HÌNH ẢNH THỨ HAI CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ - SỰ MẤT CÂN BẰNG KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ “KHIẾM KHUYẾT” CỦA MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN Ở ĐÔNG Á

39 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:52

TÀI LIỆU DỊCH TLD-33 XEM XÉT LẠI HÌNH ẢNH THỨ HAI******* HÌNH ẢNH THỨ HAI CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ - SỰ MẤT CÂN BẰNG KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ “KHIẾM KHUYẾT” CỦA MƠ HÌNH PHÁT TRIỂN Ở ĐƠNG Á Thomas Kalinowski Một ấn phẩm VEPR © 2017 Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) Tài liệu dịch TLD-33 Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VEPR) Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Xem xét lại hình ảnh thứ hai******* Hình ảnh thứ hai Kinh tế Chính trị Quốc tế - Sự cân kinh tế tồn cầu « khiếm khuyết » mơ hình phát triển Đơng Á Thomas Kalinowski2 Biên dịch: Hồng Bích Thu3 Hiệu đính: Nguyễn Thị Lơ4 Quan điểm trình bày viết (các) tác giả không thiết phản ánh quan điểm dịch giả VEPR VCES Nguồn: Second image IPE: Global economic imbalances and the ‘defects’ of the East Asian development model, Special issue, International Politics Vol 52, 6, 760–778 truy cập tháng 11 năm 2015, https://link.springer.com/article/10.1057/ip.2015.18 Giáo sư Khoa học Chính Trị, Khoa sau đại học ngành Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Phụ nữ Ewha, Seoul 120-750, Hàn Quốc Cộng tác viên Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) Cộng tác viên Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) ii TLD-33 Tóm lược: Các thành viên khối G20 Đông Á Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc đóng vai trò ngày quan trọng việc điều tiết kinh tế toàn cầu Sự trỗi dậy quốc gia trị tồn cầu thường xun thảo luận với quan điểm trái chiều, giả định “thuyết thực” xung đột tránh khỏi lực trỗi dậy lực suy yếu đưa để tranh luận với giả định “thuyết tự do” hội nhập ngày sâu rộng khu vực vào thể chế quốc tế Bài viết lý giải khác vai trò trị tồn cầu nước Đơng Á thông qua việc chuyển trọng tâm tranh luận vào nội lực mơ hình phát triển Đơng Á Diễn giải kinh tế trị quốc tế theo “hình ảnh thứ hai” trọng tới cách thức mà kinh tế trị nội địa gây ảnh hưởng đến đàm phán thể chế quốc tế Bên cạnh đó, viết khơng tập trung vào kinh tế trị quốc gia mà xem xét vai trò mơ hình chủ nghĩa tư Đơng Á tồn cầu Về phương diện thực tiễn, viết nghiên cứu vai trò thành viên G20 Đông Á việc điều phối kinh tế vĩ mô quốc tế giảm thiểu cân kinh tế toàn cầu International Politics (2015) 52, 760-778.doi: 10.1057/ip.2015.18; xuất trực tuyến ngày 31/7/2015 Từ khóa: Nền kinh tế trị quốc tế; G20; Chủ nghĩa tư Đông Á; Nhà nước kiến tạo phát triển; Kinh tế trị so sánh; Đông Á TLD-33 Giới thiệu Các thành viên khối G20 Đông Á Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc đóng vai trò ngày quan trọng việc điều tiết kinh tế toàn cầu Trong giới học thuật nghiên cứu quan hệ quốc tế (QHQT) kinh tế trị quốc tế (KTCTQT), trỗi dậy quốc gia trị toàn cầu thường xuyên thảo luận với quan điểm trái chiều, giả định “thuyết thực” xung đột tránh khỏi lực trỗi dậy lực suy yếu đưa để tranh luận với giả định “thuyết tự do” hội nhập ngày sâu rộng khu vực vào thể chế quốc tế Bài viết lý giải khác vai trò trị tồn cầu nước Đông Á thông qua việc chuyển trọng tâm tranh luận vào nội lực mô hình phát triển Đơng Á Diễn giải kinh tế trị quốc tế theo “hình ảnh thứ hai” trọng tới cách thức mà kinh tế trị nội địa gây ảnh hưởng đến đàm phán thể chế quốc tế Theo đó, thay giải thích vai trò khu vực Đơng Á toàn cầu học thuyết QHQT trừu tượng, viết sử dụng khái niệm nghiên cứu phát triển Đông Á làm tảng Mặc dù đa số nghiên cứu kinh tế trị, bao gồm viết số đặc biệt này, tập trung vào đối tượng phân tích quốc gia-nhà nước, viết không nghiên cứu “chủ nghĩa dân tộc phương pháp luận” mà tập trung nghiên cứu vai trò tồn cầu mơ hình chủ nghĩa tư Đơng Á Để chứng minh lợi điểm phương pháp tiếp cận KTCTQT theo hình ảnh thứ hai mơ tả trên, viết nghiên cứu vai trò thành viên khối G20 Đông Á việc điều phối kinh tế vĩ mô quốc tế giảm thiểu cân kinh tế toàn cầu kể từ khởi điểm khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu năm 2008 Sự cân kinh tế toàn cầu tranh luận chế độ bảo hộ kinh tế, thao túng tiền tệ, gói nới lỏng tiền tệ kích thích tài trở thành vấn đề gây xung đột TLD-33 khối G20 Các quốc gia Đông Á thường bị đổ lỗi sách trọng xuất thiếu nỗ lực việc giảm thiểu cân toàn cầu Bài viết muốn chứng minh nguyên nhân gốc rễ xung đột quốc tế nằm cân chủ nghĩa tư Đơng Á Đáng ý mối liên kết chặt chẽ doanh nghiệp nhà nước thiếu vắng tổ chức cơng đồn yếu tố cốt lõi chủ nghĩa tư Đông Á gây trở ngại cho hợp tác quốc tế cản trở việc chuyển đổi thành kinh tế cân Theo quan điểm này, nguồn gốc xung đột quốc tế không nằm sức mạnh tham vọng muốn thống lĩnh kinh tế quốc tế quốc gia Đông Á mà nằm bất ổn nội “khiếm khuyết” chủ nghĩa tư Đông Á TLD-33 Sự trỗi dậy khu vực Đông Á cách tiếp cận KTCTQT theo hình ảnh thứ hai góc nhìn khác Sự trỗi dậy kinh tế trị khu vực Đơng Á tồn cầu khơi lên hiếu kì, dự đốn, căng thẳng tồn giới Những nhà đầu tư quan tâm đến hội kinh doanh xem Đông Á thị trường rộng lớn, người lao động phương Tây lại lo ngại tính cạnh tranh doanh nghiệp Đơng Á doanh nghiệp trả lương thấp chấp nhận tiêu chuẩn lao động thấp Các trị gia châu Âu Bắc Mỹ lo ngại trỗi dậy lực thách thức thống trị phương Tây thể chế quốc tế Trong giới học thuật, học giả lĩnh vực QHQT KTCTQT nghiên cứu trỗi dậy Đơng Á tồn cầu nhiều góc nhìn khác Trên quan điểm chủ nghĩa thực, trỗi dậy Đơng Á có liên quan đến suy tàn châu Âu Hoa Kỳ, mà điều chắn gây xung đột đấu trường quốc tế Trường phái trị thực truyền thống coi trọng quyền lực xuất từ lâu, bắt nguồn từ nhà triết học cổ điển Hobbes Machiavelli Theo quan điểm này, khái niệm QHQT xem ‘sự trỗi dậy suy tàn lực vĩ đại’ (Kennedy, 1987), xung đột hiểu hệ “tự nhiên” cấu trúc phi phủ hệ thống quốc tế Đối với người theo chủ nghĩa thực, cấu trúc trị kinh tế nước đóng vai trò thứ yếu chất QHQT Theo Mearsheimer, “Nếu Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế, quốc gia chắn biến sức mạnh kinh tế thành sức mạnh vũ trang dùng cách để thống trị Đông Bắc Á Việc Trung Quốc dân chủ có quan hệ mật thiết với kinh tế toàn cầu, quốc gia chuyên quyền theo sách tự cung tự cấp không ảnh hưởng nhiều đến hành vi quốc gia này, quốc gia dân chủ hay quốc gia chuyên quyền quan tâm đến an ninh nhau, việc theo đuổi bá quyền cách tốt để quốc gia đảm bảo tồn vinh TLD-33 (…) Số phận Trung Quốc Hoa Kỳ định đoạt trở thành đối thủ Trung Quốc mạnh lên” (Mearsheimer, 2001, tr 4) Theo học thuyết ổn định bá quyền mang tư tưởng chủ nghĩa thực (Kindleberger, 1986), hệ thống quốc tế trở nên bất ổn đế quốc bá quyền chịu trách nhiệm mang lại ổn định cho hệ thống bị vị thống trị Do vậy, người theo chủ nghĩa thực xem khủng hoảng tài tồn cầu bắt đầu vào năm 2008 cân dai dẳng kinh tế toàn cầu dấu hiệu cho tái trật tự giới, quốc gia thặng dư thương mại Đông Á trỗi dậy nước thâm hụt thương mại Hoa Kỳ suy tàn Những tác phẩm China versus the West (Tselichtchev cộng sự, 2011) nhấn mạnh mối quan hệ đối kháng lực thống trị lực trỗi dậy Những xung đột kinh tế bên, ví dụ lĩnh vực sách tiền tệ, xem “cuộc chiến tranh tiền tệ” (Rickards, 2011) Trái lại, giả thuyết QHQT theo chủ nghĩa tự lại nhấn mạnh vai trò thể chế quốc tế tạo điều kiện cho trỗi dậy Đông Á – đặc biệt trỗi dậy Trung Quốc (Ikenberry Inoguchi, 2006; Ikenberry, 2008) Theo quan điểm này, xuất thể chế quốc tế hệ lệ thuộc kinh tế ngày tăng nhằm tạo chế thúc đẩy hợp tác Quan điểm bắt nguồn từ khái niệm hòa bình vĩnh cửu Immanuel Kant, Angell phát triển tác phẩm ông “nền hòa bình tự do” với quan điểm cho lệ thuộc kinh tế làm suy giảm động gây chiến tranh (Angell, 1910) Những người theo chủ nghĩa tự nhìn thấy khả “sự trỗi dậy hòa bình” Trung Quốc hội nhập quốc gia Đông Á vào thể chế quốc tế (có thể xem ví dụ nghiên cứu Li, 2012) Theo quan điểm chủ nghĩa tự do, trỗi dậy Đông Á cân kinh tế tồn cầu khơng phải hệ mưu đồ giành vị thống trị quốc gia Đông Á mà minh chứng cho “mối lo ngại giai đoạn độ” (Ikenberry, 2008, tr 26) hình thành xu hướng khơng thể tránh khỏi tiến tới giới TLD-33 đa cực Thế giới đa cực không thiết phải bất ổn mà khối G20, G7, hay theo ý kiến số cá nhân Trung Quốc phối hợp với Hoa Kỳ quản lý Ví dụ, Bergsten cho “chỉ có cách tiếp cận “G-2” đem lại công bằng, công nhận đem lại cơng bằng, vai trò Trung Quốc cường quốc kinh tế, đóng vai trò kiến trúc sư người trì trật tự kinh tế giới” (Bergsten, 2008, tr 64) Quan điểm thực tự nêu gần hoàn toàn đối lập Tuy nhiên, hai quan điểm có khuyết điểm cách phân tích theo thuyết chức từ xuống, sách ngoại giao bắt nguồn từ mơi trường kinh tế trị tồn cầu Hai quan điểm khác cách hai nhìn nhận mơi trường quốc tế: mơi trường hỗn loạn có kẻ thắng người thua, hay mơi trường thể chế hóa bên hưởng lợi Các học thuyết “hình ảnh thứ hai” đảo ngược tư tưởng phân tích nguồn gốc bên sách ngoại giao Waltz (1959) hệ thống hóa quan điểm hình ảnh thứ hai học thuyết sách ngoại giao QHQT, giúp giải thích nguồn gốc xung đột quốc tế từ quốc gia Dưới góc nhìn Waltz, nguồn gốc xung đột chiến tranh không nằm khuyết điểm hệ thống quốc tế, mà “những khuyết điểm quốc gia nguyên nhân dẫn đến chiến tranh” (Waltz, 1959, tr 83) Nếu học giả QHQT truyền thống Waltz chủ yếu nói đến khuyết điểm thể chế trị, cách tiếp cận KTCTQT theo hình ảnh thứ hai kết hợp quan điểm KTCTQT với cách tiếp cận từ kinh tế trị so sánh (KTCTSS) Việc chuyển phân tích Waltz QHQT sang lĩnh vực KTCTQT có nghĩa tìm kiếm nguồn gốc xung đột kinh tế trị quốc tế kinh tế trị quốc gia Theo quan điểm này, thành công kinh tế tham vọng bá quyền quốc gia TLD-33 khơng phải động lực gây mâu thuẫn mà khiếm khuyết nội kinh tế trị nội địa Trong ví dụ thực nghiệm chúng tơi, phương pháp nêu rõ cần điều tra “khiếm khuyết” nội địa mơ hình tăng trưởng Đông Á, dẫn đến xung đột quốc tế khối G20 liên quan đến việc điều phối kinh tế vĩ mơ giảm thiểu cân tồn cầu Ví dụ, thấy mơ hình phát triển ưu tiên đầu tư Đông Á thiên vị phía cung bên xuất bên tiêu thụ phía cầu Những cân phản ánh mối quan hệ chặt chẽ doanh nghiệp phủ, thiếu vắng tổ chức lao động trình định sắc Đơng Á rộng định hình nỗi ám ảnh lực cạnh tranh Khác với cách tiếp cận lấy chủ thể làm trung tâm để liên kết cấp độ quốc gia cấp độ quốc tế “lý thuyết trò chơi hai cấp bậc” (Putnam, 1988) nghiên cứu “ngoại giao hai lưỡi” (Evans cộng sự, 1993), viết đề xuất cách tiếp cận mang tính cấu trúc Chúng tơi chuyển trọng tâm từ phủ quốc gia "lợi ích quốc gia" mối quan hệ cấp độ quốc gia quốc tế sang phụ thuộc phức tạp kinh tế trị ngồi nước Sự chuyển đổi khơng có nghĩa phủ nước không liên quan mà ngụ ý định thành viên giới hạn khuôn khổ định, xác định đường lối xây dựng mơ hình kinh tế trị bên quốc gia Từ tài liệu nghiên cứu chủ nghĩa tư so sánh nhận thấy “các mơ hình chủ nghĩa tư khác nhau” (Coates, 2000) hay “các chế tích lũy” (Boyer Saillard, 2002) có thoả thuận thể chế chiến lược khác để đạt hiệu kinh tế với mức độ tương đương Trong đa dạng mơ hình tư chủ nghĩa này, vấn đề mâu thuẫn việc phối hợp thành viên thuộc khu vực khác giải thơng qua TLD-33 nhóm “các tổ chức tương hỗ” (Hall Soskice, 2001) bổ sung cho tạo phụ thuộc có định hướng mạnh mẽ Theo cách tiếp cận KTCTQT theo hình ảnh thứ hai, cần thiết phải hiểu nguồn lực nội nước Đông Á "chủ nghĩa tư Đông Á” (Walter Zhang, 2012) nói chung Gần lên nhiều nghiên cứu lĩnh vực KTCTSS Đơng Á (xem ví dụ số báo đặc biệt gần tạp chí SocioEconomic Review, Storz cộng sự, 2013) Những nghiên cứu thoát khỏi truyền thống tập trung vào mơ hình phát triển nhà nước kiến tạo phát triển hợp Đông Á vào quan điểm chủ nghĩa tư so sánh Đối với hiểu biết vai trò tồn cầu Trung Quốc, tài liệu chủ nghĩa tư Đông Á quan trọng, đặt trỗi dậy mặt kinh tế Trung Quốc vào mơ hình phát triển Đơng Á rộng lớn Trung Quốc thành công khu vực Đông Á sau lời tuyên bố vội vàng “Nhật Bản số một” (Vogel, 1979) “ phát triển kinh tế thần kỳ” Hàn Quốc Đông Nam Á (Ngân hàng Thế giới, 1993) Tất tác giả liên quan đến tài liệu chủ nghĩa tư Đơng Á trí có khác biệt lớn quốc gia phát triển Trung Quốc nước OECD giàu có Nhật Bản Hàn Quốc Mặc cho khác biệt lớn mức độ phát triển, có nhiều điểm tương đồng đáng ngạc nhiên Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc tìm giải pháp tương tự cho vấn đề phối hợp kinh tế phát triển thành định chế tương đồng với (Kalinowski Jang, 2014) Các quốc gia Đông Á mô tả lãnh đạo “nhà nước phát triển” tương đối tự trị (Johnson, 1982, 1995) “điều phối thị trường” (Wade, 2004) Evans (1995) phát triển khái niệm nhà nước kiến tạo phát triển cách nhấn mạnh “sự độc lập nội tại” nhà nước mạng lưới phủ - doanh nghiệp mạnh mẽ Những mạng lưới phủ - doanh nghiệp mạnh mẽ khơng kết hợp với mạng lưới phủ - lao động hay doanh nghiệp - lao động “Chủ nghĩa nghiệp đồn phi lao động” Đơng Á TLD-33 Đơng Á khơng tồn diện mà nhắm đến số vấn đề cụ thể, chẳng hạn xóa đói giảm nghèo, giáo dục, chăm sóc trẻ em và/hoặc nhà Những hệ thống phúc lợi xã hội hoạt động đặc biệt việc giúp đỡ người thất nghiệp người già nghèo đói Hậu an ninh xã hội không ổn định dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm tư cao, tiết kiệm vốn khơng thể sử dụng cho tiêu dùng Từ đó, tỷ lệ lạm phát lãi suất có xu hướng thấp dự kiến, khiến thiên vị đầu tư củng cố miễn cưỡng thực sách kinh tế vĩ mô mở rộng kinh tế Đông Á mô tả Khuynh hướng chống lại tiêu dùng mang tính hệ thống, tiêu dùng bị ức chế, tiền lương thấp hệ thống an sinh xã hội phát triển Đông Á hiểu xem xét khiếm khuyết tổ chức lao động khu vực Tại Nhật Bản, có 18,4% tổng số tất nhân viên đồn viên cơng đoàn năm 2010, Hàn Quốc, số chí thấp hơn, khoảng 9,7% (OECD, 2013c) Sức mạnh cơng đồn lao động tiếp tục bị suy giảm Đơng Á có nhiều cá nhân tự kinh doanh Trung Quốc có tỷ lệ tổ chức cơng đồn cao, cơng đồn quốc gia công cụ đảng cầm quyền khơng độc lập Nhìn chung, cơng đồn lao động khu vực Đơng Á có xu hướng thân phủ thường bắt tay với giai cấp quản lý, tình trạng đặc biệt phổ biến Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc phần ngoại lệ; quốc gia có hai tổ chức cơng đồn chính, tổ chức thân phủ "truyền thống" (FKTU), tổ chức đại diện cho cơng đồn độc lập (KCTU) sức ảnh hưởng chí yếu so với cơng đồn thân phủ Một cách đánh giá tốt sức mạnh thực công đoàn lao động nằm khả đàm phán thỏa thuận thương lượng tập thể Tại Trung Quốc, có 22% người lao động bảo vệ thỏa thuận này, số tương ứng 16% Nhật Bản 10% Hàn Quốc Để so sánh, thương lượng tập thể Đức bảo vệ 62% nhân 23 TLD-33 viên Tỷ lệ hầu châu Âu khác cao tương tự, nhiên tỷ lệ Hoa Kỳ 13% (Visser, 2011) Ảnh hưởng trị tập thể tổ chức lao động chí yếu khả thương lượng họ Trong khuôn khổ “chủ nghĩa nghiệp đồn phi lao động” Đơng Á (Pempel Tsunekawa, 1979), phần lớn cơng đồn bị loại khỏi lĩnh vực trị Những cơng đồn độc lập khu vực tổ chức cấp công ty tập trung vào vấn đề lao động hàng ngày Hậu phạm vi hoạt động bị giới hạn tổ chức mức tăng lương đạt cơng đồn lao động có lợi cho số lượng nhỏ cơng nhân có tác động đến mức thu nhập quốc dân Ngoài ra, “nhánh trị” cơng đồn lao động – hình thức đảng dân chủ đảng lao động mức độ nào, Đảng Dân chủ Hoa Kỳ - yếu Đông Á, đồn thể thường có tham vọng trị việc định hình xã hội Ví dụ, thay vận động cải thiện hệ thống an sinh xã hội, cơng đồn lao động tập trung đàm phán gói phúc lợi cơng ty cho thành viên cốt lõi, góp thêm phần cho vấn đề bất bình đẳng xã hội tính hai mặt thị trường lao động Cũng định hướng đầu tư thường kèm với giải thích hệ tư tưởng, tỷ lệ tiết kiệm cao thiếu hụt tiêu dùng đại chúng Đông Á tương ứng với ý thức hệ sản xuất văn hóa tiết kiệm Khơng giống “xã hội tiêu dùng” phương Tây (Garon MacLachlan, 2006, tr 3), nước Đơng Á xem “xã hội sản xuất” Người Đơng Á có xu hướng coi người sản xuất họ khơng tách rời danh tính người tiêu dùng với danh tính người sản xuất (Vogel, 1999, tr 6) Ngay nhóm người tiêu dùng khơng muốn chạy theo lợi ích họ việc làm tổn thương lao động nông dân địa phương Mặc dù tiêu dùng, tín dụng tiêu dùng nợ thẻ tín dụng gần tăng lên khu vực Đơng Á, rào cản văn hóa thể chế quan trọng cản trở làm chậm “cuộc 24 TLD-33 cách mạng người tiêu dùng” khu vực Đơng Á trì (Garon, 2011) 25 TLD-33 Kết luận Góc nhìn hình ảnh thứ hai KTCTQT vai trò tồn cầu Đơng Á cung cấp hiểu biết quan trọng bổ sung cho cách giải thích phát triển mang tính chủ nghĩa thực chủ nghĩa tự - thể chế Từ góc nhìn hình ảnh thứ hai, khiếm khuyết mơ hình phát triển Đơng Á – tổ chức hệ thống quốc tế tham vọng toàn cầu nước Đơng Á – yếu tố việc xác định vai trò trị Đơng Á Một cách tiếp cận theo hình ảnh thứ hai giả định cân KTCTQT tạo cân kinh tế trị nội địa quốc gia Sự phụ thuộc theo định hướng mơ hình phát triển Đơng Á trở ngại cho khả góp phần vào việc tái cân kinh tế toàn cầu cần thiết nước khu vực Bài viết ba yếu tố liên kết với Thứ nhất, phát triển định hướng xuất Đông Á thành công khứ tạo chế độ gồm thể chế, lợi ích ý thức hệ phụ thuộc lẫn theo hướng định khó thay đổi Thứ hai, mối quan hệ chặt chẽ doanh nghiệp lớn nhà nước tạo mơ hình phát triển đầu tư dẫn đầu, với xu hướng (mang tính hệ thống) tạo thặng dư tài khoản vãng lai Thứ ba, chủ nghĩa nghiệp đoàn phi lao động Đông Á làm suy yếu khả trở thành xã hội tiêu thụ hàng loạt theo kiểu “Ford” Đơng Á Về triển vọng tái cân tồn cầu thảo luận khối G20, phân tích không loại trừ khả tái cân kinh tế tồn cầu khơng cho xung đột tồn cầu khơng thể tránh khỏi Một mặt, quan điểm KTCTQT theo hình ảnh thứ hai việc điều phối kinh tế vĩ mô cân toàn cầu cho viễn cảnh theo lý thuyết đại hóa khó xảy Trung Quốc viễn cảnh tự động trở thành kinh tế cân qua giai đoạn phát triển kinh tế Chủ nghĩa tư Đông Á mơ hình chủ nghĩa tư có phụ thuộc theo định hướng định riêng biệt mà không giống với phiên có kinh tế thị 26 TLD-33 trường tự hay phối hợp Anh - Mỹ hay châu Âu Trên thực tế, bất chấp khác biệt lớn Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc giai đoạn phát triển nước, quốc gia có mơ hình tăng trưởng cân “khiếm khuyết” nội địa với nhiều điểm tương đồng đáng ngạc nhiên Điều thể chế chủ nghĩa tư Đông Á không đơn chức giai đoạn phát triển kinh tế cụ thể, mà hình thức mang phong cách riêng chủ nghĩa tư Mặt khác, nghiên cứu nguồn gốc nội địa xung đột quốc tế cho thấy viễn cảnh lạc quan, thay đổi cấp độ tồn cầu khơng u cầu cải cách nước từ trước Góc nhìn hình ảnh thứ hai cho thấy cải cách cấp quốc tế phải kèm với thay đổi nước Việc giảm cân tồn cầu xảy kèm theo tổ chức lại đáng kể mối quan hệ nhà nước - doanh nghiệp chuyển đổi quan hệ lao động nước Đông Á, thay đổi điều kiện tiên cho tái cân Trong khuôn khổ thảo luận học thuật, cách tiếp cận KTCTQT theo hình ảnh thứ hai có số đóng góp tiềm đầy hứa hẹn Các học giả lĩnh vực QHQT KTCTQT truyền thống nên ý tới phụ thuộc lẫn cấp độ quốc tế nước xem xét phụ thuộc theo đường hướng kinh tế trị nước Những kế hoạch lớn lời hứa cấp độ quốc tế đáng tin cậy chúng tương ứng với thay đổi cấp độ nước đặc biệt chúng tương ứng với thay đổi cân quyền lực tam giác quan hệ nhà nước, doanh nghiệp lao động Các học giả KTCTSS hưởng lợi từ cách tiếp cận KTCTQT theo hình ảnh thứ hai cân nhắc kinh tế trị quốc gia phụ thuộc lẫn cấp quốc tế Sự phụ thuộc quốc tế củng cố mạnh khuyết tật tổ chức nước ngược lại Đồng thời, phụ thuộc quốc tế cung 27 TLD-33 cấp động lực thúc đẩy cho thay đổi động phần hệ thống quốc tế chuyển giao nơi khác Còn cần thêm nhiều nghiên cứu để thu hẹp phân cách ngày lớn KTCTQT KTCTSS người tạo Những chương trình nghị có nghiên cứu KTCTQT theo hình ảnh thứ hai liên quan đến khía cạnh khác hợp tác quốc tế, chẳng hạn vòng đàm phán Doha WTO hay quy định quốc tế tài (Kalinowski, 2013b) đặc biệt hơn, ví dụ, điều tra sách tỷ giá hối đoái lĩnh vực kinh tế trị 28 TLD-33 Giới thiệu tác giả Thomas Kalinowski giáo sư Khoa học Chính trị Khoa sau đại học ngành Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Phụ nữ Ewha Seoul, Hàn Quốc, giảng dạy môn Kinh tế Chính trị Quốc tế, Kinh tế Chính trị So sánh, Các Tổ chức Quốc tế Phát triển Ông đạt tiến sĩ từ Trường Đại học Freie, Berlin (2004) đảm nhiệm nhiều vị trí Đại học Humboldt, Berlin, đạt học bổng sau tiến sĩ Đại học California, Berkeley giáo sư dự khuyết Đại học Brown Providence Các ấn phẩm gần ông bao gồm nghiên cứu khủng hoảng tài chính, quy chế tài cải cách ngân hàng, IMF, vai trò tồn cầu Đông Á, đa dạng chủ nghĩa tư bản, biến đổi nhà nước kiến tạo phát triển Đông Á Ghi Phải thừa nhận rằng, số nước châu Âu, có Đức Hà Lan, thực gói kích thích kinh tế từ phía cung, kích thước gói kích thích nhỏ khuynh hướng nghiêng phía cung rõ ràng nhiều Khi sách bình ổn tự động trợ cấp thất nghiệp đưa xem xét, khuynh hướng biến hoàn toàn Phải thừa nhận rằng, số gia tăng dự kiến thâm hụt Hoa Kỳ kết việc Liên minh Châu Âu lên khu vực có thặng dư tài khoản vãng lai Các liệu gần nước OECD lấy từ OECD (2013b) Số liệu năm 2006 cho Trung Quốc lấy từ Ngân hàng Thế giới (2013) 29 TLD-33 Tài liệu tham khảo Angell, N (1910) The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage New York and London: G.P Putnam’s Sons Balassa, B (1988) The lessons of East Asian development: An overview Economic Development and Cultural Change 36(3): 273–290 Bergsten, C.F (2008) A partnership of equals: How Washington should respond to China’s economic challenge Foreign Affairs 87(4): 57–69 Boyer, R and Saillard, Y (2002) Regulation Theory: The State of the Art London; New York: Routledge Breslin, S (2012) Government-industry relations in China: A review of the art of the state In: A Walter and X Zhang (eds.) East Asian Capitalism Oxford: OUP Cho, H (2006) Die USA – ein unbequemer Patron für Chinas Wirtschaftswunder Das Argument 48(268): 40–51 Coates, D (2000) Models of Capitalism: Growth and Stagnation in the Modern Era Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press; Blackwell Publishers Economist (2013) Perverse advantage: A new book lays out the scale of China’s industrial subsidies, http://www.economist.com/news/finance-and- economics/21576680-new-book-lays-out-scalechinas-industrial-subsidiesperverse-advantage Evans, P (1995) Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation Princeton, NJ: Princeton University Press Evans, P.B., Jacobson, H.K and Putnam, R.D (1993) Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics Berkeley: University of California Press 30 TLD-33 Fed (2013) Data download program, http://www.federalreserve.gov/datadownload/ Ferguson, N and Schularick, M (2007) ‘Chimerica’and the global asset market boom International Finance 10(3): 215–239 Foot, R and Walter, A (2011) China, the United States, and Global Order Cambridge; New York: Cambridge University Press G20 (2009) Leaders’ statement: The Pittsburgh Summit, 24–25 September, http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html Garon, S (2011) Beyond Our Means: Why America Spends While the World Saves Princeton, NJ: Princeton University Press Garon, S.M and Maclachlan, P.L (2006) The Ambivalent Consumer: Questioning Consumption in East Asia and the West Cornell University Press Haley, U.C and Haley, G.T (2013) Subsidies to Chinese Industry: State Capitalism, Business Strategy, and Trade Policy USA: Oxford University Press Hall, P.A and Soskice, D.W (2001) Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage Oxford, UK; New York: Oxford University Press Ikenberry, G.J (2008) The rise of China and the future of the West: Can the liberal system survive? Foreign Affairs 87(1): 23–37 Ikenberry, G.J and Inoguchi, T (2006) The Uses of Institutions: The U.S., Japan, and Governance in East Asia New York: Palgrave Macmillan IMF (2012) Balance of payments and international investment position statistics, http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bop.htm IMF (2013a) IMF Multi-Country Report 2013 Pilot External Sector Report – Individual Economy Assessments IMF Country Report, August 31 TLD-33 IMF (2013b) World Economic Outlook April 2013, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx Johnson, C.A (1982) MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975 Stanford, CA: Stanford University Press Johnson, C.A (1995) Japan, Who Governs?: The Rise of the Developmental State, 1st edn New York: Norton Johnson, C (1999) The developmental state: Odyssey of a concept In: M WooCumings (ed.) The Developmental State Ithaca: Cornell University Press, pp 32– 60 Kalinowski, T (2009) The politics of market reforms: Korea’s path from Chaebol Republic to market democracy and back Contemporary Politics 15(3): 287–304 Kalinowski, T (2013a) Crisis Management and the Varieties of Capitalism Fiscal Stimulus Packages and the Transformation of East Asian State-Led Capitalism since 2008 WZB Working Paper, 2013-501 (SP-3) Kalinowski, T (2013b) Regulating international finance and the diversity of capitalism Socio-Economic Review 11(3): 471–496 Kalinowski, T (2015) Crisis management and the diversity of capitalism Fiscal stimulus packages and the East Asian (neo-)developmental state Economy and Society 22(2): 244–270 Kalinowski, T and Cho, H (2012) Korea’s search for a global role between hard economic interests and soft power European Journal of Development Research 24(2): 242–260 Kalinowski, T and Jang, S (2014) Investigating commonalities and changes in labor and financial relations in East Asia Korea Observer 45(4): 493–521 Kennedy, P.M (1987) The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, 1st edn New York: Random House 32 TLD-33 Kindleberger, C.P (1986) The World in Depression, 1929–1939, Rev and enl edn Berkeley: University of California Press Li, M (2012) China Joins Global Governance: Cooperation and Contentions Lanham, MD: Lexington Books Lodge, G.C and Vogel, E.F (1987) Ideology and National Competitiveness: An Analysis of Nine Countries Boston, MA: Harvard Business School Press Mearsheimer, J.J (2001) The Tragedy of Great Power Politics New York: Norton OECD (2009) OECD Economic Surveys: Japan 2009 Éditions OCDE OECD (2013a) OECD income distribution database: Data, figures, methods and concepts, http://www.oecd.org/els/soc/income-distribution-database.htm OECD (2013b) Social expenditure database, http://www.oecd.org/els/soc/expenditure.htm OECD (2013c) Trade union density statistics, http://stats.oecd.org/ Pempel, T.J and Tsunekawa, K (1979) Corporatism without labor? The Japanese anomaly In: P.C Schmitter and G Lehmbruch (eds.) Trends Toward Corporatist Intermediation London; Beverly Hills: Sage Publications, pp 250–253 Putnam, R.D (1988) Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games International Organization 42(03): 427–460 Rajan, R (2011) Can soft power help the IMF make the world more stable? Review of World Economics 147(1): 1–10 Rickards, J (2011) Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis New York: Portfolio/Penguin Storz, C., Amable, B., Casper, S and Lechevalier, S (2013) Bringing Asia into the comparative capitalism perspective Socio-Economic Review 11(2): 217–232 33 TLD-33 Stubbs, R (2005) Rethinking Asia’s Economic Miracle: The Political Economy of War, Prosperity, and Crisis New York: Palgrave Macmillan Tselichtchev, I., Yongxin, Y and Richter, F.J (2011) China Versus the West: The Global Power Shift of the 21st Century Wiley UNEP (2010) Overview of the Republic of Korea’s National Strategy for Green Growth New York: UNEP Visser, J (2011) ICTWSS: Database on institutional characteristics of trade unions, wage setting, state intervention and social pacts in 34 countries between 1960 and 2007, http://www.uva-aias.net/208 Vogel, E.F (1979) Japan as Number One Lessons for America Cambridge, MA [u.a.]: Harvard University Press Vogel, S.K (1999) Can Japan disengage? Winners and losers in Japan’s political economy, and the ties that bind them Social Science Japan Journal 2(1): 3–21 Wade, R (2004) Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization Princeton, NJ: Princeton University Press Walter, A (2010) Global imbalances and currency politics: China, Europe, and the United States In R Ross et al., (eds.), US-EU-China Relations: Promoting Cooperation and Managing Conflicts of Interest London: Routledge Walter, A and Zhang, X (2012) East Asian Capitalism: Diversity, Continuity, and Change Oxford University Press Waltz, K.N (1959) Man, the State, and War: A Theoretical Analysis New York: Columbia University Press World Bank (1993) The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy New York: Oxford University Press 34 TLD-33 World Bank (2012) World Development Report 2013: Jobs World Bank Publications World Bank (2013) Spending on social safety nets: Comparative data compiled from World Bank analytic work, http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resource s/SN_Expenditures_6-30-08.xls 35 GIỚI THIỆU DỰ ÁN BIÊN DỊCH TÀI LIỆU HỌC THUẬT VỀ KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC Mục đích Dự án Biên dịch tài liệu học thuật Kinh tế Chiến lược Trung Quốc dự án phi trị, phi thương mại phi lợi nhuận Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) tổ chức thực nhằm mục đích cung cấp, phát triển nguồn học liệu có giá trị, cập nhật thơng tin kịp thời có hệ thống, đồng thời cung cấp nhận định sâu sắc chuyên ngành nghiên cứu kinh tế chiến lược Trung Quốc tiếng Việt, góp phần thúc đẩy việc học tập, nghiên cứu vấn đề Trung Quốc Việt Nam Hoạt động Hoạt động Dự án Biên dịch tài liệu học thuật Kinh tế Chiến lược Trung Quốc biên dịch sang tiếng Việt xuất website tài liệu mang tính học thuật tiếng Trung, tiếng Anh vấn đề Trung Quốc, chủ yếu lĩnh vực kinh tế, chiến lược Nguồn tài liệu chủ yếu báo tập san quốc tế, chương sách, tài liệu hội thảo khoa học tài liệu tương ứng, xuất nhà xuất bản, trường đại học viện nghiên cứu có uy tín giới Dự án ưu tiên biên dịch xuất bản: Các viết mang tính tảng lĩnh vực Kinh tế Chiến lược Trung Quốc; Các viết có nhiều ảnh hưởng lĩnh vực này; Các viết liên quan trực tiếp có ảnh hưởng, hàm ý gián tiếp đến Việt Nam; Các viết đông đảo độc giả quan tâm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trang chủ VEPR: www.vepr.org.vn Trang VCES: http://www.vces.org.vn/vi/ Thông tin thêm dự án: http://www.vces.org.vn/vi/2016/07/du-an-bien-dich-tai-lieukinh-te-va-chien-luoc-trung-quoc/ Danh mục xuất bản: http://www.vces.org.vn/vi/category/an-pham-nghiencuu/tai-lieu-dich-kinh-te-va-chien-luoc-trung-quoc/ Theo dõi Dự án Facebook: https://www.facebook.com/DuAnBienDichKinhTeChienLuocTQ Mọi ý kiến đóng góp trao đổi xin vui lòng gửi tới: Ms.Nguyễn Thị Thanh Tú Email: vces@vepr.org.vn Hotline: 0906 069 196 NHỮNG TÁC PHẨM DỊCH KHÁC TLD-29 Lực lượng hạt nhân vũ khí huỷ diệt hàng loạt Trung Quốc* TLD-30 Lực lượng hạt nhân vũ khí huỷ diệt hàng loạt Trung Quốc** TLD-31 Lực lượng hạt nhân vũ khí huỷ diệt hàng loạt Trung Quốc*** TLD-32 Xem xét lại hình ảnh thứ hai****** - Định chế tài quốc tế liên kết nội địa chủ nghĩa tư nhà nước: Trung Quốc quy tắc ngân hàng toàn cầu LIÊN HỆ Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VEPR) Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Địa chỉ: Phòng 707, Nhà E4 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội, Việt Nam Tel: (84-4) 754 7506 -704/714/734 Fax: (84-4) 754 9921 Email: vces@vepr.org.vn Website: www.vepr.org.vn Bản quyền © VCES 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: HÌNH ẢNH THỨ HAI CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ - SỰ MẤT CÂN BẰNG KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ “KHIẾM KHUYẾT” CỦA MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN Ở ĐÔNG Á, HÌNH ẢNH THỨ HAI CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ - SỰ MẤT CÂN BẰNG KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ “KHIẾM KHUYẾT” CỦA MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN Ở ĐÔNG Á