TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ

214 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:57

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NỘI DUNG CHƯƠNG 1 QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ ĐỐI TƯỢNG CỦA QUẢN TRỊ NHÀ QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.1 Định nghĩa quản trị: - Quản trị hoạt động cần thiết có nhiều người kết hợp với tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung - Quản trị trình hoạch định, tổ chức, điều khiển kiểm sốt công việc nỗ lực người, đồng thời vận dụng cách có hiệu tài nguyên, để hoàn thành mục tiêu định QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.1 Định nghĩa quản trị: Nếu xét riêng từ ta giải thích sau: - Quản: đưa đối tượng vào khuôn mẫu qui định sẵn - Trị: dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu định Nếu đối tượng không thực áp dụng hình phạt đủ mạnh, đủ sức thuyết phục để buộc đối tượng phải thi hành nhằm đạt mục tiêu QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.1 Định nghĩa quản trị: Tóm lại: Quản trị q trình làm việc với thông qua người khác để thực mục tiêu tổ chức cách hiệu môi trường biến động Hiệu & Hiệu suất Hiệu suất: so sánh kết đạt với chi phí bỏ Hiệu suất cao làm việc cách, phương pháp  Hiệu quả: có đạt mục tiêu đặt với hiệu suất cao  Một hoạt động quản trị thành công đạt hiệu hiệu suất  QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? Định nghĩa quản trị tập trung vào vấn đề: Là hoạt động cần thiết Gắn với người, tổ chức Môi trường luôn biến động Mục tiêu chung tổ chức Tính hiệu QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.2 Quản trị khoa học nghệ thuật: Tính khoa học quản trị thể : Khoa học quản trị xây dựng lý thuyết quản trị, giúp nhà quản trị cách tư hệ thống, khả phân tích nhận diện chất vấn đề kỹ thuật để giải vấn đề phát sinh QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.2 Quản trị khoa học nghệ thuật: Tính khoa học quản trị thể : Tính khoa học đòi hỏi nhà quản trị phải suy luận khoa học để giải vấn đề, không nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.2 Quản trị khoa học nghệ thuật: Tính nghệ thuật quản trị thể : - Nghệ thuật tinh lọc kiến thức để vận dụng phù hợp lĩnh vực, tình Ví dụ số lĩnh vực sau: + Nghệ thuật sử dụng người + Nghệ thuật quảng cáo + Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử + Và lĩnh vực khác 10 CHƯƠNG 9: CHỨC NĂNG KIỂM TRA NỘI DUNG KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM TRA TIẾN TRÌNH KIỂM TRA CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA CÁC CƠNG CỤ KIỂM TRA KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC 1.1 Khái niệm: - Kiểm tra trình đo lường kết thực tế so sánh với tiêu chuẩn nhằm phát sai lệch nguyên nhân sai lệch, sở đưa biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục sai lệch, đảm bảo tổ chức đạt mục tiêu KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC 1.1 Khái niệm: - Trọng điểm chức kiểm tra:  Kiểm tra trình  Kiểm tra hoạt động xảy ra, xảy xảy  Phát sai lệch nguy sai lệch  Kiểm tra để thực biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành mục tiêu KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC 1.2 Nguyên tắc xây dựng chế KT:  Kiểm tra phải kế hoạch hoạt động tổ chức cấp bậc đối tượng bị kiểm tra  Công việc kiểm tra phải thiết kế theo yêu cầu nhà quản trị  Việc kiểm tra phải thực khâu trọng yếu  Kiểm tra phải khách quan KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC 1.2 Nguyên tắc xây dựng chế KT:  Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với bầu khơng khí tổ chức  Việc kiểm tra cần phải tiết kiệm đảm bảo tính hiệu kinh tế  Việc kiểm tra phải đưa đến hành động TIẾN TRÌNH KIỂM TRA 2.1 Xác định tiêu chuẩn Thiết lập tiêu chuẩn cần ý:  Không đưa tiêu chuẩn khơng hay khơng quan trọng  Mang tính thực  Tránh đưa tiêu chuẩn mâu thuẫn  Phải có giải thích hợp lý tiêu chuẩn đề  Dễ dàng cho việc đo lường TIẾN TRÌNH KIỂM TRA 2.2 Đo lường thành  Tiến hành đo hay lường trước nhằm phát sai lệch hay nguy sai lệch so với mục tiêu  Hiệu đo lường phụ thuộc vào phương pháp đo lường công cụ đo lường  Đo lường tiêu chuẩn định lượng dễ dàng tiêu chuẩn định tính TIẾN TRÌNH KIỂM TRA 2.3 Điều chỉnh sai lệch  Khi đo lường xong, kết có sai lệch cần phân tích ngun nhân dẫn đến sai lệch  Đề biện pháp khắc phục sai lệch CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA Bao gồm loại hình sau: Thực kế hoạch Lập kế hoạch Kiểm tra lường trước Kết đạt Kiểm tra sau thực Kiểm tra thực CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA 3.1 Kiểm tra lường trước  Hoạt động kiểm tra trước hoạt động xảy ra, cách tiên liệu vấn đề xảy để ngăn chặn trước  Giúp cho tổ chức thực kế hoạch xác, dự liệu vấn đề ảnh hưởng từ thời điểm lên kế hoạch lúc thực  Kiểm tra lường trước dựa vào dự báo, dự đoán biến đổi mơi trường CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA 3.2 Kiểm tra thực  Hoạt động kiểm tra cách theo dõi trực tiếp diến biến trình thực kế hoạch  Mục tiêu nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, trở ngại khó khăn thực để đảm bảo tiến độ dự kiến CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA 3.3 Kiểm tra sau thực  Hoạt động kiểm tra cách đo lường kết thực tế đối chiếu với kế hoạch ban đầu  Mục tiêu nhằm đánh giá lại tồn q trình thực kế hoạch, rút kinh nghiệm  Nhược điểm loại hình kiểm tra độ trễ thời gian CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA 4.1 Kiểm tra tài chính:  Ngân quỹ: thấy khoản chi phí nguồn thu sử dụng quản lý  Các dạng ngân quỹ:  Ngân quỹ thu chi  Ngân quỹ thời gian, không gian, sản phẩm  Ngân quỹ dạng vật lý (số đv vật liệu, số đv sp…)  Ngân quỹ tiền mặt CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA 4.2 Kỹ thuật phân tích thống kê: Dựa vào liệu khứ để tổng hợp phân tích 4.3 Báo cáo phân tích chun mơn: sử dụng chun gia lĩnh vực trọng yếu doanh nghiệp để phát sai lệch 4.4 Quan sát cá nhân: sử dụng giác quan để quan sát nhân viên q trình thực cơng việc điều chỉnh sai phạm ... nghệ thuật: Mối quan hệ khoa học nghệ thuật: Nắm khoa học quản trị, nhà quản trị giảm bớt thất bại kinh doanh Nắm nghệ thuật quản trị, giúp nhà quản trị giúp cho doanh nghiệp phát tri n bền vững... 2 CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ Điều khiển : Chức liên quan đến lãnh đạo động viên nhân viên nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề Kiểm tra : Chức liên quan đến kiểm tra việc hoàn thành mục tiêu thông... học đòi hỏi nhà quản trị phải suy luận khoa học để giải vấn đề, không nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.2 Quản trị khoa học nghệ thuật: Tính nghệ thuật quản trị thể
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ, TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ