TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC (Chương trình chuyên viên)

403 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:42

TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC (Chương trình chuyên viên) Hà Nội, tháng năm 2014 LỜI NÓI ĐẦU Ngày 22 tháng 01 năm 2013, Bộ Nội vụ ban hành Chương trình Tài liệu hướng dẫn thực chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (QĐ số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013) Theo đó, Chương trình, gồm 16 chuyên đề giảng dậy, 02 chuyên đề báo cáo với tổng thời gian bồi dưỡng tuần (40 ngày làm việc), tổng thời lượng 320 tiết (kể thảo luận, thực hành, ôn tập, kiểm tra, viết tiểu luận tình thực tế) Trên sở Chương trình Tài liệu hướng dẫn này, Bộ Nội vụ biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Tuy nhiên, tài liệu dạng tệp liệu, chưa in thành sách Nhằm thuận tiện cho việc giảng dậy giảng viên học tập học viên, Viện Khoa học Thống kê in tài liệu nói thành “Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên” Cuốn tài liệu này, gồm phần chính: Phần I: Kiến thức chung Phần II: Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành lãnh thổ Phần III: Kỹ Trong q trình in ấn tài liệu, khơng tránh khỏi sai sót, Viện Khoa học Thống kê mong nhận ý kiến góp ý để hồn thiện Trân trọng! VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Phần I: KIẾN THỨC CHUNG Chuyên đề 1: Nhà nước hệ thống trị Chuyên đề 2: Tổ chức máy hành nhà nước 25 Chuyên đề 3: Công vụ, công chức 53 Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ 73 Chuyên đề 5: Thủ tục hành nhà nước 105 Chuyên đề 6: Quản lý tài quan hành nhà nước 121 Chun đề 7: Hệ thống thơng tin quản lý hành nhà nước 146 Chuyên đề 8: Cải cách hành nhà nước 171 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành nhà nước Bộ, ngành địa phương 185 Phần II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ 187 Chuyên đề 9: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành lãnh thổ 189 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực lãnh thổ Việt Nam 227 Phần III: KỸ NĂNG 229 Chuyên đề 10: Kỹ quản lý thời gian 231 Chuyên đề 11: Kỹ giao tiếp 259 Chuyên đề 12: Kỹ quản lý hồ sơ 279 Chuyên đề 13: Kỹ làm việc nhóm 291 Chuyên đề 14: Kỹ soạn thảo văn 307 Chuyên đề 15: Kỹ viết báo cáo 361 Chuyên đề 16: Kỹ thu thập xử lý thông tin 377 Phần IV: YÊU CẦU, HƢỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG VÀ ĐI THỰC TẾ 402 PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG Chuyên đề NHÀ NƢỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Quyền lực quyền lực trị 1.1 Khái niệm quyền lực Quyền lực vấn đề nghiên cứu từ xa xưa lịch sử phát triển loài người vấn đề tranh cãi Có thể nhận thấy có mặt quyền lực tất mối quan hệ xã hội Theo nghĩa chung nhất, quyền lực hiểu khả tác động, chi phối chủ thể đối tượng định, buộc hành vi đối tượng tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí chủ thể Như vậy, thân quyền lực xuất mối quan hệ cá nhân hay nhóm người khác Nắm quyền lực xã hội nắm khả chi phối người khác, bảo vệ thực lợi ích mối quan hệ với lợi ích người khác Chính vậy, xung đột quyền lực xã hội tượng khách quan phổ biến Không phải xung đột quyền lực xã hội mang ý nghĩa tiêu cực phát triển Chẳng hạn, đấu tranh giai cấp tượng xung đột quyền lực phổ biến xã hội có giai cấp Sự xung đột quyền lực lại đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển xã hội mang ý nghĩa tích cực 1.2 Khái niệm quyền lực trị Quyền lực trị dạng quyền lực xã hội có giai cấp Đó quyền lực giai cấp, tập đoàn xã hội hay nhân dân điều kiện chủ nghĩa xã hội thể “khả giai cấp thực lợi ích khách quan mình” Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin quan niệm rằng, “quyền lực trị bạo lực có tổ chức giai cấp để đàn áp giai cấp khác”.(1) Như vậy, quyền lực trị ln gắn liền với quyền lực nhà nước, phản ánh mức độ giành, giữ sử dụng quyền lực nhà nước tập đoàn người xã hội để bảo vệ lợi ích mình, chi phối tập đồn khác Nói cách khác, quyền lực trị phản ánh mức độ thực lợi ích giai cấp, nhóm người định mối quan hệ với giai cấp hay nhóm người khác thơng qua mức độ chi phối quyền lực nhà nước.(2) Là phận quyền lực xã hội có giai cấp, quyền lực trị có đặc điểm chủ yếu sau: - Quyền lực trị mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích giai cấp thơng qua tổ chức đại diện đảng trị giai cấp (1) C.Mác, Ph.Ăngghen toàn tập, T.4, tr.447 (tiếng Nga) Xem Học viện Hành Quốc gia (2001): Chính trị học - Giáo trình cử nhân hành chính.NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (2) - Quyền lực trị giai cấp ln thống mối quan hệ với giai cấp khác (nhất mối quan hệ với giai cấp đối kháng với giai cấp cầm quyền) nội giai cấp có mâu thuẫn lợi ích nên khơng thống Chẳng hạn, mối quan hệ với giai cấp công nhân nước tư quyền lực giai cấp tư sản thống Nhưng mối quan hệ nội tại, lợi ích nhóm tư sản khác khơng giống nhóm khơng có mâu thuẫn mà đơi đấu tranh gay gắt với - Quyền lực trị giai cấp thống trị thực xã hội thông qua phương tiện chủ yếu nhà nước Nhà nước máy quyền lực đặc biệt nằm tay giai cấp thống trị để thực hóa lợi ích giai cấp xã hội mối tương quan với giai cấp khác Quyền lực nhà nước dạng quyền lực trị mang tính cưỡng chế đơn phương xã hội Trong toàn cấu trúc xã hội đại, nhà nước có khả hình thành sử dụng pháp luật với công cụ cưỡng chế khác để buộc cá nhân công dân tổ chức phải tuân thủ quy định mà đặt - Quyền lực trị quyền lực nhà nước có mối quan hệ qua lại chặt chẽ: - Quyền lực nhà nước phận quan trọng quyền lực trị Việc chuyển quyền lực nhà nước từ tay giai cấp sang tay giai cấp khác làm thay đổi chất chế độ trị - Mọi dạng quyền lực nhà nước mang tính trị khơng phải quyền lực trị có tính chất quyền lực nhà nước So với quyền lực nhà nước, quyền lực trị rộng hơn, đa dạng phương pháp thực hình thức biểu - Quyền lực nhà nước xã hội đại bao gồm nhánh chủ yếu quyền lập pháp, quyền hành pháp quyền tư pháp: + Quyền lập pháp quyền làm Hiến pháp luật, quan lập pháp thực Cơ quan lập pháp nước khác có tên gọi khác cách thức tổ chức khác Theo quy định Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), nước ta, Quốc hội quan có quyền lập pháp + Quyền hành pháp phận cấu thành quyền lực nhà nước, có nhiệm vụ thực thi pháp luật, đưa pháp luật vào tổ chức xã hội quản lý xã hội Quyền hành pháp máy hành nhà nước phức tạp trải rộng từ trung ương tới địa phương thực + Quyền tư pháp có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật quan tư pháp thực Ở Việt Nam, hệ thống quan tư pháp bao gồm Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân cấp Tuy nhiên, mối quan hệ ba phận quyền lực nước khác không giống nhau: nước tư bản, quyền lực nhà nước tổ chức theo nguyên tắc “tam quyền phân lập” với biến thể khác nước xã hội chủ nghĩa nước ta, ba nhánh quyền lực lại không tổ chức đối trọng với mà có phân cơng, phối hợp kiểm sốt lẫn Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng 10  Kiểm tra xem điểm đánh dấu sổ ghi chép làm sáng tỏ chưa  Hỏi người trả lời xem họ muốn nói thêm điều khơng  Nói trước với người trả lời gặp gọi điện lại cho họ để hỏi thêm vài điều  Nên kết thúc vấn thời gian giao hẹn Nếu vấn kéo dài mức tạo cảm giác mệt mỏi, lơ đễnh từ phía người trả lời  Cảm ơn bày tỏ mong muốn gặp lại người trả lời + Một số điều cần ý trình tiến hành vấn - Ghi lại xác tên, chức danh, quan, địa chỉ…của người trả lời từ lúc bắt đầu vấn (hoặc xin danh thiếp họ) - Không cắm cúi ghi chép, phải biết cách lắng nghe để khuyến khích người trả lời - Khơng nên đọc câu hỏi mà nói cách tự nhiên - Nên đưa câu hỏi cách trung lập, khách quan - Hãy nhìn vào mắt người đối thoại - Thái độ ứng xử hợp lý hợp lý (cách xưng hô, giọng điệu câu hỏi, cách ăn mặc, chế ngự thói quen xấu…) - Ln chuẩn bị tinh thần để xử lý tình xảy vấn + Những câu hỏi không nên dùng vấn: - Câu hỏi dài - Câu hỏi không rõ ràng, mơ hồ - Câu hỏi khó trả lời - Gộp nhiều ý câu hỏi - Câu hỏi có ý trả lời - Câu hỏi chung chung (nội dung phạm vi đề cập rộng) - Câu hỏi khuôn mẫu, sáo mòn - Câu hỏi khơng phù hợp với đối tượng vấn (mỗi đối tượng có trình độ tâm lý khác cần cách hỏi khác nhau) + Ghi chép dùng máy ghi âm  Ghi chép biện pháp hữu hiệu giúp tránh bỏ sót thông tin, chi tiết;  Ghi chép giúp dễ dàng theo dõi trình tự, diễn biến thơng tin thu nhận từ người trả lời  Ghi chép giúp cho việc đánh dấu nhấn mạnh, kiểm tra thông tin, chi tiết quan trọng để ghi nhớ hỏi lại mà không phá ngang câu chuyện 389  Ghi chép lại quan sát (dáng vẻ, giọng điệu người trả lời, bối cảnh diễn vấn…) làm sinh động cho viết  Ghi chép nhanh, có chọn lựa  Có thể xin phép thoả thuận với người trả lời sử dụng máy ghi âm  Kiểm tra máy ghi âm trước sử dụng nhiều lần  Trong trường hợp không tiện, nên để máy ghi âm sổ ghi chép xa tầm mắt người trả lời Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm tập trung gồm từ 6-12 người tập hợp lại với để trình bày quan điểm họ câu hỏi đặc biệt mơi trường nhóm Chiến lược nghiên cứu thường sử dụng điểm khởi đầu cho việc triển khai điều tra Những thuận lợi việc sử dụng thảo luận nhóm tập trung: - Cung cấp nguồn thơng tin nhanh, tiết kiệm chi phí - Người nghiên cứu có hội nói trực tiếp với người trả lời nhằm làm rõ, thảo luận chi tiết hiểu rõ - Người trả lời có hội để phát triển, hoàn thiện câu trả lời họ thành viên khác nhóm điều tạo nên động lực, hiệu “điều phối” Thu thập thông tin bảng hỏi định lượng - Là phương pháp thông tin dùng hệ thống câu hỏi chuẩn bị sẵn giấy theo nội dung xác định Người hỏi trả lời câu hỏi theo hình thức trực tiếp viết câu trả lời vào phiếu thu thập thông tin câu trả lời người hỏi ghi lại phiếu thu thập thông tin - Hiệu phương pháp thu thập thông tin phụ thuộc lớn vào việc thiết kế bảng hỏi chuẩn có khả đem lại cho người thu thập thông tin đầy đủ, xác đối tượng Mặt khác, bảng hỏi thiết kế chuẩn giúp cho việc tổng hợp, thống kê, xử lý thông tin thu thập dễ dàng, thuận lợi - Có loại bảng hỏi: bảng hỏi đóng, bảng hỏi mở bảng hỏi kết hợp hình thức đóng mở Bảng hỏi đóng cố định phương án trả lời, bảng hỏi mở nêu câu hỏi mà không nêu phương án trả lời Bảng hỏi kết hợp có số câu hỏi có phương án trả lời cố định số câu nêu câu hỏi mà khơng có phương án trả lời - Kỹ thuật điều tra bảng hỏi định lượng + Bảng hỏi chưa chuẩn hóa: Là bảng hỏi dùng nhiều câu hỏi tự do, không chặt chẽ mặt thời gian, nội dung trả lời, trình tự câu hỏi, trình tự ý trả lời câu hỏi Loại dùng thí điểm giai đoạn đầu với số lượng đối tượng điều tra hạn chế nhằm mục đích thăm dò, chuẩn bị cho việc thiết kế an-két chuẩn hóa + Bảng hỏi chuẩn hóa: Được sử dụng tiến hành điều tra thức, phải hình thành hệ thống câu hỏi đầy đủ xác nội dung cần 390 điều tra với trình tự chặt chẽ, logic; thời gian tiến hành quy định rõ ràng,hợp lý đảm bảo quy tắc bảng hỏi - Các quy tắc lập câu hỏi bảng hỏi thu thập thông tin + Phải xác định trình tự logic nội dung hệ thống câu hỏi (xác định nội dung cần tìm hiểu, số câu hỏi, trình tự logic câu hỏi) + Từng câu hỏi phải sọan cách ngắn gọn, rõ ý, câu nên hỏi ý + Trong câu hỏi nên dùng tiếng phổ thơng, khơng dùng tiếng địa phương, tiếng lóng tiếng nước ngòai gây khó hiểu cho người trả lời + Khi đặt câu hỏi phải đưa đầy đủ phương án trả lời có câu hỏi Muốn người nghiên cứu phải nắm vững lý thuyết vấn đề phải có bước tiến hành điều tra thử để vào mà hiệu chỉnh phiếu điều tra cho phù hợp + Khơng dùng lọai câu hỏi có tính chất dồn ép lục vấn người trả lời + Phải hướng dẫn cách thức trả lời câu hỏi cách ngắn gọn, dễ hiểu - Các giai đọan tiến hành điều tra bảng hỏi: + Làm quen với khách thể + Xác định rõ nội dung, trình tự hệ thống câu hỏi cần điều tra + Soạn thử hệ thống câu hỏi đầu tiên, lựa chọn hình thức câu hỏi phù hợp câu hỏi + Tiến hành điều tra thử hệ thống câu hỏi số khách thể + Điều chỉnh hệ thống câu hỏi sau điều tra thử (có thể nhờ chun gia góp ý kiến, bổ sung cho hồn chỉnh) + Xây dựng phiếu điều tra với hệ thống câu hỏi thức + Tiến hành điều tra thức Thu thập thông tin truyền miệng (qua ý kiến đóng góp phản ánh từ họp, qua điện thoại trao đổi trực tiếp) Thông tin từ ý kiến đóng góp, từ họp, qua điện thoại trao đổi trực tiếp nguồn thông tin quan trọng hoạt động quan hành nhà nước Đối với thơng tin này, cần ý ghi chép lại, khai thác qua kết luận họp Đối với loại thơng tin cần ý, thơng tin đóng góp thơng tin chiều, mang tính chủ quan nên cần tập hợp đối chiếu thông tin với nguồn thông tin khác Thông tin từ họp cần thu thập thông tin thức hố văn làm sở cho việc khai thác sử dụng Thiết lập hình thức chế độ thu thập thông tin - Đọc ghi chép: 391 Việc thu thập thông tin thứ cấp gắn liền với việc đọc ghi chép tài liệu Khi thu thập thông tin qua nguồn thứ cấp cần ý kỹ thuật đọc ghi chép Việc đọc thông tin thứ cấp cần tiến hành theo bước: + Tìm hiểu nhanh cấu trúc nội dung tài liệu thông qua đọc phần mở đầu, xem cấu trúc nội dung, tiêu đề, ngày, tháng năm xuất bản, ban hành để đánh giá mức độ cập nhật tài liệu Nếu thấy thông tin tài liệu phù hợp với mục tiêu thu thập thông tin chuyển sang bước + Tìm đọc vấn đề giải pháp: Tìm đọc nội dung liên quan trực tiếp đến thông tin cần thu thập; + Tìm hiểu cách giải vấn đề, thu thập xử lý liệu để xem xét tính tin cậy thơng tin Trong q trình đọc ghi chép lại thơng tin hữu ích, ghi lại số trang có thơng tin để cần tra cứu lại Đối với phương pháp thu thập thông tin qua quan sát, vấn, việc ghi chép cần thực hiệu quả, theo sát tiến trình thu thập thơng tin, tránh bỏ sót thơng tin - Sao chụp phần toàn văn bản, tài liệu: Việc chụp văn bản, tài liệu cần lựa chọn khoa học, xác định nội dung cần chụp để thuận lợi trình xử lý, tránh tải khối lượng tài liệu chụp - Xây dựng bảng hỏi, câu hỏi vấn, thảo luận nhóm để thu thập thơng tin Xây dựng bảng hỏi, câu hỏi vấn, thảo luận nhóm phù hợp sở bảo đảm thành công trình thu thập thơng tin Việc lựa chọn hình thức bảng hỏi định lượng, vấn hay thảo luận nhóm xuất phát từ mục tiêu thu thập thông tin Thông thường vấn đề mới, vấn đề cần tìm hiểu thơng tin cụ thể sử dụng phương pháp vấn thảo luận nhóm Đối với vấn đề cần thu thập thông tin diện rộng, thông tin quan điểm, thông tin thống kê áp dụng phương pháp thu thập thơng tin bảng hỏi định lượng Đối với hoạt động quan hành nhà nước, để khai thác thơng tin từ cấp trên, cấp nguồn khác cần phải nắm vững phương pháp thu thập thông tin sau: - Tiếp nhận quản lý văn đến, cách khoa học văn từ cấp gửi xuống, cấp gửi lên, công dân gửi đến hàng ngày cần phải cập nhật vào sổ theo dõi đầy đủ xếp theo thứ tự định để dễ tra cứu; - Lập hồ sơ công việc cách đầy đủ khoa học; - Chọn lọc đặt mua báo, tạp chí có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức; - Truy cập Internet hàng ngày; - Tổng hợp tin, theo vấn đề; - Sưu tập, cập nhật văn pháp luật có liên quan; - Ghi chép, chụp, tổng hợp tài liệu, thơng tin có liên quan; 392 - Tổ chức xếp tài liệu khoa học, thuận lợi cho việc tra cứu cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác, bí mật - u cầu với thơng tin thu thập + Thông tin phải phù hợp: Thông tin phù hợp với nhu cầu thông tin, phù hợp với cơng việc cần giải quyết, có tính hợp pháp, có giá trị sử dụng + Thơng tin phải xác: Thông tin phải phản ánh chất đối tượng, cung cấp chủ thể đáng tin cậy, kiểm chứng có sở để tiến hành kiểm chứng + Thông tin phải đầy đủ: Thông tin phải phản ánh mặt, phương diện đối tượng, giúp nhận diện vấn đề + Thơng tin phải kịp thời: Thơng tin có tính mới, phản ánh đối tượng thời điểm tại, thông tin cũ, thông tin lạc hậu + Thơng tin phải có tính hệ thống tổng hợp: Thông tin phải phản ánh đối tượng, vật, việc liên quan + Thơng tin đơn giản dễ hiểu: Thơng tin dễ dàng sử dụng, phục vụ cho yêu cầu công việc + Thơng tin phải đảm bảo u cầu bí mật: Trong số trường hợp thông tin thu thập phải bảo đảm tính bí mật, sử dụng phạm vi quy định ví dụ thơng tin bí cơng nghệ, thơng tin chưa phép công bố diện rộng, thông tin theo quy định bí mật nhà nước Kỹ xử lý thông tin a) Kỹ xử lý thông tin tức thời Trong giao tiếp với cấp trên, quan chức với dân cư, cán bộ, công chức phải xử lý nhiều thông tin thu nhận Trong số trường hợp, trước thông tin vừa thu nhập được, cán bộ, công chức phải đưa câu trả lời, định biện pháp giải cụ thể, thời điểm tiếp nhận thơng tin mà khơng có thời gian để nghiên cứu, xử lý Đối với trường hợp này, việc xử lý thông tin cần phải thực chủ động, tích cực để đưa định đắn Thứ nhất, nhanh chóng xác định thơng tin thu nhận để phân loại, xếp thông tin Thơng tin từ đối tượng liên quan cung cấp thông qua phát biểu, trao đổi trực tiếp, thơng qua thái độ người cuộc… Từ đó, xác định thơng tin có ý nghĩa mấu chốt việc Thứ hai, kết hợp thông tin vừa thu nhận với thông tin có từ nguồn khác để có sở giải vấn đề So sánh, đối chiếu với thơng tin có xem tính phù hợp, mâu thuẫn tìm sở để giải cơng việc Thứ ba, xác định đối tượng tiếp nhận câu trả lời, định, biện pháp giải cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, dân cư… để đưa phương án giải phù hợp, hiệu Thứ tư, bổ sung thông tin cần thiết thông qua việc tiếp tục đối thoại, trao đổi thông tin thu nhận thông tin biết chưa đủ sở để giải 393 Thứ năm, đưa cách giải quyết, câu trả lời, định cho trường hợp, tình cần giải b) Kỹ xử lý thông tin theo quy trình 1) Bước 1: Tập hợp hệ thống hố thơng tin theo vấn đề, lĩnh vực + Tóm tắt thơng tin phân loại thơng tin theo nhóm thơng tin kinh tế, thơng tin trị- xã hội, thơng tin q khứ, tại, thơng tin dự báo… + Tóm tắt thơng tin bản, thơng tin mới, thơng tin có điểm khác biệt với thơng tin trước - Phân tích kiểm tra độ xác thơng tin, tính hợp lý tài liệu, số liệu: + Xác định độ tin cậy nguồn tin; + Lý giải mâu thuẫn thông tin (nếu có) + Chọn thơng tin đầy đủ hơn, có độ tin cậy cao hơn, chỉnh lý xác tài liệu, số liệu Thơng tin q trình quản lý phải bảo đảm yêu cầu + Thông tin phải đúng: Nghĩa thông tin phải trung thực, xác khách quan Để đạt tiêu chuẩn cần có yếu tố người, yếu tố vật chất, yếu tố phương pháp thu thập xử lý thông tin; + Thông tin phải đủ: Tiêu chuẩn thể thơng tin phải phản ánh khía cạnh cần thiết để tái tạo hình ảnh tương đối trung thực đối tượng xem xét Thông tin đủ đồng thời với nghĩa không dư thừa, khơng lãng phí Để có tiêu chuẩn đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý phải có tầm nhìn chiến lược; + Thơng tin phải kịp thời: Nghĩa thông tin phải thu thập, phản ánh lúc để kịp phân tích, phán đốn, xử lý Tuy nhiên tiêu chuẩn phụ thuộc vào khả người, trang thiết bị, phương pháp áp dụng + Thơng tin phải gắn với q trình, diễn biến việc: Nghĩa thơng tin thuộc giai đoạn thuộc trình quản lý, thuộc cấp quản lý nào? Đây tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng thông tin thời kỳ đại; + Thông tin phải dùng được: Nghĩa thơng tin phải có giá trị thực sự, thơng tin đóng góp vào công việc như: thống kê, định quản lý, đánh giá hoạt động quan, tổ chức, cá nhân Đồng thời thông tin phải xử lý để dễ đọc, dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ nhớ - Cung cấp, phổ biến thông tin Thông tin xử lý cần phải phổ biến kịp thời truyền đạt đến đối tượng cần tiếp nhận thông tin Ở bước này, cần lựa chọn hình thức kênh truyền đạt thơng tin phù hợp Có thơng tin phải chép photocopy để phát văn cho đối tượng tiếp nhận; có thơng tin cần sử dụng phương tiện truyền thơng để cung cấp; có thơng tin truyền đạt hội nghị, họp miệng 394 văn Cần nghiên cứu kỹ hình thức cung cấp, phổ biến thông tin để lựa chọn hình thức kênh thơng tin cho phù hợp hiệu Muốn cung cấp thông tin cho lãnh đạo tốt, cần thực nghiêm túc số nghiệp vụ sau: + Tìm hiểu xác u cầu thông tin cần cung cấp: yêu cầu thông tin vấn đề gì?; phạm vi thơng tin; thời gian cung cấp thơng tin; hình thức cung cấp thơng tin (báo cáo trực tiếp văn bản); + Xác định thông tin cần cung cấp: thông thường cung cấp thông tin cho lãnh đạo, cần xác định thơng tin chính, thơng tin có tác dụng bổ trợ, giải thích, thuyết phục, chứng minh cho thơng tin chính, thơng tin mang tính chất tham mưu, tư vấn - Bảo quản, lưu trữ thông tin: Việc bảo quản lưu trữ thông nhằm đảm bảo cho tài liệu thông tin không bị hư hỏng phục vụ cho công tác hàng ngày lâu dài Việc bảo quản, lưu trữ thông tin cần bảo đảm sở vật chất, thiết bị tiên tiến… Thông thường có hai hình thức lưu trữ thong tin cần sử dụng: Lưu trữ văn vào cặp hồ sơ lưu trữ thông tin; lưu trữ máy tính (đối với liệu có phần mềm số hố) Đối với quan hành nhà nước, cán bộ, cơng chức cần biết sử dụng hai hình thức lưu trữ giao cho nhân viên văn thư thường trực sử dụng hai hình thức lưu trữ Các cặp tài liệu lưu trữ thư mục, tệp liệu máy tính cần phải tổ chức khoa học, tỉ mỷ, dễ tra cứu Các thơng tin bí mật phải tn thủ chế độ bảo mật lưu trữ, tra cứu, chép c) Các nguyên tắc xử lý thông tin - Thống hài hòa, bổ sung, hồn thiện ba loại thơng tin (thông tin thuận ngược chiều, thông tin khách quan, thông tin chức năng), ba nguồn thông tin (được quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp; thu thập từ tiếp xúc khảo sát thực tế; thu thập từ truyền thơng đại chúng mạng tồn cầu) Điều đòi hỏi, việc xử lý thơng tin phải ý đến tính đầy đủ thơng tin Khơng thể xử lý thơng tin có hiệu dựa thông tin chiều, thông tin chưa đầy đủ Việc bảo đảm chất lượng nguồn thông tin bảo đảm cho q trình xử lý thơng tin có hiệu quả, nhận diện chất việc đưa định đắn; - Thận trọng tham khảo, sử dụng với thông tin dự báo, thông tin từ nước ngồi, thơng tin có sai biệt với thơng tin thức Thơng tin q trình xử lý có tính đa dạng khơng trường hợp thiếu thơng tin hữu ích, thơng tin thống Chính vậy, việc xử lý thơng tin phải xác định nguồn gốc thơng tin, có so sánh, đối chiếu nguồn thơng tin với thơng tin thức, tránh tình trạng sa vào xử lý nguồn thơng tin chưa kiểm chứng đầy đủ, chưa có sở để giải thích mâu thuẫn nguồn thơng tin với thơng tin thống - Loại bỏ yếu tố bình luận lẫn thơng tin, dư luận xã hội chưa kiểm chứng 395 Quá trình xử lý thông tin phải nắm hạt nhân thơng tin Thơng tin khơng trường hợp đưa với yếu tố bình luận, dư luận xã hội, nhận xét người đưa tin Vì vậy, để xử lý thông tin hiệu cần loại bỏ yếu tố bình luận, nhận xét, yếu tố mang tính dư luận xã hội để xác định nội dung cốt lõi, yếu tố khác quan thông tin cung cấp d) Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý thông tin Kết thu thập thông tin từ nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kế, vấn, khảo sát tồn hai dạng: - Thơng tin định tính - Thơng tin định lượng Để nâng cao hiệu xử lý thông tin, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình ngày phổ biến Q trình áp dụng cơng nghệ thông tin xử lý thông tin cần lưu ý: - Xử lý logic thông tin định tính Đây việc đưa phán đốn chất kiện - Xử lý toán học thông tin định lượng Đây việc sử dụng phương pháp thống kê toán để xác định xu hướng, diễn biến tập hợp liệu thu thập - Xử lý thơng tin định tính + Đọc tư liệu thu thập: Để phân tích thơng tin định tính có hiệu phải hồ nhập vào kiện thu thập cách đọc đọc lại Trước hết phải đọc để xem nội dung có phù hợp với ý định đưa ra, thơng tin có đầy đủ, chi tiết hay bề mặt, người vấn có sử dụng kỹ thuật định tính cách thích hợp? Các bước xử lý thơng tin định tính Đọc, nghiền ngẫm thơng tin Mã hóa thơng tin Lý giải Cơ đọng thơng tin 396 Trình bày thơng tin Đọc kỹ tư liệu thu thập để xác định chủ đề bật phát triển giải thích tạm thời Phải xem chủ đề bị bỏ sót chủ đề xuất Ghi nhận định, “ghi nhớ” (memo) vào tư liệu đọc (với quy ước đặc biệt) Phải ý chất lượng thông tin thu thập cách xem lại phương pháp, kỹ thuật thu thập thông tin người cộng tác có phù hợp khơng Từ nguồn thông tin khác nhau, với kỹ thuật thu thập khác nhau, phải xem chủ đề xuất có theo khn mẫu khơng Những khn mẫu bao gồm hay lập lập lại, tương quan có chủ đề, đáp ứng mâu thuẫn lỗ hổng… Những lỗ hổng nêu lên vấn đề đòi hỏi phải thu thập thơng tin bổ sung + Mã hoá kiện, lập dẫn kiện (indexing): Khi xử lý thông tin cần xếp kiện, đọc kiện, bước mã hoá, làm dẫn kiện theo đề mục, phạm trù định Đây cách tổ chức phân loại kiện để sau so sánh trường hợp, tìm khn mẫu chung lý giải vấn đề Mã hố thơng tin định tính trình gán tên cho một đoạn văn có thơng tin giống hay có tương quan với nhau, để tập hợp lại hay so sánh với Chúng ta mã hố chủ đề (là loại ý tưởng xuất từ việc tập hợp kiện sở) Việc mã hoá tương tự việc cắm ký hiệu giao thông, giúp cho biết ta đâu, thấy gì, cho phép phân tích lượng thơng tin lớn dễ dàng xác Mã hố cho phép lọc thơng tin có nội dung, tập hợp thành tập tin riêng, từ tìm chủ đề chi tiết Có nhiều hình thức mã hố thơng tin khác nhau: mã hoá mở, mã theo trục, mã chọn lọc Do có nhiều người xử lý thơng tin phải thảo luận đến kết luận chung việc mã hố Hiện nay, có phần mềm có chức xếp, phân loại kiện định tính - phần mềm Aquad, Hyperresearch, Nudist, Nvivo (Úc), Ethnograth, Qualpro, Meca Nhưng việc phân đề mục, mã hố cơng việc người xử lý thơng tin Máy tính giúp lọc kiện, xếp kiện việc dựa kiện để lý luận công việc người xử lý thông tin Khi mã hố, người xử lý thơng tin ghi thêm nhận định (memos), với quy ước riêng Trong q trình mã hố có thay đổi tên gọi mã cho phù hợp với thông tin xử lý Đồng thời, người xử lý thơng tin nhận thấy có số mã tập hợp lại với nhau, tập trung nhiều thông tin, có mã trở thành rời rạc Việc mã hố tiến hành liên tục từ thu thập thơng tin có nhiều ưu điểm Nó cho phép bổ sung câu hỏi cho lần thu thập Với thông tin thu thập, việc liên tục xem lại cấu mã hoá cho phép phát sớm định kiến Sắp xếp, truy xuất mã, hình thành tập tin theo chủ đề: Sau đọc đi, 397 đọc lại thơng tin mã hố, bắt đầu bước cách xếp truy xuất mã (coding sort) Đây việc tập hợp văn mã giống thành tập tin Bước làm thủ công hay phần mềm ứng dụng xử lý nghiên cứu định tính + Trình bày kiện: Trình bày kiện làm liệt kê tóm tắt điều liên quan đến chủ đề phân tích Trước hết phải quan tâm nắm bắt sắc thái, khác biệt chủ đề, phân biệt khía cạnh định lượng định tính, khác biệt cá nhân, nhóm nhỏ Phải phân biệt chủ đề chủ đề phụ xuất từ kiện Sau phân biệt, quay trở lại kiện tìm xem thơng tin hỗ trợ chủ đề chính, chủ đề phụ nêu ra, khía cạnh định lượng định tính + Cơ đọng thơng tin: Cơ đọng thơng tin tinh lọc thơng tin để có thấy rõ khái niệm chủ yếu tương quan chúng Thực bước việc thu thập thông tin kết thúc sau mã hoá, nghiền ngẫm tư liệu Mục tiêu giai đoạn để có nhìn, nắm ý nghĩa tổng qt tư liệu phân biệt chủ đề trung tâm với chủ đề phụ, phân biệt chủ yếu khơng chủ yếu Để có nhìn tổng quát tư liệu đôi lúc cần sơ đồ dễ nhìn cách sử dụng tóm tắt, ma trận, sơ đồ, đồ thị… - Giải thích thơng tin: Làm để đến ý nghĩa thông tin định tính? Giải thích có nghĩa tìm ý nghĩa chủ yếu thông tin Mục tiêu giải thích khơng phải liệt kê chủ đề hấp dẫn với minh hoạ, mà cho thấy mơ hình phân tích thích hợp nói lên - Tổng hợp kết quả, cung cấp thông tin: Rút thông tin cuối đối tượng, vật, việc Cung cấp thông tin thơng tin phục vụ q trình quản lý - Lưu trữ thông tin hồ sơ liệu máy tính - Xử lý thơng tin định lượng Để cô đọng kiện cần phải tiến hành cơng việc mã hố (coding) Mã hố có nghĩa gán cho phương án trả lời ký hiệu, số (nhất trường hợp sử dụng hỏi) Quá trình mã hố thực trước hay sau thu thập kiện Việc mã hố trước (precoding) sử dụng với câu hỏi đóng Hay nói cách khác với câu hỏi đóng ta biết biến thể câu trả lời nên cho biến thể ký hiệu quy ước trước Và ngược lại, với câu hỏi mở thường người ta phải sử dụng việc mã hoá sau (post coding) khơng biết có biến thể cho câu trả lời Hiện có phần mềm chuyên dụng xử lý hỏi xử lý thống kê SPSS, SPAD, SAS, Stata, Statgraphics Việc xử lý kiện định lượng bao gồm công việc chính:1) xếp, mơ tả kiện, 2) tìm tương quan biến số 3) giải thích khoảng cách 398 kết đạt kết chờ đợi; 4) xác định thông tin cuối cùng; 5) cung cấp thông tin; 6) bảo quản, lưu trữ thông tin - Trong việc mô tả, xếp kiện ta trình bày chúng với dạng thống kê mô tả - Thông kê tìm mối quan hệ yếu tố Ví dụ mối quan hệ trình độ học vấn tỷ suất sinh; mối quan hệ công tác tuyên truyền, vận động thực pháp luật với tỷ lệ vi phạm pháp luật để đánh giá hiệu công tác tuyên truyền Trong trường hợp này, người xử lý thơng tin sử dụng phần mềm để xác định mối tương quan thông qua khai thác thông tin theo lịch sử để nhận diện mối tương quan này; - Giải thích ý nghĩa thơng tin thu thập với thơng tin có, thơng tin thức, tìm sở để luận giải khác biệt, để khẳng định tính xác thơng tin; - Xác định thông tin chất thu thập được; - Cung cấp thông tin cho chủ thể liên quan hình thức thích hợp; - Lưu trữ thơng tin hồ sơ tài liệu liệu máy tính Khi xử lý thơng tin cần kết hợp hai loại thơng tin định lượng định tính Nếu có mâu thuẫn, q trình xử lý thơng tin cần phải định dung hoà hay ưu tiên để đến lý giải toàn diện kết tìm được, để có thơng tin hữu ích phục vụ cho q trình giải cơng việc Những trở ngại trình thu thập xử lý thơng tin a) Tình trạng q tải thiếu thơng tin hữu ích Q trình thu thập thông tin đối mặt với hai vấn đề tải thông tin thiếu thông tin cần thiết Sự tải thông tin dẫn đến việc khó khăn lựa chọn thơng tin phản ánh đầy đủ nhất, toàn diện chất việc, tượng tạo sức ép phải thu thập thêm thơng tin tâm lý khơng muốn bỏ sót thơng tin dù thơng tin thu thập đến mức bão hồ Sự q tải thơng tin dẫn đến khó khăn cho q trình xử lý Việc xử lý nhiều thơng tin vừa đòi hỏi thời gian vừa đòi hỏi nhiều nguồn lực kỹ xử lý thông tin Trái ngược với tải thơng tin tình trạng thiếu thơng tin hữu ích Việc thiếu thơng tin hữu ích dẫn đến để có đủ thơng tin cho q trình giải công việc cần phải tốn nhiều thời gian nguồn lực để thu thập Mặt khác, thiếu thơng tin hữu ích nên cho dù cố gắng thu thập thơng tin thơng tin thu thập khơng phản ánh hết chất đối tượng, dẫn đến nhận thức sai lệch đối tượng Việc thiếu thơng tin hữu ích dẫn đến q trình xử lý thơng tin khó tìm chất, ý nghĩa thông tin Bởi lẽ, thông tin có ý nghĩa thống kê đạt đến định mức định b) Hạn chế lực kỹ xử lý thông tin Hạn chế lực kỹ thuật thu thập xử lý thơng tin có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin hiệu khai thác thông tin Sự tải thông tin, đa dạng thơng tin dẫn đến khó khăn q trình thu thập xử lý Sự 399 hạn chế kỹ thu thập thông tin biểu nhiều phương diện thiếu kỹ lựa chọn phương pháp thu thập thông tin, kỹ triển khai áp dụng phương pháp Việc xử lý thông tin bị giảm bớt hiệu chủ thể thu thập thông tin khơng có kiến thức thống kê, thiếu kỹ phân tích thơng tin, kỹ sử dụng phương tiện tin học xử lý số liệu c) Những trở ngại cấu tổ chức, phong cách quản lý, văn hoá tổ chức Cơ cấu tổ chức, phong cách quản lý văn hoá tổ chức ảnh hưởng đến q trình thu thập xử lý thơng tin Văn hố tổ chức khép kín, thiếu cởi mở, chia sẻ thông tin cán bộ, cơng chức với gặp nhiều khó khăn Mặt khác, tổ chức trì nhiều thủ tục cứng nhắc dẫn đến việc thu thập chia sẻ thơng tin khó khăn, thành rào cản cho q trình thu thập thơng tin Cơ cấu tổ chức cồng kềnh, nhiều tầng nấc làm cho thông tin bị thu thập không đầy đủ bị nhiễu qua tầng nấc VI BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Mơ tả tình Ơng Lê Đức Thiêm thừa hưởng mảnh đất khoảng 2.000 m2 tổ tiên để lại tọa lạc xã V, huyện N, tỉnh H Mảnh đất có từ thời hậu Lê Dòng họ ơng Lê Đức Thiêm từ xưa đến vốn dòng họ tiếng nghề làm gốm Không biết nghe thông tin thất thiệt từ đâu mà thời gian gần (cuối năm 2005) có người lạ mặt chun dò la tìm tòi đồ gốm cổ q từ kỷ thứ 15 mảnh vườn trồng bạch đàn nhà ơng Thiêm Sau tìm hiểu biết người đàn ông lạ mặt người buôn đồ cổ đến từ Trung Quốc Mất thời gian tìm kiếm khơng có hiệu quả, người bn đồ cổ liên hệ với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã V để nhờ ông chủ tịch sang nói với ơng Thiêm nhằm mua mảnh vườn trồng bạch đàn gia đình ơng với giá cao Gia đình ơng Thiêm khơng đồng ý bán mảnh vườn ơng cho mảnh đất tổ tiên để lại nên phải giữ gìn Mặt khác, người trai ông chuẩn bị lập gia đình, ơng Thiêm định xây nhà mảnh vườn để cưới vợ cho Đầu năm 2006, gia đình ơng Thiêm động thổ để xây nhà mảnh vườn trồng bạch đàn Thật bất ngờ, người ta đào đất để đặt móng nhà tìm thấy đồ gốm chén, bát, đĩa, lọ hoa… với họa tiết đẹp Gia đình ơng Thiêm chưa biết loại đồ gốm quý thấy đẹp đem vào nhà cất Tình cờ có người bạn ông Thiêm Hà Nội chơi, ông bạn vốn nhà nghiên cứu khảo cổ học có tiếng tăm Ơng Thiêm đem đồ gốm đào cho người bạn xem Ông Thiêm bất ngờ người bạn báo tin loại đồ gốm cổ quý có từ kỷ thứ 15 Ngay sau đó, ông Thiêm đưa đồ gốm cổ lên bảo tàng tỉnh H để nhờ cất giữ thẩm định Trước đưa lên bảo tàng tỉnh, trai ông Thiêm lấy máy ảnh chụp đồ gốm lại để làm kỷ niệm Sau anh đưa hiệu ảnh rửa Tình cờ lúc rửa ảnh gặp ơng chủ tịch xã V Biết điều này, ơng chủ tịch xã V báo cho người buôn đồ cổ đến từ Trung Quốc biết Chỉ cần thông báo tin này, Chủ tịch xã V 1000 đô la Mỹ Sau đó, người bn đồ cổ đặt vấn đề mua tồn lơ cổ vật mà gia đình ơng Thiêm vừa đào với giá 400 100.000 đô la Mỹ ông Thiêm không bán Không đạt ý định, chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã V huy động công an xã đến nhà ông Thiêm lục sốt, tìm tòi tồn số cổ vật cho gia đình ơng Thiêm khơng chịu khai báo với Uỷ ban nhân dân xã đào cổ vật bắt giữ trai ông Thiêm Câu hỏi đặt cần xử lý - Tập hợp văn quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề đặt tình - Khi đào cổ vật, gia đình ơng Thiêm có thiết phải khai báo với Uỷ ban nhân dân xã V khơng? - Trong tình này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã V có thẩm quyền bắt giữ trai ông Thiêm không? PHẦN IV YÊU CẦU, HƢỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG VÀ ĐI THỰC TẾ Mục YÊU CẦU, HƢỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN Mục đích a) Là phần thu hoạch kiến thức kỹ thu nhận từ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch thời gian tuần công chức ngạch chuyên viên tương đương 401 b) Đánh giá mức độ kết học tập học viên đạt qua Chương trình c) Đánh giá khả vận dụng kiến thức kỹ thu nhận vào thực tiễn vị trí cơng tác công chức ngạch chuyên viên tương đương Yêu cầu a) Cuối khóa học, học viên phải viết tiểu luận giải tình hoạt động hành nhà nước gắn với cơng việc mà đảm nhận, kiến thức kỹ thu nhận được, phân tích cơng việc đề xuất vận dụng vào công việc b) Các yêu cầu hướng dẫn cụ thể thơng báo cho học viên bắt đầu khóa học Hƣớng dẫn a) Đúng yêu cầu tiểu luận tình quản lý nhà nước b) Độ dài khơng q 20 trang A4 (khơng kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 c) Văn phong/cách viết: Có phân tích đánh giá, ý kiến nêu cần có số liệu minh chứng rõ ràng Đánh giá a) Chấm điểm theo thang điểm 10: Đạt từ điểm trở lên b) Xếp loại: - Giỏi: - 10 điểm; - Khá: 7- điểm; - Trung bình: - điểm; - Khơng đạt: Dưới điểm Mục YÊU CẦU, HƢỚNG DẪN ĐI THỰC TẾ Mục đích a) Quan sát trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn đơn vị cụ thể b) Giúp kết nối lý thuyết với thực hành Yêu cầu 402 a) Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trình thực tế b) Học viên chuẩn bị trước câu hỏi vấn đề cần làm rõ trình thực tế Hƣớng dẫn a) Cơ sở đào tạo, dưỡng bố trí tổ chức xếp thực tế cho học viên b) Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn 403
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC (Chương trình chuyên viên), TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC (Chương trình chuyên viên)