 04 Cao Bằng 46 381 31 06 Bắc Kạn 08 Tuyên Quang 10 Lào Cai 11 Điện Biên 12 Lai Châu 14 Sơn La 30 15 Yên Bái 50 17 Hồ Bình 19 Thái Ngun 76 20 Lạng Sơn 22 Quảng Ninh 24 Bắc Giang 25 Phú Thọ 90 26 Vĩnh Phúc 64 27 Bắc Ninh 30 Hải Dương 31 Hải Phòng 309 62 141 303 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 49 51 52 54 56 58 60 62 64 66 Nơi thực tế thường trú vào TP Hồ Long 1/4/2015 Chí Minh An Hưng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hồ Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 239 142 104 155 324 228 484 311 737 182 184 92 296 454 308 57 463 393 719 289 88 640 106 528 57 270 153 47 43 155 524 44 988 133 304 Biểu 23 (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Mã số Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2015 67 68 70 72 74 75 77 79 80 82 83 84 86 87 89 91 Đắk Nông Lâm Đồng Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang 92 93 94 95 96 Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Nơi thực tế thường trú vào 1/4/2014 TP Hồ Long Chí Minh An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh 126 Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang 142 51 50 116 39 452 213 613 68 51 133 605 177 715 397 307 140 743 187 908 085 092 637 548 244 582 340 564 95 298 151 237 730 966 616 268 371 316 201 753 113 887 676 736 697 927 136 908 70 028 273 128 68 188 199 109 98 Bạc Liêu Cà Mau 74 84 155 794 329 990 905 563 448 013 326 955 423 317 287 418 94 98 942 910 844 519 618 229 106 605 222 100 54 101 105 221 402 668 223 653 66 111 176 594 205 90 85 79 41 176 80 876 77 68 440 57 229 166 161 119 228 340 631 38 883 267 441 538 129 144 41 159 147 90 26 707 132 92 565 26 133 305 237 196 59 122 59 225 637 96 378 85 43 201 279 298 52 635 429 71 26 418 98 175 143 47 135 610 282 57 96 68 253 527 178 133 84 209 42 Sóc Trăng 51 283 248 Hậu Giang 16 397 240 Cần Thơ 72 321 301 Chịu trách nhiệm xuất bản: GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP ThS ĐỖ VĂN CHIẾN Biên tập: TRẦN TRƯỜNG THÀNH NGUYỄN THỊ TUYẾN Trình bày: TRẦN MẠNH HÀ - BÙI DŨNG THẮNG Xuất 380 cuốn, khổ 20,5 × 29cm, Nhà xuất Thống kê - In Cty Cổ phần In Khoa học Công nghệ Mới Địa chỉ: 181 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội ĐKXB: 2571-2016/CXBIPH/02-30/TK Cục Xuất - In phát hành cấp ngày 05/8/2016 QĐXB số 118/QĐ-NXBTK ngày 05/9/2016 Giám đốc - Tổng biên tập NXB Thống kê In xong, nộp lưu chiểu: tháng năm 2016 306
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình, Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình

Từ khóa liên quan