Nước đại việt ta thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2019

31 164 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 16:27

Câu hỏi 1: Đây là vị vua đầu tiên của nhà Lê Lê Lợi Câu hỏi 2: Đây là cuộc khởi nghĩa chống quân Minh từ năm 1418 - 1427 Câu hỏi 2: Khởi nghĩa Lam Sơn Câu hỏi 3: Đoạn thơ sau miêu tả phong cảnh ở đâu? “Trong ghềnh thông mọc nêm, Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm Trong rừng có bóng trúc râm, Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn” Câu hỏi 3: Côn Sơn Câu hỏi 4: Đây là vụ án oan nổi tiếng thời Lê Sơ mà nhân vật chịu án oan bị chu di tam tộc Câu hỏi 4: Vụ án Lệ chi viên Nguyễn Trãi “Bình Ngô đại cáo” bằng chữ Hán Bố cục chung của bài cáo Phần 1: nêu luận đề chính nghĩa Phần 2: Vạch tội ác kẻ thu Phần 3: Kể lại quá trình kháng chiến Phần 4: Tuyên bố chiến thắng, nêu cao chính nghĩa Bố cục của Bình Ngô đại cáo Phần 1: Nêu luận đề chính nghĩa Phần 2: Lập bảng cáo trạng tội ác của giặc Minh Phần 3: Phản ánh quá trình cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu gian khổ đến lúc thắng lợi Phần 4: Khẳng định nền độc lập vững chắc, đất nước mở một kỉ nguyên mới, nêu bài học lịch sư Từng nghe: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo - Nhân nghĩa: vốn là khái niệm đạo đức của Nho giáo, nói về đạo lí, cách ứng xử và tình thương giữa người với - Nhân nghĩa là phải biết thương dân, lo cho dân sống yên ổn (yên dân) và trừ quân bạo tàn (trừ bạo) - Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với tư tưởng yêu nước chống giặc ngoại xâm Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương, Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có PHIẾU HỌC TẬP Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu tố nào? Phân tích tác dụng của nghệ thuật văn chính luận Nguyễn Trãi thể hiện đoạn thơ Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương, Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có PHIẾU HỌC TẬP Khẳng định nền độc lập của dân tộc Đại Việt với nền văn hiến lâu đời, lãnh thổ, phong tục truyền thống lịch sử, chủ quyền và nhân tài hào kiệt Nghệ thuật: liệt kê, so sánh đối lập, câu văn biền ngẫu, sử dụng từ ngữ có tính chất hiển nhiên, lời văn trang trọng, tự hào -> Khẳng định vị thế đáng tự hào của dân tộc ta so với các dân tộc khác, đặc biệt là so với các triều đại phong kiến phương Bắc Hai bà Trưng Lý Thường Kiệt Đinh Bợ Lĩnh Trần Hưng Đạo NAM Q́C SƠN HA Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Dịch nghĩa: SƠNG NÚI NƯỚC NAM Núi sơng nước Nam thì vua Nam ở, Cương giới đã ghi rành rành ở sách trời Cớ lũ giặc bạo ngược dám tới xâm phạm, Chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong Sông núi nước Nam - Lãnh thổ - Chủ quyền Bình Ngô đại cáo - Lãnh thổ - Chủ quyền - Văn hiến - Phong tục tập quán - Truyền thống lịch sư - Nhân tài hào kiệt - Tiếp nối: Văn bản Nước Đại Việt ta cũng khẳng định dân tộc ta có lãnh thổ, chủ quyền văn bản Sông núi nước Nam - Phát triển: Văn bản Nước Đại Việt ta phát triển thêm yếu tố cốt lõi: văn hiến, phong tục tập quán, truyền thống lịch sư, nhân tài hào kiệt TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hå ChÝ Minh (02-09-1945) Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh co quyền bình đẳng Tạo hoa đã cho họ những quyền không co thể xâm phạm được; những quyền ấy, co quyền được sống, quyền tự và quyền mưu cầu hạnh phúc ……………………………………… Nước Việt Nam co quyền hưởng tự và độc lập và sự thật đã thành một nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương, Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có Vậy nên: Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, Cưa Hàm Tư bắt sống Toa Đô, Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã Việc xưa xem xét Chứng cớ còn ghi Nội dung – Ý nghĩa văn bản: “Nước Đại Việt ta ” là một đoạn trích tiêu biểu áng thiên cổ hùng văn Bình ngô đại cáo có nội dung tư tưởng sâu sắc; Có ý nghĩa một bản tuyên ngôn độc lập - Về nhà tìm đọc tác phẩm Bình Ngô đại cáo - Lựa chọn một văn bản nghị luận đã học và tìm hiểu về việc trình bày luận điểm văn bản đó ... Sông núi nước Nam - Lãnh thổ - Chủ quyền Bình Ngô đại cáo - Lãnh thổ - Chủ quyền - Văn hiến - Phong tục tập quán - Truyền thống lịch sư - Nhân ta i hào kiệt - Tiếp nối:... Tiếp nối: Văn bản Nước Đại Việt ta cũng khẳng định dân tộc ta có lãnh thổ, chủ quyền văn bản Sông núi nước Nam - Phát triển: Văn bản Nước Đại Việt ta phát triển thêm... yên ổn (yên dân) và trừ quân bạo ta n (trừ bạo) - Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với tư tưởng yêu nước chống giặc ngoại xâm Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nước đại việt ta thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2019, Nước đại việt ta thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2019

Từ khóa liên quan