RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN HỌC SINH LỚP 5 THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

104 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 10:19

MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 3 1.3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ..................................................................... 3 1.4. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 3 1.5. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 4 Phần II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................... 5 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................................... 5 2.2. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................ 6 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ............................. 7 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ........................................ 7 1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới ................................................... 7 1.1.2.Tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam .................................................... 8 1.2. Một số vấn đề về đánh giá và TĐGKQHT ........................................................ 10 1.2.1. Đánh giá và đánh giá kết quả học tập ............................................................. 10 1.2.2.. Quan niệm về TĐG và TĐGKQHT. .............................................................. 11 1.2.3. Mục đích, vai trò của TĐGKQHT của HS trong quá trình dạy học ............... 13 1.2.4. Đặc trƣng của hoạt động TĐG và các hình thức của hoạt động TĐG 1.2.4.1. Đặc trƣng của hoạt động TĐG của HS ..................................................................... 14 1.2.5. Ƣu điểm và hạn chế của hoạt động TĐG ........................................................ 29 1.2.6. Các bƣớc để HS TĐGKQHT .......................................................................... 29 1.3. Vấn đề TĐGKQHT môn Toán của HSTH thông qua các bài tập TNKQ ......... 30 1.3.1. Khái niệm TNKQ ............................................................................................ 30 1.3.2. Đặc điểm của trắc nghiệm khách quan ........................................................... 31 1.3.4. Ý nghĩa của việc sử dụng các bài tập TNKQ trong rèn luyện kĩ năng TĐGKQHT môn Toán cho HS ................................................................................. 33 1.4. Thực trạng về rèn luyện kĩ năng TĐGKQHT môn Toán của HSTH qua các bài tập TNKQ tại một số trƣờng Tiểu học ở Tỉnh Phú Thọ ........................................... 34 1.4.1. Mục đích khảo sát ........................................................................................... 34 iv 1.4.2. Nội dung khảo sát ............................................................................................ 34 1.4.3. Đối tƣợng khảo sát .......................................................................................... 35 1.4.4. Phƣơng pháp khảo sát ..................................................................................... 35 1.4.5. Kết quả khảo sát thực trạng ............................................................................. 35 1.5. Đánh giá chung về thực trạng ............................................................................ 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .......................................................................................... 44 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 5 THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ........................................................................... 45 2.1. Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện biện pháp .............................................. 45 2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo chƣơng trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng ......................... 45 2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu .................................................................. 45 2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học ................................................................. 46 2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .................................................................... 46 2.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ................................................................. 46 2.2. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng TĐGKQHT môn Toán cho HSTH thông qua các bài tập TNKQ ....................................................................................................... 46 2.2.1. Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức về TĐGKQHT cho HS ............................. 46 2.2.2. Biện pháp 2: Thiết kế rubric giúp HS TĐGKQHT môn Toán thông qua các bài tập TNKQ ............................................................................................................ 53 2.2.3. Biện pháp 3. Thông qua các tình huống dạy học GV cần tạo cơ hội cho HS đánh giá lẫn nhau ...................................................................................................... 57 2.2.4. Biện pháp 4.Hƣớng dẫn HS học từ các sai lầm quá trình giải và làm việc trên các bài tập TNKQ. ..................................................................................................... 62 2.2.5. Biện pháp 5: Sử dụng phần mềm violet xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan lớp 5 nhằm rèn luyện kĩ năng tự đánh giá cho học sinh Tiểu học ................................................................................................................................... 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .......................................................................................... 74 CHƢƠNG 3 .............................................................................................................. 75 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .................................................................................... 75 3.1. Mục đích thực nghiệm ....................................................................................... 75 v 3.2. Nội dung thực nghiệm ........................................................................................ 75 3.3. Tổ chức thực nghiệm .......................................................................................... 75 3.3.1. Đối tƣợng thực nghiệm ................................................................................... 75 3.3.2. Thời gian thực nghiệm .................................................................................... 76 3.4. Tiêu chí và cách đánh giá thực nghiệm .............................................................. 76 3.5. Quy trình tổ chức thực nghiệm .......................................................................... 76 3.6. Kết quả thực nghiệm .......................................................................................... 77 3.6.1. Phƣơng thức đánh giá kết quả thực nghiệm .................................................... 77 3.6.2. Phân tích định tính kết quả thực nghiệm ......................................................... 77 3.6.3. Phân tích định lƣợng kết quả thực nghiệm ..................................................... 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .......................................................................................... 81 KẾT LUẬN ............................................................................................................... 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 84 PHỤ LỤC UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG NGÔ VĂN VỮNG RÈN LUYỆN NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MƠN TỐN HỌC SINH LỚP THƠNG QUA CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 8140111 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Vũ Quốc Chung TS Lê Thị Hồng Chi Phú Thọ, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Phú Thọ, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ngô Văn Vững ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô, bạn bè anh chị đồng nghiệp, em học sinh ngƣời thân gia đình Khơng biết nói hơn, với tình cảm trân trọng lòng biết ơn sâu sắc, cho phép đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: PGS.TS Vũ Quốc Chung, TS Lê Thị Hồng Chi ngƣời hƣớng dẫn đề tài tận tình hƣớng dẫn, động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Các thầy giáo khoa Tốn-Tin, phòng đào tạo sau đại học, trƣờng đại học Hùng Vƣơng - Phú Thọ trực tiếp giảng dạy, quản lý hƣớng dẫn tơi khóa đào tạo thạc sĩ chun ngành LL & PPDH mơn Tốn K1 giúp tơi có hội học tập nâng cao trình độ lĩnh vực mà tơi u thích Cuối xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu em học sinh Trƣờng tiểu học Hy Cƣơng–TP Việt Trì - tỉnh Phú thọ gia đình, bạn bè, ngƣời ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Trong trình nghiên cứu hồn thiện luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong đƣợc thơng cảm đóng góp chân thành bạn đọc, thầy giáo để luận văn đƣợc hồn thiện Phú Thọ, tháng năm 2018 TÁC GIẢ Ngô Văn Vững iii MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu .3 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Giả thuyết khoa học .4 Phần II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .7 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới 1.1.2.Tổng quan tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số vấn đề đánh giá TĐGKQHT 10 1.2.1 Đánh giá đánh giá kết học tập .10 1.2.2 Quan niệm TĐG TĐGKQHT 11 1.2.3 Mục đích, vai trò TĐGKQHT HS trình dạy học .13 1.2.4 Đặc trƣng hoạt động TĐG hình thức hoạt động TĐG 1.2.4.1 Đặc trƣng hoạt động TĐG HS .14 1.2.5 Ƣu điểm hạn chế hoạt động TĐG 29 1.2.6 Các bƣớc để HS TĐGKQHT 29 1.3 Vấn đề TĐGKQHT môn Tốn HSTH thơng qua tập TNKQ 30 1.3.1 Khái niệm TNKQ 30 1.3.2 Đặc điểm trắc nghiệm khách quan 31 1.3.4 Ý nghĩa việc sử dụng tập TNKQ rèn luyện TĐGKQHT mơn Tốn cho HS 33 1.4 Thực trạng rèn luyện TĐGKQHT mơn Tốn HSTH qua tập TNKQ số trƣờng Tiểu học Tỉnh Phú Thọ 34 1.4.1 Mục đích khảo sát 34 iv 1.4.2 Nội dung khảo sát 34 1.4.3 Đối tƣợng khảo sát 35 1.4.4 Phƣơng pháp khảo sát .35 1.4.5 Kết khảo sát thực trạng .35 1.5 Đánh giá chung thực trạng 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MƠN TỐN CHO HỌC SINH LỚP THƠNG QUA CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 45 2.1 Các nguyên tắc xây dựng thực biện pháp 45 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo chƣơng trình, chuẩn kiến thức, .45 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 45 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 46 2.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 46 2.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 46 2.2 Một số biện pháp rèn luyện TĐGKQHT mơn Tốn cho HSTH thông qua tập TNKQ .46 2.2.1 Biện pháp Nâng cao nhận thức TĐGKQHT cho HS .46 2.2.2 Biện pháp 2: Thiết kế rubric giúp HS TĐGKQHT mơn Tốn thơng qua tập TNKQ 53 2.2.3 Biện pháp Thơng qua tình dạy học GV cần tạo hội cho HS đánh giá lẫn 57 2.2.4 Biện pháp 4.Hƣớng dẫn HS học từ sai lầm trình giải làm việc tập TNKQ 62 2.2.5 Biện pháp 5: Sử dụng phần mềm violet xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan lớp nhằm rèn luyện tự đánh giá cho học sinh Tiểu học 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG 75 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 75 3.1 Mục đích thực nghiệm .75 v 3.2 Nội dung thực nghiệm 75 3.3 Tổ chức thực nghiệm 75 3.3.1 Đối tƣợng thực nghiệm 75 3.3.2 Thời gian thực nghiệm 76 3.4 Tiêu chí cách đánh giá thực nghiệm 76 3.5 Quy trình tổ chức thực nghiệm 76 3.6 Kết thực nghiệm 77 3.6.1 Phƣơng thức đánh giá kết thực nghiệm 77 3.6.2 Phân tích định tính kết thực nghiệm .77 3.6.3 Phân tích định lƣợng kết thực nghiệm .79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN .83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC vi BẢNG BIỂU DANH MỤC VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viêt tắt GV Giáo viên HS Học sinh HSTH Học sinh tiểu học TNKQ Trắc nghiệm khách quan TĐG TĐGKQHT Tự đánh giá Tự đánh giá kết học tập TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng SL Số lƣợng vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Việc tự học nhà em nhƣ .36 Bảng 1.2 Khi học làm tập em có thực việc sau khơng 36 Bảng 1.3 Khi đọc lại tập mà giáo viên (bạn lớp) chữa bảng em nhận thấy .36 Bảng 1.4 Khi học nhà em có thƣờng tự giải tập thầy (Cơ) cho nhà không 37 Bảng 1.5 Khi làm tập xong em tự đánh giá đƣợc sai không 37 Bảng 1.6 Sau thầy (cô) giảng xong em có biết vận dụng kiến thức vừa học để giải tập đƣợc không 37 Bảng 1.7 Trong tiết luyện tập em nhƣ 38 Bảng 1.8 Cách giúp em phát có kiến thức chƣa nắm vững 38 Bảng 1.9 Khi học em có đặt cho câu hỏi sau khơng 39 Bảng 1.10 Trên lớp thầy (cơ) có giúp em tự kiểm tra lại khả nắm kiến thức em q trình học khơng .39 Bảng 1.11 Em tự đánh giá kết học tập chƣa 39 Bảng 1.13 Theo thầy (cơ), GV giảng dạy có quan tâm đến TĐG HS không 40 Bảng 1.14 Theo thầy (cô), việc rèn luyện TĐGKQHT HSTH dạy học Tốn có cần thiết khơng .41 Bảng 1.15 Theo thầy (cô), việc rèn luyện TĐGKQHT HSTH dạy học Toán giúp cho HS 41 Bảng 1.16 Theo thầy (cơ) mức độ có TĐGKQHT mơn tốn HS lớp 42 Bảng 1.17 Theo thầy (cơ) HS có đƣợc TĐG 42 Bảng 1.18 Theo thầy (cơ), HSTH có nhu cầu TĐGKQHT hay không 42 Bảng 2.1 : Bảng hƣớng dẫn HS tự kiểm tra đánh giá kết học tập chủ đề : “ Ơn Tập Về Đo Diện Tích ” .50 Bảng 2.2 Minh hoạ hƣớng dẫn đánh giá (rubric) .55 Bảng 2.4 Bảng hƣớng dẫn HS TĐGKQHT chủ đề : “Vận tốc, quãng đường , thời gian ” lớp 73 Bảng 3.1 Bảng so sánh kết thực nghiệm đối chứng .79 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Thế giới kỉ XXI, kỉ hội nhập, kinh tế tri thức Đất nƣớc ta giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa Bối cảnh đặt cho ngành giáo dục nhiệm vụ quan trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời đại Nghị Hội nghị Trung ƣơng ban chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo xác định: “ Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lƣợng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình; yêu tổ quốc; yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu quả’’ Bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI, đƣợc xác định là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm ngƣời” Theo hƣớng mục tiêu giáo dục đào tạo ngƣời có lực tự định, ngƣời học phải có đầy đủ phẩm chất: Tự học, tự tổ chức, tự định, sau tự phát triển Trong dạy học trƣờng Tiểu học, điều quan trọng hình thành cho học sinh phẩm chất, lực TĐG đặc biệt đƣợc trọng Bởi HS biết TĐG trình học tập em thực diễn cách tự giác, tích cực, chủ động có hiệu cao TĐGKQHT, giúp cho ngƣời học biết đƣợc khả kiến thức mình, khả thái độ học tập thân đáp ứng đƣợc yêu cầu trình học tập chƣa, nhờ điều chỉnh q trình học tập theo hƣớng nâng cao hiệu học tập Nếu ngƣời học có đƣợc TĐG họ tự giác, tự lực tự tin học tập phần họ tự định đƣợc nhƣ định hƣớng đƣợc cho nghề nghiệp tƣơng lai sau Do TĐG quan trọng ngƣời học Ở trƣờng Tiểu học mơn tốn có đặc điểm nhƣ sau: Sự rõ ràng cụ thể, tính xác cao độ, lập luận logic khoa học…nên q trình học tập HS dễ dàng việc xác định tính đúng, sai thơng tin ý kiến vấn đề mà em đƣợc học tập Nhờ mà điều chỉnh hoạt động học tập đạt đƣợc hiệu Vì việc hình thành, rèn luyện, phát triển TĐG KQHT cho HS thơng qua mơn tốn lớp đƣợc thuận lợi Thực tế dạy học nƣớc ta cho thấy việc đánh giá kết học tập chủ yếu dựa đánh giá GV, kiểm tra có sử dụng câu hỏi TNKQ nhƣng chƣa thật phát huy đƣợc khả tƣ duy, sáng tạo, nhạy bén HS Trên giới hình thức kiểm tra câu hỏi TNKQ đƣợc sử dụng phổ biến giúp tiết kiệm kinh phí, thời gian, TNKQ giúp kiểm tra, đánh giá cách toàn diện kiến thức, năng, lực, chí cá tính, sở trƣờng HS, đƣa lại kết cách xác khách quan TNKQ hình thức, cơng cụ kiểm tra đánh giá có nhiều ƣu điểm, lợi góp phần với hình thức kiểm tra đánh giá khác để đánh giá toàn diện HS Tiểu học Tuy nhiên, nƣớc ta nhiều nguyên nhân việc sử dụng trắc nghiệm khách quan kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh chƣa có tính thƣờng xun phổ biến 82 Tuy nhiên, chúng tơi thấy có số khó khăn thực nghiệm: Thời gian thực nghiệm khơng dài lắm, việc hình thành rèn luyện TĐG HS phụ thuộc vào số lần tần số thực biện pháp rèn luyện Do đó, chúng tơi đề nghị GV nên đan xen việc rèn luyện TĐG cho HS trình dạy học, tiết rèn luyện vài Nếu làm đƣợc nhƣ GV HS đỡ vất vả hơn, HS nhuần nhuyễn Mặc dù vậy, mục đích đợt thực nghiệm đƣợc hoàn thành, biện pháp sƣ phạm đề xuất khả thi có hiệu quả, giả thuyết khoa học đƣợc kiểm nghiệm 83 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu để hoàn thành luận văn thu đƣợc kết sau đây: Luận văn góp phần làm sáng tỏ vấn đề đánh giá, TĐG, rèn luyện TĐGKQHT cho HS thông qua tập TNKQ Luận văn đề xuất đƣợc nhóm TĐGKQHT mơn Tốn học sinh lớp là: Nhóm 1: Nhóm TĐG tiềm thân; Nhóm 2: TĐG động cơ, thái độ, ý thức học tập; Nhóm 3: TĐG việc tổ chức việc học tập; Nhóm 4: Nhóm TĐG việc lĩnh hội kiến thức, vận dụng Luận văn đề xuất mức độ TĐGKQHT mơn Tốn học sinh Tiểu học, là: Mức độ 1: “Bắt chƣớc tự đánh giá kết học tập”; Mức độ 2: “Biết tự đánh giá kết học tập”; Mức độ 3: “Độc lập tự đánh giá kết học tập” Luận văn đề xuất đƣợc số biện pháp sƣ phạm để rèn luyện TĐGKQHT HSTH Chúng tiến hành thực nghiệm sƣ phạm để kiểm nghiệm TĐGKQHT môn Toán HS biện pháp sƣ phạm đề xuất Thực nghiệm cho thấy tính khả thi TĐGKQHT biện pháp sƣ phạm đề xuất 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Phƣơng Anh(chủ biên) – Hoàng Thị Tuyết (2006), Đánh giá kết học tập mơn tốn tiểu học, NXBSP Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2006), Chương trình tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đánh giá học sinh Tiểu học (Ban hành kèm theo thông tƣ số 30/2014), TT – BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trƣởng Bộ Giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Một số vấn đề nội dung phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học, NXB Giáo dục Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Quy định đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD & ĐT) Vũ Quốc Chung (2005), Phương pháp dạy học toán Tiểu học, NXBĐHSP, Hà Nội Vũ Cao Đàm (2009), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, Hà Nội Trần Bá Hoành (1997), Đánh giá giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội Trần Bá Hoành (2007), Đổi phương pháp dạy học, chương trình, SGK, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 10 PGS-TS Phó Đức Hòa (2012), Đánh giá kết giáo dục Tiểu học, NXB Huế 11 Nguyễn Phụng Hoàng, Võ Ngọc Lan (1996), Phương pháp trắc nghiệm kiểm tra đánh giá thành học tập, NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu (2000), Phương pháp dạy học Toántập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội 85 13 Đỗ Trung Hậu, Nguyễn Hùng Quang, Kiều Đức Thành (2001), Phương pháp dạy học Toán - Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội 14 Đặng Thành Hƣng (2004), “Thiết kế sử dụng phiếu học tập dạy học hợp tác”, Tạp chí Phát triển Giáo dục, (8), tr 8-10,14 15 Nguyễn Bá Kim, Vũ Dƣơng Thụy, Phạm Văn Kiều (1997), Phát triển Lí luận dạy học mơn Tốn, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Bá Kim (2003), Phương pháp dạy học mơn Tốn, NXB Đại học sƣ phạm, Hà Nội 17 Nguyễn Thi Thùy Liên (2015), “Hình thành tự đánh giá kết học tập mơn Tốn cho học sinh lớp 3), luận văn thạc sĩ, Đại học Vinh 18 Bùi Thị Hạnh Lâm (2010), Rèn luyện tự đánh giá kết học tập mơn Tốn học sinh trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 19.Nguyễn Thị Lan Phƣơng (CNĐT) (2011), Đánh giá kết học tập học sinh phổ thông số vấn đề thực tiễn, Mã số 8G690L1, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 20 Nguyễn Hùng Quang (2006), Toán phương pháp dạy học Toán Tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội 21 Phạm Đình Thực (2003), Phương pháp dạy học tốn bậc Tiểu học, NXBGD PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH Các em thân mến! Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học hiệu dạy học Toán trường Tiểu học, nghiệp giáo dục nói chung học tốn trường Tiểu học nói riêng, chúng tơi biên soạn phiếu thăm dò ý kiến Những thơng tin thu từ phiếu phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng mục đích khác Rất mong em trả lời ngắn gọn đầy đủ câu hỏi Đối với câu hỏi có nhiều lựa chọn em đánh một vài phương án mà em cho hợp lý Việc tự học nhà em nhƣ nào? Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa Khi học làm tập em có thực việc sau khơng? Đối chiếu làm với đáp án, mẫu Tự kiểm tra để biết kiến thức, nắm đƣợc Đối chiếu kiến thức, với mục tiêu, nhiệm vụ học tập Khi đọc lại tập mà giáo viên (bạn lớp) chữa bảng em nhận thấy: Hiểu tự làm lại đƣợc Hiểu không viết lại đƣợc Khơng hiểu hết Em bế tắc số chỗ Khi học nhà em có thƣờng tự giải tập thầy (Cô) cho nhà không? Rất thƣờng xuyên Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa Khi làm tập xong em tự đánh giá đƣợc sai khơng Có Khơng Đơi biết đƣợc đúng, sai Sau thầy (cô) giảng xong em có biết vận dụng kiến thức vừa học để giải tập đƣợc khơng Có Khơng Trong tiết luyện tập em nhƣ nào? Chăm giải thầy cho Tham gia đánh giá, nhận xét lời giải bạn Biết làm tập dạng tƣơng tự Không ý bảng khơng hiểu hết Thƣờng xun nói chuyện khơng nghe thầy giảng nhận xét bạn Cách giúp em phát có kiến thức chƣa nắm vững Tự làm tập thầy cho Khi giải tập không hiểu hỏi Thầy, bạn lớp Trƣớc làm tập ngồi xem lại lý thuyết kiến thức học Tìm xem có lời giải tài liệu không đọc Khi học em có đặt cho câu hỏi sau khơng? Mục tiêu học tập gì? Mình thực quan tâm đến vấn đề thầy dạy chƣa? Mình hiểu đƣợc gì, nhớ đƣợc qua tiết học Mình phải làm để cải thiện kết học tập thân 10 Trên lớp thầy (cơ) có giúp em tự kiểm tra lại khả nắm kiến thức em q trình học khơng? Thƣờng xun Thỉnh thoảng Chƣa 11 Em tự đánh giá kết học tập chƣa? Thƣờng xuyên Chƣa Không biết đánh giá 12 Theo em làm để giúp em hiểu đƣợc nắm vững kiến thức hay chƣa nắm vững kiến thức …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Việt trì, ngày ….tháng….năm 2018 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN GIÁO VIÊN Kính gửi Thầy (Cơ)! Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học hiệu dạy học Toán trường Tiểu học Vì nghiệp giáo dục nói chung học tốn trường Tiểu học nói riêng, chúng tơi biên soạn phiếu thăm dò ý kiến Những thông tin thu từ phiếu phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng mục đích khác Rất mong Thầy (Cô) trả lời ngắn gọn đầy đủ câu hỏi Đối với câu hỏi có nhiều lựa chọn em đánh một vài phương án mà em cho hợp lư Thầy (Cô) có đồng ý với quan niệm tự đánh giá kết học tập học sinh nhƣ dƣới không? “Tự đánh giá kết học tập q trình thu thập, phân tích xử lý thơng tin kết học tập học sinh, sở đối chiếu với mục tiêu học, môn học, với mục tiêu lớp, nhà trường, nhằm tạo sở cho định thân học sinh, để họ học tập ngày tiến hơn” Có Khơng Chƣa hiểu quan niệm Ý kiến khác Theo thầy (cô), giáo viên giảng dạy có quan tâm đến tự đánh giá học sinh khơng? Có Khơng Chƣa quan tâm Theo thầy (cô), việc rèn luyện tự đánh giá kết học tập học sinh Tiểu học dạy học Tốn có cần thiết khơng? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Theo thầy (cô), việc rèn luyện tự đánh giá kết học tập học sinh Tiểu học dạy học Toán giúp cho học sinh? Phát huy đƣợc tính tự giác học tập Tăng thêm hứng thú học tập Giúp mục tiêu học tập trở nên rõ ràng, tạo thuận lợi để ngƣời học chiếm lĩnh kiến thức cách khoa học Tạo động cho em biết đánh giá lẫn nhau, Chia việc đánh giá với giáo viên Cả mức độ Theo thầy (cơ) học sinh Tiểu học tự đánh giá khơng? Có Khơng Theo thầy (cơ) học sinh có đƣợc tự đánh giá do: Giáo viên trọng rèn tự đánh giá cho học sinh trình dạy học Học sinh bắt chƣớc thầy đánh giá bạn Qua việc thảo luận nhóm q trình học lớp Do chƣơng trình sách giáo khoa Theo thầy (cô), học sinh Tiểu học có nhu cầu tự đánh giá kết học tập hay khơng? Có nhu cầu để biết đƣợc khả tiếp thu thân Học sinh khơng có nhu cầu tự đánh giá Học sinh cách tự đánh giá Theo thầy (cơ), giáo viên giảng dạy cần làm để rèn luyện tự đánh giá kết học tập cho học sinh …………………………………………………………………………… Việt trì, ngày …tháng…năm 2018 Phụ lục ĐỀ KIỂM TRA SỐ Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Hai mươi bốn đơn vị, hai phần mười, tám phần trăm viết là? A 24,28 Câu 2:Phân số A 0,075 B 24,208 75 100 C 24,028 D 24,0208 viết dạng số thập phân ? B 0,75 C 7,05 D 7,5 C 1943 D 1943,54 Câu 3: Phần nguyên số 1943,54 ? A 54 B 194354 Câu 4: Chữ số số thập phân 2892,54 có giá trị ? A Phần triệu B Phần trăm C Phần mƣời D Phần nghìn Câu 5:8cm29mm2 = cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm ? A 89 B.890 C 8,09 D 8900 Câu 6:Chiều dài 20m, chiều rộng 15m Chu vi hình chữ nhật ? A 35 m B 300 m C 70 m D 60 m Câu 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chỗ chấm a) … b) c) 52dm7cm 527cm d) 6kg 600g 17 Câu 8:Viết số thích hợp vào chỗ chấm 10 b) 8000m2 = ……… a) 3,5 = ……………kg Câu 9: Năm số thập phân dƣới viết theo thứ tự từ bé đến lớn : A 5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3 B 4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,02 C 6,02; 5,7; 5,3; 4,32; 4,23 D 4,23; 4,32; 5,7; 5,3; 6,02 Câu 10 :5 dam2 23m2 số dƣới đây? A 52 dam2 10 B 23 dam2 C 23 dam2 100 D 52 dam2 100 10 HƢỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ Em khoanh vào chữ trƣớc ý đúng: điểm Câu Khoanh A B C C C C Câu 7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (mỗi ý 0.25 điểm) a) 600g Câu :Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (mỗi ý 0,5 điểm ) a) 3,5 = 3500 kg Câu 9: (1 điểm ) Đáp án :B Câu 10: (1 điểm ) Đáp án :B b) 8000m2 = 0,8ha Phụ lục BÀI KIỂM TRA SỐ Em chọn phƣơng án trả lời ghi vào tờ giấy thi Câu Số thập phân gồm hai đơn vị năm phần nghìn viết là: A 2,5 B 2,05 C 2,005 Câu Số thích hợp điền vào chỗ chấm kg = … là: A 7,5 B 7,005 C 7,05   Câu Điền phân số vào chỗ chấm? A B C Câu Dấu điền vào chỗ chấm A.< D 7,005 D 7 15 km + ha… 155 B.> là: C.= Câu Trong phân số ; ; ; , phân số bé là: 7 A B C D Câu Kết phép tính m dm – m dm = 2m 7dm hay sai? A B sai Câu Một hình tam giác có đáy 16 cm, chiều cao cm Diện tích tam giác là: A 56 cm2 B 56cm C 112 cm2 Câu Một hình tròn có bán kính cm chu vi hình tròn bằng: A 37,68 cm2 B 18,84 cm2 C 37,68 cm D 18,84 cm Câu Trong thi chạy, với khoảng thời gian sau, đích đầu tiên? A 40 phút B 2,7 C 170 phút D 3,2 Câu 10 Một bể nƣớc có dạng hình hộp chữ nhật, lòng bể có kích thƣớc chiều dài 5,2m, chiều rộng 3,5m.Trong bể có 36,4 m3 nƣớc Chiều cao mực nƣớc bể là: A.1,5m B.2m C.2,5m D.3m Đáp án: Mỗi câu điểm câu 10 Đáp C B C B D A A C A B án ... RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MƠN TỐN CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 45 2.1 Các nguyên tắc xây dựng thực biện pháp 45 2.1.1 Nguyên... đề tài Rèn luyện kĩ tự đánh giá kết học tập mơn tốn học sinh lớp thông qua tập trắc nghiệm khách quan làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất đƣợc biện pháp rèn luyện kĩ TĐGKQHT... nghiên cứu đề tài Rèn luyện kỹ tự đánh giá kết học tập mơn tốn học sinh trung học phổ thông , Tác giả nghiên cứu khái niệm đánh giá tự đánh giá kết học tập mơn tốn học sinh trung học phổ thơng chi
- Xem thêm -

Xem thêm: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN HỌC SINH LỚP 5 THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN, RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN HỌC SINH LỚP 5 THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Từ khóa liên quan