luận văn vai trò của vốn xã hội với quá trình sản xuất kinh doanh giấy

74 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:10

Lời Cam Đoan Chúng cam đoan công trình khoa học riêng chúng tơi, khơng chép cơng trình nghiên cứu ai, hình thức LỜI CÁM ƠN Lời chúng tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Ngô Thị Kim Dung tập thể thầy cô giáo khoa Khoa học hội nhân văn trường Đại học Tôn Đức Thắng hướng dẫn tận tình suốt q trình chúng tơi thực đề tài Chúng xin chân thành cám ơn chủ hộ sản xuất kinh doanh giấy tạo điều kiện thời gian không gian giúp thu thập thông tin hữu ích xác thực với đề tài Bên cạnh đó, không nhắc tới người bạn, người thân ủng hộ, động viên giúp đỡ nhiều khâu đặc biệt xử lý gỡ băng vấn sâu để chúng tơi hồn thành đề tài tiến độ BẢNG VIẾT TẮT XUẤT XỨ TƯ LIỆU STT : Số thứ tự TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân NXB : Nhà xuất NĐ : Nam Định P.GS : Phó giáo sư TS : Tiến sĩ Th.S : Thạc sĩ BBPVS : Biên vấn sâu T/h : Trường hợp DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Tên hình vẽ Trang Hình Mạng quan hệ hội thứ bậc Hình Khung phân tích 13 Hình Cấu trúc ba người 15 Hình Vốn người, vốn hội mạng lưới hội 16 Hình Phả hệ hệ làm giấy di cư từ làng Sét đến TP.HCM 23 Hình Tính chất vốn hội theo phạm vi 42 Hộp Trách nhiệm cung cấp thông tin .44 giá cơng ty cung cấp hàng hóa/ dịch vụ Hộp Các mơ hình phường/ hội- 43 hình thức vốn hội nước ta DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang Biểu đồ 2.1.1 Lực lượng lao động theo ngành kinh tế (nông nghiệp phi nông nghiệp) Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định năm 2009 21 Biểu đồ 2.1.2 Tỷ lệ nhóm tuổi người sản xuất- kinh doanh giấy theo giai đoạn di cư từ làng Sét vào TP.HCM (tỉ lệ lượng hóa từ 14 pvs) 23 Bảng 1.2.2.1 So sánh khái niệm vốn hội J.Coleman, Portes, Trần Hữu Dũng 18 Bảng 1.2.2.2 So sánh vốn người, vốn vật chất vốn hội 19 Bảng 2.1.1 Lý di cư phân theo khác biệt mối quan hệ nơi đến 22 Bảng 2.2.1.1 Các nguồn huy động vốn tài 26 Bảng 2.2.2.1: Các nguồn hỗ trợ tìm kiếm mạng lưới phân phối giấy lúc khởi nghiệp 29 Bảng 2.2.3.1: Các nguồn cung cấp thông tin chủ hộ sản xuất- kinh doanh giấy 33 Bảng 2.2.4.1: 38 Nguồn gốc xuất cư lao động Bảng 3.1.1: Sự khác biệt hưởng lợi từ vốn hội hệ làm nghề khởi nghiệp 46 Bảng 3.3.1: 55 Các yếu tố tác động đến việc chọn mơ hình kinh doanh độc lập Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh hieän nay) PHẦN MỞ ĐẦU 1- Lý chọn đề tài: Trung bình năm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 200.000 người nhập cư đến từ tỉnh thành khác khắp nước, lực lượng chủ yếu sinh viên lao động trẻ làm ngành nghề lao động phổ thông Chưa bàn đến mặt tiêu cực phát sinh, rõ ràng lao động nhập cư lực lượng lao động có đóng góp lớn cho phát triển chung thành phố: 30% GDP- số đóng góp lao động nhập cư đưa hội thảo ủy ban vấn đề hội Quốc hội tổ chức ngày 3/12/2009 Tp Hồ Chí Minh Bên cạnh nguồn vốn vật chất vốn người, ngày vốn hội xem nguồn lực phát triển Trước hết, vốn hội dạng vốn sản xuất - kinh doanh, sau nhân tố đảm bảo cho vận hành trơn tru có tính bền vững kinh tế Với ý tưởng cốt lõi nằm tin cậy người với người; tôn trọng, tuân thủ quy tắc-luật lệ; nguồn vốn hội phong phú giúp ích quốc gia hay cộng đồng giải toán tập thể đòi hỏi phối hợp số đơng, tiết kiệm chi phí giao dịch kinh tế thúc đẩy nhu cầu học tập, nâng cao trình độ người lao động hội nhiều tin cẩn, nơi học vấn, tay nghề mối quan hệ yếu tố quan tâm Đặt bối cảnh đặc thù Việt Nam, mà cụ thể cộng đồng dân di cư từ làng Sét Nam Định tới thành phố Hồ Chí Minh chuyên nghề sản xuất kinh doanh giấy, việc nghiên cứu tìm hiểu cách thức huy động sử dụng vốn hội cộng đồng người di cư từ làng Sét giúp hiểu thêm quy mô hiệu việc sử dụng vốn hội cộng đồng Việt Nam Từ có giải pháp việc mở rộng vốn hội phạm vi quốc gia, đưa vốn hội, vốn vật chất vốn người, trở thành nguồn lực quan trọng công phát triển đất nước Với lý nêu, với kế thừa nội dung mà công trình nghiên cứu trước ra, chúng tơi định thực đề tài Vai trò Trang Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (nghiên cứu trường hợp người di cư từ làng Sét (Nam Định) tới Thành Phố Hồ Chí Minh nay) 2- Tổng quan tình hình nghiên cứu: Để thực đề tài Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (nghiên cứu trường hợp người di cư từ làng Sét (Nam Định) tới Thành Phố Hồ Chí Minh nay), chúng tơi có tìm đọc số tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan đề tài 2.1- Lý luận vốn hội: Vốn hội thuật ngữ hai thập niên gần đề cập nhiều giới khoa học hội, giờ, dường giới học thuật chưa đến định nghĩa thống khái niệm Tìm hiểu khái niệm vốn hội (Social capital), PGS.TS Trần Hữu Quang, Tạp chí Khoa học hội, số 07 (95), 2006, trang 74-81, phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp tác giả cho ta nhìn tổng quan nhiều chiều so sánh khái niệm vốn hội số lý thuyết gia giới Trong Bourdieu nhấn mạnh tới vốn hội với tư cách thứ tài sản mà cá nhân có được, Coleman Putnam lại hiểu vốn hội thứ tài sản chung cộng đồng hay hội Mặc dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau, vốn hội thường định nghĩa xoay quanh ba yếu tố có liên hệ mật thiết với nhau: khả làm việc chung với nhau, tin cậy người với nhau, mạng lưới hội Nhà hội học người Mỹ gốc Nhật Fukuyama nhấn mạnh đến yếu tố chuẩn mực hội, yếu tố: tin cậy, mạng lưới [xã hội], hội dân sự, tượng thứ phát [epiphenominal], nảy sinh vốn hội thân vốn hội Khái niệm “vốn hội” khái niệm triết học, chưa trở thành khái niệm kinh tế học Có lẽ cần coi “vốn hội” khái Trang Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) niệm hội học dùng để cách tổng hợp thực đặc trưng mối dây liên kết người với cộng đồng hay hội Những mối dây liên kết chịu chi phối định chuẩn mực (chính thức phi thức) định chế tồn cộng đồng hay hội ấy, biểu thành tượng mà quan sát tin cậy người với nhau, khả làm việc chung với mạng lưới hội khác Từ PGS.TS Trần Hữu Quang có những liên hệ, phân tích ngắn đến vốn hội Việt Nam cổ truyền hội Việt Nam đại Đo lường vốn hội chủ đề nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, biết Về đo lường vốn hội, Đinh Thị Thơm, tạp chí Thơng tin Khoa Học Hội, số 7,2009, tr 30- 36, Vốn hội đo lường vốn hội, Th.S Lê Minh Tiến, Tạp chí Khoa học hội, số 3-2007, tr 72-77 Bằng việc phân tích tài liệu thứ cấp, hai tác giả đưa quan niệm vốn hội Riêng Th.S Lê Minh Tiến nêu rõ năm chủ đề nghiên cứu vốn hội: tham gia hội dấn thân vào đời sống dân sự; mức độ khẳng định tự chủ; quan niệm cộng đồng; mạng lưới hội, tương trợ hội tương tác hội; niềm tin, tương hỗ gắn kết hội báo đo lường mảng chủ đề Như vậy, vốn hội phạm trù thống số điểm, số biểu lý luận vốn hội mối quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học 2.2- Những nghiên cứu thực địa vốn hội: Trong viết Kinh tế nông thôn - Một số ghi nhận mối quan hệ hội nghiên cứu hội học người lao động buôn bán hàng rong Hà Nội”, Regina Abrami, Tạp chí hội học, Số 4(60), 1997, tr 61, mạng lưới hội người lao động tự do, cụ thể người bán hàng rong người lao động tự Hà Nội, ơng phát thấy có xu hướng biến đổi từ mơ hình thủ cơng sang mơ hình đồng nghiệp mơ hình thứ bậc Trang Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) Hình 1: Mạng quan hệ hội thứ bậc Theo tác giả, vốn hội ngồi tác động tích cực gây rủi ro tức “phản chức năng” (defunctions) điều kiện định Bài viết Thông tin doanh nghiệp kinh tế chuyển đổi, Lê Ngọc Hùng, Tạp chí hội học, Số (64), 1998, Tr 106-112, đề cập đến chủ đề mạng thông tin doanh nghiệp Nghiên cứu cho biết thời kỳ trước Đổi doanh nghiệp chủ yếu dựa vào mạng nội khép kín với thơng tin thức nhỏ giọt từ xuống thẩm thấu chậm chạp từ vào doanh nghiệp qua số kênh phi thức Trong q trình Đổi mới, doanh nghiệp chuyển dần sang mơ hình mạng mở rộng với mơi trường thơng tin bên ngồi có tham gia đầu mối thông tin chuyên nghiệp mạng lưới hội thức phi thức Vai trò mạng lưới hội q trình di cư, Đặng Ngun Anh, Tạp chí hội học, Số (62), 1998, tr 17, dựa vào khái niệm “mạng lưới hội” hiểu tập hợp mối liên kết, mối quan hệ cá nhân nhóm dân cư, số tác giả đưa khái niệm “mạng lưới di cư” để nhấn mạnh tầm quan trọng mạng lưới hội người di cư Hơn Trang Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) sống khơng gặp thường xun khơng có thời gian mối dây tình cảm bền chặt, gọi điện hỏi thăm đủ” (BBPVS 10, 67 tuổi, giám đốc nhà máy giấy) chủ thể khơng “ăn ý” trước: “như thằng bạn thân anh, hay say sỉn nói bậy bạ làm anh khơng thích, khơng phải anh ghét khác biệt đẩy khoảng cách bạn anh xa dù cần anh giúp đỡ’’ (BBPVS 2, 35 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Những phí tổn thực “chi phí hội” mà chủ hộ sản xuất- kinh doanh “đầu tư” thắt chặt sợi dây tình cảm củng cố mối quan hệ gia tăng giá trị lợi ích 3.3- Xu hướng sử dụng vốn hội hoạt động kinh doanh giấy người nhập cư từ Nam Định đến thành phố Hồ Chí Minh Một đặc điểm vốn hội mức độ tin cậy thành viên cộng đồng Đặc điểm thể rõ nét nghiên cứu, thông qua phương thức thành viên cộng đồng thực việc huy động vốn, tuyển chọn lao động, thiết lập mạng lưới phân phối- lưu thông sản phẩm… Tất dựa trụ cột mối quan hệ, thiết lập thân tình, tin tưởng lẫn mang ơn lẫn Quan hệ hình thành người đồng hương Nam Định, theo thời gian phát triển thành mạng lưới hội, nơi người trước, thành đạt có kinh nghiệm, tận dụng vốn hội giúp đỡ cho người đến sau Tuy nhiên, yếu tố niềm tin lại dừng lại cộng đồng nghề hoạt động với quy mơ nhỏ “Nói chung anh em anh có người, huy động cậu em triệu rưỡi, cậu út 11 triệu anh bỏ Trong nhà anh đứng làm chủ thành viên gia đình tham gia vào việc làm giấy hết anh bỏ nhiều làm anh chia nhiêu” (BBPVS 4, 27 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Khi hộ sản xuất- kinh doanh thu mức lợi nhuận định, quy mô, mạng lưới mở rộng, lúc thành viên tách làm ăn độc lập Trang 54 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) Khi hỏi hướng phát triển tương lai, việc lựa chọn mơ hình kinh doanh độc lập với mơ hình hợp tác làm ăn, hầu hết người hỏi, bao gồm người trung gian, thu mua phế liệu sản xuất giấy, lựa chọn hướng độc lập, không hợp tác với ai, kể với người thân gia đình bạn bè Xu hướng sử dụng vốn hội việc lựa chọn mơ hình sản xuất- kinh doanh chủ hộ di cư từ làng Sét tương đồng với đặc điểm tâm lý người Việt Nam18: có tinh thần đồn kết, tương thân, tương ái, song hoàn cảnh khó khăn, bần hàn Còn điều kiện sống tốt hơn, giàu có tinh thần xuất Bảng 3.3.1: Các yếu tố tác động đến việc chọn mơ hình kinh doanh độc lập Sự tín nhiệm/ niềm tin thói lề, truyền thống/ (khơng đảm bảo) chuẩn mực hội 14/14 (mẫu) 14/14 (mẫu) Đặc thù nghề 4/14 (mẫu) (Kết nghiên cứu đề tài) Theo bảng 3.3.1, ta thấy việc chọn mơ hình sản xuất- kinh doanh độc lập xuất phát từ ba yếu tố; khơng đảm bảo tín nhiệm, đặc trưng thói lề, truyền thống đặc thù nghề Tuy nhiên, 4/14 T/h cho đặc thù nghề rào cản trình hợp tác Bởi ngành giấy có đặc thù riêng biệt, mà việc đầu tư lớn chưa mang lại hiệu việc thu mua nhỏ lẻ truyền thống:“Em làm lớn em phải đầu tư lớn mua hàng lớn chưa Khơng phải nguồn hàng khó, mà tức riêng ngành nghề thế, đặc thù làm lớn em mua Nhiều người có thừa khả làm tập đồn mua mà chưa mua được, làm nhỏ lẻ lại mua được, vậy.” (BBPVS 12, 41 tuổi, thu mua giấy phế liệu) 18 Xem: Viện nghiên cứu hội Mỹ, 10 đặc điểm người Việt Nam, http://www.vanhoahoc.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=76&t=199 Trang 55 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) Với tính chất công việc khác biệt: linh hoạt thời gian (đối với bên thu mua giấy phế liệu trung gian), mối hàng phân tán chứa đựng nhiều rủi ro:“Đi xe cộ nhiều tiền nong nảy sinh không kiểm sốt được: tiền máy móc, tiền chi cho cơng an, tiền ăn uống…cũng khơng biết trước Có người thật khơng sao, có người lại khai khống số tiền thực tế lên… có người gia đình có gian lận” (BBPVS 8, 27 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Như vậy, yếu tố đặc thù nghề nguồn gốc sâu xa, gián tiếp việc lựa chọn mơ hình làm ăn độc lập Bởi liên quan mật thiết đến yếu tố lợi ích tín nhiệm Có thể nói tin tưởng đạo đức, phương pháp quản lý, phân chia lợi ích khơng đảm bảo nguyên nhân trực tiếp xu hướng chọn lựa mơ hình sản xuất kinh doanh chủ hộ 3.3.1- Yếu tố lòng tin Sự tin tưởng bao gồm tin tưởng mặt đạo đức (đối với nhóm thu mua giấy phế liệu) tin tưởng phương pháp quản lý điều hành (đối với nhóm sản xuất giấy) người hợp tác với Sự tin tưởng mặt đạo đức Hợp tác trở thành mơ hình kinh doanh hiệu quả, giúp bổ sung kỹ năng, chia sẻ công cụ, chi phí ý tưởng để vận hành q trình sản xuất- kinh doanh mang hiệu lợi nhuận cao Hạt nhân hợp tác lòng tin/ tín nhiệm chủ thể tham gia Và hầu hết chủ hộ khẳng định để hợp tác làm ăn lớn yếu tố lòng tin quan trọng nhất:“Mở công ty hay hợp tác hùn vốn mở rộng quy mơ có nhiều vấn đề, phải có độ tin tưởng tuyệt đối” (BBPVS 8, 27 tuổi, thu mua giấy phế liệu) hay “muốn thành lập cơng ty người phải có ăn ý, hiểu nhau, trung thực” (BBPVS 4, 27 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Tuy nhiên yếu tố lại nguyên nhân khiến chủ hộ sản xuất- kinh doanh giấy ủng hộ xu hướng kinh doanh độc lập dù họ đồng ý hợp Trang 56 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) tác với số vốn tài lớn, mạng lưới làm nghề-mạng lưới phân phối quen biết rộng so với người tăng lợi nhuận kinh doanh Bởi niềm tin chưa đủ lớn cản trở việc hợp tác thành viên với nhau: “bên lo lấy riêng ra, có lòng tham đến lúc khơng tin tưởng nữa.” (BBPVS 3, 30 tuổi, thu mua giấy phế liệu) chí “mặc dù trước biết rõ nhau, thu lợi nhuận cao người phát sinh lòng tham Con người mà chẳng thế” (BBPVS 4, 27 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Sự tin tưởng phương pháp quản lý, điều hành công việc Hầu hết chủ hộ sản xuất kinh doanh giấy cho hợp tác hoạt động phức tạp với độ rủi ro cao, từ hình thành tâm lý ngại hợp tác:“cổ phần hóa cần phải số vốn lớn, cần biết người phận” (mẫu 2, 35 tuổi, thu mua giấy phế liệu) hay “lợi nhuận chia theo đầu người Máy móc đại đắt tiền nên phải có 10 cổ đơng Nhiều cổ đơng lại phức tạp, nên người có xu hướng làm ăn độc lập.” (BBPVS 9, 48 tuổi, chủ sở sản xuất giấy) Sự phức tạp thể định, phân chia lợi nhuận: “anh muốn bảo vệ ý mình, người ý nên khó làm ăn với lắm.”…“Lúc đầu làm nhỏ ơng quản lý lớn mạnh người đâu thể quản lý hết nên chia quản lý dẫn đến khơng đồng Anh em ruột không đồng quan điểm ý kiến chi người ngoài” (BBPVS 13, 44 tuổi, giám đốc nhà máy giấy) Sự phức tạp thể cách vận hành máy lớn có hiệu đòi hỏi “sự tính tốn, đòi hỏi chất xám” (BBPVS 10, 67 tuổi, giám đốc nhà máy giấy) Thiếu ăn ý phối hợp với công việc dẫn đến khả làm việc nhóm khơng hiệu quả, tất yếu góp phần tạo thành tâm lý ngại hợp tác: “Nhưng làm ăn chung thuộc nhỏ lẻ nhiều khơng rõ ràng được, kể người kĩ tính, họ có ghi chép ra, có họ thích khơng thích Họ thấy lơ hàng lấy có người họ khơng thích, có Trang 57 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) nhiều mâu thuẫn nên khơng nên chung đụng với cơng việc cảm thấy nhỏ lẻ quá.” (BBPVS 7, 31 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Điều chứng tỏ vốn người khoa học quản lý, điều hành công việc chủ hộ hạn chế Và thực tế, họ quản lý theo kinh nghiệm sử dụng vốn hội cụ thể lòng tin/sự tín nhiệm áp đặt cơng cụ hữu hiệu việc kiểm soát thành viên trọng mạng lưới Sự tin tưởng phân chia lợi ích Lợi ích hiểu đơn giản lợi ích vật chất, hay nói cách khác vấn đề lợi nhuận Mục đích sản xuất- kinh doanh sinh lời, tạo giá trị thặng dư nên hiển nhiên lợi nhuận yếu tố đặt lên hàng đầu Và việc phân chia lợi nhuận rào cản lớn ảnh hưởng tới hợp tác thành viên với nhau: “khi mà hùn vốn làm ăn chung việc chia phức tạp, người làm nhiều người làm ít.”( BBPVS 1, 30 tuổi, trung gian) hay “họ thích làm chủ Chẳng muốn làm cơng cho người khác Nếu có khả tách làm riêng lợi nhuận thu lớn hơn.” ( BBPVS 6, 30 tuổi, thu mua giấy phế liệu) “cái thứ phân chia Phân chia tức người kêu nhiều, người kêu có ganh tị lẫn nhau” (BBPVS 11, nam, 21 tuổi) Ở đầy tồn mối quan hệ hai chiều lợi ích tin cậy Chỉ lợi ích bên đảm bảo, niềm tin trì ngược lại tạo dựng niềm tin tâm lý chủ hộ sản xuất- kinh doanh thoải mái, giảm đề phòng, bảo vệ lợi ích cá nhân Trang 58 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) 3.3.2- Yếu tố tn thủ thói lề, truyền thống/giá trị hấp thu/chuẩn mực hội: Yếu tố văn hóa truyền thống hình thành lịch sử thấm nhuần thể tính cách, lối ứng xử hoạt động kinh tế, đời sống người Việt Ngày nay, yếu tố tồn cầu hóa, đại hóa làm thay đổi diện mạo môi trường hội song thói lề, truyền thống hình thành từ ngàn đời tồn diện đời sống kinh tế thị trường ngày Văn hóa Việt Nam19 hình thành sở văn minh lúa nước, có hai đặc trưng tính cộng đồng tính tự trị Đem hai đặc trưng soi chiếu vào thông tin thu thập qua nghiên cứu mang tới dẫn chứng sát thực thú vị Tính cộng đồng Tính cộng đồng nhấn mạnh vào đồng nhất, thể qua tinh thần coi người cộng đồng anh chị em nhà Trong cộng đồng mà nghiên cứu thực hiện, tính đồng biểu thị qua sẵn sàng giúp đỡ lẫn người đồng hương làm chung nghề, người thành đạt với người tới Sài Gòn lập nghiệp Tuy nhiên ngồi phạm vi giúp đỡ ban đầu đó, với đặc trưng thiên “âm tính”, tính đồng dần thay tư tưởng cầu an, thích ổn định: “mình làm ăn nhỏ đều thơi, có rủi ro xảy ra.” (BBPVS 4, 27 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Đi liền với tính cầu an thiếu lòng tin vào tư tưởng nể, sợ lòng người khác: “tội hợp tác, tốt làm ăn riêng, nghĩ nhiều mà tình cảm anh em khơng bị sứt mẻ.”( BBPVS 8, 26 tuổi, thu mua giấy phế liệu) hay “làm riêng hay hơn, tránh gây xích mích, làm ăn.”(mẫu 1, 30 tuổi, trung gian) nên thành viên tới lựa chọn làm riêng lẻ, kiếm ăn chắn, không phụ thuộc vào khơng làm lòng 19 Xem: Trần Ngọc Thêm, Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam, NXB Giáo Dục, 1997 Trang 59 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) Tính tự trị- óc tư hữu ích kỷ Một sản phẩm tính cộng đồng văn hóa truyền thống tính tự trị, nhấn mạnh vào khác biệt tinh thần tự lập, tự cấp tự túc Trong nghiên cứu này, bên cạnh yếu tố lòng tin, vấn đề phân chia lợi nhuận óc tư hữu ích kỉ trở thành rào cản việc thực hợp tác làm ăn Tinh thần tự cấp tự túc biến thành suy nghĩ muốn làm mình, tự làm tự ăn Tâm lý “thích làm chủ” trường hợp trở thành lối ứng xử vị kỷ, quan tâm tới lợi ích thân: “Một phần kinh tế với họ thích làm chủ Chẳng muốn làm công cho người khác cả” (BBPVS 6, 30 tuổi, thu mua giấy phế liệu) Tâm lý làm ăn nhỏ lẻ, óc tư hữu ích kỉ “Có người họ khơng thích chung đụng, họ khơng thích làm cổ đơng, làm việc lớn…” (BBPVS 7, 31 tuổi, thu mua giấy phế liệu) lực cản lớn khơng riêng ngành thu mua sản xuất giấy, mà kinh tế Việt Nam Những mối dây liên kết hội tưởng dày đặc, thực chất chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu tinh thần lợi ích kinh tế nhỏ bé cá nhân chưa biến thành động lực hợp tác làm ăn quy mô lớn Trong thời điểm tương lai gần, nói cộng đồng làm nghề giấy nói chung ổn định dạng đội thu mua nhỏ lẻ nhà máy, công ty giấy quy mô nhỏ vừa với người làm chủ Chừng mà vốn hội dừng lại yếu tố tinh thần: cho mượn tiền, ăn nhậu, chuyện trò giao xen lẫn lợi ích kinh tế gắn với hoạt động mang tính chất rời rạc: với hỗ trợ ngắn hạn theo mơ hình hợp tác xã, xu hướng làm độc lập tiếp tục chiếm chủ đạo Điều quan trọng cần biến vốn hội thực trở thành nguồn vốn nghĩa, nơi mà lòng tin không người bán với người mua, ơng chủ với nhân viên, mà lòng tin người chủ với nhau, lòng tin khơng trung thực, uy tín mà Trang 60 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) lòng tin cách làm việc tầm nhìn dài hạn Chỉ có vốn hội trở thành lực đẩy cho tiến trình hợp tác hóa quy mơ lớn lâu dài Tiểu kết Như vậy, vốn hội nguồn lực quan trọng việc nâng cao hiệu trình sản xuất kinh doanh giấy người di cư từ làng Sét Vai trò vốn hội thể rõ nét qua khác biệt việc hưởng lợi từ vốn hội hệ làm nghề khởi nghiệp Trong hệ gặp khó khăn mạng lưới làm nghề bạn hàng hạn chế, để tồn họ phải dựa chủ yếu vào vốn người- nỗ lực cá nhân; hệ làm nghề hưởng lợi từ mạng lưới làm nghề đồng hương nên việc kinh doanh trở nên dễ dàng rủi ro Mối tương quan kích cỡ mạng lưới, quy mô kinh doanh hiệu kinh doanh chứng minh vai trò to lớn vốn hội Phân tích mối tương quan này, chúng tơi nhận thấy kích cỡ mạng lưới lớn (về chiều rộng chiều sâu) tỷ lệ thuận với quy mô (phương tiện lao động) hiệu kinh doanh (lợi nhuận so với nguồn vốn tài đầu tư lúc khởi nghiệp) Kinh doanh độc lập tiếp tục mơ hình phát triển chủ hộ sản xuất- kinh doanh giấy Xu hướng xuất phát từ yếu tố thuộc vốn hội: tin cẩn (về đạo đức, phương pháp quản lý, phân chia lợi nhuận) chuẩn mực hội/ thói lề truyền thống (tính cộng đồng, tính tự trị) Trang 61 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Vốn hội đặc biệt yếu tố lòng tin uy tín loại vốn khơng hữu ích mà ln diện trình sản xuất kinh doanh Nhìn tầm khái quát hơn, vốn hội diện sinh hoạt sản xuất cộng đồng quốc gia Trong cộng đồng hộ sản xuất kinh doanh giấy di cư từ làng Sét Nam Định, chủ hộ vừa tận dụng vừa chịu ảnh hưởng từ vốn hội Tất chủ hộ sử dụng vốn hội việc huy động vốn tài chính, thiết lập mạng lười phân phối- lưu thông, tiếp cận thông tin sử dụng lao động mức độ khác Nguồn huy động vốn hội huy động từ nhiều nguồn với mối quan hệ mạnh yếu khác nhau: gia đình, bạn bè, đồng hương, vùng miền chí mối quan hệ ảo internet Chính mối quan hệ mạnh/yếu từ nguồn vốn hội khác đặc biệt uy tín mà họ tạo dựng quy định hiệu hỗ trợ từ nguồn vốn Điều khẳng định giả thuyết thứ nhất: Lợi ích từ vốn hội đặc biệt uy tín tạo điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh người di cư từ làng Sét (NĐ) đến TP.HCM Vai trò vốn hội thể rõ nét qua khác biệt phong phú vốn hội cá nhân nhóm Đầu tiên, khác biệt vốn hội hệ làm nghề thời điểm khởi nghiệp Với người làm nghề đầu tiên, mạng lưới hội hạn chế- vốn hội nghèo, chủ hộ gặp nhiều khó khăn đặc biệt việc thiết lập mạng lưới phân phối lưu thông Đối với hệ tiếp sau, dù hạn chế vốn người (kinh nghiệm, giao tiếp), họ lại tận dụng lợi ích từ vốn hội đặc biệt mạng lưới đồng hương mang lại Kết phù Trang 62 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) hợp với nội dung mà giả thuyết thứ hai nêu: có khác hệ làm nghề sử dụng vốn hội Thứ hai, thể mối tương quan kích cỡ mạng lưới, quy mô hiệu kinh doanh Sự phong phú vốn hội quy định kích cỡ mạng lưới chiều rộng lẫn chiều sâu Và phong phú vốn hội tỷ lệ thuận với quy mô hiệu kinh doanh Kinh doanh độc lập tiếp tục xu hướng sử dụng vốn hội việc lựa chọn mơ hình kinh doanh Xu hướng chịu quy định hội thiếu tín cẩn yếu tố xuất phát từ truyền thống thói lề/ chuẩn mực hội Và giả thuyết thứ 3: mơ hình sản xuất- kinh doanh độc lập xu hướng sử dụng vốn hội việc lựa chọn mơ hình phát triển người nhập cư từ làng Sét (NĐ) đến TP.HCM chấp nhận Khuyến nghị: Vốn hội không động lực mà trở thành nguồn lực cho phát triển Vốn hội dừng phạm vi hộ sản xuất- kinh doanh, rộng cộng đồng nhỏ mạng lưới người sản xuất kinh doanh giấy di cư từ làng Sét Tuy nhiên chạm đến lợi ích cá nhân, yếu tố niềm tin vốn hội giảm dần để an tồn họ lựa chọn chọn mơ hình làm ăn độc lập Với yếu tố hạt nhân là: niềm tin, chuẩn mực hội; lợi ích từ vốn hội lớn: giảm chi phí giao dịch, tích lũy loại vốn khác, tăng khả phục hồi sau cú sốc kinh tế Tuy nhiên, tin cậy: “khơng mang tính chất cá nhân, phụ thuộc vào lòng tốt hay thiện ý người, mà chủ yếu bắt nguồn từ định chế hội (từ định chế thân tộc, văn hóa, định chế kinh tế định chế trị) Mối quan hệ người với thường diễn khuôn khổ định chế hội ln tn theo giá trị chuẩn mực định chế Vì thế, mức độ tin cậy cá nhân với hệ giá trị chuẩn mực ngự trị định chế, phụ thuộc vào Trang 63 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh hieän nay) cảm nhận cá nhân định chế.” 20 Vì vậy, làm giàu nguồn vốn cần có biện pháp tồn diện phạm vi vi mô vĩ mô Phạm vi vi mô: Để phát triển, cá nhân cần tự trau dồi, nâng cao vốn người, tuân thủ chuẩn mực chung Việc chấp hành chuẩn mực chung thức phi thức khơng đảm bảo lợi ích cộng đồng mà gia tăng lợi ích thân Tuy nhiên điều này, có mối quan hệ mật thiết đến thiết chế tầm vĩ mô Phạm vi vĩ mô: Để tăng thêm tin cẩn, cá nhân cần trau dồi đạo đức, tri thức để có tầm nhìn lớn dài hạn Vì vậy, giáo dục biện pháp thiếu Song, nội dung, phương pháp môi trường giáo dục vấn đề đặc biệt quan trọng định chất lượng giáo dục Khi trình độ văn hóa, trình độ học vấn nâng cao, cá nhân tiếp nhận kiến thức khoa học văn hóa, từ gia tăng tin cẩn để hợp tác với q trình phát triển Sự tin cẩn có quan hệ mật thiết với yếu tố chuẩn mực hội/truyền thống, thói lề Khơng thể phủ nhận chuẩn mực hội/truyền thống, thói lề quy định tin cẩn hội Việt Nam nói chung mức thấp dừng lại phạm vi nhỏ, người thân, có chung giá trị hấp thu Vì vậy, cần nâng giá trị truyền thống tốt đẹp tất vùng miền phổ biến áp dụng phạm vi lớn, để chuẩn mực riêng trở thành giá trị chung cộng đồng Hoàn thiện hệ thống pháp luật từ văn đến việc triển khai từ tạo tin cẩn tất cá nhân vào luật pháp, vào máy công quyền Bởi luật pháp tác động đến mặt đời sống hội Quay trở lại với đề tài, mạng lưới sản xuất kinh doanh giấy di cư làng Sét, việc hoàn hệ 20 Xem: PGS.TS Trần Hữu Quang: Từ lòng tin hội đến hội dân sự, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 6-7-2006, trang 14-15 Trang 64 Vai trò vốn hội hoạt động sản xuất kinh doanh giấy (NCTH: Người di cư từ làng Sét Nam Đònh đến Tp Hồ Chí Minh nay) thống pháp luật đặc biệt luật kinh doanh, tạo chế pháp lý rõ ràng bảo vệ lợi ích để tất bên hợp tác Từ tạo sở để thúc đẩy hợp tác cá nhân, nhóm nói chung Trang 65 Tài liệu tham khảo Lê Ngọc Hùng, Lịch sử lý thuyết hội học, NXB Đh Quốc Gia Hà Nội, 2002 T.S Mạc Thế Nghĩa, PGS T.S Mạc Đường, Nguyễn Quang Vinh, Vấn đề giảm nghèo q trình thị hóa TP.HCM, NXB Khoa Học Hội, 2001 Nguyễn Quang A, Vốn hội vốn, tạp chí Tia Sáng PGS TS Trần Hữu Quang, Tìm hiểu khái niệm vốn hội, Tạp chí Khoa học hội, số 07 (95), 2006 PGS TS Hoàng Bá Thịnh, Vốn hội, mạng lưới hội phí tổn, tạp chí hội học số 1, 2009 Nguyễn Quý Thanh, Sự giao thoa vốn hội với giao dịch kinh tế gia đình: so sánh gia đình Việt Nam Hàn Quốc, tạp chí hội học số 2, 2005 Luật sư Lê Ngọc Bích, Vốn hội phát triển, http://www.vanhoahoc.edu.vn/index.php? option=com_content&task=view&id=631&Itemid=67 Trần Hữu Dũng, vốn hội kinh tế, tạp chí thời đại số Bùi Thế Cường, Vốn hội phát triển bền vững: lý thuyết khái niệm, tạp chí Khoa học hội, số 12, 2008 10 Nguyễn Quân, vốn hội- nguồn lực hay cản trở, tạp chí Tia Sáng 11 Lê Thị Mai, Vốn hội- giá trị gia tăng cộng đồng học ảo, tạp chí khoa học hội số 7, 2008 12 Trịnh Anh Tùng, Pierre Bourdieu: Thuận ngữ “Habitus” khả ứng dụng để phân tích vài vấn đề hội Việt Nam nay, tạp chí hội học số 1, 2009 Phụ lục Tiêu chí vấn sâu: ** Nghề: Ô/b di cư vào HCM từ năm nào? Đăng ký thường trú/ tạm trú năm nào? Ai giúp ô/b việc này? Người có quan hệ với ô/b nào? Đã trải qua nghề gì? Tại chuyển sang kinh doanh giấy? ** Vốn Khi bắt đầu làm nghề, vốn sản xuất huy động từ nguồn nào? Chính thức (ngân hàng, hỗ trợ vốn Nhà nước)? Phi thức (gia đình, bạn bè)? Vì nguồn phi chình thức lại trợ giúp? Lãi suất nguồn tín dụng sao? Nhu cầu vốn khởi đầu? Đâu nguồn tín dụng đóng vai trò định cho nguồn vốn kinh doanh? Đối với nguồn tín dụng phi thức, vay vốn khơng cầm chấp chí khơng có lãi suất có vai trò với việc kinh doanh nào? Trách nhiệm (sự trao đổi) ô/b việc nào? sao? Khi mở rộng quy mơ kinh doanh, nguồn tín dụng huy động nhiều hơn? Có khác biệt lúc đầu khởi nghiệp thời điểm này? Vì sao? ** Phân phối lưu thông (Đầu ra- vào): Khi bắt đầu làm nghề việc tìm đầu đầu vào cho sản phẩm diễn nào? Ai người giúp đỡ? Quan hệ ơng bà người sao? Trách nhiệm ô/b đồi với giúp đỡ nào? mở rộng kinh doanh mối quan hệ thay đổi số lượng người giúp đỡ, tính chất? sao? ** Tiếp cận thông tin (Luật pháp (giấy phép kinh doanh, sở hữu phương tiện, sử dụng phương tiện, an toàn giao thơng, lao động,…) bí kinh doanh, người cung cấp hàng đáng tin cậy,…): Những thông tin nêu lấy từ ai? Quan hệ với người (quan hệ mạnh hay yếu)? ** Sử dụng lao động 10 Nhu cầu lao động của ô/b? số lượng, chất lượng? 11 Lao động thường có quan hệ với ơ/b nào? Phần lớn lao động có sãn địa bàn (đỡ chi phí, trách nhiệm) hay từ mối quan hệ thân thiết (tăng chi phí, trách nhiệm)? tuyển dụng họ? ** Địa điểm 12 Địa điểm đặt xưởng/kho bãi đâu? Vì lại đặt vị trí đó? 13 Ai giới thiệu địa điểm đó? Có quan hệ mạnh yếu với ô/b nào? ** Vấn đề khác: 14 Những hộ thường xuyên hỗ trợ uqa lại lẫn có điểm chung/ nét tương đồng kinh tế nào? Vì 15 Tại có xu hướng tách làm ăn nhỏ hộ kinh doanh giấy? Tại xưởng giấy không hợp tác với kinh doanh giấy? Nhân khẩu- hội: Di cư năm nào? Năm bắt đầu làm nghề? Tuổi Giới tính Kích cỡ mạng lưới vốn hội - quen biết người nghề, mối hàng/bạn hàng? Trong số lượng thân thiết bao nhiêu? Hiệu kinh doanh so với khởi nghiệp ... liệu qua bước (1) Kiểm tra độ tin cậy liệu, (2) Sắp xếp, lập hồ sơ liệu, (3) Mã hóa, làm bảng dẫn, (4) Cô đọng thông tin - Các liệu định tính sau xử lý trình bày hai hình thức: (1) Phân loại
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn vai trò của vốn xã hội với quá trình sản xuất kinh doanh giấy, luận văn vai trò của vốn xã hội với quá trình sản xuất kinh doanh giấy