ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Triết học Mác - Lênin

516 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:24

MỤC LỤC Triết học Mác - Lênin .4 KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 14 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC .30 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN IỆT NAM 50 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 58 XÂY DỰNG ĐẢNG .75 CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG 81 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XA HỘI VÀ NHÂN VĂN 88 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM .94 NGUYÊN LÝ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 102 XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG .111 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 116 NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ KINH TẾ 123 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 131 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 138 LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI .145 ĐẠO ĐỨC HỌC 154 LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC 158 Mỹ học 164 Logic hình thức .169 QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẠI CƯƠNG 186 QUAN HỆ CHÔNG CHÚNG 195 TRUYỀN THÔNG TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 203 TIN HỌC ỨNG DỤNG 209 TIẾNG ANH CƠ BẢN 215 TIẾNG ANH CƠ BẢN 226 TIẾNG ANH CƠ BẢN 237 KHOA HỌC QUẢN LÝ .247 NGHỆ THUẬT PHÁT BIỂU MIỆNG 261 KHOA HỌC CHÍNH SÁCH CÔNG 270 LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM 278 PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 283 LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ 288 LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 295 LỊCH SỬ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 301 LÝ THUYẾT TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN ĐỘNG 310 THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI 322 TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 329 TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH .335 TT HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 343 TT HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM .350 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 356 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN .363 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐỒN KẾT 369 TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN, ĐẠO ĐỨC, VĂN HĨA HỒ CHÍ MINH 376 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (LT) 384 THỰC HÀNH GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 391 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ 399 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC TƯ TƯỞNG .406 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ 412 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN VẬN 419 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN 422 TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH 426 TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH 432 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG NHÂN, NƠNG DÂN, TRÍ THỨC 437 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHỤ NỮ, 442 THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG .442 VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG .448 HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 448 HỒ CHÍ MINH TIỂU SỬ .453 Lịch sử Đảng (Chuyên đề) 459 LỊCH SỬ VIỆT NAM (CHUYÊN ĐỀ) .463 LỊCH SỬ THẾ GIỚI (CHUYÊN ĐỀ) 470 THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 475 Thể chế trị thế giới đương đại 483 KIẾN TẬP .490 THỰC TẬP 495 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC 501 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TƠN GIÁO VÀ QUYỀN CON NGƯỜI 505 NHỮNG LUẬN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 512 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Triết học Mác - Lênin Thông tin giảng viên Giảng viên 1: - Họ tên: Nguyễn Minh Hoàn - Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa, PGS, TS - Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác – Lênin, Lịch sử triết học phương Đông, Triết học trị – xã hợi - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Triết học, Học viện BC & TT - Địa liên hệ: Văn phòng Khoa Triết học, Tầng 5, Nhà hành A1 Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0913.828.018 Email: hoan_cbxh@yahoo.com.vn Giảng viên 2: - Họ tên: Trần Hải Minh - Chức danh, học hàm, học vị: Phó Trưởng khoa, TS - Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác – Lênin, Triết học phương Tây đại, Triết học trị – xã hợi - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Triết học, Học viện BC&TT - Địa liên hệ: Văn phòng Khoa Triết học, Tầng 5, Nhà hành A1, Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 094.571.8288 Email: haiminh81us@yahoo.com tranhaiminh@ajc.edu.vn Giảng viên 3: - Họ tên: Bùi Thị Thanh Hương - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, PGS, TS - Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác – Lênin, Lịch sử triết học phương Tây, Lịch sử phép biện chứng, Triết học trị – xã hợi - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Triết học, Học viện BC&TT - Địa liên hệ: Văn phòng Khoa Triết học, Tầng 5, Nhà hành A1, Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 098.886.7816 Email: buithithanhhuong1806@gmail.com Giảng viên 4: - Họ tên: Nguyễn Thị Như Huê - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, TS - Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác – Lênin, Triết học phương Tây đại, Đạo đức học, Phương pháp giảng dạy triết học - Thời gian địa điểm làm việc: Khoa Triết học, Học viện BC&TT - Địa liên hệ: Văn phòng Khoa Triết học, Tầng 5, Nhà hành A1, Học viện BC&TT, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0912.661.150 Email: nhuhue1310@gmail.com Thông tin chung học phần - Tên học phần tiếng Anh: Marxist – Leninist Philosophy - Mã môn học/học phần: TM01012 - Số tín chỉ: 04 - Học phần tiên quyết: - Thuộc học phần: Bắt buộc:  Tự chọn:  - Các điều kiện tiên quyết: sinh viên năm thứ đại học - Điều kiện khác: Phân bổ tín chỉ: 03 + Giờ lý thuyết: 03 (30 tiết) + Giờ thực hành: 01 (30 tiết) - Khoa/ bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Triết học Mác - Lênin, Khoa Triết học Mục tiêu học phần Học phần Triết học Mác – Lênin góp phần cung cấp cho người học kiến thức tảng Triết học Mác – Lênin Trên sở nắm vững kiến thức bản, người học có thể rút ý nghĩa phương pháp luận vận dụng vào nghiên cứu các khoa học khác nhìn nhận, đánh giá các vấn đề đời sống khách quan, toàn diện đắn CĐR Hiểu biết đối tượng triết học, vai trò triết học nói chung triết học Mác – Lênin nói riêng đời sống xã hợi CĐR Phân tích các nợi dung lý luận ý nghĩa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng: Vật chất - ý thức, Phép biện chứng vật, Lý luận nhận thức CĐR Phân tích các nợi dung lý luận ý nghĩa phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử: Hình thái kinh tế – xã hội, Giai cấp – dân tộc, Nhà nước cách mạng xã hội, Ý thức xã hội, Vấn đề người CĐR Vận dụng lý luận các nguyên tắc phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng lịch sử vào nhận thức hoạt động thực tiễn CĐR Kỹ tư cá nhân: + Phân tích, tổng hợp, đánh giá, phản biện các vấn đề từ tiếp cận triết học; + Tư sáng tạo (nhìn nhận vấn đề đưa giải pháp cho vấn đề từ góc độ mới, khung tham chiếu mới, khơng rập khn, sáo mòn); tư hệ thống CĐR Kỹ mềm: + Thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, lập kế hoạch, + Kỹ tự học, tự nghiên cứu CĐR Thái độ: + Có niềm tin vững vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường XHCN mà Đảng nhân dân ta lựa chọn + Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam đường lên CNXH mà Đảng nhân dân ta đã lựa chọn + Yêu nước, Trung thực, có tinh thần trách nhiệm Tóm tắt nội dung học phần Học phần gồm nợi dung sau: - Giới thiệu chung triết học vai trò triết học đời sống, - Những nợi dung triết học Mác – Lênin, như: Vật chất ý thức, Phép biện chứng vật, Lý luận nhận thức, Hình thái kinh tế - xã hội, Giai cấp dân tộc, Nhà nước cách mạng xã hội, Ý thức xã hội, Vấn đề người Nơi dung chi têt hoc phân STT Hình thức, phương pháp giảng dạy Phân bổ thời gian Yêu cầu CĐR sinh viên LT TH Triêt học và vai trò nó với phát triển xã hội 1.1 Triêt học và đối tượng triêt học 1.1.1 Triết học 1.1.2 Đối tượng nghiên cứu triết học 1.2 Vấn đề triêt học - chủ nghĩa vật và chủ nghĩa tâm 1.2.1 Vấn đề triết học 1.2.2 Chủ nghĩa vật triết học 1.2.3 Chủ nghĩa tâm triết học 1.2.4 Thuyết khơng thể biết 1.3 Biện chứng và siêu hình 1.3.1 Phương pháp Biện chứng siêu hình 1.3.2 Các giai đoạn phát triển phép biện chứng 1.4 Vai trò triêt học phát triển xã hội 1.4.1 Vai trò thế giới quan, phương pháp luận triết học 1.4.2 Vai trò triết học Mác-Lênin Vật chất – Ý thức 2.1 Vật chất và hình thức tồn nó 2.1.1 Phạm trù vật chất 2.1.2 Vật chất vận động 2.1.3 Không gian thời gian 2.1.4 Tính thống thế giới 2.2 Nguồn gốc, chất ý thức và quan hệ vật chất-ý thức 2.2.1 Nguồn gốc ý Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận Nghiên 1,5,6,7,8,9 cứu tài liệu, tìm hiểu nguồn gốc triết học, vấn đề triết học, các phương pháp triết học, vai trò triết học; tham gia thảo luận Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận, Bài tập thực hành Nghiên 2,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu, tìm hiểu quan niệm vật chất lịch sử triết học, ý nghĩa định nghĩa vật chất thức 2.2.2 Bản chất ý thức 2.2.3 Kết cấu ý thức 2.2.4 Quan hệ vật chất ý thức ý nghĩa phương pháp luận nó Xêmina: quan hệ vật chất, ý thức ý nghĩa nó 3 Phép biện chứng vật * Mở đầu: Phép biện chứng vật gì? 3.1 Hai nguyên lý phép biện chứng 3.1.1/ Nguyên lý mối liên hệ phổ biến 3.1.2/ Nguyên lý phát triển 3.2 Các qui luật phép biện chứng vật 3.2.1/ Qui luật chuyển hoá từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại 3.2.2/ Qui luật thống đấu tranh các mặt đối lập 3.2.3/ Qui luật phủ định phủ định 3.3 Các cặp phạm trù phép biện chứng vật 3.3.1/ Cái riêng, cái chung, cái đơn 3.3.2/ Nguyên nhân kết 3.3.3/ Tất nhiên ngẫu nhiên 3.3.4/ Nợi dung hình thức 3.3.5/ Bản chất tượng 3.3.6/ Khả Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận, Bài tập thực hành Lênin, liên hệ vận dụng nguyên tắc khách quan nhận thức hoạt động; tham gia thảo luận Nghiên 2,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu; Bài tập thực hành: Vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận PBCDV vào nhận thức hoạt động thực tiễn; Thảo luận nhóm các cặp phạm trù thực Lý luận nhận thức 4.1 Bản chất nhận thức 4.1.1/ Quan điểm sai lầm 4.1.2/ Quan điểm Mác xít 4.2 Nhận thức và hoạt đợng thực tiễn 4.2.1/ Thực tiễn 4.2.2/ Vai trò thực tiễn với nhận thức 4.3 Các giai đoạn và trình đợ nhận thức 4.3.1/ Nhận thức cảm tính lý tính 4.3.2/ Nhận thức kinh nghiệm lý luận 4.3.3/ Nhận thức thông thường nhận thức khoa học 4.4 Vấn đề chân lý 4.4.1/ Khái niệm chân lý 4.4.2/ Các tính chất chân lý 4.5 Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn 4.5.1/Vai trò thực tiễn lý luận 4.5.2/ Vai trò lý luận với thực tiễn 4.5.3/ Ý nghĩa PPL Hình thái kinh tê - xã hội 5.1 Sản xuất vật chất là điều kiện tồn và phát triển xã hội 5.1.1/ Khái niệm đặc trưng sản xuất vật chất 5.1.2/ Vai trò sản xuất vật chất 5.2 Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 5.2.1/ Phương thức sản xuất - Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất 5.2.2/ Qui luật phù Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận Nghiên 2,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu; Thảo luận quan điểm trước Mác nhận thức; Thảo luận vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận, Bài tập thực hành Nghiên 3,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu; Bài tập thực hành: Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hợi vào nghiên cứu tình hình thế giới Việt Nam; hợp quan hệ sản xuất với trình đợ phát triển lực lượng sản xuất 5.3 Cơ sở hạ tầng và kiên trúc thượng tầng 5.3.1/ Phạm trù sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng 5.3.2/ Mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng 5.4 Phạm trù hình thái kinh tê - xã hợi 5.4.1/ Định nghĩa hình thái kinh tế-xã hợi 5.4.2/ Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hợi quá trình lịch sử tự nhiên Giai cấp và dân tộc 6.1 Giai cấp và đấu tranh giai cấp 6.1.1 Khái niệm giai cấp 6.1.2 Đấu tranh giai cấp vai trò nó lịch sử 6.1.3 Ý nghĩa phương pháp luận 6.2 Dân tộc Quan hệ giai cấp – dân tộc, giai cấp – nhân loại 6.2.1 Những hình thái cợng đồng người trước dân tộc 6.2.2 Khái niệm dân tộc 6.2.3 Quan hệ giai cấp – dân tộc, giai cấp – nhân loại Nhà nước và cách mạng 7.1 Nhà nước 7.1.1/ Nguồn gốc chất nhà nước 7.1.2/ Đặc trưng nhà nước 7.1.3/ Chức nhà nước 7.1.4/ Các kiểu hình Thảo luận nhóm Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận, Bài tập thực hành Nghiên 3,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu; Thảo luận: Liên hệ thực tiễn Việt Nam Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận, Bài tập thực hành Nghiên 3,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu; Thảo luận: Liên hệ thực tiễn xây dựng Nhà nước Việt Nam 9 thức nhà nước 7.1.5/ Nhà nước vô sản 7.2 Cách mạng xã hội 7.2.1 Khái niệm vai trò CMXH 7.2.2 Điều kiện khách quan nhân tố chủ quan cách mạng xã hội 7.2.3 Tính chất, lực lượng cách mạng xã hợi 7.2.4 Vấn đề quyền phương thức giành quyền 7.2.5 Đặc điểm cách mạng XHCN (cách mạng vô sản) Vấn đề người triêt học Mác Lênin 8.1 Quan niệm triêt học nguồn gốc, chất người 8.1.1 Quan niệm mác-xit 8.1.2 Quan niệm mác-xit 8.2 Cá nhân và xã hội 8.2.1 Khái niệm cá nhân xã hội 8.2.2 Mối quan hệ cá nhân xã hợi 8.3 Vai trò quần chúng nhân dân và cá nhân (vĩ nhân, lãnh tụ) lịch sử 8.3.1 Quần chúng nhân dân vai trò quần chúng nhân dân 8.3.2 Vai trò cá nhân (vĩ nhân, lãnh tụ) lịch sử Ý thức xã hội 9.1 Tồn xã hội và ý thức xã hội 9.1.1/ Khái niệm tồn xã hội 9.1.2/ Ý thức XH kết cấu nó 9.1.3/ Tính giai cấp ý Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận, Bài tập thực hành Nghiên 3,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu; Thảo luận: Vấn đề phát huy nhân tố người ở Việt Nam Giảng lý thuyết, Hỏi – đáp, thảo luận, Bài tập thực Nghiên 3,4,5,6,7,8,9 cứu tài liệu; Thảo luận vấn đề xây dựng ý thức xã hội ở 10 2.3 Nợi dung giáo dục tồn diện 2.4.Phương châm, phương pháp giáo dục 2.5 Đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 3.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vào xây dựng giáo dục Việt Nam 3.1 Bối cảnh 3.2 Tình hình giáo dục Việt Nam 3.3 Phát triển giáo dục nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Giảng lý 7,5 thuyết, thảo luận nhóm, hỏi đáp, hướng dẫn tự học tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Nghiên 2,3,4,5 cứu trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Học liệu 7.1 Học liệu bắt buộc (HLBB) Học viện Báo chí Tuyên truyền, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình nội Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Đề tài khoa học cấp sở Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, 15 tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 7.2 Học liệu tham khảo (HLTK) Đặng Quốc Bảo (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nợi Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 502 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 10 Đồn Nam Đàn (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 11 Võ Ngun Giáp (chủ biên) (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đặng Xuân Kỳ (2004), Phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, Nxb LLCT, Hà Nợi 13 Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong (2001), Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, Nxb Lao Đợng Hà Nợi 14 Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb LLCT, Hà 15 Song Thành (chủ biên) (2006), Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb LLCT, Hà Nợi 16 Các viết vấn đề các báo, tạp chí… Phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá Loại hình Đánh giá ý thức Đánh giá định kỳ Thi hết học phần Hình thức Thảo luận lớp, chuyên cần Bài kiểm tra môn Viết/Vấn đáp/Tiểu luận Trọng số điểm 0,1 0,3 0,6 Hệ thống câu hỏi ôn tập/ đề tiểu luận Câu hỏi ơn tập Phân tích sở lý luận thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Phân tích vai trò chủ quan Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng giáo dục Phân tích quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh vai trò giáo dục Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu đối tượng giáo dục Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh nợi dung giáo dục tồn diện Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh phương châm, phương pháp giáo dục Phân tích đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vào xây dựng giáo dục Đề tiểu luận Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Cơ sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò giáo dục Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu đối tượng giáo dục Quan điểm Hồ Chí Minh nợi dung giáo dục tồn diện Quan điểm Hồ Chí Minh phương châm, phương pháp giáo dục Đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vào xây dựng giáo dục 503 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TƠN GIÁO VÀ QUYỀN CON NGƯỜI Thông tin giảng viên 1.1 Giảng viên - Họ tên: Trần Thị Minh Tuyết - Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS, giảng viên - Đơn vị cơng tác: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện BC&TT - Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng dân chủ, tư tưởng ngoại giao, tư tưởng quân Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cợng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử ngoại giao nhà nước cách mạng Việt Nam… - Địa liên hệ: - Điện thoại: 0913538837 Email: tuyetminh1612@gmail.com 1.2 Giảng viên - Họ tên: Nguyễn Thị Mai Lan - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Đơn vị công tác: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh , Học viện Báo chí TT - Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tợc, tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo… - Điện thoại: 0914193646 Email: pretyorchid@yahoo.com Thông tin chung học phần - Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo quyền người - Mã số học phần: TH 03087 - Số tín chỉ: 02 - Các học phần tiên quyết: Sinh viên đã học các mơn lí luận Mác - Lênin; các mơn sở ngành; học phần Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cợng sản Việt Nam; Nhà nước - Loại học phần: Tự chọn - Các yêu cầu khác học phần: Giảng đường, máy chiếu… - Phân bổ tín chỉ: + Giờ lý thuyết: 1,5 tín (tương đương 22,5 giờ) + Giờ thực hành: 0,5 tín (tương đương 15 giờ) - Khoa phụ trách học phần: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện BC&TT Mục tiêu học phần Học phần gồm chuyên đề độc lập “Tư tưởng Hồ tôn giáo” “Tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người” Mục tiêu học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành kiến thức sở hình thành, quá trình phát triển nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người Từ đó, xem xét giá trị vận dụng tư tưởng vào việc thực thi sách tơn giáo thực quyền người ở nước ta giai đoạn Chuẩn đầu CĐR 1: Hiểu, có khả phân tích các quan điểm Hồ Chí Minh vấn đề tơn giáo quyền người CĐR 2: Có khả hiểu thuận lợi khó khăn việc giải quyết vấn đề tôn giáo người ở nước ta 504 CĐR 3: Có khả phân tích, đánh giá có phản biện các chủ trương, sách Đảng các vấn đề tôn giáo quyền người theo tư tưởng Hồ Chí Minh CĐR 4: Hiểu, có khả vận dụng hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo quyền người để đưa các giải pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo nhân quyền ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh CĐR 5: Phân tích, đánh giá có phản biện các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề tơn giáo quyền người bối cảnh kinh tế- xã hội xu hướng tương lai CĐR 6: Kỹ tư cá nhân - Tư sáng tạo - Tư phản biện - Tư hệ thống - Nghiên cứu khám phá kiến thức CĐR 7: Kỹ mềm - Kỹ tự chủ: quản lý thời gian, học tập suốt đời - Kỹ giao tiếp - Kỹ làm việc nhóm CĐR 8: Thái độ, phẩm chất đạo đức - Sẵn sàng đương đầu với khó khăn: kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, sáng tạo - Trung thực, trực, cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập - Truyền bá tri thức môn học Tóm tắt nội dung học phần Môn học gồm chuyên đề tác rời nên quy ước chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo gọi chuyên đề 1; chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người gọi chuyên đề Chuyên đề gồm chương nhằm giới thiệu sở quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo; nợi dung tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo; phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giải qút các vấn đề tơn giáo giai đoạn Chuyên đề gồm chương nhằm giới thiệu sở quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người; nợi dung tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người; phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người vào việc đảm bảo quyền người ở nước ta Nội dung chi tiêt và chuẩn đầu học phần STT Nợi dung Hình Phân bổ u CĐR thức, thời gian cầu đối phương với sinh pháp viên giảng dạy LT TH Phần TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO 505 Chương 1: Cơ sở, trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo 1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 1.1.3 Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 1.2 Q trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo 1.2.1 Giai đoạn trước năm 1945 1.2.2 Giai đoạn từ 1945 đến 1954 1.2.3 Giai đoạn từ 1954 đến 1969 Thuyết trình, phát vấn Chương 2: Nợi dung tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh đồn kết tơn giáo, hòa hợp dân tộc 2.2 Tư tưởng tơn trọng đức tin quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân 2.3 Tư tưởng đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo 2.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh khoan dung tơn giáo Thút trình, phân nhóm thảo luận, tổng kết vấn đề Chương 3: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo vào việc giải quyêt vấn đề tôn giáo Việt Nam 3.1.Tình hình tơn giáo Thuyết trình, nghe báo cáo các nhóm 506 Phải có 1,6,7,8 giáo trình, đọc trước học, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Nghiên 2,3,4,6,7,8 cứu trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Nghiên 2,3,4, 6,7,8 cứu trước tài liệu, lớp tập Việt Nam hiện 3.2 Giải vấn đề tơn giáo hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh Phần TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Chương 1: Cơ sở, trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người 1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 1.1.3 Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 1.2 Q trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người 1.2.1 Giai đoạn 1890 – 1920 1.2.2 Giai đoạn từ 1920 – 1945 1.2.3 Giai đoạn 1945 – 1969 Chương 2: Nợi dung tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người 2.1 Sự vi phạm nhân quyền nước thuộc địa Hồ Chí Minh 2.2 Tư tưởng Hồ Chí chuẩn bị, tổng kết vấn đề, hướng dẫn tự học trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học 12 6,5 Nghiên 1,6,7,8 cứu trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Thuyết trình, thảo luận nhóm, tổng kết vấn đề, Nghiên 2,4,6,7,8 cứu trước tài liệu, lớp tập trung Phỏng vấn nhanh, thuyết trình 507 Minh quyền hướng người dẫn tự 2.3 Tư tưởng Hồ Chí học Minh quyền số nhóm công dân đặc biệt phự nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện thực thi quyền người Chương3: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người giai đoạn 3.1 Thực trạng thực hiện quyền người nước ta hiện 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao thực thi quyền người theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện Phát vấn, thuyết trình, hướng dẫn tự học 1, nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Nghiên 2,3,4,6,7,8 cứu trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Học liệu 7.1 Học liệu bắt buộc 7.1.1 Học liệu bắt buộc chuyên đề Hồ Chí Minh: Tồn tập, 15 tập, Nxb CTQG, H, 2011 Cụ thể: - Tập 1: tr 208- 214, 415-418 - Tập 2: tr 100-105 - Tập 3: tr 203-205, 431, 582-584 - Tập 4: tr 6, 54, 55,56, 142-143, 240 - Tập 5: tr 37, 53, 106, 500, 516, 606, 608, 657, 658 - Tập 6: tr 236, 270 - 271, 272, 273, 515 - Tập 7: tr 243, 263, 522 - Tập 8: tr 374, 375, 536, 539- 540, 541 - Tập 9: tr 75, 418, 432, - Tập 10: tr 150, 226, 462, 472, 508 - Tập 14: tr 383 7.1.2 Học liệu bắt buộc chuyên đề - Hồ Chí Minh: Tồn tập, 15 tập, Nxb CTQG, H, 2011 Cụ thể: + Tập 1: tr.5, 10, 31, 63, 67, 68, 83, 93, 101, 103, 109, 112, 114, 147, 167, 353355, 469 + Tập 2: 23-123, 253 -256, 399- 447 + Tập 4: 1-3 7.2 Học liệu tham khảo - Học viện BC & TT (2014): Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo: ĐTKH - Vũ Văn Hậu (2009), Củng cố mối quan hệ dân tộc tôn giáo Việt Nam bối cảnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG - Hồ Trọng Hoài, Nguyễn Thị Nga (2006), Quan điểm C Mác – Ph Ăngghen – V.I Lênin – Hồ Chí Minh tơn giáo vận dụng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG - Phùng Hữu Phú (1997): Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam, Nxb CTQG - Trung tâm nghiên cứu quyền người (2002), Các văn kiện quốc tế quyền người - Ngyễn Đức Lữ (2009), Tôn giáo – quan điểm, sách tơn giáo cảu Đảng Nhà nước Việt Nam Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá Loại hình Hình thức Trọng số điểm Đánh giá ý thức Thảo luận lớp, chuyên cần 0,1 Đánh giá định kỳ Bài kiểm tra môn 0,3 Thi hết học phần Viết/Vấn đáp/Tiểu luận 0,6 Hệ thống đề tài tiểu luận và câu hỏi ôn tập Hệ thống đề tài tiểu luận 9.1.1 Hệ thống đề tài tiểu luận chuyên đề 1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo Quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo Quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò tơn giáo Quan điểm Hồ Chí Minh đồn kết lương giáo, hòa hợp dân tợc Quan điểm Hồ Chí Minh tự tín ngưỡng, tơn giáo Quan điểm Hồ Chí Minh chống lợi dụng tín ngưỡng tơn giáo trừ mê tín dị đoan Quan điểm Hồ Chí Minh khoan dung tơn giáo Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác tơn giáo Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo giai đoạn 9.1.2 Hệ thống đề tài tiểu luận chuyên đề Một số vấn đề chung quyền người Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người Cơ sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người Quan điểm Hồ Chí Minh quyền dân - trị Quan điểm Hồ Chí Minh quyền tự tơn giáo – tín ngưỡng Quan điểm Hồ Chí Minh quyền kinh tế, văn hóa, xã hội Những điều kiện thực quyền người tư tưởng Hồ Chí Minh Những đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người 509 Nâng cao chất lượng quyền người ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hệ thống câu hỏi ôn tập 9.2.1 Hệ thống câu hỏi ôn tập cảu chuyên đề 1 Phân tích sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo Phân tích quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò tơn giáo Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh đồn kết lương giáo, hòa hợp dân tợc Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh tự tín ngưỡng, tơn giáo Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh chống lợi dụng tín ngưỡng tơn giáo trừ mê tín dị đoan Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh khoan dung tơn giáo Phân tích phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo giai đoạn 9.2.2 Hệ thống câu hỏi ôn tập chuyên đề Phân tích sở lý luận việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người 2: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh các quyền người Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh quyền mợt số nhóm cơng dân đặc biệt Phân tích các điều kiện bảo đảm việc thực quyền người theo tư tưởng Hồ Chí Minh Phân tích nét đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh vê quyền người Phân tích cần thiết c̣c đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc vấn đề Nêu phương hướng vận dụng TT HCM vào việc bảo đảm phát triển các quyền người ở nước ta điều kiện 510 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NHỮNG LUẬN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Thơng tin giảng viên Giảng viên 1: - Họ tên: Vũ Quang Ánh - Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ - Đơn vị công tác:Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Báo chí Tuyên truyền - Các hướng nghiên cứu chính: Hồ Chí Minh học, lịch sử Đảng - Địa liên hệ: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Báo chí Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0904619685 Email: vuquanganh2011@gmail.com Giảng viên 2: - Họ tên: Doãn Thị Chín - Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ GVC - Đơn vị cơng tác:Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Báo chí Tuyên truyền - Các hướng nghiên cứu chính: Hồ Chí Minh học, Triết học - Địa liên hệ: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Báo chí Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0917291694 Email: chinhvbctt@yahoo.com.vn Giảng viên 3: - Họ tên: Lê Thị Thảo - Chức danh, học hàm, học vị: GVC, Tiến sĩ - Đơn vị công tác: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí Tuyên truyền - Các hướng nghiên cứu chính: Hồ Chí Minh học, Lịch sử Đảng - Địa liên hệ: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 0984898964 Email: lethaohvbctt@gmail.com Thông tin chung học phần - Tên học phần: Những luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam - Mã học phần: TH03088 - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: Không - Loại học phần: Thay thế cho khóa luận - Các loại yêu cầu khác học phần: Phòng học cần có máy chiếu, loa, phấn bảng… - Phân bổ tín chỉ: +Giờ lý thuyết: 1,0 +Giờ thực hành: 1,0 Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh Mục tiêu học phần Mơn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức bản, chuyên sâu luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Trên sở 511 đó hình thành các phẩm chất trị, đạo đức lực, thực các nhiệm vụ trị thực tiễn Chuẩn đầu CĐR 1: Phân tích luận điển sáng tạo Hồ Chí Minh qua các tác phẩm, lời nói, hành động thực tiễn Người các nguồn tư liệu khác; CĐR 2: Hiểu, có khả vận dụng luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh cơng tác đời sống; CĐR 3: Có kỹ nghiên cứu đợc lập Hồ Chí Minh học: Phát hiện, rút nhận định, sáng tạo Hồ Chí Minh qua các tác phẩm, lời nói, hành động thực tiễn Người vận dụng lý luận Mác-Lênin hồn cảnh Việt Nam; CĐR 4: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ với các hệ tư tưởng khác: Các nhà tư tưởng lịch sử phương Đông, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin, các nhà cách mạng tiền bối Việt Nam; CĐR5: Kỹ tư cá nhân - Tư sáng tạo - Tư phản biện - Tư hệ thống - Nghiên cứu khám phá kiến thức CĐR6: Kỹ mềm - Kỹ tự chủ: quản lý thời gian, học tập suốt đời - Kỹ giao tiếp - Kỹ làm việc nhóm CĐR 7: Thái độ, phẩm chất đạo đức - Sẵn sàng đương đầu với khó khăn: kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, sáng tạo - Trung thực, trực, cảm thơng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè - Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập - Truyền bá tri thức môn học Tóm tắt nội dung học phần: Học phần nhằm trang bị kiến thức hệ thống, chun sâu sở hình thành nợi dung sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Qua đó khẳng định giá trị tư tưởng đó cách mạng Việt Nam Nội dung chi têt chuẩn đâu hoc phân STT Nội dung 1 Những sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tợc 1.1 Cơ sở sáng tạo Hồ Chí Minh 1.2 Những nợi dung sáng tạo 1.3 Ý nghĩa Hình thức, phương pháp giảng dạy Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, hỏi đáp, hướng dẫn tự học 512 Phân bổ Yêu cầu CĐR thời gian LT TH sinh viên 2,5 Phải có 1,2,3,4,5,6,7 giáo trình, đọc trước học, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia 2 Những sáng tạo lý luận Hồ Chí Minh xây dựng chủ nghĩa xã hợi một nước nông nghiệp lạc hậu 2.1 Cơ sở lý luận thực tiễn sáng tạo Hồ Chí Minh 2.2 Những nợi dung sáng tạo 2.3 Ý nghĩa Giảng lý 2,5 thuyết, thảo luận nhóm, hỏi đáp, hướng dẫn tự học 3 Những cống hiên và sáng tạo Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản một nước thuộc địa, nửa phong kiên 3.1 Cơ sở lý luận thực tiễn sáng tạo Hồ Chí Minh 3.2 Những nợi dung sáng tạo 3.3 Ý nghĩa Giảng lý 2,5 thuyết, thảo luận nhóm, hỏi đáp, hướng dẫn tự học 4 Những đóng góp lý Giảng lý 2,5 luận Hồ Chí Minh thuyết, thảo 513 xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Đọc 1,2,3,4,5,6,7 trước học, đọc thêm tài liệu tham khảo, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Nghiên 1,2,3,4,5,6,7 cứu trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tự học Nghiên 1,2,3,4,5,6,7 cứu xây dựng Nhà nước kiểu – Nhà nước dân, dân và dân 4.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin Nhà nước pháp quyền 4.2 Những nội dung sáng tạo 4.3 Ý nghĩa luận nhóm, hỏi đáp, Thuyết trình hướng dẫn tự học 5 Những cống hiên sáng tạo Hồ Chí Minh xây dựng khối đại đoàn kêt dân 5.1 Cơ sở lý luận thực tiễn sáng tạo Hồ Chí Minh xây dựng khối đại đồn kết dân tợc 5.2 Những nội dung sáng tạo 5.3 Ý nghĩa Giảng lý 2,5 thuyết, thảo luận nhóm, hỏi đáp, Thuyết trình hướng dẫn tự học 6 Những cống hiên quan trọng Hồ Chí Minh vào học thuyêt quân chủ nghĩa Mác – Lênin 6.1 Cơ sở lý luận thực tiễn cống hiến quan trọng Hồ Chí Minh vào học Giảng lý 2,5 thuyết, thảo luận nhóm, hỏi đáp, Thuyết trình hướng dẫn tự học 514 trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nợi dung thảo luận, thút trình, tự học Nghiên 1,2,3,4,5,6,7 cứu trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia xây dựng bài, chuẩn bị các nợi dung thảo luận, thút trình, tự học Nghiên 1,2,3,4,5,6,7 cứu trước tài liệu, lớp tập trung nghe giảng tích cực tham gia thuyết quân Mác Lênin 6.2 Những cống hiến quan trọng 6.3 Ý nghĩa, vận dụng xây dựng bài, chuẩn bị các nội dung thảo luận, thuyết trình, tự học Học liệu 7.1 Học liệu bắt buộc (HLBB) Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 10 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 11 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 12 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 13 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 14 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 15 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 7.2 Tài liệu tham khảo Nguyễn Khánh Bật (2010), Sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Phạm Ngọc Dũng (2007), Hồ Chí Minh vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin Đảng Cộng sản, Nxb CTQG, Hà Nội Phạm Ngọc Dũng (2009), Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb CTQG, Hà Nội Võ Nguyên Giáp (chủ biên) (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (10 tập) (2005, 2006), Nxb CTQG, Hà Nội Đặng Xuân Kỳ (2004), Phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, Nxb LLCT, Hà Nợi Trần Nhâm (2010), Chủ nghĩa Mác-Lênin học thuyết phát triển sáng tạo khơng ngừng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Song Thành (Chủ biên) (2005), Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nọi Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb LLCT, Hà Nội 10 Mạch Quang Thắng (chủ biên) (2009), Hồ Chí Minh, nhà cách mạng sáng tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nợi 515 11 Các viết vấn đề các báo, tạp chí Phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá Loại hình Hình thức Trọng số điểm Đánh giá ý thức Thảo luận lớp, chuyên cần 0,1 Đánh giá định kỳ Bài kiểm tra môn 0,3 Thi hết học phần Viết/Vấn đáp/Tiểu luận 0,6 Hệ thống câu hỏi ôn tập/ đề tiểu luận Câu hỏi ơn tập Phân tích sở lý luận hình thành luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Phân tích sở thực tiễn hình thành luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Phân tích nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh việc hình thành luận điểm sáng tạo cách mạng Việt Nam Phân tích cống hiến quan trọng Hồ Chí Minh vào lý luận cách mạng tḥc địa Phân tích sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tợc Phân tích sáng tạo Hồ Chí Minh Đảng Cợng sản ở mợt nước tḥc địa, nửa phong kiến Phân tích sáng tạo Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hợi ở Việt Nam Phân tích sáng tạo lý luận Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân Phân tích ý nghĩa lý luận thực tiễn sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Đề tiểu luận Cơ sở lý luận hình thành luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Cơ sở thực tiễn hình thành luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh việc hình thành luận điểm sáng tạo cách mạng Việt Nam Những cống hiến quan trọng Hồ Chí Minh vào lý luận cách mạng thuộc địa Những sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tợc Những sáng tạo Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến Những sáng tạo Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Những sáng tạo lý luận Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân Ý nghĩa lý luận thực tiễn sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam 516 ... DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (LT) 384 THỰC HÀNH GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 391 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ 399 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CƠNG TÁC TƯ TƯỞNG .406 TƯ... .406 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ 412 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN VẬN 419 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN 422 TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH ... VIỆT NAM 356 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN .363 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐỒN KẾT 369 TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN, ĐẠO ĐỨC, VĂN HĨA HỒ CHÍ MINH 376 PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Triết học Mác - Lênin, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Triết học Mác - Lênin

Mục lục

Xem thêm