BAI-BAO-CAO CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

36 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:08

BÀI BÁO CÁO + TIỂU LUẬN I TRÌNH BÀY CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011- 2020 a Phát triển giáo dục phải thực quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, nâng cao vai trò tổ chức, đồn thể trị, kinh tế, xã hội phát triển giáo dục Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển Thực sách ưu đãi giáo dục, đặc biệt sách đầu tư sách tiền lương; ưu tiên ngân sách nhà nước dành cho phát triển giáo dục phổ cập đối tượng đặc thù b Xây dựng giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, đại, xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Thực công xã hội giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó để đạt mặt chung, đồng thời tạo điều kiện để địa phương sở giáo dục có điều kiện bứt phá nhanh, trước bước, đạt trình độ ngang với nước có giáo dục phát triển Xây dựng xã hội học tập, tạo hội bình đẳng để học, học suốt đời, đặc biệt người dân tộc thiểu số, người nghèo, em diện sách c Đổi bản, tồn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học công nghệ, tập trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành để mặt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng; mặt khác phải trọng thỏa mãn nhu cầu phát triển người học, người có khiếu phát triển tài d Hội nhập quốc tế sâu, rộng giáo dục sở bảo tồn phát huy sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa Mở rộng giao lưu hợp tác với giáo dục giới, với giáo dục tiên tiến đại; phát khai thác kịp thời hội thu hút nguồn lực có chất lượng II TRÌNH BÀY MỤC TIÊU CHUNG PHÁT TRIỂN GD GIAI ĐOẠN 2011-2020 Đến năm 2020, giáo dục nước ta đổi tồn diện theo hướng chuẩn hố, đại hố, xã hội hố, dân chủ hóa hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục nâng cao cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ sống, lực sáng tạo, lực thực hành, lực ngoại ngữ tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng kinh tế tri thức; đảm bảo công xã hội giáo dục hội học tập suốt đời cho người dân, bước hình thành xã hội học tập III TRÌNH BÀY MỤC TIÊU CỤ THỂ PHÁT TRIỂN GD THƯỜNG XUYÊN Phát triển giáo dục thường xuyên tạo hội cho người học tập suốt đời, phù hợp với hồn cảnh điều kiện mình; bước đầu hình thành xã hội học tập Chất lượng giáo dục thường xuyên nâng cao, giúp người học có kiến thức, kỹ thiết thực để tự tạo việc làm chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao chất lượng sống vật chất tinh thần Kết xóa mù chữ củng cố bền vững Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 trở lên 98% tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 đến 35 99% nam nữ IV TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, THI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Đổi phương pháp dạy học, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục theo chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học, đến năm 2015, 100% giảng viên đại học, cao đẳng đến năm 2020, 100% giáo viên giáo dục nghề nghiệp phổ thơng có khả ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Biên soạn sử dụng giáo trình, sách giáo khoa điện tử Đến năm 2020, 90% trường tiểu học 50% trường trung học sở tổ chức dạy học buổi/ngày Đổi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan công bằng; kết hợp kết kiểm tra đánh giá trình giáo dục với kết thi Thực định kỳ đánh giá quốc gia chất lượng học tập học sinh phổ thông nhằm xác định mặt chất lượng làm đề xuất sách nâng cao chất lượng giáo dục địa phương nước Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo - Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan: Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận Phối hợp sử dụng kết đánh giá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá người dạy với tự đánh giá người học; đánh giá nhà trường với đánh giá gia đình xã hội Đổi phương thức thi công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực tốn cho xã hội mà bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá lực học sinh, làm sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Đổi phương thức đánh giá công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp sở kiến thức, lực thực hành, ý thức kỷ luật đạo đức nghề nghiệp Có chế để tổ chức cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng sở đào tạo Đổi phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết học tập phổ thông yêu cầu ngành đào tạo Đánh giá kết đào tạo đại học theo hướng trọng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; lực thực hành, lực tổ chức thích nghi với mơi trường làm việc Giao quyền tự chủ tuyển sinh cho sở giáo dục đại học Thực đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo cấp độ quốc gia, địa phương, sở giáo dục, đào tạo đánh giá theo chương trình quốc tế để làm đề xuất sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Định kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục, đào tạo chương trình đào tạo; cơng khai kết kiểm định Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục đào tạo sở ngồi cơng lập, sở có yếu tố nước Xây dựng phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với loại hình giáo dục cộng đồng Quy định đánh giá học sinh tiểu học (ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 trưởng BGD-ĐT) Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định đánh giá học sinh tiểu học bao gồm: nội dung cách thức đánh giá, sử dụng kết đánh giá Văn áp dụng trường tiểu học; lớp tiểu học trường phổ thông có nhiều cấp học trường chuyên biệt; sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tiểu học Điều Đánh giá học sinh tiểu học Đánh giá học sinh tiểu học nêu Quy định hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét trình học tập, rèn luyện học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính định lượng kết học tập, rèn luyện, hình thành phát triển số lực, phẩm chất học sinh tiểu học Điều Mục đích đánh giá Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm trình kết thúc giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát cố gắng, tiến học sinh để động viên, khích lệ phát khó khăn chưa thể tự vượt qua học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa nhận định ưu điểm bật hạn chế học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện học sinh; góp phần thực mục tiêu giáo dục tiểu học Giúp học sinh có khả tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến Giúp cha mẹ học sinh người giám hộ (sau gọi chung cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá trình kết học tập, rèn luyện, trình hình thành phát triển lực, phẩm chất em mình; tích cực hợp tác với nhà trường hoạt động giáo dục học sinh Giúp cán quản lí giáo dục cấp kịp thời đạo hoạt động giáo dục, đổi phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu giáo dục Điều Nguyên tắc đánh giá Đánh giá tiến học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực vượt khó học tập, rèn luyện học sinh; giúp học sinh phát huy tất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan Đánh giá tồn diện học sinh thơng qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ số biểu lực, phẩm chất học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học Kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đánh giá giáo viên quan trọng Đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên cha mẹ học sinh Chương II: NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ Điều Nội dung đánh giá Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học Đánh giá hình thành phát triển số lực học sinh: a) Tự phục vụ, tự quản; b) Giao tiếp, hợp tác; c) Tự học giải vấn đề Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất học sinh: a) Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục; b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; c) Trung thực, kỉ luật, đồn kết; d) u gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước Điều Đánh giá thường xuyên Đánh giá thường xuyên đánh giá trình học tập, rèn luyện, học sinh, thực theo tiến trình nội dung mơn học hoạt động giáo dục khác, bao gồm trình vận dụng kiến thức, kĩ nhà trường, gia đình cộng đồng Trong đánh giá thường xuyên, giáo viên ghi nhận xét đáng ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, kết học sinh đạt chưa đạt được; biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hồn thành nhiệm vụ; biểu cụ thể hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh; điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện Điều Đánh giá thường xuyên hoạt động học tập, tiến kết học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ mơn học, hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học Tham gia đánh giá thường xuyên gồm: giáo viên, học sinh (tự đánh giá nhận xét, góp ý bạn qua hoạt động nhóm, lớp); khuyến khích tham gia đánh giá cha mẹ học sinh Giáo viên đánh giá: a) Trong trình dạy học, vào đặc điểm mục tiêu học, hoạt động mà học sinh phải thực học, giáo viên tiến hành số việc sau: - Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra trình kết thực nhiệm vụ học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; - Nhận xét lời nói trực tiếp với học sinh viết nhận xét vào phiếu, học sinh kết làm chưa làm được; mức độ hiểu biết lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo thao tác, kĩ cần thiết, phù hợp với yêu cầu học, hoạt động học sinh; - Quan tâm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn Do lực học sinh khơng đồng nên chấp nhận khác thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; b) Hàng tuần, giáo viên lưu ý đến học sinh có nhiệm vụ chưa hồn thành; giúp đỡ kịp thời để học sinh biết cách hoàn thành; c) Hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục mức độ hồn thành nội dung học tập mơn học, hoạt động giáo dục khác; dự kiến áp dụng biện pháp cụ thể, riêng biệt giúp đỡ kịp thời học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập môn học, hoạt động giáo dục khác tháng; d) Khi nhận xét, giáo viên cần đặc biệt quan tâm động viên, khích lệ, biểu dương, khen ngợi kịp thời thành tích, tiến giúp học sinh tự tin vươn lên; đ) Không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên Học sinh tự đánh giá tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn: a) Học sinh tự đánh giá trình sau thực nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục khác, báo cáo kết với giáo viên; b) Học sinh tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn q trình thực nhiệm vụ học tập môn học, hoạt động giáo dục; thảo luận, hướng dẫn, giúp đỡ bạn hoàn thành nhiệm vụ Cha mẹ học sinh tham gia đánh giá: Cha mẹ học sinh khuyến khích phối hợp với giáo viên nhà trường động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện; giáo viên hướng dẫn cách thức quan sát, động viên hoạt động học sinh học sinh tham gia hoạt động; trao đổi với giáo viên nhận xét, đánh giá học sinh hình thức phù hợp, thuận tiện lời nói, viết thư Điều Đánh giá thường xuyên hình thành phát triển lực học sinh Các lực học sinh hình thành phát triển trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sống nhà trường Giáo viên đánh giá mức độ hình thành phát triển số lực học sinh thông qua biểu hành vi sau: a) Tự phục vụ, tự quản: thực số việc phục vụ cho sinh hoạt thân vệ sinh thân thể, ăn, mặc; số việc phục vụ cho học tập chuẩn bị đồ dùng học tập lớp, nhà; việc theo yêu cầu giáo viên, làm việc cá nhân, làm việc theo phân công nhóm, lớp; bố trí thời gian học tập, sinh hoạt nhà; chấp hành nội quy lớp học; cố gắng tự hồn thành cơng việc; b) Giao tiếp, hợp tác: mạnh dạn giao tiếp; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói nội dung cần trao đổi; ngơn ngữ phù hợp với hoàn cảnh đối tượng; ứng xử thân thiện, chia sẻ với người; lắng nghe người khác, biết tranh thủ đồng thuận; c) Tự học giải vấn đề: khả tự thực nhiệm vụ học cá nhân lớp, làm việc nhóm, lớp; khả tự học có giúp đỡ không cần giúp đỡ; tự thực nhiệm vụ học tập; chia sẻ kết học tập với bạn, với nhóm; tự đánh giá kết học tập báo cáo kết nhóm với giáo viên; tìm kiếm trợ giúp kịp thời bạn, giáo viên người khác; vận dụng điều học để giải nhiệm vụ học tập, sống; phát tình liên quan tới học sống tìm cách giải Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát biểu hoạt động học sinh để nhận xét hình thành phát triển lực; từ động viên, khích lệ, giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm lực riêng, điều chỉnh hoạt động để tiến Hàng tháng, giáo viên thơng qua q trình quan sát, ý kiến trao đổi với cha mẹ học sinh người khác (nếu có) để nhận xét học sinh, ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục Điều Đánh giá thường xuyên hình thành phát triển phẩm chất học sinh Các phẩm chất học sinh hình thành phát triển trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sống nhà trường Giáo viên đánh giá mức độ hình thành phát triển số phẩm chất học sinh thông qua biểu hành vi sau: a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục: học đều, giờ; thường xuyên trao đổi nội dung học tập, hoạt động giáo dục với bạn, thầy giáo, cô giáo người khác; chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ; tích cực tham gia hoạt động, phong trào học tập, lao động hoạt động nghệ thuật, thể thao trường địa phương; tích cực tham gia vận động bạn tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp trường lớp, nơi nơi công cộng; b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm: mạnh dạn thực nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; nhận làm việc vừa sức mình; tự chịu trách nhiệm việc làm, không đổ lỗi cho người khác làm chưa đúng; sẵn sàng nhận lỗi làm sai; c) Trung thực, kỉ luật, đồn kết: nói thật, nói việc; khơng nói dối, khơng nói sai người khác; tơn trọng lời hứa, giữ lời hứa; thực nghiêm túc quy định học tập; khơng lấy khơng phải mình; biết bảo vệ công; giúp đỡ, tôn trọng người; quý trọng người lao động; nhường nhịn bạn; d) Yêu gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, q hương, đất nước: quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh em; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, giáo; u thương, giúp đỡ bạn; tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường, lớp; bảo vệ cơng, giữ gìn bảo vệ môi trường; tự hào người thân gia đình, thầy giáo, giáo, nhà trường q hương; thích tìm hiểu địa danh, nhân vật tiếng địa phương Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát biểu hoạt động học sinh để nhận xét hình thành phát triển phẩm chất; từ động viên, khích lệ, giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm phẩm chất riêng, điều chỉnh hoạt động, ứng xử kịp thời để tiến Hiệu trưởng nhà trường cho phép học sinh miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật học kỳ năm học Nếu miễn học năm học mơn học khơng tham gia đánh giá, xếp loại học lực học kỳ năm học; miễn học học kỳ lấy kết đánh giá, xếp loại học kỳ học để đánh giá, xếp loại năm học Đối với môn GDQP-AN: Thực theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học đánh giá kết học tập môn GDQP-AN Các trường hợp học sinh miễn học phần thực hành kiểm tra bù lý thuyết để có đủ số điểm theo quy định Điều 13 Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ xếp loại năm học Loại giỏi, có đủ tiêu chuẩn sau đây: a) Điểm trung bình mơn học từ 8,0 trở lên, điểm trung bình mơn Tốn, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình mơn chun từ 8,0 trở lên; b) Khơng có mơn học điểm trung bình 6,5; c) Các môn học đánh giá nhận xét đạt loại Đ Loại khá, có đủ tiêu chuẩn sau đây: a) Điểm trung bình mơn học từ 6,5 trở lên, điểm trung bình mơn Tốn, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên trường THPT chun phải thêm điều kiện điểm trung bình mơn chun từ 6,5 trở lên; b) Khơng có mơn học điểm trung bình 5,0; c) Các mơn học đánh giá nhận xét đạt loại Đ Loại trung bình, có đủ tiêu chuẩn sau đây: a) Điểm trung bình mơn học từ 5,0 trở lên, điểm trung bình mơn Tốn, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình mơn chun từ 5,0 trở lên; b) Khơng có mơn học điểm trung bình 3,5; c) Các mơn học đánh giá nhận xét đạt loại Đ Loại yếu: Điểm trung bình mơn học từ 3,5 trở lên, khơng có mơn học điểm trung bình 2,0 Loại kém: Các trường hợp lại Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại quy định Khoản 1, điều kết mơn học thấp mức quy định cho loại nên học lực bị xếp thấp xuống điều chỉnh sau: a) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại G kết mơn học mà phải xuống loại Tb điều chỉnh xếp loại K b) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại G kết mơn học mà phải xuống loại Y điều chỉnh xếp loại Tb c) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại K kết mơn học mà phải xuống loại Y điều chỉnh xếp loại Tb d) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại K kết mơn học mà phải xuống loại Kém điều chỉnh xếp loại Y Điều 14 Đánh giá học sinh khuyết tật Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích nỗ lực tiến học sinh Học sinh khuyết tật có khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục THCS, THPT đánh giá, xếp loại theo quy định học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu kết học tập Học sinh khuyết tật không đủ khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục THCS, THPT đánh giá dựa nỗ lực, tiến học sinh không xếp loại đối tượng Thực nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2014-2015 theo Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2014-2015 giáo dục trung học sau: Đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá Tiếp tục đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng khoa học, đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trình dạy học - giáo dục đánh giá kết giáo dục 1.1 Đổi phương pháp dạy học - Tiếp tục đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” phương pháp dạy học tích cực khác; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo lực học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ Chương trình giáo dục phổ thơng - Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải vấn đề, phương pháp thực hành, dạy học theo dự án mơn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - cơng nghệ - kỹ thuật tốn (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) việc thực chương trình giáo dục phổ thơng mơn học liên quan 1.2 Đổi hình thức tổ chức dạy học - Đa dạng hóa hình thức học tập, ý hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học học sinh; sử dụng hình thức dạy học sở ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo; Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực nhiệm vụ học tập lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập nhà, nhà trường - Tổ chức tốt động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 Bộ GDĐT Cuộc thi vận dụng kiến thức liên mơn để giải tình thực tiễn dành cho học sinh trung học Tăng cường tổ chức hoạt động như: Hội thi thí nghiệm thực hành học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,… - Tiếp tục thực tốt việc sử dụng di sản văn hóa dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh dịch vụ địa phương - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia hoạt động góp phần phát triển lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi khiếu; hoạt động giao lưu,… sở tự nguyện nhà trường, phụ huynh học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí nội dung học tập học sinh trung học, phát huy chủ động sáng tạo địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ sống, bổ sung hiểu biết giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tinh hoa văn hóa giới Khơng lấy thành tích hoạt động giao lưu nói làm tiêu chí để xét thi đua đơn vị có học sinh tham gia - Tiếp tục phối hợp với đối tác thực tốt dự án khác như: Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối thoại Châu Á - Kết nối lớp học; Chương trình giáo dục kỹ sống; … 1.3 Đổi kiểm tra đánh giá - Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, quy chế tất khâu đề, coi, chấm nhận xét, đánh giá học sinh việc thi kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá lực tiến học sinh - Đổi kiểm tra đánh giá theo hướng trọng đánh giá phẩm chất lực học sinh Chú trọng đánh giá trình: đánh giá lớp; đánh giá hồ sơ; đánh giá nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thơng qua sản phẩm dự án; thuyết trình; kết hợp kết đánh giá trình giáo dục đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học Các hình thức kiểm tra, đánh giá hướng tới phát triển lực học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương pháp học tập, động viên cố gắng, hứng thú học tập em trình dạy học Việc kiểm tra, đánh giá không việc xem học sinh học mà quan trọng biết học sinh học nào, có biết vận dụng khơng - Trong trình thực hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát hướng dẫn học sinh tự quan sát hoạt động kết hoạt động học tập, rèn luyện em; nhận xét định tính định lượng kết hoạt động, qua đề xuất triển khai kịp thời hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện học sinh - Chủ động kết hợp cách hợp lý, phù hợp hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, kiểm tra lý thuyết kiểm tra thực hành kiểm tra Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, môn khoa học xã hội nhân văn cần tăng cường câu hỏi mở; gắn với thời quê hương, đất nước để học sinh bày tỏ kiến vấn đề kinh tế, trị, xã hội Khi chấm kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên cố gắng, tiến học sinh Việc cho điểm kết hợp đánh giá kết làm với theo dõi cố gắng, tiến học sinh Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn biết tự đánh giá lực - Thực nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; đạo việc câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thay có câu hỏi lựa chọn trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận kiểm tra viết môn ngoại ngữ Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi bốn kỹ nghe, nói, đọc, viết mơn ngoại ngữ; thi thực hành môn Vật lí, Hóa học, Sinh học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Tiếp tục triển khai đánh giá số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) tuyển sinh trường THPT chuyên, trường chất lượng cao nơi có đủ điều kiện - Tăng cường câu hỏi, tập kiểm tra theo định hướng phát triển lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi trường Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, tập, đề thi, kế hoạch dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng website Bộ (tại địa http: //giaoducphothong.edu.vn) sở/phòng GDĐT trường học Chỉ đạo cán quản lý, giáo viên học sinh tích cực tham gia Diễn đàn mạng (http: //danhgia.truonghocao.edu.vn) đổi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh V TIỂU LUẬN Tìm hiểu việc thực giải pháp đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục sở giáo dục cụ thể đề xuất biện pháp tiếp tục thực giải pháp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tiểu luận này, chúng em nhận đươc nhiều giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè Cho phép chúng em bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy Nguyến Đắc Thanh người tận tình hướng dẫn chúng em hoàn thành tiểu luận này, với hỗ trợ PGS.TS Trần Thị Thu Mai TS Nguyễn Đức Danh Đồng thời, chúng em chân thành cảm ơn thầy, cô thuộc trường Tiểu Học Trần Văn Ơn, Tiểu Học…, Tiểu Học… nhiệt tình hợp tác giúp chúng em hoàn thành tiểu luận Do thời gian có hạn chưa có nhiều kinh nghiệm khảo sát nên tiểu luận tránh hạn chế, thiếu sót Kính mong thầy bạn học viên đóng góp, bổ sung ý kiến để chúng em rút kinh nghiệm tiểu luận sau Một lần nữa, chúng em xin trân trọng cảm ơn! MỞ ĐẦU 1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục nước ta thập kỷ tới phát triển bối cảnh giới có nhiều thay đổi nhanh chóng phức tạp Tồn cầu hố hội nhập quốc tế giáo dục trở thành xu tất yếu Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thơng tin truyền thơng, kinh tế trí thức ngày phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến phát triển giáo dục giới Đặt thách thức nhu cầu phát triển nhanh giáo dục đáp ứng đòi hỏi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công nghệ tiên tiến hội nhập quốc tế, nguồn lực đầu tư cho giáo dục có hạn, tạo sức ép phát triển giáo dục Đặt yêu cầu phải đổi giáo dục toàn diện nội dung, phương pháp dạy đánh giá chất lượng học sinh Phương pháp dạy học, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chậm đổi Phương pháp dạy học lạc hậu, chưa phù hợp với đặc thù khác trường học, vùng miền đối tượng người học; nhà trường chưa gắn chặt với đời sống kinh tế, xã hội; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội; chưa trọng giáo dục kỹ sống, phát huy tính sáng tạo, lực thực hành học sinh Hiệu đổi phương pháp giáo dục nhiều nơi q chênh lệch khơng cao mà nguyên nhân chủ yếu nhận thức đổi phương pháp kiểm tra đánh giá chưa phù hợp với đổi phương pháp giảng dạy Hiện nay, nhiều lí mà việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh trường tiểu học, giáo viên chưa đề cao đến việc kiểm tra đánh giá lĩnh vực nhận thức học sinh Giáo viên đánh giá để biết mức độ tiếp thu kiến thức kỹ người học mà chưa ý đến yêu cầu thực cơng việc có ý nghĩa giống với thách thức đời thường gặp sau để xem người học hình thành kỹ đến mức Từ thực trạng nước ta đề giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 20112020 chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 có đề cập đến vấn đề: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học, đến năm 2015, 100% giảng viên đại học, cao đẳng đến năm 2020, 100% giáo viên giáo dục nghề nghiệp phổ thơng có khả ứng dụng cơng nghệ thông tin truyền thông dạy học Biên soạn sử dụng giáo trình, sách giáo khoa điện tử Đến năm 2020, 90% trường tiểu học 50% trường trung học sở tổ chức dạy học buổi/ngày Đổi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan công bằng; kết hợp kết kiểm tra đánh giá trình giáo dục với kết thi.” Vì vậy, cúng em chọn đề tài để tìm hiểu xem việc thực giải pháp đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục sở giáo dục cụ thể mức độ từ đề xuất biện pháp để cán quản lí, đội ngũ giáo viên hiểu tính nhân văn việc đổi phương pháp dạy, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục, tiếp tục thực giải pháp thực tốt 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích đêt tài nhận định tổng thể (tổng quan về) tình hình thực đổi phương pháp dạy học, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục số trường tiểu học Sau đề xuất số biện pháp để khắc phục khó khăn thực đổi tiếp tục thực giải pháp 3.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Về lý thuyết: - Khái quát vấn đề lí luận phương pháp dạy học,thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục - Phân tích cụ thể mục đích, nội dung phương pháp thực giải pháp đổi phương pháp dạy học, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục dựa định, nghị định, thông tư ban, ngành có thẩm quyền 3.2 Về thực hành: - Phân tích, nêu rõ hoạt động cụ thể nhà trường thực nhằm tuân theo định, nghị định, thơng tư - Xem xét sở có thực hiên đắn so với giải pháp đổi đưa khơng? - Đánh giá, thừa nhận tính đắn giải pháp đổi dựa thay đổi tích cực mà giải pháp đổi mang lại cho nhà trường(dưới nhìn đa dạng đại phận ban quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh) - Nên lên khó khăn mà sở gặp phải thực hiên đổi phương pháp - Tìm hiểu để đưa nguyên nhân khó khăn gặp phải thực đổi phương pháp - Nêu lên giải pháp khả thi cho riêng sở cho vài ý kiến chung cho toàn giải pháp 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1.Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Hệ thống quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước, thị, công văn BGD-ĐT Phân tích, tổng hợp, đánh giá so sánh kết thu thập tài liệu cơng trình nghiên cứu xây dựng sở lý luận vấn đề đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục 4.2.Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Bao gồm phương pháp điều tra, quan sát, bút vấn, tổng kết kinh nghiệm, nhằm khảo sát đánh giá thực trạng thực đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục thu thập số liệu thông tin cần thiết cho đề tài 5.CƠ SỞ LÍ LUẬN 5.1 Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Đổi nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục a) Trên sở đánh giá chương trình giáo dục phổ thơng hành tham khảo chương trình tiên tiến nước, thực đổi chương trình sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển lực học sinh, vừa đảm bảo tính thống tồn quốc, vừa phù hợp với đặc thù địa phương Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, thể chất, quốc phòng - an ninh giá trị văn hóa truyền thống; giáo dục kỹ sống, giáo dục lao động hướng nghiệp học sinh phổ thông b) Đổi chương trình, tài liệu dạy học sở giáo dục nghề nghiệp đại học dựa nhu cầu đơn vị sử dụng lao động, vận dụng có chọn lọc số chương trình tiên tiến giới, phát huy vai trò trường trọng điểm khối ngành, nghề đào tạo để thiết kế chương trình liên thơng Phát triển chương trình đào tạo đại học theo hai hướng: nghiên cứu nghề nghiệp ứng dụng c) Phát triển chương trình giáo dục thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thơng nhằm mở rộng hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng người, giúp người học hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc nâng cao chất lượng sống d) Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học, đến năm 2015, 100% giảng viên đại học, cao đẳng đến năm 2020, 100% giáo viên giáo dục nghề nghiệp phổ thơng có khả ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Biên soạn sử dụng giáo trình, sách giáo khoa điện tử Đến năm 2020, 90% trường tiểu học 50% trường trung học sở tổ chức dạy học buổi/ngày Đổi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan công bằng; kết hợp kết kiểm tra đánh giá trình giáo dục với kết thi đ) Thực định kỳ đánh giá quốc gia chất lượng học tập học sinh phổ thông nhằm xác định mặt chất lượng làm đề xuất sách nâng cao chất lượng giáo dục địa phương nước [Trích định Phê duyệt ''Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"] 5.2 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học số 30/2014/TTBGDĐT, ban hành 28/8/2014 5.3 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông( ban hành kèm theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 trưởng giáo dục đào tạo) 5.4 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 5.5 Thực nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2014-2015 theo Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2014-2015 giáo dục trung học sau: 5.6 Hệ thống khái niệm 5.6.1 Phương pháp đường, cách thức hoạt động nhằm đạt mục đích định Phương pháp có cấu trúc phức tạp bao gồm mục đích cần đạt đến, hệ thống hành động, phương tiện cần thiết, chủ thể kết qủa sử dụng phương pháp 5.6.2 Dạy học hoạt động tương tác, phối hợp thống hoạt động chủ đạo giáo viên hoạt động tự giác, tích cực chủ động học sinh nhằm thực mục tiêu dạy học 5.6.3 Phương pháp dạy học cách thức hoạt động tương tác, phối hợp thống giáo viên học sinh hoạt động dạy học, tiến hành vai trò chủ đạo giáo viên nhằm thực nhiệm vụ dạy học 5.6.4 Kiểm tra trình đo lường hoạt động kết hoạt động tổ chức sở tiêu chuẩn xác lập để phát ưu điểm hạn chế nhằm đưa giải pháp phù hợp giúp tổ chức phát triển theo mục tiêu 5.6.5 Đánh giá việc điều tra, xem xét, xác định chất lượng đối tượng đánh giá sở thu thập thông tin cách có hệ thống, nhằm hỗ trợ việc định rút học kinh nghiệm 5.6.6 Giáo dục hoạt động truyền thụ lĩnh hội kinh nghiệm xã hội từ hệ trước cho hệ sau nhằm chuẩn bị cho sau tham gia lao động sản xuất đời sống xã hội 5.6.7 Chất lượng tập hợp đặc tính thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) khả thỏa mãn yêu cầu nêu 5.7 Một số vấn đề liên quan 5.7.1 Phân loại phương pháp dạy học     Phân loại theo nguồn tri thức đặc điểm tri giác thơng tin Phân loại dựa vào mục đích dạy học Phân loại theo đặc điểm hoạt động nhận thức người học Phân loại theo lý thuyết hoạt động tư cấu trúc lao động •  Phân loại theo trình học tập người Kiểu 1: Học bắt chước, chép, khơng có có tính chủ định: kiểu đặc trưng cho việc học thụ động, dựa nguyên tắc chép mẫu có sẵn,…tương ứng có kiểu phương pháp dạy học thơng báo- thu nhận, làm mẫu, tái tạo • Kiểu 2:Học hành động thực hành có chủ định: kiểu biểu thị cho kiểu học tập thiết thực hành động Tương ứng có kiểu phương pháp dạy học kiến tạo- tìm tòi, có tính chất bật hành động tìm tòi người học • Kiểu 3: Học trải nghiệm quan hệ tình huống; tương ứng có kiểu phương pháp dạy học khuyến khích- tham gia • Kiểu 4: Học suy nghĩ lí trí; tương ứng có kiểu phương pháp dạy học tình huống- nghiên cứu • Kiểu 5: Học phương thức hỗn hợp; tương ứng có kết hợp kiểu phương pháp dạy học mô hình chúng 5.7.2 Hệ thống phương pháp dạy học  - Nhóm phương pháp dạy học dùng lời • Phương pháp dạy học thuyết trình (lecturing) Dựa vào tính chất nội dung thuyết trình, phân phương pháp giảng thuật, giảng giải diễn giảng phổ thơng Dựa vào mức độ, tính chất hoạt động nhận thức học sinh, thuyết trình phân thành hai loại: thuyết trình thơng báo- tái hiện, thuyết trình nêu vấn đề • • Phương pháp đàm thoại Phương pháp làm việc với sách giáo khoa tài liệu tham khảo  Phương pháp dạy học trực quan • Phương pháp quan sát • Phương pháp trình bày trực quan: phương pháp thường thể hình thức minh họa trình bày  Nhóm phương pháp dạy học thực hành • Phương pháp luyện tập • Phương pháp ơn tập • Phương pháp thí nghiệm  Nhóm phương pháp dạy học đại • Dạy học giải vấn đề • Dạy học theo nhóm nhỏ • Dạy học theo dự án  Nhóm phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập • Phương pháp kiểm tra “hỏi- đáp” • Phương pháp kiểm tra viết • Phương pháp kiểm tra thực hành • Phương pháp trắc nghiệm khách quan • Đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI-BAO-CAO CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM, BAI-BAO-CAO CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Từ khóa liên quan