BAI_THU_HOACH Lí luận về Nhà nước

28 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:08

ĐẶT VẤN ĐỀ Thực chiến lược quốc gia phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 theo định hướng phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ GD ban hành thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông Nhằm cập nhật kiến thức kỹ nghề nghiệp, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II tham gia lớp bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên hạng II trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Khi tham gia khóa học tơi trang bị rèn luyện kỹ phân tích yêu cầu đổi giáo dục để có sở xác định yêu cầu phát triển lực giáo viên, có biện pháp tự rèn luyện lực đại, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Có thái độ tích cực để rèn luyện tích cực khơng ngừng nâng cao lực nghề nghiệp trọng đến việc tích cực tiếp cận phương pháp dạy học đại Chương trình đạo tạo giúp tự nâng cao kiến thức dạy học theo hướng phát triển lực học sinh, số phương pháp dạy học hiệu quả, thiết kế vận dụng dạy học tích hợp theo chủ đề liên mơn Khơng vậy, sau khóa học, tơi có nhận thức đầy đủ tồn diện vai trò nhiệm vụ nhà trường cơng tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, cách phát triển mối mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp để thúc đẩy hợp tác với đồng nghiệp để trao đổi chun mơn, nghiệp vụ… Trên sở thân tự nâng cao ý thức, trách nhiệm việc thực đổi phương pháp dạy học, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ thu nhận qua đợt bồi dưỡng vào thực tiễn giảng dạy góp phần thực hóa nội dung nghị số 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đọa tạo nước nhà giai đoạn NỘI DUNG CHƯƠNG I NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG THU NHẬN ĐƯỢC Chuyên đề: Lí luận Nhà nước hành nhà nước Cung cấp kiến thức Nhà nước, máy tổ chức Nhà nước; khái niệm quản lí quản lí Nhà nước, hành nhà nước; nguyên tắc chức hành nhà nước, sách cơng bước cụ thể việc hoạch định sách cơng, quản lý hành theo ngành lãnh thổ 1.1 Hành nhà nước Hành nhà nước hình thức quản lí, mà chủ thể quản lí nhà nước quan hành pháp, thực thi quyền hành pháp quyền lập quy quyền hành Nền hành nhà nước bao gồm: + Hệ thống thể chế quản lí xã hội theo pháp luật + Cơ cấu tổ chức chế vận hành máy nhà nước từ trung ương đến địa phương + Đội ngũ cán công chức, viên chức nhà nước Các nguyên tắc hành Nhà nước - Nguyên tắc dựa vào dân, dân dân - Ngun tắc quản lí theo pháp luật - Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc kết hợp chế độ làm việc tập thể với thủ trưởng - Nguyên tắc kết hợp quản lí ngành quản lí lãnh thổ 1.2 Chính sách cơng * Chính sách cơng hệ thống quan điểm, quy định thể thái độ qn, lâu dài Nhà nước mà thơng qua Nhà nước hướng dẫn định hướng, quản lý hoạt động xã hội nhằm đạt đến mục tiêu xác định - Chủ thể ban hành sách cơng Nhà nước - Chính sách cơng khơng định thể văn mà hành động, hành vi thực tiễn - Chính sách cơng tập trung giải vấn đề đặt đời sống kinh tế - xã hội theo mục tiêu xác định - Chính sách cơng gồm nhiều định, sách có liên quan đến * Quy trình việc hoạch định sách cơng nói chung gồm bước: Ra sách, thể chế hóa pháp lí; thi hành sách, thụ hưởng kiểm nghiệm; phản hồi nêu vấn đề sách Sau xây dựng hoạch định sách cơng, Chính phủ có vai trò tổ chức triển khai thực sách phạm vi tồn quốc Nhà nước đánh giá sách để có định tiếp tục trì, phải bổ sung, sửa đổi chí chấm dứt sách 1.3 Kết hợp quản lý Nhà nước theo ngành lãnh thổ theo nguyên tắc thống nhất, tôn trọng thực thi pháp luật, tự quản tự chủ địa phương Chuyên đề: Chiến lược sách phát triển giáo dục – đào tạo Cung cấp hiểu biết bối cảnh nước đặt cho giáo dục Việt Nam Những yêu cầu của xu tồn cầu hóa dự báo xu phát triển giáo dục, quan điểm đạo, đổi giáo dục Đảng nhà nước, sách giáo dục phổ thơng giai đoạn 2.1 Xu phát triển giáo dục bối cảnh tồn cầu hóa Sự phát triển khoa học công nghệ làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục đồng thời đòi hỏi phải cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao Giáo dục suốt đời trở thành đòi hỏi cam kết quốc gia Giáo dục từ xa trở thành mạnh thời đại, tạo nên giáo dục mở, thích ứng vơi với nhu cầu người học trở thành giải pháp hiệu để đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục 2.2 Đường lối quan điểm đạo phát triển giáo dục phát triển giáo dục phổ thơng thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Giáo dục phổ thơng gồm: Giáo dục tiểu học năm, Giáo dục THCS năm Giáo dục THPT năm Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động, sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa 2.3 Chính sách giải pháp phát triển giáo dục phổ thông - Giải pháp đổi nhận thức tư phát triển giáo dục - Giải pháp phân chia hai giai đoạn giáo dục phổ thơng vai trò giáo dục cấp THPT - Giải pháp đổi thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh THPT - Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông giáo viên THPT - Giải pháp sách đảm bảo chất lượng - Giải pháp sách đầu tư cho giáo dục đào tạo - Giải pháp sách tạo hội bình đẳng phát triển giáo dục vùng miền Chuyên đề: Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN Cung cấp hệ thống lí luận quản lý nhà nước giáo dục hệ thống sách nhà nước nhằm đảm bảo xây dựng giáo dục phát triển phù hợp chế thị trường định hướng XHCN 3.1 Quản lý giáo dục chế thị trường Quản lí Nhà nước giáo dục đào tạo việc nhà nước thực quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn hoạt động giáo dục đào tạo phạm vi toàn xã hội nhằm thực mục tiêu giáo dục nhà nước dựa nguyên tắc bản: - Nguyên tắc kết hợp ngành – lãnh thổ - Nguyên tắc tập trung, dân chủ Giáo dục Việt Nam kinh tế thị trường định hướng XHCN cần quan niệm Giáo dục phúc lợi xã hội, hàng hóa dịch vụ cần phải đổi chế hoạt động giáo dục 3.2 Chính sách phát triển giáo dục - Chính sách phổ cập giáo dục - Chính sách tạo hội bình đẳng học tập cho nhóm đối tượng đặc thù vùng miền - Chính sách đảm bảo chất lượng quản lí giáo dục - Chính sách xã hội hóa huy động lực lượng xã hội tham gia vào trình giáo dục Chuyên đề: Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trường THPT Chuyên đề cung cấp cho người học nội dung vị trí, ý nghĩa lứa tuổi học sinh THPT; đặc điểm hoạt động học tập giao tiếp, đặc điểm phát triển trí tuệ nhân cách học sinh THPT Các vấn đề cần lưu ý tư vấn học đường cho học sinh THPT Phân tích nội dung tư vấn học đường trường Trung học phổ thông, phương pháp tư vấn, hình thức tư vấn, nguyên tắc tư vấn kỹ tư vấn học đường Thiết lập trì mối quan hệ hỗ trợ tâm lý học sinh, vận dụng linh hoạt kỹ tư vấn học đường để hiểu đánh giá vấn đề học sinh Hỗ trợ học sinh tìm kiếm lựa chọn giải pháp để vượt qua khó khăn, tích cực vận dụng tri thức kỹ học vào việc hỗ trợ học sinh khắc phục khó khăn tâm lý học tập, hướng nghiệp sống Một số nguyên tắc đạo đức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường: - Tơn trọng phẩm giá quyền học sinh - Năng lực trách nhiệm hỗ trợ tâm lí học đường - Tơn trọng trung thực quan hệ hỗ trợ tâm lí - Có trách nhiệm với gia đình trường học cộng đồng Chuyên đề: Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THPT Giúp người học hiểu chất hoạt động dạy học giáo dục trường THPT, tầm quan trọng việc tổ chức hoạt động dạy học giáo dục trường THPT Biết cách tổ chức, xây dựng hoạt động dạy học giáo dục trường THPT Qua nội dung chuyên đề giúp giáo viên hoạch định công việc cụ thể trường THPT tổ chuyên môn, đoàn niên, đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên mơn tổ chức đồn thể khác Thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học giáo dục, tổ chức thực kế hoạch dạy học giáo dục; thiết kế số mẫu sổ sách, đề xuất vận dụng phương thức giải để giải cách có hiệu tình giáo dục trường THPT Viết báo cáo kinh nghiệm chia sẻ kinh nghiệm cá nhân việc tổ chức hoạt động dạy học giáo dục nhằm đem lại hiệu cao dạy học giáo dục trường THPT Chuyên đề: phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II Chuyên đề cung cấp cho người học vấn đề lực nghề nghiệp giáo viên THPT, nhấn mạnh đến yêu cầu đổi phương pháp dạy học đưa đường, cách thức tổ chức bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên THPT hạng II Các quan điểm chủ đạo dạy học lấy người học trung tâm hay dạy học tham gia tư tưởng chủ đạo, định hướng cho trình đổi phương pháp dạy học Dạy học cho học sinh THPT áp đặt mà phải giúp em giải vấn đề , tình nảy sinh sống hoạt động em Trong trình học, giáo viên phải tạo điều kiện cho học sinh tham gia, hoạt động để tự khám phá, tự phát vấn đề, tự giải vấn đề dẫn dắt giáo viên Chuyên đề vấn đề Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT Chuyên đề giúp học viên tự nâng cao kiến thức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, phương pháp dạy học hiệu phương pháp dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn trường THPT 7.1 Năng lực người học khả làm chủ hệ thống tri thức, kĩ năng, thái độ vận hành (kết nối) chúng cách hợp lý vào thực thành công nhiệm vụ học tập, giải hiệu vấn đề đặt cho họ sống 7.2 Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức dạy học theo định hướng phát triển lực Để hình thành phát triển lực cần xác định thành phần cấu trúc chúng Có nhiều loại lực khác Việc mô tả cấu trúc thành phần lực khác Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Năng lực chuyên môn, lực phương pháp, lực xã hội, lực cá thể Các lực phù hợp với trụ cột giáo dục UNESCO (học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình) Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức dạy học theo định hướng phát triển lực: Năng lực dự thảo chương trình giáo dục phổ thơng Các lực chung: Năng lực tự chủ; Năng lực hợp tác; Năng lực sáng tạo Các lực đặc thù: Năng lực giao tiếp; Năng lực tính tốn; Năng lực Tin học; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất 7.3 Đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh - Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực người học - Đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh: chuyển từ đánh giá kết học tập cuối khóa sang đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ - Chuyển từ đánh giá kiên thức, kỹ sang đánh giá lực người học - Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin kiểm tra đánh giá 7.4 Một số phương pháp dạy học hiệu dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh - Áp dụng phương pháp dạy học tích cực môn học trường THPT Như pương pháp giải vấn đề, dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, dạy học dự án, dạy học theo góc… - Áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực kỹ thuật mảnh ghép, ký thuật khăn trải bàn, kỹ thuật sơ đồ tư duy… 7.5 Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn - Dạy học tích hợp liên môn kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học lĩnh vực học tập khác thành môn tổng hợp lồng ghép nội dung cần thiết vào nội dung vốn có mơn học ví dụ lồng ghép nội dung dân số vào môn Sinh học – Địa lý… - Dạy học tích hợp liên mơn giúp học sinh trở thành người học tích cực, người cơng dân có lực giải tốt tình có vấn đề mang tính tích hợp sống - Khi xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn cần tuân theo bước sau: Xác định mục tiêu dạy học; xác định mục đích tích hợp; xác định nội dung tích hợp; định mức độ tích hợp; Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức phù hợp với chủ đề tích hợp mục tiêu dạy học; Tổ chức dạy học theo nội dung tích hợp, xác định hìn thức, phương pháp cơng cụ kiểm tra đánh giá Chuyên đề tra, kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT Chuyên đề cho biết vấn đề tra kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT 8.1 Kiểm tra nội trường học - Kiểm tra nội trường học có ý nghĩa to lớn thúc đẩy hoạt động nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, giáo viên nhân viên thực chức năng, nhiệm vụ - Đối tượng nội dung kiểm tra: + Đối tượng: Là tất thành tố cấu thành hệ thống sư phạm nhà trường + Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực kế hoạch phát triển giáo dục phổ cập giáo dục; thực nhiệm vụ kế hoạch đào tạo; xây dựng phát triển đội ngũ; xây dựng, sử dụng bảo quản sở vật chất thiết bị dạy học; Kiểm tra cơng tác tài chính; Cơng tác tự kiểm tra hiệu trưởng - Hình thức kiểm tra nội trường học: tùy theo tính chất yêu cầu hoạt động nhà trường có hình thức như: Kiểm tra toàn diện; Kiểm tra mặt; kiểm tra chuyên đề; kiểm tra thường kỳ; kiểm tra đột xuất; … - Phương pháp kiểm tra nội trường học: + Phương pháp kiểm tra hoạt động giảng dạy giáo viên thơng qua hình thức: dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, trao đổi đàm thoại với giáo viên + Phương pháp kiểm tra chất lượng, kiến thức, kỹ học sinh + Phương pháp kiểm tra trình giáo dục học sinh lên lớp 8.2 Thanh tra giáo dục Thanh tra giáo dục đào tạo thực quyền tra nhà nước giáo dục đào tạo phạm vi nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, đẩm bảo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Phân tích vấn đề tra: Cơ sở khoa học tra giáo dục; vị trí, vai trò chức tra giáo dục; đối tượng nội dung tra giáo dục hình thức, nguyên tắc phương pháp, phương tiện thực tra giáo dục 8.3 Xác định vấn đề chất lượng giáo dục bao gồm: - mục tiêu chất lượng trường THPT, điều kiện đảm bảo chất lượng trường THPT - Phân tích đề xuất pháp kiểm soát nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT phù hợp yêu cầu tình hình địa phương; - Hình thành phát triển kỹ lập kế hoạch tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; thu thập thông tin thiết lập minh chứng, viết báo cáo đánh giá tự đánh giá 8.4 Báo cáo thực tế hoạt động tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng trường THPT * Trình tự tiến hành tra: - Thủ trưởng quan quản lý nhà nước giáo dục người có thảm quyền ban hành định tra - Trình tự tiến hành tra: Chuẩn bị tra, công bố định tra, tiến hành tra, Xây dựng báo có kết tra, cơng bố kết luận hồn tất hồ sơ tra * Thanh tra toàn diện nhà trường: - Thanh tra sở vật chất kỹ thuật - Thanh tra tình hình thực kế hoạch giáo dục - Thanh tra công tác quản lý tổ trưởng - Kết đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo kết kiểm định chất lượng giáo dục - Các nhiệm vụ khác giao * Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo - Thanh tra phẩm chất trị, đạo đức lối sống - Thanh tra kết công tác giao * Đánh giá tiết dạy - Đánh giá trình độ nghiệp vụ sư phạm - Đánh giá lực sử dụng phương pháp dạy học - Những báo quan sát đề nhận xét kết học tập dạy Chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THPT cho thấy vai trò, vị trí chức tổ chuyên môn trường THPT Tổ chuyên môn phận nhà trường, gồm nhóm giáo viên giảng dạy môn học hoạc nhóm mơn học, hay nhóm viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục tư vấn học đường …được tổ chức lại để thực nhiệm vụ theo mục tiêu, chiến lược tổ, nhà trường đề Tổ chun mơn môi trường để đào tạo bồi dưỡng giáo viên: - Tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng hợp tác chia sẻ: phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; động viên, khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học viết sáng kiến kinh nghiệm….xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học hỏi - Thực công tác bồi dưỡng giáo viên tập bồi dưỡng giáo viên: hỗ trợ giáo viên đổi hoạt động dạy học – hướng dẫn giáo viên thực đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập người học; định hướng giáo viên chuẩn bị tư liệu giảng dạy; đổi hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập người học (đánh giá theo trình, đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá, biết kết hợp hình thức phương pháp đánh giá, phối hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ, đánh giá giáo viên tự đánh giá học sinh ….) - Kết hợp phương thức với hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở Ví dụ qua trang web violet.vn, truonghocketnoi, … - Sinh hoạt tổ chuyên môn theo cụm trường/liên trường nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THPT 10 Chuyên đề xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THPT Chuyên đề giúp tơi nhận thức vai trò nhiệm vụ trường THPT xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập xây dựng mơi trường giáo dục Xã hội hóa giáo dục huy động cộng đồng tham gia vào việc xây dựng, phát triển nghiệp giáo dục nhằm bước nâng cao mức hưởng thụ giáo dục nhân dân Phân tích mối quan hệ nhà trường tầm quan trọng việc phát triển mối quan hệ trường THPT với bên liên quan để phát triển nhà trường CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG VIỆC HIỆN NAY VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN I THỰC TRẠNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MƠN TỐN Ở TRƯỜNG THPT Tốn học mơn học vốn cho khó, khơ khan không thú vị, việc đổi phương pháp dạy học, đặc biệt mơn tốn cần thiết thực tế đổi ngày để mơn tốn trở thành mơn học thú vị học sinh Là giáo viên mơn Tốn thuộc tổ tốn trường THPT Xn Đỉnh tơi thấy đổi giáo dục nói chung dạy học tốn nói riêng không giới hạn đổi dạy học theo quan điểm lấy HS làm trung tâm nhiều người quan niệm Trên thực tế rộng nhiều, đổi tổ chức dạy học toán THPT Việt Nam chịu tác động không mà nhiều quan điểm đổi giáo dục dạy học đại, số đáng kể xu hướng đổi sau : - Xu hướng đổi dạy học toán theo quan điểm lấy HS làm trung tâm quan điểm định hướng hành động - Xu hướng đổi dạy học toán theo quan điểm công nghệ dạy học - Xu hướng đổi dạy học toán theo quan điểm Giáo dục phát triển bền vững Tơi nghĩ khơng có quan điểm dạy học nào, dù có hay đến đâu giải hết vấn đề đa dạng (phù hợp đối tượng, đặc điểm vùng miền, sở vật chất, ) đổi tổ chức dạy học tốn phổ thơng Mỗi quan điểm tạo cho dạy học toán học tốn thành cơng giá trị Một điều kiện tiên để người GV dạy tốn thành cơng việc đổi giáo dục dạy học tốn hiểu rõ tính đa diện phức tạp đổi phương pháp dạy học mơn tốn Đổi PPDH tốn q trình phức tạp đỏi hỏi phải tác động đến nhiều yếu tố khác Để đổi thành cơng PPDH tốn trường THPT, cần thiết phải đổi cách toàn diện, đồng thành tố, phận cấu thành cuả trình dạy học toán Sự đổi cần bắt đầu việc lập kế hoạch, thiết kế học lớp đến đại hoá, đa dạng hoá phương pháp dạy học cuối đánh giá kết dạy học Những định hướng đơí với việc đổi đồng yếu tố khác q trình dạy học tốn tóm lược bảng đây: 10 II GIÁO ÁN MINH HỌA DẠY CHUYÊN ĐỀ THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH CÁC PHÉP TOÁN VECTO VÀ ỨNG DỤNG MỤC TIÊU DẠY HỌC 1.1 Kiến thức - Nắm cách xác định tổng, hiệu hai vecto, tích vecto với số thực Hiểu tổng vecto, hiệu vecto, tích vecto với số thực vecto, có đầy đủ tính chất vecto, từ vận dụng vào giải toán thực tế - Nắm qui tắc điểm, qui tắc hình bình hành, qui tắc trừ, cơng thức trung điểm đoạn thẳng trọng tâm tam giác Điều kiện để vecto phương điều kiện để điểm thẳng hàng Biểu diễn vecto theo vecto không phương - Vận dụng phép toán vecto cách linh hoạt, sáng tạo vào toán cụ thể - Nội dung cần đạt: Bài 2: TỔNG CỦA VECTO - Hình học 10 Bài 3: HIỆU CỦA VECTO - Hình học 10 Bài 4: TÍCH CỦA VECTO VỚI SỐ THỰC - Hình học 10 1.2 Kĩ - Lập kế hoạch làm việc, viết, trình bày báo cáo - Kĩ làm việc nhóm - Rèn luyện khả tư - Kĩ ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình học tập cách tích cực hiệu - Kĩ liên hệ thực tế 1.3 Thái độ - Cẩn thận, nhiệt tình, tinh thần hợp tác cao có trách nhiệm cao công việc - Biết giúp đỡ học tập, có thái độ học tập rèn luyện tốt - Bồi dưỡng thêm cho ước mơ, góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 1.4 Định hướng lực hình thành 1.4.1 Các lực chung - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin học tập - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác học tập làm việc - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự học 14 1.4.2 Năng lực môn học - Tư tổng hợp theo lãnh thổ - Năng lực sử dụng số liệu thống kê - Năng lực sử dụng đồ, biểu đồ, tranh ảnh - Năng lực khảo sát thực tế 1.4.3 BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH Nội dung kiến thức Nhận biết Thơng hiểu - Hiểu tính chất quy tắc điểm, - Biết tổng quy tắc hình vecto bình hành Tổng hai vecto, cách xác - Nắm vecto định vecto tổng công thức ghi - Biết lực nhớ trung điểm đại lượng vecto đoạn thẳng trọng tâm tam giác Hiệu vecto Tích vecto với số thực Vận dụng thấp - Giải thích hướng chuyển động chất điểm bị tác dụng lực đơn giản - Chứng minh đẳng thức vecto - Biết vecto - Vận dụng để đối tổng hợp lực - Biết hiệu - Hiểu cách tác động vào r xây dựng quy chất điểm vecto a r tắc trừ - Giải b vecto tổng - Hiểu lực toán r a vecto cân chứng minh r đẳng thức vecto  b vecto - Biết tích - Hiểu vecto với tính chất số thực vecto Công vecto thức trung điểm - Biết cách xác đoạn thẳng định hướng độ trọng tâm tam lớn vecto giác 15 - Vận dụng chứng minh vecto phương, điểm thẳng hàng Chứng minh đẳng Vận dụng cao - Vận dụng kiến thức tổng hợp để giải thích tượng tự nhiên ứng dụng thực tế - Xác định điều kiện để chất điểm đứng yên hay chuyển động theo hướng xác định - Giải thích tượng thủy triều - Phân tích lực thành hay nhiều lực khác - Vận dụng vào tốn thực tế thức vecto - Phân tích vecto theo vecto khơng phương tích vecto với số thực Định hướng lực hình thành: Các lực chung - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin học tập - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác học tập làm việc - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự học Năng lực môn học - Tư tổng hợp theo lãnh thổ - Năng lực sử dụng số liệu thống kê - Năng lực sử dụng đồ, biểu đồ, tranh ảnh - Năng lực khảo sát thực tế THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 2.1 Chuẩn bị giáo viên học sinh 2.1.1 Chuẩn bị giáo viên Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, loa, phòng thao giảng - Bản kế hoạch phân công, tổ chức nhiệm vụ cho học sinh - Các tài liệu, website cần thiết giới thiệu cho học sinh - Giấy A0, bút dạ, phiếu học tập để học sinh thảo luận nhóm - Các phiếu đánh giá, phiếu thăm dò ý kiến học sinh: Trước bắt đầu dự án + Phiếu điều tra người học + Nhật ký cá nhân + Hợp đồng học tập - Trong thực dự án: + Phiếu học tập định hướng + Biên làm việc nhóm + Phiếu tự đánh giá + Phiếu đánh giá trình bày - Kết thúc dự án: + Thông tin phản hồi + Nhật ký cá nhân + Báo cáo tổng kết 2.1.2.Học sinh: 16 - Sưu tầm tài liệu vấn đề có liên quan đến học, clip, tranh ảnh minh họa cho nội dung phụ trách - Bút dạ, giấy A0, bút màu, giấy màu - Các sản phẩm học sinh tự hoàn thành 2.2 Hoạt động học tập Dự án thực tuần (6 tiết) Tiết 1,2: Dậy định nghĩa phép toán vecto triển khai chủ đề dự án Tiết 3: Báo cáo kết thực dự án nhóm 1,2,3 Tiết 4: Chốt lại kiến thức cần nắm tập vận dụng Tiết 5: Báo cáo kết thực dự án nhóm Tiết 6: Tổng kết kiểm tra kết thực dự án HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH KẾT LUẬN Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực không ý tích cực hố học sinh hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ GV – HS theo hướng cộng tác nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập liên môn nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp Những định hướng chung, tổng quát đổi phương pháp dạy học môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển lực là: 17 + Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thơng tin, ), sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư + Có thể chọn lựa cách linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực Tuy nhiên dù sử dụng phương pháp phải đảm bảo nguyên tắc “Học sinh tự hồn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn GV” Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hình thức tổ chức dạy học Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng điều kiện cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp học cá nhân, học nhóm; học lớp, học ngồi lớp Cần chuẩn bị tốt phương pháp thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học Cần sử dụng đủ hiệu thiết bị dạy học mơn học tối thiểu qui định Có thể sử dụng đồ dùng dạy học tự làm xét thấy cần thiết với nội dung học phù hợp với đối tượng học sinh Tích cực vận dụng công nghệ thông tin dạy học Việc áp dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy lực học sinh vào giảng dạy chủ đề “Các phép toán vecto ứng dụng” tạo cho học sinh nhiều hứng thú học tập Từ việc nắm phép tốn vecto học sinh giải thích tượng tự nhiên, vấn đề thường gặp sống Điều giúp học sinh có nhìn khác mơn tốn Vận dụng tốn học để giải thích tượng vật lý, giúp học sinh thấy tầm quan trọng mơn tốn với khoa học khác Thơng qua việc thực nhiệm vụ dự án, nhiều học sinh hình thành lực tự học, làm việc nhóm, hợp tác … để giải nhiệm vụ giao Năng lực sử dụng công nghệ thông tin học tập cải thiện rõ rệt Hầu hết học sinh hứng thú nhiệt tình việc giải vấn đề đặt Tất học sinh, hỏi mong muốn tiếp tục học tập mơn tốn nói riêng mơn học khác nói chung dạng chuyên đề dạy theo hướng phát huy lực học sinh Tôi hy vọng, với kinh nghiệm giảng dạy chun đề “Các phép tốn vecto ứng dụng” theo hướng phát huy lực học sinh góp phần nhỏ bé vào đổi phương pháp dạy học nói chung theo chủ trương giáo dục, đồng thời giúp cho học sinh hình thành nên lực cần thiết học tập việc giải tác động tích cực đến vấn đề thực tiễn 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07.2007 QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo – Cục nhà giáo cán quản lý sở giáo dục – chương trình phát triển giáo dục trung học (2011), Tài liệu tập huấn công tác tổ trưởng chuyên môn trường trung học sở, trung học phổ thông 19 Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; tổ chức quản lí hoạt động chuyên môn trường trung học/ trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Tài liệu tập huấn đổi sinh hoạt chuyên môn (Dùng cho cán quản lý, giáo viên THCS, THPT Giáo dục thường xuyên), NXB Đại học Sư phạm PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CỦA HỌC SINH (Trước thực dự án) Họ tên: …………………………………………………… Lớp: ………………………….……………………………… Hãy trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào trống bảng có câu trả lời phù hợp với em Em quan tâm (hoặc có hứng thú) đến nội dung dựa án? Nội dung Có Khơng Mơi trường tài ngun thiên nhiên Ơ nhiễm mơi trường vấn đề cấp thiết mang tính tồn cầu Ơ nhiễm mơi trường nước phát triển Ơ nhiễm môi trường nước phát triển Phát triển bền vững Khả học sinh Đánh dấu (x) vào ô trả lời Stt Nội dung điều tra Khả thiết kế trình chiếu Powerpoint Khả hội họa Khả tìm kiếm thơng tin mạng internet Khả thiết kế thuyết trình ứng dụng khác như: Proshow, Fezi, Mindmap… Khả phân tích tổng hợp thông tin Khả vẽ biểu đồ Excel Khả thuyết trình Mức độ quan tâm đến sản phẩm dự kiến thực 20 Trả lời Có Khơng Học sinh đánh số theo mức độ sau: – Rất thích, – Thích, – Có thể tham gia vào “Mức độ quan tâm” Stt Sản phẩm mong muốn thực Mức độ quan tâm Poster giấy A0 Bài trình bày Powerpoint Bài trình bày ứng dụng khác như: Proshow, Fezi, Mindmap… Mong muốn học sinh tham gia vào dự án Đánh dấu (x) vào ô trả lời Stt Mong muốn học sinh Trả lời Phát triển lực hợp tác Phát triển lực sử dụng công nghệ Phát triển lực giao tiếp Phát triển lực thu thập xử lý thông tin Phát triển lực giải vấn đề Phát triển lực tự học, tự nghiên cứu Các lực khác……………………………………………… ……………………………………………………………………… …….……………………………………………………… PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG HỌC TẬP Hà Nội, ngày tháng năm 201 Đại diện bên A: Ông (bà): Chức danh: Đại diện bên B: Em : Chức danh: NHÓM TRƯỞNG Nội dung hợp đồng: Bên B có trách nhiệm hồn thành sản phẩm: đảm bảo theo tiêu chí đánh giá Thời hạn hồn thành hợp đồng: tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng - Bên A có trách nhiệm cung cấp tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ trợ yêu cầu - Bên B có trách nhiệm thực theo yêu cầu nội dung sản phẩm, hình thức trình bày thời gian hồn thành ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 21 (Kí ghi rõ họ tên) (Kí ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM Thời gian, địa điểm, thành phần - Địa điểm: - Thời gian: từ đến Ngày .tháng năm - Nhóm số: …… ; Số thành viên: Lớp:…… - Số thành viên có mặt Số thành viên vắng mặt Nội dung công việc: (Ghi rõ tên chủ đề thảo luận nội dung thực hành) STT Họ tên Công việc giao Thời hạn hoàn Ghi thành Kết làm việc Thái độ tinh thần làm việc Đánh giá chung Ý kiến đề xuất 22 Thư kí Nhóm trưởng PHỤ LỤC NHẬT KÍ CÁ NHÂN Họ tên: …………………………………… Lớp …… Nhóm: ………………… Nhiệm vụ dự án: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ghi lại hiểu biết em môi trường phát triển bền vững? Những điều em muốn hiểu biết (hoặc thắc mắc) mơi trường, tài ngun thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, vấn đề môi trường nước phát triển phát triển, mối quan hệ môi trường phát triển? Những điều em hiểu sau thực dự án? Em cảm thấy hứng thú với nội dung dự án? Vì sao? Theo em, mục đích (ý nghĩa) dự án gì? Những ý kiến đề xuất? 23 Chữ kí học sinh PHỤ LỤC PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHĨM (Dành cho nhóm thiết kế sản phẩm Poster) Yêu cầu nội dung Poster phải thể nội dung sau: Môi trường - Khái niệm: Môi trường, môi trường sống - Phân biệt loại môi trường: tự nhiên , nhân tạo - Chức môi trường - Vai trò mơi trường phát triển xã hội loài người Tài nguyên thiên nhiên - Khái niệm tài nguyên thiên nhiên - Cách phân loại tài nguyên - Nêu tên loại tài nguyên theo khả hao kiệt - Hiểu tài ngun đất lại có khả phục biện pháp nhằm làm tăng độ phì cho đất PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM (Dành cho nhóm thiết kế trình bày powerpoint ứng dụng khác) Yêu cầu nội dung Bài trình bày phải thể nội dung sau Khái niệm ô nhiễm môi trường Biểu ô nhiễm môi trường: - Ô nhiễm môi trường đất, nước, khơng khí, - Suy giảm tầng ozon ( Khái niệm ozon, tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng ozon, hình thành tầng ozon, chất gây thủng tầng ozon ) - Hiệu ứng nhà kính Hậu Tình trạng nhiễm mơi trường địa phương em sinh sống Trách nhiệm công dân việc giải vấn đề ô nhiễm môi trường PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM (Dành cho nhóm thiết kế trình bày powerpoint ứng dụng khác) Yêu cầu nội dung Bài trình bày phải thể nội dung sau Các nước phát triển gặp vấn đề mơi trường? Vì nói nước phát triển phải chịu trách nhiệm tình trạng biến đổi khí hậu suy giảm tầng ozon tồn cầu (Minh họa số liệu, biểu đồ ) tình trạng nhiễm nước phát triển Các nước phát triển làm để khắc phục vấn đề môi trường 24 PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHĨM (Dành cho nhóm thiết kế trình bày powerpoint ứng dụng khác) Yêu cầu nội dung Bài trình bày phải thể nội dung sau Những vấn đề môi trường mà nước phát triển phải đối mặt (Khai thác khống sản, khai thác tài ngun nơng lâm nghiệp, Nguyên nhân: tình trạng chậm phát triển, thiếu vốn, hậu chiến tranh, sức ép dân số, nạn đói sử dụng tràn lan thuốc hóa học bảo vệ thực vật (tác động thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường ) Biện pháp khắc phục Các nước phát triển gặp khó khăn mặt kinh tế xã hội giải vấn đề môi trường PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHĨM (Dành cho nhóm thiết kế trình bày powerpoint ứng dụng khác) Yêu cầu nội dung Bài trình bày phải thể nội dung sau Thế phát triển bền vững Nêu mục tiêu, sở phương hướng phát triển bền vững Mối quan hệ môi trường phát triển Biện pháp thực để phát triển bền vũng PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO Tên nhóm: .Số lượng thành viên: Nội dung nhóm trình bày: Thang điểm: = Kém; = Yếu; = Khá; = Tốt; = Xuất sắc (Khoanh tròn điểm cho mục) Tiêu chí Bố cục Nội dung Yêu cầu Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem Cấu trúc mạch lạc, lô gic Nội dung phù hợp với tiêu đề Nội dung rõ ràng, khoa học Các ý có liên kết Có liên hệ với thực tiễn Có kết nối với kiến thức học Sử dụng kiến thức nhiều môn học 25 1 1 1 1 2 2 2 2 Điểm 4 4 4 4 5 5 5 5 Giọng nói rõ ràng, khúc triết; âm lượng vừa phải, đủ nghe Lời nói, 10 Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lí 11 Ngơn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi cử Thể cảm hứng, tự tin, nhiệt tình 12 trình bày 13 Có giao tiếp ánh mắt với người tham dự Sử dụng 14 Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao 5 công 15 Phông chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lý nghệ 16 Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc Cách dẫn dắt vấn đề thu hút ý người dự; 17 không bị lệ thuộc vào phương tiện Tổ chức, 18 Có nhiều học sinh nhóm tham gia trình bày tương tác 19 Trả lời câu hỏi thêm từ người dự 20 Phân bố thời gian hợp lí Tổng số mục đạt điểm Điểm trung bình (Cộng tổng điểm chia cho 20 sử dụng công nghệ, chia cho 17 không sử dụng cơng nghệ) Chữ kí người đánh giá 26 PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG Họ tên: _ Thuộc nhóm: _ Thang điểm: = Kém; = Yếu; = Khá; = Tốt; = Xuất sắc (Khoanh tròn điểm cho mục) Tiêu chíu cầu Điểm Có ghi chép cá nhân Ghi chép Nội dung ghi chép hợp lí Có phân cơng cơng việc cụ thể cho thành viên1 Có ý kiến để nhận phân cơng hợp lí Tổ chức, nhóm tương tác Có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ thành viên khác Thực quy định nhóm đề Hoàn thành nhiệm vụ giao Sưu tầm Nguồn tài liệu phong phú, gắn với thực tế tài liệu 10 Tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực bổ sung cho nhiệm vụ1 thân Tổng số mục đạt điểm Điểm trung bình (Cộng tổng điểm chia cho 10) : Chữ kí người đánh giá 27 3 4 5 5 3 3 4 4 5 5 PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM Họ tên: Thuộc nhóm: Thang điểm: = Kém; = Yếu; = Khá; = Tốt; = Xuất sắc (Khoanh tròn điểm cho mục) Tiêu chí Yêu cầu Điểm Tuân thủ theo điều hành người điều hành Thể hứng thú nhiệm vụ giao 5 Thái độ Tích cực, tự giác học tập Thể ham hiểu biết, có câu hỏi với giáo học tập viên phải câu hỏi liên quan đến nội dung chủ1 đề Thể vai trò cá nhân nhóm Cá nhân có đóng góp ý kiến nhóm Tổ chức, Có sáng tạo hoạt động tương tác Cá nhân tham gia vào tất giai đoạn làm việc nhóm Sản phẩm có điểm để nhóm khác học Kết tập 10 Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng Điểm trung bình (Cộng tổng điểm chia cho 10) Chữ kí người đánh giá 28
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI_THU_HOACH Lí luận về Nhà nước, BAI_THU_HOACH Lí luận về Nhà nước