TẬP HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1997 – 2013

353 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TẬP HỆ HĨA THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HĨA 1997 – 2013 THUỘC LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THU, LƯU TRỮ (Ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 28 tháng năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Bình Dương, tháng 03 năm 2014 MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2013 CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ I LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY Quyết định số 112/2003/QĐ.UB ngày 09/4/2003 UBND tỉnh việc ban hành Bản quy định tổ chức hoạt động Trung tâm dịch vụ phát truyền hình tỉnh Bình Dương Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 15/1/2004 UBND tỉnh Bình Dương việc uỷ quyền cho phép thành lập Hội khuyến học sở 10 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 UBND tỉnh việc quy định tổ chức chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 11 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 UBND tỉnh việc quy định tổ chức chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện địa bàn tỉnh Bình Dương 15 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 UBND tỉnh việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại học Thủ Dầu Một 18 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương 36 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 UBND tỉnh việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương 41 Quyết định 08/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương 46 Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương 56 10 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/1/2012 UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài phát Truyền hình tỉnh Bình Dương .62 II LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND ngày 16/10/2006 UBND tỉnh việc giảm văn bản, giấy tờ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ luật, kỷ cương hoạt động quan hành nhà nước 68 Nghị số 39/2008/NQ-HĐND7 ngày 17/10/2008 HĐND tỉnh Bình Dương chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận hồ sơ trả kết .71 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 UBND tỉnh việc phụ cấp cho cán bộ, công chức làm Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ Trả kết 72 III LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Chỉ thị số 13/1998/CT-UB ngày 18/06/1998 UBND tỉnh việc triển khai thực quy chế dân chủ xã 74 Quyết định số 241/2003/QĐ-UB ngày 29/09/2003 UBND tỉnh việc ban hành quy định tổ chức hoạt động ấp, khu phố 77 Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 27/01/2005 UBND tỉnh việc thực quy chế dân chủ theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP quan hành cấp xã, phường, thị trấn 85 Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND ngày 21/11/2006 UBND tỉnh việc tăng cường công tác dân vận địa bàn tỉnh .87 Quyết định số 30/2007QĐ-UBND ngày 27/03/2007 UBND tỉnh việc Quy định mức phụ cấp cán Cụm văn hóa thể thao liên xã 89 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 UBND tỉnh việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán chuyên trách công chức xã, phường, thị trấn .90 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 02/08/2007 UBND tỉnh triển khai Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn 103 Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008 UBND tỉnh việc ban hành quy định quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố địa bàn tỉnh Bình Dương .105 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 07/07/2008 UBND tỉnh việc tăng cường thực Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 Chính phủ quy chế thực dân chủ hoạt động quan 116 10 Nghị số 40/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 HĐND tỉnh việc thực chế độ phụ cấp khó khăn cán bộ, cơng chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách công tác 13 xã nhiều khó khăn địa bàn tỉnh Bình Dương 118 11 Nghị số 41/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 HĐND tỉnh việc hỗ trợ viên chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn thực chế độ phụ cấp, hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã cán ấp, khu phố; quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã địa bàn tỉnh Bình Dương 120 12 Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 UBND tỉnh thực chế độ trợ cấp khó khăn cán bộ, công chức, viên chức người hoạt động không chuyên trách công tác 13 xã nhiều khó khăn địa bàn tỉnh Bình Dương 124125 13 Nghị 59/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 HĐND tỉnh việc sửa đổi quy định chế độ hỗ trợ cơng chức cấp xã có trình độ sơ cấp chun mơn, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán ấp, khu phố; bổ sung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã sửa đổi kinh phí hoạt động ấp, khu phố địa bàn tỉnh Bình Dương 126 14 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 UBND tỉnh việc ban hành quy định số lượng, chức danh, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã cán ấp, khu phố kinh phí hoạt động ấp, khu phố địa bàn tỉnh Bình Dương 129 15 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 11/09/2012 UBND tỉnh việc ban hành Quy định chế độ quản lý cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn .143 16 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/06/2013 UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Bình Dương………………………………………………………………………… 150 17 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 21/08/2013 UBND tỉnh việc bố trí thực chế độ, sách cán bộ, cơng chức dự nguồn xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Bình Dương 156 18 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Bình Dương 158 IV LĨNH VỰC ĐÀO TẠO Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 UBND tỉnh việc ban hành Quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương 171 Nghị số 58/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 HĐND sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 182 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 UBND tỉnh Quy định sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương 197 4 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 01/08/2012 UBND tỉnh việc Quy định sách thu hút người có học hàm, học vị công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 215 V LĨNH VỰC BIÊN CHẾ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/03/2007 UBND tỉnh việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay xếp phụ cấp kế toán truởng, phụ trách kế toán đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế tốn nhà nước địa bàn tình Bình Dưong 221 VI LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Chỉ thị số 30/1999/CT.CT ngày 30/9/1999 Chủ tịch UBND tỉnh việc thực chế độ tuần làm việc 40 227 Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND ngày 18/12/2007 UBND tỉnh việc thực Quy chế văn hóa cơng sở quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức quan hành nhà nước 229 Chỉ thị 13/2008/CT-UBND ngày 02/12/2008 UBND tỉnh việc chấn chỉnh lề lối làm việc .230 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 29/04/2008 UBND tỉnh việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, cơng chức, viên chức tỉnh Bình Dương 232 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 UBND tỉnh việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương .245 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 UBND tỉnh việc ban hành Quy chế tuyển dụng cơng chức địa bàn tỉnh Bình Dương .252 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 UBND tỉnh việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương .271 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/09/2013 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở tương đương 276 VII LĨNH VỰC VĂN THƯ-LƯU TRỮ Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 UBND tỉnh việc ban hành Quy định công tác văn thư địa bàn tỉnh 282 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 UBND tỉnh việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy địa bàn tỉnh Bình Dương 292 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 UBND tỉnh quy định công tác văn thư, lưu trữ Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Bình Dương .294 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 08/7/2013 UBND tỉnh việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ địa bàn tỉnh 307 VIII LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 UBND tỉnh ban hành quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua việc thực chấm điểm xếp hạng thi đua khen thưởng 310 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 UBND tỉnh ban hành Quy định khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” 319 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 UBND tỉnh ban hành quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” địa bàn tỉnh Bình Dương 324 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 UBND tỉnh ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Bình Dương 327 *Tổng số: 52 văn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** Số: 112/2003/QĐ-UB Bình Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN V/v Ban hành Quy định tổ chức hoạt động Trung tâm Dịch vụ phát truyền hình tỉnh Bình Dương -ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994; - Căn Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Thơng tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ; - Căn Quyết định số 01/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Phát truyền hình tỉnh Bình Dương; - Theo đề nghị Giám đốc Đài Phát Truyền hình tỉnh tờ trình số 391/TT-PTTH ngày 20/12/2002; Giám đốc Sở Tài - Vật giá văn số 244/CV-TCVG ngày 19/3/2003 Trưởng Ban Tổ chức quyền tờ trình số 175/TT-TC ngày 02/4/2003 QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo định quy định tổ chức hoạt động Trung tâm Dịch vụ Phát truyền hình tỉnh Bình Dương; Điều 2: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài - vật giá, Giám đốc Đài Phát Truyền hình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát truyền hình Thủ trưởng quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký : Hồ Minh Phương QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm Quyết định số: 112/2003/QĐ-UB ngày 09/04/2003 Uỷ ban nhân dân tỉnh ) CHƯƠNG I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Điều 1: Vị trí : Trung tâm Dịch vụ Phát Truyền hình Bình Dương (sau gọi tắt Trung tâm) đơn vị nghiệp có thu Trung tâm chịu quản lý đạo trực tiếp mặt Đài Phát Truyền hình Bình Dương Điều 2: Trung tâm có chức năng: - Vận động tổ chức, cá nhân doanh nghiệp thực quảng cáo, tài trợ cho chương trình sóng phát - truyền hình Bình Dương - Thực loại hình dịch vụ phát - truyền hình Nhà nước cho phép Điều 3: Trung tâm có nhiệm vụ: 1- Xây dựng kế hoạch quảng cáo, thu hút tài trợ thực loại hình dịch vụ phát - truyền hình cấp thẩm quyền phê duyệt hàng năm, tổ chức thực theo chương trình, kế hoạch giao 2- Thực hợp đồng quảng cáo, thông tin kinh tế sóng Phát Truyền hình Bình Dương 3- Vận động nguồn kinh phí tài trợ cho chương trình phát - truyền hình thường xuyên đột xuất Đài tổ chức sản xuất 4- Trao đổi, mua bán quyền phim truyện chương trình khác Đài sản xuất, đảm bảo nhu cầu phát sóng cho Đài 5- Quản lý khai thác có hiệu sở vật chất phương tiện kỹ thuật giao 6- Thực loại hình dịch vụ phát - truyền hình bao gồm: - Dịch vụ in sang mua bán, trao đổi loại băng đĩa hình Đài sản xuất - Dịch vụ sản xuất băng đĩa hình theo đơn đặt hàng đơn vị, cá nhân tổ chức kinh tế - Dịch vụ gia công lắp đặt, sửa chữa, cho thuê trang thiết bị phát truyền hình - Thực tin Phát Truyền hình Bình Dương thể loại báo viết nhằm quảng bá rộng rãi chương trình Đài Phát Truyền hình Bình Dương đến tầng lớp nhân dân Điều 4: Quyền hạn: 1- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Ngân hàng để hoạt động 2- Trung tâm mở chi nhánh, đại lý tỉnh thành nước nhằm thu hút nguồn quảng cáo, tài trợ dịch vụ phát truyền hình 3- Thực chế độ đào tạo huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo cho máy Trung tâm hoạt động hiệu 4- Tổ chức máy thực chế độ sách cán cơng chức nhân viên Trung tâm theo quy định Nhà nước CHƯƠNG II TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Điều 5: Tổ chức máy Trung tâm Trung tâm có Giám đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; Phó Giám đốc Giám đốc Đài Phát Truyền hình Bình Dương bổ nhiệm, miễn nhiệm sở thống với Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Cơ cấu tổ chức máy Trung tâm sau : - Phòng Tiếp thị - Quảng cáo - Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ - Phòng Hành - Tài - Chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng chi nhánh Giám đốc Trung tâm quy định phạm vi chức nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Điều 6: Chế độ hoạt động: 1- Trung tâm hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định quy định theo kế hoạch hàng năm phê duyệt 2- Trung tâm hoạt động theo chế độ thủ trưởng Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài Phát Truyền hình mặt hoạt động Trung tâm 3- Các Phó Giám đốc Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách mặt công tác chịu trách nhiệm trước Giám đốc lĩnh vực công tác phân công; đồng thời liên đới Giám đốc chịu trách nhiệm trước cấp lĩnh vực công tác giao CHƯƠNG III CƠ CHẾ TÀI CHÍNH Điều 7: Chế độ tài Trung tâm thực theo quy định chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ Thơng tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ; - Cơng tác kế tốn, thống kê báo cáo tài áp dụng chế độ kế tốn thống kê cho đơn vị hành nghiệp theo định số 999/TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996; thông tư sửa đổi, bổ sung định số 999-TC/QĐ.CĐKT thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 Bộ Tài hướng dẫn kế tốn cho đơn vị nghiệp có thu; - Hàng quý, năm Trung tâm lập báo cáo toán thu chi gởi quan chủ quản, quan tài Cơ quan chủ quản xét duyệt quan tài thẩm định báo cáo tốn Trung tâm theo quy định hành; - Trung tâm Dịch vụ phát truyền hình thực cơng khai tài theo quy định hành CHƯƠNG IV MỐI QUAN HỆ CƠNG TÁC Điều 8: Trung tâm có mối quan hệ với ngành, cấp tổ chức sau: 1- Với ngành Văn hóa Thơng tin:Trung tâm chịu quản lý Nhà nước ngành Văn hóa - Thông tin hoạt động quảng cáo dịch vụ phát truyền hình 2- Với Đài Phát Truyền hình Bình Dương: Trung tâm chịu quản lý trực tiếp toàn diện Đài Phát Truyền hình Bình Dương Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo tồn hoạt động Trung tâm cho Giám đốc Đài theo chế độ định kỳ đột xuất yêu cầu 3- Với quan đơn vị tổ chức kinh tế :Trung tâm chủ động tạo mối quan hệ để thực hoạt động quảng cáo dịch vụ phát - truyền hình theo quy định Nhà nước CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 9: Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký Việc sửa đổi, bổ sung Quy định Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc Đài Phát Truyền hình thống với Trưởng ban Tổ chức quyền trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh xem xét định./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký : Hồ Minh Phương 10 b) Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: - Đối với cá nhân: Không 35% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” - Đối với tập thể: Không 50% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” Khi tính tỷ lệ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, có số lẻ từ 0,5 trở lên làm tròn thành (một) Cơ cấu xét khen thưởng: Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sâu rộng cán bộ, công chức, viên chức người lao động, việc xét khen thưởng tổng kết công tác năm yêu cầu đơn vị, địa phương phải đảm bảo cấu hợp lý đối tượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động; bình đẳng, dân chủ, công khai xét khen thưởng Mọi cán bộ, công chức, viên chức người lao động có thành tích công tác xem xét khen thưởng a) Căn vào mức độ thành tích đạt được, theo chức trách nhiệm vụ giao đối tượng để xét khen thưởng; b) Phân định thành nhóm đối tượng xét khen thưởng, sở so sánh thành tích cá nhân có chức trách nhiệm vụ giao, phân định thành nhóm để xét sau: - Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo chủ chốt quan, đơn vị, địa phương (Giám đốc, Phó Giám đốc tương đương); - Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tương đương; - Người lao động trực tiếp doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước, đơn vị nghiệp nhiều năm liền đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có thành tích xuất sắc xem xét khen thưởng mà không thiết phải đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” Các tầng lớp nhân dân có thành tích xuất sắc vào suất lao động, giải pháp hiệu thực nhiệm vụ xem xét khen thưởng mà khơng bị ràng buộc danh hiệu thi đua Chương V THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG Điều 20 Thẩm quyền định công nhận danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền định tặng thưởng Cờ Thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tương đương; Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty liên doanh có thẩm quyền định tặng “Giấy khen”, công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua sở” 339 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có thẩm quyền định tặng “Giấy khen”, công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua sở” Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền định tặng “Giấy khen”, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” Chủ nhiệm hợp tác xã trực tiếp quản lý xã viên, người lao động làm việc sở hợp tác xã: Nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ, thương mại… định tặng “Giấy khen”, danh hiệu “Lao động tiên tiến” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” Điều 21 Tuyến trình khen thưởng Tuyến trình khen thưởng thực theo quy định Nghị định số 42/2010/NĐCP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ; Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đối với đơn vị ngành dọc Trung ương đóng địa bàn tỉnh bộ, ngành, Trung ương quản lý biên chế, tổ chức quan cấp đơn vị xét cơng nhận danh hiệu thi đua; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng chuyên đề, đột xuất phong trào thi đua tỉnh phát động khen thưởng cho số tập thể cá nhân thật tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Đối với doanh nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh định thành lập (cổ phần, đổi mới, xếp) doanh nghiệp trình khen Các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ngành Trung ương, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, tập đồn kinh tế có nhiều đóng góp cho Sở, ban, ngành, đồn thể, địa phương Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố định khen thưởng có văn nhận xét đề nghị quan quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân khen thưởng Trường hợp có thành tích xuất sắc đóng góp to lớn cho sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương (kể đối tượng người nước ngồi) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen Đối với đơn vị thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động, trình hình thức khen thưởng cấp tỉnh trở lên cho tập thể cá nhân Thủ trưởng đơn vị báo cáo thành tích phải kê khai rõ số tiền thuế khoản thu khác thực tế nộp năm so với đăng ký; tỷ lệ % số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; cam kết nộp đủ, loại thuế, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động nộp thời hạn Điều 22 Thẩm quyền xét duyệt, cho ý kiến hồ sơ khen thưởng Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: a) Thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, định tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng: Cờ Thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 340 b) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trường hợp bộ, ngành Trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hiệp y để trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng c) Hiệp y trường hợp Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đề nghị bộ, ngành, đoàn thể Trung ương khen thưởng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt hồ sơ thuộc thẩm quyền Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp khen thưởng trình cấp khen thưởng Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cho ý kiến việc đề nghị khen hình thức cao (từ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở lên) tập thể đơn vị trực thuộc huyện, thị xã, thành phố cá nhân trưởng phòng, ban, tổ chức đồn thể cấp huyện thuộc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh Đối với sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có tổ chức chia cụm, khối thi đua, ký kết giao ước thi đua cho phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, thị xã, thành phố kết thúc năm cơng tác, sở, ban, ngành, đồn thể cấp tỉnh tổ chức chấm điểm, xếp hạng thi đua cụm, khối gửi kết Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để làm sở xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Điều 23 Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng thực theo Điều Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2012 Chính phủ; Thơng tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ văn hướng dẫn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tập thể, cá nhân làm 01 báo cáo thành tích hồ sơ có liên quan theo mẫu Phụ lục kèm theo Quy định để nộp quan, tổ chức định khen thưởng theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền khen thưởng Khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, quan, đơn vị, địa phương gửi kèm theo tệp điện tử hồ sơ trình (ở định dạng doc xls tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị, định dạng pdf hồ sơ khác có liên quan) đến Ban Thi đua - Khen thưởng, trừ văn có nội dung thuộc bí mật nhà nước Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Đối với khen thưởng tổng kết công tác năm, hồ sơ gồm có: - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng quan, đơn vị, địa phương (02 bản); - Biên họp xét thi đua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (02 bản); - Báo cáo tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân Riêng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” gửi kèm báo cáo sáng kiến có xác nhận Hội đồng xét sáng kiến đơn vị, địa phương văn chứng nhận đề tài khoa học cấp tỉnh Sở Khoa học Công nghệ (01 bản) 341 b) Đối với khen thưởng theo đợt chuyên đề, hồ sơ gồm có: - Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng quan, đơn vị, địa phương có tóm tắt thành tích đạt phong trào thi đua theo đợt chuyên đề; trường hợp đề nghị khen thưởng cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức ngành, địa phương khác phải có ý kiến xác nhận đồng ý văn Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp cá nhân (02 bản); - Biên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quan, đơn vị, địa phương trình khen (02 bản); - Sao gửi kèm chủ trương, kế hoạch Trung ương, bộ, ngành, tỉnh việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo đợt chuyên đề, đồng thời gửi kèm báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào, chuyên đề đơn vị c) Đối với khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm có: - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng quan, đơn vị, địa phương ghi rõ hành động, thành tích đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản (02 bản) d) Khen thưởng tổng kết cụm, khối thi đua tỉnh, hồ sơ gồm có: - Tờ trình đề nghị khen thưởng Cụm trưởng, Khối trưởng Cụm, Khối thi đua (02 bản); - Biên họp Cụm, Khối thi đua có ghi kết chấm điểm, xếp hạng thi đua (02 bản) đ) Khen thưởng thành tích đối ngoại, hồ sơ gồm có: - Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có tóm tắt thành tích đóng góp cho ngành, địa phương, đơn vị (02 bản); - Biên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quan, đơn vị, địa phương trình khen (02 bản); - Văn xin ý kiến quan có liên quan (đối với số trường hợp cần thiết) Điều 24 Quản lý lưu trữ hồ sơ khen thưởng Các quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng quan, đơn vị, địa phương cấp sở để thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo xác nhận khen thưởng đối tượng yêu cầu Chế độ bảo quản hồ sơ thực theo quy định Luật Lưu trữ Điều 25 Quy định thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng Đối với khen thưởng tổng kết năm thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thời gian giải 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết 15 ngày làm việc trước ngày 31 tháng năm sau, hồ sơ gửi trễ so với thời gian quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh không xem xét giải quan, đơn vị đề nghị khen thưởng chậm trễ Thủ trưởng quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 342 Đối với khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày dự kiến trao thưởng 08 ngày làm việc, riêng khen thưởng đột xuất 03 ngày làm việc (khơng tính thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, định) Các đơn vị gửi hồ sơ chậm trễ không kịp trao thưởng, Thủ trưởng đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Chương VI QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; MỨC THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điều 26 Nguồn mức trích Quỹ thi đua, khen thưởng Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) quản lý; quỹ thi đua, khen thưởng ngành, đơn vị, địa phương Thủ trưởng ngành, đơn vị, địa phương quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm, từ nguồn đóng góp cá nhân, tổ chức nước, nước ngồi cho mục đích thi đua, khen thưởng nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh: a) Quỹ thi đua, khen thưởng tập trung tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh định tỷ lệ trích Quỹ thi đua, khen thưởng dự tốn ngân sách hàng năm Mức trích tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước 1% (một phần trăm) chi ngân sách thường xuyên cấp tỉnh quản lý (trừ kinh phí xây dựng khoản khác theo quy định) b) Quỹ thi đua, khen thưởng sở, ban ngành, đoàn thể (kể đơn vị trực thuộc) trích vào dự toán chi ngân sách nhà nước cấp thẩm quyền giao; vào tổng quỹ lương theo ngạch bậc số cán bộ, công chức biên chế tiền công duyệt năm số lao động hợp đồng trả lương theo bảng lương Nhà nước quy định Mức trích tối đa 2% (hai phần trăm) tổng quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc cấp hàm cán bộ, công chức, viên chức biên chế tiền công giao hàng năm c) Các tổ chức trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh dự kiến số trích quỹ thi đua, khen thưởng tổng hợp với dự toán chi thường xuyên gửi quan tài thẩm định để thống mức trích tối đa khơng q 2% (hai phần trăm) tổng quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc số cán bộ, công chức, viên chức biên chế duyệt năm d) Các tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (gọi chung hội) tự định mức trích Quỹ thi đua, khen thưởng vào khả tài tổ chức từ nguồn đóng góp cá nhân, tổ chức nước, nước từ nguồn thu hợp pháp khác Riêng tổ chức đặc thù theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định hội có tính chất đặc thù; mức trích tối đa để chi khen thưởng trích từ nguồn ngân sách Nhà nước không 2% (hai phần trăm) tổng quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc số biên chế duyệt năm đ) Đối với đơn vị nghiệp công lập: 343 + Đối với đơn vị nghiệp công lập tự bảo đảm tồn chi phí hoạt động thường xun: Quỹ thi đua, khen thưởng trích lập theo chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp từ khoản đóng góp tổ chức, cá nhân cho mục đích thi đua, khen thưởng (nếu có); + Đối với đơn vị nghiệp công lập tự bảo đảm phần chi phí hoạt động thường xuyên đơn vị nghiệp công lập ngân sách nhà nước bảo đảm tồn chi phí hoạt động thường xuyên: Quỹ thi đua, khen thưởng trích từ nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước quan chủ quản cấp giao; từ phần chênh lệch thu lớn chi từ khoản đóng góp tổ chức, cá nhân cho mục đích khen thưởng (nếu có) Mức trích tối đa 2% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc cán bộ, viên chức biên chế, hợp đồng lao động Sở Nội vụ duyệt năm Quỹ thi đua, khen thưởng cấp huyện: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cấp định tỷ lệ trích Quỹ thi đua, khen thưởng dự tốn ngân sách hàng năm Mức trích tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước 1% (một phần trăm) dự toán chi ngân sách thường xuyên cấp huyện Quỹ thi đua, khen thưởng cấp xã: Mức trích tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước 1% (một phần trăm) dự toán chi ngân sách thường xuyên cấp xã Điều 27 Nội dung chi thi đua, khen thưởng Chi cho in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, khen, làm huy hiệu Chiến sĩ thi đua, cờ thi đua, khung khen, giấy khen, hộp đựng huy hiệu chiến sĩ thi đua Chi tiền thưởng tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập thể Chi cho công tác tổ chức, đạo phong trào thi đua: Mức trích khơng q 20% tổng Quỹ thi đua, khen thưởng cấp để chi cho nhiệm vụ sau: a) Chi tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng; b) Chi xây dựng, tổ chức triển khai phong trào thi đua; chi tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; chi tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; c) Chi phát động phong trào thi đua, khen thưởng theo đợt, chuyên đề, thường xuyên, cao điểm ngành, lĩnh vực, phạm vi quan, tổ chức, địa phương; hoạt động thi đua, khen thưởng cụm, khối; chi kiểm tra, đạo, giám sát việc thực phong trào thi đua, khen thưởng; d) Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức, đạo phong trào thi đua Điều 28 Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng Thủ trưởng quan cấp định khen thưởng cấp chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng cấp quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng phải sử dụng mục đích, cơng khai, minh bạch Việc tốn số chi thực tế theo đối tượng mức thưởng theo quy định Tiền thưởng kèm theo định khen thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh trình khen thưởng chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh 344 Đối với tập thể, cá nhân tỉnh, người Việt Nam nước ngoài, người nước tập thể người nước tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tặng phẩm lưu niệm có giá trị mức tiền thưởng tương ứng theo quy định pháp luật, trường hợp đặc biệt, tặng phẩm lưu niệm có giá trị cao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định Các trường hợp khen thưởng đột xuất gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm, đạt giải hội thi, hội diễn tùy theo thành tích phạm vi tác dụng nêu gương khả Quỹ thi đua, khen thưởng để khen thưởng động viên, khuyến khích cho trường hợp Trường hợp đặc biệt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định Điều 29 Mức tiền thưởng Cách tính tiền thưởng: a) Tiền thưởng tính sở mức lương tối thiểu chung Chính phủ quy định có hiệu lực vào thời điểm ban hành định công nhận danh hiệu thi đua định khen thưởng b) Tiền thưởng sau nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng thực theo quy định Điều 71, Điều 75, Điều 76 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ Chương VII KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điều 30 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm phối hợp với quan có liên quan tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng quan, đơn vị, địa phương phạm vi toàn tỉnh Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng quan, đơn vị, địa phương quản lý Trưởng khối, cụm thi đua có trách nhiệm kiểm tra phong trào thi đua theo giao ước thi đua ký kết Điều 31 Trách nhiệm việc kê khai xác nhận thành tích Trách nhiệm cá nhân: Cá nhân đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm tính xác việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị cấp xét khen thưởng Trách nhiệm Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương: Chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo thành tích tính xác hồ sơ, báo cáo thành tích đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đơn vị trước trình cấp Điều 32 Xử lý vi phạm Cá nhân, tập thể khen thưởng; cá nhân, tập thể có thẩm quyền định khen thưởng trình cấp khen thưởng, có hành vi vi phạm q trình kê 345 khai, thực thủ tục định khen thưởng bị xử lý theo quy định Điều 80, Điều 81 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Chính phủ Ban Thi đua - Khen thưởng, phận làm công tác thi đua, khen thưởng quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm kiểm tra, phát tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm lập thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương định hủy bỏ định khen thưởng, thu hồi vật khen thưởng chế độ hưởng; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương xử lý kỷ luật, xử phạt hành truy cứu trách nhiệm Nếu phát cá nhân tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước mà vi phạm pháp luật, bị tòa án xét xử hình thức từ phạt tù cho hưởng án treo trở lên án có hiệu lực pháp luật Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền tước Danh hiệu vinh dự Nhà nước Trường hợp bị xét xử oan, sai quan nhà nước có thẩm quyền minh oan, sửa sai cá nhân phục hồi trao lại danh hiệu bị tước Điều 33 Khiếu nại, tố cáo Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại, tố cáo thi đua, khen thưởng theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp với quan có liên quan kiểm tra, xác minh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải khiếu nại, tố cáo thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận giải khiếu nại, tố cáo thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền quan, đơn vị, địa phương Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 34 Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực Quy định Căn Luật Thi đua, khen thưởng, văn hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng Quy định để xây dựng Quy chế công tác thi đua, khen thưởng quan, đơn vị, địa phương Trong q trình thực có vấn đề phát sinh, vướng mắc, quan, đơn vị có ý kiến văn gửi Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký: Lê Thanh Cung 346 PHỤ LỤC MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Mẫu số 01 Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc, Giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ công tác Mẫu số 02 Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp sở; Giấy khen cá nhân có thành tích thực nhiệm vụ công tác Mẫu số 03 Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân) Mẫu số 04 Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh; Giấy khen (cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất) Thể thức kỹ thuật trình bày mẫu báo cáo Phụ lục phải thực theo quy định Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành 347 Mẫu số 011 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN …….2 (Mẫu báo cáo áp dụng tập thể) Tên tập thể đề nghị (Ghi đầy đủ chữ in thường, khơng viết tắt) I SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH Đặc điểm, tình hình: - Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa trang tin điện tử; - Quá trình thành lập phát triển; - Những đặc điểm đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cấu tổ chức, sở vật chất), tổ chức đảng, đoàn thể3 Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ giao II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Báo cáo thành tích vào chức năng, nhiệm vụ giao quan (đơn vị) đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc việc thực tiêu (nhiệm vụ) cụ thể suất, chất lượng, hiệu công tác so với năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi cơng tác quản lý, cải cách hành chính; giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu cao kinh tế, xã hội Sở, ban, ngành, địa phương4 Những biện pháp nguyên nhân đạt thành tích; phong trào thi đua áp dụng thực tiễn sản xuất, công tác Việc thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể6 III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định Hình thức khen thưởng: 348 Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; quan ban hành định THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÊN (Ký, đóng dấu) TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) Báo cáo thành tích 01 năm Cờ thi đua tỉnh; Tập thể lao động xuất sắc Giấy khen; 02 năm Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …) Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu tiêu chí việc thực nhiệm vụ trị đơn vị (có so sánh với năm trước 02 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: - Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực sách bảo hiểm người lao động … việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo mơi trường, an tồn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục nội dung xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền) - Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm kết học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (thị xã, thành phố), cấp tỉnh, cấp quốc gia, số giáo viên giỏi cấp; số đề tài nghiên cứu,… - Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi kinh tế, xã hội, …) Việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện … Công tác xây dựng đảng, đồn thể: Nêu vai trò, kết hoạt động xếp loại tổ chức đảng, đoàn thể Nêu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng (ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký định) 349 Mẫu số 021 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2 (Mẫu báo cáo áp dụng cá nhân) I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên (Ghi đầy đủ chữ in thường, không viết tắt): - Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính: - Quê quán3: - Trú quán: - Đơn vị cơng tác: - Chức vụ (Đảng, quyền, đồn thể): - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận: Thành tích đạt cá nhân4: III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định Hình thức khen thưởng: Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; quan ban hành định THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) 350 Báo cáo thành tích 02 năm Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 03 năm danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 năm Chiến sĩ thi đua sở Giấy khen Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (thị xã, thành phố); tỉnh Nêu thành tích cá nhân việc thực nhiệm vụ giao (kết đạt suất, chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ; biện pháp, giải pháp công tác việc đổi công tác quản lý, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; cơng tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò cá nhân cơng tác xây dựng Đảng đồn thể; cơng tác tham gia hoạt động xã hội, từ thiện …) - Đối với cán làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực sách bảo hiểm người lao động … việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục nội dung xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền) - Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm kết học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (thị xã, thành phố), cấp tỉnh, cấp quốc gia; số giáo viên giỏi cấp; số đề tài nghiên cứu,… - Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi kinh tế, xã hội, …) - Đối với hội đoàn thể, lấy kết thực nhiệm vụ công tác trọng tâm chương trình cơng tác Trung ương hội, đoàn thể giao - Đối với quan quản lý nhà nước, lấy kết thực nhiệm vụ quản lý nhà nước, thực nhiệm vụ chuyên môn công tác tham mưu cho lãnh đạo phát triển đơn vị, ngành, địa phương … Nêu hình thức khen thưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tặng (ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký định) - Ghi rõ số định công nhận danh hiệu thi đua cấp sở 02 năm Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”: + Ghi rõ số định, ngày, tháng, năm, ký định 03 lần liên tục tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” trước thời điểm đề nghị; + Ghi rõ nội dung sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích quản lý, công tác đề tài nghiên cứu (tham gia thành viên chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) phải có giấy chứng nhận Hội đồng kèm theo hồ sơ 351 Mẫu số 03 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) ………1 (Về thành tích xuất sắc đột xuất ) Tên đơn vị cá nhân, chức vụ đơn vị đề nghị khen thưởng (Ghi rõ đầy đủ chữ in thường, không viết tắt) I SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH - Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức viên chức Chức năng, nhiệm vụ giao - Đối với cá nhân ghi rõ: Họ tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác … II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đạt (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân …) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN2 (Ký, đóng dấu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ3 (Ký tên, đóng dấu) Ghi hình thức đề nghị khen thưởng Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên có xác nhận Thủ trưởng quan Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên có xác nhận Thủ trưởng quan 352 Mẫu số 04 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ………1 Tên đơn vị cá nhân chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng (Ghi đầy đủ chữ in thường, khơng viết tắt) I THƠNG TIN CHUNG - Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa trang tin điện tử; cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức viên chức; chức năng, nhiệm vụ giao - Đối với cá nhân ghi rõ: Họ tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác … II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Báo cáo thành tích phải vào mục tiêu (nhiệm vụ), tiêu suất, chất lượng, hiệu … đăng ký đợt phát động thi đua chuyên đề thi đua; biện pháp, giải pháp đạt thành tích xuất sắc, mang lại hiệu kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; kinh nghiệm rút đợt thi đua … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3 (Ký, đóng dấu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4 (Ký, đóng dấu) Ghi hình thức đề nghị khen thưởng Chỉ áp dụng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền Sở, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Nếu tập thể Thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo mơi trường, an tồn vệ sinh lao động, an tồn vệ sinh thực phẩm (có trích lục nội dung xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền) Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên có xác nhận Thủ trưởng quan Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên có xác nhận Thủ trưởng quan 353
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1997 – 2013, TẬP HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1997 – 2013

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm