Sổ Tay Hướng Dẫn BSCI 2.0_phiên bản đầy đủ

359 551 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:51

Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI tháng mười 2014 TRANG TRƯỚC Lịch Sử Biên Tập: Được Ban Chỉ Đạo phê duyệt vào ngày 11 tháng 11 năm 2014 Bố cục: The Factory Brussels Thơng tin thêm: Bạn tải phiên PDF miễn phí tài liệu www.bsci-intl.org Bản Quyền FTA 2014 TRANG TRƯỚC TRANG TRƯỚC MỤC LỤC Phần I: Hiểu Chiến Lược Thực Hiện BSCI 18 Sáng Kiến Tuân Thủ Trách Nhiệm Xã Hội Kinh Doanh (BSCI).19 1.1 Các mối quan hệ Bên Tham Gia BSCI Đối Tác Kinh Doanh .20 1.2 Trao Đổi Tương Tác .21 Cách sử dụng Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI 23 2.1 Cấu trúc 23 2.2 Nội Dung 23 2.3 Công nhận 24 2.4 Từ chối 25 Cách Phát Triển Chiến Lược Thực Hiện BSCI 26 3.1 Cam Kết Cải Thiện 27 3.2 Dựa vào Các Giá Trị 27 3.3 Tuân Thủ Pháp luật 28 3.4 Hành Động Một Cách Mẫn Cán 28 3.5 Lập Sơ Đồ Chuỗi Cung Ứng 29 3.6 Gắn Kết Người Lao Động 35 3.7 Gắn Kết Bộ Phận Mua Hàng 36 3.8 Gắn Kết Bên Liên Quan 38 3.9 Thiết Lập Cơ Chế Khiếu Nại .38 3.10 Ngừng Kinh Doanh 40 Cách Xây Dựng Năng Lực 42 4.1 Xây Dựng Năng Lực cho Bên Tham Gia BSCI 43 4.2 Xây Dựng Năng Lực cho Đối Tác Kinh Doanh 44 4.3 Xây dựng Năng Lực cho Công Ty Kiểm Toán 46 Cách Gắn Kết Bên Liên Quan 47 5.1 SỰ GẮN KẾT CÓ Ý NGHĨA 47 5.2 Xác Định Nhóm, Tổ Chức Cá Nhân Bên Liên Quan Thích Hợp 48 5.3 Ưu Tiên Bên Liên Quan Thích Hợp 49 5.4 Hợp Tác với Bên Liên Quan .49 TRANG TRƯỚC Cách thực Giám Sát 52 6.1 Kiểm Toán BSCI 53 6.2 Xếp Loại Kiểm Toán BSCI 56 6.3 Tính Hiệu Lực Kiểm Toán 58 6.4 Phạm Vi Kiểm Tốn Quy Mơ Kiểm Tốn 59 6.5 Lựa chọn Cơng Ty Kiểm Tốn .62 6.6 Lên Lịch Biểu Kiểm Toán 63 6.7 Chuẩn bị cho Kiểm Toán .64 6.8 Thực Hiện Kiểm Toán 67 6.9 Theo Sát Cải Thiện Liên Tục .69 6.10 CHƯƠNG TRÌNH TÍNH CHÍNH TRỰC TRONG KIỂM TOÁN BSCI: 71 6.11 Năng Lực Kiểm Toán Viên 73 Cách tiến hành Khắc Phục 77 Cách thức Giao Tiếp 79 8.1 Trách Nhiệm Truyền Đạt 79 8.2 Xây Dựng Phương Pháp Giao Tiếp Mới .80 Phần II: Hiểu Kiểm Toán BSCI Đối với Kiểm Toán Viên 81 Cách Điền Vào Báo Cáo Kiểm Toán BSCI .83 1.1 Thời Gian Kiểm Toán 83 1.2 Định Nghĩa Xếp Loại 84 1.3 Trang Bìa 84 1.4 Thông Tin Chung 85 1.5 Bằng Chứng Dữ Liệu Kiểm Toán 86 1.6 Kiểm Tra Nhanh Thù Lao Công Bằng 87 1.7 Dữ Liệu Lao Động Nhỏ Tuổi 87 1.8 Cơ Chế Khiếu Nại .87 1.9 Lập Sơ Đồ Chuỗi Cung Ứng .88 1.10 Lập Sơ Đồ Các Bên Liên Quan 89 1.11 Bằng Chứng Phỏng Vấn .89 1.12 Đối Tượng Được Kiểm Tốn Chính .92 1.13 Trang trại mẫu (nếu có) 93 TRANG TRƯỚC Nguyên Tắc Diễn Giải theo Lĩnh Vực Thực Hiện .94 2.1 Lĩnh vực thực 1: Hệ Thống QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ TÁC ĐỘNG PHÂN TẦNG 94 2.2 Lĩnh vực thực 2: Sự Tham Gia Bảo Vệ Người Lao Động 102 2.3 Lĩnh vực thực 3: Quyền Tự Do LẬP HỘI VÀ THƯƠNG Lượng Tập Thể 107 2.4 Lĩnh vực thực 4: Không phân biệt đối xử 111 2.5 Lĩnh vực thực 5: Trả Thù Lao Công Bằng 115 2.6 Lĩnh vực thực 6: Giờ Làm Việc Đáp Ứng Yêu Cầu 124 2.7 Lĩnh vực thực 7: An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp 129 2.8 Lĩnh vực thực 8: Không Sử Dụng Lao Động Trẻ Em 157 2.9 Lĩnh vực thực 9: Bảo Vệ Đặc Biệt Lao Động Nhỏ Tuổi 164 2.10 Lĩnh vực thực 10: Không Tuyển dụng Tạm Thời 170 2.11 Lĩnh vực thực 11: Không Lao Động Lệ Thuộc .175 2.12 Lĩnh vực thực 12: Bảo Vệ Môi Trường .181 2.13 Lĩnh vực thực 13: Hành Vi Có Đạo Đức 185 Cách Phác Thảo Báo Cáo Kết Quả 189 Phần III: Hiểu Kiểm Toán BSCI Từ Quan Điểm Đối Tượng Kiểm Toán 191 Cách Tổng Hợp Thông Tin Đối Tác Kinh Doanh 193 1.1 Dữ Liệu Công Ty .194 1.2 Lập Sơ Đồ Chuỗi Cung Ứng 195 1.3 GIỜ LÀM VIỆC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU .196 1.4 Kiểm Tra Nhanh Thù Lao Công Bằng .196 1.5 Lập Sơ Đồ Các Bên Liên Quan 198 1.6 Dữ Liệu Lao Động Nhỏ Tuổi .198 1.7 Cơ Chế Khiếu Nại 199 Hiểu Yêu Cầu theo Lĩnh Vực Thực Hiện .200 2.1 Lĩnh vực thực 1: Hệ Thống Quản Lý Xã Hội Tác Động Phân Tầng 201 2.2 Lĩnh vực thực 2: Sự Tham Gia Bảo Vệ Người Lao Động .208 2.3 Lĩnh vực thực 3: Quyền Tự Do Lập Hội Thương Lượng Tập Thể 212 2.4 Lĩnh vực thực 4: Không phân biệt đối xử 214 2.5 Lĩnh vực thực 5: Trả Thù Lao Công Bằng 217 2.6 Lĩnh vực thực 6: Giờ Làm Việc Đáp Ứng Yêu Cầu 224 2.7 Lĩnh vực thực 7: An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp 229 2.8 Lĩnh vực thực 8: Không Sử Dụng Lao Động Trẻ Em 253 2.9 Lĩnh vực thực 9: Bảo Vệ Đặc Biệt Lao Động Nhỏ Tuổi 260 2.10 Lĩnh vực thực 10: Không Tuyển dụng Tạm Thời 265 2.11 Lĩnh vực thực 11: Không Lao Động Lệ Thuộc .269 2.12 Lĩnh vực thực 12: Bảo Vệ Môi Trường .274 2.13 Lĩnh vực thực 13: Hành Vi Có Đạo Đức 275 TRANG TRƯỚC Trang Trại Liên Quan Thế Nào Với Quy Trình Giám Sát (nếu có).278 Hiểu Các Phỏng Vấn Được Tiến Hành Bởi Kiểm Toán Viên BSCI 279 Hiểu Báo Cáo Kiểm Toán BSCI 280 Cách Phác Thảo Kế Hoạch Khắc Phục .282 Phần IV: Các Biểu Mẫu 283 Biểu Mẫu 1:Thông Tin Đối Tác Kinh Doanh 284 CHI TIẾT LIÊN HỆ CỦA CÔNG TY 284 DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI LIÊN HỆ: 285 DỮ LIỆU SẢN XUẤT .285 LỊCH SẢN XUẤT 286 TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN .286 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC .288 HÌNH THỨC TRẢ THÙ LAO TRONG CÔNG T Y: 289 MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 290 Biểu Mẫu 2: Lập Sơ Đồ Chuỗi Cung Ứng 291 Biểu Mẫu 3:Tự Đánh Giá Cơ sở Nhỏ 293 Biểu Mẫu 4: Mẫu Chấm Công 299 Biểu Mẫu 5: Kiểm Tra Nhanh Về Thù Lao Công Bằng 301 Thông Tin Bối Cảnh Khu Vực 301 Thơng tin mức chi tiêu trung bình gia đình 302 Cơng thức tính 303 Biểu Mẫu 6: Lập Sơ Đồ Các Bên Liên Quan .304 Biểu Mẫu 7: Dữ liệu Lao Động Nhỏ Tuổi 306 Biểu Mẫu 8: Cơ Chế Khiếu Nại .308 Biểu Mẫu 9: Kế Hoạch Khắc Phục 310 Phần V: Các Phụ Lục 312 Phụ lục – Cách Bắt Đầu với Nền Tảng BSCI 313 Các Điều Khoản Sử Dụng Nền Tảng BSCI 313 Tổng Quan Các Chức Năng Nền Tảng .314 Cách đăng nhập 316 Hướng dẫn 316 Phụ lục – Phân Loại Khu Vực, Ngành Nghề Nhóm Sản Phẩm BSCI 317 TRANG TRƯỚC Phụ lục – Cách Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Xã Hội (SMS) .320 Các khía cạnh 321 Chính Sách Xã Hội 321 Quy trình .322 Lưu trữ hồ sơ 323 Giám sát nội .324 Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Xã Hội .325 Các đối tác kinh doanh không giám sát 326 Các đối tác kinh doanh giám sát (nhà sản xuất) 327 Phụ lục – Cách Thiết Lập Cơ Chế Khiếu Nại .329 Hiểu Nguyên Tắc 329 Hiểu Nội Dung 331 Hiểu Quy Trình 331 Sử Dụng Mẫu Đơn Khiếu Nại 332 Xem Xét Sau Khi Khiếu Nại Được Gửi .334 Khiếu Nại từ Cộng Đồng Địa Phương .336 Phụ lục – Quy Tắc Không Dung Thứ BSCI .337 Thông tin .337 Định Nghĩa Các Vấn Đề Không Dung Thứ 337 Quy tắc cho kiểm toán viên .338 Quy tắc cho thư ký BSCI: .338 Quy tắc cho tất Bên Tham Gia BSCI có liên quan: 339  ác Tài Liệu Liên Quan Mật thiết Kiểm Toán BSCI 340 Phụ lục – C Phụ lục – Danh Mục Kiểm Tra Bên Mua BSCI 344 Phụ lục – Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác 347 Hiểu bối cảnh 347 Kiểm tra nhanh yêu cầu không thương lượng .348 Phụ lục – Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên 2014 – Phiên áp phích 354 Phụ lục 10 – Cách Doanh Nghiệp Kinh Doanh Tham Gia vào BSCI 355 Phụ lục 11 – Thể Thức Cam Kết BSCI phiên 2010 356 Sử dụng phương pháp ngành BSCI 356 Sử dụng phương pháp sản xuất BSCI .357 Cam kết theo định hướng kết quả: kiểm kê hàng hóa 357 Các hệ thống khác công nhận thể thức cam kết 357 TRANG TRƯỚC TÓM TẮT TỔNG QUAN Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI 2014 Ban Thư Ký Cơ Quan Chủ Quản BSCI phát triển để minh họa giải thích thay đổi Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên tháng 1/2014 Sổ tay phát hành rộng rãi cho bên liên quan nội bên ngoài, cụ thể hướng đến: • Các Bên Tham Gia BSCI đối tác kinh doanh quan trọng họ (đặc biệt nhà sản xuất) Họ doanh nghiệp kinh doanh cam kết cải thiện điều kiện làm việc chuỗi cung ứng • Các cơng ty kiểm toán nhà cung cấp dịch vụ khác mà BSCI làm việc để xây dựng khả chuỗi cung ứng Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI tài liệu tham khảo cần thiết để làm rõ nghi ngờ mối quan ngại Sổ tay đặc biệt khuyến nghị cho phận trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, phận thu mua phận chiến lược khác dẫn dắt văn hóa cơng ty Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI giải thích: • Cách tiến hành thẩm định kết hợp Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI vào văn hóa doanh nghiệp cốt lõi • Cách lập sơ đồ chuỗi cung ứng đặt ưu tiên • Cách phân tầng giá trị nguyên tắc Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI dọc theo chuỗi cung ứng • Cách xây dựng mối quan hệ đối tác sử dụng lợi địa vị liên quan đến việc tham gia vào BSCI • Cách chuẩn bị tối đa hóa giá trị kiểm toán xã hội BSCI tổ chức khóa đào tạo liên tục để xây dựng lực hiểu biết sâu sắc Hệ Thống BSCI Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI Báo Cáo Kiểm Tốn BSCI có chu kỳ phê duyệt sửa đổi 18 tháng Phản hồi thu thập suốt 12 tháng chu kỳ qua Cơ Quan Chủ Quản BSCI (phản hồi nội bộ) qua email: system@BSCI-intl.org TRANG TRƯỚC 10 BỐ CỤC TÀI LIỆU Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI bố cục thành năm phần • Phần I: Hiểu Chiến Lược Thực Hiện BSCI: Phần hướng đến tất đối tượng đặt sở để hiểu chế BSCI Tất phần khác Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống đề cập đến Phần I cung cấp thêm giải thích • Phần II: Hiểu Kiểm Toán BSCI – Đối với kiểm toán viên: Phần hướng đến kiểm tốn viên nội dung giải thích phương thức tiếp cận phương pháp luận Kiểm Toán BSCI Phần mang lại lợi ích cho đối tượng khác • Phần III: Hiểu Kiểm Toán BSCI – Từ quan điểm đối tượng kiểm toán: Phần hướng đến đối tượng kiểm toán (đối tác kinh doanh giám sát) cách hướng dẫn đối tượng tất bước để chuẩn bị thành cơng cho Kiểm Tốn BSCI Phần mang lại lợi ích cho đối tượng khác • Phần IV: Các Biểu Mẫu: Thơng Tin Đối Tác Kinh Doanh Lập Sơ Đồ Chuỗi Cung Ứng: Bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh sử dụng biểu mẫu để yêu cầu thông tin từ bên thứ ba nhằm bắt đầu quy trình lập sơ đồ bên thứ ba Các đối tượng kiểm toán sử dụng biểu mẫu để thu thập thông tin thông tin này sẽ đánh giá suốt quy trình kiểm tốn ¡¡ Tự Đánh Giá Cơ sở Nhỏ ¡¡ Giờ Làm Việc Đáp Ứng Yêu Cầu ¡¡ Kiểm Tra Nhanh Thù Lao Công Bằng ¡¡ Lập Sơ Đồ Các Bên Liên Quan ¡¡ Hồ Sơ Lao Động Trẻ Tuổi ¡¡ Cơ Chế Khiếu Nại ¡¡ Kế Hoạch Khắc Phục • Phần V: Phụ Lục: Các phụ lục cung cấp thêm thơng tin số khía cạnh đề cập đến Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống: ¡¡ Cách Bắt Đầu Nền Tảng BSCI ¡¡ Phân Loại Khu Vực, Ngành Nghề Nhóm Sản Phẩm BSCI ¡¡ Cách Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Xã Hội ¡¡ Cách Thiết Lập Cơ Chế Khiếu Nại ¡¡ Quy Tắc Không Dung Thứ BSCI ¡¡ Các Tài Liệu Liên Quan Mật thiết Kiểm Toán BSCI ¡¡ Phiên Áp Phích Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI 2014 ¡¡ Cách Doanh Nghiệp Kinh Doanh Tham Gia vào BSCI ¡¡ Thể Thức Cam Kết BSCI phiên 2010 Phần V – Phụ lục Nước uống có sẵn có người lao động tiếp cận khơng? Người lao động có sử dụng Thiết Bị Bảo Hộ Cá nhân (PPE) không? Danh Mục Kiểm Tra Bên Mua BSCI Ví dụ: Điều kiện tương tự áp dụng ký túc xá nhà nhà sản xuất cung cấp cho người lao động Ví dụ: khu vực ồn ào, ẩm ướt PPE phải tình trạng tốt 10 Có sẵn dụng cụ sơ cứu với đủ vật liệu không? 11 Các biển báo cảnh báo có đăng nơi trực quan để hiểu mức độ thông thạo đọc viết khơng? 12 Các lối hiểm/lối cửa thoát hiểm đánh dấu hợp lý, khơng bị chặn dễ tiếp cận? 13 Bình cứu hỏa có sẵn có hoạt động tốt khơng? Ví dụ: Các khu vực bị giới hạn nguy hiểm có đánh dấu hợp lý khơng? Ví dụ: Ít cửa hiểm tầng/cơng xưởng cửa mở từ bên Một nhãn thức cho biết ngày có hiệu lực phải dán lên bình cứu hỏa 14 Hệ thống báo cháy có lắp đặt khơng? 15 Kế hoạch sơ tán có đăng nơi trực quan để hiểu mức độ thông thạo đọc viết khơng? 16 Dây điện và/hoặc hệ thống điện có tình trạng tốt có bộc lộ mối nguy hiểm xảy khơng? 17 Hóa chất có bảo quản thải bỏ theo cách tránh rò rỉ khơng? Cả nơi làm việc mơi trường xung quanh phải sẽ, khơng có rác thải 18 Người lao động có đủ tuổi để phép làm việc khơng? 19 Có nơi cho phép khách ghé thăm chờ đợi mà vào khu vực làm việc khơng? Ví dụ: Trẻ em thường đợi bố mẹ khu vực làm việc, điều khơng an tồn cho chúng TRANG TRƯỚC 345 Phần V – Phụ lục 20 Tòa nhà có tình trạng tốt không bộc lộ mối nguy hiểm xảy không? Danh Mục Kiểm Tra Bên Mua BSCI Ví dụ: Mái, tường, biển báo độ ẩm, kính cửa sổ, khóa tình trạng tốt TỔNG SỐ Các nhận xét đề xuất khác Bất kỳ trường hợp khác bạn muốn báo cáo? Ví dụ: Người lao động cho thấy tôn trọng thái giám sát viên, nhân viên bảo vệ đeo vũ khí nơi làm việc TRANG TRƯỚC 346 Phần V – Phụ lục Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Phụ lục – Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Tài liệu cung cấp chi tiết cách đánh giá trước phạm vi hoạt động hệ thống xã hội khác chuỗi cung ứng Đánh giá trước phần hoạt động thẩm định cho phép cơng ty: • Đánh giá mức độ rủi ro có liên quan đến nhà sản xuất yêu cầu có chứng xã hội tuân thủ quy tắc ứng xử tương tự • Quyết định xem nhà sản xuất không giám sát BSCI Hiểu bối cảnh Bên Tham Gia BSCI cuối hiểu tất đối tác kinh doanh chuỗi cung ứng chia sẻ giá trị nguyên tắc phù hợp, giám sát dựa Bộ Quy Tắc BSCI Trường hợp ngoại lệ tạm thời, Bên Tham Gia BSCI cơng nhận nỗ lực nhà sản xuất tuân thủ kế hoạch xã hội khác cung cấp: • Kế hoạch xã hội đề cập toàn phần yêu cầu không thương lượng BSCI (xem bảng bên dưới) • Kế hoạch theo sát thực hướng tới cải tiến liên tục bền vững quan trọng đáng tin cậy Các đối tác kinh doanh đáp ứng hai điều kiện tiên đề cập yêu cầu ký vào Bộ Quy Tắc BSCI Điều Khoản Thực Hiện cho Đối Tác Kinh Doanh Chữ ký cung cấp cho Bên Tham Gia BSCI khuôn khổ pháp lý cần thiết để yêu cầu cải tiến liên tục với hệ thống tương đương Bên Tham Gia BSCI đơn phương thực công nhận Không nhầm lẫn với công nhận song phương hệ thống BSCI hệ thống khác TRANG TRƯỚC 347 Phần V – Phụ lục Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Kiểm tra nhanh yêu cầu không thương lượng KIỂM TRA NHANH CÁC YÊU CẦU KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG TÊN CỦA HỆ THỐNG KHÁC: Ngày so sánh: I Nội Dung Tối Thiểu Có Khơng Nhận xét Tham Khảo Các Cơng Ước Cốt Lõi ILO Công Ước Tự Do Lập Hội Bảo Vệ Quyền Tổ Chức, 1948 (Số 87) Công Ước Quyền Tổ Chức Thương Lượng Tập thể, 1949 (Số 98) Công Ước Lao Động Cưỡng Bức, 1930 (Số 29) Cơng Ước Xóa Bỏ Lao Động Cưỡng Bức, 1957 (Số 105) Công Ước Độ Tuổi Tối Thiểu, 1973 (Số 138) Cơng Ước Các Hình Thức Lao Động Trẻ Em Tồi Tệ Nhất, 1999 (Số 182) Công Ước Trả Thù Lao Bình Đẳng, 1951 (Số 100) Cơng Ước Phân Biệt Đối Xử (Tuyển Dụng Nghề Nghiệp), 1958 (Số 111) Giới hạn làm việc theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI Giờ làm việc thông thường: tối đa 48 tuần ngày, với ngoại lệ theo quy định ILO Giới hạn làm thêm giờ: luật quốc gia đặc điểm mức trả phụ trội, ngoại lệ tình nguyện việc làm thêm TRANG TRƯỚC 348 Phần V – Phụ lục Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Thời gian nghỉ ngơi: nghỉ giải lao hàng ngày quyền có ngày nghỉ bảy ngày trừ Thỏa Ước Lao Động Tập Thể hợp lệ quy định khác Trả thù lao Ít mức lương tối thiểu theo luật quốc gia tiêu chuẩn tối thiểu ngành thi hành An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp Tiến Hành Đánh Giá Rủi Ro Đào Tạo Người Lao Động Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) Hóa chất Quy trình Cho Trường Hợp Khẩn Cấp Tai Nạn Điện Phòng Chống Hỏa Hoạn Cửa Thốt Hiểm Lối Thốt Hiểm An Tồn Máy Móc Phương Tiện Sơ cứu Nơi Làm Việc, Các Cơ Sở Xã Hội, Nhà Ở Quy Trình Kiểm Tốn Các Cơ Quan Kiểm Toán Thời gian kiểm toán Kiểm toán xã hội kéo dài tối thiểu ngày công (8 x kiểm toán viên) Thời gian kiểm toán phải rõ trong báo cáo kiểm tốn Có Khơng Nhận xét TRANG TRƯỚC 349 Phần V – Phụ lục Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Tính hiệu lực kiểm tốn Chứng báo cáo xã hội không 12 tháng Kỹ thuật kiểm tra tam giác chéo Kiểm toán xã hội bao gồm xác minh tài liệu, vấn người lao động tới thăm sở Theo sát rõ ràng Báo cáo kiểm toán xã hội mô tả phát xác định thời hạn hành động khắc phục yêu cầu Chứng chỉ: Báo Cáo Kiểm Tốn phải có các phần giải thích thêm phát (ví dụ: việc trả lời CĨ/KHƠNG; đồ họa câu trả lời ngắn gọn không cần chi tiết bổ sung không đủ) Kiểm toán xã hội sử dụng báo cáo tiêu chuẩn với thông tin đươc sử dụng phiên Năng lực Tối thiểu phải có kiểm tốn bên thứ hai Không thể coi việc tự đánh giá là đủ Hệ thống phải xác định yêu cầu lực tối thiểu kiểm toán viên Hệ thống phải sẵn có chế để đảm bảo cập nhật thường xun cho kiểm tốn viên và/hoặc cơng ty kiểm toán TRANG TRƯỚC 350 Phần V – Phụ lục Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Quản lý [Các Tiêu Chuẩn Độc Lập] Có Khơng Nhận xét Hệ thống phải có quy trình sửa đổi theo cấu với bước xác định người chịu trách nhiệm bổ nhiệm Hệ thống phải minh bạch mặt quản lý (ví dụ: sơ đồ tổ chức phải có sẵn trang web) Hệ thống phải công bố thông tin cập nhật hàng năm hoạt động/hoặc tác động hệ thống Hình 23: Kiểm Tra Nhanh Các Yêu Cầu Không Thương Lượng Bước 1: Xác minh kế hoạch xã hội đáp ứng yêu cầu không thương lượng Bên Tham Gia BSCI đối tác kinh doanh họ thu thập thông tin hệ thống xã hội Thông thường thông tin đến từ nhà sản xuất (đối tượng kiểm tốn) u cầu tuân thủ hệ thống tương đương Nhà sản xuất cung cấp nhiều thông tin tốt, đặc biệt là: • Báo cáo kiểm tốn đầy đủ tài liệu tương đương • Kế Hoạch Khắc Phục Đầy Đủ tài liệu tương đương QUAN TRỌNG: Để bảo vệ uy tín quy trình thẩm định mình, Bên Tham Gia BSCI u cầu KHƠNG: • Chấp nhận hệ thống khác không đáp ứng yêu cầu tối thiểu liệt kê phần Kiểm Tra Nhanh với hệ thống BSCI • Chấp nhận tất báo cáo kiểm toán chứng kiểm toán hệ thống xã hội cụ thể ban hành mà trước chưa kiểm tra báo cáo kiểm toán cá nhân chứng kiểm toán cá nhân sở trường hợp Nếu tiêu chuẩn thương hiệu cá nhân đáp ứng tất yêu cầu nêu tiêu chuẩn chấp nhận với hệ thống BSCI TRANG TRƯỚC 351 Phần V – Phụ lục Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Bước 2: Phân tích mức độ bao quát Đánh giá Bao quát đầy đủ Hậu Tất câu hỏi phần Kiểm Tra Nhanh trả lời CĨ Nhà sản xuất khơng giám sát theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI Nhà sản xuất ký Bộ Quy Tắc BSCI Điều Khoản Thực Hiện cho Đối Tác Kinh Doanh Phải tiến hành theo dõi chặt chẽ cải tiến liên tục bền vững Quyết định khơng giám sát sửa đổi lúc Bao quát phần Tất câu hỏi trả lời CÓ, ngoại trừ câu hỏi có màu xám Bên Tham Gia BSCI công nhận hệ thống cuối thời gian kiểm tốn có hiệu lực khơng q 12 tháng Nhà sản xuất ký Bộ Quy Tắc BSCI Điều Khoản Thực Hiện cho Đối Tác Kinh Doanh Phải tiến hành theo dõi chặt chẽ cải tiến liên tục bền vững Quyết định không giám sát không vượt 12 tháng Không bao quát Không phải tất câu trả lời CÓ Đối Tượng Tham Gia BSCI không công nhận yêu cầu nhà sản xuất Nhà sản xuất ký Bộ Quy Tắc BSCI Điều Khoản Thực Hiện cho Đối Tác Kinh Doanh giám sát Đối tác kinh doanh cuối nhận Kiểm Toán BSCI TRANG TRƯỚC 352 Phần V – Phụ lục Đánh Giá Nhanh Kiểm Toán Xã Hội từ Hệ Thống Khác Bước 3:Theo dõi • Bên Tham Gia BSCI có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ cải tiến liên tục bền vững nhà sản xuất giám sát hệ thống xã hội khác • Khi yêu cầu nhà sản xuất ký vào Bộ Quy Tắc Ứng Xử, Bên Tham Gia BSCI nên truyền đạt định với nhà sản xuất có liên quan nêu rõ định có xem xét lại lúc • Nếu Bên Tham Gia BSCI tìm nguồn cung ứng từ nhà sản xuất định bao gồm nhà sản xuất quy trình giám sát BSCI, định ưu tiên TRANG TRƯỚC 353 Phần V – Phụ lục Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên 2014 – Phiên áp phích Phụ lục – Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên 2014 – Phiên áp phích Phiên gốc định dạng A3 Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI Doanh nghiệp tôn trọng nguyên tắc lao động sau đặt Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI Các Nguyên Tắc BSCI QUYỀN TỰ DO LẬP HIỆP HỘI VÀ QUYỀN ĐÀM PHÁN TẬP THỂ Doanh nghiệp tôn trọng quyền người lao động lập cơng đồn hình thức hiệp hội khác người lao động tham gia vào đàm phán tập thể TRẢ CÔNG CÔNG BẰNG Doanh nghiệp tôn trọng quyền trả công công người lao động SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Doanh nghiệp đảm bảo môi trường làm việc khỏe mạnh an toàn, đánh giá rủi ro thực tất biện pháp cần thiết để loại bỏ giảm thiểu rủi ro BẢO VỆ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRẺ TUỔI Doanh nghiệp cung cấp bảo vệ đặc biệt người lao động chưa phải người trưởng thành KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LỆ THUỘC Doanh nghiệp không tham gia vào hình thức lao động nơ lệ cưỡng bức, bn người khơng tự nguyện KHƠNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ Doanh nghiệp mang lại hội bình đẳng khơng phân biệt đối xử người lao động GIỜ CÔNG LÀM VIỆC XỨNG ĐÁNG Doanh nghiệp tuân thủ luật làm việc KHÔNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM Doanh nghiệp không thuê người lao động độ tuổi tối thiểu theo pháp định KHÔNG CUNG CẤP VIỆC LÀM TẠM THỜI Doanh nghiệp thuê người lao động sở hợp đồng ghi nhận tuân theo pháp luật BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Doanh nghiệp thực biện pháp cần thiết để tránh làm suy thối mơi trường HÀNH VI KINH DOANH CÓ ĐẠO ĐỨC Dianh nghiệp không dung thứ cho hành vi tham nhũng, tống tiền, tham ô hối lộ Phương thức tiếp cận BSCI CHẤP HÀNH BỘ QUY TẮC Doanh nghiệp buộc phải bảo vệ quyền người lao động theo quy định luật pháp Bộ Quy Tắc BSCI SỰ THAM GIA VÀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG Doanh nghiệp cập nhật thông tin cho người lao động quyền trách nhiệm người lao động QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ ẢNH HƯỞNG PHÂN TẦNG Doanh nghiệp sử dụng nguyên tắc BSCI để tác động đến đối tác kinh doanh khác CƠ CẤU KHIẾU NẠI Doanh nghiệp cung cấp hệ thống thu thập khiếu nại đề xuất từ nhân viên www.bsci-intl.org TRANG TRƯỚC 354 Phần V – Phụ lục 10 Cách Doanh Nghiệp Kinh Doanh Tham Gia vào BSCI Phụ lục 10 – Cách Doanh Nghiệp Kinh Doanh Tham Gia vào BSCI Phiên gốc định dạng A3 Tùy chọn Một thành viên FTA chứng thực BSCI trở thành Bên Tham Gia BSCI Nhận Gói Hồ sơ Chào Mừng Tham Gia từ Thư Ký BSCI Gói Hồ sơ Chào Mừng Tham Gia • Bộ Quy Tắc Ứng Xử Phụ Lục • Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống Đối Tượng Tham Gia BSCI Khuyến khích Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI chuỗi cung ứng Lập Sơ Đồ Phạm Vi Đối Tác Kinh Doanh chuỗi cung ứng Phân Tích Đánh Giá Đối Tác Kinh Doanh Thẩm Định Phân Tích Rủi Ro Khơng có hành động bổ sung KHƠNG Tùy chọn Đối Tác Kinh Doanh nhận Gói Hồ sơ Chào Mừng Tham Gia từ Bên Tham Gia BSCI Gói Hồ sơ Chào Mừng Tham Gia • Bộ Quy Tắc Ứng Xử Phụ Lục • Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống Đối Tác Kinh Doanh Bên Tham Gia BSCI: • Nhất trí với Bộ Quy Tắc Ứng Xử Điều Khoản Thực Hiện cho Đối Tác Kinh Doanh tham gia vào quy trình giám sát BSCI • Cam kết xác định đối tác kinh doanh quan trọng liên quan đến Bên Tham Gia BSCI (“Tác động Phân Tầng”) Khơng trí chứng thực Bộ Quy Tắc Điều Khoản Thực Hiện gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ kinh doanh với Bên Tham Gia BSCI Đối Tác Kinh Doanh có Quan Trọng khơng? Tùy chọn CĨ Đối Tác Kinh Doanh nhận Gói Hồ sơ Chào Mừng Tham Gia từ Bên Tham Gia BSCI Quyết Định Giám Sát Đối Tác Kinh Doanh có Cơ Sở Sản Xuất KHƠNG CĨ Đối Tác Kinh Doanh có chứng chỉ/kiểm tốn xã hội khác tương đương với BSCI? CĨ KHƠNG Đối Tác Kinh Doanh có Hiệu Quả Xã Hội đáng tin cậy? CĨ KHƠNG Giám sát KHƠNG giám sát Đối Tác Kinh Doanh Quan Trọng Giám Sát Đối Tác Kinh Doanh Quan Trọng Không Được Giám Sát Nhất trí tham gia vào chế giám sát BSCI khác Nhất trí thường xuyên cung cấp chứng tuân thủ Gói Hồ sơ Chào Mừng Tham Gia • Bộ Quy Tắc Ứng Xử Phụ Lục • Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống Đối Tác Kinh Doanhcủa Bên Tham Gia BSCI: • Nhất trí với Bộ Quy Tắc Ứng Xử Điều Khoản Thực Hiện cho Đối Tác Kinh Doanh tham gia vào quy trình giám sát BSCI • Cam kết xác định đối tác kinh doanh quan trọng liên quan đến Bên Tham Gia BSCI (“Tác động Phân Tầng”) TRANG TRƯỚC 355 Phần V – Phụ lục 11 Thể Thức Cam Kết BSCI phiên 2010 Phụ lục 11 – Thể Thức Cam Kết BSCI phiên 2010 Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI nêu rõ cam kết Bên Tham Gia BSCI việc tuân thủ nguyên tắc Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI kỳ vọng họ với đối tác kinh doanh Thể thức cam kết cho phép Bên Tham Gia BSCI đặt mục tiêu cho thấy kết hữu hình từ nỗ lực họ để cải thiện điều kiện làm việc chuỗi cung ứng Để đạt mục đích Thể Thức Cam Kết, danh sách quốc gia rủi ro 2011 thay phân loại quốc gia rủi ro 2014 QUAN TRỌNG:Thể thức cam kết ban hành để đưa nguyện vọng Bộ Quy Tắc Ứng Xử vào.Thể thức cam kết bên có hiệu lực ngày tháng năm 2015 Sau đó, thể thức có hiệu lực Sử dụng phương pháp ngành BSCI Các công ty tham gia BSCI chọn 2/3 nhà sản xuất họ nhà sản xuất cung ứng 2/3 khối lượng đơn hàng họ (đơn vị giá trị) từ quốc gia rủi ro tham gia vào quy trình BSCI • ½ năm sau tham gia vào sáng kiến, 1/3 nhà sản xuất quốc gia rủi ro phải cho thấy kết kiểm toán kiểm toán lại đánh giá “Tốt” “Cần cải thiện” Hoặc 1/3 khối lượng mua (đơn vị giá trị) phải cung cấp nhà sản xuất có kết kiểm tốn đánh giá “Tốt” hoc Cn ci thin ẵ nm sau tham gia vào sáng kiến, 2/3 nhà sản xuất quốc gia rủi ro phải cho thấy kết kiểm toán kiểm toán lại xếp loại “Tốt” “Cần cải thiện” Hoặc 2/3 khối lượng mua (đơn vị giá trị) phải cung cấp nhà sản xuất có kết kiểm tốn đánh giá “Tốt” “Cần cải thiện” Các vấn đề nêu áp dụng cho nhà sản xuất hàng hóa khơng lâu bền nhà sản xuất hàng hóa lâu bền, bao gồm thực phẩm chế biến TRANG TRƯỚC 356 Phần V – Phụ lục 11 Thể Thức Cam Kết BSCI phiên 2010 Sử dụng phương pháp sản xuất BSCI Bên Tham Gia BSCI tìm nguồn cung ứng sản phẩm (xem định nghĩa bên dưới) phải đưa 10% số lượng mua 15 nhà cung cấp vào quy trình sản xuất quốc gia rủi ro quy trình cải thiện kiểm tốn họ (kiểm tốn lần đầu), vòng ½ năm sau tham gia, sử dụng phương pháp sản xuất BSCI Định nghĩa sản phẩm chính: Tất mặt hàng kiểm toán phương pháp sản xuất BSCI: “Trái rau củ tươi bao gồm sản phẩm sơ chế; thảo dược tươi; rượu (được cung cấp trực tiếp từ nhà máy rượu); hoa cảnh; hạch (được cung cấp trực tiếp từ trang trại); nuôi trồng thủy sản nghư nghiệp (được cung cấp trực tiếp từ trang trại).” Tất mặt hàng kiểm toán phương pháp ngành BSCI, trừ phương pháp sản xuất Bên Tham Gia BSCI ưu tiên: “Bất kỳ sản phẩm thêm vào và/hoặc gia giảm thành phần; thảo dược gia vị sấy khô; rượu sản xuất phương pháp pha trộn; cacao, cà phê, trà; ngũ cốc; đường; trái rau củ đơng lạnh đóng hộp; nước quả; thịt; cá hải sản; sữa.” Cam kết theo định hướng kết quả: kiểm kê hàng hóa Sau tham gia BSCI ½ ½ năm, kiểm kê hàng hóa thực thơng qua Nền Tảng BSCI để đánh giá mức độ Bên Tham Gia thực Thể Thức Cam Kết mặt số lượng nhà sản xuất kết kiểm toán Đây yếu tố quan trọng để đo lường tác động tồn giới BSCI Khơng đạt mục tiêu: Nếu Bên Tham Gia BSCI không đạt mục tiêu, họ phải cung cấp giải thích rõ ràng kịp thời với Thư Ký BSCI để thơng tin phân tích nhằm xác định lĩnh vực cần cải thiện hỗ trợ thêm Các hệ thống khác công nhận thể thức cam kết Các nhà sản xuất tham gia vào kế hoạch tuân thủ xã hội BSCI công nhận coi đáp ứng tiêu chí Thể Thức Cam Kết Bên Tham Gia khơng bị kiểm toán kế hoạch BSCI Hiện tại, nhà sản xuất có chứng SA8000 hợp lệ thừa nhận nhà sản xuất có kết kiểm tốn “Tốt” cho thể thức cam kết, nhà sản xuất có Chứng Chỉ Rainforest Alliance (SAN) thừa nhận nhà sản xuất có kết kiểm tốn “Cần cải thiện” cho thể thức cam kết Ngoài ra, BSCI công nhận phần kế hoạch khác Các kế hoạch giúp rút ngắn thời gian kiểm toán BSCI (ví dụ: chứng GLOBALGAP) TRANG TRƯỚC 357 TRANG TRƯỚC 358 SỰ GHI NHẬN Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI khơng thể thực khơng có hỗ trợ lớn lao từ Cơ Quan Chủ Quản BSCI Ban Thư ký BSCI trân trọng ghi nhận đóng góp sau cá nhân tổ chức liên kết họ: Nhóm Làm Việc Kiểm Tốn: Aldin Hilbrands (Royal Ahold), Pirjo Heiskanen (Tuko Logistics), Lary Brown (Esprit), Margaret Chan (Metro Group), Anke Ehlers (Aldi Süd), Marc Hörburger (Walser Group), Philipp Ilbertz (Aldi Nord), Annette Koch (Gerry Weber), Klass Gerd Nuttbohm (Aldi Süd), Camilla Sandberg (RNB), Anna-Leena Teppo (Marimekko), Rochelle Zạd (SAAS) Nhóm Làm Việc Xây Dựng Năng Lực: Regina Wenzel (Karstadt), Lary Brown (Esprit), Tina Ivarsson (Iduna), Kaman Kwan (Karstadt), Gry Oexenholt (Dansk Supermarked), Ken Daniel Petersen (IC Companys), Maik Stockmann (L.A Sports), Federica Süß (Gries Deco Company), Astrid Walter (Miles GmbH), Pia Westergreen (JYSK) Nhóm Làm Việc Thực Phẩm Sản Xuất Cơ Bản: Leon Mol (Royal Ahold), Vanessa Baumes (REWE Group), Perihan Demir (Metro Group), Tina Hildebrandt (Edeka), Ben Horsbrugh (Univeg), Charlotte Lommel (Clama), Josef Lüneburg-Wolthaus (REWE Group), Tuuli Luoma (Kesko), Koen Maes (Special Fruits), Chris Meskens (Morubel), Goran Klintberg (Systembolaget), Valentine Papeians (Delhaize Group), André Radlinsky (Migros), Raphael Schilling (Coop Switzerland), Fabian Schlesinger (Aldi Nord) Nhóm Làm Việc Hệ Thống: Marjut Lovio (Kesko), Kristina Areskog Bjurling (Axfood), Maren Barthel (Hermes-OTTO International), Erik Hollman (Aldi Nord), Günther Kabbe (REWE Group), Claudia Landgraf (TOM TAILOR GROUP), Marius Lang (Migros), Niels Hother Madsen (JYSK / Bettenwelt), Reidar Magnus (Intersport), Nina von Radowitz (Metro Group), Eckhard Spanier (Peek & Cloppenburg), Anna Vetsch (Coop Switzerland) Hội Đồng Bên Liên Quan: Daria Cibrario (Vorsitzender - ECLT Foundation), Simone De Colle (IESEG School of Business, Paris), Carien Duisterwinkel (Solidaridad), Mattias Forsberg (Save the Children), Anthony Miller (UNCTAD), Bo Viktor Nylund (UNICEF), Christian Rousseau (Test-achats), Alice Tepper Marlin (Phó Chủ Tịch - Tổ chức Quốc Tế Trách Nhiệm Xã Hội), Luc van Liedekerke (European Business Ethics Network) Ban Chỉ Đạo BSCI: Bernardo Cruza (Vorsitzender - El Corte Inglés), Maren Barthel (Boehm) (Phó Chủ Tịch - Otto Group), Monique Ansink (EXCELLENT Products BV), Lary Brown (Esprit), Anke Ehlers (ALDI Süd), Anita Falkenek (Axstores, Ahléns), Pirjo Heiskanen (Tuko Logistics), Megan Hellstedt (Delhaize Group) Nội dung phối hợp: Giám Đốc Điều Hành BSCI Lorenz Berzau; Vấn Đề Chiến Lược Giám Đốc Cấp Cao BSCI Veronica Rubio; Giám Đốc Kiểm Toán Anastasia Spathi; Cố Vấn Cấp Cao BSCI Olga Orozco BSCI - Business Social Compliance Initiative c/o FTA - Foreign Trade Association Av De Cortenbergh, 172 1000 Brussels Belgium Tel: 0032-2-762 05 51 Fax: +32-2-762 75 06 ... TÓM TẮT TỔNG QUAN Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI 2014 Ban Thư Ký Cơ Quan Chủ Quản BSCI phát triển để minh họa giải thích thay đổi Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên tháng 1/2014 Sổ tay phát hành rộng... system @BSCI- intl.org TRANG TRƯỚC 10 BỐ CỤC TÀI LIỆU Sổ Tay Hướng Dẫn Hệ Thống BSCI bố cục thành năm phần • Phần I: Hiểu Chiến Lược Thực Hiện BSCI: Phần hướng đến tất đối tượng đặt sở để hiểu chế BSCI. .. Tháng năm 2014 Lô Gô Hướng Dẫn Sử Dụng Bên Tham Gia BSCI 2014 Báo Cáo Kiểm Toán BSCI Tháng 12 năm 2014 Truyền Đạt Cam Kết Bạn: Sổ Tay Hướng Dẫn cho Bên Tham Gia Truyền Thông BSCI Xác Định Sau Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ Tay Hướng Dẫn BSCI 2.0_phiên bản đầy đủ, Sổ Tay Hướng Dẫn BSCI 2.0_phiên bản đầy đủ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm