dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang

60 424 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:40

Xây dựng công viên nghĩa trang mới gồm các chức năng chính: Khu cát táng; khu hung tang, khu mai táng vĩnh viễn, Khu hỏa táng, hệ thống các công trình dịch vụ, hệ thống các công trình tâm linh. Cùng các hệ thống cây xanh công viên, vườn hoa, lam viên, hồ nước, kiến trúc cảnh quan và diện tích cây xanh cách ly; Hệ thống giao thông liên hoàn của công viên nghĩa trang và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật … CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU .3 1.1 Những để lập dự án 1.1.1 Các pháp lý 1.2 Nguồn gốc tài liệu sử dụng 1.3 Mục tiêu dự án 1.3.1.Mục tiêu chung: 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Sự cần thiết phải đầu : 1.5 Quan điểm lập dự án .8 CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 11 2.1 Địa điểm xây dựng dự án .11 2.1.1 Vị trí gianh giới: 11 2.1.2 Giới hạn khu đất: .11 2.2 Điều kiện tự nhiên: 12 2.2.1 Khí hậu: 12 2.2.2 Địa chất cơng trình: 12 2.2.3 Thủy văn: 12 2.3 Hiện trạng Khu đất xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần 12 2.3.1 Hiện trạng sử dụng đất: 12 2.3.2 Hiện trạng cơng trình kiến trúc: 13 2.3.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: .13 2.4 Phương án chung đền bù, giải phóng mặt 15 CHƯƠNG III: HÌNH THỨC ĐẦU VÀ QUY MÔ ĐẦU .16 3.1 Phương thức đầu tư: 16 3.1.1 Phương thức đầu dự án 16 3.1.2 Nguồn vốn 16 3.2 Tổ chức đầu tư: 16 3.3 Quy mô đầu tư: .16 CHƯƠNG IV: QUY MÔ, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 17 4.1 Quy mô quy hoạch 17 4.2 Giải pháp thiết kế 18 4.2.1 Đường giao thông .18 4.2.2 San .20 4.2.3 Cấp nước .21 4.2.4 Thoát nước thải nước mưa .21 4.2.5 Cấp điện 22 4.3 Giải pháp Kiến trúc quy hoạch nghĩa trang 22 4.4 Giải pháp kết cấu công trình 30 4.4.1 Tiêu chuẩn quy phạm áp dụng tính tốn 30 4.4.2 Vật liệu xây dựng: .30 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 31 Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn 5.1 Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ tác động môi trường: .31 5.2 Đặt vấn đề 31 5.2.1 Điều kiện kinh tế xã hội 31 5.2.2 Hiện trạng môi trường khu dự án 32 5.2.3 Đánh giá chung môi trường khu dự án 37 5.3 Tác động hoạt động dự án đến yếu tố tài nguyên môi trường: 37 5.3.1 San lấp mặt thi công 37 5.3.2 Tác động môi trường dự án vào hoạt động 41 5.4 Các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường .42 5.4.1 Các biện pháp khống chế ô nhiễm trình hoạt động xây dựng 42 5.4.2 Các biện pháp khống chế ô nhiễm dự án đưa vào hoạt động 44 CHƯƠNG VI: XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU 46 6.1 Cơ sở xác định tổng mức đầu 46 6.2.Thành phần vốn đầu 47 6.2.1.Vốn đầu cố định 47 6.2.2 Vốn dự phòng .49 6.3 Nhu cầu tổng mức đầu .49 6.4 Nguồn vốn đầu 49 6.5 Phân tích hiệu kinh tế dự án 51 6.5.1 Xác định doanh thu .51 6.5.2 Phân tích lỗ lãi kinh doanh .51 6.5.3 Phân tích hiệu tài .52 6.5.4 Phân tích khả trả nợ 53 CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .55 7.1 Tổ chức thực : 55 7.2 Các mốc tiến độ thực dự án: 55 7.3 Mối quan hệ trách nhiệm quan liên quan tới dự án: 58 7.3.1 Cơ quan định đầu 59 7.3.2 Cơ quan chủ đầu 59 7.3.3 Cơ quan vấn 59 7.3.4.Các quan chức tỉnh 59 7.3.5.Cơ quan thi công 59 7.4 Kết luận 59 7.5 Kiến nghị 60 Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn CHƯƠNG I NHỮNG CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU 1.1 Những để lập dự án 1.1.1 Các pháp lý a Các pháp lý: - Luật Xây dựng năm 2014; - Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; - Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 Chính phủ xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang; - Thông số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thông số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 Bộ Xây dựng Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; - Thông số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 Bộ Xây dựng việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng năm 2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị; - Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang Thủ Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số 7077/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000; - Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân địa bàn thành phố Hà Nội - Công văn số 1462/UBND-KH&ĐT ngày 02/03/2015 UBND thành phố Hà Nội việc chấp thuận chủ trương đầu mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì - Giấy phép Quy hoạch số 12/GPQH ngày 07/07/2015 UBND huyện Ba Vì việc cấp cho Cơng ty cổ phần Ao Vua đầu mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (mở rộng lần 2) Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn - Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 21/07/2015 UBND huyện Ba Vì việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) - Bản đồ đo đạc trạng tỷ lệ 1/500 quan chức đo vẽ (do chủ đầu cung cấp) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD; - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 7956 :2008 nghĩa trang đô thị - tiêu chuẩn thiết kế - Các văn pháp lý tài liệu khác có liên quan b Các pháp lý liên quan trực tiếp tới dự án: + Căn Hợp đồng Kinh tế ký kết Công ty cổ phần Ao Vua Công ty cổ phần Parabol việc Lập Báo cáo đầu “Dự án Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng(Giai đoạn 2)”, năm ………; Và văn khác liên quan 1.2 Nguồn gốc tài liệu sử dụng + Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành theo định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng; + Tiêu chuẩn quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị: TCN-8281; + Tuyển tập tiêu chuẩn thiết kế xây dựng Việt Nam năm 1996; + Cấp nước bên - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4513 - 1988; + Thoát nước bên - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474 - 1987; + Cấp nước - Mạng lưới bên ngồi cơng trình - TCTK: TCXD 33 1985; + Thoát nước - Mạng lưới bên ngồi cơng trình - TCTK: TCXD 51 1984; + Phòng chữa cháy cho nhà cơng trình - Yêu cầu thiết kế: TCVN 2622 - 1995; + Quy phạm trang bị điện: 11-TCN 18-84 đến 11-TCN 21-84; + TCTK chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình XDDD: TCXD 95:1983; Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn + Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Tập I, II, III, IV năm 1997; + Tiêu chuẩn Quốc tế (UB quốc tế kĩ thuật điện): IEC; + Bản đồ đo đạc trạng tỷ lệ 1/500 quan chức đo vẽ (do chủ đầu cung cấp) 1.3 Mục tiêu dự án 1.3.1.Mục tiêu chung: - Khu vực công viên nghĩa trang vĩnh lần xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội nhắm đáp ứng mục tiêu sau: - Xây dựng công viên nghĩa trang gồm chức chính: Khu cát táng; khu tang, khu mai táng vĩnh viễn, Khu hỏa táng, hệ thống cơng trình dịch vụ, hệ thống cơng trình tâm linh Cùng hệ thống xanh cơng viên, vườn hoa, lam viên, hồ nước, kiến trúc cảnh quan diện tích xanh cách ly; Hệ thống giao thơng liên hồn cơng viên nghĩa trang cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật … Theo quy hoạch, loại hình nghĩa trang mới, mang tính chất cơng viên nghĩa trang sinh thái nên áp dụng cho hình thức an táng khơng ảnh hưởng tới môi trường Tất chất thải, nước thải xẩy trình vận hành nghĩa tranh gom khu xử lý tập trung phạm vi nghĩa trang, hồn tồn khơng ảnh hưởng tới môi trương xung quanh - Xây dựng khu nghĩa trang nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất người dân khu vực vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khớp nối, đồng bộ, gắn kết khu vực dự án có liên quan hệ thống hạ tầng chung khu vực thực dự án Đề xuất phân khu chức năng, không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật phù hợp giai đoạn đầu xây dựng, dự án liên quan cảnh quan chung khu vực - Quy mô nghĩa trang theo hình thức an táng cơng nghệ mai táng; xác định công nghệ mai táng đảm bảo nhu cầu sử dụng trước mắt lâu dài, phù hợp với công nghệ an táng khoa học, đại nhu cầu phát triển xã hội Đảm bảo điều kiện vệ sinh, tiện nghi sinh hoạt người dân phù hợp với điều kiện sống văn minh đại - Quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất phân khu chức năng, không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với giai đoạn đầu xây dựng, dự án liên quan cảnh quan chung khu vực đảm bảo yêu cầu đầu huyện phù hợp với định hướng phát triển chung huyện Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn - Tạo sở pháp lý cho việc đầu xây dựng, quản lý xây dựng, lập dự án khả thi công tác chuẩn bị đầu xây dựng - Bảo vệ môi trường sống, sử dụng hợp lý tài ngun đất - Tạo lập mơ hình cơng viên nghĩa trang mới, văn hóa, văn minh, đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất đai, đáp ứng yêu cầu mai táng nhân dân Huyện Ba vùng phụ cận nói riêng thành phố Hà Nội nói chung Xác định quy mô nghĩa trang theo hình thức hỏa táng lưu tro, xác định cơng nghệ táng đảm bảo nhu cầu sử dụng trước mắt lâu dài, đại, văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp sắc văn hóa nhu cầu phát triển xã hội 1.3.2 Mục tiêu cụ thể Khu công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần xã Vật Lại, huyện Ba Vì, nhằm đáp ứng mục tiêu sau: - Xây dựng khu nghĩa trang nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất người dân khu vực vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với hệ thống hạ tầng chung khu vực thực dự án - Quy hoạch sử dụng đất phân khu chức đảm bảo yêu cầu đầu Huyện phù hơp với định hướng phát triển chung Huyện - Tạo sở pháp lý cho việc đầu xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo kiến trúc khu vực 1.4 Sự cần thiết phải đầu : Huyện Ba Vì huyện bán sơn địa, nơi tận phía Tây Bắc Hà Nội, diện tích tự nhiên 428,0 km , lớn thủ đô Hà Nội Địa hình chia làm vùng rõ rệt: vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng ven sơng Huyện có hai hồ lớn hồ Suối Hai, Hồ Đồng Mô Các hồ hồ nhân tạo nằm đầu nguồn Sơng Tích Giang, chảy sang thị xã Sơn Tây, số huyện phía Tây Hà Nội, đổ nước vào sơng Đáy Trên địa bàn huyện có vườn Quốc Gia Ba Vì Ở ranh giới huyện với tỉnh Phú Thọ có hai ngã ba sông là: ngã ba Trung Hà sông Đà với sông Hồng (tại xã Phong Vân) ngã ba Bạch Hạ Sông Hồng sông Lô (tại xã Tản Hồng Phú Cường, đối diện với thành phố Việt Trì) Huyện Ba Vì huyện thành lập thành lập ngày 26/7/1968 sở hợp huyện cũ Bất Bạt, Tùng Thiện Quảng Oai tỉnh Hà Tây Thời kỳ 1975 -78 thuộc tỉnh Hà Sơn Bình Từ năm 1978 đến Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn năm 1991 thuộc thành phố Hà Nội Từ năm 1991 đến năm 2008 thuộc Hà Tây Từ tháng năm 2008, Ba Vì huyện Hà Nội Trước sát nhập vào Hà Nội, tồn huyện Ba Vì có thị trấn 31 xã Ba Vì nối liền với tỉnh thủ Hà Nội, trục đường như: quốc lộ 32, tỉnh lộ 89 A … tuyến đường thủy qua sông Hồng, sông Đà có tổng chiều dài 70 km.Với lợi giao thơng đường thủy, đường bộ, Ba Vì có điều kiện thuận lợi giao lưu kinh tế, văn hóa với bên ngoài, tiếp thu tiến khoa học – kỹ thuật để phát triển kinh tế với cấu kinh tế đa dạng nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp Hiện đời sống người dân huyện ngày nâng cao nhu cầu ăn ở, sinh hoạt môi trường ngày tốt cần thiết Cùng với trình triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội toàn huyện, việc lập quy hoạch chi tiết Khu Nghĩa trang Vĩnh Hằng xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, phù hợp với định hướng quy hoạch chung, đáp ứng nhu cầu an nghỉ Vĩnh Hằng cho người cố khắp miền nước, đặc biệt thủ đô Hà Nội tỉnh Lân Cận Đây điểm đến văn minh tiện ích, lý tưởng để thăm quan tưởng niệm người thân cho du khách thập phương tới thăm mảnh đất trăm nghề Ba Vì – Hà Nội Tổng diện tích tự nhiên tồn huyện Ba Vì 428,0 km , tốc dộ tăng trưởng dân số năm gần đây, theo thống kê dân số toàn huyện năm 2009 261.654 người Do xu hướng đô thị hóa tăng nhanh quy luật tất yếu tăng trưởng kinh tế xã hội, yếu tố làm bộc lộ bất hợp lý mà lĩnh vực quy hoạch đô thị phải sớm giải quyết, khắc phục Trên địa bàn xã huyện có khu nghĩa địa nhỏ nhiên việc chôn cất mộ lộn xộn chưa có quản lý chặt chẽ làm vẻ mỹ quan đô thị gây ô nhiễm, nói chung nghĩa trang Văn Điển đóng cửa khu vực địa táng vào 07/2010, bên cạnh đó nghĩa trang Thanh Tước phục vụ an táng cho đối tượng cán trung, cao cấp đạt ngưỡng tới hạn Như việc tồn nghĩa trang cũ lòng thị khơng thể phù hợp Hơn nữa, Đô thị Hà Nội dự kiến sau mở rộng có quy hoạch diện tích tăng gấp lần, dân số đô thị dự kiến tăng gấp lần (đến năm 2030) việc xây dựng nghĩa trang mới, đặc biệt vấn đề môi trường thị, đó vị trí quy mơ, cơng nghệ an táng, đầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phụ trợ, khoảng cáh ly, thời gian sử dụng cho nghĩa trang đô thị, vùng đô thị, vùng đô thị nhu cầu cấp bách xúc Thành Phố cần cấp, nghành, địa phương nhân dân ủng hộ, tháo gỡ khó khăn với thành phố Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn Xu hướng đô thị hóa tăng nhanh quy luật tất yếu tăng trưởng kinh tế xã hội Yếu tố làm bộc lộ bất hợp lý mà lĩnh vực quy hoạch đô thị phải sớm giải quyết, khắc phục Đặc biệt vấn đề môi trường thị, đó vị trí, quy mơ, cơng nghệ an táng, đầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phụ trợ, khoảng cách ly, thời gian sử dụng cho nghĩa trang đô thị, vùng đô thị vấn đề xúc Thực tế thị lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng chứng minh điều đó Có thực tế nhiều nhà nghiên cứu quan tâm q trình phát triển thị, việc lựa chọn vị trí để đặt nghĩa trang vấn đề nhạy cảm có tác động lớn đến đời sống tinh thần người dân Thực tế phát triển thị cho thấy, việc nhìn trước ảnh hưởng q trình thị hóa đến khu vực nhạy cảm quan trọng Điển hình nghĩa trang Văn Điển, ban đầu nghĩa trang có khoảng cách xa so với trung tâm Hà Nội Tuy nhiên, khu vực coi ô nhiễm thủ đô Đô thị phát triển tiến gần nguy ô nhiễm điều khó tránh khỏi Nghiã trang có nguy lọt đô thị ảnh hưởng nó tới môi trường sống hữu Việc xây dựng công viên nghĩa trang nhiều nước giới không Tuy nhiên Việt Nam, với đặc điểm riêng phong tục tập quán việc xây dựng mơ hình cần cân nhắc thấu đáo Các nhà chuyên môn có nghiên cứu sâu sắc chi tiết địa điểm để xây dựng công viên nghĩa trang Mơ hình cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng hình thức cần quan tâm nghiên cứu Bởi lẽ, từ tạo cảnh quan thiên nhiên, giảm tải áp lực hạ tầng đô thị , đồng thời không làm ô nhiễm môi trường đô thị, công viên nghĩa trang trở thành thành phố vĩnh hằng, công viên tồn vĩnh cửu, trở thành địa tâm linh, văn hóa, giáo dục truyền thống phù hợp với ý nguyện người dân văn hóa dân tộc Do việc đầu xây dựng dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội xây dựng Đài hóa thân Vĩnh Hằng cần thiết nhằm bước ổn định nhu cầu an táng cách trật tự đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ cho tầng lớp nhân dân vùng lân cận nói riêng nhân dân thủ đô nói chung 1.5 Quan điểm lập dự án * Quan điểm xây dựng công viên nghĩa trang Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn - Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa, khả sử dụng quỹ đất có quỹ đất dự kiến phát triển - Phân khu chức đủ cấu mai táng: táng, cát táng, chôn lần yêu cầu công nghệ đại đảm bảo vệ sinh môi trường, tuân thủ tiêu chuẩn quy chuẩn hành Xác định chức tiêu kinh tế - kỹ thuật cho toàn nghĩa trang nghĩa trang thành phần, đảm bảo xây dựng thành nghĩa trang đồng bộ, hoàn chỉnh sử dụng đất hệ thống hạ tầng kỹ thuật - Quy hoạch tổng mặt sử dụng đất: xác định tiêu cho lô đất diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao cơng trình; vị trí quy mơ cơng trình ngầm, đồng thời xác định cơng trình chức phục vụ hoạt động nghĩa trang, phân lô mộ, nhóm mộ, hàng mộ khoảng cách mộ tuân thủ theo quy định đồng thời phải thuận tiện cho việc thực nghi lễ táng - Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa khu chức khu vực xung quanh tạo thành không gian đẹp, nhiều xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường phù hợp với không gian tâm linh người Việt - Giảm thiểu tình trạng nhiểm mơi trường - Khơng làm tiêu hao quỹ đất xã hội - Phát huy nếp sống văn hóa an táng - Quy hoạch hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bố trí đến mạng lưới đường nội bộ, bao gồm nội dung sau: + Xác định cốt xây dựng lô đất; + Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, giới đường đỏ, giới xây dựng; vị trí, quy mơ bến, bãi đỗ xe hệ thống cơng trình ngầm, nel kỹ thuật; + Xác định nhu cầu nguồn cấp nước; vị trí, quy mơ cơng trình trạm bơm nước; bể chứa, mạng lưới đường ống cấp nước thông số kỹ thuật chi tiết; + Xác định nhu cầu sử dụng nguồn cung cấp điện năng; vị tí, quy mơ trạm diện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ chiếu sáng; + Xác định nhu cầu mạng lưới thơng tin liên lạc; + Xác định mạng lưới nước; vị trí , quy mơ cơng trình xử lý nước bẩn, chất thải Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhà lưu giữ tro cốt; cơng trình phục vụ, cơng trình khác có liên quan phải quy hoạch xây dựng đồng bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường - Đánh giá môi trường chiến lược: + Đánh giá trạng môi trường điều kiện địa hình; vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; + Phân tích, dự báo tác động tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến mơi trường; đề xuất hệ thống tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch; + Đề giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị triển khai thực quy hoạch; + Lập kế hoạch giám sát môi trường kỹ thuật, quản lý quan trắc môi trường Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 10 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn CHƯƠNG VI XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU 6.1 Cơ sở xác định tổng mức đầu Tổng vốn đầu xác định bao gồm chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án; chi phí vấn đầu xây dựng; chi phí khác chi phí dự phòng Nhu cầu vốn đầu xác định sở sau: + Khối lượng công tác xác định theo chương Dự án đầu Hồ sơ vẽ thiết kế sở + Luật Xây dựng số 50/ 2014/QH13, ngày 18/06/2014 Quốc hội khoá XIII; + Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; + Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Quốc hội ngày 17/06/2009; + Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 Quốc hội khoá XII; + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng; + Nghị định 108/2006/NĐ - CP ngày 29/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn số điều luật đầu tư; + Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình; + Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/09/2010 Chính phủ hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch; + Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/10 Chính phủ quản lý khơng gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; + Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ ban hành Quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; + Thơng số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình; Báo cáo đầu tư: Xây dựng Cơng viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 46 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn + Thông 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; + Thơng số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 Bộ Tài hướng dẫn bảo hiểm đầu xây dung; + Thông số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dần thi hành số điều Luật Thuế GTGT; + Thông số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; + Thông 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; + Thông 75/2014/TT-BTC ngày 12/06/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư; + Quyết định 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 Bộ Xây dựng Công bố Tập Suất vốn đầu xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2011; + Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án vấn đầu xây dựng công trình Vốn đầu tính tốn sở đơn giá sách thời điểm lập dự án Trong trình thực dự án có thay đổi chế độ sách Nhà nước việc tính tốn điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế khuôn khổ văn pháp luật quy định 6.2.Thành phần vốn đầu 6.2.1.Vốn đầu cố định Theo Thông số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng về: Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình, chi phí đầu cố định gồm: a, Chi phí xây dựng : Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật b, Chi phí thiết bị: Cơng trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật c, Chi phí quản lý dự án, chi phí vấn đầu xây dựng chi phí khác: Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 47 CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn + Chi phí quản lý dự án: Bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng + Chi phí tổ chức cơng tác bồi thường giải phóng mặt thuộc trách nhiệm chủ đầu + Chi phí tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, thiết kế vẽ TC + Chi phí tổ chức thẩm tra, thẩm định quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, thiết kế vẽ thi cơng + Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng + Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn, vệ sinh mơi trường + Chi phí tổ chức kiểm tra, chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình + Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng vốn đầu xây dựng cơng trình + Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao, khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo + Chi phí tổ chức thực công việc quản lý khác Do chủ đầu đủ lực thực công việc quản lý dự án nên không thuê vấn quản lý, đó chi phí quản lý dự án giảm thiểu Chỉ dự trù kinh phí để tổ chức cơng việc, chi phí nhân hạch tốn chung vào chi phí lương chung tồn cơng ty Chi phí vấn đầu xây dựng bao gồm: + Chi phí lập thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi trường + Chi phí thiết kế vẽ thi cơng + Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự tốn + Chi phí lập hồ sơ mời thầu phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu + Chi phí giám sát thi cơng Các công việc khác như: Lập dự án đầu tư, Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu - chủ đầu tự thực Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 48 CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn 6.2.2 Vốn dự phòng + Là lượng vốn dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường hết cho yếu tố trượt giá thời gian thực dự án + Vốn dự phòng tính thời gian thi công xây dựng 6.3 Nhu cầu tổng mức đầu Tổng mức đầu xác định sở tính tốn khối lượng công việc phạm vi đầu Tổng mức đầu thể “Bảng Tổng mức đầu khái tốn” Bằng số: 341.462.000.000 đồng./ ( Làm tròn đến hàng triệu) Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng Bảng: Tổng mức đầu khái tốn Đơn vị tính: VNĐ KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG VĨNH HẰNG MỞ RỘNG LẦN Địa : Xã Vật Lại, huyện Ba vì, thnh ph H Ni ĐVT: VND ST T I Thành phần chi phí CHI PH XY DNG giá trị trớc thuế (GTT) thuế vat (vat) giá trị sau thuế (gST) 176.112.360.000 17.611.236.000 193.723.596.000 108.000.000.000 10.800.000.000 118.800.000.000 29.480.000.000 2.948.000.000 32.428.000.000 PHẦN HẠ TẦNG I.1 San - Kè bờ San - Kè bờ I.2 Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật Đường giao thơng bê tơng Hệ thống cấp nước 4.600.000.000 460.000.000 5.060.000.000 Hệ thống cấp điện 7.500.000.000 750.000.000 8.250.000.000 Hệ thống thoát nước mưa 15.000.000.000 1.500.000.000 16.500.000.000 Cây xanh 8.500.000.000 850.000.000 9.350.000.000 I.3 PHẦN CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG Nhà lưu trữ tro cốt 1.207.360.000 120.736.000 1.328.096.000 Chòi Nghỉ Chân 1.125.000.000 112.500.000 1.237.500.000 Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 49 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn Lư Hương 700.000.000 70.000.000 770.000.000 II CHI PHÍ THIẾT BỊ 300.000.000 30.000.000 330.000.000 Thiết bị Trạm biến áp 300.000.000 30.000.000 330.000.000 III CHI PHÍ GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 3.776.988.628 377.698.863 Chi phí quản lý dự án 3.776.988.628 377.698.863 6.602.628.917 660.262.892 IV CHI PHÍ VẤN ĐẦU XÂY DỰNG Chi phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 Chi phí lập dự án đầu xây dựng cơng trình Chi phí thiết kế kỹ thuật thi cơng Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí thẩm tra thiết kế Chi phí thẩm tra tổng dự tốn 110.000.000.000 Chi phí giám sát thi cơng XD V CHI PHÍ KHÁC VI CHI PHÍ DỰ PHỊNG TỔNG MỨC ĐẦU CHƯA GỒM LÃI VAY LÃI VAY TRONG TG XÂY DỰNG TỔNG MỨC ĐẦU BAO GỒM LÃI VAY 4.154.687.490 4.154.687.490 7.817.291.808 504.000.000 50.400.000 554.400.000 553.934.810 55.393.481 609.328.291 2.853.020.232 285.302.023 3.138.322.255 90.909.091 9.090.909 100.000.000 82.913.809 8.291.381 91.205.190 183.468.854 18.346.885 201.815.740 174.351.236 17.435.124 191.786.360 267.000 26.700 293.700 945.000 94.500 1.039.500 2.662.818.883 266.281.888 2.929.100.772 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi cơng XD Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT cung cấp vật thiết bị Chi phí giám sát thi cơng thiết bị 10 110.000.000.000 - - - 9.339.598.877 933.959.888 10.273.558.765 306.131.576.000 19.613.158.000 326.299.134.000 15.163.243.435 321.294.819.435 15.163.243.435 19.613.158.000 341.462.377.435 341.462.000.000 Làm tròn số: Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng 6.4 Nguồn vốn đầu Dự kiến nguồn vốn đầu là: 341.462.377.000 (đồng) Trong đó: + Nguồn vốn tự có chủ đầu 60%: + Nguồn vốn vay NH thương mại 40%: 195.779.480.000 (đồng); 130.519.654.000 (đồng); Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 50 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn 6.5 Phân tích hiệu kinh tế dự án 6.5.1 Xác định doanh thu Doanh thu xác định dựa dự báo lượng người năm; số lượng người thuê, mua đất dự án Bao gồm doanh thu : Doanh thu từ dịch vụ trông giữ xe, doanh thu từ bán đất phần mộ, doanh thu từ dịch vụ táng, cát táng dịch vụ mộ chôn lần Chi phí hoạt động dự án bao gồm: Chi phí trả lương cho cán bộ, cơng nhân viên phục vụ; Chi phí thường xuyên (bao gồm chi phí điện nước, chi phí văn phòng, chi phí phục vụ cán công nhân viên; phúc lợi, bảo dưỡng cơng trình, hệ thống kỹ thuật, thiết bị) a, Chi phí trả lương cho cán cơng nhân viên phục vụ dự toán theo cấu tố chức dự kiến quy định nhà nước bao gồm bảo hiểm phúc lợi Chi phí thường chiếm 5% doanh thu ; b, Chi phí điện nước tham khảo dự án có quy mô tương tự thường chiếm 5% doanh thu ; c, Chi phí bảo dưỡng sửa chữa chiếm 2% doanh thu ; d, Khấu hao: 12 năm (Xác định dựa Thông 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định) e, Lãi vay ngân hàng dự kiến trả lãi theo bán niên (6 tháng) trả gốc 10 năm theo bán niên (chia thành 20 lần trả đều) Dự kiến lãi suất vay dài hạn 15%/năm 6.5.2 Phân tích lỗ lãi kinh doanh Cơng thức tính tốn lỗ lãi: LNtrước thuế = Doanh thu (khơng VAT) - Chi phí SXKD (không VAT) Thuế thu nhập doanh nghiệp: TTNDN = LNtrước thuế x TS TS: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) Lợi nhuận ròng thu được: LNròng = LNtrước thuế - TTNDN Lợi nhuận bình quân: LN BQ  3.042.565.199.604  253.547.099.967 (vnđ) 12 Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 51 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn Lợi nhuận ròng hàng năm tính tốn cụ thể bảng phân tích lỗ lãi phần phụ lục Theo đó hàng năm doanh nghiệp có lãi Tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng dần theo số năm hoạt động 6.5.3 Phân tích hiệu tài Lãi suất tối thiểu chấp nhận (r) 15% , Thời gian tính tốn dự án 12 năm, gốc tính tốn thời điểm đưa dự án vào vận hành 6.5.3.1 Đánh giá hiệu tài thơng qua tiêu giá hiệu số thu chi (NPV) a, Căn xác định: Dòng tiền hiệu số thu chi dự án thời gian hoạt động, Lãi suất tối thiểu chấp nhận được, Tuổi thọ dự án b ,Theo tiêu NPV: Trong đó: năm t, a n Bt  Ct t 0 (1r ) NPV  t Bt thu nhập dự án Mơ tả dòng tiền dự án: P C1 C2 Ct-1 Ct Cn t B1 B2 t1 Bt-1 n Bn Bt Trong đó: P: Chi phí đầu ban đầu, Ct: Chi phí hàng năm, Bt: Doanh thu hàng năm Kết : qua tính tốn bảng NPV (Xem phần phụ lục) Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 52 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn NPV = 53.236.201 (VNĐ) Kết luận : NPV > dự án đáng giá 6.5.3.2 Đánh giá hiệu tài thơng qua thời hạn thu hồi vốn có tính đến hệ số chiết khấu (thời hạn hồn vốn tính theo phương pháp động): Theo bảng tính NPV thấy rằng: dòng tiền chiết khấu cộng dồn đổi dấu từ âm (-) năm thứ sang dương (+) cuối năm thứ 8, tính tốn nội suy thời hạn thu hồi vốn năm 6.5.3.3 Đánh giá hiệu tài thơng qua suất thu lợi nội (IRR): Căn xác định: Dựa vào dòng tiền hiệu số thu chi dự án suốt thời gian vận hành, Dựa vào giả định suất thu lợi nội khác để dùng nó chiết khấu dòng tiền hiệu số thu chi gốc cộng chúng lại thoả mãn điều kiện không Ghi chú: Các khoản đầu tư, doanh thu, chi phí đưa vào tính tốn khơng kể VAT Bằng phương pháp thử dần ta có: Khi IRR =15% NPV = 53.236.201 (VNĐ) Khi IRR =25% NPV = -985.542.328 (VNĐ) Suất thu lợi nội dự án: IRR  15%  53.236.201�(25%  15%)  15,51% 53.236.201  985542328 Kết luận: Dự án có suất thu lợi nội IRR = 15,51% năm > r = 15% năm Vậy dự án đáng giá 6.5.4 Phân tích khả trả nợ Theo tính tốn hệ số khả trả nợ từ nguồn lợi nhuận khấu hao hệ số khả trả nợ tất năm >1 đó hoàn toàn có khả trả nợ ngân hàng Dự án kết luận an toàn khả trả nợ (Xem Bảng hệ số khả trả nợ tính phần Phụ lục) Kết luận chung: Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 53 CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn Dự án đầu Xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng(Giai đoạn 2), xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Cơng ty cổ phần Ao Vua đầu thiết kế khả thi mặt tài chính, điều chắn thúc đẩy nhà đầu tâm việc triển khai dự án tiến độ chất lượng để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, hoạt động đồng Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 54 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn CHƯƠNG VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Tổ chức thực : Dự án đầu xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) dự án thuộc nhóm B, việc đầu thực theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình 7.2 Các mốc tiến độ thực dự án: Stt Nội dung cơng việc Thời gian hồn Ghi thành (dự kiến) I Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: tuần Chủ đầu thương thảo ký kết Hợp đồng kinh tế với Đơn vị vấn để triển khai Bước lập Hồ sơ "thiết kế sơ bộ" phục vụ xin “ Thoả thuận kiến trúc - quy hoạch”, Lập Hồ sơ TKCS ngày - Dự án đầu xây dựng cơng trình Lập Hồ sơ BVTC Dự án: Đầu xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng lần Chủ đầu Đơn vị vấn thiết kế Triển khai Thiết kế sơ phục vụ xin "Thoả ngày thuận Kiến trúc - Quy hoạch" Đơn vị vấn thiết kế Thông qua Lãnh đạo Công ty cổ phần Ao Vua để xem xét phê duyệt Hồ sơ Thiết kế sơ ngày phục vụ xin “Thỏa thuận Kiến trúc Quy hoạch” Chủ đầu Lập Hồ sơ xin "Thoả thuận phương ngày án Kiến trúc - Quy hoạch tổng mặt bằng" Điều chỉnh lựa chọn phương án Thiết kế Kiến tuần Không kể thời gian Sở Xây dựng Hà Nội xem xét hồ sơ cấp Thỏa thuận KTQH Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 55 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn trúc thức theo "Thoả thuận Kiến trúc Quy hoạch" Sở Xây dựng Hà Nội phê chuẩn II Giai đoạn thực đầu tư: 51 tuần Triển khai lập Hồ sơ "Dự án đầu xây dựng cơng trình"(gồm Hồ sơ Thiết kế sở, Thuyết tuần minh dự án Thuyết minh TKCS) Thông qua Chủ đầu xem xét, điều chỉnh phê duyệt Hồ sơ Thiết kế sở Dự án đầu tuần XDCT Bổ sung, điều chỉnh Hồ sơ thiết kế sở Dự án đầu xây dựng cơng trình (theo u cầu Chủ đầu có) hồn chỉnh Hồ sơ tuần giao Chủ đầu để phê duyệt trình Sở XD thẩm định Chủ đầu Lập Hồ sơ xin thoả thuận PCCC, tuần Môi trường cấp Điện, Nước… Chủ đầu trình Sở Xây dựng Hà nội thẩm định Hồ sơ Thiết kế sở xin cấp Giấy tuần phép xây dựng cho cơng trình Chủ đầu phê duyệt "Dự án đầu xây dựng cơng trình" (trên sở HS TKCS tuần Sở XD thẩm định định đầu xây dựng cơng trình) Đơn vị vấn triển khai Thiết kế Bản vẽ thi tuần cơng lập Dự tốn chi tiết cơng trình Chủ đầu tổ chức Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế vẽ thi cơng + Dự tốn chi tiết cơng trình tuần th đơn vị vấn thẩm tra (nếu có) Khơng kể thời gian Chủ đầu khoan KSĐC lấy số liệu phục vụ TKCS TK BVTC Đơn vị vấn thiết kế Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 56 CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn Chủ đầu định phê duyệt Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi cơng Dự tốn chi tiết tuần cơng trình 10 Chủ đầu tổ chức đấu thầu lựa chọn Đơn vị vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình tuần (nếu có) vấn lập HS mời thầu & chấm thầu (nếu có) 11 Triển khai lập Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây tuần lắp 12 Chủ đầu xem xét, điều chỉnh phê duyệt tuần Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp 13 Tổ chức Mời thầu, Chấm thầu, Thẩm định tuần công bố kết Đấu thầu Gói thầu xây lắp 14 Chủ đầu thương thảo, ký kết Hợp đồng với tuần 19 Đơn vị trúng thầu Gói thầu xây lắp 15 Triển khai thi công xây dựng hoàn thiện Gói 52 tuần thầu xây lắp (14 tháng) 16 Triển khai lập Hồ sơ mời thầu mua sắm tuần hàng hoá Hệ thống điện, Hệ thống Kỹ thuật hạ tầng- trò chơi Chủ đầu 17 Chủ đầu tổ chức Đấu thầu, Chấm thầu, Thẩm định công bố kết đấu thầu tuần Gói thầu mua sắm hàng hoá Hệ thống điện,… Hệ thống Kỹ thuật hạ tầng CĐT & đơn vị vấn chấm thầu 18 Chủ đầu thương thảo ký kết Hợp đồng với đơn vị trúng thầu Gói thầu mua sắm tuần hàng hoá Hệ thống điện Hệ thống Kỹ thuật hạ tầng 19 Triển khai thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống điện, điện lạnh, điện nhẹ … Hệ thống tuần Kỹ thuật hạ tầng cho cơng trình Chủ đầu CĐT& đơn vị vấn chấm thầu Các Nhà thầu Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 57 CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn III Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa Dự án vào 11 tuần khai thác sử dụng: Chủ đầu Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng hạng mục cơng trình xây dựng hồn tuần thành tổ chức bàn giao đưa cơng trình vào khai thác sử dụng Các Nhà thầu Lập Hồ sơ hồn cơng cơng trình tuần Các Nhà thầu Thẩm tra tốn cơng trình tuần Chủ đầu & Các Nhà thầu Thẩm định Hồ sơ tốn cơng trình tuần Chủ đầu Phê duyệt toán, lý, tốn Hợp đồng cho Nhà thầu thi cơng tổ chức triển khai cơng việc bảo trì, bảo dưỡng cơng tuần trình theo điểm khoản Hợp đồng ký kết bàn giao CĐT Nhà thầu Chủ đầu 70 tuần Tổng cộng thời gian: (Dự kiến) (18,5 tháng) Thời gian thực đầu Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2), dự kiến: + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý III đến Quý IV năm 2015 + Giai đoạn đầu từ Quý III/2015 đến hết Quý IV/2016 : + Giai đoạn hoàn thành đầu : Quý IV/2016 7.3 Mối quan hệ trách nhiệm quan liên quan tới dự án: Quan hệ trách nhiệm quan liên quan đến dự án quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 58 CƠNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hồng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn 7.3.1 Cơ quan định đầu UBND thành phố Hà Nội có công văn số 1462/UBND-KH&ĐT việc chấp thuận chủ trương đầu mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì 7.3.2 Cơ quan chủ đầu Công ty cổ phần Ao Vua đơn vị UBND thành phố Hà Nội giao làm Chủ đầu dự án, điều hành dự án từ khâu chuẩn bị, thực đầu đưa dự án vào khai thác sử dụng theo quy định Chủ đầu dự án có nhiệm vụ quản lý điều hành dự án theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 7.3.3 Cơ quan vấn + Công ty cổ phần Parabol đơn vị vấn giúp Chủ đầu lập Lập dự án đầu xây dựng thiết kế sở hạng mục cơng trình đồng thời vấn cho Chủ đầu thủ tục xây dựng hành + Cơ quan vấn chịu trách nhiệm trước Pháp luật chủ đầu nội dung cam kết hợp đồng, bao gồm số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện, tính xác sản phẩm chất lượng sản phẩm vấn 7.3.4.Các quan chức tỉnh Sở Xây dựng, Sở NN&PTNN, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài ngun Mơi trường, Điện lực thành phố Hà Nội, UBND huyện Ba theo chức nhiệm vụ giúp đỡ tham mưu UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, để Dự án sớm triển khai đưa vào sử dụng theo tiến độ đề 7.3.5.Cơ quan thi công Chủ đầu lựa chọn nhà thầu thực theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 7.4 Kết luận Với vị trí thuận lợi cho việc đầu xây dựng Dự án đầu xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) Việc triển khai dự án kịp thời cho hiệu đảm bảo quỹ đất cho việc táng, hỏa táng cát táng việc làm cần thiết khẩn trương Việc lập báo cáo đầu làm sở pháp lý thực bước đầu xây dựng cần thiết Việc đầu xây dựng cơng trình đưa vào hoạt động có tác động tích cực bao gồm: Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 59 CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Hoàng Xá-Liên Mạc - H.Từ Liêm - TP.Hà Nội; ĐT: (043) 7.524.535.; Fax: (043) 7.524.535 Email: Parabol.jsc@gmail.com; website: http://www.Parabol.com.vn - Đáp ứng nhu cầu cải táng chôn cất nhân dân thành phố Hà Nội - Quy tập mồ mả chôn cất rải rác tập trung vào khu cải táng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, phát triển dự án, phát triển quy hoạch thủ đô - Hạn chế tình trạng tải nghĩa trang nội thành 7.5 Kiến nghị Chủ đầu kính đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở tài nguyên Môi Trường, ban ngành chức sớm tổ chức thẩm định phê duyệt Báo cáo đầu Dự án: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) để dự án sớm triển khai theo tiến độ ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO CÔNG TY CỔ PHẦN PARABOL Báo cáo đầu tư: Xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (Giai đoạn 2) 60 ... nghĩa trang làm tròn khoảng 36,1 tỷ đồng 4.2.2 San Cao độ xây dựng khống chế cho công viên nghĩa trang Hxd=11,0m Tuyến giao thông thiết kế cao độ từ 11m đến 25m Đoạn thấp điểm vảo nghĩa trang. .. canh tác nơng – lâm nghiệp, tuyến đường trạng tuyến đường nội đồng: + Đường bê tông: Bao gồm 01 tuyến đường phía Đơng Bắc khu quy hoạch, tiếp giáp với nghĩa trang Vĩnh Hằng giai đoạn Đoạn ranh... mạng lưới: + Tuyến trục chạy xun suốt từ Bắc đến Nam cơng viên nghĩa trang: đoạn đầu tuyến đóng vai trục cảnh quan vào khu nghĩa trang, tiếp cận cơng trình kỹ thuật, phụ trợ,…, bao gồm quy
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang, dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang, NHỮNG CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ, 1 Những căn cứ để lập dự án, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, QUY MÔ, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ, 2 Giải pháp thiết kế, Các công trình lớn như nhà tang lễ, quảng trường hành lễ, nhà chờ... thiết kế xây dựng trên các khu vực bằng phẳng, cho phép san gạt cục bộ và sử dụng đất đào trên các sườn mộ để san lấp tạo mặt bằng xây dựng, 3 Giải pháp Kiến trúc quy hoạch nghĩa trang, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM), 1 Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường:, 3 Tác động do hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường:, 4 Các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường, VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, 1 Cơ sở xác định tổng mức đầu tư., 5 Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án., TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 1 Tổ chức thực hiện :

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm