TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC Môn: ĐỊA LÍ

168 128 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC Mơn: ĐỊA LÍ (Lưu hành nội bộ) Hà Nội, năm 2018 MỤC LỤC Trang Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Phần 2: QUY TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ, BIÊN SOẠN VÀ CHUẨN HÓA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 12 I Giới thiệu trắc nghiệm khách quan 12 II Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 20 Phần 3: VẬN DỤNG QUY TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ, BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MƠN ĐỊA LÍ 32 Hướng dẫn biên soạn đề 32 Đề minh họa 43 Một số câu hỏi tập Địa lí 64 Phần 4: HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN, QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÊN MẠNG 134 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Định hướng đạo đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh Thực Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương Khóa XI ngày 04 tháng 11 năm 2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, giáo dục phổ thông phạm vi nước thực đổi đồng yếu tố: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị đánh giá chất lượng giáo dục a) Về phương pháp hình thức tổ chức dạy học Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đạo địa phương, sở giáo dục tiếp tục đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học vận dụng kiến thức, kĩ học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27/5/2013 áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" phương pháp dạy học tích cực khác; đổi đánh giá dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá dạy dựa Cơng văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải vấn đề, phương pháp thực hành, dạy học theo dự án mơn học; tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin phù hợp với nội dung học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm - thực hành học sinh Việc đổi phương pháp dạy học cần phải thực cách đồng với việc đổi hình thức tổ chức dạy học Cụ thể là: - Đa dạng hóa hình thức dạy học, ý hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng mơ hình học kết hợp lớp học truyền thống với lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian chi phí tăng cường công việc tiếp cận dịch vụ giáo dục chất lượng cao Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực nhiệm vụ học tập lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập nhà, ngồi nhà trường - Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu khoa học học sinh trung học; động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học theo Công văn số 1290/BGDĐT- GDTrH ngày 29/3/2016 Bộ GDĐT Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học theo Công văn số 3844/BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2016 - Chỉ đạo sở giáo dục trung học xây dựng sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc khoa học nhà trường - Tiếp tục thực tốt việc sử dụng di sản văn hóa dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia hoạt động góp phần phát triển lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm - thực hành; thi kĩ sử dụng tin học văn phòng; thi giải tốn máy tính cầm tay; thi tiếng Anh mạng; thi giải tốn mạng; hội thi an tồn giao thơng; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ hội thi khiếu, hoạt động giao lưu; … sở tự nguyện nhà trường, cha mẹ học sinh học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí nội dung học tập học sinh trung học, phát huy chủ động sáng tạo địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ sống, bổ sung hiểu biết giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tinh hoa văn hóa giới Khơng giao tiêu, khơng lấy thành tích hoạt động giao lưu nói làm tiêu chí để xét thi đua đơn vị có học sinh tham gia - Tiếp tục phối hợp với đối tác thực tốt dự án khác như: Chương trình giáo dục kĩ sống; Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối thoại Châu Á - Kết nối lớp học; Trường học sáng tạo; Ứng dụng CNTT đổi quản lý hoạt động giáo dục số trường thí điểm theo kế hoạch số 10/KH-BGDĐT ngày 07/01/2016 Bộ GDĐT; … b) Về kiểm tra đánh giá Bộ Giáo dục Đào tạo đạo địa phương, sở giáo dục tiếp tục đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với việc đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Cụ thể sau: - Giao quyền chủ động cho sở giáo dục giáo viên việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ; đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, quy chế tất khâu đề, coi, chấm nhận xét, đánh giá học sinh việc thi kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá lực tiến học sinh - Chú trọng đánh giá thường xuyên tất học sinh: đánh giá qua hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết thực dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua thuyết trình (bài viết, trình chiếu, video clip,…) kết thực nhiệm vụ học tập Giáo viên sử dụng hình thức đánh giá nói thay cho kiểm tra hành - Kết hợp đánh giá trình dạy học, giáo dục đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá giáo viên với tự đánh giá nhận xét, góp ý lẫn học sinh, đánh giá cha mẹ học sinh cộng đồng Khi chấm kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên cố gắng, tiến học sinh Đối với học sinh có kết kiểm tra định kì khơng phù hợp với nhận xét trình học tập (quá trình học tập tốt kết kiểm tra ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, thấy cần thiết hợp lí cho học sinh kiểm tra lại - Thực nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận viết câu hỏi phục vụ ma trận đề Đề kiểm tra bao gồm câu hỏi, tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo mức độ yêu cầu: + Nhận biết: yêu cầu học sinh phải nhắc lại mô tả kiến thức, kĩ học; + Thông hiểu: yêu cầu học sinh phải diễn đạt kiến thức mô tả kĩ học ngơn ngữ theo cách riêng mình, thêm hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ biết để giải tình huống, vấn đề học tập; + Vận dụng: yêu cầu học sinh phải kết nối xếp lại kiến thức, kĩ học để giải thành cơng tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề học; + Vận dụng cao: yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ để giải tình huống, vấn đề mới, khơng giống với tình huống, vấn đề hướng dẫn; đưa phản hồi hợp lí trước tình huống, vấn đề học tập sống Căn vào mức độ phát triển lực học sinh học kỳ khối lớp, giáo viên nhà trường xác định tỉ lệ câu hỏi, tập theo mức độ yêu cầu kiểm tra nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh tăng dần tỉ lệ câu hỏi, tập mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao - Kết hợp cách hợp lí hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, kiểm tra lí thuyết kiểm tra thực hành kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường câu hỏi mở, gắn với thời quê hương, đất nước môn khoa học xã hội nhân văn để học sinh bày tỏ kiến vấn đề kinh tế, trị, xã hội; đạo việc câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thay có câu hỏi lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra thi bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết triển khai phần tự luận kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT- GDTrH ngày 07/7/2016 môn ngoại ngữ; thi thực hành môn Vật lí, Hóa học, Sinh học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12; tiếp tục triển khai đánh giá số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) tuyển sinh trường THPT chuyên nơi có điều kiện - Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất lựa chọn, hoàn thiện câu hỏi, tập kiểm tra theo định hướng phát triển lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi trường Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) câu hỏi, tập, đề thi, kế hoạch học, tài liệu tham khảo có chất lượng website Bộ (tại địa http://truonghocketnoi.edu.vn) sở/phòng GDĐT trường học Chỉ đạo cán quản lí, giáo viên học sinh tích cực tham gia hoạt động chuyên môn trang mạng "Trường học kết nối" xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp, liên mơn; đổi phương pháp, hình thức dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh 1.2 Nhiệm vụ giải pháp đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh Nhằm thực có hiệu việc đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá nêu trên, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn địa phương, sở giáo dục triển khai nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường trung học, tập trung vào thực đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh; giúp cho cán quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học môn học chuyên đề tích hợp, liên mơn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh; sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển lực phẩm chất học sinh Cụ thể sau: a) Xây dựng học phù hợp với hình thức, phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Thay cho việc dạy học thực theo bài/tiết sách giáo khoa nay, tổ/nhóm chun mơn vào chương trình sách giáo khoa hành, lựa chọn nội dung để xây dựng học (thực nhiều tiết học) phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực điều kiện thực tế nhà trường Trên sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hành hoạt động học dự kiến tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định lực phẩm chất hình thành cho học sinh chuyên đề xây dựng b) Biên soạn câu hỏi/bài tập để sử dụng trình tổ chức hoạt động học kiểm tra, đánh giá Với chủ đề học xây dựng, xác định mô tả mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá lực phẩm chất học sinh dạy học Trên sở đó, biên soạn câu hỏi/bài tập cụ thể theo mức độ yêu cầu mô tả để sử dụng trình tổ chức hoạt động dạy học kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề xây dựng c) Thiết kế tiến trình dạy học theo phương pháp dạy học tích cực Tiến trình dạy học học tổ chức thành hoạt động học học sinh để thực lớp nhà, tiết học lớp thực số hoạt động tiến trình sư phạm phương pháp kĩ thuật dạy học sử dụng d) Tổ chức dạy học dự Trên sở học xây dựng, tổ/nhóm chun mơn phân cơng giáo viên thực học để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm dạy Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học học sinh thông qua việc tổ chức thực nhiệm vụ học tập với yêu cầu sau: - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng phù hợp với khả học sinh, thể yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành thực nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích hứng thú nhận thức học sinh; đảm bảo cho tất học sinh tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ - Thực nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với thực nhiệm vụ học tập; phát kịp thời khó khăn học sinh có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; khơng có học sinh bị "bỏ quên" - Báo cáo kết thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nội dung học tập; xử lí tình sư phạm nảy sinh cách hợp lí - Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập: nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ ý kiến thảo luận học sinh; xác hóa kiến thức mà học sinh học thông qua hoạt động Mỗi học thực nhiều tiết học nên nhiệm vụ học tập thực ngồi lớp học Vì thế, tiết học thực số bước tiến trình sư phạm phương pháp kĩ thuật dạy học sử dụng Khi dự dạy, giáo viên cần phải đặt tồn tiến trình dạy học chuyên đề thiết kế Cần tổ chức ghi hình dạy để sử dụng phân tích học e) Phân tích, rút kinh nghiệm học Quá trình dạy học học thiết kế thành hoạt động học học sinh dạng nhiệm vụ học tập nhau, thực lớp nhà Học sinh tích cực, chủ động sáng tạo việc thực nhiệm vụ học tập hướng dẫn giáo viên Phân tích dạy theo quan điểm phân tích hiệu hoạt động học học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh giáo viên Việc phân tích học vào tiêu chí cụ thể sau: Nội Tiêu chí Kế hoạch tài liệu dạy học Mức độ phù hợp chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung phương Tổ chức hoạt động học cho học sinh dung Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh phương pháp hình thức chuyển pháp dạy học sử dụng Mức độ rõ ràng mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức sản phẩm cần đạt nhiệm vụ học tập Mức độ phù hợp thiết bị dạy học học liệu sử dụng để tổ chức hoạt động học học sinh Mức độ hợp lí phương án kiểm tra, đánh giá trình tổ chức hoạt động học học sinh giao nhiệm vụ học tập Khả theo dõi, quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh Mức độ phù hợp, hiệu biện pháp hỗ trợ khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ thực nhiệm vụ học tập Mức độ hiệu hoạt động giáo viên việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết hoạt động trình thảo luận học sinh Khả tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ học tập tất học sinh lớp Hoạt động học sinh Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác học sinh việc thực nhiệm vụ học tập Mức độ tham gia tích cực học sinh trình bày, trao đổi, thảo luận kết thực nhiệm vụ học tập Mức độ đắn, xác, phù hợp kết thực nhiệm vụ học tập học sinh 1.3 Trách nhiệm cấp quản lý giáo dục Các Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo nhà trường/trung tâm thường xuyên đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hồn thiện chun đề, tiến trình dạy học phương pháp tổ chức hoạt động dạy học; có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hoạt động chun mơn mạng; có hình thức động viên, khen thưởng tổ/nhóm chun mơn, giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá Cụ thể là: a) Tăng cường đổi quản lí việc thực chương trình kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nếp dạy học, kiểm tra đánh giá thi Đề cao tinh thần đổi sáng tạo quản lý tổ chức hoạt động giáo dục Các quan quản lí giáo dục nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho cấp quản lí, chức danh quản lí theo qui định văn hành Tăng cường nếp, kỷ cương sở giáo dục trung học Khắc phục tình trạng thực sai chức năng, nhiệm vụ cấp, quan đơn vị chức danh quản lí b) Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thơng tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 Bộ GDĐT khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; quản lí khoản tài trợ theo Thơng tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 qui định tài trợ cho sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 5555/BGDĐT-GDTrH Độc lập - Tự - Hạnh phúc V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; tổ chức quản lí hoạt động chun mơn trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: - Các sở giáo dục đào tạo - Các sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Nhằm hỗ trợ trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai có hiệu việc đổi đồng phương pháp dạy học (PPDH) kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, giáo viên phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực học sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn số nội dung sinh hoạt chuyên môn đổi PPDH, KTĐG tổ chức, quản lí hoạt động chun mơn trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) qua mạng sau: I Mục đích Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường trung học trung tâm GDTX, tập trung vào thực đổi PPDH KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh; Giúp cho cán quản lý, giáo viên bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học môn học chun đề tích hợp, liên mơn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh;sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển lực phẩm chất học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồi dưỡng, học tập sinh hoạt chuyên môn qua mạng 154 Thống phương thức tổ chức quản lí hoạt động chuyên môn trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 II Yêu cầu Việc xây dựng chuyên đề dạy học môn học, chun đề tích hợp, liên mơn kế hoạch dạy học mơn phải nhằm góp phần thực mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương khả học tập học sinh; kế hoạch dạy học tổ/nhóm chun mơn, giáo viên phải lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước thực để tra, kiểm tra; Việc sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn trường trung học trung tâm GDTX, tổ chức quản lí hoạt động chun mơn mạng phải thực nghiêm túc, mang lại hiệu thiết thực Mỗi giáo viên có 01 tài khoản để tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng sinh hoạt chuyên mơn qua mạng Mỗi tổ/nhóm chun mơn trường trung học trung tâm GDTX phải xây dựng tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm nộp kết qua diễn đàn mạng Các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn khác phải tổ chức thực đầy đủ theo quy định hành III Nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn đổi PPDH KTĐG Xây dựng chuyên đề dạy học Thay cho việc dạy học thực theo bài/tiết sách giáo khoa nay, tổ/nhóm chun mơn vào chương trình sách giáo khoa hành, lựa chọn nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực điều kiện thực tế nhà trường Trên sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hành hoạt động học dự kiến tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định lực phẩm chất hình thành cho học sinh chuyên đề xây dựng 155 Biên soạn câu hỏi/bài tập Với chuyên đề xây dựng, xác định mô tả mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá lực phẩm chất học sinh dạy học Trên sở đó, biên soạn câu hỏi/bài tập cụ thể theo mức độ yêu cầu mô tả để sử dụng trình tổ chức hoạt động dạy học kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề xây dựng Thiết kế tiến trình dạy học Tiến trình dạy học chuyên đề tổ chức thành hoạt động học học sinh để thực lớp nhà, tiết học lớp thực số hoạt động tiến trình sư phạm phương pháp kĩ thuật dạy học sử dụng Tổ chức dạy học dự Trên sở chuyên đề dạy học xây dựng, tổ/nhóm chuyên môn phân công giáo viên thực học để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm dạy Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học học sinh thông qua việc tổ chức thực nhiệm vụ học tập với yêu cầu sau: - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng phù hợp với khả học sinh, thể yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành thực nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích hứng thú nhận thức học sinh; đảm bảo cho tất học sinh tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ - Thực nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với thực nhiệm vụ học tập; phát kịp thời khó khăn học sinh có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; khơng có học sinh bị "bỏ qn" - Báo cáo kết thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nội dung học tập; xử lí tình sư phạm nảy sinh cách hợp lí - Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập: nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ 156 ý kiến thảo luận học sinh; xác hóa kiến thức mà học sinh học thông qua hoạt động Mỗi chuyên đề thực nhiều tiết học nên nhiệm vụ học tập thực ngồi lớp học Vì thế, tiết học thực số bước tiến trình sư phạm phương pháp kĩ thuật dạy học sử dụng Khi dự dạy, giáo viên cần phải đặt tồn tiến trình dạy học chuyên đề thiết kế Cần tổ chức ghi hình dạy để sử dụng phân tích học Phân tích, rút kinh nghiệm học Quá trình dạy học chuyên đề thiết kế thành hoạt động học học sinh dạng nhiệm vụ học tập nhau, thực lớp nhà Học sinh tích cực, chủ động sáng tạo việc thực nhiệm vụ học tập hướng dẫn giáo viên Phân tích dạy theo quan điểm phân tích hiệu hoạt động học học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh giáo viên Việc phân tích học vào tiêu chí cụ thể sau: Nội Tiêu chí Tổ chức hoạt Kế hoạch tài liệu dạy học động học cho dung Mức độ phù hợp chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học sử dụng Mức độ rõ ràng mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức sản phẩm cần đạt nhiệm vụ học tập Mức độ phù hợp thiết bị dạy học học liệu sử dụng để tổ chức hoạt động học học sinh Mức độ hợp lí phương án kiểm tra, đánh giá trình tổ chức hoạt động học học sinh Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh phương pháp hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập Khả theo dõi, quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh Mức độ phù hợp, hiệu biện pháp hỗ trợ khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ thực nhiệm vụ học tập 157 Hoạt động học sinh học sinh Mức độ hiệu hoạt động giáo viên việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết hoạt động trình thảo luận học sinh Khả tiếp nhận sẵn sàng thực nhiệm vụ học tập tất học sinh lớp Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác học sinh việc thực nhiệm vụ học tập Mức độ tham gia tích cực học sinh trình bày, trao đổi, thảo luận kết thực nhiệm vụ học tập Mức độ đắn, xác, phù hợp kết thực nhiệm vụ học tập học sinh IV Tổ chức quản lí hoạt động chun mơn qua mạng Để tổ chức quản lí hoạt động chuyên môn trường; tạo môi trường chia sẻ, thảo luận, hỗ trợ lẫn trường phổ thơng, trung tâm GDTX phạm vi tồn quốc; tổ chức hoạt động học tập hỗ trợ hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh mạng, Bộ GDĐT tổ chức "Trường học kết nối" mạng địa website: http://truongtructuyen.edu.vn Mỗi Sở GDĐT cấp 01 tài khoản cấp sở để tham gia tổ chức quản lí hoạt động chun mơn sở giáo dục địa bàn Sở GDĐT cấp tài khoản cho trường trung học/trung tâm GDTX để qua cấp tài khoản cho cán quản lí, giáo viên học sinh tham gia hoạt động chuyên môn qua mạng Giáo viên người trực tiếp tham gia thực nhiệm vụ chuyên môn khóa học/bài học/chun đề Trong q trình thực nhiệm vụ giao, giáo viên tham khảo tài liệu điện tử mạng hoặc/và tài liệu truyền thống; trao đổi tài liệu thảo luận với thành viên tổ/nhóm chun mơn (trực tiếp qua mạng); trao đổi với giảng viên/ban tổ chức vấn đề có liên quan Giáo viên giao quyền cấp tài khoản cho học sinh; xây dựng khóa học/bài học mạng; tổ chức, quản lí hỗ trợ học sinh thực hoạt động học tập qua mạng theo hình thức “hoạt động trải nghiệm sáng tạo” V Trách nhiệm cấp quản lý giáo dục 158 Các sở GDĐT có trách nhiệm cấp tài khoản tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm tất giáo viên sau: - Giám đốc Sở GDĐT nhận tài khoản cấp sở chịu trách nhiệm đạo, tổ chức, quản lí hoạt động chuyên môn hệ thống “Trường học kết nối” phạm vi quyền hạn tài khoản cấp; cử tối thiểu 01 cán tham gia quản trị hệ thống; - Cán quản trị hệ thống Sở GDĐT phải thành thạo quy trình tổ chức quản lí hệ thống; cấp tài khoản tập huấn cho trường trung học/trung tâm GDTX phạm vi sở quy trình tổ chức quản lí hệ thống, bao gồm việc cấp tài khoản hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia hoạt động chuyên môn qua mạng - Hiệu trưởng/Giám đốc nhận tài khoản cấp trường/trung tâm từ Sở GDĐT; chịu trách nhiệm đạo, tổ chức quản lí hoạt động chuyên môn hệ thống “Trường học kết nối” phạm vi quyền hạn tài khoản cấp; cử tối thiểu 01 giáo viên tham gia quản trị hệ thống; - Cán quản trị hệ thống trường/trung tâm phải thành thạo quy trình tổ chức quản lí hệ thống; cấp tài khoản tập huấn cho giáo viên, học sinh tham gia hoạt động chuyên mơn hệ thống 2.Tổ trưởng/nhóm trưởng lãnh đạo tổ/nhóm chun mơn tham gia khóa học/bài học/chun đề qua mạng Hoạt động tổ trưởng/nhóm trưởng sau: - Đăng kí tham gia khóa học/bài học/chun đề u cầu thành viên tổ/nhóm chun mơn tham gia tạo thành 01 nhóm sinh hoạt chun mơn hệ thống - Tổ chức thảo luận tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp qua mạng) để thực nhiệm vụ giao khóa học/bài học/chuyên đề; thống ý kiến hoàn thiện báo cáo kết thực nhiệm vụ tổ/nhóm - Nộp báo cáo kết thực nhiệm vụ tổ/nhóm lên mạng theo quy định Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT nhà trường/trung tâm thường xuyên đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn thơng qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hồn thiện chun đề, tiến trình dạy học phương pháp tổ chức hoạt động dạy học; có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hoạt động chuyên môn mạng; 159 có hình thức động viên, khen thưởng tổ/nhóm chun mơn, giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá Các sở đào tạo giáo viên chủ động đưa nội dung đổi PPDH KTĐG theo định hướng phát triển lực học sinh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia hoạt động chuyên môn qua mạng Nhận công văn này, sở GDĐT gửi danh sách cán phụ trách mạng (họ tên; chức vụ; đơn vị công tác; địa liên hệ; điện thoại; email) Bộ GDĐT (qua email: vugdtrh@moet.edu.vn; xuanthanh@moet.edu.vn) để nhận tài khoản hướng dẫn sử dụng hệ thống Việc cấp tài khoản hướng dẫn sử dụng cho Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm, giáo viên phải hoàn thành trước ngày 30/11/2014 Trong thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GDTX) để hướng dẫn, giải quyết./ Nơi nhận: KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như kính gửi (để thực hiện); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Thanh tra Bộ (để thực hiện); - Vụ GDTX (để thực hiện); - Lưu: VT, GDTrH, GDTX BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đã kí) Nguyễn Vinh Hiển CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:4612/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực chương trình giáo dục phổ thông hành theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các sở giáo dục đào tạo; 160 - Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng; - Các trường phổ thơng trực thuộc Ngày 01 tháng năm 2011, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 5842/BGDĐT-VP việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với thời lượng dạy học điều kiện thực tế nhà trường Nhằm tiếp tục thực chương trình giáo dục phổ thơng hành theo định hướng phát triển lực, phẩm chất người học (sau gọi học sinh), Bộ GDĐT yêu cầu sở GDĐT đạo sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (sau gọi nhà trường) triển khai thực số công việc sau đây: Thực có hiệu việc xây dựngkếhoạchgiáodụcnhàtrường a) Tiếp tục rà soát nội dung dạy học sách giáo khoa hành, tinh giản nội dung dạy học vượt mức độ cần đạt kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thông hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật thông tin phù hợp thay cho thông tin cũ, lạc hậu; không dạy nội dung, tập, câu hỏi sách giáo khoa vượt mức độ cần đạt kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thơng hành; b) Căn chương trình giáo dục phổ thơng hành, lựa chọn chủ đề, rà soát nội dung học sách giáo khoa hành tương ứng với chủ đề để xếp lại thành số học tích hợp mơn học liên mơn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học a) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành hoạt động học để thực lớp lớp học; 161 b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận vận dụng kiến thức thông qua giải nhiệm vụ học tập đặt học; dành nhiều thời gian lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết học tập mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận vận dụng Đổi phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá a) Tiếp tục thực nghiêm túc Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (đối với cấp Tiểu học); Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông (đối với cấp trung học sở trung học phổ thông); Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học sở cấp trung học phổ thông, Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng năm 2014 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học sở cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT (đối với học viên giáo dục thường xuyên); b) Nhà trường, tổ/nhóm chun mơn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh.Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá nội dung, tập, câu hỏi vượt quámức độ cần đạt kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thơng hành.Thực đánh giá thường xuyên tất học sinh hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát hoạt động lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết thực dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua thuyết trình kết thực nhiệm vụ học tập Giáo viên sử dụng hình thức đánh giá nói 162 thay cho kiểm tra hành (đối với cấp trung học sở cấp trung học phổ thông) Tăng cường đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục a) Sở/phòng GDĐT xem xét, góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường trực thuộc để thống quản lý, đạo thực chương trình giáo dục phổ thơng hành; theo dõi, giám sát trình thực kế hoạch giáo dục nhà trường; quảnlýhoạtđộngdạyhọc, giáodục theo quy địnhhiệnhànhvà kế hoạchgiáodụccủa nhà trường; chútrọngcácbiệnphápnhằmtạođiềukiệnthuậnlợi khuyếnkhích, tạođộnglực cho giáo viên tíchcực, chủđộng, sáng tạo việcthựchiệnkếhoạch giáo dục Các hoạt động đạo,kiểm tra, tra cấp phải dựa kế hoạch giáo dục nhà trường; b)Tập trung đổi sinh hoạt chun mơn tổ/nhóm chuyên môn dựa nghiên cứu học Tăng cường hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh.Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch giáodục nhàtrườngthông qua hộinghị, hộithảo, học tập, giao lưu nhà trường Tăng cường tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn mạng "Trường học kết nối"; c) Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực đầy đủ, nghiêm túc công tác quảnlýhoạtđộng dạy học, giáo dục nhà trường theo quy định hành; có hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt, đồng thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm sai quy định thực chương trình; dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng năm 2011 Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng năm 2009; gửi báo cáo đánh giá Bộ GDĐT (qua VụGiáodụcTiểuhọc, VụGiáodục Trung học, VụGiáodụcThường xuyên)trước ngày 30 tháng 10 năm 2017 Bộ GDĐT yêu cầu sở/phòng GDĐT đạo sở giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên địa bàn triển khai thực đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn từ 163 năm học 2017-2018; định kỳ năm báo cáo tình hình kết thực Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, VụGiáodụcThường xuyên) qua email: vugdth@moet.edu.vn; vugdtrh@moet.edu.vn;vugdtx@moet.edu.vn./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp đạo); - Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN, NXBGDVN; - Lưu: VT, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX Đã kí Nguyễn Hữu Độ RUBRIC ĐỀ KIỂM TRA (Hướng dẫn cho điểm) Nội dung M ức độ (10-9 điểm) (8-7 điểm) Tiêu chí 164 (6-5 điểm) (4-3 điểm) (2-1 điểm) Kiến thức Câu - Nêu đầy đủ nội dung đáp án ý - Bộc lộ - Bộc lộ - Bộc lộ - Bộc lộ nội nội nội nội dung dung ý dung ý dung ý 1ý - Lấy - Lấy (0,25đ) - Lấy ví dụ ví dụ ví dụ điển (0,5đ) (0,35đ) hình (0,75đ) (0,15đ) Có phương pháp trả lời khoa học Ví dụ cụ thể (0,2) Tư Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học Ví dụ cụ thể, điển hình (0,25đ) Có phương pháp trả khoa học Ví dụ chưa điển hình (0,15) Phương pháp trả lời chưa khoa học Ví dụ chưa (0,1) Chưa có phương pháp Ví dụ chưa có (0,đ) Kỹ Lập luận lơ Lập luận lơ Lập luận lơ gíc Trình bày gíc Trình gíc Trình đẹp, khoa học bày bày chưa khoa học (0,25đ) (0,2đ) (0,15đ) Lập luận chưa tốt Trình bày vụng (0,1đ) Lập luận trình bày chưa (0đ) Kiến thức - Nêu đầy đủ nội dung đáp án ý - Bộc lộ - Bộc lộ - Bộc lộ - Bộc lộ nội nội nội nội dung dung ý dung ý dung ý 1ý (0,5đ) (0,35đ) (0,25đ) (0,15đ) Có phương pháp trả lời khoa học (0,20đ) Có phương pháp trả khoa học (0,15đ) Phương pháp trả lời chưa khoa học (0,10đ) Chưa có phương pháp (0,đ) Lập luận lơ Lập luận lơ gíc Trình bày gíc Trình đẹp, khoa học bày (0,20đ) (0,25đ) Lập luận lơ gíc Trình bày chưa khoa học (0,15đ) Lập chưa Trình vụng (0,75đ) Câu Tư Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học (0,25đ) Kỹ Câu Kiến thức (0,10đ) luận Lập luận tốt trình bày bày chưa (0đ) - Nêu - Bộc lộ - Bộc lộ - Bộc lộ - Bộc lộ đầy đủ nội nội nội nội nội dung dung đáp 165 Tư Kỹ Câu án ý dung ý dung ý dung ý 1ý (1,0đ) (0,75đ) (0,5đ) (0,35đ) (0,25đ) Có phương pháp trả lời hệ thống, khoa học Có phương Có phương Phương Chưa có pháp trả lời pháp trả pháp trả lời phương khoa học khoa học chưa khoa pháp học (0,35) (0,25) (0,đ) (0,5đ) (0,15) Lập luận lô Lập luận lơ Lập luận lơ gíc Trình bày gíc Trình gíc Trình đẹp, khoa học bày bày chưa khoa học (0,25đ) (0,2đ) (0,15đ) Lập chưa Trình vụng Kiến thức Xác định bước.Giải đáp số ý (1,5đ) Tư Phương pháp Phương pháp Phương đúng, hay pháp hình thành chưa (0,25đ) (0,2đ) đầy đủ (0,10đ) luận Lập luận tốt trình bày bày chưa (0đ) Giải Giải Giải Giải sai đáp số hoặc (0đ) ý ý (1,0đ) ý.(0,75đ) (1,25đ) Chưa có Sai lệch phương phương pháp pháp (0,10đ) (0đ) (0,15đ) Kỹ Lập luận logíc Lập luận Trình bày logíc trình đẹp, khoa học bày chưa khoa học (0,25đ) (0,2đ) Lập luận Lập luận Lập luận vụng vụng sai Trình bày khơng biết trình bày chưa khoa cách trình chưa học bày (0,15đ) Câu (0,10đ) (0đ) Kiến thức Xác định Giải Giải Giải Giải sai đáp số ý ý ý (0đ) bước.Giải (0,65đ) (0,5đ) (0,25đ) đáp số ý (0,75đ) Tư Phương pháp Phương pháp Phương Chưa pháp hình phương 166 có Sai lệch phương Kỹ đúng, hay (0,25đ) (0,2đ) Lập luận logíc Lập luận Trình bày logíc trình đẹp, khoa học bày chưa khoa học (0,25đ) (0,2đ) Câu thành chưa pháp đầy đủ (0,10đ) (0,15đ) pháp Lập luận vụng Trình bày chưa khoa học (0,15đ) Lập luận sai trình bày chưa được.(0đ) Lập luận vụng khơng biết cách trình bày.(0,10đ) (0đ) Kiến thức Xác định Giải Giải Giải Giải sai đáp số ý ý ý (0đ) bước.Giải (0,65đ) (0,5đ) (0,25đ) đáp số ý (0,75đ) Tư Phương pháp Phương pháp Phương đúng, hay pháp hình thành chưa (0,25đ) (0,2đ) đầy đủ Chưa có Sai lệch phương phương pháp pháp (0,10đ) (0đ) (0,15đ) Kỹ Lập luận logíc Lập luận Trình bày logíc trình đẹp, khoa học bày chưa khoa học (0,25đ) (0,2đ) Lập luận Lập luận Lập luận vụng vụng sai Trình bày khơng biết trình bày chưa khoa cách trình chưa học bày (0,15đ) (0,10đ) (0đ) Tài liệu tham khảo Chương trình Giáo dục trung học phổ thơng mơn Địa lý, Bộ Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn Địa lý, Bộ Giáo dục Đào tạo Sách giáo khoa môn Địa lý cấp Trung học, Nhà xuất giáo dục Hà Nội Quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra dự án, Dự án giáo dục THCSII, Dự án Việt Bỉ 167 Bloom, BS 1956 Phân loại tư cho mục tiêu giáo dục Phân loại mục tiêu giáo dục, Nhận thức lĩnh vực 168
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC Môn: ĐỊA LÍ, TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BIÊN SOẠN, CHUẨN HÓA CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC Môn: ĐỊA LÍ

Từ khóa liên quan