THUYẾT MINH QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TUYẾN DÂN CƯ VÀNH ĐAI 2 - KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG 4 - PHƯỜNG 9 - PHƯỜNG TÂN XUYÊN - THÀNH PHỐ CÀ MAU TỶ LỆ 1/2.000

56 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:20

THUYẾT MINH QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TUYẾN DÂN CƯ VÀNH ĐAI - KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG - PHƯỜNG - PHƯỜNG TÂN XUYÊN - THÀNH PHỐ CÀ MAU TỶ LỆ 1/2.000 PHẦN MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU VÀ CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH I Sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết Những năm gần đây, nước bước vào giai đoạn mở cửa, hội nhập với kinh tế thị trường, tỉnh Cà Mau có bước chuyển đạt nhiều thành tựu đáng kể Trong xu đó, thị Cà Mau có nhiều đổi mới, đặc biệt lĩnh vực phát triển đô thị Nghị số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 Chính phủ nêu “Trong năm qua Nhà nước ban hành nhiều chế, sách tạo điều kiện nhiều thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tạo lập nhà Điều kiện nhà tầng lớp nhân dân cải thiện rõ rệt, kể đối tượng nghèo có khó khăn nhà đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo khu vực nông thôn vùng thường xuyên bị thiên tai cải thiện nhà Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, số đối tượng xã hội khu vực đô thị học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, công nhân làm việc khu công nghiệp tập trung, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có thu nhập thấp khó khăn nhà ở” Trong chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Cà Mau, thành phố Cà Mau xem trung tâm kinh tế trọng điểm Với bước tiến khả quan hội mở tương lai, sau Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới WTO, thành phố Cà Mau đô thị khác Cà Mau đứng trước nhiều hội phát triển, phát triển cần có định hướng phù hợp, mà cơng tác quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2025 - Tỷ lệ 1/10.000 cấp có thẩm quyền phê duyệt làm sở để triển khai thực đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lập dự án đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, nhu cầu nhà ở, nhu cầu phát triển đô thị, Khu vực thiết lập quy hoạch nằm trung tâm nội ô thành phố Cà Mau, vị trí thuận lợi hạ tầng để phát triển đô thị; tiếp giáp với tuyến đường Nguyễn Trãi - Tuyến giao thông quan trọng Kiên Giang xung quanh khu đô thị như: Khu ĐTM Cửa ngõ Đông Bắc, Khu ĐTM Trung tâm Hành - Chính trị, Khu ĐTM An Xuyên, … Như vậy, việc triển khai Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư đường Vành đai - Khu nhà xã hội thực cần thiết nhằm kết nối hạ tầng, phát triển đồng khu ĐTM nội ô thành phố Cà Mau bổ sung chức Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang cần thiết đô thị Đặc biệt tạo quỹ đất để phát triển nhà xã hội cho học sinh, sinh viên, cơng nhân người có thu nhật thấp Mục tiêu quy hoạch yêu cầu phát triển đô thị a Mục tiêu đồ án quy hoạch - Phù hợp với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2025 - Tỷ lệ 1/10.000 - Đấu nối hạ tầng để kết nối phát triển đô thị phường 4, phường 9, phường Tân Xuyên phường - Bổ sung chức cần thiết để góp phần phát triển đô thị bền vững - Giải vấn đề nhà cho đối tượng học sinh, sinh viên, cơng nhân người có thu nhật thấp, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội - Làm sở, tạo đồng quản lý xây dựng đô thị - Thu hút dự án đầu tư, góp phần đưa thành phố Cà Mau trở thành đô thị đại, trung tâm kinh tế lớn tỉnh b Yêu cầu phát triển đô thị khu vực quy hoạch - Phối hợp đồng đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực lân cận phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo mối liên hệ vùng gắn với phát triển Kinh tế - Xã hội đô thị - Đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận hợp lý đồng Các để lập quy hoạch a Các sở pháp lý Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2004 Căn Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Chính phủ Quy hoạch xây dựng Căn Nghị số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 Chính phủ số chế, sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà cho học sinh, sinh viên sở đào tạo nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp khu vực thị Căn Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng Căn Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 Bộ Xây dựng Ban hành nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng Căn Quyết định số 39/QĐ-CTUB ngày 20/01/2004 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư tuyến đường Vành đai (khu B), đoạn từ Kinh xáng Phụng Hiệp đến Quốc lộ 63, tỷ lệ 1/2000 Căn Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2025 Căn Thông báo số 02/TB-UBND ngày 05/01/2009 UBND tỉnh Cà Mau Ý kiến kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi (kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang sách nhà tỉnh Cà Mau) tình hình triển khai thực nhiệm vụ Ban đạo, dự án nhà xã hội, mẫu thiết kế 100 nhà xã hội số nội dung có liên quan Căn Thơng báo số 67/TB-UBND ngày 24/6/2009 UBND tỉnh Cà Mau Ý kiến kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tiến Dũng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Vành đai 2, phường 4, phường thành phố Cà Mau phương án kiến trúc 100 nhà xã hội Căn Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư Vành đai - Khu nhà xã hội, tỷ lệ 2.000 b Các nguồn tài liệu, số liệu - Tiêu chuẩn Xây dựng Việt nam: TCVN4449:1987 - Quy hoạch xây dựng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ Xây dựng) - Quy hoạch tổng thể Kinh tế - Xã hội thành phố Cà Mau - Thực trạng quy hoạch, dân cư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - Các tài liệu khác kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, c Các sở đồ - Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2025 - Tỷ lệ 1/10.000 - Bản đồ khảo sát đo đạc địa trạng khu vực - Phương án quy hoạch tổng mặt điều chỉnh theo nội dung Biên họp Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Cà Mau ngày 05/8/2009 trình UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt kèm theo Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư Vành đai - Khu nhà xã hội, tỷ lệ 1/2.000 PHẦN THỨ NHẤT ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG Vị trí đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí, giới hạn khu đất Vị trí lập quy hoạch chi tiết thuộc phường 4, phường phường Tân Xuyên; Ranh giới xác định: - Phía Đơng Bắc giáp kênh sơng Cũ; - Phía Đơng Nam giáp dân cư trạng (kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp); - Phía Tây Bắc giáp dân cư trạng (đường Nguyễn Trãi); - Phía Tây Nam giáp dân cư trạng (kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp cạnh Đài Phát - Truyền hình) Quy mô khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng 320ha b Địa hình, địa mạo - Khu vực có địa hình tương đối thấp, có nhiều ao trũng Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang - Cao độ khơng đồng vị trí chưa xây dựng cơng trình c Khí hậu, thủy văn Cà Mau nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết khí hậu nóng ẩm quanh năm, khí hậu vùng tỉnh tương đối đồng chia làm mùa rõ rệt: - Mùa mưa thường từ tháng đến tháng 11 - Mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau * Gió: - Mùa khơ: Hướng gió chủ đạo đơng Đơng Nam, vận tốc trung bình V = 3m/s - Mùa mưa: Hướng gió chủ đạo hướng Tây Tây Nam (gió chướng) vận tốc trung bình V=2m/s - Tần suất gió: từ 35% đến 40% - Bão: Nói chung Cà Mau tồn vùng Đồng sơng Cửu Long bị bão, vòng 100 năm có bão đổ vào Cà Mau (1905 1997) - Lốc xoáy: Hàng năm Cà Mau bị từ đến lốc xốy với cấp gió từ cấp - gây thiệt hại nơi xảy lốc, lốc xốy xảy khơng theo định kỳ, khơng theo quy luật, khó xác định dự báo Đây tượng bất lợi nên thiết kế xây dựng phải quan tâm * Nhiệt độ không khí: II - Trung bình hàng năm: 250C - 260°c - Trung bình cao nhất: 31°c - Trung bình thấp nhất: 22,6°c - Thấp tuyệt đối: 15,3°c - Cao tuyệt đối: 38,5°c * Nắng: III - Tổng số nắng trung bình: 2.270 - Tổng số nắng lớn nhất: 2.510 - Tổng số nắng nhỏ nhất: 2.116 * Bức xạ mặt trời: IV - Tổng xạ mặt trời trung bình /năm 2.411 kcl/cm³ (lý tưởng) - Tổng xạ mặt trời trung bình /năm 1.205 kcl/cm³ (thực tế) * Lượng mưa: V - Lượng mưa lớn / năm: 2.954 mm - Lượng mưa nhỏ nhất/ năm: 1.940 mm - Lượng mưa trung bình /năm: 2.391 mm * Lượng bốc hơi: VI - Lượng bốc lớn /năm: 363 mm - Lượng bốc nhỏ /năm: 73mm Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang - Lượng bốc trung bình / năm: 200mm * Độ ẩm: - Độ ẩm lớn / năm: 100% - Độ ẩm nhỏ / năm: 40% - Độ ẩm trung bình / năm: 85% (Tất số liệu vào tài liệu thống kê tổng hợp bình qn nhiều năm trạm khí tượng thủy văn Cà Mau) Thành phố Cà Mau nằm hợp lưu dòng chảy quan trọng, gồm: Sông Gành Hào, sông Tắc Thủ, sông Phụng Hiệp, kinh xáng Bạc Liêu - Cà Mau; hệ thống kinh gồm kinh Bé Lai, kinh Mới, kinh Cái Nhúc, kinh Lương Thế Trân, … Hệ thống dòng chảy phía Tây thông với Vịnh Thái Lan (qua sông Tắc Thủ - Sơng Đốc) Phía Đơng Nam giáp Biển Đơng (sơng Gành Hào) Phía Đơng Bắc thơng với sơng Hậu qua kênh Phụng Hiệp (hiện xây dựng cống Cà Mau thuộc chương trình hóa) Do chế độ biên độ triều hai biển Đông Tây khác nên chế độ thủy văn dòng chảy qua thành phố Cà Mau phức tạp Tại thành phố Cà Mau mực nước quan trắc nhiều năm cho trị số: - Max: + 116 cm - Min: - 50 cm d Địa chất cơng trình Đất bao gồm trầm tích bùn sét, sét trạng thái chảy, dẻo chảy đến dẻo cứng Cấu tạo lớp đất từ xuống gồm lớp sau: - Lớp đất 1A: Lớp đất mặt bao gồm sét lẫn rễ thực vật, laterit Trạng thái dẻo mềm Chiều dày đạt từ 1,2 đến 1,5m - Lớp đất 1: Bùn sét màu xám xanh, xám đen - lớp đất yếu, trạng thái chảy Kết cấu đất chặt, sức chịu tải Bề dày lớp đạt khoảng 17,5m - Lớp 2A: Sét màu nâu vàng, xám đen - trạng thái dẻo mềm có bề dày khoảng 12m - Lớp 2: Sét màu nâu vàng, xám xanh - trạng thái dẻo cứng Chiều dày đạt 11,3m lớp chưa kết thúc đáy hố khoan Đất có lớp đất yếu (lớp 1) Khả chịu lực kém, tính biến dạng cao Vì vậy, xây dựng cơng trình cần phải có biện pháp gia cố xử lý móng Đối với cơng trình chịu tải trọng lớn nên sử dụng móng cọc bêtơng cốt thép cắm vào lớp e Cảnh quan thiên nhiên - Hiện trạng cảnh quan thiên nhiên khu vực lộn xộn, đặc biệt số cơng trình xây dựng tự phát, hạ tầng đầu tư chưa hoàn chỉnh, vật liệu xây dựng tạm - Có số cơng trình xây dựng kiên cố cao tầng Hiện trạng - Hiện trạng xây dựng: Trên khu lập quy hoạch có nhiều cơng trình xây dựng kiên cố: Đài Phát - Truyền hình, Trường Chính trị, Nghĩa trang 10 liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai, Chùa, khách sạn tư nhân, … Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang - Dân cư tập trung nhiều theo tuyến đường Nguyễn Trãi, kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp khu vực khác - Giao thông bộ: Các tuyến giao thơng là: Đường Nguyễn Trãi, đường cặp kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp - Giao thông thủy: Kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp, kênh củ - Cấp nước: Trong khu vực có mạng lưới cấp nước thành phố Cà Mau - Thoát nước: Hiện trạng chưa có hệ thống nước thị, chủ yếu thoát tự nhiên khu vực ao trũng lân cận - Cấp điện: Sử dụng từ nguồn cấp thành phố - Thông tin liên lạc: Sử dụng từ nguồn cấp thành phố PHẦN THỨ HAI ĐÁNH GIÁ CHUNG Qua phân tích đánh giá mặt trên, khu vực triển khai quy hoạch chi tiết có thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi: - Vị trí khu vực thuận lợi giao thông thuỷ - Kết nối khu đô thị trung tâm thành phố Cà Mau - Hạ tầng xung quanh khu vực hình thành - Quỹ đất trống chưa khai thác lớn, khả giải phóng mặt nhanh * Khó khăn: - Khó khăn lớn nguồn vốn đầu tư, cần có sách giải pháp để huy động vốn từ nhiều nguồn (ngân sách, nhà đầu tư nước) - Do điều kiện tự nhiên vốn có vùng sơng nước nên suất đầu tư xây dựng cao, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật thị lớn - Mức độ ô nhiễm môi trường đáng báo động, phải tuyên truyền vận động người dân có ý thức bảo vệ môi trường PHẦN THỨ BA CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN Căn quy định quy hoạch đô thị, đặc điểm khu vực nghiên cứu tiêu chuẩn, quy phạm hành để xác định tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu gồm: a Quy mô dân số dự kiến Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tiêu đất khu dân dụng (đối với thị loại II) trung bình 54 - 61m2/người, quy mô dân số khu vực quy hoạch khoảng 52.500 - 59.300 dân b Các tiêu sử dụng đất - Mật độ xây dựng cơng trình cơng cộng 25 - 40% cơng trình nhà 70 - 100% - Hệ số sử dụng đất trung bình cơng trình cơng cộng 0,375 - 4,8 cơng trình nhà 1,0 - 4,5 Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang - Tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu cho hộ 50m² tối đa 350m² c Các tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30/6/2007 Bộ Xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33-2006, Cấp nước - Mạng lưới đường ống cơng trình - TCXD 51:72, “Tiêu chuẩn thiết kế nước thị” - TCXDVN259 - 2001, Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị PHẦN THỨ TƯ ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH Cơ cấu tổ chức không gian Tuân thủ tiêu chuẩn quy định yếu tố kỹ thuật đô thị Xác định tuyến giao thơng xung quanh khu vực quy hoạch tuyến giao thông đấu nối Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư đường Vành đai Khu nhà xã hội bao gồm khu chức sau: - Nghĩa trang 10 liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai, Trường Chính trị, Đài Phát Truyền hình: Giữ theo vị trí trạng; khu đất có mặt tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi, mặt lại tiếp giáp với trục đường nội - Chợ khu vực: Bố trí gần kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp, vị trí đảm bảo thuận lợi giao thơng thủy, - Cơng viên VH-TDTT: Bố trí tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi (đối diện nghĩa trang liệt sỹ), cạnh nghĩa trang 10 liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai trục đường khu vực - Hoa viên nhóm nhà, hoa viên bờ sơng bãi xe tập trung: Bố trí khu vực nhóm nhà cao tầng gần cơng trìng dịch vụ (đường Vành đai 2) - Các cơng trình dịch vụ: Bố trí tiếp giáp với trục đường khu vực; với nhiều chức khác để đảm bảo phục vụ đầy đủ khu vực đô thị: Nhà hàng, khách sạn, văn phòng, ngân hàng, siêu thị, … - Trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, trường Trung học sở trường Trung học phổ thơng: Bố trí lòng khu vực dân cư nhằm đảm bảo bán kính phục vụ khu vực với quy mơ diện tích đất trường đạt chuẩn Quốc gia - Trường Tiểu học Văn Lang: Giữ theo trạng, gần kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp - Khu liên quan hành phường: + Vị trí 1: Bố trí gần đài Phát - Truyền hình Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang + Vị trí 2: Bố trí gần kênh cũ, mặt tiếp giáp với đường Vành đai - Trạm y tế trụ sở sinh hoạt văn hóa: Bố trí lòng khu vực dân cư nhằm đảm bảo bán kính phục vụ khu vực - Khu vực dự phòng phát triển vườn chim: Mở rộng khu vực vườn chim đài Phát - Truyền hình - Nhà cơng trình giữ theo trạng (dọc theo tuyến giao thông bộ): Trên tuyến đường Nguyễn Trãi đường Lâm Thành Mậu - Nhà giữ theo trạng dọc theo tuyến kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp (Dự án UEPP) - Nhà mật độ cao: Bố trí dọc theo tuyến đường khu vực chợ - Nhà mật độ thấp: Bố trí dọc theo tuyến đường phụ, với khoản lùi xây dựng cơng trình theo quy định kết hợp với trồng xanh - Nhà chia lô phục vụ tái định cư: Phục vụ tái định cư cho hộ dân vùng dự án; bố trí gần đường Nguyễn Trãi, đường Lâm Thành Mậu đường Vành đai - Nhà chung cư cao tầng: Bố trí cạnh cơng viên VH-TDTT, tiếp giáp trực tiếp với đường Vành đai nối dài gần đường Vành đai Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang Quy hoạch sử dụng đất * Cơ cấu quỹ đất xây dựng BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI TT A 10 11 12 13 14 15 16 B C Thành phần đất đai Đất cơng trình cơng cộng Đài Phát - Truyền hình Trường Chính trị Nghĩa trang 10 liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai Cơng viên VH - TDTT Chợ khu vực Các cơng trình dịch vụ Khu liên quan hành phường Trạm y tế Trụ sở sinh hoạt văn hóa Trường Trung học phổ thơng Trường Trung học sở Trường Tiểu học Trường Mẫu giáo Trường Tiểu học Văn Lang (hiện trạng) Đất dự phòng phát triển vườn chim Đất xanh, sân bãi Đất Nhà giữ theo trạng (dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi) Nhà giữ theo trạng (dọc theo tuyến đường Lâm Thành Mậu) Đất mật độ cao Đất mật độ thấp Đất tái định cư Nhà chung cư cao tầng Khu dân cư trạng (dự án UEPP) Đất giao thông Giao thông Giao thông thủy Tổng cộng Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Ký hiệu C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 Diện tích (ha) 93,88 6,33 1,97 0,81 39,10 4,63 16,59 1,75 0,53 0,79 2,70 4,71 3,29 3,28 0,72 1,98 4,70 Tỷ lệ (%) 29,35 N 124,07 38,76 N1 23,50 N2 19,39 N3 N4 N5 N6 N7 26,47 22,17 12,04 17,45 3,05 102,05 94,22 7,83 320 31,89 100 Trang * Các tiêu Kinh tế - Kỹ thuật từng ô phố: - Ký hiệu ô phố (Nhà giữ theo trạng): N1-1 Diện tích: 0,5ha Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: Hệ số sử dụng đất trung bình: 2,7 - Ký hiệu ô phố (Nhà giữ theo trạng): N1-2 Diện tích: 0,27ha Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: Hệ số sử dụng đất trung bình: 2,7 - Ký hiệu phố (Nhà giữ theo trạng): N1-3 Diện tích: 7,5ha Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: Hệ số sử dụng đất trung bình: 2,7 - Ký hiệu phố (Nhà giữ theo trạng): N1-4 Diện tích: 0,95ha Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: Hệ số sử dụng đất trung bình: 2,7 - Ký hiệu ô phố (Nhà giữ theo trạng): N1-5 Diện tích: 4,5ha Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: Hệ số sử dụng đất trung bình: 2,7 - Ký hiệu ô phố (Nhà giữ theo trạng): N1-6 Diện tích: 7,2ha Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: Hệ số sử dụng đất trung bình: 2,7 - Ký hiệu phố (Nhà giữ theo trạng): N1-7 Diện tích: 2,58ha Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: Hệ số sử dụng đất trung bình: 2,7 Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 10 - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T4 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T5 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T6 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải công cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T7 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải công cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt 1.370 3xACV120+ACA95 1.764 ACV50 122 494,00 148,20 513,76 0,80 411,01 560 446 1.245 1.691 2KVA/hộ 50KVA/CQ 234 618,00 185,40 642,72 0,80 514,18 560 949 1.163 2.112 2KVA/hộ 50KVA/CQ 297 644,00 193,20 669,76 0,80 535,81 560 398 657 1.055 2KVA/hộ 50KVA/CQ 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 206 2KVA/hộ 50KVA/CQ 462,00 138,60 480,48 0,80 384,38 Trang 42 => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T8 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng công suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T9 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng công suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T10 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng công suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T11 - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng công suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt 400 31 3xACV120 728 3xACV120+ACA95 759 ACV50 262 574,00 172,20 596,96 0,80 477,57 560 440 562 1.002 2KVA/hộ 50KVA/CQ 188 476,00 142,80 495,04 0,80 396,03 400 73 699 772 2KVA/hộ 50KVA/CQ 162 374,00 112,20 388,96 0,80 311,17 320 248 668 916 2KVA/hộ 50KVA/CQ 3xACV120 3xACV120 ACV50 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 10 50KVA/CQ 500,00 150,00 520,00 0,80 Trang 43 - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T12 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T13 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T14 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải công cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T15 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng công suất cần cấp cho khu vực (KVA) Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt 416,00 560 229 3xACV120 1.592 3xACV120+ACA95 1.821 ACV50 170 390,00 117,00 405,60 0,80 324,48 400 45 985 1.030 2KVA/hộ 50KVA/CQ 100 550,00 165,00 572,00 0,80 457,60 560 367 2.228 2.595 2KVA/hộ 50KVA/CQ 113 326,00 97,80 339,04 0,80 271,23 320 678 678 2KVA/hộ 50KVA/CQ 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 3xACV120+ACA95 ACV50 120 2KVA/hộ 50KVA/CQ 540,00 162,00 561,60 Trang 44 - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T16 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải công cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T17 - Số hộ cấp điện (hộ) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải công cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T18 - Số hộ cấp điện (hộ) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải cơng cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) Trạm T19 - Số hộ cấp điện (hộ) - Số quan cấp điện (cơ quan) - Công suất cần cho hộ dân & quan (KVA) - Phụ tải công cộng + dự phòng (30%) - Tổng cơng suất cần cấp cho khu vực (KVA) Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt 0,80 449,28 560 484 3xACV120 2.349 3xACV120+ACA95 2.833 ACV50 251 652,00 195,60 678,08 0,80 542,46 560 123 1.410 1.533 2KVA/hộ 50KVA/CQ 298 596,00 178,80 619,84 0,80 495,87 560 383 772 1.155 2KVA/hộ 300 600,00 180,00 624,00 0,80 499,20 560 79 838 917 2KVA/hộ 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 3xACV120 3xACV120+ACA95 ACV50 3xACV120 3xACV120 ACV50 200 2KVA/hộ 50KVA/CQ 550,00 165,00 572,00 Trang 45 - Hệ số đồng thời - Công suất cần => Chọn trạm (KVA) - Hạ hỗn hợp (m) - Hạ độc lập (m) - Hạ chiếu sáng công cộng (m) 0,80 457,60 560 28 3xACV120 419 3xACV120+ACA95 447 ACV50 - Tuyến điện hạ có chiều dài: 26.440m - Điện áp: 380/220V - Cáp hạ loại cáp đồng bọc: Vì phụ tải có dạng hình tia nên dùng cáp 3xACV120 + ACA95 - Trụ: Sử dụng trụ BTLT 8,5m đở dây hạ thế, khoảng cột trung bình từ 25-30m - Tiếp đất lặp lại: Lưới điện hạ loại pha dây có trung tính trực tiếp nối đất, trung bình khoảng khoản trụ có vị trí trụ tiếp đất lặp lại, hệ thống tiếp đất bao gầm dây đồng trần có tiết diện 25mm2 cọc đất dài 2,4m mạ sắt tráng kẽm - Móng: Dùng móng có đà cản BTCT 1,2m gia cố móng bê tơng cho vị trí khơng thể neo d4 Đường dây hạ chiếu sáng: * Tiêu chuẩn thiết kế phải áp dụng: TCVN4400 TCXDVN259 11TCN21 TCVN5828 TCVN4086 TCVN4756 TCVN2737 Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ & định nghĩa Tiêu chuẩn TK chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị Quy phạm trang bị điện - Bảo vệ tự động Đèn chiếu sáng đường phố Quy phạm an toàn lưới điện xây dựng Quy phạm nối đất & nối không thiết bị điện Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế - Các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước khác Bộ Xây Dựng, Bộ chuyên ngành cho phép sử dụng Việt Nam - Nguồn cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng đèn đường dọc theo tuyến đường dùng chung MBT có sẵn để tránh tình trạng tuyến đường dây hạ riêng biệt trụ, gây khó khăn cho cơng tác sửa chữa lưới điện trạm bị cố * Phần chiếu sáng khơng: - Dây dẫn: Dùng cáp nhơm bọc có tiết diện 50mm², dây nguội dùng chung với nguội hạ tiêu dùng, sinh hoạt - Đèn: Dùng đèn cao áp Sodium - 150W có độ sáng tương đương đèn cao áp thủy ngân 250W tiết kiệm điện - Cần đèn: Sử dụng cần đèn đơn STK D60 trụ BTLT 8,5 12m - Sử dụng loại trụ đèn chiếu sáng bóng sắt tráng kẽm có chiều cao 10m - Hệ thống chiếu sáng theo dõi độc lập điện kế riêng biệt, hệ thống điều khiển đóng mở đèn tự động Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 46 - Đèn mắc vào lưới chiếu cáp đồng bọc CVV (2x2.5mm 2) qua cầu chì hạ treo trụ - Tổng chiều daì đường dây hạ CSCC: 26.440m * Phần chiếu sáng ngầm: - Chiều dài lưới điện chiếu sáng công cộng ngầm: 9.206m - Nguồn cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng cộng cộng trang trí dùng MBT cấp riêng - Dây dẫn: dùng cáp đồng bọc ngầm Cu/XLPE/PVC-3x16-0.6KV cho chiếu sáng công cộng chiếu sáng trang trí - Đèn: Dùng đèn CA -150W cho chiếu sáng cơng cộng, dùng đèn cao bóng 40W cho chiếu sáng trang trí - Sử dụng kết cấu đèn chíêu sáng cơng cộng loại trụ đèn cao 8m cho chiếu sáng cơng cộng Dùng trụ tròn cơl cao 4m cho chiếu sáng trang trí Hệ thống chiếu sáng theo dõi độc lập điện kế riêng biệt, hệ thống điều khiển đóng mở đèn tự động d5 Thống kê khối lượng kinh phí thực hiện: * Thống kê khối lượng: TT Nội dung Đường dây trung 03 pha * Phần trụ, móng, xà - Phần trụ 12m + Xà đơn pha + Móng - Phần trụ 12m + Xà kép pha + Móng - Tiếp địa Cột BTLT 12m * Phần dây sứ phụ kiện - Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV-AXV/XLPE185 - Cáp nhôm lõi thép ACA120 - Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV-AXV/XLPE95 - Cáp nhôm lõi thép ACA95 - Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV-AXV/XLPE70 - Cáp nhôm lõi thép ACA50 * Phần thiết bị - FCO 24KV-200A - Silicone - LBFCO 24KV-200A - Silicone - Fuse link 100K - Fuse link 200K Đường dây hạ * Phần trụ, móng, xà - Phần trụ 8.5m + Móng + Phụ kiện - Phần trụ 8.5m + Móng bê tơng + Phụ kiện - Phần trụ 2x8.5m + Móng bê tơng + Phụ kiện - Tiếp địa Cột BTLT 8,4m * Phần dây sứ phụ kiện - Cáp nhôm lõi thép bọc 600V- ACV120 - Cáp nhôm lõi thép ACA95 Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Đơn vị Trụ Trụ Bộ Mét Mét Mét Mét Mét Mét Cái Cái Cái Cái Trụ Trụ Trụ Bộ Mét Kg Số lượng 167 44 1,00 3.492 591 8.087 1.086 11.655 792 1.00 6,00 9,00 6,00 9,00 1.211 840,0 84,0 84,0 202,0 41.501,79 3.546,35 Trang 47 Đường dây chiếu sáng * Phần trụ, móng, xà - Phần trụ đèn trang trí + Móng - Phần trụ đèn chiếu sáng bóng + Móng - Phần trụ đèn chiếu sáng bóng + Móng * Phần dây sứ phụ kiện Phần hạ không - Cáp nhôm lõi thép bọc 600V- ACV50 - Cáp đồng bọc 600V- CVV2x3 (bắt đèn) - Kẹp Cu-Al 1/0 - Chóa đèn LG73DS-150W- IP66 (bóng Đức; tụ: TBN) - Cần đèn đơn @60 (cao 2m, vươn xa 1,5m) - Băng keo hạ - Cầu chì trời + chì Phần chiếu sáng công cộng ngầm - Cáp ngầm 1/0.6KV Cu/XLPE/PVC/- 3x16 - Cáp đồng bọc 600V- CVV2x3 (bắt đèn) - Đào đất cấp - Đắp đất cấp - Ống PVC @37 * Phần thiết bị - Thùng ngăn cho ĐK CB - Tủ điều khiển chiếu sáng LOGO ! 230RC - CB-600V-100A - Điện kế 1P - 40(120)A Trạm phân phối - Phần trạm phân phối pha 320KVA (Trạm) - Phần trạm phân phối pha 400KVA (Trạm) - Phần trạm phân phối pha 560KVA (Trạm) 61.394 Trụ Trụ Trụ Mét Mét Cái Bộ Bộ Cuộn Cái Mét Mét M3 M3 Mét Thùng Cái Cái Cái Trạm Trạm Trạm 243,0 40,0 185,0 1,00 1,00 26.440,00 2.919,00 1.946,00 973,00 973,00 973,00 973,00 1,00 9.409,01 1.404,00 2.822,70 2.681,57 9.409,01 1,00 19,00 19,00 19,00 19,00 2 14 * Kinh phí thực hiện: 34.256.365.000đồng, đó: - Trung thế: 2.224.804.000đồng - Hạ thế: 8.260.285.000đồng - Chiếu sáng: 17.064.509.000đồng - Trạm: 6.706.767.000đồng e Thoát nước thải vệ sinh môi trường e1 Cơ sở thiết kế: - Hiện trạng hệ thống thoát nước khu vực; - Bản đồ định hướng phát triển không gian khu vực lập quy họach; - Dự án thoát nước thành phố Cà Mau lập năm 2006; - Và Quy chuẩn xây dựng Bộ Xây dựng ban hành e2 Lưu lượng nước thải: Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 48 - Nước thải cần xử lý khu vực gồm nước thải sinh hoạt dân cư, khu dịch vụ công cộng Lượng nước thải tính sở nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt, khu dịch vụ công cộng - Lưu lượng nước cấp cho tuyến dân cư Vành đai - Khu nhà xã hội 15.514 m /ngày.đêm Lưu lượng nước thải sinh hoạt, dịch vụ đô thị 10.860m 3/ngày.đêm (lưu lượng nước thải sinh họat tạm tính 70% lưu lượng nước cấp) e3 Giải pháp quy hoạch: - Để giữ môi trường sống sạch, không bị ô nhiễm, loại chất thải người cần xử lý triệt để, cụ thể nước thải, rác thải khí thải - Nước thải sinh hoạt phải qua hầm tự hoại (xây quy cách) - Nước thải sinh hoạt đảm bảo xả sau trạm xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 5942-2005 e4 Trạm xử lý nước: - Xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt xử lý theo cấp + Cấp thứ cơng trình: Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bể tự hoại trước xả hệ thống thu gom + Cấp thứ xử lý tập trung trạm xử lý - Do thành phố có nhiều sơng rạch chia cắt khu vực nên việc thu gom xử lý nước thải khu vực xây dựng tập trung dọc đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 63) trạm xử lý nước sinh hoạt số theo đồ quy hoạch thoát nước bẩn dài hạn đến năm 2025 e5 Mạng lưới cống thoát nước: - Cống thoát nước bẩn thiết kế sở lưu lượng nước thải cần xử lý lớn nhất: QT.XL = QTB x Kc, đó: QT.XL : Lưu lượng nước thải lớn QTB : Lưu lượng nước thải trung bình Kc : Hệ số tính tốn dùng cho nước thải sinh hoạt, phụ thuộc vào Q TB, lấy từ 1,7-2,3 + Độ sâu đặt ống tối thiểu 1,0m với ống khu vực; + Độ dốc tối thiểu lấy 1/D (D: đường kính ống); + Cống nước sử dụng ống HDPE - Bố trí trạm bơm cục chuyển tiếp vị trí thích hợp mạng lưới lưu vực xây dựng - Tổng hợp khối lượng: Đơn vị tính: Ngàn đồng Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 49 e6 Rác thải - Nghĩa địa: - Với quy mơ dân số tồn khu khoảng 55.000 người, trung bình người xả 0,5-0,7 kg rác/ngày, tồn khu vực có khoảng 27,5 - 38,5 rác/ngày - Hiện thành phố Cà Mau có bãi xử lý rác vị trí nằm phường Tân Xuyên cách khu vực quy họach khoảng 3,0km Trong tương lai, tiếp tục phát triển khu vực bãi rác gây ảnh hưởng tới mơi trường khơng khí mơi trường nước ngầm thành phố Kiến nghị giai đoạn trước mắt, rác thải xử lý khu vực bãi rác hữu phải có biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường xung quanh nguồn nước ngầm; lâu dài đề nghị xây dựng khu xử lý rác cho thành phố - Thành phố Cà Mau triển khai xây dựng nghĩa trang với diện tích rộng 50ha thuộc địa bàn phường Tân Xun Xung quanh nghĩa trang có mương nước, hàng rào xanh cách ly để đảm bảo vệ sinh môi trường f Đánh giá môi trường chiến lược * Dự báo đánh giá tác động môi trường ảnh hưởng phát triển đô thị: Phát triển kèm với tác động tiêu cực tích cực lên mơi trường nói chung mơi trường hệ thống thị, dân cư nói riêng Tuy nhiên, phát triển mang đến công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng Có phát triển có điều kiện cải thiện môi trường tốt - Chất lượng nước: Hiện hệ thống kênh rạch điạ bàn bị nhiễm, q trình thực dự án phải cố gắng tránh làm trầm trọng ô nhiễm Các chất thải sinh hoạt thi công cần thiết phải thu gom xử lý, không thải trực tiếp sông - Chất lượng khơng khí: Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 50 Trong q trình xây dựng chất lượng khơng khí khu vực bị ảnh hưởng, bị nhiễm bụi máy móc, thiết bị thi cơng tơ lại nhiều Cần phải có biện pháp làm giảm bớt ô nhiễm cách: Làm hàng rào chắn bụi, ôtô chuyên chở hàng tới cát, đất, xi măng phải có bạt phủ kín, đường cơng vụ phải tưới nước thường xuyên - Tiếng ồn xây dựng: Đây điều khơng thể tránh khỏi q trình xây dựng, cần phải giảm tối đa tiếng ồn, đặc biệt ban đêm để không ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân nhân dân khu vực - An toàn lao động sức khoẻ: Phải đảm bảo an tồn cho cơng nhân nhân dân khu vực q trình thi cơng cần thiết quan trọng Cần phải có biện pháp an toàn tuyệt đối sau: + Cắm đầy đủ loại biển báo hiệu phạm vi khu vực thi cơng theo qui định + Bố trí cán kiểm tra an tồn lao động + Phải có trạm y tế cấp cứu thường trực (nếu cần thiết) + Ngoài cần phải quan tâm đến nước sinh hoạt, thực phẩm có chất lượng tốt để cung cấp cho công nhân, đảm bảo sức khoẻ làm việc * Các vấn đề môi trường chưa giải đồ án quy hoạch: - Đề biện pháp nhằm tránh nhiễm mơi trường q trình triển khai dự án - Giải vần đề thoát nước mưa nước bẩn - Giải vấn đề thu gom rác thải, hầm cầu hợp vệ sinh * Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường: - Sau thực dự án công trình đưa vào sử dụng khơng ảnh hưởng lớn Tuy nhiên phương tiện giao thông gây tiếng ồn, bụi cho khu vực xung quanh, cần phải thường xuyên làm mặt đường có biện pháp chống bụi, tiếng ồn - Phần rác thải sinh hoạt thu gom theo quy trình xây dựng hầm cầu theo kỹ thuật Tuy nhiên cần phải tuyên truyền cho người làm việc khu vực biết thu dọn rác, không thải rác đường, xuống sông khu vực công cộng Đề xuất yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng a Phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan a1 Các khu Gồm loại nhà quy định sau: - Nhà giữ theo trạng: Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: 2,5 - - Nhà mật độ cao: Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: - Nhà mật độ thấp: Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 51 Mật độ xây dựng: 70% Tầng cao trung bình: 2,5 - Nhà tái định cư: Mật độ xây dựng: 90% Tầng cao trung bình: - Nhà chung cư cao tầng: Mật độ xây dựng: 50% Tầng cao trung bình: Kiến trúc nhà ở: Cơng trình nhà loại phải có mẫu gợi ý ý kiến phê duyệt theo giấy phép xây dựng, khuyến khích sử dụng mái dốc a2 Cơng trình cơng cộng - Khoảng lùi so với đường đỏ: - 6m - Cơng trình cần xây dựng hợp khối, tổ chức xanh đường nội thuận tiện vào cơng trình - Đối với cơng trình thương mại, dịch vụ, trường học, cần tổ chức cho khu vực tập trung người lối thoát người thuận tiện, đảm bảo không ảnh hưởng lưu thông trường hợp có cố a3 Cơng viên VH-TDTT - Mật độ xây dựng không 25%, chiều cao khống chế tầng - Tạo yếu tố cảnh quan cơng viên thảm cỏ, cảnh, bóng mát, mặt nước, lối dạo, chổ nghỉ chân - Kết hợp xây dựng số cơng trình dịch vụ nhà hàng, quán giải khát, chòi nghỉ chân, quầy hàng lưu niệm, khơng làm ảnh hưởng khơng gian thống công viên - Hồ kênh phạm vi đô thị phải xây kè bờ lưu thông với hệ thống nước chung thị b Những quy định cụ thể b1 Chỉ giới đường đỏ giới xây dựng Phần nhà phép nhô giới đường đỏ trường hợp giới xây dựng trùng với giới đường đỏ Các quy định cần vận dụng phù hợp với giải pháp tổ chức không gian cụ thể từng khu vực thể quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch từng khu vực cụ thể phải tuân thủ quy định sau đây: TT Tên mặt cắt MC - MC - MC - Chiều rộng lộ giới (m) Chỉ giới XD cách chỉ giới đường đỏ (m) 40 - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) - 0m - 4m (đối với cơng trình nhà ở) 55,5 - 4m - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) 45 - 0m (đối với cơng trình nhà ở) Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 52 MC - MC - MC - MC - MC - MC - 52 20 20 12 61 25 10 MC 9A - 9A 25 11 12 MC 10 - 10 MC 11 - 11 36,5 52 13 MC 12 - 12 30 14 15 16 17 18 MC 13 - 13 MC 14 - 14 MC 15 - 15 MC 16 - 16 MC 17 - 17 14,5 10 12 - 0m (đối với cơng trình nhà ở) - 4m (đối với cơng trình nhà ở) - 4m (đối với cơng trình nhà ở) - 0m (đối với cơng trình nhà ở) - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) - 4m - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) - 0m - 4m (đối với cơng trình nhà ở) - 4m - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) - 0m - 4m (đối với cơng trình nhà ở) - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) - 4m - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) - 0m - 4m (đối với cơng trình nhà ở) - 4m - 6m (đối với cơng trình cơng cộng) - 0m - 4m (đối với cơng trình nhà ở) - 0m (đối với cơng trình nhà ở) - 0m (đối với cơng trình nhà ở) - 0m (đối với cơng trình nhà ở) - 0m (đối với cơng trình nhà ở) - 0m (đối với cơng trình nhà ở) * Các phận cố định nhà: - Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, phận nhà không nhô giới đường đỏ, trừ trường hợp đây: + Đường ống đứng nước mưa mặt ngồi nhà: Được phép vượt qua đường đỏ không 0,2m phải đảm bảo mỹ quan + Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, bậu cửa, gờ chỉ, phận trang trí phép vượt đường đỏ không 0,2m - Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, phận cố định nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua, … không áp dụng mái đón, mái hè) vượt giới đường đỏ theo điều kiện sau: + Độ vươn (đo từ giới đường đỏ tới mép phần nhô ra) tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không lớn giới hạn quy định bảng đây, đồng thời phải nhỏ chiều rộng vỉa hè 1,0m, phải đảm bảo quy định an toàn lưới điện tuân thủ quy định quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực + Vị trí độ cao độ vươn cụ thể ban công phải thống tạo nhịp điệu hình thức cơng trình kiến trúc, tạo không gian kiến trúc cảnh quan từng cụm nhà tổng thể toàn khu vực + Trên phần nhô làm ban công, không che chắn tạo thành lô-gia hay buồng BẢNG QUY ĐỊNH ĐỘ VƯƠN CỦA BAN CÔNG Chiều rộng lộ giới (m) Dưới 7m Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Độ vươn tối đa (m) Trang 53 Từ 7m đến 12m 0,9 Lớn 12m đến 15m 1,2 Lớn 15m 1,4 - Phần ngầm mặt đất: Mọi phận ngầm mặt đất nhà không vượt giới đường đỏ - Mái đón, mái hè phố: Khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người Mái đón, mái hè phố phải: + Được thiết kế cho dãy phố cụm nhà, đảm bảo tạo cảnh quan + Đảm bảo tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy + Ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên đảm bảo mỹ quan đô thị + Không vượt giới đường đỏ + Bên mái đón, mái hè phố không sử dụng vào việc khác (như làm ban cơng, sân thượng, sân bày chậu cảnh, ) * Phần nhô không cố định: - Cánh cửa: Ở độ cao từ mặt hè lên 2,5m cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) mở không vượt giới đường đỏ - Các quy định phận nhà phép nhô nêu bảng đây: BẢNG QUY ĐỊNH CÁC BỘ PHẬN NHÀ ĐƯỢC PHÉP NHÔ RA Độ cao so với mặt hè (m) Bộ phận nhô Độ vươn tối đa (m) Cách mép vỉa hè tối thiểu (m) ≥ 2,5 Gờ chỉ, trang trí ≥ 2,5 Kết cấu di động: Mái dù, cánh cửa 1,0 ≥ 3,5 Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định tổng thể kiến trúc khu vực) - Ban cơng mái đua - Mái đón, mái hè phố 1,0 0,6 0,2 Phần nhà xây dựng vượt giới xây dựng trường hợp giới xây dựng lùi vào sau giới đường đỏ - Khơng có phận nhà vượt giới đường đỏ - Các phận cơng trình sau phép vượt q giới xây dựng trường hợp sau: + Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cách cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà + Riêng ban cơng nhô giới xây dựng không 1,4m không che chắn tạo thành buồng hay lô-gia b2 Khoảng lùi cơng trình Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 54 - Khoảng lùi cơng trình so với lộ giới đường quy hoạch quy định tùy thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao cơng trình chiều rộng lộ giới, khoảng lùi tối thiểu phải thỏa mãn quy định bảng đây: BẢNG QUY ĐỊNH KHOẢNG LÙI TỐI THIỂU Chiều cao xây dựng cơng trình (m) ≤16 19 22 25 ≥ 28 < 19 0 19 ÷ < 22 0 22 ÷ < 25 0 0 ≥ 25 0 0 Lộ giới đường tiếp giáp với lơ đất xây dựng cơng trình (m) - Đối với tổ hợp cơng trình bao gồm phần đế cơng trình tháp cao phía quy định khoảng lùi cơng trình áp dụng riêng phần đế cơng trình phần tháp cao phía theo tầng cao xây dựng tương ứng phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè) b3 Quan hệ với cơng trình bên cạnh Cơng trình khơng vi phạm ranh giới: - Khơng phận nhà kể thiết bị, đường ống, phần ngầm đất (móng, đường ống), vượt ranh giới với lô đất bên cạnh - Không xả nước mưa, nước thải loại (kể nước ngưng tụ máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh b4 Các yêu cầu kỹ thuật khác cơng trình xây dựng - Miệng xả ống khói, ống thơng khơng hướng đường phố - Máy điều hòa nhiệt độ khơng khí đặt mặt tiền, sát giới đường đỏ phải độ cao 2,7m không xả nước ngưng trực tiếp lên mặt hè, đường phố - Biển quảng cáo đặt mặt tiền nhà, không sử dụng vật liệu có độ phản quang lớn 70% PHẦN KẾT THÚC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 55 Kết luận Thành phố Cà Mau trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Cà Mau, trung tâm Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội tỉnh Cà Mau, có vị trí thuận lợi: Tập trung nhiều đầu mối giao thông lớn, cửa ngõ vào vùng bán đảo Cà Mau, nằm trục Đơ thị hóa vùng ĐBSCL, trục kinh tế quan trọng Quốc gia (tuyến Quốc lộ 1A) Thành phố Cà Mau nơi hội lưu nhiều tuyến đường thủy quan trọng, tập trung nhiều đầu mối hạ tầng kỹ thuật quốc gia, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, … nâng cấp, đầu tư xây dựng mới, đại Trên sở trạng xây dựng, cập nhập dự án thực hiện, kết hợp với số đề xuất mới, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư đường Vành đai - Khu nhà xã hội sở quan trọng nhằm định hướng cho phát triển kinh tế xã hội lâu dài bền vững, góp phần xây dựng thành phố Cà Mau trở thành đô thị đại, hoàn chỉnh, xứng đáng trung tâm tỉnh Cà Mau Kiến nghị Đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư đường Vành đai - Khu nhà xã hội để sớm tiếp tục triển khai quy họach chi tiết, dự án địa bàn, sở để tiếp tục xây dựng, quản lý xây dựng theo trình tự quản lý đô thị theo quy định Kiến nghị UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau kết hợp ngành trung ương tập trung đầu tư xây dựng cơng trình trọng điểm cải tạo quốc lộ 63, đường Vành đai 1, đường Vành đai 2, cơng trình nhà nhằm giải nhu cầu xúc địa bàn, …như sở quan trọng, tiền đề động lực thúc đẩy phát triển xây dựng, kinh tế xã hội thành phố Cà Mau nói riêng toàn tỉnh Cà Mau Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty CP Kiến trúc Việt Trang 56 ... phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng Căn Quy t định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 Bộ Xây dựng Ban hành nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng Căn Quy t định số 39/QĐ-CTUB... THUẬT CỦA ĐỒ ÁN Căn quy định quy hoạch đô thị, đặc điểm khu vực nghiên cứu tiêu chuẩn, quy phạm hành để xác định tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu gồm: a Quy mô dân số dự kiến Theo Quy chuẩn xây dựng... dựng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế; - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (Ban hành kèm theo Quy t định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ Xây dựng) - Quy hoạch tổng thể Kinh tế - Xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TUYẾN DÂN CƯ VÀNH ĐAI 2 - KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG 4 - PHƯỜNG 9 - PHƯỜNG TÂN XUYÊN - THÀNH PHỐ CÀ MAU TỶ LỆ 1/2.000, THUYẾT MINH QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TUYẾN DÂN CƯ VÀNH ĐAI 2 - KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG 4 - PHƯỜNG 9 - PHƯỜNG TÂN XUYÊN - THÀNH PHỐ CÀ MAU TỶ LỆ 1/2.000

Từ khóa liên quan