BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận (TP. Phan Rang – Tháp Chàm)

56 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận (TP Phan Rang – Tháp Chàm) NINH THUẬN - 2017 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận (TP Phan Rang – Tháp Chàm) DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGỒI TT Họ tên, quan cơng tác Trách nhiệm giao 01 Ơ Dương Em, Trưởng đồn TP Phòng Khảo thí Quản lý CLGD, Sở GDĐT 02 Ơ Nguyễn Hải, Phó TP Phòng Khảo thí Quản lý CLGD, Sở GDĐT Thư ký 03 Ô Hồ Hồi Nam, Phó TP Phòng Khảo thí Quản lý CLGD, Sở GDĐT Thành viên 04 Ô Lê Hữu Hùng, CV Phòng Khảo thí Quản lý CLGD, Sở GDĐT Thành viên 05 Ơ Hồng Lê Minh, Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Sơn Thành viên 06 Ô Phạm Ngọc Minh, Thành viên Phó Giám đốc, Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Phước 07 Ơ Nguyễn Văn Đơng, Thành viên Phó Giám đốc, Trung tâm KTTH-HN Phan Rang NINH THUẬN - 2017 Chữ ký MỤC LỤC NỘI DUNG Danh mục chữ viết tắt Trang Phần I: TỔNG QUAN Giới thiệu Tóm tắt q trình đánh giá ngồi Tóm tắt kết đánh giá Những điểm mạnh Trung tâm 10 Những điểm yếu Trung tâm 12 Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN Tiêu chuẩn 13 Tiêu chuẩn 22 Tiêu chuẩn 30 Tiêu chuẩn 36 Tiêu chuẩn 41 Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận 49 Kiến nghị 49 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO Chuỗi ký tự viết tắt Cụm từ, thuật ngữ viết tắt ANTT An ninh trật tự ATGT An toàn giao thông CB-GV-NV Cán bộ, giáo viên, nhân viên CBQL Cán quản lý CLGD Chất lượng giáo dục CMHV Cha mẹ học viên CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất ĐGN Đánh giá GDĐT GDNN-GDTX Giáo dục Đào tạo Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên GDTX Giáo dục thường xuyên GVCN Giáo viên chủ nhiệm KTTH-HN Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp LLCT Lý luận trị NGLL Ngồi lên lớp TĐG Tự đánh giá THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân Phần I TỔNG QUAN Giới thiệu Đoàn ĐGN Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận thành lập theo Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 11/9/2017 Giám đốc Sở GDĐT Ninh Thuận Đồn ĐGN có 07 thành viên Trưởng phòng Khảo thí Quản lý CLGD Sở GDĐT làm Trưởng đoàn; cấu nhân Đoàn gồm có 02 thành viên lãnh đạo, chuyên viên phòng Khảo thí Quản lý CLGD, 03 thành viên CBQL Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Phước, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Sơn Trung tâm KTTH-HN Phan Rang, thư ký Đồn Phó Trưởng phòng Khảo thí Quản lý CLGD Tất thành viên Đoàn ĐGN thỏa mãn quy định cấu tổ chức, tiêu chuẩn nêu Khoản 2, Điều 29 Quy định tiêu chuẩn đánh giá CLGD trung tâm GDTX quy trình, chu kỳ kiểm định CLGD sở giáo dục phổ thông, sở GDTX (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 Bộ GDĐT, viết tắt Thông tư 42) Tóm tắt q trình đánh giá ngồi Đoàn ĐGN Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận triển khai công tác từ ngày 15/9/2017 đến hết ngày 21/11/2017; q trình làm việc Đồn thực theo lịch trình Kế hoạch làm việc đề ngày 11/9/2017 Lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt chấp thuận Kế hoạch làm việc Đoàn chấp hành đầy đủ 06 bước quy trình ĐGN sở giáo dục quy định Điều 28 Thông tư 42 hướng dẫn thực nghiệp vụ Phần II Phụ lục có liên quan văn số 8987/BGDĐTKTKĐCLGD ngày 28/12/2012 Bộ GDĐT việc hướng dẫn TĐG ĐGN sở giáo dục phổ thông, sở GDTX (viết tắt văn 8987) Đồn ĐGN tiến hành cơng tác theo nguyên tắc Kiểm định CLGD là: Độc lập, khách quan, pháp luật, trung thực, công khai, minh bạch thực đầy đủ nhiệm vụ, yêu cầu quy định Khoản 4, Điều 29 Thơng tư 42 Tóm tắt kết đánh giá Sau đợt khảo sát sơ bộ, Trung tâm tiếp thu nhận xét, đề xuất yêu cầu bổ sung, chuẩn bị cho khảo sát thức Đồn ĐGN; Trung tâm thực riêng Bản giải thích, làm rõ có điều chỉnh, bổ sung nội dung đánh giá tiêu chí Trên sở thơng tin qua ngày khảo sát thức Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 19/10/2017 đến ngày 21/10/2017), Đoàn ĐGN nhận định điểm mạnh, điểm yếu hồ sơ kiểm định CLGD sau: Quy ước cách viết tắt để đến tiêu chuẩn m, tiêu chí n, số k có nội dung liên quan “m.nk”; ví dụ: Tiêu chuẩn 1, tiêu chí viết tắt là: 1.2; tiêu chuẩn 1, tiêu chí 2, số a viết tắt là: 1.2a; tiêu chuẩn 1, tiêu chí 2, số a số b viết tắt là: 1.2ab a) Mức độ phù hợp cấu trúc báo cáo tự đánh giá: Hội đồng TĐG thực quy trình TĐG nghiêm túc, đánh giá tình hình thực Trung tâm theo quy định Thông tư 42 Cấu trúc nội dung thể yêu cầu Báo cáo TĐG theo hướng dẫn văn 8987 công văn số 1400/SGDĐT-KTKĐ ngày 12/9/2014 Sở GDĐT việc Thống thực công tác kiểm định CLGD sở giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên - Về mô tả trạng: Phần lớn tiêu chí Hội đồng TĐG rà sốt, bổ sung, điều chỉnh mơ tả trạng sát với nội hàm có minh chứng thu thập được, phù hợp tình hình thực Trung tâm Tuy nhiên, việc mô tả trạng số số, tiêu chí thiếu sót như: + Mơ tả chưa sát thực trạng: Tại 2.2c (mơ tả “Các tổ mơn tích cực đổi phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động HV trình giảng dạy” thực tế tổ mơn khơng có sổ biên đánh giá kết thực chuyên đề chuyên môn đổi phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực Trung tâm tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng dạy học môn thi THPT quốc gia”); 3.3 (mô tả “Trung tâm có 01 phòng y tế, bố trí tương đối đầy đủ thiết bị y tế cần thiết như: dụng cụ đo huyết áp, kéo inox, khay phát thuốc, nhiệt kế, tủ thuốc với đầy đủ loại thuốc cần thiết chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CB-GV-CNV HV Trung tâm” thực tế trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu thiếu nhiều, khó đáp ứng yêu cầu sơ cấp cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CB-GV-NV học viên có cố xảy ra); 3.4 (mô tả “Cập nhật tài liệu điện tử website ttgdtxninhthuan.edu.vn Trung tâm để chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho HV học tập, nghiên cứu” thực tế website Trung tâm, mục Chuyên đề dạy học; Trao đổi kinh nghiệm; Thư viện – Tài nguyên – Tài liệu khơng có tư liệu Trung tâm thực đưa đề cương ôn tập cho học viên trước kỳ thi có tạo liên kết với website Thư viện tỉnh Ninh Thuận để giáo viên học viên tham khảo; 5.4 (thống kê số liệu phòng chức khơng trùng khớp với số liệu thống kê 2.3) + Mô tả chưa sát nội hàm: Tại 1.2c (mơ tả q dài có q nhiều mã minh chứng); 1.5a (mô tả chưa đầy đủ hệ thống văn quy định quản lý tài sản); 3.2 (trong Bản giải thích làm rõ, Trung tâm bổ sung mơ tả việc trang bị “02 phòng dạy thực hành chế biến ăn lễ tân” loại bỏ nội dung mô tả trang thiết bị phòng thực hành Lý - Hóa - Sinh nên dẫn đến thiếu nội hàm số c) - Về nhận định điểm mạnh điểm yếu: Phần lớn tiêu chí Hội đồng TĐG rà sốt, bổ sung, điều chỉnh nội dung đánh giá điểm mạnh, điểm yếu sở nêu mô tả trạng phù hợp với nội hàm số tiêu chí Tuy nhiên, số tiêu chí Hội đồng TĐG nhận định chưa sát với thực trạng Trung tâm: + Tiêu chí 1.1: điểm mạnh xác định “Trong q trình triển khai, có đánh giá hiệu điều chỉnh kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời tầng lớp nhân dân” thực tế chưa đánh giá việc thực chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 chưa xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 + Tiêu chí 1.3: điểm mạnh xác định “Lãnh đạo đơn vị quan tâm xây dựng triển khai thực đầy đủ loại kế hoạch theo chức nhiệm vụ đơn vị cho năm học” thực tế Trung tâm chưa thực đầy đủ kế hoạch hoạt động theo học kỳ, năm học + Tiêu chí 2.2: điểm yếu xác định “Vẫn số GV chưa thật tích cực đổi phương pháp giảng dạy Một số GV lớn tuổi (hưu trí) hạn chế việc ứng dụng CNTT, thực hành thí nghiệm” thực tế đa số giáo viên hợp đồng thỉnh giảng (chiếm tỷ lệ 9/10), việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT vào giảng dạy gặp khó khăn triển khai thực chưa đồng bộ, phụ thuộc vào lực giáo viên + Tiêu chí 3.3: điểm mạnh xác định“Phòng y tế thống, mát, có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu ban đầu cho CB, GV, NV HV” thực tế khơng có đủ trang thiết bị y tế cần thiết để sơ cấp cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CB-GV-NV học viên - Về kế hoạch cải tiến chất lượng: Cơ bản, Trung tâm xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cho tiêu chí có thành tố (biện pháp, thời gian thực hiện, biện pháp giám sát), cụ thể, khả thi, phù hợp với thực trạng tiềm lực Trung tâm Tuy nhiên, số tiêu chí thiếu tính khả thi, không hiệu quả: 2.2 (Kế hoạch cải tiến chất lượng nêu thay đổi quan điểm, nhận thức dạy học, chưa nêu rõ thành tố kế hoạch cải tiến chất lượng) phần lớn tiêu chí thuộc tiêu chuẩn - Về sở liệu: Trung tâm thiết lập sở liệu đầy đủ năm học trước liền kề theo biểu mẫu quy định Phần I, Phụ lục V, văn 8987; có bổ sung, điều chỉnh số số liệu học viên theo yêu cầu Đoàn ĐGN (học viên lưu ban, bỏ học theo khối lớp năm học để giải thích cho số liệu học viên chưa liên thông khối lớp năm học) Ngoài số liệu Trung tâm bổ sung, điều chỉnh; số liệu học viên chưa Trung tâm thống kê thống kê chưa đầy đủ: Tỷ lệ học viên thi đỗ vào trường đại học, cao đẳng (thiếu từ năm học 2014-2015 đến 2016-2017); số liệu học viên chuyển đi, chuyển đến theo khối lớp (chưa thống kê năm học liền trước) Trung tâm tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa số liệu về: “Tổng số học viên giỏi cấp tỉnh” “Tổng số học viên giỏi quốc gia” (chỉ ghi tổng số học viên thỏa mãn yêu cầu; không ghi theo dạng tỷ lệ “1107/2” thực hiện); Số liệu nhân viên Trung tâm không trùng khớp với số lượng nhân viên nội dung mơ tả trạng tiêu chí 5.3 5.4 - Về lập luận lý giải: Nội dung Báo cáo TĐG ngắn gọn, chi tiết, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; có số liệu cụ thể giúp người đọc có hiểu biết sơ Trung tâm; cách lập luận lý giải có dựa nội hàm số, minh chứng thu thập trạng Trung tâm Tuy nhiên, số nhận định Báo cáo, Hội đồng TĐG chưa dựa thực trạng minh chứng thu thập để phân tích nên chưa thật phù hợp: + Tiêu chí 1.1: Hội đồng TĐG nhận định “Chiến lược phát triển xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể có chương trình, giải pháp hành động thực mục tiêu” thực tế Kế hoạch chiến lược Trung tâm chưa có mục tiêu cụ thể, có tiêu phương châm hành động; “Chiến lược phát triển Trung tâm xây dựng vào…Nghị Đại hội chi Trung tâm GDTX tỉnh 2011-2015” khơng có hồ sơ Nghị Đại hội Chi Trung tâm nhiệm kỳ 2011-2015 + Kết luận Tiêu chuẩn (số tiêu chí đạt: 02; số tiêu chí khơng đạt: 02) khơng với đánh giá tiêu chí (số tiêu chí đạt: 01; số tiêu chí khơng đạt: 03) - Về thơng tin minh chứng: Minh chứng Hội đồng TĐG thu thập sử dụng, chủ yếu từ hồ sơ, sổ sách lưu giữ CSVC, trang thiết bị, ảnh chụp có Trung tâm Cơ bản, hồ sơ minh chứng mã hóa quy định Trung tâm bổ sung 33 hồ sơ minh chứng để tăng thêm sức thuyết phục nhận định đánh giá tiêu chí; rà sốt, điều chỉnh mã minh chứng chưa phù hợp nội dung Báo cáo TĐG Danh mục mã hóa thơng tin minh chứng theo yêu cầu Đoàn Tuy nhiên, việc xử lý hồ sơ minh chứng số thiếu sót, chưa phù hợp: + Minh chứng không phù hợp nội hàm tiêu chí, số: mã [H3.2.01.03] (Tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì nghiệp giáo dục”) [H3.2.01.04] (Biên bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh) làm minh chứng cho 2.1b; mã [H3.2.03.01] (Báo cáo Về kết công tác bàn giao cam kết thực CLGD THPT năm học 2010-2011) [H3.2.02.03] (Bảng phân công giảng dạy, HĐ GV thỉnh giảng hàng năm) làm minh chứng cho 2.3; mã [H4.2.05.06] (KH BD TX GV năm học 2014-2015) làm minh chứng cho 2.5b + Minh chứng chưa thuyết phục với nhận định: mã [H5.1.05.06] (Các công văn “Về việc giao quyền tự chủ 2011-2017 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ đơn vị nghiệp trực thuộc Sở GDĐT”) chưa minh chứng cho nhận định “Hàng năm, Trung tâm GDTX tỉnh định kỳ lập dự toán; thực báo cáo thu chi tốn tài chính”; mã [H3.1.04.06] (Danh sách giáo viên hợp đồng năm học) chưa minh chứng cho nội hàm 2.2b tiêu chuẩn giáo viên: trình độ đào tạo, chun ngành, chun mơn đào tạo + Minh chứng có hồ sơ chưa đủ năm theo chu kỳ kiểm định: mã [H1.1.01.03] (BC kết hiệu hoạt động TT GDTX) thiếu năm học 2015-2016; mã [H1.1.01.04] (công văn Điều tra nhu cầu đạo tạo, bồi dưỡng lớp ngắn ngày, Đại học, Thạc sĩ) thiếu năm 2012 2015; mã [H2.1.03.01] (Kế hoạch hoạt động tuần) thiếu năm học 2012-2013 2013-2014; mã [H2.1.03.02] (Kế hoạch tháng) thiếu từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015; mã [H2.1.03.04] (Sổ nghị Trung tâm) thiếu năm 2014, 2015, 2016; mã [H2.1.03.08] (Các báo cáo Trung tâm có nội dung đánh giá việc lưu trữ hồ sơ, văn bản) thiếu năm học 2012-2013, 2014-2015; mã [H3.1.04.11] (Báo cáo công tác quản lý sử dụng biên chế nghiệp GD&ĐT kế hoạch biên chế năm học) thiếu từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015; mã [H3.1.04.12] (Quyết định Ban hành Quy định tổ chức máy, phân công trách nhiệm Trung tâm) thiếu từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015; mã [H5.1.04.15] (Cơng văn trình duyệt danh sách giáo viên hợp đồng giảng dạy ngoại ngữ-tin học) thiếu năm 2016; mã [H7.2.03.02] (Báo cáo P.Mis năm, từ năm 2012 đến 2015) có năm 2015; mã [H4.3.02.02] (Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học) thiếu từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015; mã [H4.4.01.05] (Báo cáo sơ kết công tác Hội Khuyến học) thiếu từ năm học 2012-2013 đến 2016-2017; mã [H3.1.06.24] (Kế hoạch tổ chức sinh hoạt tập thể đầu năm học) thiếu từ năm học 2012-2013; 20142015 đến 2016-2017; mã [H3.1.02.26] (Kế hoạch xây dựng Trường học thân thiện, Học sinh tích cực) thiếu năm học 2012-2013; 2013-2014; 2015-2016 20162017; mã [H4.5.04.06] (Quyết định phân công tổ chức máy năm 2015) thiếu năm trước 2015; mã [H1.1.02.27] (Báo cáo tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học giáo dục thường xuyên) thiếu năm học 2014-2015 2016-2017 + Minh chứng sai tên loại hồ sơ so với tên Danh mục mã hóa thơng tin minh chứng: mã [H4.5.03.01] (“Chương trình cơng tác đồn phong trào niên trường học” thực tế “Chương trình Tỉnh đồn”, Trung tâm); mã [H5.3.02.03] (“Bảng vẽ thiết kế” thực tế “Các Bản vẽ thiết kế, hồn cơng nhiều cơng trình”; Trung tâm cần chọn Bản vẽ hồn cơng sửa chữa lớn hạng mục năm gần để làm hồ sơ minh chứng, tránh cồng kềnh minh chứng); mã [H6.2.04.04] (“Sổ GVCN lớp” thực tế “Bảng tổng hợp thi đua hàng tuần”) + Minh chứng có hồ sơ nhầm lẫn sang hồ sơ khác: mã [H3.1.04.07] Không có Đánh giá tiêu chí Đạt Tiêu chí 2: Phối hợp với tổ chức đoàn thể, cá nhân địa phương để xây dựng phát triển trung tâm a) Có hình thức phối hợp với tổ chức, đồn thể, cá nhân để xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh; b) Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tự nguyện, theo quy định tổ chức, cá nhân để xây dựng sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học viên học giỏi hỗ trợ học viên có hồn cảnh khó khăn; c) Thực tốt chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người, thuộc lứa tuổi, thành phần kinh tế tham gia học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập Điểm mạnh Trung tâm trọng đến việc phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân (Trung tâm đăng kiểm xe giới 8501S – Ninh Thuận; Trạm Y tế phường Kinh Dinh; Trường Đại học Nha Trang; Trung tâm văn hóa tỉnh; Cơng an phường Văn Hải ) để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh Ngồi ra, Trung tâm trọng phối hợp với cơng an tập huấn nghiệp vụ “Phòng cháy, chữa cháy” cho CBGV-NV; tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Luật Giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cho học viên; phối hợp với công an phường Kinh Dinh bảo vệ ANTT quan giải tán hàng quán trước Trung tâm, giữ gìn ANTT hoạt động, kiện; Trung tâm huy động sử dụng có hiệu nguồn lực đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân (Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Đà Nẵng, Hội Khuyến học, CMHV cựu học viên ) để xây dựng CSVC, tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học, khen thưởng học viên học giỏi, hỗ trợ học viên có hồn cảnh khó khăn vượt khó học tập xây dựng nguồn kinh phí để chi hỗ trợ cho cơng tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài đơn vị; Trong chu kỳ kiểm định, Trung tâm phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Lâm Đồng đào tạo nghề “Quản lý khách sạn” “Chế biến ăn” miễn phí cho học viên; thực hiệu việc phối hợp với trung tâm địa bàn tỉnh để tuyển sinh lớp liên kết đào tạo nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người, thuộc lứa tuổi, thành phần kinh tế tiếp cận thơng tin, có hội tham gia học tập, góp phần xây dựng xã hội hóa học tập Điểm yếu Trung tâm chưa trọng việc phối hợp tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới hoạt động giáo dục kỹ sống cho học viên như: phòng 38 chống đuối nước, kỹ sinh hoạt tập thể, hoạt động từ thiện cộng đồng ; Công tác phối hợp với tổ chức, đồn thể, cá nhân để xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh chưa thường xuyên, sâu rộng Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm, Bí thư Đồn, Chủ tịch Cơng đồn tăng cường thực việc phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương nhiều hình thức (mời tọa đàm, phổ biến; xây dựng kế hoạch phối hợp tham gia tổ chức hoạt động; tranh ảnh, băng rơn, áp phích ) để xây dựng môi trường giáo dục ngày thân thiện, lành mạnh; trọng công tác giáo dục pháp luật, ATGT, ANTT, phòng chống cháy nổ, an tồn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, văn nghệ, thể thao, nhân đạo, từ thiện cộng đồng Trung tâm thường xuyên phối hợp với Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên phường, thành phố tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao gây quỹ khuyến học; vận động tổ chức, doanh nghiệp, cựu sinh viên, học viên đóng góp tài để trang bị thêm phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động giáo dục, hỗ trợ cho học viên có hồn cảnh khó khăn khen thưởng học viên giỏi, đạt thành tích cao hội thi, hội thao; Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm chủ động, linh hoạt phối hợp với trung tâm huyện, thành phố đặt địa điểm mở lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp nhu cầu xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên học tập địa phương, góp phần xây dựng xã hội hóa học tập tồn tỉnh Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng Khơng có Đánh giá tiêu chí Đạt Tiêu chí 3: Thực hiệu việc liên kết với ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp a) Liên kết với ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ cơng tác đào tạo; b) Liên kết với ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để huy động người theo học chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ chuyển giao công nghệ; c) Liên kết với ban ngành, tổ chức đồn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho học viên Điểm mạnh Trung tâm biên soạn chương trình đào tạo cấp chứng Tin học ứng 39 dụng nâng cao; chương trình đào tạo cấp chứng Tiếng Anh bậc 1, 2, theo khung lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; liên kết trang bị phần mềm sát hạch lý thuyết để cấp chứng Tin học ứng dụng Sở GDĐT thẩm định, phê duyệt; hàng năm, bổ sung sách tham khảo Tiếng Anh, Tin học cho giáo viên, sách giáo khoa cho lớp THPT hệ GDTX; Trung tâm phối hợp với doanh nghiệp, sở, ban ngành công tác tuyển sinh nhằm huy động người theo học chương trình đáp ứng nhu cầu học tập, tạo điều kiện cho người, lứa tuổi, thành phần kinh tế tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ chuyển giao công nghệ như: Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đào tạo ngành Luật văn cho cán bộ, công chức ngành thuế; phối hợp với Sở Tư pháp điều tra nhu cầu đào tạo thạc sĩ Luật; phối hợp với Sở Xây dựng tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, Điểm yếu Trung tâm chưa trọng việc liên kết với ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ cơng tác đào tạo hỗ trợ tìm việc làm cho học viên Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Đầu năm học, Ban Giám đốc Trung tâm đạo phòng Đào tạo tổ chức xếp bổ sung kho sách, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ chuyển giao công nghệ; đạo nhân viên phụ trách Thư viện chủ động phối hợp Thư viện tỉnh để học viên hỗ trợ làm thẻ thư viện giới thiệu nguồn tài liệu, học liệu; đạo Phòng Đào tạo, cán phụ trách CNTT phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Thông tin-Truyền thông để giới thiệu nguồn tài liệu khoa học, trọng việc hợp đồng biên soạn, thẩm định tài liệu giảng dạy lớp bồi dưỡng cấp chứng ngoại ngữ, Tin học hoàn thiện ngân hàng câu hỏi phần mềm sát hạch lý thuyết cấp chứng Tin học ứng dụng; phối hợp Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Nông Lâm để cập nhật, trang bị nguồn tài liệu Ngoại ngữ; Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm, Phòng Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương Binh Xã hội, quyền cấp để điều tra nhu cầu học tập, đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ chuyển giao công nghệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động; phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch, Đài Truyền hình, Báo Ninh Thuận, Phòng Văn hóa - Thơng tin thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để thực công tác truyền thông tuyển sinh; xây dựng kế hoạch phối hợp ban ngành, doanh nghiệp để tổ chức 01 buổi tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học viên khối 12; Trong Chương trình cơng tác hàng năm, Đồn Thanh niên thường xun liên kết, phối hợp với doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, Trung tâm Giới thiệu việc làm để hỗ trợ việc thực tập, giới thiệu việc làm cho học viên hồn thành chương trình hệ đào tạo, lớp trung cấp nghề (Chế biến ăn; Quản lý khách sạn; 40 Luật ); Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng Khơng có Đánh giá tiêu chí Khơng đạt (chỉ số a c chưa đạt) Đánh giá chung Tiêu chuẩn 4: - Điểm mạnh Trung tâm: Hàng năm, Trung tâm tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhiều hình thức phong phú; thành lập Ban đạo Phổ cập giáo dục THPT hệ GDTX; xây dựng triển khai tổ chức tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm đạt hiệu quả; Đã trọng đến việc phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực đóng góp tự nguyện để xây dựng CSVC, tăng thêm thiết bị dạy học ngày hoàn thiện, đại, đáp ứng yêu cầu dạy học, khen thưởng học viên học giỏi hỗ trợ học viên có hồn cảnh khó khăn; Trung tâm biên soạn, xây dựng chương trình đào tạo cấp chứng Tin học, Tiếng Anh Sở GDĐT thẩm định, phê duyệt - Điểm yếu Trung tâm: Việc phối hợp với trung tâm khác tỉnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người, thuộc lứa tuổi, thành phần kinh tế tham gia học tập chưa trọng, chưa có hiệu (chỉ phối hợp thông báo, thông tin); Chưa trọng việc liên kết với ban ngành, tổ chức đồn thể, doanh nghiệp, để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo hỗ trợ tìm việc làm cho học viên - Kiến nghị Trung tâm: Hằng năm, Giám đốc Trung tâm đạo giao trách nhiệm cho Ban Tuyển sinh tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch truyền thơng nhiều hình thức lợi ích việc học tập suốt đời có kế hoạch xây dựng xã hội học tập địa bàn toàn tỉnh; Trung tâm tiếp tục trì, phát huy việc huy động nguồn lực để xây dựng CSVC môi trường giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; chủ động phối hợp thực công tác điều tra nhu cầu học tập; trọng tham gia hội nghị, hội thảo để học tập kinh nghiệm đổi hình thức tuyển sinh, giải pháp nâng cao chất lượng liên kết đào tạo; Thường xuyên tăng cường, phát huy cơng tác phối hợp với tổ chức, đồn thể, cá nhân địa phương để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; trọng công 41 tác giáo dục pháp luật, an toàn thực phẩm, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm giáo dục kỹ sống cho học viên; Chủ động phối hợp với trung tâm khác địa bàn tỉnh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, bồi dưỡng ngắn hạn tạo điều kiện thuận lợi cho học viên học tập, đào tạo địa phương; phối hợp Thư viện tỉnh làm thẻ thư viện cho học viên để tiếp cận nguồn tài liệu, học liệu; phối hợp với ban ngành, trường liên kết đào tạo để giới thiệu nguồn tài liệu khoa học; hợp đồng biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra chương trình đào tạo nhằm bổ sung kho sách, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu người học; Ban Giám đốc Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với sở, ban ngành, quyền cấp để điều tra, xây dựng kế hoạch tuyển sinh hiệu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập; tích cực tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học viên khối 12; quan tâm nâng cao hiệu giới thiệu việc làm, thực tập cho học viên - Thống kê kết đánh giá tiêu chí: + Số số đạt: 7/9 số (77,78%); số không đạt: 4.3ac + Số tiêu chí đạt: 2/3 (66,67%); tiêu chí khơng đạt: 4.3 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Tiêu chí 1: Thực chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng hệ thống giáo dục quốc dân a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết cho năm học, học kỳ, tháng, tuần; b) Thực kế hoạch thời gian năm học, khóa học, kế hoạch giảng dạy học tập theo quy định; c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực kế hoạch Điểm mạnh Các phòng chức Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết cho tuần, tháng triển khai thực kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch dạy học quy định Sở GDĐT, thực kế hoạch giảng dạy học tập khóa học theo quy định chương trình đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế điều kiện Trung tâm; Hàng tháng, Trung tâm có thực cơng tác kiểm tra hoạt động dạy học, rà soát việc thực kế hoạch thời gian năm học, tiến độ chương trình giảng dạy giáo viên Điểm yếu Ban Giám đốc Trung tâm chưa xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn 42 cho năm học, học kỳ, tháng, tuần (chỉ tổng hợp kế hoạch tuần, tháng từ phòng chức năng); việc xây dựng triển khai thực kế hoạch chuyên môn từ CBQL đến giáo viên chưa trọng; Việc triển khai kế hoạch chuyên môn Trung tâm đôi lúc chậm; cơng tác rà sốt, đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy chưa thường xuyên; chưa thiết lập lưu trữ biên sinh hoạt tổ chuyên môn, lưu trữ kế hoạch cá nhân giáo viên chưa đầy đủ; số giáo viên hợp đồng thỉnh giảng thực chương trình giảng dạy chưa tuân thủ tiến độ (nhanh chậm so với quy định) chưa chấn chỉnh kịp thời Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Trong tháng đầu năm học, khóa học; Ban Giám đốc Trung tâm thực việc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết cho năm học, học kỳ, tháng thật cụ thể cho chương trình GDTX chương trình đào tạo khóa học; quan tâm đạo, phân công giám sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chức năng; Giám đốc phê duyệt kế hoạch hoạt động Phó Giám đốc, phân cơng Phó Giám đốc phê duyệt kế hoạch phòng chức giao phụ trách để thống thực hiện; Hằng năm, Phòng Đào tạo tăng cường giám sát tổ chuyên môn việc xây dựng thực kế hoạch chuyên môn theo tuần, tháng, năm học; trọng giám sát tiến độ thực kế hoạch giảng dạy giáo viên; trình lãnh đạo phụ trách chuyên môn phê duyệt kế hoạch tổ môn trước triển khai thực hiện; Định kỳ hàng tháng, Ban Giám đốc Trung tâm trưởng phòng chức nghiêm túc tiến hành rà sốt, đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy học tập, kế hoạch thời gian năm học để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung; trọng kiểm tra, giám sát công tác soạn giảng, dự thăm lớp; giao cho Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, cải tiến biện pháp lưu trữ đầy đủ biên sinh hoạt tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy giáo viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ, nhóm chun mơn Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng Khơng có Đánh giá tiêu chí Khơng đạt (chỉ số a c chưa đạt) Tiêu chí 2: Xây dựng thực chương trình bồi dưỡng ngắn hạn a) Chủ động xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng tầng lớp nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; 43 b) Các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ thực theo thời gian linh hoạt phương thức tổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học; c) Thực chương trình phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp chương trình để điều chỉnh cho phù hợp Điểm mạnh Trung tâm chủ động xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực Tin học, Tiếng Anh, Kế toán trưởng, đáp ứng nhu cầu đa dạng cán bộ, công chức nhân dân địa phương cập nhật kiến thức, kỹ năng; chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu người học, thực theo thời gian linh hoạt phương thức tổ chức dạy học phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người học; Các chương trình đào tạo cấp chứng Tin học, Tiếng Anh định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp chương trình để điều chỉnh Sở GDĐT thẩm định, phê duyệt Điểm yếu Việc tổ chức khảo sát nhu cầu học tập lớp ngắn hạn chưa đa dạng, chưa thường xuyên, hình thức khảo sát chưa hiệu nên chưa khai thác hết thông tin nhu cầu bồi dưỡng ngắn hạn; công tác quảng bá thơng tin tuyển sinh đơn điệu, chưa sâu rộng nhân dân; Phương thức tổ chức dạy học chương trình bồi dưỡng cấp chứng Ứng dụng CNTT, Tiếng Anh chưa thật đa dạng Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Hàng năm, Phòng Đào tạo định kỳ tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, nhiều hình thức để thu thập đầy đủ thơng tin tuyển sinh tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu mở lớp; chọn lựa lĩnh vực có nhiều nhu cầu để tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng trình Sở GDĐT thẩm định nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng tầng lớp nhân dân yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Trong năm học, Phòng Hành – Tổ chức phối hợp với Phòng Đào tạo để bố trí, xếp, bổ sung trang thiết bị phòng học đáp ứng yêu cầu đa dạng phương thức tổ chức dạy học chương trình đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận phù hợp với hướng dẫn Bộ GDĐT, Sở GDĐT thực chương trình, quy chế thi; Kết thúc khóa học, tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá, góp ý học viên quan, ban ngành có học viên tham gia bồi dưỡng thực rà sốt, điều chỉnh nội dung chương trình, phương thức tổ chức dạy học nhằm đa 44 dạng, phong phú chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu, yêu cầu người học Ngoài ra, Trung tâm chủ động nghiên cứu mở lớp bồi dưỡng địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên xa Trung tâm tham gia học tập Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng Khơng có Đánh giá tiêu chí Đạt Tiêu chí 3: Tổ chức có hiệu hoạt động hỗ trợ giáo dục a) Dành thời gian cho học viên tham gia hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao phù hợp; b) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, kỹ sống cho học viên với hình thức đa dạng phù hợp; c) Đăng ký quan có thẩm quyền phân cơng chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có cơng với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng địa phương Điểm mạnh Trong chu kỳ kiểm định CLGD; hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, kỹ sống cho học viên Trung tâm trọng xây dựng kế hoạch hoạt động với nội dung, hình thức, thời gian phù hợp để tạo điều kiện cho học viên tham gia; hàng năm, tổ chức đoàn thể Trung tâm phối hợp với quan, đơn vị chức địa phương, trường đại học liên kết tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang tính nhân đạo, cho học viên tham gia, trải nghiệm, tích lũy kỹ sống; Cơng tác chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm sóc gia đình liệt sĩ, gia đình có cơng với nước Đoàn Thanh niên Trung tâm đăng ký tổ chức thực hàng năm, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giáo dục đạo đức cho học viên Trung tâm Điểm yếu Khuôn viên Trung tâm chưa có đầy đủ điều kiện sân chơi, bãi tập; việc tổ chức hoạt động thể thao có hạn chế, khơng có thành tích cao thi cấp ngành Riêng cơng tác chăm sóc gia đình liệt sĩ, gia đình có cơng với nước bị gián đoạn từ năm 2015 (do chuyển giao lãnh đạo Trung tâm) Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Hàng năm; Lãnh đạo, Cấp ủy Trung tâm đạo Đoàn Thanh niên phối hợp 45 với GVCN phòng, ban triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục NGLL theo chủ đề hàng tháng; thành lập đội văn nghệ xung kích để tham gia hội thi văn nghệ Đoàn Thanh niên cấp tổ chức, biểu diễn hoạt động ngoại khóa; tổ chức hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao phù hợp Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch, chương trình cơng tác với thời gian thực phù hợp, tạo điều kiện cho học viên tham gia hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục truyền thống dân tộc theo chủ đề, chủ điểm để giáo dục tình yêu quê hương đất nước giáo dục kỹ sống cho học viên Từ năm học 2017-2018, Đoàn Thanh niên tham mưu Bí thư Chi Trung tâm đăng ký chăm sóc 01 cơng trình văn hóa, lịch sử, địa phương phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học huy động nguồn lực đóng góp, hỗ trợ để thực hiện; phối hợp với tổ chức đồn thể, quyền địa phương để khảo sát, nắm bắt thơng tin gia đình liệt sĩ, gia đình có cơng với nước để tổ chức chăm sóc (ít 02 đối tượng sách); góp phần tích cực việc giáo dục lịch sử, truyền thống tổ chức hoạt động hỗ trợ giáo dục cho học viên trung tâm Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng Khơng có Đánh giá tiêu chí Đạt Tiêu chí 4: Đảm bảo yêu cầu liên kết với sở giáo dục nghề nghiệp, sở giáo dục đại học để thực chương trình giáo dục thường xuyên lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân a) Đảm bảo yêu cầu sở vật chất, thiết bị cán quản lý phù hợp với yêu cầu ngành liên kết đào tạo; b) Quản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo; c) Thực trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo; thực chế độ báo cáo với quan có thẩm quyền việc liên kết đào tạo Điểm mạnh CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập (phòng máy tính, dụng cụ thí nghiệm, máy chiếu, hệ thống âm ) Trung tâm trang bị đủ để đáp ứng nhu cầu dạy học; đảm bảo yêu cầu liên kết đào tạo với sở giáo dục nghề nghiệp, sở giáo dục đại học; Trung tâm có địa thế, điều kiện tổ chức học tập thuận lợi, có xây dựng phòng nghỉ, phương tiện đưa đón giảng viên xa đến giảng dạy; việc quản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo thực theo 46 quy định; Quản lý trung tâm quan tâm thực đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo; hàng năm, thực chế độ báo cáo kịp thời với UBND tỉnh, với Sở GDĐT quan có thẩm quyền chấp thuận Điểm yếu Việc quản lý nề nếp học tập học viên đôi lúc chưa chặt chẽ; số giáo viên chưa trọng việc giáo dục ý thức, thái độ, động học tập cho học viên nên tình trạng học viên lười học, chưa thực nghiêm túc nội quy Trung tâm, quy định lớp học; nhiều học viên chưa hoàn thành học phí hạn, nợ học phí kéo dài dẫn đến bỏ học Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm đạo phòng, ban tổ chức kiểm tra thực trạng CSVC, trang thiết bị dạy học xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, bổ sung; thực dự nguồn, bổ sung đội ngũ CBQL; xây dựng chiến lược phát triển theo định hướng mở rộng quy mô Trung tâm để đủ điều kiện xếp hạng III giai đoạn 2021-2026; Trong năm học, khóa đào tạo; Quản lý Trung tâm tiếp tục đạo Phòng Đào tạo, Ban nề nếp định kỳ, thường xuyên thực nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc giảng dạy giáo viên, giảng viên việc học tập học viên; tổ chức kiểm tra định kỳ, thi kết thúc học phần nghiêm túc, quy chế; thường xuyên yêu cầu giáo viên nhắc nhở, giáo dục ý thức học tập cho học viên, dần chấm dứt tình trạng lười học, vi phạm nội quy nề nếp học tập; Lãnh đạo Trung tâm đạo Phòng Tài vụ có kế hoạch giám sát tình hình thu học phí học viên; hàng tháng, báo cáo đề xuất biện pháp cải thiện tình hình thu học phí; góp phần tạo điều kiện cho Trung tâm thực đầy đủ trách nhiệm hợp đồng liên kết đào tạo lớp, khóa đào tạo Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ sung minh chứng Khơng có Đánh giá tiêu chí Đạt Tiêu chí 5: Kết giáo dục hiệu giáo dục a) Kết xếp loại học lực, hạnh kiểm học viên theo học chương trình xóa mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học sở chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục; b) Học viên học chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, 47 cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao cơng nghệ có khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn; c) Học viên hồn thành chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao cơng nghệ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương Điểm mạnh Bình quân năm chu kỳ kiểm định CLGD, học viên THPT hệ GDTX có tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 82,1%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt cao tỷ lệ chung tỉnh, đáp ứng mục tiêu giáo dục; tỷ lệ học viên hoàn thành chương trình ngành đào tạo đại học liên kết (hình thức “Vừa làm vừa học”; “Từ xa”; “Văn 2”; ) 80% Hàng năm, Trung tâm có học viên THPT hệ GDTX đạt giải cấp tỉnh thi giải tốn máy tính cầm tay; Học viên hồn thành chương trình đào tạo có khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Điểm yếu Một số học viên THPT hệ GDTX thiếu ý thức tự giác thực nội quy, thiếu động cơ, thái độ, thiếu cố gắng học tập nên hàng năm trường hợp xếp loại học lực kém, hạnh kiểm yếu; Trung tâm chưa tổ chức lấy ý kiến đánh giá quan, tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp mức độ vận dụng kiến thức vào thực tiễn học viên hoàn thành chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Trong năm học, Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên đạo Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Hành - Tổ chức tham mưu kế hoạch tổ chức tập huấn phương thức tổ chức dạy học cho giáo viên, hướng dẫn học viên thay đổi phương pháp học tập nhằm nâng cao CLGD; phối hợp trường liên kết đào tạo cung cấp tài liệu hướng dẫn học tập, tăng cường hỗ trợ kỹ thực hành nhằm giúp học viên có khả vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn; xây dựng thực nghiêm túc kế hoạch phụ đạo học viên yếu (THPT hệ GDTX) từ đầu cấp học; có biện pháp thích hợp đổi nghiêm túc thực khâu kiểm tra kiến thức theo định kỳ, thường xuyên nhằm đảm bảo kết phản ánh thực chất lực người học; Hàng năm, Ban Giám đốc Trung tâm trọng việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá quan, tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn học viên hoàn thành chương trình giáo dục; tổng hợp làm sở điều chỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Trung tâm ngày thu hút người học Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại cần bổ 48 sung minh chứng Khơng có Đánh giá tiêu chí Đạt Đánh giá chung Tiêu chuẩn 5: - Điểm mạnh Trung tâm: Trung tâm ln chủ động xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng tầng lớp nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đảm bảo yêu cầu CSVC, thiết bị dạy học CBQL phù hợp với yêu cầu ngành liên kết đào tạo; Tỷ lệ lên lớp thẳng, tỷ lệ tốt nghiệp học viên THPT hệ GDTX; tỷ lệ học viên hồn thành chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng mục tiêu giáo dục Hàng năm, trung tâm có học viên đạt giải cấp tỉnh thi “Giải toán máy tính cầm tay” Trung tâm Bộ GDĐT tặng Huân chương lao động; UBND tỉnh Ninh Thuận Sở GDĐT tặng Cờ thi đua nhiều khen, giấy khen - Điểm yếu Trung tâm: Công tác xây dựng triển khai thực kế hoạch hoạt động chuyên môn chưa đồng bộ; chưa trọng, thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ thực chương trình, kế hoạch hoạt động chun mơn xây dựng; Chưa tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá quan, tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn học viên hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng - Kiến nghị Trung tâm: Đầu năm học, Lãnh đạo Trung tâm trọng việc xây dựng triển khai thực kế hoạch CBQL phòng chức năng, kế hoạch chuyên môn theo quy định cấp trên, góp phần thực tốt mục tiêu mà Trung tâm đề ra; Hàng năm; Lãnh đạo, phòng chức năng, tổ chức Trung tâm xây dựng kế hoạch, dành thời gian cho học viên tham gia hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao phù hợp; tổ chức thực công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, kỹ sống cho học viên chăm sóc di tích lịch sử, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có cơng với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng địa phương; Trong trình công tác, tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo; Trung tâm liên kết thực chương trình GDTX lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân quy định, nâng cao chất lượng, đảm bảo đầu đạt yêu cầu; tăng cường 49 lấy ý kiến đánh giá quan, tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp khả học viên hồn thành chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động - Thống kê kết đánh giá tiêu chí: + Số số đạt: 13/15 số (86,67%); số khơng đạt: 5.1ac + Số tiêu chí đạt: 4/5 (80,0%); tiêu chí khơng đạt: 5.1 Phần III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Qua kết đánh giá theo tiêu chuẩn Phần II; Đoàn ĐGN công nhận mức độ Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu nội hàm số, tiêu chí tiêu chuẩn đánh giá CLGD trung tâm GDTX sau: a) Về số: - Số lượng số đạt: 59 / tổng số 72 số, chiếm tỷ lệ 81,94%; - Số lượng số không đạt: 13 / tổng số 72 số, chiếm tỷ lệ 18,06% b) Về tiêu chí: - Số lượng tiêu chí đạt: 16 / tổng số 24 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 66,67%; - Số lượng tiêu chí khơng đạt: / tổng số 24 tiêu chí chiếm tỷ lệ 33,33% c) Căn Khoản 3, Điều 31 Quy định tiêu chuẩn đánh giá CLGD quy trình, chu kỳ kiểm định CLGD sở giáo dục phổ thông, sở GDTX (ban hành kèm theo Thông tư số 42); Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn CLGD trung tâm GDTX: CẤP ĐỘ d) Các kết luận khác: Khơng có Kiến nghị a) Căn kết ĐGN, Trung tâm bổ sung hoàn thiện Báo cáo TĐG; triển khai thực kế hoạch cải tiến chất lượng xác định (có cập nhật đầy đủ đề xuất, tư vấn thống Đoàn ĐGN với Trung tâm) b) Xem xét, nghiên cứu thành lập tổ phụ trách công tác quản lý CLGD Trung tâm với cấu nhân gọn hiệu quả; có phân cơng nhiệm vụ cụ thể để theo dõi, đánh giá việc triển khai thực kế hoạch cải tiến chất lượng; thường xuyên liên tục cập nhật thông tin sở liệu, hồ sơ, thơng tin có liên quan đến nội hàm số Bộ tiêu chuẩn đánh giá CLGD trung tâm GDTX năm sau c) Việc triển khai thực kế hoạch cải tiến chất lượng cần linh hoạt, động, sát hợp với thực trạng, tiềm lực Trung tâm trọng tính khả thi; đảm bảo thực thời hạn quy định cho việc đăng ký ĐGN để sớm đạt cấp độ 50 kiểm định CLGD nâng cấp độ kiểm định cao d) Chú trọng việc thu thập, lưu trữ, quản lý sử dụng thông tin minh chứng (chú ý bổ sung hồ sơ minh chứng xử lý tình chưa mã hóa minh chứng theo góp ý Đồn ĐGN); khai thác triệt để hồ sơ minh chứng có tính tổng hợp, nhiều thơng tin; tích cực lập biểu, bảng tổng hợp, thống kê liệu, số liệu (có ghi cụ thể nơi sử dụng, lưu trữ, bảo quản để tiện lợi việc tra cứu, tìm kiếm); tăng cường việc chụp ảnh, quay phim thông tin lưu đĩa CD để tinh giảm phức tạp cồng kềnh minh chứng, tạo tiền đề cho việc thực báo cáo TĐG điện tử với siêu liên kết file minh chứng đ) Từng bước xử lý hoàn chỉnh nội dung tư vấn, đề xuất Đoàn ĐGN (hoàn thiện nội dung báo cáo TĐG; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; thay từ ngữ chưa phù hợp sai lỗi tả; điều chỉnh số liệu chưa quán, thiếu sót nội dung đánh giá tiêu chí; chỉnh lý, hồn thiện bảng danh mục mã hố thơng tin minh chứng, ) thống với Trung tâm e) Về hồ sơ minh chứng: Trung tâm sớm lập kế hoạch rà soát, hồn thiện việc mã hóa hồ sơ làm minh chứng cập nhật lại nội dung Bảng danh mục mã hóa thơng tin minh chứng theo hướng dẫn công văn số 1400/SGDĐT-KTKĐ Hồ sơ minh chứng phải xếp vào cặp (hộp) quy định Trong hộp (cặp) đựng minh chứng, hồ sơ xếp theo thứ tự mã hóa cho tiêu chí, tiêu chuẩn; bên ngồi hộp phải có bảng liệt kê (nhãn) danh mục mã hồ sơ minh chứng có hộp; đảm bảo đủ thơng tin để kiểm sốt, truy xuất, tham chiếu cần thiết (thông tin thể đầy đủ bảng Danh mục mã hóa thơng tin minh chứng) Các hộp đựng hồ sơ minh chứng sản xuất theo quy cách tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9252:2012 ban hành kèm theo Quyết định số 1687/QĐBKHCN ngày 23/7/2012 Bộ Khoa học Công nghệ (hộp bảo quản tài liệu lưu trữ làm giấy các-tơng, kích thước hộp 350mm x 250mm x 125mm, dạng hình hộp chữ nhật, nắp mở theo chiều rộng hộp, nắp có dây buộc, khuy hộp làm từ vật liệu khơng ăn mòn, cạnh bên hộp có lỗ tròn đường kính 30mm để tạo thơng thống) Hằng năm, kết thúc năm học, Giám đốc Trung tâm quy định thời điểm cụ thể để tất phận nộp lại đầy đủ hồ sơ liên quan đến hoạt động giáo dục Trung tâm; giao nhiệm vụ cho tổ Quản lý chất lượng (hoặc Phòng Hành – Tổ chức) thực phân loại, mã hóa, cập nhật hồ sơ vào hộp đựng nhằm chuẩn bị cho lần kiểm định nâng cấp độ đạt chuẩn chuẩn bị cho chu kỳ kiểm định Ngay sau kết thúc đợt khảo sát thức, Trung tâm khẩn trương tổ chức chỉnh lý việc mã hóa, mã hóa bổ sung hồ sơ minh chứng đồng thuận với Đoàn ĐGN; cập nhật mã minh chứng (do mã hóa lại, mã hố bổ sung) vào 51 nội dung Báo cáo TĐG vị trí yêu cầu (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý Đồn) Danh mục mã hóa thơng tin minh chứng g) Sau có kết ĐGN, Trung tâm cần ưu tiên chọn tiêu chí có nguy “mất đạt” tiêu chí có khả dễ phấn đấu đạt phù hợp với tiềm lực thực Trung tâm để đưa vào cam kết thực Kế hoạch cải tiến nâng cao CLGD (Mẫu H, cơng văn số 1400/SGDĐT-KTKĐ) trình Sở GDĐT phê duyệt nhằm phấn đấu đạt cấp độ kiểm định CLGD cao thời gian theo quy định (ít 02 năm học)./ Ninh Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2017 TRƯỞNG ĐOÀN Dương Em 52 ... viên CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất ĐGN Đánh giá GDĐT GDNN -GDTX Giáo dục Đào tạo Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên GDTX Giáo dục thường xuyên GVCN Giáo viên chủ nhiệm KTTH-HN... Trung tâm GDNN -GDTX Ninh Sơn Thành viên 06 Ô Phạm Ngọc Minh, Thành viên Phó Giám đốc, Trung tâm GDNN -GDTX Ninh Phước 07 Ơ Nguyễn Văn Đơng, Thành viên Phó Giám đốc, Trung tâm KTTH-HN Phan Rang... LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận 49 Kiến nghị 49 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO Chuỗi ký tự viết tắt Cụm từ, thuật ngữ viết tắt ANTT An ninh trật tự ATGT An tồn giao thơng CB-GV-NV Cán bộ, giáo viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận (TP. Phan Rang – Tháp Chàm), BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận (TP. Phan Rang – Tháp Chàm)

Từ khóa liên quan