Bài giảng Giáo dục và Phát triển kinh tế

43 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:40

Giáo dục Phát triển kinh tế Đặng Đình Thắng Khoa Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM Tháng 6, 2015   Nội dung •  •  •  •  •  Giới thiệu Lợi tức giáo dục Giáo dục thu nhập quốc gia Nền tảng thể chế Ngoại tác 26/06/15   Thang  Dang     Giới thiệu   •  Vốn người (human capital) đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng phát triển kinh tế –  Khả năng, lực, kỹ mà người lao động có để tạo suất cao •  Giáo dục (education) sức khỏe (health) hai trụ cột quan trọng vốn người 26/06/15   Thang  Dang     Giới thiệu •  Giáo dục sức khỏe mục tiêu tảng cho phát triển (Todaro and Smith 2015; Piketty 2014) •  Todaro and Smith (2015): –  Giáo dục: •  Hấp thụ cơng nghệ đại •  Phát triển lực cho tăng trưởng phát triển tự-bền vững (selfsustaining growth and development) •  Piketty (2014): giáo dục sức khỏe cho công dân trụ cột tất yếu văn minh nhân loại 26/06/15   Thang  Dang     Giới thiệu •  Tình trạng giáo dục sức khỏe cải thiện đáng kể giới… –  80% dân số biết chữ (đọc viết) vào 2010 so với 63% vào 1970 (UNESCO 2012) –  Có khoảng 280/1000 trẻ em chết tuổi nước phát triển vào năm 1950, số tương ứng nước thu nhập cao, trung bình, thấp 6/1000, 46/1000, 95/1000 vào năm 2010 (UNDP 2004) •  …nhưng thách thử lớn quốc gia phát triển 26/06/15   Thang  Dang     Giáo dục vốn người •  Giáo dục hình thức vốn người •  Con người làm việc với lực trí tuệ (intellectual ability) lực vật thể (physical ability) –  Năng lực trí tuệ, thơng qua giáo dục, quan trọng lực vật thểm đặc biệt kinh tế tri thức (knowledge economy) •  Đầu tư vào giáo dục kênh quan trọng để tạo vốn người –  Góc độ vi mơ: mức lương thu nhập cá nhân –  Góc độ vĩ mô: thu nhập quốc gia, phát triển quốc gia 26/06/15   Thang  Dang     Barro Lee (2010, 2013) Robert J Barro, Jong Wha Lee 2013 A new data set of educational attainment in the world, 1950–2010 Journal of Development Economics 104, 184–198 26/06/15   Thang  Dang     Barro Lee (2010, 2013)   •  Thay đổi trình độ giáo dục –  Số năm học bình qn •  Các nước phát triển (122 nước): 3.5 năm •  Các nước phát triển (24 nước): 3.0 năm •  Nguồn lực đầu tư cho giáo dục lớn –  Hoa Kỳ: 675 tỷ USD (chính phủ) + 236 tỷ USD, khoảng 6.2% GDP vào 2010 (U.S National Income and Product Accounts 2010) –  Vấn đề: đo lường mức bỏ qua chi phí hội (opportunity cost) 26/06/15   Thang  Dang     Lợi tức giáo dục Returns to education •  Giáo dục giúp làm tăng mức lương cá nhân thị trường lao động à Lợi tức giáo dục (returns to education/ schooling) –  Mức tăng lương mà người lao động nhận họ có thêm năm học –  Ví dụ: Lợi tức cho năm học tăng thêm (đối với lao động có trình độ lớp 7) 10% hàm ý so sánh hai lao động đồng yếu tố khác, lao động có trình độ lớp có thu nhập 1.10 lần so với lao động có trình độ lớp (Weil 2013: tr 182)   26/06/15   Thang  Dang     Lợi tức giáo dục Returns to education   Nguồn: Todaro Smith (2015) 26/06/15   Thang  Dang   10   Barro (1991) 26/06/15   Thang  Dang   29   Giáo dục thu nhập quốc gia   Nguồn: Minh họa Weil (2013) dựa số liệu PISA (2009)         26/06/15   Thang  Dang   30   Hanushek et al (2015) •  Nhấn mạnh vai trò chất lượng giáo dục (quality of schooling): kỹ nhận thức (cognitive skills), bao gồm biến số đại diện –  Biết chữ (Literacy): “Ability to understand, evaluate, use and engage with written texts to participate in society, to achieve one’s goals, and to develop one’s knowledge and potential;” –  Số học/Tính tốn (Numeracy): “Ability to access, use, interpret, and communicate mathematical information and ideas in order to engage in and manage the mathematical demands of a range of situations in adult life;” –  Giải vấn đề môi trường công nghệ cao (Problem solving in technology-rich environments): “Problem solving in technology-rich environments: Ability to use digital technology, communication tools and networks to acquire and evaluate information, communicate with others and perform practical tasks.” 26/06/15   Thang  Dang   31   Hanushek et al (2015)   26/06/15   Thang  Dang   32   Hanushek et al (2015)   26/06/15   Thang  Dang   33   Hanushek et al (2015)   26/06/15   Thang  Dang   34   Hanushek (2009) 26/06/15   Thang  Dang   35   Nền tảng thể chế •  Điều kiện cần quan trọng để giáo dục phát huy tác dụng –  Hạ tầng sở xã hội (social infrastructure) (Hall Jones 1999) –  Thể chế trị/kinh tế dung hợp (inclusive political/ economic institution) (Acemoglu Robinson 2013) 26/06/15   Thang  Dang   36   Hall Jones (1999) •  Vốn vật thể (physical capital) vốn người (human capital) (giáo dục) yếu tố tạo khác biệt suất (productivity)/hiệu kinh tế (economic performance) quốc gia dài hạn •  Vấn đề: điều định kết này? •  Câu trả lời: Hạ tầng sở xã hội (social infrastructure) –  “ By social infrastructure we mean the institutions and government policies that provide the incentives for individuals and firms in an economy Those incentives can encourage productive activities such as the accumulation of skills or the development of new goods and production techniques…” 26/06/15   Thang  Dang   37   Hall Jones (1999)   •  Đo lường biến số “cơ sở hạ tầng xã hội”: Kết hợp số –  Chỉ số Chính sách chống-trật quỹ đạo phủ, GADP (Government Antidiversion Policies) –  Độ mở thương mại quốc tế (Openness to international trade) 26/06/15   Thang  Dang   38   Hall Jones (1999)   26/06/15   Thang  Dang   39   Hall Jones (1999)   26/06/15   Thang  Dang   40   Acemoglu Robinson (2013) •  Thể chế trị (political institution) định thể chế kinh tế (economic institution) mức độ phát triển kinh tế •  Các yếu tố thể chế “tốt”, thể chế dung hợp (inclusive institution): –  Tạo động đổi công nghệ, sáng tạo –  Tạo “sân chơi” công cho thành phần kinh tế –  Đảm bảo quyền sở hữu tài sản 26/06/15   Thang  Dang   41   Ngoại tác Externalities •  Nhiều nhà kinh tế học tin giáo dục tạo ngoại tác tích cực (positive externalities) •  Lao động có trình độ giáo dục thấp (less educated workers) nâng cao suất thơng qua việc quan sát học hỏi lao động có trình độ cao (highly educated workers) à lao động có trình độ cao (thành giáo dục) tạo suất cao khơng cho họ mà nhiều người khác •  Tranh luận: Chính phủ có nên trợ cấp giáo dục? Xem giáo dục hàng hóa công? 26/06/15   Thang  Dang   42   Hết 26/06/15   Thang  Dang   43  
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giáo dục và Phát triển kinh tế, Bài giảng Giáo dục và Phát triển kinh tế

Từ khóa liên quan