40 CÂU TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ SÓNG ÁNH SÁNG

10 168 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 16:37

tài liệu này là bài tập cơ bản nhất với mục tiêu giúp các bạn học sinh phổ thông hiểu rõ những kiến thức cơ bản để đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tớiCâu 1: Phát biểu nào dưới đây khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc là không đúng? TRẮC NGHIỆM SÓNG ÁNH SÁNG Câu 1: Phát biểu nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc không đúng? A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác màu từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C Ánh sáng đơn sác ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Khi ánh sáng đơn sắc qua mơi trường suốt chiết suất môi trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn Câu 2: Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra: A Chỉ với lăng kính thủy tinh B Chỉ với lăng kính chất rắn lỏng C Ở mặt phân cách hai môi trường khác D Ở mặt phân cách hai môi trường rắn lỏng với chân khơng khơng khí Câu 3: Hiện tượng tán sắc xảy ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc khác nguyên nhân đây: A Lăng kính thủy tinh B Lăng kính góc chiết quang q lớn C Lăng kính khơng đặt góc lệch cực tiểu D Chiết suất chất ( thủy tinh ) phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng Câu 4: Hiện tượng chiết suất phụ thuộc vào bước sóng: A Xảy với chất rắng, lỏng, khí B Chỉ xảy với chất rắn chất lỏng C Chỉ xảy với chất rắn D Là tượng đặc trưng thủy tinh Câu 5: Biết ( I ) ánh sáng trắng, ( II ) ánh sáng đỏ, ( III ) ánh sáng vàng, ( IV ) ánh sáng tím Sắp xếp trật tự giá trị bước sóng ánh sáng đơn sắc theo thứ tự tăng dần là: A I, II, III B IV, III, II C I, II, IV D I, III, IV Câu 6: Thí nghiệm Niuton ánh sáng đơn sắc nhằm chứng minh: A Sự tồn ánh sáng đơn sắc B Lăng kính làm biến đổi màu ánh sáng qua C Ánh sáng Mặt Trời ánh sáng đơn sắc D Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc Câu 7: Phát biểu sau không đúng? A Ánh sáng trắng tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc màu từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính D Khi chiếu chùm ánh sáng Mặt Trời qua cặp hai mơi trường suốt tia tím bị lệch phía mặt phân cách hai mơi trường nhiều tia đỏ Câu 8: Một chùm ánh sáng Mặt Trời dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệch sáng: A màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc B nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng góc C nhiều màu chiếu xiên màu trắng chiếu vng góc D nhiều màu chiếu vng góc màu trắng chiếu xiên Câu 9: Cho chùm ánh sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím Phát biểu sau không đúng? A Chùm ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính B Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ thu quang phổ liên tục C Mỗi chùm sáng bước sóng xác định D Ánh sáng tím bị lệch phía đáy lăng kính nhiều chiết suất lăng kính lớn Câu 10: Nguyên nhân gây tượng tán sắc ánh sáng Mặt Trời thí nghiệm Niuton là: A Thủy tinh nhuộm màu cho chùm sáng Mặt Trời B Chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C Lăng kính tác dụng làm biến đổi màu chùm sáng Mặt Trời D Chùm sáng Mặt Trời bị phản xạ qua lăng kính Câu 11: Hai sóng ánh sáng tần số phương truyền, gọi ánh sáng kết hợp có: A Cùng biên độ pha B Cùng biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian C Hiệu số pha không đổi theo thời gian D Hiệu số pha hiệu biên độ không đổi theo thời gian Câu 12: Chiết suất mơi trường giá trị: A Như ánh sáng đơn sắc B Lớn ánh sáng màu đỏ C Lớn ánh sáng màu tím D Hiệu số pha hiệu biên độ không đổi theo thời gian Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng gia thoa ánh sáng, lượng ánh sáng: A Không bảo tồn, vị trí vân sáng lại sáng nhiều so với không giao thoa B Không bảo tồn, vị trí vân tối khơng ánh sáng C Vẫn bảo tồn, vị trí vân tối phần lượng ánh sáng bị nhiễu xạ D Vẫn bảo toàn, phân bố lại, lượng vị trí vân tối phân bố lại cho vân sáng Câu 14: Thí nghiệm dùng để đo bước sóng ánh sáng là: A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niuton B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Câu 15: Khi tăng nhiệt độ dây tóc bóng đèn điện, quang phổ ánh sáng phát thay đổi nào? A Sáng dần lên, chưa đầy đủ màu cầu vồng B Ban đầu màu đỏ, sau thêm màu vàng, cuối nhiệt độ cao, đủ màu khơng sáng thêm C Vừa sáng dần, vừa trải rộng dần từ màu đỏ, qua màu da cam, vàng,… cuối nhiệt độ cao thấy rõ đủ bảy màu D Hồn tồn khơng thay đổi Câu 16: Điều sau khơng nói máy quang phổ lăng kính? A Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng C Quang phổ liên tục vạch màu riêng biệt tối D Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng, khí áp suất lớn bị nung nóng phát Câu 17: Quang phổ liên tục vật: A Phụ thuộc vào chất vật B Phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng C Khơng phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật D Phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật Câu 18: Điều sau khơng nói máy quang phổ lăng kính? A Trong máy quang phổ lăng kính ống chuẩn trực tác dụng tạo chùm tia sáng song song B Trong máy quang phổ lăng kính buồng ảnh nằm phía sau lăng kính C Trong máy quang phổ lăng kính lăng kính tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành chùm sáng đơn sắc song song D Trong máy quang phổ lăng kính quang phổ chùm sáng thu buồng ảnh máy dải sáng màu cầu vồng Câu 19: Chùm tia sáng ló khỏi lăng kính máy quang phổ lăng kính trước qua thấu kính buồng ảnh là: A Một chùm tia phân kì nhiều màu khác B Tập hợp nhiều chùm tia sáng song song, chùm màu, hướng khơng trùng C Một chùm tia sáng phân kì màu trắng D Một chùm tia sáng màu song song Câu 20: Quang phổ vạch phát xạ quang phổ đặc điểm sau đây? A Chứa vạch độ sáng, màu sắc khác nhau, đặt cách đặn quang phổ B Gồm toàn vách sáng đặt nối tiếp quang phổ C Chứa số vạch màu sắc khác nhau, ngăn cách khoảng tối D Chứa nhiều vạch màu Câu 21: Sự đảo sắc là: A Sự đảo ngược vị trí thay đổi màu sắc vạch quang phổ B Sự chuyển vạch sáng phát xạ thành vạch tối quang phổ hấp thụ C Sự đảo ngược vị trí vạch quang phổ D Sự thay đổi màu sắc vạch quang phổ Câu 22: Phat biểu sau nói quang phổ vạch phát xạ không đúng? A Quang phổ vạch phát xạ bao gồm vạch màu riêng lẻ tối B Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống dải màu biến thiên liên tục nằm tối C Mỗi nguyên tố hóa học bị kích thích, phát xạ bước sóng xác định cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác số lượng vạch, bước song ( tức vị trí vạch ) cường độ ánh sáng vạch Câu 23: Để thu quang phổ hấp thụ thì: A Nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải lớn nhiệt độ nguồn sáng trắng B Nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải nhot nhiệt độ nguồn sáng trắng C Nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải nhiệt độ nguồn sáng trắng D Áp suất đám khí hấp thụ phải lớn Câu 24: Phép phân tích quang phổ là: A Phép phân tích chùm sáng nhờ tượng tán sắc B Phép xác định thành phần hóa học ( hay hợp chất ) dựa việc nghiên cứu quang phổ ánh sáng phát C Phép xác định loại quang phổ vật phát D Phép đo tốc độ bước sóng ánh sáng từ quang phổ thu Câu 25: Phát biểu sau không đúng? A Vị trí vạch tối quang phổ hấp thụ nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng tương ứng quang phổ phát xạ nguyên tố B Trong quang phổ vạch hấp thụ nguyên tố vân tối cách C Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tố vân sáng cách D Quang phổ vạch nguyên tố hóa học giống nhiệt độ Câu 26: Phat biểu sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc? A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác giống C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính D Khi ánh sáng đơn sắc qua môi trường suốt chiết suất mơi trường ánh sảng đỏ nhỏ ánh sáng tím lớn Câu 27: Chọn phát biểu sai câu sau: A Tia X tia tử ngoại làm phát quang số chất B Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia hồng ngoại chất sóng điện từ tác dụng nhiệt D Tia X lượng lớn bước sóng lớn Câu 28: Chọn phát biểu sai câu sau: A Tia tử ngoại tác dụng sinh lí B Tia tử ngoại kích thích cho số chất phát quang C Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh D Tia tử ngoại khơng khả đâm xuyên Câu 29: Tia X tạo cách sau đây? A Cho chùm electron tốc độ nhanh bắn vào kim loại khó nóng chảy nguyên tử lượng lớn B Cho chùm electron tốc độ nhỏ bắn vào kim loại C Chiếu tia tử ngoại vào kim loại nguyên tử lượng lớn D Chiếu tia hồng ngoại vào kim loại Câu 30: Tính chất sau khơng phải tia X? A Hủy diệt tế bào B Làm ion hóa khơng khí C Gây tượng quang điện D Xuyên qua chì dày hàng cm Câu 31: Phat biểu đúng? A Tia X sóng điện từ bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại B Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát C Tia X phát từ đèn điện D Tia X xuyên qua tất vật Câu 32: Phát biểu sau khơng đúng? A Vật nhiệt độ 3000 phát tia tử ngoại mạnh B Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ C Tia tử ngoại sóng điện từ bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ D Tia tử ngoại tác dụng nhiệt Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, a khoảng cách hai khe S1, S2 D khoảng cách từ S1, S2 đến quan sát Khi tăng D hai lần giảm a hai lần khoảng vân màn: A Tăng lên bốn lần B Giảm bốn lần C Tăng lên hai lần D Khơng đổi Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách hai khe 3mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng quan sát, ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân tối thứ nằm bên so với vân trung tâm O 1,3mm Bước sóng bao nhiêu? A 0,4 B 0,5 C.0,6 D.0,75 Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm bằng: A 0,4 B 0,48 C 0,76 D 0,6 Câu 36: Phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại sóng điện từ B Sóng ánh sáng sóng ngang C Các chất rắn, lỏng, khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch D Tia Ronwghen tia gamma không phụ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m, bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu đến khe 0,55 micromet Khoảng vân là: A 1,3mm B 1,2mm C 1,0mm D 1,1mm Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách hai khe 1mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1m Chiếu vào hai khe sáng ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 micromet Tại hai điểm M N bên so với vân trung tâm cách vân trung tâm 2mm 6,25mm Giữa điểm M N có: A vân sáng ( không kể vân sáng M ) B vân sáng ( kể vân sáng M ) C vân sáng ( không kể vân sáng M ) D 11 vân sáng ( kể vân sáng M ) Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn phát ánh sáng trắng bước sóng khoảng từ 380nm đến 760nm M điểm nằm màn, cách vân sáng trung tâm 2cm Trong bước sóng xạ cho vân sáng M, bước sóng dài là: A 417 nm B 570 nm C 714 nm D 760 nm Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Yâng, hai vị trí M, N vân sáng, M N vân sáng Khoảng cách MN = mm, khoảng cách hai khe Y-âng mm, khoảng cách từ hai khe Y- âng đến 1,6m Bước sóng ánh sáng bao nhiêu: A 0,50 micromet B 0,45 micromet C 0,55 micromet D 0,60 micromet ... vân sáng Câu 14: Thí nghiệm dùng để đo bước sóng ánh sáng là: A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niuton B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng D Thí nghiệm. .. IV Câu 6: Thí nghiệm Niuton ánh sáng đơn sắc nhằm chứng minh: A Sự tồn ánh sáng đơn sắc B Lăng kính làm biến đổi màu ánh sáng qua C Ánh sáng Mặt Trời ánh sáng đơn sắc D Ánh sáng trắng tập hợp ánh. .. A Như ánh sáng đơn sắc B Lớn ánh sáng có màu đỏ C Lớn ánh sáng có màu tím D Hiệu số pha hiệu biên độ khơng đổi theo thời gian Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng gia thoa ánh sáng, lượng ánh sáng:
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 CÂU TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ SÓNG ÁNH SÁNG, 40 CÂU TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ SÓNG ÁNH SÁNG