TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH TIẾP CẬN NGUỒN LỰC Ở VIỆT NAM 2006

41 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:38

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH TIẾP CẬN NGUỒN LỰC Ở VIỆT NAM 2006 CƠ SỞ VÀ MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐIỀU TRA Cuộc Điều tra hộ gia đình tiếp cận nguồn lực (VARHS) thực vào năm 2002 Cuộc điều tra nhằm hỗ trợ tốt cập nhật thông tin nhân tố chủ chốt có ảnh hưởng đến sinh kế hội phát triển, trở ngại đặc trưng môi trường kinh tế hộ gia đình nơng thơn Việt Nam Vài năm lại đây, số thay đổi sách tác động đến hộ gia đình nơng thơn việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thị trường Ví dụ mở rộng tiếp cận vốn thông qua hoạt động gây quỹ (sẵn có thơng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN PTNT Chương trình mục tiêu Chính phủ), sửa đổi Luật Đất đai Những điều có ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế triển vọng phát triển cho hộ gia đình nơng thơn Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam không ngừng mở cửa với cạnh tranh quốc tế hội trình hội nhập với kinh tế giới, đặc biệt việc gia nhập Tổ chức thương mại giới có ảnh hưởng đến sinh kế hộ gia đình Việt Nam - thành thị nông thôn Cuộc điều tra việc tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nơng thôn nhằm giúp hiểu biết đặc điểm hoạt động thị trường đất đai nơng thơn, vai trò nguồn tín dụng khác nhau, tầm quan trọng việc tiếp cận việc làm thị trường đầu vào - đầu việc tạo thu nhập Cuộc điều ta thứ nhằm cung cấp nguồn liệu cập nhật hộ gia đình nơng thơn sử dụng việchoạch định sách, đánh giá mức sống đánh giá sách, chương trình Kết điều tra cho phép đưa phân tích xu hướng trung hạn, khác biệt lớn phiếu hỏi điều tra so với điều tra lần Đặc biệt, điều tra lần khơng tập trung vào hộ gia đình tiếp cận nguồn lực - mà quan trọng tập trung vào hộ gia đình gặp khó khăn việc tiếp cận hay nhiều nguồn lực kinh tế Thơng qua việc thu thập thông tin, mong muốn điều tra giúp hiểu thách thức mà hộ gia đình nơng thơn Việt Nam phải đối mặt phát triển Cuối cùng, VAHRS thực nhằm cung cấp liệu bổ sung cho thông tin từ điều tra mức sống dân cư (VHLSS) Tổng Cục thống kê (GSO) thực năm lần Đã có nhiều cố gắng để có kết hợp khai thác hai nguồn thông tin HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU Tài liệu đưa hướng dẫn cho điều tra viên điều tra Tài liệu mô tả nhiệm vụ điều tra viên lý giải làm để ghi thông tin vào phiếu hỏi điều tra Điều tra viên phải nắm tất hướng dẫn tài liệu trước bắt tay vào công việc điều tra Giám sát viên khu vực trưởng nhóm điều tra nên nghiên cứu hiểu rõ Tài liệu hướng dẫn cho điều tra viên họ phải chịu trách nhiệm hỗ trợ điều tra viên công việc thu thập thông tin, giúp đỡ giải vấn đề phát sinh với phiếu hỏi trình điều tra, kiểm tra bảo đảm tất phiếu hỏi ghi cách xác Tài liệu hướng dẫn cho điều tra viên quan trọng Điều tra viên nên đem theo suốt trình điều tra địa bàn Tài liệu có Mục lục giúp cho việc tìm thơng tin dễ dàng HƯỚNG DẪN CHUNG Phỏng vấn ai? Điều tra viên cung cấp danh sách hộ gia đình cần vấn Gồm tất hộ gia đình vấn điều tra GSO và/ ILLSA Nếu gia đình chuyển khơng chung, chủ hộ chết, điều tra viên làm theo hướng dẫn sau đây: - Nếu chủ hộ vợ/chồng ly hôn, thực vấn với người vị trí mà họ vấn trước - Nếu chủ hộ chết, thực vấn với người vị trí mà họ vấn trước - Nếu gia đình khơng chung, ví dụ người trai gia đình lấy vợ riêng chỗ khác, vấn người nhà cũ - Nếu gia đình chuyển chỗ khác xã, phải tìm họ để vấn - Nếu tất thành viên hộ gia đình chuyển khỏi xã, sử dụng phiếu "hộ gia đình vắng mặt" Phiếu hỏi thực với người hàng xóm cũ gia đình đó, với người biết gia đình họ Có thể chấp nhận việc hỏi nhiều người để thu hểt thông tin cần thiết phiếu hỏi Khi thực vấn, điều quan trọng ưu tiên vấn chủ hộ Nếu có người trả lời tốt cho số phần định phiếu hỏi phải chắn vấn trực tiếp người Trên trang phiếu hỏi, góc bên trái có nhắc điều tra viên người trả lời ưu tiên Tuy nhiên, Mục - Chi tiêu, tiết kiệm tài sản, người trả lời nên vợ Trong hầu hết trường hợp, điều tra viên đại diện cho quan thực dự án điều tra Nên điều tra viên cần phải tạo mối quan hệ tốt thân thiện với hộ gia đình suốt thời gian thực công việc Việc điều tra nên tránh thực vào thời điểm gia đình có việc bận Vì bận, người trả lời vấn không đủ minh mẫn thời gian để trả lời hết câu hỏi, điều dẫn đến thái độ bất hợp tác Điều tra viên phải đảm bảo với người vấn thơng tin thu giữ kín phục vụ mục đích thống kê khơng nêu tên hộ gia đình Đảm bảo với người vấn không tiết lộ thông tin riêng gia đình bảng thống kê ấn phẩm khác thông tin thu không sử dụng để chống lại người vấn hay hộ gia đình hình thức Phiếu giải trình vấn đề cung cấp cho hộ gia đình Điều tra viên nên cho người vấn biết tầm quan trọng thông tin thu từ điều tra việc nghiên cứu phát triển vấn đề hộ gia đình vùng nông thôn Đồng thời cố gắng đưa khuyến nghị thích hợp nhằm giải vấn đề mà hộ gia đình vùng nơng thơn phải đối mặt để giúp họ phát triển tốt tương lai Điều tra viên yêu cầu để giải thích nội dung phiếu hỏi, phương pháp điều tra mục đích sử dụng thơng tin thu Đưa đến cho người vấn câu trả lời xác đầy đủ quan trọng, góp phần tạo hợp tác tự tin người trả lời Tất câu trả lời nên ghi lại mạch lạc với hướng dẫn kèm theo câu hỏi phiếu Nếu câu hỏi khơng áp dụng với hộ gia đình dùng Mã "98" điền vào chỗ dành cho câu trả lời Với câu hỏi đưa mà không thu thơng tin (hay trường hợp "khơng biết"), dùng Mã "99” Mã "999" sử dụng phiếu hỏi có khác theo phần Nó dùng để "khơng xác định", không (0), và/ "đang diễn ra" phụ thuộc vào tình cụ thể phiếu hỏi Mã "97" dùng trường hợp câu trả lời không nằm phạm vi phương án trả lời đưa phiếu hỏi Phiếu hỏi nên viết bút đen xanh Trong toàn phiếu hỏi này, câu hỏi có khơng nói chung trả lời Mã "1" - Có, "2" - Khơng Mục đích điều tra viên thu thơng tin xác từ người trả lời thời gian vấn Quan trọng điều tra viên phải nhớ thơng tin đốn từ người trả lời tốt thơng tin điều tra viên đưa Thêm vào đó, quyền địa phương có mặt vấn họ khơng trả lời câu hỏi cho hộ gia đình hay giải thích vấn đề đó.Vấn đề quan trọng nắm quan điểm hiểu biết gia đình - không cần biết hay sai Nếu điều tra viên có lý người trả lời không hiểu câu hỏi, hay đưa thông tin sai, điều tra viên phải tìm cách hỏi khác gắn với câu hỏi khác thu thông tin cho cần thiết Hãy kiểm tra nhanh số liệu thu để xem chúng có qn hay khơng Bất kỳ lúc có thể, sử dụng mã trả lời phiếu hỏi Tuy nhiên, đừng dự ghi thêm thông tin bổ sung vào phần cuối trang Quan trọng điều tra viên cần lựa chọn thời gian thích hợp để lấy thông tin đầy đủ vào phiếu hỏi Nên nhớ quan trọng điều chỉnh hoàn thiện thơng tin hộ gia đình thay lấy thơng tin nhiều hộ Các phiếu chất lượng chưa hồn thiện khơng có giá trị Cần cố gắng để hoàn thiện phiếu hỏi tất hộ gia đình danh sách Nếu hộ gia đình tạm thời khỏi địa phương, tìm hiểu xem họ Nếu hộ gia đình thời gian điều tra viên địa phương, điều tra viên quay lại gặp họ trở Nếu hộ gia đình khơng quay thời gian điều tra viên phải liên hệ với giám sát viên để nhận hướng dẫn Nếu điều tra viên gặp phải vấn đề thời gian địa bàn mà tự giải quyết, điều tra viên nên liên lạc với giám sát viên để có hướng dẫn trợ giúp cần thiết Đảm bảo hướng dẫn gợi ý giám sát viên không mâu thuẫn với hướng dẫn tài liệu Thời gian tham khảo điều tra 12tháng gần Trong số trường hợp thơng tin đòi hỏi phải năm 2002 (thời điểm điều tra trước, tương ứng khoảng năm) có số câu hỏi nguyện vọng, mong muốn tương lai Thời điểm cho câu hỏi giải thích rõ ràng phiếu hỏi tương ứng với hướng dẫn tài liệu HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO PHIẾU HỎI Phiếu hỏi chia mục sau: Mục Mục Mục Mục Mục Mục Mục Mục Mục Trang bìa Hộ gia đình, đặc điểm chung xác định thành viên hộ Đất nơng nghiệp tình hình nơng nghiệp Chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, dịch vụ nông nghiệp tiếp cận thị trường Nghề nghiệp, sử dụng thời gian nguồn thu nhập Chi phí cho ăn uống, chi phí khác, khoản tiết kiệm đồ dùng lâu bền gia đình Tín dụng Khó khăn rủi ro Quan hệ xã hội mạng lưới MỤC - BÌA Người ưu tiên vấn chủ hộ Mã số/ số ILSSA quy định Quan trọng mã điều tra năm 2002 Điều tra Mức sống dân cư 2004 xuất với mã cuả ILSSA năm 2006 Ghi tên theo trình tự: Họ, Tên đệm, Tên Ghi ngày theo trình tự: Ngày, tháng, năm Trong phần đầu vấn, điều tra viên phải điền thông tin thời gian bắt đầu thời gian kết thúc vấn (đối với lần đến cần), ký tên trang bìa Giám sát viên/ trưởng nhóm ký trang Đồng thời điền mã theo quy định Nếu có phiên dịch làm việc suốt phỏng, điều tra viên cần phải ghi thông tin vào ô quy định trang bìa MỤC HỘ GIA ĐÌNH , ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH VIÊN HỘ Định nghĩa: Thành viên hộ người ăn, chung từ tháng trở lên 12 tháng qua chung quỹ thu chi Biểu thành viên hộ gia đình sử dụng điều tra Thành viên hộ gia đình Khơng phải thành viên hộ gia đình Các cá nhân chết 12 tháng qua Những người sống hộ tháng Chủ hộ khỏi hộ lấy chồng/ vợ, không sống Trẻ em sinh tháng tuổi gia đình Người làm thuê, phục vụ, giúp việc, hay người Những người tương lai sống lâu dài hộ, trọ (người thuê nhà.) Khách tất người khác không nêu sống gia đình tháng, khái niệm thành viên hộ gia đình đội xuất ngũ, lấy chồng/ vợ chuyển công tác Sinh viên, học sinh sống hộ Những người thực nghĩa vụ quân gia đình ni khơng phải thành viên hộ khác Những người gia đình có việc làm xa nhà từ tháng trở lên năm, họ coi gia đình nhà phải đóng góp vào quỹ thu chi hộ Khách sống với hộ gia đình từ tháng trở lên CH 2: Chủ hộ vấn ghi tên tất thành viên gia đình quan hệ người với chủ hộ Phần lại phiếu hỏi có liên quan đến tất thành viên có tên danh sách (trừ số trường hợp cụ thể) Tên khơng thiết giúp cho điều tra viên làm việc với nhiều thành viên hộ gia đình Nhớ nhắc gia đình điều tra hoàn toàn tin cậy Trẻ em nên hỏi cuối CH3: Ghi mã cho Nam, mã 2: Nữ vào trống cuối dòng (khơng cần phải hỏi câu này) CH4: Viết số tuổi tính theo tròn năm (tuổi sinh = 0) Các câu hỏi sau dành để hỏi người tuổi trở lên CH5: Ghi mã tương ứng với tình trạng nhân thành viên hộ Hãy lưu ý tuổi thành viên, để tránh không hỏi trẻ em CH6: Ghi mã 2: Khơng, 1: Có vào trống hộ gia đình dòng phía Nếu câu trả lời Có chuyển sang câu 7, hỏi thời gian xa khỏi hộ gia đình 12 tháng qua CH7: Làm rõ thời gian rời khỏi gia đình 12 tháng gần ghi vào Nếu người rời khỏi gia đình quãng thời gian, lần tháng lần tuần, câu trả lời xác 1,5 tháng CH8: Ghi mã tương ứng với lý rời khỏi hộ Nếu mã đưa phiếu hỏi (1, 2, 3, 4) khơng đủ thêm mã 5, viết lời giải thích lý vài từ CH9: Lấy trình độ văn hố cao thành viên hộ Đối với người lớn tuổi tốt nghiệp hay có từ thời Pháp thuộc đến thống hệ thống giáo dục, điều tra viên phải so sánh trình độ người trả lời với bảng tương ứng phiếu hỏi để ghi lại trình độ theo chuẩn (cột ngồi bên trái) Nếu người trả lời khơng biết trình độ thuộc vào thời kỳ chia trình độ Thì điều tra viên nên ghi trình độ thấp Câu hỏi dùng để xác định xem thành viên hộ có biết đọc, biết viết hay không Nếu người dân tộc thiểu số, điều tra viên cần hỏi khả đọc viết tiếng Kinh họ Nếu người Kinh cần hỏi có biết đọc, viết khơng.Câu hỏi dùng để hỏi người chưa tốt nghiệp tiểu học người không học Một người cho biết đọc, viết tiếng Kinh họ đọc, viết hiểu cách hoàn chỉnh câu tiếng Kinh đơn giản Nếu người viết tên họ chữ số khơng thể coi biết đọc biết viết Một người cho biết đọc tiếng Kinh (khơng biết viết) họ viết tên số, đọc viết nào, họ đọc đoạn văn mà họ nhớ Những người học, lý mà họ khơng biết đọc, viết (tái mù chữ) coi biết tiếng Kinh Những người coi biết đọc, viết ngơn ngữ khác có nghĩa họ đọc, viết hiểu câu hỏi đơn giản tiếng dân tộc tiếng nước ngồi khơng thể đọc, viết hay hiểu câu đơn giản tiếng Kinh, viết tiếng Kinh nghĩa biết tiếng Kinh Trình độ Các lớp học theo chuẩn chung Hệ giáo dục tương đương Hệ thống thời Pháp thuộc Từ 1945 đến 1954 Vùng tự 1945-50 Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Hệ thống giáo dục liên tiếp Vùng thuộc địa Hệ thống giáo dục chung miền Bắc Trước 1981 Từ Quảng Bình đến tồn miền Bắc 1981-86 1986-89 Vở lòng Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp 1950-54 Lớp tiểu học Miền Bắc miền Namtừ 1989 đến Lớp Lớp Đồng Ấu Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp t tiểuhọc Dự bị bổ túc văn hoá Lớp Lớp Lớp (Đậu sơ học yếu lược) Lớp Lớp Lớp tiểu học Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp nhì năm thứ Lớp nhì năm thứ hai Lớp Lớp Lớp nhì tiểu học Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp (đậu tiểu học) Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Đệ niên trung học Lớp Lớp Lớp Đệ nhị niên trunghọc Lớp Lớp Lớp Đệ tứ niên trung học Đệ niên Đệ nhị niên Đệ tam niên Lớp tiểu học Đệ thất trung học Đệ lục trung học Đệ ngũ trung học Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp 7A Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Đệ tứ niên trung học Đệ tứ niên Grade Đệ tứ niên Lớp 7B Lớp Lớp 10 Đệ niên (thi tú tài lần thứ nhất) Lớp Đệ tam niên Lớp Lớp Lớp 10 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Đệ nhị niên Lớp Đệ nhị niên Lớp Lớp 10A Lớp Lớp 11 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Đệ tam niên (thi tú tài toàn phần) Đệ niên chuyên khoa Đệ tam niên chuyên khoa Đệ tam niên chuyên khoa Lớp 10 Đệ niên (thi trung học đệ nhị cấp) Lớp 10B Lớp 10 Lớp 12 Lớp 12 Lớp 12 Người trả lời vấn cho mục phải người biết rõ chi phí thực phẩm hộ Người trả lời tốt thường người vợ Nếu vợ vắng nhà, điều tra viên hỏi người nhà biết chi phí gia đình Nếu người trả lời khơng tìm người thay thế, cần phải lên kế hoạch cho vấn dành riêng cho mục sau Mục nhằm lấy thơng tin giá trị tiêu dùng 13 loại thực phẩm thời gian tuần bao gồm mua bán, trao đổi sản xuất gia đình Các loại thực phẩm phải lựa chọn để phân biệt hộ giàu hộ nghèo Quan trọng điều tra viên hỏi chi phí “thường xuyên”, nghĩa khơng tính chi phí ngoại lệ cho cưới hỏi, tiệc, ma chay… Mục bắt đầu việc hỏi loại thực phẩm có tiêu dùng thời gian tuần hay không 13 loại thực phẩm bao gồm thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá, tơm, hoa quả, bánh kẹo, sữa bột/ hộp (gồm sữa bò bột, sữa bột cho trẻ em, sữa đặc), sữa (gồm sữa tiệt trùng, sữa tươi đóng chai hay sữa túi giấy), bia, cà phê, giải khát công nghiệp (lon, chai), ăn hay mua thức ăn sẵn Giả sử với giải khát công nghiệp, điều tra viên cần giải thích rõ giải khát cơng nghiệp Ví dụ coca-cola, nước hoa đóng hộp, v.v Loại trừ loại giải khát đóng chai tay, rượu gạo, sữa đậu nành làm từ đậu phụ, v.v Khơng tính bia đóng hộp dòng này; tiêu dùng bia cho vào dòng “các loại bia” Điều tra viên phải hỏi CH cho tất loại thực phẩm (gồm ăn ngồi) sau chuyển sang CH tất loại thực phẩm mã câu Ví dụ, xong CH 1, điều tra viên biết loại thức ăn, thực phẩm gia đình sử dụng tuần qua Sau quay lại dòng để hỏi câu 2- 4về thịt lợn, sau xuống dòng 2, khơng, xuống dòng 3, có, hỏi câu – 4, sau chuyển sang dòng 4, v.v Đối với loại thực phẩm, hỏi lượng tiêu thụ tuần qua Đối với loại tính kg lít, điều tra viê nên hỏi lượng, đơn giá tổng chi phí Cột cuối hỏi chung tất loại, tổng giá trị tiêu dùng cho loại tuần qua bao gồm loại có đơn giá cụ thể thơng tin khối lượng loại khơng có CH 2-5: Điều tra viên cố gắng lấy thông tin mức Tuy nhiên, nếu, nghĩa người trả lời không nhớ thông tin đơn giá, điều tra viên ghi mã “99” (“không biết”) vào cột đó, tránh lãng phí thời gian Điều quan trọng không để trống chỗ câu hỏi CH 2: Ví dụ: Nếu tiêu dùng cho thịt lợn 500 gram, điều tra viên cần ghi 0.5 tính theo đơn vị kg Nếu khối lượng nhỏ 100 gram, tính quy tròn thành 100gram CH 3: Điều tra viên cần hỏi giá trung bình đơn vị loại thực phẩm thời điểm mua Nếu người vấn đơn giá ghi mã “99” Rất dễ xảy nhầm lẫn lỗi sai mục này: Điều tra viên cần tập trung ý đến đơn vị, khối lượng giá trị Đối với loại thực phẩm không gia đình mua, điều tra viên cần hỏi giá thị trường địa phương Trong trường hợp người vấn khơng biết, điều tra viên cần tìm giá tương ứng thị trường địa phương thời điểm vấn, sau điền thơng tin vào phiếu hỏi Khơng có bảng giá chuẩn tài liệu hướng dẫn giá địa phương khác Trong trường hợp hộ gia đình mời ăn ngồi, người vấn phải cố gắng ước tính giá trị bữa ăn để ghi vào dòng 13 Trong trường hợp lượng tiêu dùng khác thời điểm, hay người vấn quên thời điểm lượng mua, điều tra viên nên đưa gợi ý dựa vào thông tin thu Về nguyên tắc, điều tra viên nên hỏi giá trị tiêu dùng bình quân số lượng loại Mục đích CH lấy thơng tin tổng chi phí thực phẩm Nếu chi tiết khơng có sẵn, tổng chi phí cần ghi lại Nếu nắm chi tiết, điều tra viên cần tính tổng với gia đình thời điểm vấn Mục 6.2 - Tiết kiệm Trong mục này, nói “Các khoản tiết kiệm” tổ chức tài chính thức hay khơng thức.Mục quan sát hộ gia đình sử dụng hình thức tiết kiệm sẵn có tìm hiểu nhân tố quan trọng mang tính định khoản tiết kiệm gia đình Mục 6.3 – Tài sản lâu bền hộ gia đình Thông tin tài sản lâu bền hộ gia đình dùng để đánh giá mức sống hộ Khi hỏi tài sản hộ, điều tra viên phải hỏi CH cho tất loại trước chuyển sang CH CH – phải hỏi theo dòng Cũng gồm hàng hố mà gia đình tặng CH 2: Chỉ hỏi tài sản mà gia đình sử dụng, Ví dụ, gia đình có radio, bị hỏng, điều tra viên khơng tính hỏng Tương tự, gia đình có xe đạp sử dụng được, tính hai cho dù vào thời điểm có không dùng đến CH 3-4: Trong trường hợp gia đình có nhiều tài sản loại (ví dụ gia đình có xe máy), điều tra viên nên hỏi năm mua tính giá trị thời điểm mua gần Trong ví dụ xe máy, điều tra viên hỏi “Ông bà mua xe máy vào năm nào?” “Ông bà mua hết tiền?” CH 3: Điều tra viên nên nhanh chóng giúp cho người vấn nhớ năm mua nhận tài sản, họ trả lời vào khoảng hay năm trước, điều tra viên nên tính năm mua Sau hỏi người vấn chắn năm ghi vào phiếu hỏi Ví dụ người vấn trả lời họ mua cách năm, điều tra viên phải hỏi “Ông bà mua vào năm 2001 hay 2002?” CH 4: Nếu người vấn mua tài sản trước năm 1990, điều tra viên ghi “1989” vào cột Nếu người trả lời đưa giá đơn vị tiền tệ đơn vị giá trị khơng phải VND, (ví dụ dollar, vàng…), điều tra viên phải hỏi giá trị quy đổi sang VND ghi vào cột Nếu người vấn không nhớ, ghi lại giá trị đơn vị để tìm giá trị quy đổi sau MỤC – TÍN DỤNG (CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC) Mục 7.1 – Các khoản vay từ năm 2002 Mục nhằm tìm hiểu lịch sử tín dụng người vấn xét quy mơ, hình thức khoản vay, sử dụng khoản vay… Nếu người vấn trả lời “khơng” câu hỏi điều quan trọng phải tìm hiểu kỹ xem có khoản vay nhỏ vay ngắn hạn mà người trả lời quên Cũng nên nhắc người vấn khoản vay khơng thức quan trọng Việc ghi lại khoản vay CH quan trọng Nếu khoản vay vào năm 2005 và/ 2006 điều tra viên phải hỏi vay vào tháng ghi vào CH Nếu hộ gia đình vay nhiều khoản vào năm 2002 (gồm khoản vào năm 2002) phải ghi theo hướng dẫn sau Có trường hợp cần xem xét, phụ thuộc vào gia đình có vay vào năm 2002 hay khơng: 1) Nếu gia đình vay nhiều khoản Khơng có khoản vào năm 2002, ghi khoản vay 2) Nếu gia đình vay nhiều khoản mà có khoản vào năm 2002, ghi khoản vay từ 2002 cộng thêm khoản vay 3) Nếu gia đình có nhiều khoản vay nhiều vay vào năm 2002, ghi khoản vay lớn từ năm 2002 cộng thêm khoản vay Vậy quan trọng khoản vay vào năm 2002 ghi lại, nhiên điều tra viên không nên bắt đầu việc dò hỏi cách cặn kẽ khoản vay có phải vào năm 2002 hay không Trong CH 2, người vấn gặp khó khăn việc nhớ năm khoản vay, điều tra viên nên hỏi kiện liên quan đến khoản vay mà giúp cho người vấn nhớ Một lần kỹ thuật lại vận dụng để tìm tháng nhận khoản vay - vay vào năm 2005 2006 Ví dụ: Người vấn nói họ khơng thể nhớ vay vào năm Điều tra viên phải hỏi mục đích sử dụng khoản vay Nếu người vấn trả lời vấn đề cụ thể mua hay kiện xảy ra, điều tra viên phải nêu câu hỏi để tìm hiểu việc xảy vào năm Trong CH 3, điều tra viên nên ghi lại số ngày người vấn nộp đơn vào ngân hàng hay nguồn cho vay khác ngày nhận hay bị từ chối khoản vay Trong CH 6, câu trả lời phải phản ánh tổng giá trị gốc mà ngừơi hỏng vấn phải trả Ví dụ, khoản vay gia đình phải trả gốc vào cuối thời hạn trả lãi thường xuyên suốt thời kỳ vay, câu trả lời xác cho CH người vấn vay đủ số tiền gốc Nói chung, người trả lời trả gốc lãi thường xuyên, thận trọng việc người vấn không trả lời việc trừ tổng trả (trả gốc lẫn lãi) từ khoản nợ ban đầu CH lấy thông tin thời hạn khoản vay từ khoản vay chấp nhận Không ghi tháng trước khoản vay trả Nếu thời hạn tính theo ngày mà khơng phải tròn tháng nên ghi lại Ví dụ: Người vấn nhận khoản vay vào năm 2004 từ người cho vay tư nhân mà phải trả lại vòng 45 ngày Thời hạn cho vay ghi 1,5 (tháng) Lãi suất CH lãi suất thoả thuận thời điểm bắt đầu khoản vay Nếu lãi suất thay đổi sau giả sử không trả hạn, điều ghi mục 7.2 Câu trả lời cho CH 10 khác giả sử gia đình xin vay quyền địa phương, nơi chấp nhận cho gia đình vay khoản từ Ngân hàng Chính sách xã hội Cũng gia đình có câu trả lời giống hai câu hỏi Điều xảy gia đình trực tiếp đến NHCSXH nhận khoản vay Câu trả lời CH 11 liên quan đến nơi người vấn nhận tiền Ví dụ: Nếu khoản vay từ người cho vay tư nhân nhà người vấn dùng mã “1” Nếu người vấn phải đến nhà người cho vay xã, ghi mã “2” Cũng người vấn phải đến họ hàng bạn bè ngoại tỉnh, ghi mã “5” Trong CH 12, khoảng cách tính quãng đường thực tế mà người vấn phải (hoặc theo đường mòn) Quan trọng khơng tính theo đường chim bay CH 13: Ghi lại số ngày tương ứng với thời gian gia đình phải để nhận khoản vay Quan trọng không bao gồm thời gian chờ đợi câu trả lời cho đơn xin vay Ví dụ: Người vấn nửa ngày để lấy đơn (kể thời gian lại), nửa ngày để hàn thành đơn lấy ý kiến từ bạn bè, nửa ngày nộp đơn (gồm thời gian lại) 10 ngày sau đơn chấp thuận, người xin vay nửa ngày (cả thời gian lại) để đến trụ sở ngân hàng/ tín dụng nhận tiền Trong CH 13 ghi hai (“2”) ngày 10 ngày chờ đợi nên ghi vào CH3 CH 14: Chi phí xin vay chi phí khác theo quy định để ngừơi vấn nhận khoản vay, có khoản chi phi thức để mua phong bì Trong CH 16, người vấn trả lời tài sản “khác”, điều tra viên nên hỏi cụ thể tài sản Trong CH 17, điều tra viên nên người vấn có thời gian để ước tính giá trị chấp phải có Quan trọng lấy giá trị tài sản theo ước tính người vấn Tuy nhiên, người vấn không biết, nên ghi lại Điều tra viên không hỗ trợ cho người vấn băằngbất cách để đưa giá trị ước tính – khơng chí người vấn u cầu CH 18: thấy họ hàng bạn bè Tuy nhiên, mục đích vấn này, mối quan hệ gia đình ưu tiên quan hệ bạn bè Mục 7.2 – Sự hoàn trả khoản vay điều kiện vay Mục liên quan đến kế hoạch trả, việc gia đình khơng trả hạn lý cho vấn đề Trong CH 3, khoản trả tính tổng trả thực tế cho người cho vay lần Ví dụ, hộ gia đình trả gốc lãi định kỳ, tổng tổng lần trả gốc lãi Nếu gia đình trả theo cách “khơng thường xun”, điều tra viên phải hỏi lượng bình quân lần Nếu người vấn trả lời “không” CH 4, điều tra viên chuyển sang CH khẳng định khoản vay trả hạn (“khoản vay trả hạn” mã “1”) người trả lời khẳng định khoản vay trả hạn, điều tra viên cần tìm hiểu mã dùng CH trở lại với CH câu hỏi khoản vay đặc biệt Ví dụ: Người vấn trả lời “không” CH khoản vay Điều tra viên chuyển sang CH để khẳng định khoản vay trả hạn, người vấn cho “thời hạn khoản vay kéo dài (không vay thêm tiền)” Điều tra viên phải tìm hiểu thời hạn vay lại kéo dài người vấn trả lời thời hạn kéo dài thêm hai tháng gia đình khơng có tiền để trả vào thời hạn Điều tra viên quay lại CH (để đổi câu trả lời “khơng” thành “có”) hỏi câu từ CH – Mục 7.3 – Các hỗ trợ việc có khoản vay sử dụng khoản vay Mục liê quan đến mục đích khoản vay gia đình nhận giúp đỡ từ bên để xin vay nhận khoản vay Trong CH 2, có câu trả lời ghi mã Trong Ch 1, người vấn nói tiền từ khoản vay chia cho hoạt động trở lên, điều tra viên nên tìm hiểu hoạt động quan trọng gia đình CH 2, người trả lời trả lời có nhiều mục đích để xin vay, ghi lại mục đích quan trọng xin vay Mục 7.4 Các khoản vay bị từ chối Mục đích mục lấy thơng tin từ gia đình khoản vay bị từ chối kể từ năm 2002 Như trường hợp mục 7.1 (Các khoản vay chấp nhận), quan trọng điều tra viên tìm hiểu qua người trả lời vấn khoản vay bị từ chối kể từ năm 2002 (kể năm 2002) người vấn trả lời “không” câu Quan trọng ghi lại khoản vay bị từ chối kể từ năm 2002; nhiên, điều tra viên khơng cần tìm hiểu cụ thể khoản vay bị từ chối năm 2002 Điều tra viên nên theo hướng dẫn sau để ghi mã khoản vay bị từ chối: 1) Nếu gia đình có hay khoản vay bị từ chối, điều tra viên ghi lại tất khoản vay 2) Nếu gia đình có nhiều khoản vay bị từ chối khơng có khoản vào năm 2002, điều tra viên cần ghi lại lần gần 3) Nếu gia đình có nhiều khoản vay bị từ chối khoản bị từ chối vào năm 2002, điều tra viên cần ghi lại khoản lớn vào năm 2002 khoản gần Tương tự với năm nhận khoản vay (mục 7.1), người vấn gặp khó khăn nhớ năm bị từ chối (CH 3), điều tra viên nên gợi ý kiện có liên quan giúp họ nhớ năm xảy kiện này, nhớ năm khoản vay bị từ chối Nếu điều tra viên trả lời “2005” “2006” năm khoản vay bị từ chối, điều tra viên phải dành thời gian để hỏi tháng cụ thể ghi vào phiếu hỏi Trong CH ghi lại tổng khoản vay đưa đơn (không phải tổng khoản vay gia đình muốn nhận được, tổng khác với đơn xin vay) CH ghi lại mà điều tra viên cho thời hạn khoản vay Nếu người vấn trả lời “khơng” ngay, điều tra viên nên cố gắng tìm hiểu “những ý tưởng ưu tiên đơn xin vay” Vì người trả lời vấn thực tế xin vay khoản mà dường họ có hiểu biết thời hạn vay ý tưởng để xem xét thời hạn lãi suất Tuy nhiên, quan trọng điều tra viên không trả lời cho người vấn Nếu người vấn thực – nên ghi lại Trong Ch12 – sau Ch 11, người vấn trả lời tiền vay từ nguồn khác - điều tra viên phải quay lại mục 7.1 hỏi khoản vay gia đình nhận thay cho khoản vay bị từ chối Mục 7.5 – Các khoản không vay Mục nhằm lấy thơng tin hộ có ý định xin vay lý mà họ khơng xin Đây mục khó quan trọng mà điều tra viên phải cố gắng lấy thông tin mức Khi CH nêu lên với người vấn, điều tra viên nên liệt kê lựa chọn cho người vấn để họ trả lời mà khơng cần tìm hiểu sâu Trong CH 2, đọc câu hỏi mà không nêu lựa chọn Trong CH 3, điều tra viên cần ghi mã lý Trong CH 4, quan trọng phải ghi lại lãi suất mà người trả lời vấn nghĩ họ phải trả trường hợp vay Điều tra viên phải hỗ trợ để họ đưa ý kiến Ví dụ, điều tra viên khơng nên nói lãi suất “thường” mà dùng cách diễn đạt khác Ý kiến sau câu để xác định xem người trả lời vấn có nghĩ họ biết lãi suất mà họ phải trả cho khoản vay vào ngày hơm Khơng có trợ giúp Trong CH 6, quan trọng điều tra viên đánh mã lãi suất cao vào khoản vay mà người vấn vay Điều tra viên không đưa đề nghị nói lãi suất “thường” Ban đầu, điều tra viên không nên đưa lựa chọn Nếu người vấn trả lời “không biết” điều tra viên đưa lựa chọn khác MỤC – KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO Nhìn chung, mục nhằm tìm hiểu hộ gia đình trả lời nhừ khó khăn kinh tế, gồm hình thức bảo hiểm thức phi thức Mục 8.1 - Bảo hiểm thức Điều tra viên cần bắt đầu với CH tất loại bảo hiểm, gồm tên người uỷ quyền/ nhà cung cấp, sau chuyển sang Ch 2-6 Nói cách khác: hỏi CH tất thông tin (a-k cột cho CH1), để đưa khái quát loại bảo hiểm khác Thứ 2, điều tra viên trở lại dòng 1, cột để hỏi CH – bảo hiển nơng dân, sau chuyển xuống dòng (bảo hiểm vật ni), khơng xuống dòng 3, có, hỏi 2-6, sau chuyển xuống dòng 4, v.v Mục 8.2 - Hậu rủi ro Mục tìm hiểu cụ thể khó khăn cách khắc phục Câu 1a 1b nên hỏi trước câu 2a 2b Đối với câu hỏi tiếp theo, điều tra viên phải tìm hiểu cung cấp thời gian, nguyên nhân tác động Nhớ CH6 sử dụng mã ngoặc đơn (ví dụ C1 tiền vay từ ngân hàng) Mục 8.3 – An sinh phi thức Mục bắt đầu việc hỏi câu hỏi giả thuyết, gọi tình mà gia đình tự thấy khó khăn kinh tế rủi ro không mong muốn mục 8.2, CH Điều tra viên phải chắn người trả lời vấn hiểu tưởng tượng tình điều tra viên đưa MỤC – QUAN HỆ XÃ HỘI VÀ MẠNG LƯỚI Trong mục này, mục đích phiếu hỏi đưa số quyền lợi (i) tầm quan trọng mối liên hệ hành hoặc/ xã hội; (ii) phạm vi số hoạt động hỗ trợ gia đình với thơng tin liên quan việc quản lý hoạt động nông nghiệp họ (hoặc hoạt động kinh tế khác); (iii) phạm vi tổ chức xã hội hỗ trợ gia đình với an sinh xã hội; (iv) tin tưởng người vấn người hỗ trợ Mục 9.1 - Quan hệ xã hội Trong mục này, thơng qua danh mục nhóm Ch 1, hỏi từ Ch – nhóm “1” trả lời CH Mục 9.2 - Nguồn thông tin Mục lấy thông tin nguồn thơng tin hữu ích việc đưa định gia đình Điều liên quan đến sản xuất nông nghiệp việc nhận thơng tin hội tiếp cận tín dụng thị trường tiết kiệm, sách phủ/ quyền địa phương sửa đổi sách CH để tìm hiểu trình độ chun mơn hồn cảnh gia đình sản xuất nơng nghiệp Mục 9.3 - Sự tin tưởng hợp tác Tình mơ tả CH giả thuyết Mục đích mục cố gắng để có mức độ tổng thể niềm tin người vấn người khác hoàn cảnh khác Mục 9.4 - Hoạt động xã hội Mục nhằm lấy thông tin hoạt động xã hội mà gia đình thường tổ chức kỷ niệm theo cách riêng Điều tra viên khuyến khích để tìm hiểu thơng tin sâu PHIẾU XÃ Một phiếu xã cho xã nên quản lý xã điều tra Hơn nên có nhiều người trả lời cho phiếu, ví dụ Chủ tịch xã, kế tốn người phụ trách nơng nghiệp xã Người trả lời thảo luận câu trả lời, ghi lại câu trả lời Mục 1: Thông tin người vấn Tuổi: Tính tuổi tròn năm kể từ năm sinh Mục 2: Thông tin nhân tình hình chung xã Hầu hết thơng tin thực tế ghi vào phiếu hỏi Chính quyền xã cần sẵn sàng thông tin đảm bảo khơng nhiều thời gian để tìm thơng tin Mục 3: Nông nghiệp CH 13: CH nhằm lấy đánh giá tính phổ biến hợp đồng th đất nơng nghiệp mà khơng có đăng ký Một hợp đồng thuê xác định thoả thuận miệng văn viết cụ thể hình thức trả, tiền mặt vật, thoả thuận người thuê chủ đất để có quyền sử dụng đất 1) “Khơng bao giờ” nghĩa người vấn hợp đồng xã 2) “ít” nghĩa thoả thuận thuê không đăng ký tượng, không phổ biết, xảy vài trường hợp 3) “Thỉnh thoảng” nghĩa thoả thuận thuê đất không đăng ký điều thường xả hầu hết nông dân không sử dụng 4) “Thường xuyên” nghĩa thoả thuận thuê đất không đăng ký hình thức chuẩn nhiều nơng dân sử dụng CH 16: CH nhằm tìm thơng tin kể từ năm 2002 xã có thực sách đổi đất hay khơng, nhằm mục đích củng cố đất, di chuyển từ vị trí người dân có nhiều mảnh đất nhỏ sang vị trí cho họ có mảnh đất rộng Mục – Thu nhập việc làm Mục – Cơ sở hạ tầng Mục - Thời tiết thiên tai CH 1-7: “Thiên tai” cố nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến gia đình xã Mục - Quản lý thuỷ lợi CH 3: “Đầu nguồn” nghĩa gần với đoạn đầu mương “Cuối nguồn” nghĩa gần với đoạn cuối mương CH 4: a) "Mương chính" mương lớn hệ thống thuỷ lợi Mương không nằm địa bàn toàn xã b) "Mương cấp 2" chuyển nước từ mương đến mương cấp Mương thường khơng nằm địa bàn tồn xã c) "Mương cấp 3": mương trực tiếp cung cấp nước cho mảnh ruộng Đây loại mương nhỏ Mương cấp thường có địa bàn tồn xã với hệ thống thuỷ lợi CH 5: a) "Tẹc nước" lớn, dân tự làm để chứa nước tưới b) "Giếng cơng cộng" giếng hộ gia đình dùng chung, thường dùng để bơm nước tưới c) "Đập nước" thường xây đất, nhằm chống lụt d) "Cống xả" mở ngắt dòng chảy, ví dụ từ mương thứ cấp đến mương cấp từ mương cấp đến ruộng e) "Chung": chúng tơi muốn đánh giá chung tình hình hạ tầng thuỷ lợi xã Câu trả lời cho câu hỏi quan trọng CH 10: a) "Xây dựng cơng trình mới" nghĩa xây dựng hạ tầng thuỷ lợi b) "Hoạt động công trình" nghĩa quản lý hệ thống thuỷ lợi hàng ngày, ví dụ định đóng, mở cống xả c) "Bảo trì cơng trình" nghĩa sửa chữa định kỳ, làm hoạt động cần thiết khác để trì hoạt động hệ thống thuỷ lợi Ví dụ nạo vét mương, cống, sửa chữa cống bị hỏng Mục - Luật Đất đai 2003 Mục 9: Tín dụng tiết kiệm CH 3: Chấp nhận ước tính Mục 10 – Quan hệ xã hội PHIẾU HỎI CHO CÁC GIA ĐÌNH VẮNG MẶT Phiếu hỏi sử dụng khơng có thành viên hộ xã Người (những người) vấn nhũng người biết hoàn cảnh gia đình đó, ví dụ người hàng xóm cũ, bạn bè Tốt nên hỏi nhiều ngừoi để hồn thành phiếu hỏi Trong trường hợp nên ghi lại cách đơn giản liệu người vấn trang Lưu ý CH8 yêu cầu người trả lời vấn so sánh hồn cảnh gia đình hộ hỏi với gia đình khác xã vào thời điểm hộ khỏi xã Nói cách khác CH 9, yêu cầu người trả lời vấn so sánh hoàn cảnh hộ gia đình (vào thời điểm vấn) với hồn cảnh gia đình rời khỏi xã
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH TIẾP CẬN NGUỒN LỰC Ở VIỆT NAM 2006, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH TIẾP CẬN NGUỒN LỰC Ở VIỆT NAM 2006